VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS/YHTIÖN PERUSTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS/YHTIÖN PERUSTAMINEN"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yhteistyöryhmä VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS/YHTIÖN PERUSTAMINEN KHALL 203 Kuntalain 65 :ssä säädetään kuntatalouden tasapainosta ja taseeseen kertyneen alijäämän kattamisesta. Paimion kaupunki on viime vuosina tehnyt monia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia taloutensa tasapainottamiseksi, mutta taseeseen kertynyt alijäämä (7,1 milj. euroa) on niin suuri, ettei sen kattaminen omaa toimintaa tehostamalla ja niukasti eläen onnistu talousarvion suunnittelukautena tai edes erikseen päätettävänä kattamiskautena, tai ainakin kattamiskauden tulisi olla hyvin pitkä. Kaupunginhallituksen iltakoulussa kaupunginhallitukselle esiteltiin Varkauden kaupungin vuonna 2012 toteuttamaa vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämistä. Vesi- ja viemärilaitoksesta muodostettiin kaupungin 100% omistama osakeyhtiö. Yhtiön arvostus käypään arvoon toi kaupungille merkittävän kirjanpidollisen tuloksen. Osana kertyneen alijäämän kattamista tulee selvittää vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen mahdollisuus. Päätökset vesihuoltolaitoksen mahdollisesta yhtiöittämisestä tekee aikanaan kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitukselle esitetään perustettavaksi työryhmä, jonka tulee tulee selvittää mm. yhtiöittämisen edut ja haitat, luovutettavan liiketoiminnan arvo, luovutuksen toteutustapa, kaupungin tuloutuksen järjestämistapa, mahdolliset verotuskysymykset sekä yhtiön rahoitus ja kattavuus. Työryhmän tulisi huomioida myös henkilöstön asema ja järjestelyn vaikutukset veden hintaan. Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa 10-jäsenisen työryhmän selvittämään vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä, 2. valita työryhmään viranhaltijajäseniksi kaupunginjohtajan, teknisen johtajan ja hallintojohtajan, 3. valita seitsemän luottamushenkilöjäsentä, 4. oikeuttaa työryhmän käyttämään tarpeelliseksi katsomiaan ulkopuolisia asiantuntijatahoja. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kohdat 1-2 ja 4, mutta päätti

2 jättää kohdan 3 käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Täytäntöönpano: valitut KHALL 213 Kaupunginhallitus valitsee työryhmään seitsemän luottamushenkilöjäsentä. Päätös: Kaupunginhallitus nimesi työryhmään Jarkko Kallion (kok), Heikki Kuparisen (kesk), Matti Pajalan (SDP), Matti Mäkelän (PS), Minna Nuotion (vihr), Tytti Mäkilän (KD) ja Pirjo Aarnion (vas). Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: valitut, luottamuskortistonpitäjä YTRYHMA 4 Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä koskevan selvityksen laadintatyö on käynnistymässä. Vesihuoltolaitoksessa työskentelee tällä hetkellä kolme laitosmiestä, esimiehenä toimiva yhdyskuntateknikko, kanslisti (vhl-osuus työajasta 70%) sekä kaksi työntekijää investointiryhmässä, joiden asemaan mahdollinen yhtiöittäminen tulee vaikuttamaan. Lisäksi usea teknisen toimen työntekijä käyttää pienen osan työajastaan vesihuoltolaitoksen töihin. Selvitystyön lisäksi kaupungin on huolehdittava henkilökunnan tiedottamisesta sekä kuntien yhteistoimintalain mukaisesta yhteistoiminnasta. Henkilöstöpäällikön ehdotus: Yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedokseen sekä pyytää kaupunginhallitusta kutsumaan henkilöstön edustajan vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä selvittävään työryhmään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL 285 Kaupunginhallitus kutsuu henkilöstön edustajan vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä selvittävään työryhmään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: henkilöstön edustaja, työryhmä, luottamuskortistonhoitaja

3 KHALL 350 Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on kokoontunut valmistelemaan vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä kolme kertaa (6.6., ja 9.9.). Kaupunginhallituksen nimeämien jäsenten lisäksi työryhmän kokouksiin ovat asiantuntijoina osallistuneet Jaana Lehtonen BDO Oy, yhdyskuntateknikko Pekka Salo, henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen, henkilöstön edustajana Juha Mäkinen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Hongisto. Lisäksi vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen taustoja, vaikutuksia ja valmistelua käsiteltiin valtuustoseminaarissa Tavoitteellisena aikatauluna on perustaa yhtiö ja siirtää sille liiketoiminta vuoden 2013 loppuun mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunginvaltuustolle esitetään, että perustetaan yritys, johon sijoitetaan osakepääoma sekä hyväksytään yhtiölle liitteenä oleva yhtiöjärjestys. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy yhtiön perustamisen, nimeää kaupunginhallitus lokakuun kokouksessaan yhtiölle tilintarkastajan ja hallituksen, joka ryhtyy toimiin yhtiön rekisteröimiseksi ja käytännön asioiden hoitamiseksi. Seuraavassa vaiheessa, marraskuun kokoukseen, kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi on tarkoitus tuoda liiketoiminnan siirtoa koskevat ehdot. Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: Kaupunginvaltuusto päättää 1. perustaa Paimion Vesihuolto Oy -nimisen yrityksen ja sijoittaa siihen euron osakepääoman. 2. hyväksyä yhtiölle liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen. 3. hyväksyä kaupunginhallituksen arvopapereiden kustannuspaikalle investointimäärärahoihin euroa. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa "5 Osakkeenomistajan edustajan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa" kuulumaan seuraavasti: Hallituksen kokouksessa on Paimion kaupunginjohtajalla ja Paimion kaupunginhallituksen puheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus. (Aiemmin kohta kuului "Hallituksen kokouksessa on Paimion kaupunginjohtajalla ja Paimion kaupungin määräämällä muulla edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus".) Jäsen Ilola ehdotti jäsen Santalan kannattamana, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan kohta 13 Muut määräykset: Yhtiö

4 järjestää henkilöstönsä eläketurvan olemalla jäsenenä kunnallisessa eläkelaitoksessa. Kun puheenvuorot olivat loppuneet, julisti puheenjohtaja keskustelun asiasta päättyneeksi. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kaupunginjohtajan ja jäsen Ilolan kannatetun esitysten kesken nimenhuutoäänestys. Nimenhuutoäänestyksessä ne jäsenet, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdottaman yhtiöjärjestyksen kohdan 13 Muut määräykset hyväksymistä, vastaavat kysyttäessä "Jaa" ja ne jäsenet, jotka kannattavat jäsen Ilolan esityksen hyväksymistä, vastaavat kysyttäessä "Ei". Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan selostuksen ehdotuksista ja äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän "Jaa"-ääntä (jäsenet Nurmi, Virta, Heino, Heurlin, Kuparinen, Mäkinen ja Määttänen) ja kolme "Ei"-ääntä (jäsenet Ilola ja Santala sekä puheenjohtaja Hongisto). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä äänin 7-3 kaupunginjohtajan ehdotuksen yhtiöjärjestyksen kohdaksi 13 Muut määräykset. Ehdotus Hyväksyttiin. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus KVALT 93 Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: Kaupunginvaltuusto päättää 1. perustaa Paimion Vesihuolto Oy -nimisen yrityksen ja sijoittaa siihen euron osakepääoman. 2. hyväksyä yhtiölle liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen. 3. hyväksyä kaupunginhallituksen arvopapereiden kustannuspaikalle investointimäärärahoihin euroa. Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Hyväksytty yhtiöjärjestys on pöytäkirjan liitteenä n:o 25/2013. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus YTRYHMA 13 Vesihuoltolaitoksen suunnitellusta yhtiöittä misasiasta ja mahdollise n yhtiöittämisen vaikutuksista henkilökun nan asemaan on pi det ty tiedo tus- ja kes kus te lu ti lai suus Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhtiön perustamisen ja kaupunginhallitus päättää uuden yhtiön hallituksen valinnasta , jonka jäl keen aloi te taan asiaa koskevat yh teistoimintame nettelyt. Mahdolli nen yh tiöit täminen toteutetaan siten, että kaupun gilta uudelle perus tetta valle yhtiölle siirtyvä henkilökunta siirtyy enti sin työsuhteen eh doin ns. vanhoina

5 työntekijöinä uuden yhtiön pal velukseen. Tulevien yh teis toimintaneuvotteluiden yhtey dessä mää rittyy tarkemmin mm. yh tiön palvelukseen siirtyvä henkilö kunta. Asiaa esitellään yh teis työ ryhmän kokouksessa. Henkilöstöpäällikön ehdotus: Yhteistyöryhmä merkitsee saadun informaation tiedokseen. Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot