Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 1(28) v Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely Johdanto Vaatimusten jaottelu Vaatimuskuvauspohja Vaatimusten luokittelu VAPA-päätoimintojen vaatimuksia on kerätty erillisiin tiedostoihin työvaiheessa. Tämä vaatimusluettelo sisältää VAPA-järjestelmän kaikkiin toimintoihin eli vastaanottoon, tallentamiseen, pääsyyn ja järjestelmän hallinnointiin liittyvät vaatimukset. Vaatimukset on ryhmitelty OAIS-mallin päätoimintojen (vastaanotto, pääsy, tiedonhallinta, datanhallinta ja hallinnointi) mukaisesti. Lisäksi vaatimuksia on ryhmitelty Yleiset-ryhmään, joka sisältää mm. käyttäjähallintaan ja arkkitehtuuriin liittyviä vaatimuksia. Välilehtien numerointi viittaa VAPA-järjestelmän vaatimusmäärittelydokumentaation lukunumerointiin. Vaatimuskokonaisuus muodostuu seuraavista osa-alueista: 2 YLEISET 3 VASTAANOTTO 4 DATANHALLINTA 5 TIEDONHALLINTA 6 HALLINNOINTI 7 PÄÄSY Vaatimukset on kuvattu taulukoihin, jotka muodostuvat seuraavista sarakkeista: TUNNUS: Vaatimuksen yksilöivä tunnus LUOKKA: Vaatimukset on luokiteltu niiden tärkeyden perusteella: 1= Pakollinen, 2=Tärkeä, 3=Toivottava. VAATIMUS: VAPA-järjestelmän toiminnallinen tai tekninen vaatimus. Vaatimusta tarkentava kuvailuteksti on merkitty kursiivilla. Vaatimuskuvaukseen voi liittyä lähdeviittaus, joka on merkitty sulkuihin (TRAC, OAIS). VASTAUS: <MITKÄ ARVOT? KYLLÄ/EI/OSITTAIN, TMS?> VASTAUKSEN PERUSTELU: Vaatimuksen vastauksen perustelu. Vaatimukset on luokiteltu pakollisiksi, tärkeiksi tai toivottaviksi. Niiden painoarvo muodostuu luokittelun mukaan. <Kuvatkaa tähän luokittelutapa> Pakollinen tarkoittaa, että Tärkeä tarkoittaa, että Toivottava tarkoittaa, että.. Vaatimuksiin vastaaminen

2 2(28) 2 YLEISET VAATIMUKSET Tähän on koottu yleisiä vaatimuksia eli vaatimuksia, jotka eivät kohdistu päätoimintoihin: 2.1 Käyttäjähallinta 2.1 Käyttäjähallinta 2.2 Aineisto 2.3 Tietojen alkuperäisyys, oikeellisuus ja eheys 2.4 Kapasiteetti 2.5 Arkkitehtuuri 2.6 Käytettävyys VAPA-järjestelmä käyttää arkistolaitoksen keskitettyä käyttäjähallintajärjestelmää, jolloin ainoastaan auktorisoidut henkilöt pääsevät luomaan, lisäämään, muuttamaan tai poistamaan tietojärjestelmään sisältyviä tietoja tai tietojen luokitteluperusteita. Seuraavissa vaatimuksissa on kuvattu VAPA-järjestelmän vaatimukset käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien toteutumiseen Järjestelmä tukee keskitettyä käyttäjähallintaa ja hyödyntää käyttäjätietoja ulkoisista käyttäjäoikeuksien hallintajärjestelmistä Käyttäjärooleille on voitava määritellä seuraavat käyttövaltuudet: luku (read), kirjoitus (write), luonti (create), suoritus (execute) ja poisto (delete) Käyttöoikeudet on voitava määritellä erikseen säilytysobjekteille ja niiden metatiedoille Käyttöoikeudet on voitava määritellä säilytyspakettikohtaisesti Käyttöoikeudet on voitava määritellä eri tasoille: arkistonmuodostajalle, arkistolle, tehtäväluokalle, asiakirjallisen tiedon käsittelylle ja asiakirjalle Järjestelmän pääkäyttäjä voi muuttaa käyttöoikeuksia ja lisätä uusia käyttäjäryhmiä ja -rooleja Aineistoa säilytykseen siirtävällä organisaatiolla on omistusoikeudet aineistoonsa. Organisaation valtuutetuilla käyttäjäryhmille määritellään oikeus hakea, muokata tai/ja poistaa aineistoa Käyttöoikeudet on mahdollista määritellä määräaikaisesti. Sopimuksessa voidaan määritellä ajankohta, jolloin aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolaitokselle.

3 2.1.9 Luovutetun aineiston käyttöoikeudet määritellään käyttörajoitusmetatietojen (Julkisuusluokka=Julkinen, Osittain salassa pidettävä, Salassa pidettävä, Henkilötietoja=Ei sisällä henkilötietoja, Sisältää henkilötietoja, Sisältää arkaluonteisia henkilötietoja) mukaisesti. 3(28) Kirjautumisyrityskertoja tulee voida rajoittaa. Epäonnistuneista kirjautumisista tallennetaan lokitapahtuma. 2.2 Aineisto VAPA-järjestelmän tulee pystyä käsittelemään digitaalista aineistoa ja siihen liittyvää metatietoa Vastaanotettavien ja käsiteltävien siirtorakenteiden tulee olla laajennettavissa. Vastaanotettava aineisto voi noudattaa muutakin XMLrakennetta kuin SÄHKE2-määritysten mukaista siirtokokonaisuuden rakennetta. Tällöin vastaanottovaiheessa aineistosta luetaan siinä käytetty rakennemääritys ja VAPAjärjestelmä osaa muodostaa säilytyspaketin eri XMLskeemoista. VAPA-järjestelmän tulee mahdollistaa siirtäjän/luovuttajan (arkistonmuodostajan) käyttää useampaa aineistokohtaista metatietoskeemaa VAPA-järjestelmän tulee pystyä vastaanottamaan aineistoa joka on hybridimuodossa. Tällöin metatiedoissa on kuvattu fyysisen aineiston sijainti. Vastaanottoprosessissa on tunnistettava, että fyysinen aineisto on saapunut ja sen sijainti on tallennettu metatietoihin (manuaalitehtävä) Vastaanotettavat tiedostotyypit ovat SÄHKE2-määritysten mukaisesti: Unicode UTF-8 TIFF rev. 5 tai rev. 6 (Pakkaamaton tai pakattu CCITT Group 3 tai 4) PDF/A (ISO :2005, IDT tai uudempi) PCM WAV, 16bit, 44.1kHz MPEG-1, Audio Layer 3, 128 kbit/sec MPEG-2, 50 Mbit/sec, 4:2: Vastaanotettavien tiedostotyyppien tulee olla laajennettavissa.

4 2.2.6 VAPA-järjestelmän tulee tunnistaa ja erottaa toisistaan säilytettäväksi siirretty ja luovutettu aineisto. Määritellään sopimuksessa, johon viitataan siirtokokonaisuudessa Tieto säilytyspakettien välisistä suhteista tallennetaan järjestelmään VAPA-järjestelmän tulee pystyä käsittelemään salattuja siirtokokonaisuuksia tai niiden osia. Käytettyjen salausmenettelyiden tulee noudattaa arkistolaitoksen ohjeita Siirtävän organisaation käyttäjät saavat muokata VAPAjärjestelmään säilytykseen siirrettyä omistamaansa aineistoa käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Aineiston omistusoikeuksia ei ole luovutettu arkistolaitokselle. 4(28) VAPA-järjestelmän tulee pystyä vastaanottamaan yksityisten tahojen tuottamia, sähköisessä muodossa olevia, määräaikaisesti ja pitkäaikaisesti säilytettäviä yksityisarkistoja. Aineistot kuvaillaan viimeistään vastaanottovaiheessa luovuttajan toimesta. 2.3 Tietojen alkuperäisyys, oikeellisuus ja eheys Digitaalinen aineisto on säilytettävä moderneilla, luotettavilla medioilla, jotka ovat muokattavissa ja vaihdettavissa vaarantamatta aineistoa Tallennettujen tietojen kopioiden on oltava hallinnassa (TRAC C1.3). VAPA-järjestelmän on tiedettävä kaikkien tallennettujen tietojen kopioiden lukumäärä ja sijainti. Ts mitä on tarkoitettu identtisiksi kopioiksi eikä eri versioksi tiedoista tai niiden kopioista. VAPA-järjestelmän on säilytettävä eri esitystapojen väliset yhteydet. Esim. asiakirjan käyttökopion ja alkuperäisen version välinen suhde tulee säilyttää Kopioidun säilytysobjektin on vastattava alkuperäistä (TRAC C1.4). Tarkoitukselliset muutokset tietoon tulee tehdä automaattisesti/manuaalisesti kaikkiin olemassa oleviin kopioihin. Arvio tarvittavasta ajasta (esim. offline materiaalin takia) tulee olla tiedossa ennen muutosta.

5 2.3.4 Useampi kuin yksi muokkaustapahtuma ei ole sallittu samaan aikaan samalle tiedostolle VAPA-järjestelmä ei saa hävittää tai turmella aineistoa päivittäisten operaatioiden tai varmuuskopioiden aikana, poikkeustilanteen sattuessa, laitteiston tai ohjelmiston päivityksen tai korvaamisen aikana Aineistoa ei saa hävitä riippumatta järjestelmän virheestä, komponentin virheestä, kommunikaatiovirheestä tai mahdollisista poikkeustilanteista Aineiston eheys tulee varmistaa koko sen elinkaaren ajan Aineiston alkuperäisyys tulee varmistaa koko sen elinkaaren ajan Aineiston käytettävyys tulee varmistaa koko sen elinkaaren ajan Metatiedon ja säilytysmetatiedon eheys on taattava. Ne eivät saa korruptoitua missään vaiheessa VAPA-järjestelmässä on oltava mekanismi havaita tiedon korruptiotuminen tai katoaminen. Mikäli tallennetun aineiston eheys on vaarantunut tai voidaan epäillä sen rikkoutumista, siitä tuotetaan hälytys. Automaattisista korruptoituneen tiedon korjauksista tai korvaamisista tuotetaan ilmoitus. (TRAC C1.5, C1.6) 5(28) 2.4 Kapasiteetti Säilytyskapasiteetin täytyy olla muunneltavissa/laajennettavissa Tallennettavien objektien määrää ei saa rajoittaa Säilytyskapasiteetti täytyy olla laajennettavissa 1000 TB:n suuruiseksi Tallennuskapasiteettien tilaa (käytetty/vapaana) on pystyttävä seuraamaan. 2.5 Arkkitehtuuri VAPA-järjestelmän tulee olla yhteensopiva arkistolaitoksessa käytössä olevien laitteistojen, ohjelmistojen, infrastruktuurin ja arkkitehtuurin kanssa. Arkistolaitoksen arkkitehtuurikuvaus on vaatimusmäärittelyn liitteenä.

6 2.5.2 VAPA-järjestelmä on toteutettava standardoidusta rajapinnasta siten, että järjestelmän tallennuspalvelun tekninen toteutus on vaihdettavissa VAPA-järjestelmän tulee olla joustavasti suunniteltu ja koostua modulaarisista osista/tuotteista, jotka ovat muokattavissa ja laajennettavissa VAPA-järjestelmän vaatimusten mukaisesti VAPA-järjestelmän modulaaristen osien tulee pystyä kommunikoimaan keskenään. Modulaarisilla osilla tarkoitetaan vaatimusmäärittelyn mukaista päätoimintojaottelua (OAIS) VAPA-järjestelmä tulee rakentua hyvin tuetulle käyttöjärjestelmälle ja ohjelmistoille. Käytettävät laitteistot, ohjelmistot (mukaan lukien avoimen lähdekoodin ohjelmistot), järjestelmät, liittymät ja niiden dokumentit sekä saatavissa oleva tuki on listattava. (TRAC C1.1) Järjestelmässä on aineistonhallintaan tarkoitettu prosessiohjaustyökalu, jolla määritellään aineiston hallintaan tarvittavat prosessit(työnkulut) esim. hävittämisprosessi. 6(28) VAPA-järjestelmän on tarjottava ensisijainen säilytystila (onsite) digitaaliselle aineistolle. VAPA-järjestelmän on tarjottava toissijainen säilytystila varmuuskopioita ja mahdollisten poikkeustilanteiden käsittelyä varten. Siirtäjillä tai luovuttajilla ei saa olla pääsyä toissijaiseen säilytystilaan. VAPA-järjestelmän on tarjottava vähintään yksi kopio digitaalisen aineiston tiedostoista digitaalisessa säilytysjärjestelmässä, jota on tarkoitus säilyttää toissijaisessa säilytystilassa. VAPA-järjestelmässä ensisijainen ja toissijainen säilytystila on oltava synkronoituna keskenään siirtokokonaisuuksien siirron, muokkauksen ja poiston yhteydessä. VAPA-järjestelmässä säilytettävä aineisto on voitava monistaa tarvittaessa siten, että tieto on fyysisesti sijoitettuna eri tallennusmoduuleihin ja/tai tallennuslaitteelle Sähköinen tiedonsiirto tapahtuu salattua ja standardoitua tiedonsiirtoyhteyttä käyttäen.

7 2.5.9 VAPA-järjestelmän ulkoiset rajapinnat perustuvat yleisesti käytettyyn standardiin, esimerkiksi web service. Järjestelmäliittymät toteutetaan yleisellä rajapintateknologialla. Tunnistettuja liittymätarpeita ovat ainakin: - Asianhallintajärjestelmä (Tweb) - Taloushallinnon järjestelmät - Sopimusjärjestelmä (tavoitetila) - Tilausjärjestelmä Liittymätarpeita on kuvattu tarkemmin vaatimusmäärittelydokumentissa Järjestelmäkokonaisuuden sijoituspaikkana voi olla arkistolaitoksen tai kolmannen osapuolen tilat Toimitettava kokonaisuus muodostuu tuotantojärjestelmästä (ensisijainen järjestelmä) sekä demo-, testi- ja koulutusjärjestelmästä (toissijainen järjestelmä). 7(28) 2.6 Käytettävyys <VAPA-järjestelmän käytettävyyteen liittyvät vaatimukset, esim. käyttö virka-aikana/24h, kantakopioiden ja palvelinten määrä, niiden maantieteellinen sijoittelu, jne. Vaatimukset saadaan PAS-määrityksestä.>

8 8(28) 3 VASTAANOTTO (Ingest) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla aineistot vastaanotetaan siirtäjiltä/luovuttajilta, valmistellaan säilytyspaketit säilyttämistä varten ja varmistetaan että säilytyspaketit ja niitä täydentävät kuvailutiedot tulevat asianmukaisesti tallennetuiksi VAPAjärjestelmään. 3.1 Vastaanottaa luovutukset (Receive submission) 3.2 Laadunvarmennus (Quality assurance) 3.3 Muodostaa säilytyspaketin (Generate AIP) 3.4 Luo kuvailutiedon (Generate descriptive info) 3.5 Yhteistyö, päivitys (Co-ordinate updates) 3.1 Vastaanottaa luovutukset (Receive submission) Luovutuspaketin (SIP) vastaanottaminen. VAPA-järjestelmässä vastaanotto-toiminto kattaa myös säilytykseen siirretyn aineiston vastaanottamisen. Siirtäjä/luovuttaja (Producer) siirtää luovutuspaketin arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti. Luovuttaja voi olla myös arkistolaitos (Administrator). Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus luovutuspaketin vastaanottamisesta. Jos luovutuspaketissa oli virheitä, siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään uudelleenlähetyspyyntö Siirretty/luovutettu aineisto voidaan siirtää sähköisenä tiedonsiirtona. VAPA-järjestelmä tarjoaa yleisen, standardoidun (esim. web service) rajapinnan aineiston vastaanottoon Siirtäjä/luovuttaja tunnistetaan ennen vastaanottoprosessin alkua. Sähköisessä siirrossa lähettävä järjestelmä lähettää organisaation tunnistetiedot, jotka tarkastetaan VAPAjärjestelmässä. Tunnistetulle siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään vastaussanoma hyväksytystä tunnistautumisesta Vastaanotettu aineisto tallennetaan järjestelmän eteis- eli työtilaan Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus siirtokokonaisuuden saapumisesta säilytysjärjestelmään. VAPA-järjestelmä tuottaa vastaussanoman lähettävälle järjestelmälle Siirtäjä/luovuttaja voi kuvailla aineiston VAPA-käyttöliittymän tarjoaman palvelun kautta. Myös fyysiselle aineistolle tuotetaan kuvailutiedot. Aineistosta tuotetaan säilytyspaketti samoin periaattein kuin muustakin (SÄHKE2- siirtokokonaisuuden mukaisesta) aineistosta Vastaanotossa tunnistetaan skeema, jonka mukaisesti siirtokokonaisuus on muodostettu Siirron aikana tapahtuneen keskeytyksen aikana kaikki edeltäneet toimenpiteet on kyettävä peruttamaan.

9 3.1.8 Vastaanoton tapahtumista tallennetaan lokitietoja: vastaanottoon sisältyvät transaktiot, tarkastusten tulokset, tieto lähetetyistä ilmoituksista, siirron lopputulos. Lokitapahtumat kohdennetaan vastaanotettuun aineistoon (siirtokokonaisuuden id) ja tapahtuma-ajankohtaan Siirtokokonaisuuden kokoa ja siihen sisältyvän aineiston määrää ei ole rajoitettu. Siirtokokonaisuus määritellään ja arvioidaan siirtosopimuksessa VAPA-järjestelmässä tulee olla toisistaan erilliset osiot siirtokokonaisuuden tarkastamiseen, säilytyspaketin muodostamiseen ja säilyttämiseen Siirretyn/luovutetun aineiston säilytysmetatietoon tallennetaan vastaanoton päivämäärä ja kellonaika Siirtokokonaisuudet säilytetään väliaikaisesti vastaanottoprosessin loppuun saattamisen ajan Vastaanoton on tunnistettava salassa pidettävä ja julkinen luovutettu aineisto ja muodostettava aineiston käyttöoikeudet erityisesti salassa pidettävälle aineistolle. Luovutetun aineiston julkisuusluokka-metatieto VAPA-järjestelmässä on erillinen vastaanottopalvelu off-line muodossa tuoduille siirtokokonaisuuksille. 9(28) 3.2 Laadunvarmennus (Quality assurance) Aineiston laadunvarmennus eli tieto siitä, miten säilytyspaketin siirto tallennusalueelle onnistui. Sähköisesti siirretyn aineiston eheys tarkastetaan (CRC, tarkistussummat) Siirtokokonaisuudessa havaituista virheistä lähetetään ilmoitus luovuttavalle/siirtävälle organisaatiolle. Ilmoitukseen sisältyy tieto siirtokokonaisuudessa havaituista virheestä ja ohjeet virheen korjaamiseksi sekä uudelleenlähettämisestä. Myös siirtomedialla vastaanotettu aineisto tarkastetaan teknisesti: median tekninen laatu ja haittaohjelmatarkastus (manuaalitehtävä) Vastaanoton laaduntarkastuksesta tuotetut ilmoitukset tallennetaan tapahtuma- ja muutoslokiin. Ilmoitukset välitetään luovuttajalle/siirtäjälle sopimustiedoissa määritellyn yhteysmenettelyn mukaisesti (siirtohistoriaan, sähköpostitse).

10 3.2.3 Aineiston XML-rakenteelle tehdään tekninen tarkastus (validointi, parserointi). Siirtokokonaisuuden rakenteen on noudatettava arkistolaitoksen ohjeiden mukaista rakennetta SÄHKE-siirtokokonaisuuden mukaisen aineiston eheys tarkastetaan eheystunnisteiden avulla. Eheystunnisteiden tallentaminen siirtokokonaisuuten on kuvattu SÄHKE-määritysten teknisessä osuudessa (siirtokokonaisuuden muodostaminen) Luovutettavaan aineistoon sisältyvien tiedostoformaattien on oltava arkistolaitoksen määräyksen mukaisia (sisältötarkastus). Säilytykseen siirretyn aineiston formaattia ei ole rajattu Tiedostoformaattien tarkastuksessa hyödynnetään ulkoista formaattikirjastopalvelua. Vrt. PREMIS-metatietomallissa kuvattu tiedostoformaatin tarkastusmenettely Kaikki viitatut tiedostot (asiakirjat) on sisällyttävä siirtokokonaisuuteen (sisältötarkastus) Luovutettavaan aineistoon ei saa sisältyä järjestelmään jo aikaisemmin tallennettuja aineistoja. Vastaanotossa on tunnistettava siirtokokonaisuuden uudelleenlähetys (aiemmassa lähetyksessä olleen virheen vuoksi) Osa siirtokokonaisuudesta ohjataan arkistolaitoksen virkailijan (sisällöllinen tarkastus) tarkastettavaksi satunnaisotannalla tms. tilastollisella poimintamenettelyllä. Menettelytapa voidaan määritellä VAPA-järjestelmän parametritietoihin. 10(28) Vastaanotto tuottaa virheilmoituksen jos siirtokokonaisuuden osa on pakattu ja pakkauksen purku ei onnistu Siirtokokonaisuuten sisältyvät asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessit ovat päätettyjä ja asiakirjat valmiita (sisältötarkastus). Tieto on tallennettu aineistojen tilametatietoihin (esim. prosessi on "päätetty", asiakirja on "valmis") Pakatun tai salatun siirtokokonaisuuden purkamisen epäonnistumisesta tuotetaan virheilmoitus Vastaanotettuun aineistoon sisältyvät asiakirjatiedostot tarkastetaan, jotta ne ovat kuvailutietojen mukaista formaattia ja avattavissa (sisältötarkastus).

11 Siirtäjä/luovuttaja voi keskeyttää aineiston siirron. Keskeytyneestä siirtotapahtumasta ei tallenneta aineistoja järjestelmään, vaan siirto on aloitettava uudelleen Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus siirtoprosessin päättymisestä ja siirtokokonaisuuden hyväksymisestä säilytysjärjestelmään 11(28) 3.3 Muodostaa säilytyspaketin (Generate AIP) Vastaanotto muuntaa yhden tai useamman luovutuspaketin (SIP) yhdeksi tai useammaksi säilytyspaketiksi (AIP) määritellyn tietorakenteen mukaisesti. Säilytyspaketin muodostamiseen voi liittyä aineiston konvertointia, metatietojen konvertointia/uudelleen järjestelyä. Palvelu voi kysyä ja saada tietoja AIP:n kuvailutietojen muodostamiseen tiedonhallinnasta (Data management) Vastaanotetusta ja tarkastetusta siirtokokonaisuudesta muodostetaan säilytyspaketti (AIP) täydentämällä sitä vaadittavilla säilytys- ja teknisillä metatiedoilla Säilytysmetatiedot kerätään vastaanotetusta siirtokokonaisuudesta. TARKENNETTAVA MITÄ OVAT, kun AIP:n rakenne on tarkentunut VAPA-järjestelmän tulee pystyä siirron yhteydessä keräämään aineiston metatiedosta säilytysajan päättymisajankohta ja tallentaa se säilytysjärjestelmään Aineiston metatiedot ja järjestelmän tuottamat säilytysmetatiedot on eroteltava. Pitää pystyä erottelemaan SIP:n ja VAPAn tuottamat metatiedot.ks. AIP:n rakennekuvaus (vaatimusmäärittelyn luku 8.2 ja kuva 13) Arkistoon siirron yhteydessä on aineiston säilytysmetatietoihin pystyttävä automaattisesti liittämään järjestelmän omia arkistointiin liittyviä säilytysmetatietoja VAPA-järjestelmän tulee vastaanoton yhteydessä periyttää/kopioida siirtokokonaisuuden mukana tulleen alkuperäisen metatietotiedoston tietokentät säilytyksen aikaiseen säilytysmetatietotiedostoon, jota ylläpidetään ja käytetään säilytyksen aikana Säilytyspaketin metatiedot ja säilytysmetatiedot määritellään erillisinä rakenteina siten, että niille on määriteltävissä erilaiset käyttöoikeudet. Ks. AIP:n rakennekuvaus (vaatimusmäärittelyn luku 8.2 ja kuva 13)

12 12(28) 3.4 Luo kuvailutiedon (Generate descriptive info) Kuvailutiedon luominen poimii säilytyspaketin (AIP) kuvailutiedot ja kerää kuvailutietoa muista lähteistä. Kuvailutiedot siirretään yhteistyö/päivitys palvelulle (Co-ordinate updates) ja sitä kautta tiedonhallintaan (Data management) Säilytyspaketista (AIP) poimitaan kuvailutietoja, jotka välitetään yhteistyö/päivitys -toiminnolle ja tiedonhallintaan. TARKENNETTAVA KUN AIP-RAKENNE SELVILLÄ. Näitä metatietoja käytetään hakutoimintojen tukena ja säilytyspakettien noutamisessa. 3.5 Yhteistyö, päivitys (Co-ordinate updates) Yhteistyö/päivitys siirtää säilytyspaketit (AIP) datanhallintaan (Archival storage) ja kuvailutiedot tiedonhallintaan (Data management) Säilytyspaketin identifiointitiedot siirretään tiedonhallintaan tietokannan päivityspyynnössä (database update request). Tiedonhallinta palauttaa sanoman (database update response) päivityksen tilasta. Tiedonhallinnan päivitys voidaan tehdä ilman säilytyspaketin siirtoa datanhallintaan, kun luovutuspaketti sisältää jo tallennettuun säilytyspakettiin liittyvää kuvailutietoa.

13 13(28) 4 DATANHALLINTA (Archival Storage) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla digitaalinen aineisto tallennetaan ja haetaan. 4.1 Vastaanottaa aineiston (Receive Data) 4.2 Hakee AIP-aineiston (Provide Data) 4.3 Hallinnoi säilytyshierarkiaa (Manage Storage Hierarchy) 4.4 Korvaa alustan (Replace Media) 4.5 Virheentarkistus (Error Checking) 4.1 Vastaanottaa AIP-aineiston (Receive Data) Toiminto vastaanottaa, tarkistaa ja tallentaa AIP-säilytyspaketin Datanhallinta vastaanottaa vastaanotossa muodostetun säilytyspaketin (AIP), tallentaa sen ja palauttaa tallennustunnisteet tai ilmoittaa mahdollisista virheistä Säilytyspaketille laskettu tarkistussumma on tarkistettava tallennusalustalle kirjoituksen jälkeen (todentaminen). Tätä tarkistussummaa tarkastetaan datanhallinnassa määritellyin syklein (pistokokeet). 4.2 Hakee AIP-aineiston (Provide Data) Toiminto etsii ja palauttaa AIP-säilytyspaketin saamansa AIP-pyynnön mukaisesti pääsylle Datanhallinta vastaanottaa pääsystä AIP-kyselyn ja etsii AIPsäilytyspaketit saamiensa tallennustunnisteiden perusteella Datanhallinta kopioi kyselyn perusteella löydetyt AIPsäilytyspaketit sille osoitetulle tallennuspaikalle (media, staging area) ja varmentaa, että tiedot ovat kopioituneet oikein Datanhallinta lähettää tiedonsiirtoilmoituksen pääsylle, kun AIP-aineisto on haettu. 4.3 Hallinnoi säilytyshierarkiaa (Manage Storage Hierarchy) Toiminnot säilytysobjektien ja säilytysinformaation hallintaan

14 4.3.1 Datanhallinta kerää ja tallentaa aineiston tallentamiseen ja käyttöön liittyviä tilastoja, jotka välitetään hallinnointiin. Esim. vapaa tallennuskapasiteetti, käyttötilastot Datanhallinta tarjoaa vapaan tallennuskapasiteetin eri tallennustasoilla Säilytysobjektit tulee voidaa siirtää on-line mediasta off-line - mediaan sekä päinvastoin Säilytysobjektista tulee voida luoda uusi versio. Säilytysobjektin uudella versiolla tarkoitetaan päivitettyä versiota, esim. paremmin digitoitu kuva, formaattimuutos, sähköisen allekirjoituksen uusiminen Datanhallinta seuraa virhelokeja AIP:n tallentamisen ja siirron (esim. medialta toiselle) yhteydessä. Virheilmoitukset kanavoidaan VAPA-henkilöstölle. 14(28) 4.4 Korvaa alustan (Replace Media) Palvelu tuottaa AIP-paketit uudestaan toiselle tallennusalustalle AIP tulee voida kopioida ja sijoittaa määrätyille medioille (samalle tai uudelle) ilman, että AIP:n sisältö muuttuu (replikaatiomigraatio). 4.5 Virheentarkistus (Error Checking) Tarkistukset, ettei aineisto ole korruptoinut Datanhallinnan tulee tarkkailla, ettei yksikään osa AIP-pakettia ole korruptoitunut sisäisen siirron aikana Datahallinnassa on oltava standardoitu mekanismi havaita AIP:n korruptiotuminen tai katoaminen. Aineistolle on suoritettava säännöllisiä tarkastuksia. Säännölliset tarkastukset koskevat aineiston sisältöä. Säännöllisten tarkastuksien avulla pyritään havaitsemaan korruptoituneet tiedostot Tarkastukset tulee tehdä satunnaisin pistokokein tilastollisesti merkittävästi.

15 15(28) 5 TIEDONHALLINTA (Data Management) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla säilytyspakettien kuvailutietoja hallitaan ja säilytyspaketteja haetaan datanhallinnasta. 5.1 Vastaanottaa tietokantapäivitykset (Receive Database Updates) 5.2 Suorita kyselyt (Perform Queries) 5.3 Muut 5.1 Vastaanottaa tietokantapäivitykset (Receive Database Updates) Säilytyspaketin kuvailutietojen ja järjestelmätason tietojen vastaanotto ja tallennus Tiedonhallinta vastaanottaa AIP:n kuvailutiedot ja tallentaa ne tietokantaan siten, että AIP:t on monipuolisesti ja tehokkaasti haettavissa kuvailutiedojen perusteella Tiedonhallinta varmistaa, että säilytyspaketin (AIP) ja siihen liittyvän kuvailevan tiedon välillä on pysyvä ja yksilöllinen liitos. 5.2 Suorita kyselyt (Perform Queries) Etsii ja palauttaa AIP-pakettien tallennustunnisteet saamiensa hakuehtojen perusteella Tiedonhallinta suorittaa pääsyltä saapuneen kyselypyynnön ja palauttaa kyselyn mukaisen tulosjoukon (result set). 5.3 Muut Aineistoon viitataan URI-mekanismilla kaikilla tasoilla (kokoelma, tietopaketti, tiedosto) Metatieto voidaan täysteksti-indeksoida huolimatta sen pituudesta Säilytyspakettien tiedot säilytetään, vaikka käytettävät skeemat tai ohjelmistot muuttuisivat esimerkiksi päivityksen myötä.

16 5.3.4 Metatietorakenteisiin tai metatietoelementin kontrolloituun sanastoon (engl. controlled vocabulary) tehdyt muutokset tulee voida päivittää tallennettuun aineistoon. Järjestelmä päivittää tietopakettien tiedot ajantasalle. Metatietorakenteisiin tehtävät muutokset voivat vaatia takautuvan päivityksen aineistoihin Tiedonhallinta tukee usean tietorakenteen (kuvailutiedot, järjestelmätiedot) käyttöä Säilytyspaketissa voidaan säilyttää metatietorakenteita ja metatietoja, joita järjestelmä ei tue tai käytä toiminnallisuudessaan Aineisto on voitava poistaa tilapäisesti käytöstä VAPA-järjestelmä kerää ja tuottaa laskutustietoja aineistoon kohdistuvista tapahtumista. Laskutustiedot tuotetaan lokitiedoista (esim. käytetty kapasiteetti, transaktioiden määrä aineistolajikohtaisesti, tms.). Laskutustiedot välitetään taloushallinnon laskutusjärjestelmään, jossa niistä muodostetaan varsinaiset laskut. 16(28)

17 6 HALLINNOINTI (Administration) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, jotka ovat tarpeen muiden VAPA-järjestelmän toimintayksiköiden päivittäisessä hallinnoinnissa. VAPA-järjestelmän hallintapalvelut pitävät sisällään ylläpidolliset työkalut joita tarvitaan VAPA-järjestelmän ja sen osien hallintaan ja ylläpitoon. Hallintapalveluihin sisällytetään myös järjestelmän ylläpitäjän toimet, kuten laitteiston, ohjelmiston ja arkkitehtuurin sekä käyttäjätuen että on-line neuvonnan huolto ja ylläpito. Palvelun osa-alueita ovat myös järjestelmän turvallisuus ja käyttäjien pääsynhallinta. 6.1 Aineistoon kohdistuvat toimenpiteet 6.2 Turvallisuus 6.3 Varmuuskopiointi 6.4 Poikkeustilanteiden käsittely 6.5 Lokitietojen kerääminen 6.6 Järjestelmän ylläpito 6.7 Raportointi 6.8 Määrittelee standardit ja linjaukset (Establish standards and policies) 6.9 Tarkastaa luovutuksen (Audit submission) 17(28) 6.1 Aineistoon kohdistuvat toimenpiteet Aineistoihin voi kohdistua toimenpiteitä, joiden impulssina on aineiston metatietoihin tallennetut tiedot (esim. hävittäminen tapahtuu säilytysajan päättymisajankohdan mukaisesti). Metatiedot, joihin toimenpiteet perustuvat, on tallennettu aineistoon siirtovaiheessa. Aineistoon ei voi kohdistua yksittäisiä metatietomuutoksia vastaanoton kautta, vaan aineisto on tallennusjärjestelmän hallinnoima hyväksytyn siirtotapahtuman, vastaanoton ja säilytyspaketin tallentamisen jälkeen Aineiston käyttörajoituksiin kohdistuvat muutokset ovat: 1) Salassapitoajan päättyminen (Julkisuusluokan muutos: Salassa pidettävä -> Julkinen, Julkinen -> Salassa pidettävä?) 2) Salassapitoajan muuttuminen 3) Salassapitoon liittyvien metatietojen tyhjentäminen (salassapitoperuste, salassapitoaika, salassapitoajan päättyminen, käyttäjäryhmä, turvallisuusluokka, käsittelyluokka) Käyttörajoitusten muutoksesta ei tuoteta ilmoitusta omistusoikeuksien haltijalle. Tapahtumat on sovittu ja määritelty sopimuksessa Omistusoikeuksien haltija voi muuttaa aineiston säilytysaikaa. Muutoksesta tallennetaan lokitapahtuma.

18 6.1.3 Säilytykseen siirretyn aineiston omistusoikeudet siirtyy arkistolaitokselle sopimuksessa määriteltynä ajankohtana. Omistusoikeuksien muutoksesta ei tuoteta ilmoitusta omistusoikeuksien haltijalle Säilytykseen siirretty aineisto siirretään pitkäaikaissäilytykseen sopimuksessa määriteltynä ajankohtana. Siirrosta pitkäaikaissäilytykseen ei tuoteta ilmoitusta omistusoikeuksien haltijalle. 18(28) VAPA-järjestelmä hallinnoi aineistoa siten, että toimenpiteet suoritetaan oikea-aikaisesti. Toimenpide tuottaa tapahtuman edellyttämät metatietomuutokset Säilytysajan muutokset tehdään aineistoon takautuvasti massapäivityksenä Siirto pitkäaikaissäilytykseen siirtää omistusoikeudet siirtäjältä/luovuttajalta arkistolaitokselle Säilytykseen siirretyn aineiston luovutuksessa pitkäaikaissäilytykseen tarkastetaan, että aineisto sisältää arkistokappaleen (=pitkäaikaissäilytykseen kelpaava tiedostoformaatti) Määräajan säilytettävä sähköinen aineisto hävitetään säilytysajan umpeutuessa Aineisto on liitetty säilytysaikasääntöihin, jotka valvovat säilytysaikojen päättymisajankohtia Säilytysajan umpeutumisesta tuotetaan ilmoitus aineiston omistusoikeuksien omistajalle. Ilmoitusajankohta määritellään järjestelmän ohjaustietoihin Sopimustiedoissa määritellään ajankohta, jolloin aineistoon sisältyvät natiivimuotoiset tiedostot voidaan poistaa järjestelmästä Aineiston hävittämisen yhteydessä hävitetään myös metatiedot säilytysajan päättymisajankohdan mukaisesti. Käsittelyprosessin metatietojen säilytysaika määräytyy siihen liitetyn, pisimpään säilytettävän asiakirjan mukaisesti Aineiston hävittämisestä tuotetaan ilmoitus omistusoikeuksien haltijalle Aineiston hävittämisen hyväksyy ja hävittää tehtävään auktorisoitu henkilö Hävitysehdotukseen sisältyvän aineiston hävittäminen voidaan keskeyttää, jäädyttää tai säilytysajan päättymisajankohtaa voidaan siirtää. Muutoksesta tallentuvat tiedot aineiston metatietoihin.

19 Mikäli hävittämistä ei suoritettu (siirretty/keskeytetty), järjestelmä tuottaa ilmoituksen omistusoikeuksien omistajalle. 19(28) Hävitysesityksestä tuotetaan hävitysluettelo (hävitettävien aineistojen metatiedot) ja se tallennetaan järjestelmään. Hävitysluettelotietoina tallennetaan valitut aineiston metatiedot VAPA-järjestelmän käyttäjillä tulee olla mahdollisuus nähdä metatiedon muokkaushistoria (käyttöoikeuksien rajoissa). 6.2 Turvallisuus Tietoturvasuunnitelma tulee olla tehtynä VAPA-järjestelmän täytyy säilyttää sähköistä aineistoa luotettavasti ja säilytysjärjestelmän luotettavuuden tulee olla korkea. Luotettava säilytys pitää sisällään siirtokokonaisuuksien säilyttämisen säilytysjärjestelmässä, tietyssä sijainnissa josta kyseinen aineisto voidaan jäljittää/noutaa käyttämällä tiettyä yksilöityä tunnusta Turvallisuuden tulee kattaa laitteisto, ohjelmisto ja järjestelmäarkkitehtuuri VAPA-järjestelmä tulee suojata ulkopuolisilta uhkilta ja hyökkäyksiltä VAPA-järjestelmän fyysinen ympäristö täytyy turvata VAPA-järjestelmän tulee täyttää VAHTI-ohjeen 5/2004 Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen vaatimukset Salassa pidettävään aineistoon saa olla oikeudet vain käyttäjillä, joille sellaiset on erikseen annettu VAPA-järjestelmän tulee taata, että digitaalisen aineiston metatietoja ja säilytysmetatiedon tietokenttiä voivat muuttaa vain todennetut (authorised) käyttäjät ja järjestelmän ylläpitäjät (administrator), määritellyissä rajoissa Ainoastaan todennetut henkilöt (järjestelmän ylläpitäjät) pääsevät luomaan, lisäämään, muuttamaan tai poistamaan aineiston käyttäjä- ja käyttöoikeuksia sekä -rajoituksia Aineisto ja objektit tulee pystyä luokittelemaan ja suojaamaan niissä olevan tietoturvaluokittelun mukaan VAPA-järjestelmä tulee suojata tietoverkon tai Internetin kautta tulevilta hyökkäyksiltä järjestelmää kohtaan. 6.3 Varmuuskopiointi

20 20(28) VAPA-järjestelmässä tulee olla kokonaisvaltainen ja luotettava aineiston varmuuskopio- ja palautussuunnitelma. Suunnitelman tulee pitää sisällään tarvittavat menetelmät varmuuskopioiden tekemiseksi ja korruptoituneen aineiston palauttamiseksi VAPA-järjestelmässä on riittävä laitteisto- ja ohjelmistotuki järjestelmän palveluiden ja aineiston varmistamiseen (TRAC C1.2). Dokumentti siitä, mitä varmistetaan ja miten usein; varmistusluettelo; täysvarmistusten validointi; suunnitelma täystuhosta toipumiseksi; tukisopimukset laitteistojen ja ohjelmistojen varmistusmekanismeille VAPA-järjestelmän on sisällettävä riittävät kuvaukset varmistus ja palautustoiminnoista. Mitä varmistetaan ja miten usein, varmistusten validointi, disaster recover plan policy and documentation. Ohjelmistojen ja laitteistojen tukisopimukset varmistuksen ja palautuksen näkökulmasta VAPA-järjestelmän varmuuskopio- ja palautustoimenpiteiden automaatioasteen tulee olla korkea VAPA-järjestelmän tulee sallia sähköisen aineiston palautustoimenpiteiden suorittaminen vain järjestelmän ylläpitäjän toimesta. Aineiston eheys tulee säilyä palautuksen jälkeen VAPA-järjestelmän varmuuskopio- ja palautussuunnitelmaa menetelmineen tulee voida testata ilman, että aineistot ja objektit vaarantuvat VAPA-järjestelmä ei saa korruptoida tai kadottaa aineistoa varmuuskopio- ja palautussuunnitelman toimenpiteiden seurauksena VAPA-järjestelmän varmuuskopio- ja palautussuunnitelman toimenpiteet eivät saa häiritä tai keskeyttää järjestelmän palveluiden toimintoja Toissijaisessa säilytystilassa olevien aineistojen varmuuskopiot säilytetään erillään alkuperäisestä aineistosta. Alkuperäinen aineisto ja varmuuskopiot tulee olla sijoitettu maantieteellisesti erilleen VAPA-järjestelmän toissijaisessa säilytystilassa olevan aineiston tulee vastata täydellisesti alkuperäistä aineistoa.

VAPA Vaatimusmäärittely V0.3 26.1.2009 1 (45) VAPA-järjestelmä. Vaatimusmäärittely. VAPA-Vaatimusmäärittely-v03

VAPA Vaatimusmäärittely V0.3 26.1.2009 1 (45) VAPA-järjestelmä. Vaatimusmäärittely. VAPA-Vaatimusmäärittely-v03 26.1.2009 1 (45) VAPA-järjestelmä VAPA--v03 26.1.2009 2 (45) Sisällysluettelo 1 n sisältö ja rajaukset... 4 1.1 Tietopakettien kuvaaminen... 4 2 VAPA-järjestelmä... 4 2.1 Toimintamalli... 5 2.2 Määritelmät...

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto Syntysähköisten asiakirjojen j digitointi it i ti Markus Merenmies / Kansallisarkisto OSA I : Johdanto ja viitekehys Lähtökohtia Viranomaisten syntysähköisten asiakirjojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä

Lisätiedot

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 11.12.2008 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Määräys 19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista,

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 1 (12) VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 2 (12) JOHDATUS VAPA-PALVELUUN Vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen palvelu, johon

Lisätiedot

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013]

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] v. 2.2 [12.8.2013] 1 (8) SIIRTOSOPIMUKSEN LIITE 2. VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] YLEISKUVAUS Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmään VAPAan viranomaiset voivat tallentaa sähköisesti

Lisätiedot

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa PDF-seminaari 16-17.1.2013 Markus Merenmies Esityksen teemat Aiheet PDF/A aineistojen vastaanotto Vastaanoton yhteydessä tehtävät tarkistukset Näkökulmia

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto Rauhankatu 1 PL 258, 0011 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet Fredsgatan 1 PB 258, 0011 Helsingfors

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Arto Teräs Kirjastoverkkopäivä Helsingin yliopisto 6.5.2009 Digitaalinen pitkäaikaissäilytys / Arto Teräs 2009-05-06 Kalvo 1 Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT 1 (8) Kansallisarkisto SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 2.0 (21.2.2013) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 2.0 21.2.2013 Mikko Eräkaski Poistettu toiminta-auditointia koskeva osio

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Sisältö PAS kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje KÄSITTEET JA LYHENTEET Palveluntarjoaja YKSA AMS Mikkelin Ammattikorkeakoulu Arkistonpalvelun työnimi Arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma siitä

Lisätiedot

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto

Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto Kuvaus tarjottavista palveluista ( Palvelukuvaus ) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 9. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS CGI - Johtava globaalien tietotekniikka- ja liiketoimintapalveluiden tarjoaja Maailman kuudenneksi suurin itsenäinen IT-palvelu- ja liiketoimintayritys Perustettu

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013 Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi Marja Lehtisaari 11.2.2013 Arkistoinnin lainsäädäntö Perustuslaki 73/1999 Arkistolaki 831/1994 Julkisuuslaki 621/1999 Muutos 23.6.2005 495/2005, voimaan 1.10.2005

Lisätiedot

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012)

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012) 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 1.0 (18.4.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 18.4.2012 Mikko Eräkaski ensimmäinen julkaistu versio 2 (9) Sisältö: 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 3.12.2014 Liite 1, Tiera Sähköinen arkistointi Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus avointiede.fi www.avointiede.fi -> Datanhallinnan opas Tutkimusdatan hallinnan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta SÄHKE-expo 29.11.2012 Maija Pylkkänen Tekesin asiakirjahallinto - Tekes on TEM:in alainen virasto, perustettu 1983 - Asiakirjapalvelut tiimi on osa oikeus-

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki, Henkilöstöhallinto REKISTERISELOSTE kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012

Kaarinan kaupunki, Henkilöstöhallinto REKISTERISELOSTE kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012 kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012 1 Rekisterin nimi Kuntarekry.fi -palvelu 2 Rekisterinpitäjä A Kaarinan kaupunki / Henkilöstöhallinto Lautakunnankatu 4 20780 Kaarina Kaarinan kaupunki on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Toiminnallinen mallintaminen

Toiminnallinen mallintaminen 04.02.2005 1 (14) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Eija Sorakivi 15.02.2005 Markus Merenmies 18.2.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (14) Muutoshistoria

Lisätiedot

EMCS-PROJEKTI ASIAKKAAN VERKKOPALVELU

EMCS-PROJEKTI ASIAKKAAN VERKKOPALVELU ASIAKKAAN VERKKOPALVELU e-ad:n haku, selaus ja käsittely Kaj Weckström 29.3.2010 Asiakkaan verkkopalvelu FS0 vaihe: Hallinnollisen asiakirjan (e-ad) vastaanottaminen Vastaanottoraportin lähetys Viivästysselvitys

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Kansallinen digitaalinen kirjasto: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Kansallinen digitaalinen kirjasto: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Arto Teräs Ajankohtaisseminaari digitoinnista Kansallismuseo 11.2.2009 KDK: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys / Arto

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Sisältö Chat.........4

Sisältö Chat.........4 Chat 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa Tekstin digitointi Kansallisarkistossa 19.11.2009 ISTVÁN KECSKEMÉTI yksikönjohtaja, FT Tehtävä Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty: Maakuntahallitus 17.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI 3 3 ORGANISOINTI, TOIMIVALTA, VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta

Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta REKISTERISELOSTE/TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 1 Rekisterin nimi Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta Tietokanta koostuu kohdistetuista rekrytoinneista, sijaisrekrytoinneista

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa

Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa 1 (19) 13.12.2005 Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa Määräys 20.12.2005 KA 1486/40/2005 Sisältö Arkistolaitoksen

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät

Terveydenhuollon ATK-päivät Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2002 Tero Tammisalo Myyntipäällikkö Alueellinen digitaalinen arkisto Aiheet Aiheen esittely Asiointi ja prosessit sähköiseksi, verkkoon Sähköinen käsittely ja päätöksenteko

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 PILVIPALVELUT Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 JOHDANTO Yritykset ja yhteisöt ottavat pilvipalveluja käyttöön yhä laajemmassa määrin, ja palveluvalikoima on

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO... 2 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet... 2 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. malli Versio: 1.0 / 15.1.2015 Julkaistu: 14.4.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Metatiedot...3 2 Tiedonohjaussuunnitelman rakenneosien yhteiset

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

JULKINEN - MODIFIOITU

JULKINEN - MODIFIOITU Testitapaukset 1.0 Luotu 23.9.2011. JULKINEN - MODIFIOITU. Sisältää kaikki Meteorin toiminnallisuudet. Demoympäristö - testausalusta Demo-portaali: x x Demo-Meteor: x x Testatessasi demossa tee kuten aina

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä

Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä Integraation yleiskuvaus Erillinen lisämoduuli Asion opetuksen suunnitteluohjelmistoon Mahdollistaa Asio-opetuksensuunnittelussa suunnitellun

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Sisällönhallintahanke

Sisällönhallintahanke Sisällönhallintahanke 1 Käsitteet 1/2 Sisältö Tässä hankkeessa käsitellään asiakirjamuotoista ja pääasiassa sähköistä sisältöä Sisältöä ovat esim.: viralliset asiakirjat dokumentit raportit ja julkaisut

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.2014 VASTAAJAN TIEDOT Vastaustapa: Sähköpostikutsu Vastaajan

Lisätiedot

Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit. Projektipäällikkö Osmo Palonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit. Projektipäällikkö Osmo Palonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit Projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkeli muistin kotikaupunki http://www.narc.fi/arkistolaitos/maakunta/ http://www.elka.fi

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot,

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, CT30A3201 - WWW-sovellukset Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, Jouni.Ikonen lut.fi 12.11.13 1 Jouni Ikonen Sisällönhallintajärjestelmät content management system (CMS) Mahdollistaa joukon ihmisiä

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty: Kaupunginhallitus 5.10.2009 322 1. Toimintaohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa annetaan kaikille kaupungin toimintayksilöille

Lisätiedot