VAPA Vaatimusmäärittely V (45) VAPA-järjestelmä. Vaatimusmäärittely. VAPA-Vaatimusmäärittely-v03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPA Vaatimusmäärittely V0.3 26.1.2009 1 (45) VAPA-järjestelmä. Vaatimusmäärittely. VAPA-Vaatimusmäärittely-v03"

Transkriptio

1 (45) VAPA-järjestelmä VAPA--v03

2 (45) Sisällysluettelo 1 n sisältö ja rajaukset Tietopakettien kuvaaminen VAPA-järjestelmä Toimintamalli Määritelmät Liittyvät järjestelmät Sidosryhmät Aineiston elinkaari Vastaanotto Vastaanottopalvelut Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vaatimukset Datanhallinta Informaatiovirrat Datanhallinnan ja tiedonhallinnan looginen yhteys Online- ja offline-media Aineiston säilyttävä kopiointi ja migraatio Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vaatimukset Tiedonhallinta Informaatiovirrat Kuvailutietojen muodostaminen Tiedonhallinnan ja datanhallinnan looginen yhteys Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vaatimukset Hallinnointi Asiakkuuksien hallinta Sopimukset Käyttöoikeudet Käyttöluvat Laskutusperusteet Lokitapahtumat Aineistoon kohdistuvat toimenpiteet VAPA-järjestelmän ylläpito Palvelutasovaatimukset Organisointi Käyttäjätuki ja palvelupyyntöjen vastaanotto Hälytysrajat Varmistukset ja palautukset VAPA--v03

3 (45) Tietoturva Eheys Häiriönselvitys ja vikaviestintä Dokumentointi ja raportointi Versiointi Pääsy Palvelut Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vaatimukset Liite 1: Vastaanotto Prosessin kuvaus Liite 2: Pääsy Prosessin kuvaus Liite 3: VAPA-järjestelmän vaatimukset (VAPA-Vaatimukset.xls) Lähteet: [1] Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) Reference Model for an Open Archival Information System. (ISO 14721). [2] RLG-NARA Digital Repository Certification Task Force. Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist. Versio 1.0, helmikuu [3] SÄHKE2-määräys. Arkistolaitos. [4] PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata version VAPA--v03

4 (45) VAPA-vaatimusmäärittely 1 n sisältö ja rajaukset Tässä vaatimusmäärittelyssä on kuvattu arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) palvelut, sidosryhmät ja liittyvät järjestelmät, sisäiset palvelut ja toiminnot sekä vaatimukset. VAPA-järjestelmän päätoiminnot noudattavat OAIS-viitekehystä (Open Archival Information System [1]), joka on yleinen viitekehys aineiston pitkäaikaissäilytyksen ja käytön järjestelmälle. Samaa jaottelua on käytetty myös vaatimusmäärittelyn rakenteena. Luvussa kaksi on kuvattu VAPA-järjestelmä ja toimintamalli sekä VAPAsanasto. Luvussa kolme on esitelty VAPA-järjestelmäkokonaisuus ja siihen liittyvät järjestelmät. VAPA:n sidosryhmät on kuvattu luvussa neljä. Luvussa viisi on kuvattu VAPA-aineiston elinkaari. Luvussa kuusi on kuvattu aineiston vastaanottamiseen liittyvät palvelut ja käyttötapaukset sekä vastaanoton rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot. Vastaanotetusta aineistosta muodostetaan säilytyspaketti, joka tallennetaan järjestelmään. Tallennusta on kuvattu tarkemmin luvussa seitsemän. Tallennettuun aineistoon kohdistuu tiedonhallinnan toimintoja, jotka on kuvattu luvussa kahdeksan. VAPA-järjestelmän hallinnointitoimintoja on kuvattu luvussa yhdeksän. Luvussa kymmenen on kuvattu aineiston hyödyntämiseen eli pääsyyn liittyvät palvelut ja käyttötapaukset sekä rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot. 1.1 Tietopakettien kuvaaminen 2 VAPA-järjestelmä Tässä vaatimusmäärittelyssä tarkastellaan säilytettävää informaatiota vain ulkoisesti. Tietopakettien (AIP ja DIP) rakenne on kuvattu tarkemmin liitteissä. Vastaanotettava tietopaketti on lähtökohtaisesti SÄHKE2-määritysten mukainen siirtokokonaisuus, mutta tulevaisuudessa rakenne voi noudattaa myös jotain muuta VAPA-järjestelmään vastaanotettavaksi hyväksyttyä tietorakennetta. Säilytyspaketille, joka koostuu varsinaisesta sisällöstä ja sen säilytysinformaatiosta, määritellään palvelut vastaanottamiseen, tallentamiseen, hakemiseen ja hallinnointiin. Säilytyspaketin sisäistä rakennetta (esim. tiedot, tietotyypit ja arvojoukot) ei määritellä tässä dokumentissa vaan se esitetään geneerisempänä entiteettinä. Luvussa kahdeksan kappaleessa Kuvailutietojen muodostaminen on kuitenkin esitetty säilytyspaketin sisäisten tietojen looginen rakenne OAIS-mallin mukaisesti, jonka mukaisesti kuvailutiedot tulee muodostaa. VAPA-järjestelmä tarjoaa luotettavan ja pitkäaikaisen säilytyksen ja pääsyn digitaalisiin aineistoihin. Luotettavuuteen liittyvät pitkäaikaissäilytyksen vaatimusten mukaiset digitaalisten aineistojen hallintatavat, tekninen infrastruktuuri ja tietoturva. Pitkäaikaisen säilytyksen on turvattava aineistojen käytettävyys huomioimalla ja torjumalla järjestelmään ja sen tekniseen toteutukseen kohdistuvat uhat ja riskit jatkuvalla seurannalla, suunnittelulla ja ylläpidolla. Pitkäaikaissäilytykseen luovutetun aineiston omistusoikeudet ovat arkistolaitoksella. Pitkäaikaissäilytyksen lisäksi VAPA-järjestelmä ottaa vastaan myös määräajan VAPA--v03

5 (45) 2.1 Toimintamalli säilytettävää aineistoa. Säilytykseen siirretyn aineiston omistusoikeudet ovat organisaatiolla ja omistusoikeuden siirto arkistolaitokselle määritellään sopimuksessa. Säilytykseen siirrettyjä aineistoja (määräajan ja pysyvästi säilytettävää) voidaan hallinnoida VAPA-järjestelmään sisältyvien extranet-palveluiden kautta. VAPA-järjestelmän keskeiset tehtävät ovat: Aineiston vastaanottaminen voimassaolevien sopimusten mukaisesti. Sopimukset tehdään aineiston siirtäjien ja luovuttajien kanssa. Säilytykseen siirretyn ja luovutetun aineiston käytettävyyden kontrolloiminen ja ylläpitäminen. Asiakkaiden ja aineiston käyttötarpeiden määrittely eli miten aineistoa tallennetaan, jotta se on ymmärrettävää ja käytettävissä. Aineiston tallentaminen siten, että sen sisältämä informaatio on ymmärrettävissä eli aineiston sisältämä tieto on ymmärrettävissä ilman tiedon tuottajaa Periaatteiden ja toimintatapojen dokumentointi ja noudattaminen siten, että aineiston säilyminen on kaikissa tilanteissa varmistettu ja että aineistosta voidaan tuottaa alkuperäisen aineiston autenttisia kopioita. Aineistojen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön. VAPA-toimintojen ja vaatimusmäärittelyn runkona on OAIS-viitekehys eli VAPAjärjestelmän toiminta ja siihen liittyvät vaatimukset on kuvattu OAIS-päätoimintojen mukaisesti. Kuvassa 1 on esitetty VAPAn toimintamalli, joka kuvaa VAPA-järjestelmään sisältyvät OAIS-viitekehyksen mukaiset päätoiminnot sekä aineistopalvelut ja saatavuus-toiminnot. Kuvassa on rajattu harmaalla VAPA-järjestelmän ydin, jonka toimintoja on kuvattu tässä vaatimusmäärittelyssä. VAPA--v03

6 (45) Kuva 1. VAPAn toimintamalli Aineistopalvelut-toiminnossa aineiston siirtäjä tai luovuttaja muodostaa aineistosta arkistolaitoksen ohjeiden mukaisen siirtokokonaisuuden, joka siirretään/luovutetaan arkistolaitokseen ja otetaan vastaan VAPA-järjestelmän vastaanottopalvelussa. Vastaanotto on päätoiminto, joka kattaa palvelut ja toiminnot, joiden avulla vastaanotetaan luovutuspaketit (Submission Information Package, SIP) tiedon siirtäjiltä ja luovuttajilta ja valmistellaan säilytyspaketit (Archival Information Package, AIP) säilyttämistä varten. Lisäksi varmistetaan, että säilytyspaketit ja niitä täydentävät kuvailutiedot tulevat asianmukaisesti tallennetuiksi. Digitaalinen aineisto tallennetaan ja haetaan datanhallintaan sisältyvien palveluiden ja toimintojen avulla. Tiedonhallinta kattaa palvelut ja toiminnot, joiden avulla hallitaan säilytyspakettien kuvailutietoja ja haetaan säilytyspaketteja datanhallinnasta. Pääsy on päätoiminto, joka kattaa aineiston ja siihen liittyvien palveluiden tarjoamisen asiakkaille. Pääsy muodostaa kyselyn mukaisen jakelupaketin (Dissemination Information Package, DIP) noutamalla säilytyspaketin datanhallinnasta ja jakelupaketin kuvailutiedot tiedonhallinnasta. VAPA-järjestelmän ja sen osien hallintaan ja ylläpitoon tarvittavat työkalut sisältyvät hallinnointiin. Päätoiminto kattaa myös käyttäjätuen ja on-line neuvonnan sekä järjestelmän turvallisuuden hallinnan ja käyttäjien pääsynhallinnan. Saatavuus-toiminnolla asiakas (esim. kansalainen, kansallinen portaali) hyödyntää VAPA-järjestelmän pääsypalveluita. Säilytyksen suunnittelu on päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joilla VAPA-järjestelmän ympäristöä seurataan ja joiden avulla laaditaan VAPA--v03

7 (45) 2.2 Määritelmät pitkäaikaissäilyttämiseen liittyviä suosituksia. Suositusten avulla pyritään varmistamaan aineiston käytettävyys, vaikka alkuperäinen tietotekninen ympäristö vanhentuisi. Päätoimintoon sisältyy myös teknologiaympäristön seuraaminen miten standardien, teknologian ja palveluvaatimuksien muuttuminen vaikuttaa arkistoidun aineiston käyttöedellytyksiin. Päätoimintoa ei ole kuvattu tarkemmin tässä vaatimusmäärittelyssä, koska sen sisältämät toiminnot ovat hallinnollisia, eikä VAPA-järjestelmän toimintoja. ssä käytetyt termit ja käsitteet perustuvat SÄHKE2- ja OAISterminologiaan ([3],[1]). Seuraavassa on määritelty muita, erityisesti VAPA-järjestelmään liittyviä käsitteitä. Aineistotilaus <määritelmä> Hybridiaineisto <määritelmä> Kuvailutieto <määritelmä> Käyttölupa <määritelmä> Luettelotieto <määritelmä> Luovutus <määritelmä> Omistusoikeus <määritelmä> Pitkäaikaissäilyttäminen <määritelmä> Siirto <määritelmä> VAPA--v03

8 (45) Tiedon eheydestä <määritelmä> VAPA-aineisto <määritelmä> 3 Liittyvät järjestelmät OAIS-päätoimintojen lisäksi VAPA-kokonaisuuteen liittyy palveluita, joilla hallinnoidaan mm. käyttöoikeuksia, sopimuksia, säilytykseen siirrettyjä aineistoja sekä käyttölupia. VAPA-järjestelmäkokonaisuus on esitetty kuvassa 2. VAPA--v03

9 (45) Kuva 2. VAPA-järjestelmäkokonaisuus Tässä vaatimusmäärittelyssä on kuvattu VAPA-toiminnot, extranet-palvelut ja niihin liittyvät palvelut ja järjestelmät. Liittymät on kuvattu vaatimuksina eli mitä palveluita VAPA-järjestelmä tuottaa tai käyttää liittyville järjestelmille ja palveluille. Kuvassa 2 esitetyt Palvelut asiakkaille on huomioitu VAPA:n näkökulmasta (eli mitä palveluita VAPA tarjoaa). Ulkoiset palvelut eivät sisälly tähän vaatimusmäärittelyyn. VAPA--v03

10 (45) Seuraavassa taulukossa on esitelty VAPA-kokonaisuuteen liittyvät palvelut ja järjestelmät. Liittyvä palvelu/ järjestelmä Asiakkuuden hallinta/käyttöluvat Kuvaus Tunnistautunut asiakas voi hakea käyttölupaa. Lupa voi kohdistua yhteen tai useampaan arkistonmuodostajaan, arkistoon (myös yksityisarkisto), tehtäväluokkaan, asiakirjallisen tiedon käsittelyyn, asiakirjaan. Käyttö- ja näyttörajoitetun aineiston lataaminen edellyttää käyttölupaa. Tunnistautunut käyttäjä hakee käyttölupaa, josta tallennetaan tiedot käyttäjän tutkimussalkkuun. Käyttölupa on määräaikainen. Käyttöluvat käsitellään asianhallintajärjestelmässä (Tweb) ja tallennetaan käyttöluparekisteriin (tavoitetila). Asiakkuuden hallinta/sopimukset Aineistoa säilytykseen siirtävä/luovuttava organisaatio tekee arkistolaitoksen kanssa sopimuksen, johon määritellään aineistoon ja sen siirtoon/luovutukseen liittyvät yksityiskohdat. Vastaanotettu aineisto tarkastetaan, että se noudattaa voimassaolevaa sopimusta. Sopimukset hallinnoidaan alkuvaiheessa asianhallintajärjestelmässä (tavoitetilassa sopimusrekisterissä ja -järjestelmässä). Extranet-palvelut Käyttäjähallinta Hakupalvelu Tilausjärjestelmä Taloushallinnon tietojärjestelmä Ulkoiset palvelut/vtj Ulkoiset palvelut/ Vetuma/Virtu Ulkoiset palvelut/ Asiointitili VAKKA Rajapinta, jonka avulla organisaatiot siirtävät aineistoa säilytykseen. Omistusoikeus säilyy siirtäjällä. Aineistoa voidaan hallinnoida (hakea, muokata) extranet-palveluiden kautta. Arkistolaitoksen keskitetty käyttäjähallinta, jota VAPA-järjestelmä käyttää. Arkistolaitoksen hakupalvelukerros, joka käyttää VAPA-järjestelmään tallennettuja aineistoja. Rekisteröitynyt käyttäjä voi tallentaa hakuja ja aineistoja omaan tutkimussalkuunsa. Tunnistautunut käyttäjä tekee tilauksen aineistosta, joka on tilattavissa käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Tilaus välitetään tilausjärjestelmään. Tiedot tilauksesta tallennetaan käyttäjän tutkimussalkkuun. Mahdollisista laskuperusteisista tapahtumista (esim. aineistotilaukset) välitetään tiedot taloushallinnon järjestelmään. Tässä vaiheessa ei ole tunnistettu laskutusperusteisia tapahtumia. Esimerkki ulkoisesta järjestelmästä, joka voi tuottaa aineiston säilytysaikaan tai salassapitoaikaan liittyvän laskentaperusteen. Tunnistautumispalvelu, jonka avulla käyttäjä voi tunnistautua. Palvelu, johon tallennetaan tunnistautuneen käyttäjän asiointitietoja, esimerkiksi aineistotilauksen käsittelytiedot. VAKKA-arkistotietokanta sisältää luettelo- ja kuvailutiedot Kansallisarkistossa ja maakunta-arkistoissa säilytettävästä paperiasiakirja-aineistosta. VAKKAarkistotietokantaan tallennetaan VAPA-järjestelmään tallennettujen hybridiaineistojen fyysisten aineistojen sijaintipaikkatiedot. VAPA--v03

11 (45) Liittyvä palvelu/ järjestelmä Digitaaliarkisto PAS KDK Kuvaus Kuvatietokanta, johon digitoitu aineisto tallennetaan. Digitaaliarkistosta on yhteys VAKKA-arkistotietokantaan. Kansallinen pitkäaikaissäilyttämisen järjestelmä eli PAS. Tulevaisuudessa VAPAaineistoa voidaan tallentaa PAS-järjestelmään. Esimerkki kansallisesta portaalista, joihin VAPA liittyy. VAPA-järjestelmään tallennettua aineistoa tarjotaan eri portaalipalveluille, myös kansainvälisesti (esim. Europeana) 4 Sidosryhmät VAPA-järjestelmään vastaanotetaan aineistoja, jotka on tallennettu ja siirretty tai luovutettu VAPA-järjestelmään arkistolaitoksen ohjeiden mukaisesti. Aineistoja siirtävät ja luovuttavat organisaatiot (viranomaiset, yksityiset tahot), joilla on voimassa oleva sopimus. Järjestelmään tallennettuja aineistoja käytetään pääsypalveluiden kautta, joita tarjotaan järjestelmän käyttäjille. Käyttäjät voivat olla anonyymeja, rekisteröityjä tai tunnistettuja käyttäjiä. VAPA-järjestelmän sidosryhmät on esitelty seuraavassa taulukossa. Sidosryhmä Siirtäjä Kuvaus Organisaatio tai yksityinen henkilö, joka siirtää sähköistä määräajan ja/tai pitkäaikaisesti säilytettävää asiakirjallista tietoa sopimuksen mukaisesti VAPAjärjestelmään. Siirtäjällä on omistusoikeudet säilytykseen siirrettyihin aineistoihin. Siirtäjä voi hallinnoida (hakea, muokata) säilytykseen siirrettyä aineistoa extranet-palveluiden kautta. Ajankohta, jolloin aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolaitokselle, määritellään sopimuksessa. Luovuttaja Organisaatio tai yksityinen henkilö, joka luovuttaa sähköistä pitkäaikaisesti säilytettävää asiakirjallista tietoa sopimuksen mukaisesti VAPA-järjestelmään. Pitkäaikaissäilytykseen siirrettävä aineisto voi olla hybridiaineistoa. Luovuttaja voi olla myös yksityisarkistoja luovuttava taho. VAPA-henkilöstö Tietopalvelu Rekisteröitynyt käyttäjä Arkistolaitoksen henkilöstö, jonka tehtävänä on hoitaa VAPA-aineiston hallinnointi. Arkistolaitoksen henkilöstö, jonka tehtävänä on hoitaa tietopalvelua. Käyttäjä, joka on rekisteröitynyt eli luonut käyttäjätunnuksen, jolla on pääsy VAPAjärjestelmään. Rekisteröitynyt käyttäjä voi kirjatua järjestelmään VAPA--v03

12 (45) Sidosryhmä Kuvaus käyttäjätunnus/salansana -yhdistelmällä. Rekisteröitynyt käyttäjä voi hakea ja käyttää julkista aineistoa. Tunnistettu käyttäjä Anonyymikäyttäjä Rekisteröitynyt käyttäjä tai järjestelmä, joka on identifioitu tunnistautumispalvelun avulla (VETUMA, VIRTU, VIRTU(K)). Tunnistettu käyttäjä voi hakea ja käyttää julkista aineistoa sekä hakea käyttölupaa näyttö- ja käyttörajoitettuun aineistoon. Rekisteröitymätön käyttäjä, joka voi hakea ja käyttää julkista aineistoa. Seuraavassa kuvassa (kuva 3) on kuvattu sidosryhmät ja toimenpideoikeudet, joita aineistoihin voi kohdistua sidosryhmittäin. VAPA Sidosryhmät ja tiedot R=Read W=Write Tiedot Julkinen aineisto Sopimuksen mukaisen julkisen aineiston säilyttäminen Sopimuksen mukaisen julkisen aineiston luovuttaminen Sidosryhmät Siirtäjä Luovuttaja VAPA-henkilöstö Tietopalvelu Anonyymikäyttäjä Rekisteröity käyttäjä Tunnistettu käyttäjä RW - RW R R R R - R RW RW R R R HUOM! Käyttörajoitettu aineisto Sopimuksen mukaisen salassapidettävän aineiston säilyttäminen Sopimuksen mukaisen salassapidettävän aineiston luovuttaminen RW - RW R* - - R* - R RW R* - - R* *luvanvarainen *luvanvarainen Kuva 3. Sidosryhmät ja tiedot VAPA-järjestelmän päätoiminnot on muodostettu OAIS-mallin mukaisesti. Nämä päätoiminnot on lueteltu seuraavassa kuvassa (kuva 4) kohdennettuna sidosryhmittäin eli mihin sidosryhmiin päätoiminnot liittyvät. VAPA--v03

13 (45) Päätoiminnot Vastaanotto Tiedonhallinta Datanhallinta Hallinnointi Pääsy Sidosryhmät Siirtäjä Luovuttaja VAPA-henkilöstö Tietopalvelu Anonyymikäyttäjä Rekisteröity käyttäjä Tunnistettu käyttäjä Kuva 4. VAPA-päätoiminnot ja sidosryhmät 5 Aineiston elinkaari Seuraavassa kuvassa (kuva 5) on esitetty VAPA-aineiston elinkaari. Vastaanotettu aineisto tallennetaan järjestelmän työtilaan, jossa sille tehdään tekninen tarkastus. Jos aineistossa on virheitä, siitä tuotetaan ilmoitus siirtäjälle/luovuttajalle, joka voi korjata virheet ja lähettää aineiston uudelleen. Vastaanotettu aineisto tallennetaan sopimustietojen mukaisesti: aineisto on siirretty tai luovutettu. Siirretyn aineiston omistusoikeus säilyy siirtäjällä ja luovutetun aineiston omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle. Säilytykseen siirretty aineisto siirretään pitkäaikaissäilytykseen (=luovutettu aineisto) sopimuksen mukaisesti. Määräajan säilytettävä aineisto hävitetään säilytysajan umpeuduttua. VAPA--v03

14 (45) Kuva 5. VAPA-aineiston elinkaari 6 Vastaanotto Vastaanotto (OAIS: Ingest) tarjoaa palvelut ja toiminnot, joiden avulla asiakirjallista tietoa siirretään tai luovutetaan VAPA-järjestelmään. Siirtokokonaisuus (OAIS: luovutuspaketti, SIP) muotoillaan säilyttämistä varten (OAIS: säilytyspaketti, AIP) ja varmistetaan, että säilytyspaketit ja niitä täydentävät kuvailutiedot tulevat asianmukaisesti tallennetuiksi VAPA-järjestelmään. Vastaanottoprosessin sidosryhmiä ovat siirtäjä tai luovuttaja eli aineistoa siirtävä tai luovuttava organisaatio. Luovuttaja voi olla myös yksityinen taho, joka luovuttaa esim. yksityisarkiston. Vastaanottoprosessin lopputuloksena on siirretty tai luovutettu aineisto, joka on tarkastettu (tekninen, rakenne, sisältö) ja muunnettu tallennettavaan muotoon (säilytyspaketti, AIP). Vastaanottoprosessiin liittyviä tukijärjestelmiä ovat asianhallintajärjestelmä (tavoitetilassa sopimusjärjestelmä) ja taloushallinnon tietojärjestelmä. Sopimusjärjestelmässä hallitaan ja tarkastetaan siirtäjän/luovuttajan sopimustiedot. Vastaanottoprosessi voi tuottaa laskutustietoja taloushallinnon tietojärjestelmään. VAPA--v03

15 (45) Vastaanottoprosessi on esitetty kaaviona seuravassa kuvassa (kuva 6) ja tehtäväkohtaiset kuvaukset on liitteessä Vastaanottopalvelut Kuva 6. Vastaanotto Palveluita, joiden avulla aineiston siirtäjä siirtää tai luovuttaja luovuttaa aineiston VAPAjärjestelmään, kutsutaan vastaanottopalveluiksi. Nämä palvelut on kuvattu käyttötapauskaaviossa (kuva 7). Kaaviossa on kuvattu aktorina myös VAPA-henkilöstö, joka käsittelee luovutettuja aineistoja, voi keskeyttää siirron ja voi selata luovutettuja aineistoja. VAPA--v03

16 (45) Kuva 7. Vastaanoton käyttötapaukset Käyttötapauskaaviossa kuvatut vastaanottopalvelut on esitelty seuraavassa taulukossa. Vastaanottopalvelu Aineiston siirtäminen Aineiston luovuttaminen Kuvailemattoman aineiston kuvaileminen Kuvaus Siirtävä organisaatio siirtää aineiston säilytettäväksi arkistolaitoksen VAPAjärjestelmään. Aineisto siirretään sähköisenä siirtona. Aineiston omistusoikeus säilyy siirtäjällä. Aineisto ja kuvailutiedot otetaan vastaan ja tallennetaan työtilaan, josta se siirretään järjestelmään, tarkastetaan sisältö ja muodostetaan säilytyspaketti (AIP). Luovuttava organisaatio luovuttaa aineiston arkistolaitoksen VAPAjärjestelmään. Aineisto luovutetaan sähköisenä tai off-line siirtona tai aineisto voi muuttua säilytyksestä luovutukseksi. Aineisto voi olla hybridiaineistoa (sähköiset metatiedot ja aineisto, joka voi olla sähköisessä muodossa ja fyysistä). Aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolaitokselle. Aineisto ja kuvailutiedot otetaan vastaan ja tallennetaan työtilaan, josta se siirretään järjestelmään, tarkastetaan sisältö ja muodostetaan säilytyspaketti (AIP). Aineistoon (esim. yksityisarkisto), jota ei ole kuvailtu, liitetään tarvittavat metatiedot aineiston luovutusvaiheessa. Aineisto ja kuvailutiedot otetaan VAPA--v03

17 (45) Vastaanottopalvelu Kuvaus vastaan ja tallennetaan työtilaan, josta se siirretään järjestelmään, tarkastetaan sisältö ja muodostetaan säilytyspaketti (AIP). Aineistojen käsitteleminen Tietojen selaaminen Aineiston hyväksyminen/hylkääminen, ilmoituksen tuottaminen Luovutustietojen selaaminen Ilmoituksen vastaanottaminen Siirron/luovutuksen keskeyttäminen VAPA-henkilöstö ottaa vastaan ja käsittelee aineistoja tarvittaessa (esim. hybridikokonaisuuteen sisältyvien fyysisten aineistojen käsittely). Aineisto voi olla tallennettuna medialle ja/tai fyysistä. Aineisto tarkastetaan (tekninen, rakenne, sisältö). Osa siirtokokonaisuudesta ohjataan arkistolaitoksen virkailijan (sisällöllinen tarkastus) tarkastettavaksi satunnaisotannalla tms. tilastollisella poimintamenettelyllä. Menettelytapa voidaan määritellä VAPAjärjestelmän parametritietoihin. Organisaatio, joka on siirtänyt/luovuttanut aineistoja, voi selata siirrettyjen/luovutettujen aineistojen siirtohistoriatietoja. VAPA-henkilöstö ilmoittaa siirtäjälle/luovuttajalle vastaanotetun aineiston tarkastuksen tuloksesta eli löytyikö aineistosta virheitä vai vastaanotettiinko se hyväksytysti järjestelmään. Ilmoitus lähetetään siirtäjälle/luovuttajalle sopimustietoihin tallennetun yhteysmenettelyn mukaisesti (siirtohistoriatietoihin, sähköpostitse). VAPA-henkilöstö voi selata vastaanotettujen aineistojen siirtotietoja. Tietoja voi hakea hakuehdoilla (siirtäjä/luovuttaja, siirtoajankohta). Siirtäjä/luovuttaja vastaanottaa ilmoituksen siirtotapahtuman onnistumisesta. Jos aineistossa oli virheitä, ne on kuvailtu ilmoituksessa ja aineisto pyydetään korjaamaan ja lähettämään uudelleen. Ilmoitus vastaanotetaan sopimustietojen mukaisesti (yhteydenottotapa). Siirtäjä, luovuttaja ja VAPA-henkilöstö voi keskeyttää aineiston siirtotapahtuman. Keskeytys voi perustua siirrossa tapahtuneeseen virheeseen. Keskeytyksestä tuotetaan ilmoitus siirtäjälle/luovuttajalle ja lokitapahtuma VAPA-järjestelmään (siirtohistoriatiedot). 6.2 Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vastaanoton prosessikaavion ja OAIS-viitekehyksen mukaiset rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot on kuvattu seuraavassa taulukossa ([1]). Rajapintapalvelu / sis. toiminto Vastaanota siirto/luovutus (Receive submission, SIP) Laadunvarmennus (Quality asscurance) Lähetä ilmoitus Kuvaus Tarjoaa tallennustilan (tai -välineen) vastaanotetulle aineistolle. Siirto/luovutus voi tapahtua tietoliikennesiirtona (esim. (S)FTP, välityspalvelu) tai medialta. Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus siirto-/luovutuspaketin (SIP) vastaanottamisesta Siirron/luovutuksen laadunvarmennus eli tieto siitä, miten säilytyspaketin (AIP) siirto tallennusalueelle onnistui. Sähköisesti siirretyn aineiston eheys tarkastetaan (CRC, tarkistussummat). Vastaanotetulle aineistolle tehdään tekninen ja sisällöllinen tarkastus. Jos aineisto ei läpäise tarkastusta hyväksytysti, siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään VAPA--v03

18 (45) Rajapintapalvelu / sis. toiminto Kuvaus ilmoitus ja uudelleenlähetyspyyntö. Kun aineisto on vastaanotettu hyväksytysti, niin siitä lähetetään ilmoitus siirtäjälle/luovuttajalle. Ylläpidä lokitietoja Tuota laskutustiedot Muodosta säilytyspaketti (AIP) (Generate AIP) Luo kuvailutieto (Generate descriptive info) Yhteistyö, päivitys (Co-ordinate updates) Vastaanottotapahtumista tallennetaan tieto tapahtuma- ja muutoslokiin. Organisaation siirtämistä/luovuttamista aineistosta tuotetaan laskutustietoja, jotka käsitellään taloushallinnon järjestelmässä. Tässä vaiheessa VAPAjärjestelmästä ei ole tunnistettu laskutustietoja tuottavia tapahtumia. Vastaanotto muuntaa yhden tai useamman siirto-/luovutuspaketin (SIP) yhdeksi tai useammaksi säilytyspaketiksi (AIP) määritellyn tietorakenteen mukaisesti. Säilytyspaketin muodostamiseen voi liittyä aineiston konvertointia, metatietojen konvertointia/uudelleen järjestelyä. Toiminto voi kysyä ja saada tietoja AIP:n kuvailutietojen muodostamiseen tiedonhallinnasta (Data management). Luo kuvailutieto poimii säilytyspaketin (AIP) kuvailutiedot ja kerää kuvailutietoa muista lähteistä. Kuvailutiedot siirretään yhteistyö/päivitys toiminnolle ja sitä kautta tiedonhallintaan (Data management). Toiminto siirtää säilytyspaketit (AIP) datanhallintaan (Archival storage) ja kuvailutiedot tiedonhallintaan (Data management). Datanhallinta palauttaa tiedon säilytyspaketin tunnisteen (the storage identification information for the AIP). Yhteistyö/päivitys liittää tunnisteen säilytyspaketin kuvailutietoihin ja siirtää tiedon tiedonhallintaan (Data management) yhdessä tietokantapäivityspyynnön (database update request) kanssa. Tiedonhallinta palauttaa tiedot päivityksestä (database update response). Tietokantapäivitys voidaan tehdä ilman aineiston siirtoa datanhallintaan, jos säilytyspaketti sisältää jo tallennettuun aineistoon liittyvää kuvailutietoa. 6.3 Vaatimukset 7 Datanhallinta Vastaanottoon liittyvät vaatimukset on kuvattu liitteen 3 kohdassa 3 Vastaanotto. Tässä luvussa kuvataan datanhallinta-päätoiminto (OAIS: Archival Storage), jonka tehtävänä on vastata digitaalisten aineistojen ja niiden metatietojen turvallisesta säilyttämisestä. Seuraavassa kuvassa on esitetty datanhallinnan suhde muihin päätoimintoihin. VAPA--v03

19 (45) 7.1 Informaatiovirrat Kuva 8. VAPA-järjestelmän päätoiminnot Datanhallinta keskustelee suoraan vastaanotto-, pääsy- ja hallinnointi-päätoimintojen kanssa. Datanhallinnan ja tiedonhallinnan välillä on looginen yhteys metatietojen ja varsinaisten aineistojen yhdistämiseksi. VAPA-järjestelmän datanhallinta voi mahdollisesti tulevaisuudessa tulla korvatuksi laajempaan käyttöön tarkoitetulla säilytysratkaisulla (PAS-järjestelmä). On myös mahdollista, että VAPA-järjestelmän datanhallinta ja PAS-järjestelmä ovat molemmat käytössä ja integroidut. VAPA-järjestelmän datahallinnan teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida nämä vaihtoehdot. Siirretty/luovutettu aineisto (SIP) muutetaan säilytyksen vaatimaan muotoon (AIP) vastaanotossa. Datanhallinnassa tiedot vastaanotetaan AIP-paketteina ja ne tallennetaan sellaisenaan. Pääsy saa tiedot datanhallinnasta AIP-muodossa, mutta tarjoaa tiedot asiakkaille jakelupaketteina (DIP, Dissemination Information Package). Jakelupaketti ei ole samasta aineistosta aina samanlainen, vaan se muodostetaan käytettyjen hakujen mukaisesti pyyntökohtaisesti. VAPA--v03

20 (45) VASTAANOTTO PÄÄSY Kuva 9. Datanhallinta, liittyvät päätoiminnot ja tietovirrat. Datanhallintaa käyttää vastaanotto- ja pääsy-päätoimintojen lisäksi myös hallinnointi tietovaraston hallinnallisten tehtävien suorittamiseksi. 7.2 Datanhallinnan ja tiedonhallinnan looginen yhteys Tiedonhallinta ei käytä suoraan datanhallinnan palveluita. Näiden kahden välillä on kuitenkin looginen yhteys, joka syntyy vastaanotossa. Datanhallinnassa jokaisella tallennetulla objektilla on oma yksikäsitteinen tallennustunniste. Tiedonhallinnassa on olemassa jokaiselle tallennetulle objektille metatietokuvaus ja yksikäsitteinen tallennustunniste varsinaisen tiedon löytämiseksi. Datanhallinnan luotettavuuden tulee olla korkea. Luotettava säilytys tarkoittaa aineiston säilyttämistä tallennusalustalla tietyssä paikassa, josta aineisto voidaan jäljittää/noutaa käyttämällä yksilöityä tallennustunnusta. Eheys tiedonhallinnan ja datanhallinnan välillä tulee olla turvattu. 7.3 Online- ja offline-media Datanhallinnassa kaikki tallennettava tieto, joka voi olla kyselyn kohteena, on tallennettuna online-medialle. Online-medialla tarkoitetaan säilytys- ja tallennustapaa sellaiselle medialle, joka mahdollistaa säilytysobjektin välittömän hakemisen ilman merkittävää viivettä. Offline-medialla tarkoitetaan säilytys- ja tallennustapaa sellaiselle medialle, joka ei mahdollista säilytysobjektin välitöntä hakemista. VAPA-järjestelmässä offline-mediaa, kuten nauhoja ja hyllyssä säilytettäviä kiintolevyjä, käytetään ainoastaan varmistuksiin. 7.4 Aineiston säilyttävä kopiointi ja migraatio Aineiston säilyttävällä kopioinnilla ja migraatiolla tarkoitetaan menetelmiä, joilla turvataan aineiston säilyvyys ja saanti hyvin pitkällä aikavälillä. Kopioinnilla ja VAPA--v03

21 (45) migraatiolla voidaan turvata tietojen parempi säilyvyys, saavuttaa parempi kustannustehokkuus sekä tarjota uudentyyppisiä ja tehokkaampia palveluita asiakkaille. Aineisto on aika-ajoin muutettava eri medialle, eri laitteistolle ja/tai eri ohjelmistoympäristöihin mm. tietojärjestelmien kehittymisen myötä. Säilytyspaketin digitaalisella migraatiolla tarkoitetaan sisällön, säilytysinformaation tai paketointiinformaation minkä tahansa osan siirtoa samalle tai uudelle mediatyypille tarkoituksena korvata vastaava osa aikaisemmasta säilytyspaketista. VAPA-järjestelmään liittyy neljä ensisijaista kopiointi- ja migraatiotapaa. Seuraavassa on kuvattuna tavat, jotka eivät vaikuta sisältöön tai säilytysinformaatioon: Virkistys (refreshment) on operaatio, jossa tallennusalusta, jolla säilytyspaketit tai sen osat sijaitsevat, korvataan toisella samanlaisella tallennusalustalla, johon säilytyspakettien bitit kopioidaan. Virkistyksen jälkeen datanhallinta voi ilman muutoksia paikantaa säilytyspaketin ja käyttää sitä. Replikointi (replication) on kopiointi, jossa paketointi-, säilytysinformaatiota ja sisältöä ei muuteta. Informaatio-objektien bitit säilytetään muuttumattomina siirrossa saman- tai uudentyyppiselle tallennusalustalle. On huomioitava, että virkistys on myös replikointia, mutta replikointi saattaa vaatia muutoksia datanhallintaan. Uudelleenpaketointi (repackaking) on operaatio, jossa muutetaan paketointiinformaation bittejä. Uudelleenpaketointi voi vaatia muutoksia kuvailutietojen ja säilytyspakettien liitostietoihin. Migraatio (transformation) on operaatio, jossa muutetaan sisältöä tai säilytysinformaation bittejä, kun halutaan säilyttää koko informaatiosisältö. Tuloksena syntynyt uusi säilytyspaketti korvaa kokonaan vanhan säilytyspaketin. Usein muunnos vaatii myös kuvailutietojen muuttamista. Migraatio voi olla käänteisyyttä tukevaa tai tukematonta. Käänteisyyttä tukevassa migraatiossa alkuperäinen muoto voidaan tuottaa takaisin uudesta muodosta. Aineiston kopioinnin ja migraation myötä on mahdollista, että myös pääsyn palveluita on muutettava tukemaan muuttunutta aineistoa, esim. jakelupaketin muodostaminen - toiminto on muutettava ymmärtämään uutta säilytyspaketin rakennetta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ohjelmallisten rajapintojen säilyvyyteen asiakasrajapintapalveluina (esim. web service -rajapinnat). 7.5 Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Datanhallinnan tehtävänä on vastata aineiston turvallisesta säilyttämisestä. Datanhallinta vastaa tallennettujen tietojen eheydestä ja turvallisuudesta sekä vastaa sovitun mukaisesta palvelutason antamisesta. Datanhallinta monitoroi palveluidensa käyttöä sekä omaa sisäistä tilaansa ja tuottaa lokitietoa palveluidensa käytöstä ja mahdollisista virhetilanteista. VAPA--v03

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely

Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely 1(28) v. 0.6 26.1.2009 Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely Johdanto Vaatimusten jaottelu Vaatimuskuvauspohja Vaatimusten luokittelu VAPA-päätoimintojen vaatimuksia

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Arto Teräs Kirjastoverkkopäivä Helsingin yliopisto 6.5.2009 Digitaalinen pitkäaikaissäilytys / Arto Teräs 2009-05-06 Kalvo 1 Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Lisätiedot

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013]

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] v. 2.2 [12.8.2013] 1 (8) SIIRTOSOPIMUKSEN LIITE 2. VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] YLEISKUVAUS Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmään VAPAan viranomaiset voivat tallentaa sähköisesti

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 1 (12) VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 2 (12) JOHDATUS VAPA-PALVELUUN Vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen palvelu, johon

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Sähköinen säilyttäminen

Sähköinen säilyttäminen Sähköinen säilyttäminen Markus Merenmies / Kansallisarkisto Maanmittauslaitos 6.9.2017 1 Odotuksia esitykselle Viitekehys sähköisele säilyttämiselle mihin tulisi kiinnittää huomiota Sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa PDF-seminaari 16-17.1.2013 Markus Merenmies Esityksen teemat Aiheet PDF/A aineistojen vastaanotto Vastaanoton yhteydessä tehtävät tarkistukset Näkökulmia

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (11) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT OPERATIIVINEN JÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 49 vaatimusta 1.1

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Valtiokonttori Liite 1 (14) Valtion IT-palvelukeskus Virkamiespalvelut VALDA 23.3.2011 VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (5) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT eams-järjestelmä v 1.1 (21.9.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 10 vaatimusta 1.1 21.9.2012

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Sisältö PAS kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto

Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto Kuvaus tarjottavista palveluista ( Palvelukuvaus ) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen määrityksiä Säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto Rauhankatu 1 PL 258, 0011 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet Fredsgatan 1 PB 258, 0011 Helsingfors

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Kansallinen digitaalinen kirjasto: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Kansallinen digitaalinen kirjasto: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Arto Teräs Ajankohtaisseminaari digitoinnista Kansallismuseo 11.2.2009 KDK: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys / Arto

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuus

Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuus Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuus IDA-yhdyshenkilötapaaminen 3.11.2017 Esa-Pekka keskitalo (etunimi.sukunimi@helsinki.fi, orcid.org/0000-0002-4411-8452) http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017110350478

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus avointiede.fi www.avointiede.fi -> Datanhallinnan opas Tutkimusdatan hallinnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto 01.11.2017 2860/00 04 05/2017 Asia: VM/1709/00.01.00.01/2016 VM098:00/2016 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Yleiset kommentit

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT 1 (8) Kansallisarkisto SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 2.0 (21.2.2013) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 2.0 21.2.2013 Mikko Eräkaski Poistettu toiminta-auditointia koskeva osio

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 9. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ

OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ OHJE SANALLISEEN KUVAUKSEEN KOHTAAN SYNTYVÄ JA JÄLJITETTÄVÄ TIETO Toiminnan mallintamis- (ToMa)

Lisätiedot

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa Tekstin digitointi Kansallisarkistossa 19.11.2009 ISTVÁN KECSKEMÉTI yksikönjohtaja, FT Tehtävä Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 3.12.2014 Liite 1, Tiera Sähköinen arkistointi Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 11.12.2008 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Määräys 19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista,

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Tietosuojakäytäntö ja Rekisteriseloste

Tietosuojakäytäntö ja Rekisteriseloste Tietosuojakäytäntö ja Rekisteriseloste Asio-Data Oy Päivitetty 11.10.2017 Asio-Data Oy:n Tietosuojakäytännöt Asio-Data Oy ottaa tietosuojan vakavasti. Yksityisyytesi kunnioittamisessa Asio-Data noudattaa

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista 22.3.2013 Sisältö: 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 Kansallisarkiston osuus 10.30 Tauko 10.45 JHS-osuus 12.00 Tilaisuus päättyy Yleistä eams:n laatimisesta

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeuksien metatieto Käyttöoikeuksien metatieto Yhteistyöseminaari 6.2.2014 Juha Hakala, Kansalliskirjasto Yleistä Käyttöoikeuksien metatieto (rights metadata) on tärkeää: Rights metadata is not just about compliance with

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki, Henkilöstöhallinto REKISTERISELOSTE kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012

Kaarinan kaupunki, Henkilöstöhallinto REKISTERISELOSTE kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012 kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012 1 Rekisterin nimi Kuntarekry.fi -palvelu 2 Rekisterinpitäjä A Kaarinan kaupunki / Henkilöstöhallinto Lautakunnankatu 4 20780 Kaarina Kaarinan kaupunki on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYSJÄRJESTELMÄN TOIMINNALLINEN VAATIMUSMÄÄRITTELY

PITKÄAIKAISSÄILYTYSJÄRJESTELMÄN TOIMINNALLINEN VAATIMUSMÄÄRITTELY PITKÄAIKAISSÄILYTYSJÄRJESTELMÄN TOIMINNALLINEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Arto Teräs (projektipäällikkö), Pirjo-Leena Forsström, M. Minna Laine, Sami Salonen CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Editio 0.9 0.3.2009

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

MEVI -tietojärjestelmä Metsänviljelyaineistorekisterien kehittämishanke

MEVI -tietojärjestelmä Metsänviljelyaineistorekisterien kehittämishanke MEVI -tietojärjestelmä Metsänviljelyaineistorekisterien kehittämishanke Kari Leinonen Siemenseminaari Metsäntutkimuslaitos Suonenjoen tutkimusasema 20.9.2007 Vanhan tietojärjestelmän puutteet Lainsäädännölliset

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio : Kansallinen palveluväylä - integraatio Dynamics 365 for Customer Engagement Kansallinen palveluarkkitehtuuri Toimittaja: 30.8.2017 Teemu Tokee 30.8.2017 2 (6) DOKUMENTIN VERSIOINTI Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa?

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? CSC 40 vuotta -seminaari 2.12.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Yleiset vaatimukset pitkäaikaissäilytyksen

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty: Maakuntahallitus 17.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI 3 3 ORGANISOINTI, TOIMIVALTA, VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Missä ollaan pitkäaikaissäilytyksen toteuttamisessa? KDK:n arkistosektorin yhteistyöverkoston seminaari 6.2.2012 Kimmo Koivunen CSC Tieteen

Missä ollaan pitkäaikaissäilytyksen toteuttamisessa? KDK:n arkistosektorin yhteistyöverkoston seminaari 6.2.2012 Kimmo Koivunen CSC Tieteen Missä ollaan pitkäaikaissäilytyksen toteuttamisessa? KDK:n arkistosektorin yhteistyöverkoston seminaari 6.2.2012 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Esityksen sisällys Pitkäaikaissäilytys

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

Kansallisarkisto VAPA -palvelu

Kansallisarkisto VAPA -palvelu Kansallisarkisto VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston siirtoa koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Kansallisarkisto ja Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09)

Lisätiedot

Sisältö Chat.........4

Sisältö Chat.........4 Chat 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot