Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 1(28) v Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely Johdanto Vaatimusten jaottelu Vaatimuskuvauspohja Vaatimusten luokittelu VAPA-päätoimintojen vaatimuksia on kerätty erillisiin tiedostoihin työvaiheessa. Tämä vaatimusluettelo sisältää VAPA-järjestelmän kaikkiin toimintoihin eli vastaanottoon, tallentamiseen, pääsyyn ja järjestelmän hallinnointiin liittyvät vaatimukset. Vaatimukset on ryhmitelty OAIS-mallin päätoimintojen (vastaanotto, pääsy, tiedonhallinta, datanhallinta ja hallinnointi) mukaisesti. Lisäksi vaatimuksia on ryhmitelty Yleiset-ryhmään, joka sisältää mm. käyttäjähallintaan ja arkkitehtuuriin liittyviä vaatimuksia. Välilehtien numerointi viittaa VAPA-järjestelmän vaatimusmäärittelydokumentaation lukunumerointiin. Vaatimuskokonaisuus muodostuu seuraavista osa-alueista: 2 YLEISET 3 VASTAANOTTO 4 DATANHALLINTA 5 TIEDONHALLINTA 6 HALLINNOINTI 7 PÄÄSY Vaatimukset on kuvattu taulukoihin, jotka muodostuvat seuraavista sarakkeista: TUNNUS: Vaatimuksen yksilöivä tunnus LUOKKA: Vaatimukset on luokiteltu niiden tärkeyden perusteella: 1= Pakollinen, 2=Tärkeä, 3=Toivottava. VAATIMUS: VAPA-järjestelmän toiminnallinen tai tekninen vaatimus. Vaatimusta tarkentava kuvailuteksti on merkitty kursiivilla. Vaatimuskuvaukseen voi liittyä lähdeviittaus, joka on merkitty sulkuihin (TRAC, OAIS). VASTAUS: <MITKÄ ARVOT? KYLLÄ/EI/OSITTAIN, TMS?> VASTAUKSEN PERUSTELU: Vaatimuksen vastauksen perustelu. Vaatimukset on luokiteltu pakollisiksi, tärkeiksi tai toivottaviksi. Niiden painoarvo muodostuu luokittelun mukaan. <Kuvatkaa tähän luokittelutapa> Pakollinen tarkoittaa, että Tärkeä tarkoittaa, että Toivottava tarkoittaa, että.. Vaatimuksiin vastaaminen

2 2(28) 2 YLEISET VAATIMUKSET Tähän on koottu yleisiä vaatimuksia eli vaatimuksia, jotka eivät kohdistu päätoimintoihin: 2.1 Käyttäjähallinta 2.1 Käyttäjähallinta 2.2 Aineisto 2.3 Tietojen alkuperäisyys, oikeellisuus ja eheys 2.4 Kapasiteetti 2.5 Arkkitehtuuri 2.6 Käytettävyys VAPA-järjestelmä käyttää arkistolaitoksen keskitettyä käyttäjähallintajärjestelmää, jolloin ainoastaan auktorisoidut henkilöt pääsevät luomaan, lisäämään, muuttamaan tai poistamaan tietojärjestelmään sisältyviä tietoja tai tietojen luokitteluperusteita. Seuraavissa vaatimuksissa on kuvattu VAPA-järjestelmän vaatimukset käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien toteutumiseen Järjestelmä tukee keskitettyä käyttäjähallintaa ja hyödyntää käyttäjätietoja ulkoisista käyttäjäoikeuksien hallintajärjestelmistä Käyttäjärooleille on voitava määritellä seuraavat käyttövaltuudet: luku (read), kirjoitus (write), luonti (create), suoritus (execute) ja poisto (delete) Käyttöoikeudet on voitava määritellä erikseen säilytysobjekteille ja niiden metatiedoille Käyttöoikeudet on voitava määritellä säilytyspakettikohtaisesti Käyttöoikeudet on voitava määritellä eri tasoille: arkistonmuodostajalle, arkistolle, tehtäväluokalle, asiakirjallisen tiedon käsittelylle ja asiakirjalle Järjestelmän pääkäyttäjä voi muuttaa käyttöoikeuksia ja lisätä uusia käyttäjäryhmiä ja -rooleja Aineistoa säilytykseen siirtävällä organisaatiolla on omistusoikeudet aineistoonsa. Organisaation valtuutetuilla käyttäjäryhmille määritellään oikeus hakea, muokata tai/ja poistaa aineistoa Käyttöoikeudet on mahdollista määritellä määräaikaisesti. Sopimuksessa voidaan määritellä ajankohta, jolloin aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolaitokselle.

3 2.1.9 Luovutetun aineiston käyttöoikeudet määritellään käyttörajoitusmetatietojen (Julkisuusluokka=Julkinen, Osittain salassa pidettävä, Salassa pidettävä, Henkilötietoja=Ei sisällä henkilötietoja, Sisältää henkilötietoja, Sisältää arkaluonteisia henkilötietoja) mukaisesti. 3(28) Kirjautumisyrityskertoja tulee voida rajoittaa. Epäonnistuneista kirjautumisista tallennetaan lokitapahtuma. 2.2 Aineisto VAPA-järjestelmän tulee pystyä käsittelemään digitaalista aineistoa ja siihen liittyvää metatietoa Vastaanotettavien ja käsiteltävien siirtorakenteiden tulee olla laajennettavissa. Vastaanotettava aineisto voi noudattaa muutakin XMLrakennetta kuin SÄHKE2-määritysten mukaista siirtokokonaisuuden rakennetta. Tällöin vastaanottovaiheessa aineistosta luetaan siinä käytetty rakennemääritys ja VAPAjärjestelmä osaa muodostaa säilytyspaketin eri XMLskeemoista. VAPA-järjestelmän tulee mahdollistaa siirtäjän/luovuttajan (arkistonmuodostajan) käyttää useampaa aineistokohtaista metatietoskeemaa VAPA-järjestelmän tulee pystyä vastaanottamaan aineistoa joka on hybridimuodossa. Tällöin metatiedoissa on kuvattu fyysisen aineiston sijainti. Vastaanottoprosessissa on tunnistettava, että fyysinen aineisto on saapunut ja sen sijainti on tallennettu metatietoihin (manuaalitehtävä) Vastaanotettavat tiedostotyypit ovat SÄHKE2-määritysten mukaisesti: Unicode UTF-8 TIFF rev. 5 tai rev. 6 (Pakkaamaton tai pakattu CCITT Group 3 tai 4) PDF/A (ISO :2005, IDT tai uudempi) PCM WAV, 16bit, 44.1kHz MPEG-1, Audio Layer 3, 128 kbit/sec MPEG-2, 50 Mbit/sec, 4:2: Vastaanotettavien tiedostotyyppien tulee olla laajennettavissa.

4 2.2.6 VAPA-järjestelmän tulee tunnistaa ja erottaa toisistaan säilytettäväksi siirretty ja luovutettu aineisto. Määritellään sopimuksessa, johon viitataan siirtokokonaisuudessa Tieto säilytyspakettien välisistä suhteista tallennetaan järjestelmään VAPA-järjestelmän tulee pystyä käsittelemään salattuja siirtokokonaisuuksia tai niiden osia. Käytettyjen salausmenettelyiden tulee noudattaa arkistolaitoksen ohjeita Siirtävän organisaation käyttäjät saavat muokata VAPAjärjestelmään säilytykseen siirrettyä omistamaansa aineistoa käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Aineiston omistusoikeuksia ei ole luovutettu arkistolaitokselle. 4(28) VAPA-järjestelmän tulee pystyä vastaanottamaan yksityisten tahojen tuottamia, sähköisessä muodossa olevia, määräaikaisesti ja pitkäaikaisesti säilytettäviä yksityisarkistoja. Aineistot kuvaillaan viimeistään vastaanottovaiheessa luovuttajan toimesta. 2.3 Tietojen alkuperäisyys, oikeellisuus ja eheys Digitaalinen aineisto on säilytettävä moderneilla, luotettavilla medioilla, jotka ovat muokattavissa ja vaihdettavissa vaarantamatta aineistoa Tallennettujen tietojen kopioiden on oltava hallinnassa (TRAC C1.3). VAPA-järjestelmän on tiedettävä kaikkien tallennettujen tietojen kopioiden lukumäärä ja sijainti. Ts mitä on tarkoitettu identtisiksi kopioiksi eikä eri versioksi tiedoista tai niiden kopioista. VAPA-järjestelmän on säilytettävä eri esitystapojen väliset yhteydet. Esim. asiakirjan käyttökopion ja alkuperäisen version välinen suhde tulee säilyttää Kopioidun säilytysobjektin on vastattava alkuperäistä (TRAC C1.4). Tarkoitukselliset muutokset tietoon tulee tehdä automaattisesti/manuaalisesti kaikkiin olemassa oleviin kopioihin. Arvio tarvittavasta ajasta (esim. offline materiaalin takia) tulee olla tiedossa ennen muutosta.

5 2.3.4 Useampi kuin yksi muokkaustapahtuma ei ole sallittu samaan aikaan samalle tiedostolle VAPA-järjestelmä ei saa hävittää tai turmella aineistoa päivittäisten operaatioiden tai varmuuskopioiden aikana, poikkeustilanteen sattuessa, laitteiston tai ohjelmiston päivityksen tai korvaamisen aikana Aineistoa ei saa hävitä riippumatta järjestelmän virheestä, komponentin virheestä, kommunikaatiovirheestä tai mahdollisista poikkeustilanteista Aineiston eheys tulee varmistaa koko sen elinkaaren ajan Aineiston alkuperäisyys tulee varmistaa koko sen elinkaaren ajan Aineiston käytettävyys tulee varmistaa koko sen elinkaaren ajan Metatiedon ja säilytysmetatiedon eheys on taattava. Ne eivät saa korruptoitua missään vaiheessa VAPA-järjestelmässä on oltava mekanismi havaita tiedon korruptiotuminen tai katoaminen. Mikäli tallennetun aineiston eheys on vaarantunut tai voidaan epäillä sen rikkoutumista, siitä tuotetaan hälytys. Automaattisista korruptoituneen tiedon korjauksista tai korvaamisista tuotetaan ilmoitus. (TRAC C1.5, C1.6) 5(28) 2.4 Kapasiteetti Säilytyskapasiteetin täytyy olla muunneltavissa/laajennettavissa Tallennettavien objektien määrää ei saa rajoittaa Säilytyskapasiteetti täytyy olla laajennettavissa 1000 TB:n suuruiseksi Tallennuskapasiteettien tilaa (käytetty/vapaana) on pystyttävä seuraamaan. 2.5 Arkkitehtuuri VAPA-järjestelmän tulee olla yhteensopiva arkistolaitoksessa käytössä olevien laitteistojen, ohjelmistojen, infrastruktuurin ja arkkitehtuurin kanssa. Arkistolaitoksen arkkitehtuurikuvaus on vaatimusmäärittelyn liitteenä.

6 2.5.2 VAPA-järjestelmä on toteutettava standardoidusta rajapinnasta siten, että järjestelmän tallennuspalvelun tekninen toteutus on vaihdettavissa VAPA-järjestelmän tulee olla joustavasti suunniteltu ja koostua modulaarisista osista/tuotteista, jotka ovat muokattavissa ja laajennettavissa VAPA-järjestelmän vaatimusten mukaisesti VAPA-järjestelmän modulaaristen osien tulee pystyä kommunikoimaan keskenään. Modulaarisilla osilla tarkoitetaan vaatimusmäärittelyn mukaista päätoimintojaottelua (OAIS) VAPA-järjestelmä tulee rakentua hyvin tuetulle käyttöjärjestelmälle ja ohjelmistoille. Käytettävät laitteistot, ohjelmistot (mukaan lukien avoimen lähdekoodin ohjelmistot), järjestelmät, liittymät ja niiden dokumentit sekä saatavissa oleva tuki on listattava. (TRAC C1.1) Järjestelmässä on aineistonhallintaan tarkoitettu prosessiohjaustyökalu, jolla määritellään aineiston hallintaan tarvittavat prosessit(työnkulut) esim. hävittämisprosessi. 6(28) VAPA-järjestelmän on tarjottava ensisijainen säilytystila (onsite) digitaaliselle aineistolle. VAPA-järjestelmän on tarjottava toissijainen säilytystila varmuuskopioita ja mahdollisten poikkeustilanteiden käsittelyä varten. Siirtäjillä tai luovuttajilla ei saa olla pääsyä toissijaiseen säilytystilaan. VAPA-järjestelmän on tarjottava vähintään yksi kopio digitaalisen aineiston tiedostoista digitaalisessa säilytysjärjestelmässä, jota on tarkoitus säilyttää toissijaisessa säilytystilassa. VAPA-järjestelmässä ensisijainen ja toissijainen säilytystila on oltava synkronoituna keskenään siirtokokonaisuuksien siirron, muokkauksen ja poiston yhteydessä. VAPA-järjestelmässä säilytettävä aineisto on voitava monistaa tarvittaessa siten, että tieto on fyysisesti sijoitettuna eri tallennusmoduuleihin ja/tai tallennuslaitteelle Sähköinen tiedonsiirto tapahtuu salattua ja standardoitua tiedonsiirtoyhteyttä käyttäen.

7 2.5.9 VAPA-järjestelmän ulkoiset rajapinnat perustuvat yleisesti käytettyyn standardiin, esimerkiksi web service. Järjestelmäliittymät toteutetaan yleisellä rajapintateknologialla. Tunnistettuja liittymätarpeita ovat ainakin: - Asianhallintajärjestelmä (Tweb) - Taloushallinnon järjestelmät - Sopimusjärjestelmä (tavoitetila) - Tilausjärjestelmä Liittymätarpeita on kuvattu tarkemmin vaatimusmäärittelydokumentissa Järjestelmäkokonaisuuden sijoituspaikkana voi olla arkistolaitoksen tai kolmannen osapuolen tilat Toimitettava kokonaisuus muodostuu tuotantojärjestelmästä (ensisijainen järjestelmä) sekä demo-, testi- ja koulutusjärjestelmästä (toissijainen järjestelmä). 7(28) 2.6 Käytettävyys <VAPA-järjestelmän käytettävyyteen liittyvät vaatimukset, esim. käyttö virka-aikana/24h, kantakopioiden ja palvelinten määrä, niiden maantieteellinen sijoittelu, jne. Vaatimukset saadaan PAS-määrityksestä.>

8 8(28) 3 VASTAANOTTO (Ingest) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla aineistot vastaanotetaan siirtäjiltä/luovuttajilta, valmistellaan säilytyspaketit säilyttämistä varten ja varmistetaan että säilytyspaketit ja niitä täydentävät kuvailutiedot tulevat asianmukaisesti tallennetuiksi VAPAjärjestelmään. 3.1 Vastaanottaa luovutukset (Receive submission) 3.2 Laadunvarmennus (Quality assurance) 3.3 Muodostaa säilytyspaketin (Generate AIP) 3.4 Luo kuvailutiedon (Generate descriptive info) 3.5 Yhteistyö, päivitys (Co-ordinate updates) 3.1 Vastaanottaa luovutukset (Receive submission) Luovutuspaketin (SIP) vastaanottaminen. VAPA-järjestelmässä vastaanotto-toiminto kattaa myös säilytykseen siirretyn aineiston vastaanottamisen. Siirtäjä/luovuttaja (Producer) siirtää luovutuspaketin arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti. Luovuttaja voi olla myös arkistolaitos (Administrator). Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus luovutuspaketin vastaanottamisesta. Jos luovutuspaketissa oli virheitä, siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään uudelleenlähetyspyyntö Siirretty/luovutettu aineisto voidaan siirtää sähköisenä tiedonsiirtona. VAPA-järjestelmä tarjoaa yleisen, standardoidun (esim. web service) rajapinnan aineiston vastaanottoon Siirtäjä/luovuttaja tunnistetaan ennen vastaanottoprosessin alkua. Sähköisessä siirrossa lähettävä järjestelmä lähettää organisaation tunnistetiedot, jotka tarkastetaan VAPAjärjestelmässä. Tunnistetulle siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään vastaussanoma hyväksytystä tunnistautumisesta Vastaanotettu aineisto tallennetaan järjestelmän eteis- eli työtilaan Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus siirtokokonaisuuden saapumisesta säilytysjärjestelmään. VAPA-järjestelmä tuottaa vastaussanoman lähettävälle järjestelmälle Siirtäjä/luovuttaja voi kuvailla aineiston VAPA-käyttöliittymän tarjoaman palvelun kautta. Myös fyysiselle aineistolle tuotetaan kuvailutiedot. Aineistosta tuotetaan säilytyspaketti samoin periaattein kuin muustakin (SÄHKE2- siirtokokonaisuuden mukaisesta) aineistosta Vastaanotossa tunnistetaan skeema, jonka mukaisesti siirtokokonaisuus on muodostettu Siirron aikana tapahtuneen keskeytyksen aikana kaikki edeltäneet toimenpiteet on kyettävä peruttamaan.

9 3.1.8 Vastaanoton tapahtumista tallennetaan lokitietoja: vastaanottoon sisältyvät transaktiot, tarkastusten tulokset, tieto lähetetyistä ilmoituksista, siirron lopputulos. Lokitapahtumat kohdennetaan vastaanotettuun aineistoon (siirtokokonaisuuden id) ja tapahtuma-ajankohtaan Siirtokokonaisuuden kokoa ja siihen sisältyvän aineiston määrää ei ole rajoitettu. Siirtokokonaisuus määritellään ja arvioidaan siirtosopimuksessa VAPA-järjestelmässä tulee olla toisistaan erilliset osiot siirtokokonaisuuden tarkastamiseen, säilytyspaketin muodostamiseen ja säilyttämiseen Siirretyn/luovutetun aineiston säilytysmetatietoon tallennetaan vastaanoton päivämäärä ja kellonaika Siirtokokonaisuudet säilytetään väliaikaisesti vastaanottoprosessin loppuun saattamisen ajan Vastaanoton on tunnistettava salassa pidettävä ja julkinen luovutettu aineisto ja muodostettava aineiston käyttöoikeudet erityisesti salassa pidettävälle aineistolle. Luovutetun aineiston julkisuusluokka-metatieto VAPA-järjestelmässä on erillinen vastaanottopalvelu off-line muodossa tuoduille siirtokokonaisuuksille. 9(28) 3.2 Laadunvarmennus (Quality assurance) Aineiston laadunvarmennus eli tieto siitä, miten säilytyspaketin siirto tallennusalueelle onnistui. Sähköisesti siirretyn aineiston eheys tarkastetaan (CRC, tarkistussummat) Siirtokokonaisuudessa havaituista virheistä lähetetään ilmoitus luovuttavalle/siirtävälle organisaatiolle. Ilmoitukseen sisältyy tieto siirtokokonaisuudessa havaituista virheestä ja ohjeet virheen korjaamiseksi sekä uudelleenlähettämisestä. Myös siirtomedialla vastaanotettu aineisto tarkastetaan teknisesti: median tekninen laatu ja haittaohjelmatarkastus (manuaalitehtävä) Vastaanoton laaduntarkastuksesta tuotetut ilmoitukset tallennetaan tapahtuma- ja muutoslokiin. Ilmoitukset välitetään luovuttajalle/siirtäjälle sopimustiedoissa määritellyn yhteysmenettelyn mukaisesti (siirtohistoriaan, sähköpostitse).

10 3.2.3 Aineiston XML-rakenteelle tehdään tekninen tarkastus (validointi, parserointi). Siirtokokonaisuuden rakenteen on noudatettava arkistolaitoksen ohjeiden mukaista rakennetta SÄHKE-siirtokokonaisuuden mukaisen aineiston eheys tarkastetaan eheystunnisteiden avulla. Eheystunnisteiden tallentaminen siirtokokonaisuuten on kuvattu SÄHKE-määritysten teknisessä osuudessa (siirtokokonaisuuden muodostaminen) Luovutettavaan aineistoon sisältyvien tiedostoformaattien on oltava arkistolaitoksen määräyksen mukaisia (sisältötarkastus). Säilytykseen siirretyn aineiston formaattia ei ole rajattu Tiedostoformaattien tarkastuksessa hyödynnetään ulkoista formaattikirjastopalvelua. Vrt. PREMIS-metatietomallissa kuvattu tiedostoformaatin tarkastusmenettely Kaikki viitatut tiedostot (asiakirjat) on sisällyttävä siirtokokonaisuuteen (sisältötarkastus) Luovutettavaan aineistoon ei saa sisältyä järjestelmään jo aikaisemmin tallennettuja aineistoja. Vastaanotossa on tunnistettava siirtokokonaisuuden uudelleenlähetys (aiemmassa lähetyksessä olleen virheen vuoksi) Osa siirtokokonaisuudesta ohjataan arkistolaitoksen virkailijan (sisällöllinen tarkastus) tarkastettavaksi satunnaisotannalla tms. tilastollisella poimintamenettelyllä. Menettelytapa voidaan määritellä VAPA-järjestelmän parametritietoihin. 10(28) Vastaanotto tuottaa virheilmoituksen jos siirtokokonaisuuden osa on pakattu ja pakkauksen purku ei onnistu Siirtokokonaisuuten sisältyvät asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessit ovat päätettyjä ja asiakirjat valmiita (sisältötarkastus). Tieto on tallennettu aineistojen tilametatietoihin (esim. prosessi on "päätetty", asiakirja on "valmis") Pakatun tai salatun siirtokokonaisuuden purkamisen epäonnistumisesta tuotetaan virheilmoitus Vastaanotettuun aineistoon sisältyvät asiakirjatiedostot tarkastetaan, jotta ne ovat kuvailutietojen mukaista formaattia ja avattavissa (sisältötarkastus).

11 Siirtäjä/luovuttaja voi keskeyttää aineiston siirron. Keskeytyneestä siirtotapahtumasta ei tallenneta aineistoja järjestelmään, vaan siirto on aloitettava uudelleen Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus siirtoprosessin päättymisestä ja siirtokokonaisuuden hyväksymisestä säilytysjärjestelmään 11(28) 3.3 Muodostaa säilytyspaketin (Generate AIP) Vastaanotto muuntaa yhden tai useamman luovutuspaketin (SIP) yhdeksi tai useammaksi säilytyspaketiksi (AIP) määritellyn tietorakenteen mukaisesti. Säilytyspaketin muodostamiseen voi liittyä aineiston konvertointia, metatietojen konvertointia/uudelleen järjestelyä. Palvelu voi kysyä ja saada tietoja AIP:n kuvailutietojen muodostamiseen tiedonhallinnasta (Data management) Vastaanotetusta ja tarkastetusta siirtokokonaisuudesta muodostetaan säilytyspaketti (AIP) täydentämällä sitä vaadittavilla säilytys- ja teknisillä metatiedoilla Säilytysmetatiedot kerätään vastaanotetusta siirtokokonaisuudesta. TARKENNETTAVA MITÄ OVAT, kun AIP:n rakenne on tarkentunut VAPA-järjestelmän tulee pystyä siirron yhteydessä keräämään aineiston metatiedosta säilytysajan päättymisajankohta ja tallentaa se säilytysjärjestelmään Aineiston metatiedot ja järjestelmän tuottamat säilytysmetatiedot on eroteltava. Pitää pystyä erottelemaan SIP:n ja VAPAn tuottamat metatiedot.ks. AIP:n rakennekuvaus (vaatimusmäärittelyn luku 8.2 ja kuva 13) Arkistoon siirron yhteydessä on aineiston säilytysmetatietoihin pystyttävä automaattisesti liittämään järjestelmän omia arkistointiin liittyviä säilytysmetatietoja VAPA-järjestelmän tulee vastaanoton yhteydessä periyttää/kopioida siirtokokonaisuuden mukana tulleen alkuperäisen metatietotiedoston tietokentät säilytyksen aikaiseen säilytysmetatietotiedostoon, jota ylläpidetään ja käytetään säilytyksen aikana Säilytyspaketin metatiedot ja säilytysmetatiedot määritellään erillisinä rakenteina siten, että niille on määriteltävissä erilaiset käyttöoikeudet. Ks. AIP:n rakennekuvaus (vaatimusmäärittelyn luku 8.2 ja kuva 13)

12 12(28) 3.4 Luo kuvailutiedon (Generate descriptive info) Kuvailutiedon luominen poimii säilytyspaketin (AIP) kuvailutiedot ja kerää kuvailutietoa muista lähteistä. Kuvailutiedot siirretään yhteistyö/päivitys palvelulle (Co-ordinate updates) ja sitä kautta tiedonhallintaan (Data management) Säilytyspaketista (AIP) poimitaan kuvailutietoja, jotka välitetään yhteistyö/päivitys -toiminnolle ja tiedonhallintaan. TARKENNETTAVA KUN AIP-RAKENNE SELVILLÄ. Näitä metatietoja käytetään hakutoimintojen tukena ja säilytyspakettien noutamisessa. 3.5 Yhteistyö, päivitys (Co-ordinate updates) Yhteistyö/päivitys siirtää säilytyspaketit (AIP) datanhallintaan (Archival storage) ja kuvailutiedot tiedonhallintaan (Data management) Säilytyspaketin identifiointitiedot siirretään tiedonhallintaan tietokannan päivityspyynnössä (database update request). Tiedonhallinta palauttaa sanoman (database update response) päivityksen tilasta. Tiedonhallinnan päivitys voidaan tehdä ilman säilytyspaketin siirtoa datanhallintaan, kun luovutuspaketti sisältää jo tallennettuun säilytyspakettiin liittyvää kuvailutietoa.

13 13(28) 4 DATANHALLINTA (Archival Storage) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla digitaalinen aineisto tallennetaan ja haetaan. 4.1 Vastaanottaa aineiston (Receive Data) 4.2 Hakee AIP-aineiston (Provide Data) 4.3 Hallinnoi säilytyshierarkiaa (Manage Storage Hierarchy) 4.4 Korvaa alustan (Replace Media) 4.5 Virheentarkistus (Error Checking) 4.1 Vastaanottaa AIP-aineiston (Receive Data) Toiminto vastaanottaa, tarkistaa ja tallentaa AIP-säilytyspaketin Datanhallinta vastaanottaa vastaanotossa muodostetun säilytyspaketin (AIP), tallentaa sen ja palauttaa tallennustunnisteet tai ilmoittaa mahdollisista virheistä Säilytyspaketille laskettu tarkistussumma on tarkistettava tallennusalustalle kirjoituksen jälkeen (todentaminen). Tätä tarkistussummaa tarkastetaan datanhallinnassa määritellyin syklein (pistokokeet). 4.2 Hakee AIP-aineiston (Provide Data) Toiminto etsii ja palauttaa AIP-säilytyspaketin saamansa AIP-pyynnön mukaisesti pääsylle Datanhallinta vastaanottaa pääsystä AIP-kyselyn ja etsii AIPsäilytyspaketit saamiensa tallennustunnisteiden perusteella Datanhallinta kopioi kyselyn perusteella löydetyt AIPsäilytyspaketit sille osoitetulle tallennuspaikalle (media, staging area) ja varmentaa, että tiedot ovat kopioituneet oikein Datanhallinta lähettää tiedonsiirtoilmoituksen pääsylle, kun AIP-aineisto on haettu. 4.3 Hallinnoi säilytyshierarkiaa (Manage Storage Hierarchy) Toiminnot säilytysobjektien ja säilytysinformaation hallintaan

14 4.3.1 Datanhallinta kerää ja tallentaa aineiston tallentamiseen ja käyttöön liittyviä tilastoja, jotka välitetään hallinnointiin. Esim. vapaa tallennuskapasiteetti, käyttötilastot Datanhallinta tarjoaa vapaan tallennuskapasiteetin eri tallennustasoilla Säilytysobjektit tulee voidaa siirtää on-line mediasta off-line - mediaan sekä päinvastoin Säilytysobjektista tulee voida luoda uusi versio. Säilytysobjektin uudella versiolla tarkoitetaan päivitettyä versiota, esim. paremmin digitoitu kuva, formaattimuutos, sähköisen allekirjoituksen uusiminen Datanhallinta seuraa virhelokeja AIP:n tallentamisen ja siirron (esim. medialta toiselle) yhteydessä. Virheilmoitukset kanavoidaan VAPA-henkilöstölle. 14(28) 4.4 Korvaa alustan (Replace Media) Palvelu tuottaa AIP-paketit uudestaan toiselle tallennusalustalle AIP tulee voida kopioida ja sijoittaa määrätyille medioille (samalle tai uudelle) ilman, että AIP:n sisältö muuttuu (replikaatiomigraatio). 4.5 Virheentarkistus (Error Checking) Tarkistukset, ettei aineisto ole korruptoinut Datanhallinnan tulee tarkkailla, ettei yksikään osa AIP-pakettia ole korruptoitunut sisäisen siirron aikana Datahallinnassa on oltava standardoitu mekanismi havaita AIP:n korruptiotuminen tai katoaminen. Aineistolle on suoritettava säännöllisiä tarkastuksia. Säännölliset tarkastukset koskevat aineiston sisältöä. Säännöllisten tarkastuksien avulla pyritään havaitsemaan korruptoituneet tiedostot Tarkastukset tulee tehdä satunnaisin pistokokein tilastollisesti merkittävästi.

15 15(28) 5 TIEDONHALLINTA (Data Management) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla säilytyspakettien kuvailutietoja hallitaan ja säilytyspaketteja haetaan datanhallinnasta. 5.1 Vastaanottaa tietokantapäivitykset (Receive Database Updates) 5.2 Suorita kyselyt (Perform Queries) 5.3 Muut 5.1 Vastaanottaa tietokantapäivitykset (Receive Database Updates) Säilytyspaketin kuvailutietojen ja järjestelmätason tietojen vastaanotto ja tallennus Tiedonhallinta vastaanottaa AIP:n kuvailutiedot ja tallentaa ne tietokantaan siten, että AIP:t on monipuolisesti ja tehokkaasti haettavissa kuvailutiedojen perusteella Tiedonhallinta varmistaa, että säilytyspaketin (AIP) ja siihen liittyvän kuvailevan tiedon välillä on pysyvä ja yksilöllinen liitos. 5.2 Suorita kyselyt (Perform Queries) Etsii ja palauttaa AIP-pakettien tallennustunnisteet saamiensa hakuehtojen perusteella Tiedonhallinta suorittaa pääsyltä saapuneen kyselypyynnön ja palauttaa kyselyn mukaisen tulosjoukon (result set). 5.3 Muut Aineistoon viitataan URI-mekanismilla kaikilla tasoilla (kokoelma, tietopaketti, tiedosto) Metatieto voidaan täysteksti-indeksoida huolimatta sen pituudesta Säilytyspakettien tiedot säilytetään, vaikka käytettävät skeemat tai ohjelmistot muuttuisivat esimerkiksi päivityksen myötä.

16 5.3.4 Metatietorakenteisiin tai metatietoelementin kontrolloituun sanastoon (engl. controlled vocabulary) tehdyt muutokset tulee voida päivittää tallennettuun aineistoon. Järjestelmä päivittää tietopakettien tiedot ajantasalle. Metatietorakenteisiin tehtävät muutokset voivat vaatia takautuvan päivityksen aineistoihin Tiedonhallinta tukee usean tietorakenteen (kuvailutiedot, järjestelmätiedot) käyttöä Säilytyspaketissa voidaan säilyttää metatietorakenteita ja metatietoja, joita järjestelmä ei tue tai käytä toiminnallisuudessaan Aineisto on voitava poistaa tilapäisesti käytöstä VAPA-järjestelmä kerää ja tuottaa laskutustietoja aineistoon kohdistuvista tapahtumista. Laskutustiedot tuotetaan lokitiedoista (esim. käytetty kapasiteetti, transaktioiden määrä aineistolajikohtaisesti, tms.). Laskutustiedot välitetään taloushallinnon laskutusjärjestelmään, jossa niistä muodostetaan varsinaiset laskut. 16(28)

17 6 HALLINNOINTI (Administration) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, jotka ovat tarpeen muiden VAPA-järjestelmän toimintayksiköiden päivittäisessä hallinnoinnissa. VAPA-järjestelmän hallintapalvelut pitävät sisällään ylläpidolliset työkalut joita tarvitaan VAPA-järjestelmän ja sen osien hallintaan ja ylläpitoon. Hallintapalveluihin sisällytetään myös järjestelmän ylläpitäjän toimet, kuten laitteiston, ohjelmiston ja arkkitehtuurin sekä käyttäjätuen että on-line neuvonnan huolto ja ylläpito. Palvelun osa-alueita ovat myös järjestelmän turvallisuus ja käyttäjien pääsynhallinta. 6.1 Aineistoon kohdistuvat toimenpiteet 6.2 Turvallisuus 6.3 Varmuuskopiointi 6.4 Poikkeustilanteiden käsittely 6.5 Lokitietojen kerääminen 6.6 Järjestelmän ylläpito 6.7 Raportointi 6.8 Määrittelee standardit ja linjaukset (Establish standards and policies) 6.9 Tarkastaa luovutuksen (Audit submission) 17(28) 6.1 Aineistoon kohdistuvat toimenpiteet Aineistoihin voi kohdistua toimenpiteitä, joiden impulssina on aineiston metatietoihin tallennetut tiedot (esim. hävittäminen tapahtuu säilytysajan päättymisajankohdan mukaisesti). Metatiedot, joihin toimenpiteet perustuvat, on tallennettu aineistoon siirtovaiheessa. Aineistoon ei voi kohdistua yksittäisiä metatietomuutoksia vastaanoton kautta, vaan aineisto on tallennusjärjestelmän hallinnoima hyväksytyn siirtotapahtuman, vastaanoton ja säilytyspaketin tallentamisen jälkeen Aineiston käyttörajoituksiin kohdistuvat muutokset ovat: 1) Salassapitoajan päättyminen (Julkisuusluokan muutos: Salassa pidettävä -> Julkinen, Julkinen -> Salassa pidettävä?) 2) Salassapitoajan muuttuminen 3) Salassapitoon liittyvien metatietojen tyhjentäminen (salassapitoperuste, salassapitoaika, salassapitoajan päättyminen, käyttäjäryhmä, turvallisuusluokka, käsittelyluokka) Käyttörajoitusten muutoksesta ei tuoteta ilmoitusta omistusoikeuksien haltijalle. Tapahtumat on sovittu ja määritelty sopimuksessa Omistusoikeuksien haltija voi muuttaa aineiston säilytysaikaa. Muutoksesta tallennetaan lokitapahtuma.

18 6.1.3 Säilytykseen siirretyn aineiston omistusoikeudet siirtyy arkistolaitokselle sopimuksessa määriteltynä ajankohtana. Omistusoikeuksien muutoksesta ei tuoteta ilmoitusta omistusoikeuksien haltijalle Säilytykseen siirretty aineisto siirretään pitkäaikaissäilytykseen sopimuksessa määriteltynä ajankohtana. Siirrosta pitkäaikaissäilytykseen ei tuoteta ilmoitusta omistusoikeuksien haltijalle. 18(28) VAPA-järjestelmä hallinnoi aineistoa siten, että toimenpiteet suoritetaan oikea-aikaisesti. Toimenpide tuottaa tapahtuman edellyttämät metatietomuutokset Säilytysajan muutokset tehdään aineistoon takautuvasti massapäivityksenä Siirto pitkäaikaissäilytykseen siirtää omistusoikeudet siirtäjältä/luovuttajalta arkistolaitokselle Säilytykseen siirretyn aineiston luovutuksessa pitkäaikaissäilytykseen tarkastetaan, että aineisto sisältää arkistokappaleen (=pitkäaikaissäilytykseen kelpaava tiedostoformaatti) Määräajan säilytettävä sähköinen aineisto hävitetään säilytysajan umpeutuessa Aineisto on liitetty säilytysaikasääntöihin, jotka valvovat säilytysaikojen päättymisajankohtia Säilytysajan umpeutumisesta tuotetaan ilmoitus aineiston omistusoikeuksien omistajalle. Ilmoitusajankohta määritellään järjestelmän ohjaustietoihin Sopimustiedoissa määritellään ajankohta, jolloin aineistoon sisältyvät natiivimuotoiset tiedostot voidaan poistaa järjestelmästä Aineiston hävittämisen yhteydessä hävitetään myös metatiedot säilytysajan päättymisajankohdan mukaisesti. Käsittelyprosessin metatietojen säilytysaika määräytyy siihen liitetyn, pisimpään säilytettävän asiakirjan mukaisesti Aineiston hävittämisestä tuotetaan ilmoitus omistusoikeuksien haltijalle Aineiston hävittämisen hyväksyy ja hävittää tehtävään auktorisoitu henkilö Hävitysehdotukseen sisältyvän aineiston hävittäminen voidaan keskeyttää, jäädyttää tai säilytysajan päättymisajankohtaa voidaan siirtää. Muutoksesta tallentuvat tiedot aineiston metatietoihin.

19 Mikäli hävittämistä ei suoritettu (siirretty/keskeytetty), järjestelmä tuottaa ilmoituksen omistusoikeuksien omistajalle. 19(28) Hävitysesityksestä tuotetaan hävitysluettelo (hävitettävien aineistojen metatiedot) ja se tallennetaan järjestelmään. Hävitysluettelotietoina tallennetaan valitut aineiston metatiedot VAPA-järjestelmän käyttäjillä tulee olla mahdollisuus nähdä metatiedon muokkaushistoria (käyttöoikeuksien rajoissa). 6.2 Turvallisuus Tietoturvasuunnitelma tulee olla tehtynä VAPA-järjestelmän täytyy säilyttää sähköistä aineistoa luotettavasti ja säilytysjärjestelmän luotettavuuden tulee olla korkea. Luotettava säilytys pitää sisällään siirtokokonaisuuksien säilyttämisen säilytysjärjestelmässä, tietyssä sijainnissa josta kyseinen aineisto voidaan jäljittää/noutaa käyttämällä tiettyä yksilöityä tunnusta Turvallisuuden tulee kattaa laitteisto, ohjelmisto ja järjestelmäarkkitehtuuri VAPA-järjestelmä tulee suojata ulkopuolisilta uhkilta ja hyökkäyksiltä VAPA-järjestelmän fyysinen ympäristö täytyy turvata VAPA-järjestelmän tulee täyttää VAHTI-ohjeen 5/2004 Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen vaatimukset Salassa pidettävään aineistoon saa olla oikeudet vain käyttäjillä, joille sellaiset on erikseen annettu VAPA-järjestelmän tulee taata, että digitaalisen aineiston metatietoja ja säilytysmetatiedon tietokenttiä voivat muuttaa vain todennetut (authorised) käyttäjät ja järjestelmän ylläpitäjät (administrator), määritellyissä rajoissa Ainoastaan todennetut henkilöt (järjestelmän ylläpitäjät) pääsevät luomaan, lisäämään, muuttamaan tai poistamaan aineiston käyttäjä- ja käyttöoikeuksia sekä -rajoituksia Aineisto ja objektit tulee pystyä luokittelemaan ja suojaamaan niissä olevan tietoturvaluokittelun mukaan VAPA-järjestelmä tulee suojata tietoverkon tai Internetin kautta tulevilta hyökkäyksiltä järjestelmää kohtaan. 6.3 Varmuuskopiointi

20 20(28) VAPA-järjestelmässä tulee olla kokonaisvaltainen ja luotettava aineiston varmuuskopio- ja palautussuunnitelma. Suunnitelman tulee pitää sisällään tarvittavat menetelmät varmuuskopioiden tekemiseksi ja korruptoituneen aineiston palauttamiseksi VAPA-järjestelmässä on riittävä laitteisto- ja ohjelmistotuki järjestelmän palveluiden ja aineiston varmistamiseen (TRAC C1.2). Dokumentti siitä, mitä varmistetaan ja miten usein; varmistusluettelo; täysvarmistusten validointi; suunnitelma täystuhosta toipumiseksi; tukisopimukset laitteistojen ja ohjelmistojen varmistusmekanismeille VAPA-järjestelmän on sisällettävä riittävät kuvaukset varmistus ja palautustoiminnoista. Mitä varmistetaan ja miten usein, varmistusten validointi, disaster recover plan policy and documentation. Ohjelmistojen ja laitteistojen tukisopimukset varmistuksen ja palautuksen näkökulmasta VAPA-järjestelmän varmuuskopio- ja palautustoimenpiteiden automaatioasteen tulee olla korkea VAPA-järjestelmän tulee sallia sähköisen aineiston palautustoimenpiteiden suorittaminen vain järjestelmän ylläpitäjän toimesta. Aineiston eheys tulee säilyä palautuksen jälkeen VAPA-järjestelmän varmuuskopio- ja palautussuunnitelmaa menetelmineen tulee voida testata ilman, että aineistot ja objektit vaarantuvat VAPA-järjestelmä ei saa korruptoida tai kadottaa aineistoa varmuuskopio- ja palautussuunnitelman toimenpiteiden seurauksena VAPA-järjestelmän varmuuskopio- ja palautussuunnitelman toimenpiteet eivät saa häiritä tai keskeyttää järjestelmän palveluiden toimintoja Toissijaisessa säilytystilassa olevien aineistojen varmuuskopiot säilytetään erillään alkuperäisestä aineistosta. Alkuperäinen aineisto ja varmuuskopiot tulee olla sijoitettu maantieteellisesti erilleen VAPA-järjestelmän toissijaisessa säilytystilassa olevan aineiston tulee vastata täydellisesti alkuperäistä aineistoa.

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 2. Pakolliset vaatimukset Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu:

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen määrityksiä Säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina

Lisätiedot

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Valtiokonttori Liite 1 (14) Valtion IT-palvelukeskus Virkamiespalvelut VALDA 23.3.2011 VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista 22.3.2013 Sisältö: 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 Kansallisarkiston osuus 10.30 Tauko 10.45 JHS-osuus 12.00 Tilaisuus päättyy Yleistä eams:n laatimisesta

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy

Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK- PAIVAT 4. - 5.6.2001 Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy Asiakirjojen säilytysvaatimukset

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen yhdistämispalvelu miksi? ORCiD:n yhdistämiseksi korkeakoulun käyttäjähallinnan järjestelmään Voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa korkeakoulun sisällä Raportoinnissa

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Toiminnallinen mallintaminen. Asiankäsittelykokonaisuus

Toiminnallinen mallintaminen. Asiankäsittelykokonaisuus 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Eija Sorakivi 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (15) Muutoshistoria

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa?

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? CSC 40 vuotta -seminaari 2.12.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Yleiset vaatimukset pitkäaikaissäilytyksen

Lisätiedot

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan.

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan. 6. Asiakirjapalvelu 6.1 PALVELUINFORMAATIO Palvelun nimi Asiakirjapalvelu Palvelun versio 1.0 Tunnus (ks. M14.4.42) 6.2 Avainkäsitteet 6.2.1 Tarkoituksenmukainen asiakirjakoosteiden muodostaminen MoReq2010

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: luonnos 0.91 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Valtio expo 20.5.2014 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Haaste: Information Tsunami : Gartner Says One Third of Fortune

Lisätiedot

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät 24.1.2017 Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Taitorakenteiden (sillat, tunnelit, laiturit, sulut, merimerkit, ) perustietovarasto

Lisätiedot

PALVELUITA DATANHALLINTAAN

PALVELUITA DATANHALLINTAAN PALVELUITA DATANHALLINTAAN Etua tutkimukseesi: Huolehdi aineistostasi ja varmista tutkimuksen toistettavuus. Nosta näkyvyyttäsi, mahdollista viittaukset ja meritoidu. Vastaa rahoittajien ja kotiorganisaatiosi

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Pilotoinnin tilanne Pilotointi päättynyt vuodenvaihteessa 2016-2017 MuseumPlusRIA siirretty

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Lokitietojen käsittelystä

Lokitietojen käsittelystä Lokitietojen käsittelystä ylitarkastaja Sari Kajantie/KRP Esityksen lähtökohdista Tavoitteena lisätä ymmärrystä kriteereistä, joilla lokien käsittelytavat tulisi määritellä jotta pystytte soveltamaan käsittelytapoja

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja.

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja. ARKISTOLAITOS Asiakirjahallinnon keskeiset standardit Pekka Henttonen ylitarkastaja pekka.henttonen@narc.fi TIE- DOSTOT METADATA- ELEMENTIT METADATAN ELINKAARI, TARKOITUS JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TOIMINNALLISUUS

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 0.95 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT. Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT. Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto Datanhallinnan tukipalvelut Datapolitiikka Vastuunjako

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

TalentCentralin käyttöasetukset

TalentCentralin käyttöasetukset TalentCentralin käyttöasetukset Sisällys: TalentCentralin käyttöasetukset Käyttäjäroolit Ohjeita TalentCentral-alustan organisointiin Käyttäjän luominen ja hallinta Käyttäjäryhmän luominen Projektin tunnisteiden

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26 Webforum Version 15.2 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-06-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu / Dashboard... 5 Dokumentit... 6 Salli dokumenttien muokkaaminen tarkistusprosessin

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, CRISC Valtori / Tietoturvapalvelut Mikä on hallintajärjestelmä?

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot