VAPA Vaatimusmäärittely V (45) VAPA-järjestelmä. Vaatimusmäärittely. VAPA-Vaatimusmäärittely-v03

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPA Vaatimusmäärittely V0.3 26.1.2009 1 (45) VAPA-järjestelmä. Vaatimusmäärittely. VAPA-Vaatimusmäärittely-v03"

Transkriptio

1 (45) VAPA-järjestelmä VAPA--v03

2 (45) Sisällysluettelo 1 n sisältö ja rajaukset Tietopakettien kuvaaminen VAPA-järjestelmä Toimintamalli Määritelmät Liittyvät järjestelmät Sidosryhmät Aineiston elinkaari Vastaanotto Vastaanottopalvelut Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vaatimukset Datanhallinta Informaatiovirrat Datanhallinnan ja tiedonhallinnan looginen yhteys Online- ja offline-media Aineiston säilyttävä kopiointi ja migraatio Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vaatimukset Tiedonhallinta Informaatiovirrat Kuvailutietojen muodostaminen Tiedonhallinnan ja datanhallinnan looginen yhteys Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vaatimukset Hallinnointi Asiakkuuksien hallinta Sopimukset Käyttöoikeudet Käyttöluvat Laskutusperusteet Lokitapahtumat Aineistoon kohdistuvat toimenpiteet VAPA-järjestelmän ylläpito Palvelutasovaatimukset Organisointi Käyttäjätuki ja palvelupyyntöjen vastaanotto Hälytysrajat Varmistukset ja palautukset VAPA--v03

3 (45) Tietoturva Eheys Häiriönselvitys ja vikaviestintä Dokumentointi ja raportointi Versiointi Pääsy Palvelut Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vaatimukset Liite 1: Vastaanotto Prosessin kuvaus Liite 2: Pääsy Prosessin kuvaus Liite 3: VAPA-järjestelmän vaatimukset (VAPA-Vaatimukset.xls) Lähteet: [1] Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) Reference Model for an Open Archival Information System. (ISO 14721). [2] RLG-NARA Digital Repository Certification Task Force. Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist. Versio 1.0, helmikuu [3] SÄHKE2-määräys. Arkistolaitos. [4] PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata version VAPA--v03

4 (45) VAPA-vaatimusmäärittely 1 n sisältö ja rajaukset Tässä vaatimusmäärittelyssä on kuvattu arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) palvelut, sidosryhmät ja liittyvät järjestelmät, sisäiset palvelut ja toiminnot sekä vaatimukset. VAPA-järjestelmän päätoiminnot noudattavat OAIS-viitekehystä (Open Archival Information System [1]), joka on yleinen viitekehys aineiston pitkäaikaissäilytyksen ja käytön järjestelmälle. Samaa jaottelua on käytetty myös vaatimusmäärittelyn rakenteena. Luvussa kaksi on kuvattu VAPA-järjestelmä ja toimintamalli sekä VAPAsanasto. Luvussa kolme on esitelty VAPA-järjestelmäkokonaisuus ja siihen liittyvät järjestelmät. VAPA:n sidosryhmät on kuvattu luvussa neljä. Luvussa viisi on kuvattu VAPA-aineiston elinkaari. Luvussa kuusi on kuvattu aineiston vastaanottamiseen liittyvät palvelut ja käyttötapaukset sekä vastaanoton rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot. Vastaanotetusta aineistosta muodostetaan säilytyspaketti, joka tallennetaan järjestelmään. Tallennusta on kuvattu tarkemmin luvussa seitsemän. Tallennettuun aineistoon kohdistuu tiedonhallinnan toimintoja, jotka on kuvattu luvussa kahdeksan. VAPA-järjestelmän hallinnointitoimintoja on kuvattu luvussa yhdeksän. Luvussa kymmenen on kuvattu aineiston hyödyntämiseen eli pääsyyn liittyvät palvelut ja käyttötapaukset sekä rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot. 1.1 Tietopakettien kuvaaminen 2 VAPA-järjestelmä Tässä vaatimusmäärittelyssä tarkastellaan säilytettävää informaatiota vain ulkoisesti. Tietopakettien (AIP ja DIP) rakenne on kuvattu tarkemmin liitteissä. Vastaanotettava tietopaketti on lähtökohtaisesti SÄHKE2-määritysten mukainen siirtokokonaisuus, mutta tulevaisuudessa rakenne voi noudattaa myös jotain muuta VAPA-järjestelmään vastaanotettavaksi hyväksyttyä tietorakennetta. Säilytyspaketille, joka koostuu varsinaisesta sisällöstä ja sen säilytysinformaatiosta, määritellään palvelut vastaanottamiseen, tallentamiseen, hakemiseen ja hallinnointiin. Säilytyspaketin sisäistä rakennetta (esim. tiedot, tietotyypit ja arvojoukot) ei määritellä tässä dokumentissa vaan se esitetään geneerisempänä entiteettinä. Luvussa kahdeksan kappaleessa Kuvailutietojen muodostaminen on kuitenkin esitetty säilytyspaketin sisäisten tietojen looginen rakenne OAIS-mallin mukaisesti, jonka mukaisesti kuvailutiedot tulee muodostaa. VAPA-järjestelmä tarjoaa luotettavan ja pitkäaikaisen säilytyksen ja pääsyn digitaalisiin aineistoihin. Luotettavuuteen liittyvät pitkäaikaissäilytyksen vaatimusten mukaiset digitaalisten aineistojen hallintatavat, tekninen infrastruktuuri ja tietoturva. Pitkäaikaisen säilytyksen on turvattava aineistojen käytettävyys huomioimalla ja torjumalla järjestelmään ja sen tekniseen toteutukseen kohdistuvat uhat ja riskit jatkuvalla seurannalla, suunnittelulla ja ylläpidolla. Pitkäaikaissäilytykseen luovutetun aineiston omistusoikeudet ovat arkistolaitoksella. Pitkäaikaissäilytyksen lisäksi VAPA-järjestelmä ottaa vastaan myös määräajan VAPA--v03

5 (45) 2.1 Toimintamalli säilytettävää aineistoa. Säilytykseen siirretyn aineiston omistusoikeudet ovat organisaatiolla ja omistusoikeuden siirto arkistolaitokselle määritellään sopimuksessa. Säilytykseen siirrettyjä aineistoja (määräajan ja pysyvästi säilytettävää) voidaan hallinnoida VAPA-järjestelmään sisältyvien extranet-palveluiden kautta. VAPA-järjestelmän keskeiset tehtävät ovat: Aineiston vastaanottaminen voimassaolevien sopimusten mukaisesti. Sopimukset tehdään aineiston siirtäjien ja luovuttajien kanssa. Säilytykseen siirretyn ja luovutetun aineiston käytettävyyden kontrolloiminen ja ylläpitäminen. Asiakkaiden ja aineiston käyttötarpeiden määrittely eli miten aineistoa tallennetaan, jotta se on ymmärrettävää ja käytettävissä. Aineiston tallentaminen siten, että sen sisältämä informaatio on ymmärrettävissä eli aineiston sisältämä tieto on ymmärrettävissä ilman tiedon tuottajaa Periaatteiden ja toimintatapojen dokumentointi ja noudattaminen siten, että aineiston säilyminen on kaikissa tilanteissa varmistettu ja että aineistosta voidaan tuottaa alkuperäisen aineiston autenttisia kopioita. Aineistojen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön. VAPA-toimintojen ja vaatimusmäärittelyn runkona on OAIS-viitekehys eli VAPAjärjestelmän toiminta ja siihen liittyvät vaatimukset on kuvattu OAIS-päätoimintojen mukaisesti. Kuvassa 1 on esitetty VAPAn toimintamalli, joka kuvaa VAPA-järjestelmään sisältyvät OAIS-viitekehyksen mukaiset päätoiminnot sekä aineistopalvelut ja saatavuus-toiminnot. Kuvassa on rajattu harmaalla VAPA-järjestelmän ydin, jonka toimintoja on kuvattu tässä vaatimusmäärittelyssä. VAPA--v03

6 (45) Kuva 1. VAPAn toimintamalli Aineistopalvelut-toiminnossa aineiston siirtäjä tai luovuttaja muodostaa aineistosta arkistolaitoksen ohjeiden mukaisen siirtokokonaisuuden, joka siirretään/luovutetaan arkistolaitokseen ja otetaan vastaan VAPA-järjestelmän vastaanottopalvelussa. Vastaanotto on päätoiminto, joka kattaa palvelut ja toiminnot, joiden avulla vastaanotetaan luovutuspaketit (Submission Information Package, SIP) tiedon siirtäjiltä ja luovuttajilta ja valmistellaan säilytyspaketit (Archival Information Package, AIP) säilyttämistä varten. Lisäksi varmistetaan, että säilytyspaketit ja niitä täydentävät kuvailutiedot tulevat asianmukaisesti tallennetuiksi. Digitaalinen aineisto tallennetaan ja haetaan datanhallintaan sisältyvien palveluiden ja toimintojen avulla. Tiedonhallinta kattaa palvelut ja toiminnot, joiden avulla hallitaan säilytyspakettien kuvailutietoja ja haetaan säilytyspaketteja datanhallinnasta. Pääsy on päätoiminto, joka kattaa aineiston ja siihen liittyvien palveluiden tarjoamisen asiakkaille. Pääsy muodostaa kyselyn mukaisen jakelupaketin (Dissemination Information Package, DIP) noutamalla säilytyspaketin datanhallinnasta ja jakelupaketin kuvailutiedot tiedonhallinnasta. VAPA-järjestelmän ja sen osien hallintaan ja ylläpitoon tarvittavat työkalut sisältyvät hallinnointiin. Päätoiminto kattaa myös käyttäjätuen ja on-line neuvonnan sekä järjestelmän turvallisuuden hallinnan ja käyttäjien pääsynhallinnan. Saatavuus-toiminnolla asiakas (esim. kansalainen, kansallinen portaali) hyödyntää VAPA-järjestelmän pääsypalveluita. Säilytyksen suunnittelu on päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joilla VAPA-järjestelmän ympäristöä seurataan ja joiden avulla laaditaan VAPA--v03

7 (45) 2.2 Määritelmät pitkäaikaissäilyttämiseen liittyviä suosituksia. Suositusten avulla pyritään varmistamaan aineiston käytettävyys, vaikka alkuperäinen tietotekninen ympäristö vanhentuisi. Päätoimintoon sisältyy myös teknologiaympäristön seuraaminen miten standardien, teknologian ja palveluvaatimuksien muuttuminen vaikuttaa arkistoidun aineiston käyttöedellytyksiin. Päätoimintoa ei ole kuvattu tarkemmin tässä vaatimusmäärittelyssä, koska sen sisältämät toiminnot ovat hallinnollisia, eikä VAPA-järjestelmän toimintoja. ssä käytetyt termit ja käsitteet perustuvat SÄHKE2- ja OAISterminologiaan ([3],[1]). Seuraavassa on määritelty muita, erityisesti VAPA-järjestelmään liittyviä käsitteitä. Aineistotilaus <määritelmä> Hybridiaineisto <määritelmä> Kuvailutieto <määritelmä> Käyttölupa <määritelmä> Luettelotieto <määritelmä> Luovutus <määritelmä> Omistusoikeus <määritelmä> Pitkäaikaissäilyttäminen <määritelmä> Siirto <määritelmä> VAPA--v03

8 (45) Tiedon eheydestä <määritelmä> VAPA-aineisto <määritelmä> 3 Liittyvät järjestelmät OAIS-päätoimintojen lisäksi VAPA-kokonaisuuteen liittyy palveluita, joilla hallinnoidaan mm. käyttöoikeuksia, sopimuksia, säilytykseen siirrettyjä aineistoja sekä käyttölupia. VAPA-järjestelmäkokonaisuus on esitetty kuvassa 2. VAPA--v03

9 (45) Kuva 2. VAPA-järjestelmäkokonaisuus Tässä vaatimusmäärittelyssä on kuvattu VAPA-toiminnot, extranet-palvelut ja niihin liittyvät palvelut ja järjestelmät. Liittymät on kuvattu vaatimuksina eli mitä palveluita VAPA-järjestelmä tuottaa tai käyttää liittyville järjestelmille ja palveluille. Kuvassa 2 esitetyt Palvelut asiakkaille on huomioitu VAPA:n näkökulmasta (eli mitä palveluita VAPA tarjoaa). Ulkoiset palvelut eivät sisälly tähän vaatimusmäärittelyyn. VAPA--v03

10 (45) Seuraavassa taulukossa on esitelty VAPA-kokonaisuuteen liittyvät palvelut ja järjestelmät. Liittyvä palvelu/ järjestelmä Asiakkuuden hallinta/käyttöluvat Kuvaus Tunnistautunut asiakas voi hakea käyttölupaa. Lupa voi kohdistua yhteen tai useampaan arkistonmuodostajaan, arkistoon (myös yksityisarkisto), tehtäväluokkaan, asiakirjallisen tiedon käsittelyyn, asiakirjaan. Käyttö- ja näyttörajoitetun aineiston lataaminen edellyttää käyttölupaa. Tunnistautunut käyttäjä hakee käyttölupaa, josta tallennetaan tiedot käyttäjän tutkimussalkkuun. Käyttölupa on määräaikainen. Käyttöluvat käsitellään asianhallintajärjestelmässä (Tweb) ja tallennetaan käyttöluparekisteriin (tavoitetila). Asiakkuuden hallinta/sopimukset Aineistoa säilytykseen siirtävä/luovuttava organisaatio tekee arkistolaitoksen kanssa sopimuksen, johon määritellään aineistoon ja sen siirtoon/luovutukseen liittyvät yksityiskohdat. Vastaanotettu aineisto tarkastetaan, että se noudattaa voimassaolevaa sopimusta. Sopimukset hallinnoidaan alkuvaiheessa asianhallintajärjestelmässä (tavoitetilassa sopimusrekisterissä ja -järjestelmässä). Extranet-palvelut Käyttäjähallinta Hakupalvelu Tilausjärjestelmä Taloushallinnon tietojärjestelmä Ulkoiset palvelut/vtj Ulkoiset palvelut/ Vetuma/Virtu Ulkoiset palvelut/ Asiointitili VAKKA Rajapinta, jonka avulla organisaatiot siirtävät aineistoa säilytykseen. Omistusoikeus säilyy siirtäjällä. Aineistoa voidaan hallinnoida (hakea, muokata) extranet-palveluiden kautta. Arkistolaitoksen keskitetty käyttäjähallinta, jota VAPA-järjestelmä käyttää. Arkistolaitoksen hakupalvelukerros, joka käyttää VAPA-järjestelmään tallennettuja aineistoja. Rekisteröitynyt käyttäjä voi tallentaa hakuja ja aineistoja omaan tutkimussalkuunsa. Tunnistautunut käyttäjä tekee tilauksen aineistosta, joka on tilattavissa käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Tilaus välitetään tilausjärjestelmään. Tiedot tilauksesta tallennetaan käyttäjän tutkimussalkkuun. Mahdollisista laskuperusteisista tapahtumista (esim. aineistotilaukset) välitetään tiedot taloushallinnon järjestelmään. Tässä vaiheessa ei ole tunnistettu laskutusperusteisia tapahtumia. Esimerkki ulkoisesta järjestelmästä, joka voi tuottaa aineiston säilytysaikaan tai salassapitoaikaan liittyvän laskentaperusteen. Tunnistautumispalvelu, jonka avulla käyttäjä voi tunnistautua. Palvelu, johon tallennetaan tunnistautuneen käyttäjän asiointitietoja, esimerkiksi aineistotilauksen käsittelytiedot. VAKKA-arkistotietokanta sisältää luettelo- ja kuvailutiedot Kansallisarkistossa ja maakunta-arkistoissa säilytettävästä paperiasiakirja-aineistosta. VAKKAarkistotietokantaan tallennetaan VAPA-järjestelmään tallennettujen hybridiaineistojen fyysisten aineistojen sijaintipaikkatiedot. VAPA--v03

11 (45) Liittyvä palvelu/ järjestelmä Digitaaliarkisto PAS KDK Kuvaus Kuvatietokanta, johon digitoitu aineisto tallennetaan. Digitaaliarkistosta on yhteys VAKKA-arkistotietokantaan. Kansallinen pitkäaikaissäilyttämisen järjestelmä eli PAS. Tulevaisuudessa VAPAaineistoa voidaan tallentaa PAS-järjestelmään. Esimerkki kansallisesta portaalista, joihin VAPA liittyy. VAPA-järjestelmään tallennettua aineistoa tarjotaan eri portaalipalveluille, myös kansainvälisesti (esim. Europeana) 4 Sidosryhmät VAPA-järjestelmään vastaanotetaan aineistoja, jotka on tallennettu ja siirretty tai luovutettu VAPA-järjestelmään arkistolaitoksen ohjeiden mukaisesti. Aineistoja siirtävät ja luovuttavat organisaatiot (viranomaiset, yksityiset tahot), joilla on voimassa oleva sopimus. Järjestelmään tallennettuja aineistoja käytetään pääsypalveluiden kautta, joita tarjotaan järjestelmän käyttäjille. Käyttäjät voivat olla anonyymeja, rekisteröityjä tai tunnistettuja käyttäjiä. VAPA-järjestelmän sidosryhmät on esitelty seuraavassa taulukossa. Sidosryhmä Siirtäjä Kuvaus Organisaatio tai yksityinen henkilö, joka siirtää sähköistä määräajan ja/tai pitkäaikaisesti säilytettävää asiakirjallista tietoa sopimuksen mukaisesti VAPAjärjestelmään. Siirtäjällä on omistusoikeudet säilytykseen siirrettyihin aineistoihin. Siirtäjä voi hallinnoida (hakea, muokata) säilytykseen siirrettyä aineistoa extranet-palveluiden kautta. Ajankohta, jolloin aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolaitokselle, määritellään sopimuksessa. Luovuttaja Organisaatio tai yksityinen henkilö, joka luovuttaa sähköistä pitkäaikaisesti säilytettävää asiakirjallista tietoa sopimuksen mukaisesti VAPA-järjestelmään. Pitkäaikaissäilytykseen siirrettävä aineisto voi olla hybridiaineistoa. Luovuttaja voi olla myös yksityisarkistoja luovuttava taho. VAPA-henkilöstö Tietopalvelu Rekisteröitynyt käyttäjä Arkistolaitoksen henkilöstö, jonka tehtävänä on hoitaa VAPA-aineiston hallinnointi. Arkistolaitoksen henkilöstö, jonka tehtävänä on hoitaa tietopalvelua. Käyttäjä, joka on rekisteröitynyt eli luonut käyttäjätunnuksen, jolla on pääsy VAPAjärjestelmään. Rekisteröitynyt käyttäjä voi kirjatua järjestelmään VAPA--v03

12 (45) Sidosryhmä Kuvaus käyttäjätunnus/salansana -yhdistelmällä. Rekisteröitynyt käyttäjä voi hakea ja käyttää julkista aineistoa. Tunnistettu käyttäjä Anonyymikäyttäjä Rekisteröitynyt käyttäjä tai järjestelmä, joka on identifioitu tunnistautumispalvelun avulla (VETUMA, VIRTU, VIRTU(K)). Tunnistettu käyttäjä voi hakea ja käyttää julkista aineistoa sekä hakea käyttölupaa näyttö- ja käyttörajoitettuun aineistoon. Rekisteröitymätön käyttäjä, joka voi hakea ja käyttää julkista aineistoa. Seuraavassa kuvassa (kuva 3) on kuvattu sidosryhmät ja toimenpideoikeudet, joita aineistoihin voi kohdistua sidosryhmittäin. VAPA Sidosryhmät ja tiedot R=Read W=Write Tiedot Julkinen aineisto Sopimuksen mukaisen julkisen aineiston säilyttäminen Sopimuksen mukaisen julkisen aineiston luovuttaminen Sidosryhmät Siirtäjä Luovuttaja VAPA-henkilöstö Tietopalvelu Anonyymikäyttäjä Rekisteröity käyttäjä Tunnistettu käyttäjä RW - RW R R R R - R RW RW R R R HUOM! Käyttörajoitettu aineisto Sopimuksen mukaisen salassapidettävän aineiston säilyttäminen Sopimuksen mukaisen salassapidettävän aineiston luovuttaminen RW - RW R* - - R* - R RW R* - - R* *luvanvarainen *luvanvarainen Kuva 3. Sidosryhmät ja tiedot VAPA-järjestelmän päätoiminnot on muodostettu OAIS-mallin mukaisesti. Nämä päätoiminnot on lueteltu seuraavassa kuvassa (kuva 4) kohdennettuna sidosryhmittäin eli mihin sidosryhmiin päätoiminnot liittyvät. VAPA--v03

13 (45) Päätoiminnot Vastaanotto Tiedonhallinta Datanhallinta Hallinnointi Pääsy Sidosryhmät Siirtäjä Luovuttaja VAPA-henkilöstö Tietopalvelu Anonyymikäyttäjä Rekisteröity käyttäjä Tunnistettu käyttäjä Kuva 4. VAPA-päätoiminnot ja sidosryhmät 5 Aineiston elinkaari Seuraavassa kuvassa (kuva 5) on esitetty VAPA-aineiston elinkaari. Vastaanotettu aineisto tallennetaan järjestelmän työtilaan, jossa sille tehdään tekninen tarkastus. Jos aineistossa on virheitä, siitä tuotetaan ilmoitus siirtäjälle/luovuttajalle, joka voi korjata virheet ja lähettää aineiston uudelleen. Vastaanotettu aineisto tallennetaan sopimustietojen mukaisesti: aineisto on siirretty tai luovutettu. Siirretyn aineiston omistusoikeus säilyy siirtäjällä ja luovutetun aineiston omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle. Säilytykseen siirretty aineisto siirretään pitkäaikaissäilytykseen (=luovutettu aineisto) sopimuksen mukaisesti. Määräajan säilytettävä aineisto hävitetään säilytysajan umpeuduttua. VAPA--v03

14 (45) Kuva 5. VAPA-aineiston elinkaari 6 Vastaanotto Vastaanotto (OAIS: Ingest) tarjoaa palvelut ja toiminnot, joiden avulla asiakirjallista tietoa siirretään tai luovutetaan VAPA-järjestelmään. Siirtokokonaisuus (OAIS: luovutuspaketti, SIP) muotoillaan säilyttämistä varten (OAIS: säilytyspaketti, AIP) ja varmistetaan, että säilytyspaketit ja niitä täydentävät kuvailutiedot tulevat asianmukaisesti tallennetuiksi VAPA-järjestelmään. Vastaanottoprosessin sidosryhmiä ovat siirtäjä tai luovuttaja eli aineistoa siirtävä tai luovuttava organisaatio. Luovuttaja voi olla myös yksityinen taho, joka luovuttaa esim. yksityisarkiston. Vastaanottoprosessin lopputuloksena on siirretty tai luovutettu aineisto, joka on tarkastettu (tekninen, rakenne, sisältö) ja muunnettu tallennettavaan muotoon (säilytyspaketti, AIP). Vastaanottoprosessiin liittyviä tukijärjestelmiä ovat asianhallintajärjestelmä (tavoitetilassa sopimusjärjestelmä) ja taloushallinnon tietojärjestelmä. Sopimusjärjestelmässä hallitaan ja tarkastetaan siirtäjän/luovuttajan sopimustiedot. Vastaanottoprosessi voi tuottaa laskutustietoja taloushallinnon tietojärjestelmään. VAPA--v03

15 (45) Vastaanottoprosessi on esitetty kaaviona seuravassa kuvassa (kuva 6) ja tehtäväkohtaiset kuvaukset on liitteessä Vastaanottopalvelut Kuva 6. Vastaanotto Palveluita, joiden avulla aineiston siirtäjä siirtää tai luovuttaja luovuttaa aineiston VAPAjärjestelmään, kutsutaan vastaanottopalveluiksi. Nämä palvelut on kuvattu käyttötapauskaaviossa (kuva 7). Kaaviossa on kuvattu aktorina myös VAPA-henkilöstö, joka käsittelee luovutettuja aineistoja, voi keskeyttää siirron ja voi selata luovutettuja aineistoja. VAPA--v03

16 (45) Kuva 7. Vastaanoton käyttötapaukset Käyttötapauskaaviossa kuvatut vastaanottopalvelut on esitelty seuraavassa taulukossa. Vastaanottopalvelu Aineiston siirtäminen Aineiston luovuttaminen Kuvailemattoman aineiston kuvaileminen Kuvaus Siirtävä organisaatio siirtää aineiston säilytettäväksi arkistolaitoksen VAPAjärjestelmään. Aineisto siirretään sähköisenä siirtona. Aineiston omistusoikeus säilyy siirtäjällä. Aineisto ja kuvailutiedot otetaan vastaan ja tallennetaan työtilaan, josta se siirretään järjestelmään, tarkastetaan sisältö ja muodostetaan säilytyspaketti (AIP). Luovuttava organisaatio luovuttaa aineiston arkistolaitoksen VAPAjärjestelmään. Aineisto luovutetaan sähköisenä tai off-line siirtona tai aineisto voi muuttua säilytyksestä luovutukseksi. Aineisto voi olla hybridiaineistoa (sähköiset metatiedot ja aineisto, joka voi olla sähköisessä muodossa ja fyysistä). Aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolaitokselle. Aineisto ja kuvailutiedot otetaan vastaan ja tallennetaan työtilaan, josta se siirretään järjestelmään, tarkastetaan sisältö ja muodostetaan säilytyspaketti (AIP). Aineistoon (esim. yksityisarkisto), jota ei ole kuvailtu, liitetään tarvittavat metatiedot aineiston luovutusvaiheessa. Aineisto ja kuvailutiedot otetaan VAPA--v03

17 (45) Vastaanottopalvelu Kuvaus vastaan ja tallennetaan työtilaan, josta se siirretään järjestelmään, tarkastetaan sisältö ja muodostetaan säilytyspaketti (AIP). Aineistojen käsitteleminen Tietojen selaaminen Aineiston hyväksyminen/hylkääminen, ilmoituksen tuottaminen Luovutustietojen selaaminen Ilmoituksen vastaanottaminen Siirron/luovutuksen keskeyttäminen VAPA-henkilöstö ottaa vastaan ja käsittelee aineistoja tarvittaessa (esim. hybridikokonaisuuteen sisältyvien fyysisten aineistojen käsittely). Aineisto voi olla tallennettuna medialle ja/tai fyysistä. Aineisto tarkastetaan (tekninen, rakenne, sisältö). Osa siirtokokonaisuudesta ohjataan arkistolaitoksen virkailijan (sisällöllinen tarkastus) tarkastettavaksi satunnaisotannalla tms. tilastollisella poimintamenettelyllä. Menettelytapa voidaan määritellä VAPAjärjestelmän parametritietoihin. Organisaatio, joka on siirtänyt/luovuttanut aineistoja, voi selata siirrettyjen/luovutettujen aineistojen siirtohistoriatietoja. VAPA-henkilöstö ilmoittaa siirtäjälle/luovuttajalle vastaanotetun aineiston tarkastuksen tuloksesta eli löytyikö aineistosta virheitä vai vastaanotettiinko se hyväksytysti järjestelmään. Ilmoitus lähetetään siirtäjälle/luovuttajalle sopimustietoihin tallennetun yhteysmenettelyn mukaisesti (siirtohistoriatietoihin, sähköpostitse). VAPA-henkilöstö voi selata vastaanotettujen aineistojen siirtotietoja. Tietoja voi hakea hakuehdoilla (siirtäjä/luovuttaja, siirtoajankohta). Siirtäjä/luovuttaja vastaanottaa ilmoituksen siirtotapahtuman onnistumisesta. Jos aineistossa oli virheitä, ne on kuvailtu ilmoituksessa ja aineisto pyydetään korjaamaan ja lähettämään uudelleen. Ilmoitus vastaanotetaan sopimustietojen mukaisesti (yhteydenottotapa). Siirtäjä, luovuttaja ja VAPA-henkilöstö voi keskeyttää aineiston siirtotapahtuman. Keskeytys voi perustua siirrossa tapahtuneeseen virheeseen. Keskeytyksestä tuotetaan ilmoitus siirtäjälle/luovuttajalle ja lokitapahtuma VAPA-järjestelmään (siirtohistoriatiedot). 6.2 Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Vastaanoton prosessikaavion ja OAIS-viitekehyksen mukaiset rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot on kuvattu seuraavassa taulukossa ([1]). Rajapintapalvelu / sis. toiminto Vastaanota siirto/luovutus (Receive submission, SIP) Laadunvarmennus (Quality asscurance) Lähetä ilmoitus Kuvaus Tarjoaa tallennustilan (tai -välineen) vastaanotetulle aineistolle. Siirto/luovutus voi tapahtua tietoliikennesiirtona (esim. (S)FTP, välityspalvelu) tai medialta. Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus siirto-/luovutuspaketin (SIP) vastaanottamisesta Siirron/luovutuksen laadunvarmennus eli tieto siitä, miten säilytyspaketin (AIP) siirto tallennusalueelle onnistui. Sähköisesti siirretyn aineiston eheys tarkastetaan (CRC, tarkistussummat). Vastaanotetulle aineistolle tehdään tekninen ja sisällöllinen tarkastus. Jos aineisto ei läpäise tarkastusta hyväksytysti, siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään VAPA--v03

18 (45) Rajapintapalvelu / sis. toiminto Kuvaus ilmoitus ja uudelleenlähetyspyyntö. Kun aineisto on vastaanotettu hyväksytysti, niin siitä lähetetään ilmoitus siirtäjälle/luovuttajalle. Ylläpidä lokitietoja Tuota laskutustiedot Muodosta säilytyspaketti (AIP) (Generate AIP) Luo kuvailutieto (Generate descriptive info) Yhteistyö, päivitys (Co-ordinate updates) Vastaanottotapahtumista tallennetaan tieto tapahtuma- ja muutoslokiin. Organisaation siirtämistä/luovuttamista aineistosta tuotetaan laskutustietoja, jotka käsitellään taloushallinnon järjestelmässä. Tässä vaiheessa VAPAjärjestelmästä ei ole tunnistettu laskutustietoja tuottavia tapahtumia. Vastaanotto muuntaa yhden tai useamman siirto-/luovutuspaketin (SIP) yhdeksi tai useammaksi säilytyspaketiksi (AIP) määritellyn tietorakenteen mukaisesti. Säilytyspaketin muodostamiseen voi liittyä aineiston konvertointia, metatietojen konvertointia/uudelleen järjestelyä. Toiminto voi kysyä ja saada tietoja AIP:n kuvailutietojen muodostamiseen tiedonhallinnasta (Data management). Luo kuvailutieto poimii säilytyspaketin (AIP) kuvailutiedot ja kerää kuvailutietoa muista lähteistä. Kuvailutiedot siirretään yhteistyö/päivitys toiminnolle ja sitä kautta tiedonhallintaan (Data management). Toiminto siirtää säilytyspaketit (AIP) datanhallintaan (Archival storage) ja kuvailutiedot tiedonhallintaan (Data management). Datanhallinta palauttaa tiedon säilytyspaketin tunnisteen (the storage identification information for the AIP). Yhteistyö/päivitys liittää tunnisteen säilytyspaketin kuvailutietoihin ja siirtää tiedon tiedonhallintaan (Data management) yhdessä tietokantapäivityspyynnön (database update request) kanssa. Tiedonhallinta palauttaa tiedot päivityksestä (database update response). Tietokantapäivitys voidaan tehdä ilman aineiston siirtoa datanhallintaan, jos säilytyspaketti sisältää jo tallennettuun aineistoon liittyvää kuvailutietoa. 6.3 Vaatimukset 7 Datanhallinta Vastaanottoon liittyvät vaatimukset on kuvattu liitteen 3 kohdassa 3 Vastaanotto. Tässä luvussa kuvataan datanhallinta-päätoiminto (OAIS: Archival Storage), jonka tehtävänä on vastata digitaalisten aineistojen ja niiden metatietojen turvallisesta säilyttämisestä. Seuraavassa kuvassa on esitetty datanhallinnan suhde muihin päätoimintoihin. VAPA--v03

19 (45) 7.1 Informaatiovirrat Kuva 8. VAPA-järjestelmän päätoiminnot Datanhallinta keskustelee suoraan vastaanotto-, pääsy- ja hallinnointi-päätoimintojen kanssa. Datanhallinnan ja tiedonhallinnan välillä on looginen yhteys metatietojen ja varsinaisten aineistojen yhdistämiseksi. VAPA-järjestelmän datanhallinta voi mahdollisesti tulevaisuudessa tulla korvatuksi laajempaan käyttöön tarkoitetulla säilytysratkaisulla (PAS-järjestelmä). On myös mahdollista, että VAPA-järjestelmän datanhallinta ja PAS-järjestelmä ovat molemmat käytössä ja integroidut. VAPA-järjestelmän datahallinnan teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida nämä vaihtoehdot. Siirretty/luovutettu aineisto (SIP) muutetaan säilytyksen vaatimaan muotoon (AIP) vastaanotossa. Datanhallinnassa tiedot vastaanotetaan AIP-paketteina ja ne tallennetaan sellaisenaan. Pääsy saa tiedot datanhallinnasta AIP-muodossa, mutta tarjoaa tiedot asiakkaille jakelupaketteina (DIP, Dissemination Information Package). Jakelupaketti ei ole samasta aineistosta aina samanlainen, vaan se muodostetaan käytettyjen hakujen mukaisesti pyyntökohtaisesti. VAPA--v03

20 (45) VASTAANOTTO PÄÄSY Kuva 9. Datanhallinta, liittyvät päätoiminnot ja tietovirrat. Datanhallintaa käyttää vastaanotto- ja pääsy-päätoimintojen lisäksi myös hallinnointi tietovaraston hallinnallisten tehtävien suorittamiseksi. 7.2 Datanhallinnan ja tiedonhallinnan looginen yhteys Tiedonhallinta ei käytä suoraan datanhallinnan palveluita. Näiden kahden välillä on kuitenkin looginen yhteys, joka syntyy vastaanotossa. Datanhallinnassa jokaisella tallennetulla objektilla on oma yksikäsitteinen tallennustunniste. Tiedonhallinnassa on olemassa jokaiselle tallennetulle objektille metatietokuvaus ja yksikäsitteinen tallennustunniste varsinaisen tiedon löytämiseksi. Datanhallinnan luotettavuuden tulee olla korkea. Luotettava säilytys tarkoittaa aineiston säilyttämistä tallennusalustalla tietyssä paikassa, josta aineisto voidaan jäljittää/noutaa käyttämällä yksilöityä tallennustunnusta. Eheys tiedonhallinnan ja datanhallinnan välillä tulee olla turvattu. 7.3 Online- ja offline-media Datanhallinnassa kaikki tallennettava tieto, joka voi olla kyselyn kohteena, on tallennettuna online-medialle. Online-medialla tarkoitetaan säilytys- ja tallennustapaa sellaiselle medialle, joka mahdollistaa säilytysobjektin välittömän hakemisen ilman merkittävää viivettä. Offline-medialla tarkoitetaan säilytys- ja tallennustapaa sellaiselle medialle, joka ei mahdollista säilytysobjektin välitöntä hakemista. VAPA-järjestelmässä offline-mediaa, kuten nauhoja ja hyllyssä säilytettäviä kiintolevyjä, käytetään ainoastaan varmistuksiin. 7.4 Aineiston säilyttävä kopiointi ja migraatio Aineiston säilyttävällä kopioinnilla ja migraatiolla tarkoitetaan menetelmiä, joilla turvataan aineiston säilyvyys ja saanti hyvin pitkällä aikavälillä. Kopioinnilla ja VAPA--v03

21 (45) migraatiolla voidaan turvata tietojen parempi säilyvyys, saavuttaa parempi kustannustehokkuus sekä tarjota uudentyyppisiä ja tehokkaampia palveluita asiakkaille. Aineisto on aika-ajoin muutettava eri medialle, eri laitteistolle ja/tai eri ohjelmistoympäristöihin mm. tietojärjestelmien kehittymisen myötä. Säilytyspaketin digitaalisella migraatiolla tarkoitetaan sisällön, säilytysinformaation tai paketointiinformaation minkä tahansa osan siirtoa samalle tai uudelle mediatyypille tarkoituksena korvata vastaava osa aikaisemmasta säilytyspaketista. VAPA-järjestelmään liittyy neljä ensisijaista kopiointi- ja migraatiotapaa. Seuraavassa on kuvattuna tavat, jotka eivät vaikuta sisältöön tai säilytysinformaatioon: Virkistys (refreshment) on operaatio, jossa tallennusalusta, jolla säilytyspaketit tai sen osat sijaitsevat, korvataan toisella samanlaisella tallennusalustalla, johon säilytyspakettien bitit kopioidaan. Virkistyksen jälkeen datanhallinta voi ilman muutoksia paikantaa säilytyspaketin ja käyttää sitä. Replikointi (replication) on kopiointi, jossa paketointi-, säilytysinformaatiota ja sisältöä ei muuteta. Informaatio-objektien bitit säilytetään muuttumattomina siirrossa saman- tai uudentyyppiselle tallennusalustalle. On huomioitava, että virkistys on myös replikointia, mutta replikointi saattaa vaatia muutoksia datanhallintaan. Uudelleenpaketointi (repackaking) on operaatio, jossa muutetaan paketointiinformaation bittejä. Uudelleenpaketointi voi vaatia muutoksia kuvailutietojen ja säilytyspakettien liitostietoihin. Migraatio (transformation) on operaatio, jossa muutetaan sisältöä tai säilytysinformaation bittejä, kun halutaan säilyttää koko informaatiosisältö. Tuloksena syntynyt uusi säilytyspaketti korvaa kokonaan vanhan säilytyspaketin. Usein muunnos vaatii myös kuvailutietojen muuttamista. Migraatio voi olla käänteisyyttä tukevaa tai tukematonta. Käänteisyyttä tukevassa migraatiossa alkuperäinen muoto voidaan tuottaa takaisin uudesta muodosta. Aineiston kopioinnin ja migraation myötä on mahdollista, että myös pääsyn palveluita on muutettava tukemaan muuttunutta aineistoa, esim. jakelupaketin muodostaminen - toiminto on muutettava ymmärtämään uutta säilytyspaketin rakennetta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ohjelmallisten rajapintojen säilyvyyteen asiakasrajapintapalveluina (esim. web service -rajapinnat). 7.5 Rajapintapalvelut ja sisäiset toiminnot Datanhallinnan tehtävänä on vastata aineiston turvallisesta säilyttämisestä. Datanhallinta vastaa tallennettujen tietojen eheydestä ja turvallisuudesta sekä vastaa sovitun mukaisesta palvelutason antamisesta. Datanhallinta monitoroi palveluidensa käyttöä sekä omaa sisäistä tilaansa ja tuottaa lokitietoa palveluidensa käytöstä ja mahdollisista virhetilanteista. VAPA--v03

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Valtiokonttori Liite 1 (14) Valtion IT-palvelukeskus Virkamiespalvelut VALDA 23.3.2011 VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen määrityksiä Säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeuksien metatieto Käyttöoikeuksien metatieto Yhteistyöseminaari 6.2.2014 Juha Hakala, Kansalliskirjasto Yleistä Käyttöoikeuksien metatieto (rights metadata) on tärkeää: Rights metadata is not just about compliance with

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista 22.3.2013 Sisältö: 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 Kansallisarkiston osuus 10.30 Tauko 10.45 JHS-osuus 12.00 Tilaisuus päättyy Yleistä eams:n laatimisesta

Lisätiedot

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa?

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? CSC 40 vuotta -seminaari 2.12.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Yleiset vaatimukset pitkäaikaissäilytyksen

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 23.3.2015. Kumoaa 18.4.1990 hyväksytyn arkistosäännön. Voimaantulo 1.1.2015. 1 Yleistä Arkistolain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä miten sen arkistotoimen

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Valtio expo 20.5.2014 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Haaste: Information Tsunami : Gartner Says One Third of Fortune

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Mitä PAS-järjestelmä tarkoittaa museoille?

Mitä PAS-järjestelmä tarkoittaa museoille? Mitä PAS-järjestelmä tarkoittaa museoille? Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Kari Peiponen, Valtion taidemuseo Heritology (Cultural heritage) Šola defined heritology as a study of the future of

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 2. Pakolliset vaatimukset Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu:

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Infotilaisuus

Infotilaisuus Infotilaisuus AT1-aikataulu Tietopalvelun palvelut, raportointi ja kustannukset ATJ:n käyttöoikeudet ATJ-testaukset ja kenraaliharjoitukset sekä käyttöönoton yliheitto AT1-tilanne PALKO kokonaisaikataulu

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Tutkimuksen tietoaineistot

Tutkimuksen tietoaineistot IT-päivät, Rovaniemi 30.10.2012 Tutkimuksen tietoaineistot Johanna Blomqvist CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Data challenges Tutkimuksen tietoaineistot keskeisiä haasteita Miten selviämme tietovirran

Lisätiedot

Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytys. OKM:n toimialan tietohallinnon yhteistyökokous. Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytys. OKM:n toimialan tietohallinnon yhteistyökokous. Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytys OKM:n toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 25.5.2011 KDK:n kokonaisarkkitehtuuri 25.5.2011

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

KARTTAKORI KÄYTTÖOHJE ASIAKKAALLE

KARTTAKORI KÄYTTÖOHJE ASIAKKAALLE 1 (12) KARTTAKORI KÄYTTÖOHJE ASIAKKAALLE Sisältö: 1 Johdanto... 1 2 Rekisteröityminen karttakori-palveluun... 1 3 Kirjautuminen Karttakori-palveluun... 3 4 Tilauksen aloittaminen... 4 5 Tilattavien aineistojen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Katso-tunnisteet Tullilla

Katso-tunnisteet Tullilla et Tullilla Johdanto Mikä: on yrityksen käyttöön tarkoitettu maksuton käyttäjätunnus. Miksi: en avulla voidaan käyttää Tullin sähköisiä asiointipalveluita. Samaa tunnistetta voidaan käyttää Tullin palveluiden

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

OHJEET. päivitetty Sähköinfo Oy

OHJEET. päivitetty Sähköinfo Oy OHJEET päivitetty 7.11.2016 - Sähköinfo Oy Aloitus: https://severi.sahkoinfo.fi/tarketti Kirjaudu Severitunnuksillasi (sama kuin STUL:n ja Sähköinfon palveluihin) käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (7) Suunnitteluosasto HELSINKI AM / /2016

Pääesikunta Lausunto 1 (7) Suunnitteluosasto HELSINKI AM / /2016 Pääesikunta Lausunto 1 (7) HELSINKI 8.3.2016 1287/07.01.00/2016 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 1. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö VM066:00/2015 (AM 3432) LAUSUNTO: SÄHKÖISTEN

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin:

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin: Tietosuojaseloste, laatimispäivä 23.9 2015 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen yhdistämispalvelu miksi? ORCiD:n yhdistämiseksi korkeakoulun käyttäjähallinnan järjestelmään Voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa korkeakoulun sisällä Raportoinnissa

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot