Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer Pirkko jäsen OLLEET JÄSENET Hietala Eija jäsen Honkanen Heikki jäsen (ja merkintä siitä, kuka Humalalampi Veli jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Karila Pentti jäsen Leinonen Panu Nyman Pekka Oikarinen Hannu Pasma Jutta Poikela Marko Pyhäjärvi Milja Sirviö Satu Suokanerva Hanne Tervo Heikki Jääskeläinen Raija jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Peronius Nina pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Nina Peronius PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi Panu Leinonen Marko Poikela PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 71, 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 71 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 27/2009) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 72 Kvalt Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Heikki Honkanen esitti Marko Poikelaa ja Hanne Suokanerva esitti Panu Leinosta. Valittiin Poikela ja Leinonen pöytäkirjantarkastajiksi.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 73 TULO- JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2010 Khall 175 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesveroprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle verovuotta edeltävänä marraskuun 17 päivään mennessä. Vuonna 2009 Pelkosenniemen kunnan veroprosentit ovat: - tuloveroprosentti 20,75 - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,35 - muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,95 - voimalaitoksen veroprosentti 2,50 - yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,90 Pelkosenniemen tuloverokertymä v oli n. 2,52 M. Arvio vuoden 2009 tuloverokertymästä on noin 2,5 M. Pelkosenniemellä kiinteistöveron vaikutus on huomattava, koska kunnassa on paljon loma-asutusta ja voimalaitos. Vuoden 2009 kiinteistöveron maksuunpanotietojen mukaan laskennallinen kiinteistövero on , josta voimalaitoksen osuus Kiinteistövero kattaa sekä maapohjan että sillä olevat rakennukset. Kiinteistölajit ovat suhteellisen kattavasti kiinteistöveron piirissä. Tärkein poikkeus on maatalousmaa ja metsät, jotka jäävät veron ulkopuolelle. Muita veron ulkopuolelle jääviä kiinteistöjä ovat mm. yleiset vedet, yleiset tiet, rautatiealueet, kadut, katuaukiot, torit, hautausmaat ja eräät puolustusvoimien alueet. Valtio ja seurakunnat ovat verovelvollisia, samoin kunta oman alueensa ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen osalta.

4 Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat vuoden 2010 verotuksessa muuttumassa (HE 119/2009). Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja on ehdotettu korotettavaksi vuodelle 2010 (HE 119/2009) siten, että yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,50 1,00 prosentista 0,60 1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22 0,50 prosentista 0,32 0,75 prosenttiin. Lisäksi ehdotetaan voimalaitoksiin sovellettavan kiinteistöveroprosentin ylärajaa korotettavaksi 2,50 prosentista 2,85 prosenttiin. Lakia ei ole vielä vahvistettu, mutta tarkoitus on, että se tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2010 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Kunnanvaltuuston tulee ottaa tämä huomioon vuoden 2010 kiinteistöveroprosentteja päättäessään. Nykyiset kiinteistöveroprosentit ovat: - Yleinen kiinteistöveroprosentti on vähintään 0,50 % ja enintään 1 % kiinteistön arvosta (uusi 0,60-1,35) - Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on vähintään 0,22 % ja enintään 0,50 % rakennuksen arvosta (uusi 0,32-0,75) - Muiden asuinrakennusten veroprosentin (loma-asunnot) kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä (0,50-1,00/uusi 0,60-1,35)). Muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - Vesivoimalaitokseen veroprosentti on enintään 2,50 % rakennuksen tai rakennelman arvosta (uusi enintään 2,85) - Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan: Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödylliselle yhteisölle oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosent-

5 Kunnanvaltuusto tia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin. Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiinteistövero on vähennyskelpoinen valtion- ja kunnallisverotuksessa mikäli kiinteistöä käytetään maatalouden tai muun yritystoiminnan harjoittamiseen. Erityiskohtelua on avustuksen muodossa käytetty Kairalan Kajastuksen ja Järjestöyhdistyksen sekä Pelkosenniemen Nuorisoseura ry:n kiinteistöjen kohdalla. Pelkosenniemen kunta on valtuustotasolla hyväksynyt Paras Pelkosenniemi toimenpideohjelman , missä on päätetty mm. veroprosentin tasosta. Strategisesti on nähty tärkeänä tuloverokertymän turvaamisen ohella tukea yritysten toimintaedellytyksiä ja vakituisten asukkaiden saantia pyrkimällä maltillisesti alentamaan veroprosenttia ainakin ohjelmassa suunnitellulla tavalla. Toimenpideohjelmassa veroprosentiksi on vuodelle 2010 hyväksytty 20,75 %. Yhdenmukaisesti toimenpideohjelman kanssa on taloussuunnitelmassa veroprosentiksi vuodelle 2010 hyväksytty 20,75 %. Vuodelle 2011 on toimenpideohjelmassa ja suunnitelmassa veroprosentti 20,50 %. Kunta sai kertyneet alijäämät katettua toimenpideohjelmassa arvioitua selvästi nopeammin jo 2008 tilinpäätöksessä. Talouden taantuman, työvoiman ja vakituisten asukkaiden kilpailukykyisen saatavuuden ja elvytyksen sekä talouden nopeampaa arvioidun myönteisen kehityksen perusteella ja ottaen huomioon Lapissa vallitseva keskimääräinen tuloveroprosentti (v ,84 %) on perusteita alentaa tuloveroprosenttia 0,25 % 20,50 %:iin. Kiinteistöveroprosenttien osalta on valtion kunnille antaman selkeän ohjeen ja mahdollisuuden mukaan syytä tehdä lievä tarkistus ylöspäin ja voimalaitoksen kiinteistöveron osalta tarkistus uuteen ylärajaan. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuodelle 2010, että 1. tuloveroprosentiksi määrätään 20,50 2. kiinteistöveroprosenteiksi määrätään: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 (0,60-1,35) - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,40 (0,32-0,75)

6 Kunnanvaltuusto muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 (0,60-1,35) - voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 2,85 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,90 (0,00-1,00). - rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä kiinteistöveroa. Kiinteistöveroprosenteista voimalaitoksen osalta edellytyksenä on että eduskunta vahvistaa hallituksen esityksen uusista kiinteistöveroprosenteista. Mikäli näin ei käy pysyy voimalaitoksen kiinteistövero 2,50 %:ssa. Samalla kunnanhallitus päättää vapauttaa Kairalan Kajastus ry:n, Järjestöyhdistys ry:n sekä Pelkosenniemen Nuorisoseura ry:n kiinteistöverosta vuonna 2010 siten, että kunnanhallitus myöntää em. yhdistykselle kiinteistöveron suuruisen avustuksen. Avustuksen maksaminen toteutetaan siten, että kunta maksaa kiinteistöveron. Khall: Ahti Isojärvi esitti, että 1. tuloveroprosentti pidetään vuoden 2009 tasolla (20,75 %) ja että 2. yleinen kiinteistövero on 0,9 ja että 3. vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero on 0,35 ja että 4. muiden asuinrakennusten kiinteistövero olisi 0,95. Panu Leinonen kannatti Ahti Isojärven esitystä tuloveroprosentin pitämisestä vuoden 2009 tasolla (20,75 %) ja esitti, että rakentamattomalle rakennuspaikalle määrätään kiinteistöveroksi 2,5 %. Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esityksestä poikkeavina kannattamattomina esityksinä raukeavat: Ahti Isojärven esitykset 2., 3. ja 4. sekä Leinosen esitys rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverosta. Sen sijaan kunnanjohtajan esityksestä poikkeavasta kannatetusta esityksestä vuoden 2010 tuloveroprosentiksi on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin äänestysmenettelyksi: JAA kunnanjohtaja, EI Isojärvi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti. JAA 1 kpl (Oikarinen), EI 6 kpl (Leinonen, Hietala, Suokanerva, Pasma, Isojärvi, Poikela). Päätökseksi tuli Isojärven esitys, joten kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle kiinteistöveroprosentit kunnanjohtajan esityksen

7 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 73 Kvalt 73 Kvalt: mukaisina, mutta tuloveroprosentiksi esitetään vuodelle ,75 %. * * * Päätettiin käsitellä kunnanhallituksen esityksen veroprosenteista yksi kerrallaan. Kunnanhallitus esittää tuloveroprosentiksi %. Ahti Isojärvi esitti Honkasen ja Oikarisen kannattamana, että tuloveroprosentti lasketaan %. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, päätöksen selville saamiseksi pidetään nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat Isojärven esitystä, sanovat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pidetyssä nimenhuutoäänestyksessä annettiin kymmenen JAA ääntä (Auer, Hietala, Humalalampi, Leinonen, Nyman, Jääskeläinen, Pyhäjärvi, Sirviö, Suokanerva, Tervo) ja viisi EI ääntä (Honkanen, Isojärvi, Karila, Oikarinen, Poikela). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee hallituksen esitys. Pekka Nyman esitti, että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrätään 1,0 %. Esitys raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. Kunnanhallitus esittää vakinaisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 0.40%. Isojärvi esitti Honkasen kannattamana veroprosentiksi 0.35 %. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, päätöksen selville saamiseksi pidetään nimenhuutoäänestys.

8 Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat Isojärven esitystä, sanovat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pidetyssä nimenhuutoäänestyksessä annettiin kymmenen JAA ääntä (Auer, Hietala, Humalalampi, Leinonen, Nyman, Jääskeläinen, Pyhäjärvi, Sirviö, Suokanerva, Tervo) ja viisi EI ääntä (Honkanen, Isojärvi, Karila, Oikarinen, Poikela). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee hallituksen esitys. Kunnanhallitus esittää muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1.0%. Ahti Isojärvi esitti Honkasen kannattamana veroprosentiksi 0.95 %. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, päätöksen selville saamiseksi pidetään nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat Isojärven esitystä, sanovat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pidetyssä nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksitoista JAA ääntä (Auer, Hietala, Humalalampi, Leinonen, Nyman, Oikarinen, Jääskeläinen, Pyhäjärvi, Sirviö, Suokanerva, Tervo) ja viisi EI ääntä (Honkanen, Isojärvi, Karila, Poikela). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee hallituksen esitys. Kunnanhallituksen esitykset voimalaitoksen ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenteiksi hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää, ettei rakentamattomalle rakennustontille määrätä kiinteistöveroprosenttia. Panu Leinonen esitti Nymanin kannattamana, että rakentamattomilta rakennustonteilta peritään 2.5 % korotettu kiinteistövero. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, päätöksen selville saamiseksi pidetään nimenhuutoäänestys.

9 Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat Leinosen esitystä, sanovat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pidetyssä nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi JAA ääntä (Hietala, Honkanen, Isojärvi, Karila, Poikela), seitsemän EI ääntä (Auer, Humalalampi, Leinonen, Nyman, Jääskeläinen, Sirviö, Suokanerva) ja kolme tyhjää (Oikarinen, Pyhäjärvi, Tervo). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee Leinosen esitys. Kunnanvaltuusto päätti, että 1. tuloveroprosentiksi määrätään 20,75 2. kiinteistöveroprosenteiksi määrätään: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 (0,60-1,35) - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,40 (0,32-0,75) - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 (0,60-1,35) - voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 2,85 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,90 (0,00-1,00). - rakentamattomalle rakennuspaikalle korotettu kiinteistövero 2.5 % Pidettiin kokoustauko

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 74 TILATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TILATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN Khall 68 Kunnan toimintoja kokonaisuutena kehitettäessä ja suunniteltaessa niiden sijoittumista eri kiinteistöihin sekä tilojen tehokasta ja joustavaa moninaiskäyttöä mietittäessä niin tila- kuin toiminnallisten tarpeiden näkökulmasta, on johtoryhmässä päädytty tarpeeseen perustaa tilatyöryhmä valmistelemaan kokonaisvaltainen suunnitelma po. tarpeita silmällä pitäen. Perusteellisella pitemmän aikavälin suunnitelmalla varmistetaan kunnan peruspalvelujen järkevä, joustava, tehokas ja asiakaslähtöinen tuottaminen ja toimivuus ja varmistetaan tilojen mahdollisten peruskorjausinvestointien paras panos/tuottosuhde ja vältetään virheratkaisut, joista voi aiheutua merkittävää taloudellista ja toiminnallista vahinkoa. Valtuusto on päättänyt vuonna 2007 Paras Pelkosenniemi toimenpideohjelmaa hyväksyessään mm. siitä, että alakoulu tulisi laittaa kesään 2010 mennessä tyhjilleen ja myydä pois. Samoin esillä on ollut nykyisen nuorisotilan mahdollinen peruskorjaus ja myös muita mahdollisia tilaratkaisuja. Nyt on ilmennyt selkeästi tarpeita harkita mm. em. ratkaisuja uudelleen yhdessä koko kunnan kiinteistöjen ja käyttötarpeiden kokonaisuutta ottaen huomioon myös kolmansien tahojen käyttötarpeet. Tilaratkaisut tulee olla tehtynä hyvissä ajoin ennen vuoden 2010 talousarvion laatimista ja vahvistamista. Kjoht: Kunnanhallitus nimeää kunnan tilatarpeita ja kiinteistöjen käyttöä kokonaisuutena valmistelemaan työryhmän johon nimetään kunnanjohtaja, rakennustarkastaja, sosiaalisihteeri, rehtorisivistystoimenjohtaja ja kunnanhallituksen sekä sivistyslautakunnan puheenjohtajat. Työryhmän puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä rakennustarkastaja. Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita ja muita tahoja tarpeen mukaan. Työryhmä laatii raporttinsa ja esityksensä kunnanhallitukselle mennessä.

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 74 Khall: Kunnanjohtaja muutti kokouksessa esitystään siten, että tilatyöryhmään nimetään myös sosiaalilautakunnan puheenjohtaja. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 161 * * * Tilatyöryhmä on kokoontunut kolme eri kertaa 27.5., ja ja lisäksi on suoritettu valmistelevaa työtä virkamiesten toimesta. Tilatyöryhmä on laatinut loppuraportin, joka on allekirjoitettu ja jätetty kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi tilatyöryhmän kokouksen jälkeen. Raportissa muun muassa esitetään, että kunnan tulee ottaa selkeä kannanotto tilaratkaisujen periaatteisiin, mitkä ohjaavat jatkossa kaikkia kunnan toimitilaratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen. Sen ohella tulee tehdä selkeitä välittömiä toimia vaativia ratkaisuja ja hyvin nopealla aikataululla toteutettavia muita tilaratkaisuja. Tilatyöryhmän loppuraportti ja liitteenä olevat alakohtaiset selvitykset, liite nro 1. Kjoht: Kunnanhallitus hyväksyy loppuraportissa mainitut kunnan tilaratkaisuja yleisellä tasolla ohjaavat periaatteet sekä raportissa mainitut kunnanhallituksen tai viranhaltijoiden toimivaltaan kuuluvat yksityiskohtaisemmat konkreettiset tilaratkaisut. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että raportissa mainitut valtuuston toimivaltaan kuuluvat tilaratkaisut ja ratkaisuihin vaikuttavat periaatteet otetaan huomioon talousarvion- ja suunnitelman laadinnassa sekä valtuuston hyväksymän toimenpideohjelman päivittämisen yhteydessä. Khall: Kvalt 74 Kunnanjohtaja muutti kokouksessa esitystään nuoriso- ja kuntosalitilojen osalta siten, että toiminta jatkuu toistaiseksi nykyisissä tiloissa. Tiloihin tehdään kuluvana vuonna saadun avustuksen varoilla pintaremonttia ja muutoin tilaratkaisua tarkastellaan jatkossa alakoulun tilojen kokonaiskäyttötarpeen selkiinnyttyä. Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa esitetyin lisäyksin. * * * Tilatyöryhmän loppuraportti ja liitteenä olevat alakohtaiset selvitykset, liite nro 1.

12 Kunnanvaltuusto Kvalt: Heikki Honkanen esitti, että Aapajärven koulun asia otetaan vielä tilatyöryhmän käsittelyyn. Esitys raukesi kannattamattomana ja päätökseksi tuli hallituksen esitys.

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 75 ASUNTO OY PELKOSENNIEMEN HUTTUTYTTÖ NIMISEN YHTIÖN KAUKOLÄMPÖÖN LIITTYMINEN Khall 166 Asunto Oy Pelkosenniemen Huttutyttö nimisen yhtiön rakennuksia ollaan liittämässä Pyhätunturille rakennettavaan kaukolämpöön. Yhtiössä on asiasta ylimääräinen yhtiökokous Liittymisen kustannukset ovat euroa, mistä kunnan omistamien kuuden huoneiston osuus on lisävastikkeena n euroa yhtiön toimittaman kustannus- ja rahoituslaskelman mukaan. Kustannus- ja rahoituslaskelma, liite nro 7. Kaukolämpöön liittymisellä saavutetaan yhtiössä huomattavat kustannussäästöt. Kjoht: Kunnanhallitus 1) hyväksyy kunnan osalta Asunto Oy Pelkosenniemen Huttutyttö nimisen osakeyhtiön rakennusten liittämisen kaukolämpöön sekä 2) esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi n euron lisämäärärahaa investoinnin kunnan rahoitusosuuden kattamiseen ja määrärahan kattamista vero- taikka muilla tuloilla. Khall: Kunnanjohtaja täydensi kokouksessa esitystään siten, että liittymismaksun lisäksi tulee kytkentäkulut 1 000, mistä kunnan osuus on noin 50 % eli lisämäärärahan tarve on kokonaisuudessaan Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Kvalt 75 Kustannus- ja rahoituslaskelma, liite nro 2. Kvalt: Kunnanhallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 76 KIIMASELÄN TONTTIEN HINNAT / KAARNIKKAPOLKU Tekn.ltk 83 Liite 11. Valtuuston päätös Liite 12. Kaavakartta tonttialueesta Liite 13. Tonttihinnasto Liite 14. Kauppakirja Kiimaselän kaava-alueella on alkamassa vesihuollon ja kaavatien rakentaminen Kaarnikkapolun tonttialueelle. Valtuuston kokouksessa päätettiin poistaa myyntikohteista Kaarnikkapolun korttelit 762 ja 763 sekä Juolukkapolun varressa olevat korttelit 744 ja 764. Perusteluna oli mm. infran puuttuminen ja että halutaan varmistaa asemakaavan lainvoimaisuus. Mainittuihin kortteleihin on ollut kiinnostusta ja näiden osalta tulee vahvistaa tontin hinnat. Hinnat noudattavat jo aikaisemmin sovittua periaatetta eli sijainnilla on vaikutusta tontin hintaan. Mainituissa kortteleissa hinta vaihtelee / k-m 2 :n välillä. Tontin myynnissä noudatetaan valtuuston päätöksessä hyväksyttyä kauppakirjaa ja tontin myynnin yhteydessä ostajan tulee maksaa vesihuollon liittymismaksut. Kauppakirjan ehtoihin ei sisälly rakentamisvelvoitetta. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi Kiimaselän alueen korttelien 744 ja 762, 763 ja 764 uusien rakennustonttien hinnat liitteenä 13 olevan taulukon mukaisesti ja että tonttien myynnin yhteydessä tontin ostajan tulee maksaa vesihuollon liittymismaksut. Lisäksi lautakunta esittää, että tontin myynnissä noudatetaan valtuuston hyväksymiä kauppakirjan ehtoja eikä niihin sisällytetä enää rakentamisvelvoitetta. Uusia tonttihintoja noudatetaan kunnanvaltuuston päätöspäivästä alkaen. Kauppakirjan voi allekirjoittaa kunnan puolesta hallintosäännössä oikeutettujen lisäksi Kari Harju. Tekn.ltk: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 167 * * * Khall 167 Kjoht: Khall: Kvalt 76 Kvalt: Liitteenä nro 8 Valtuuston päätös , kaavakartta tonttialueesta, tonttihinnasto ja kauppakirja. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Liitteenä nro 3 Valtuuston päätös , kaavakartta tonttialueesta, tonttihinnasto ja kauppakirja. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 KIINTEISTÖ OY PYHÄPARKIN (TYÖNIMI) PERUSTAMINEN, TOTEUTTAMINEN JA TOIMINTA Khall 178 Pyhätunturin nykyiselle ydinalueelle, ns. Yläkylän alueelle on suunniteltu ja etenemässä toteutukseen mittava investointikokonaisuus (yht. n. 26,5 M ). Kokonaisuus käsittää mm. nykyisen Hotelli Pyhätunturin mittavan laajennuksen, rinnepuolella Pyhätunturi Oy:n mittavat rinne- ja hissi-investoinnit sekä yläkylän autopaikoituksen ratkaisemisen parkkihallin rakentamisella. Hotellihanke toteutetaan nykyisen hotellin omistajien toimesta kiinteistöosakeyhtiönä ja Polarrinteen uusi irrottava tuolihissi ja siihen liittyvät rakennukset ja rinnetyöt rinneyhtiön hankkeena. Autopaikoitustarpeen ratkaiseva parkkihalliratkaisu on suunniteltu toteutettavaksi kuntaenemmistöisen kiinteistöosakeyhtiön investointihankkeena. Hanke on kunnan strategian mukainen ja tukee elinkeinoelämän sekä matkailualueen kehittämistä. Kyseessä on yksi oleellinen osa hankekokonaisuudesta, mikä synnyttää merkittävän määrän pysyviä uusia työpaikkoja, turvaa olemassa olevia työpaikkoja ja luo osaltaan suoraan ja välillisesti uutta veropohjaa ja kasvattaa kunnan verotuloja kaikilla eri verolajialueilla. Näin hanke osaltaan mahdollistaa kunnan elinvoimaisuuden ja peruspalveluiden järjestämisen taloudelliset resurssit. Alueen yleisen paikoitustarpeen ratkaiseminen on edellytys alueen yleiskaavan, alueen uuden asemakaavan ja sen taustalla olevan EcoSign suunnitteluyhtiön laatiman matkailukeskuksen Masterplan/aluesuunnitelman toteuttamiselle autottomasta, tiiviistä ja ekologisesta Pyhän ydinalueen kävelykylästä. Paikoitukseen on selvitetty 5-6 eri toteutusmallia ydinalueelle eri paikkoihin. Parhaimpana ratkaisuna on päädytty alueen ytimeen osin laajenevan hotellikiinteistön alapuolelle rakennettavaan parkkihalliin. Parkkihalli tulee toimimaan yläkylän alueella kävijöille yleisenä pääasiallisena paikoitusratkaisuna. Parkkihallikokonaisuuden alustava tämänhetkinen kustannusarvio on tehtyjen suunnitelmien mukaan laskettuna 2,5 M.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Tarkoituksena on, että perustettava kiinteistöosakeyhtiö vuokraa maa-alueen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella nykyiseltä maanomistajalta ja suorittaa investoinnin osin osakkaiden omalla rahoituksella (OPO ja pääomalainat), haettavalla työllisyysperusteisella investointiavustuksella ja vieraalla pääomalla. Investoinnin suunniteltu rahoitus jakautuu tarkemmin seuraavasti: - OPO 0,1 M - vähemmistöosakkaiden pääomalainat 0,2 M - työllisyysperusteinen investointiavustus 1 M - vieras pääoma 1,2 M Matkailualueen ja kunnan keskeisen elinkeinon kehittämiseksi, työpaikkojen turvaamiseksi ja lisäämiseksi sekä mittavien yksityisten investointien synnyn turvaamiseksi ja varmistamiseksi kunnan on perusteltua osallistua paikoitusinvestoinnin toteuttamiseen Pyhän yläkylän alueella seuraavin reunaehdoin: Kiinteistö Oy Pyhän Parkki (tämänhetkinen työnimi). Edellytyksenä paikoitushalli-investoinnille ovat seuraavat reunaehdot: - Maanalainen parkkihalli Pyhän Yläkylään, noin 113 autopaikkaa, 90 velvoitepaikkaa, kaikki paikat yleisessä ja maksullisessa käytössä - Investoinnin kustannusarvio 2,5 M (ALV 0 %), - Kuntaenemmistöinen yhtiö: kunta 60 %, Pyhätunturi Oy 20 % ja Kiinteistö Oy Pyhähotelli 20 %, - Osakepääoma jakautuen em. suhteessa, - Pääomalainat: Pyhätunturi Oy , Kiinteistö Oy Pyhähotelli , - Työllisyysperusteinen investointiavustus noin 40 % (haetaan max. 45 %) 1 M - Pitkäaikainen (n. 25 v.) laina 1,2 M hankkeelle, - Lainalle kunnan takaus, - halliyhtiön kannattavuus laskelman perusteella, - kiinteistöosakeyhtiön hallitukseen (4) tulee kuntaedustajia kaksi (virkamies/luottamusmies) ja kahdelta muulta osakkaalta kummaltakin yksi edustaja ja hallituksen puheenjohtajuus tulee kunnan edustajalle sekä - hotellin laajennus ja rinneinvestointikokonaisuuden toteutuminen, erityisesti rahoitusten (TE-keskus/oma ja vieras pääoma) varmistuminen ja omistajien sitoutuminen em. hankkeiden toteuttamiseen ennen paikoitushankkeen toteuttamista.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Kjoht Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että - Pelkosenniemen kunta lähtee mukaan perustettavaan Pyhän ydinalueen yläkylän paikoitustarpeen ratkaisevaan parkkihallin kiinteistöosakeyhtiöön 60 % omistuksella ja osakepääomalla ja muutoin edellä perusteluosassa kuvatulla tavalla ja toteutusmallilla edellyttäen, että perusteluosan lopussa edellä esitetyt reunaehdot täyttyvät ja niistä tulee olla ja kunnalle esittää kirjalliset sopimukset, sitoumukset ja päätökset, - kunta antaa takauksen perustettavalle yhtiölle haettavaan 1,2 M investointilainaan, - kunta valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan osallistumaan kunnan edustajina kiinteistöosakeyhtiön perustamiskokoukseen ja merkitsemään kunnalle osakkeita 60 %/60.000, - kunta nimeää perustettavan yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä, joista toista esitetään puheenjohtajaksi, - riippuen perustettavan osakeyhtiön perustamisajankohdasta ja osakepääoman maksuperusteen synnystä varataan lisämäärärahaa investointeihin yhtiön osakepääomaan kuluvalle vuodelle taikka määräraha vastaavaan tarkoitukseen vuoden 2010 talousarvioon. Khall: Kunnanjohtaja täydensi kokouksessa esitystään, niin että reunaehtoihin lisätään vaatimus siitä, että parkkihallin vuokraoikeus ja - halli on oltava kiinnityskelpoinen oikeusobjekti, joka tulee kunnan takauksen kiinnitykseksi. Panu Leinonen esitti Jutta Pasman kannattamana, että velvoitepaikkamaksusta ei voi hakea kiinteistöyhtiöltä eikä kunnalta vapautusta. Puheenjohtaja totesi, että on tullut puheenjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin äänestysmenettelyksi: JAA kunnanjohtajan esitys, EI Leinosen esitys. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 3 kpl (Oikarinen, Isojärvi, Poikela), EI 4 kpl (Leinonen, Hietala, Suokanerva, Pasma).

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 77 Päätökseksi tuli Leinosen esitys. * * * Kvalt 77 Kvalt: Heikki Honkanen esitti ettei kunnanhallituksen esitystä hyväksytä. Esitys raukesi kannattamattomana. Panu Leinonen esitti, että reunaehtojen mukaiset sopimukset, sitoumukset ja päätökset käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa tarvittaessa suljetuin ovin. Leinosen esitystä kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin hallituksen esitys Leinosen esittämällä lisäyksellä.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 78 ALOITE Kvalt 78 Heikki Honkanen jätti valtuustoaloitteen Keskustan Pelkosenniemen valtuustoryhmän puolesta. Aloite liitteenä nro 4.

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot