Rekisteri- ja tietokanta-aineistojen siirtäminen Kansallisarkiston sähköisen säilyttämisen palveluun

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekisteri- ja tietokanta-aineistojen siirtäminen Kansallisarkiston sähköisen säilyttämisen palveluun"

Transkriptio

1 Rekisteri- ja tietokanta-aineistojen siirtäminen Kansallisarkiston sähköisen säilyttämisen palveluun Sisällys: 1. JOHDANTO SIIRRETTÄVÄN AINEISTON KUVAAMINEN SÄHKE2-RAKENTEESSA SÄHKE2-rakenne Aineiston ryhmittely SÄHKE2-rakenteen tasoille Tehtävätason käyttäminen ryhmittelyssä Asiatason käyttäminen ryhmittelyssä Asiakirjatason käyttäminen ryhmittelyssä AINEISTON KUVAILU SÄHKE2-METATIEDOILLA Tehtäväluokituksen metatiedot Asian metatiedot: Hallinnolliset metatiedot Toimenpiteen metatiedot: Asiakirjan metatiedot: Kuvailevat metatiedot Hallinnolliset metatiedot

2 1. JOHDANTO Kansallisarkiston sähköisen säilyttämisen palveluun siirtäminen edellyttää kaikille siirrettäville aineistoille yhdenmukaista kuvailutiedot sisältävää SÄHKE2-siirtorakennetta, joka liittää siirrettävän aineiston osaksi arkistollista kokonaisuutta ja tukee aineiston myöhempää käyttöä. Tässä ohjeessa kuvataan miten rekisteri- ja tietokannan tietosisällöstä tuotetut datatiedostot (aineisto) esitetään SÄHKE2-määräyksen mukaisessa rakenteessa ja kuvataan SÄHKE2-määräyksen mukaisilla metatiedoilla. essa esitetyt metatiedot perustuvat SÄHKE2-normin metatietomalliin, jossa on määritelty pakolliset metatiedot sekä vapaaehtoiset metatiedot. 2. SIIRRETTÄVÄN AINEISTON KUVAAMINEN SÄHKE2-RAKENTEESSA 2.1. SÄHKE2-rakenne Rekisteristä tai tietokannasta siirrettävä data (aineisto) tulee kuvailla SÄHKE2-määräyksessä kuvattuun loogiseen rakenteeseen (SÄHKE2- XML). Käytännössä tämä tarkoittaa, että rekisteri- ja tietokantaaineisto liitetään kontekstiinsa. Alla esitetään tarkemmin SÄHKE2- rakenteen hierarkkiset tasot. Siirrettävä aineiston on tuotettava SÄHKE2-mukaiseen rakenteeseen, jossa on oltava edustettuna aina kaikki seuraavat tasot: Tehtäväluokitus Ylimpänä on organisaation tehtäväluokituksen mukainen tehtävä tai tehtävät, joiden tuloksena siirrettävä aineisto on muodostunut. Rekisteri- tai tietokanta-aineisto voi kokonaisuudessaan liittyä yhteen tai useampaan eri tehtävään. Siirrettävän aineiston yhteydessä tehtäväluokituksesta esitetään vain se osa, johon aineisto liittyy. Esim. Etuuksien myöntäminen Asia Kukin asia liittyy aina vain yhteen tehtävään ja asian tulee liittyä aina alimmalle tehtäväluokituksen hierarkiatasolle. Asia -tasoa käytetään ryhmittelemään siirrettävää aineistoa loogisesti jäsennettäviksi kokonaisuuksiksi, esimerkiksi siten, että kunkin vuoden aineisto muodostaa yhden asian tai kukin eri aineistotyyppi muodostaa oman asiansa. Esim. Vuonna 2008 myönnetyt etuudet 2

3 Toimenpide Asiakirja Dokumentti Yhteen asiaan liittyy aina 1 n. toimenpidettä. Toimenpiteen tavoitteena on kertoa tarkemmin missä yhteydessä aineisto on muodostunut. Tietokanta- ja rekisteritietojen kohdalla toimenpide -taso on luonteeltaan enemmän tekninen, mutta kunkin asian alla tulee olla aina vähintään yksi toimenpide, joka nimetään siten, että se kuvaa toimenpiteen alle ryhmiteltyä aineistoa. Esim. Vuosittaisten etuuksien tuottaminen tietojärjestelmästä Yhteen toimenpiteeseen voi kuulua 1 n. asiakirjaa. Asiakirja kuvaa siirtokokonaisuuteen kuuluvan pienimmän yksittäisen loogisen kokonaisuuden, esimerkiksi yhden datataulun tai tietyn informaatioalkion, esim. tietyn henkilön tiedot. Asiakirjatasolla kuvataan aina mm. sisältääkö data henkilötietoja ja mikä on sen julkisuusluokka. Pääsääntöisesti yksi asiakirja on aina yhtä kuin yksi tiedosto. Esim. Vuoden 2008 etuudet Aal Grö (Aaltonen Grönberg) Asiakirjatason alla olevalla dokumenttitasolla määritellään varsinaiset datatiedostot. Asiakirja voi muodostua useasta dokumentista eli tiedostosta. Jos asiakirja sisältää useamman kuin yhden dokumentin, tulee kuitenkin huomioida, että kaikki dokumentit (tiedostot) ovat samaa loogista kokonaisuutta ja niillä on yhdet yhteiset metatiedot. Esim. Etuudet08_Aalt_Gronb.xml Esimerkki 1: Kansallisarkiston ylläpitämä kuvitteellinen valtakunnallinen arkistotilarekisteri sisältää tiedot kaikista luokitelluista arkistotiloista. Tilastointikohteita rekisterissä on kolme: arkistotilan sijainti, tilan koko ja tilan kunto. Kutakin tilastointikohdetta rekisterissä seurataan neljännesvuosittain ja vuosittain. Seuraavassa oletuksena on, että koko tilasto on tuotettu tietokannasta yhdeksi datatiedostoksi, jolloin esimerkkiaineisto järjestyy SÄHKE2-rakenteen eri hierarkiatasoille seuraavasti: 3

4 ARKISTONMUODOSTAJA: Kansallisarkisto ARKISTO: Arkistotilarekisteri TEHTÄVÄLUOKITUS: 07 Tiedon hallinta ja viestintäpalvelut Tiedon hallinta ja tietopalvelu Tilastotoimi Arkistotilarekisteri ASIA: 2008 Vuositilasto TOIMENPIDE: Tilastodatan tuottaminen ASIAKIRJA: 2008 Vuositilastodata DOKUMENTTI: Vuosi2008.csv (rekisteristä siirrettävä datatiedosto) 2.2. Aineiston ryhmittely SÄHKE2-rakenteen tasoille ARKISTONMUODOSTAJA: Kansallisarkisto ARKISTO: Arkistotilarekisteri Monissa tapauksissa siirrettävä data on lukuisina eri tiedostona, jolloin siirrettävä data voidaan ryhmitellä usealla eri tavalla loogisiksi kokonaisuuksiksi. Seuraavassa on esitetty tapa ryhmitellä sama aineisto, joka sisältää kolme datatiedostoa: TEHTÄVÄLUOKITUS: 07 Tiedon hallinta ja viestintäpalvelut Tiedon hallinta ja tietopalvelu Tilastotoimi Arkistotilarekisteri ASIA: 2008 Vuositilasto TOIMENPIDE: Tilastodatan tuottaminen ASIAKIRJA: 2008 Sijaintitiedot ASIAKIRJA: 2008 Kokotiedot ASIAKIRJA: 2008 Kuntotiedot 4

5 Aineistoa ei ryhmitellä SÄHKE2-rakenteen eri tasoille sen mukaan, miten monta tiedostoa (asiakirjaa) siirrettävä aineisto sisältää, vaan keskeisenä sääntönä on, että asiatasolla erotetaan toisistaan selkeästi eri loogisiin kokonaisuuksiin kuuluvat aineistot Tehtävätason käyttäminen ryhmittelyssä Tehtäväluokitus edustaa organisaation lakisääteisten tehtävien ja tukija ylläpitotehtävien hierarkkista luetteloa. Tehtävätasolla voidaan siis erottaa toisistaan selkeästi eri tehtävien hoitamiseen liittyvät aineistot toisistaan. - Esim. Etuuksien käsittely, korvauksien käsittely Tavallisimmin rekisteri tai tietokanta kuuluu kokonaisuudessaan vain yhteen tehtävään, jolloin aineisto ei jakaudu usealle eri tehtävälle Asiatason käyttäminen ryhmittelyssä Asiatasolla erotellaan toisistaan samaan tehtävään liittyvä aineisto, mutta kuitenkin loogisesti eri kokonaisuuksiin kuuluva aineisto toisistaan. Asiatasolla jaotteluperusteita voivat olla mm. - Ajallinen rajaus, esim. vuoden 2008 aineisto, vuoden 2009 aineisto - Tilastointikohde: esim. tilojen koko, tilojen kunto Asialle tulevien asiakirjojen (dokumenttitiedostojen) määrä ei ole keskeinen luokitteluperuste, vaan tärkeämpää on jakaa aineisto selkeästi loogisiksi kokonaisuuksiksi Asiakirjatason käyttäminen ryhmittelyssä Asiakirjatasolla kuvataan itse aineisto, joka muodostuu dokumenteista eli tiedostoista. Asiakirjataso sisältää dokumenttitason, jossa erotetaan toisistaan eri tiedostot. Tällöin tietokannan tai rekisterin tietosisältö voidaan jakaa eri asiakirjoiksi dokumenteiksi (tiedostoiksi) esimerkiksi seuraavien periaatteiden mukaan: - Henkilön sukunimen mukaan, esim. Aal Kih, Kii Par - Maantieteellisen alueen mukaan, esim. Kaarina, Kaavi - Asianumeron mukaan, esim /2008, / Muun yksilöivän tunnuksen mukaan, esim. Y-tunnus - Tietokannan taulun mukaan, esim. kokotiedot.csv, kuntotiedot.csv 3. AINEISTON KUVAILU SÄHKE2-METATIEDOILLA Siirrettävä aineisto kuvaillaan edellä esitetyn SÄHKE2-rakenteen kaikilla tasoilla. Kullakin tasolla voidaan siis esittää metatietona informaatiota, joka liittää siirrettävän aineiston kontekstiinsa, kertoo sen syntytaustasta ja alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. 5

6 Kuvailevat tiedot tulee esittää sellaisella tasolla, jolla ne ovat aineiston käytön ja käytettävyyden kannalta tarpeelliset. Samoja tietoja ei ole tarpeen toistaa eri tasoilla. Kullekin tasolle pakolliseksi määritellyt metatiedot, kuten esimerkiksi nimeke (2.7) on kuitenkin esitettävä aina. Asia- ja asiakirja -tasoilla määritetään lisäksi aineistoon ja sen metatietoihin liittyvät hallinnolliset metatiedot eli aineiston käyttörajoitustiedot, henkilötietoluonne ja säilytysaika. Nämä tiedot tulee olla aina kuvattuna sekä asia- että asiakirja -tasoilla. - Asia -tasolla ilmoitetaan, mikäli aineistolle määriteltävät metatiedot ovat käyttörajoitettuja tai sisältävät henkilötietoja - Asiakirja -tasolla ilmoitetaan, mikäli itse siirrettävä data sisältää käyttörajoituksia tai henkilötietoja HUOM! Alla ei ole lueteltu kaikkia SÄHKE2-metatietomallin mukaisia pakollisia metatietoja, vaan ainoastaan ne, joiden käyttö rekisteri- ja tietokanta-aineistojen tapauksessa tarvitsee erillistä ohjeistamista. Kaikki pakolliset metatiedot selviävät SÄHKE2-metatietomallista ja siirtoskeemasta Tehtäväluokituksen metatiedot Tarkoituksena ei ole kuvata koko organisaation tehtäväluokitusta, vaan tehtäväluokituksesta esitetään vain se osa, johon aineisto liittyy. Tehtäväluokituksesta esitetään se tehtäväluokka, johon asia liittyy ja hierarkiassa tämän tehtäväluokan yläpuolella olevat luokat. Kts. kuva alla: 6

7 ARKISTONMUODOSTAJA: Kansallisarkisto ARKISTO: Arkistotilarekisteri TEHTÄVÄLUOKITUS: 07 Tiedon hallinta ja viestintäpalvelut Tiedon hallinta ja tietopalvelu Tilastotoimi Arkistotilarekisteri ASIA: 2008 Vuositilasto KYLLÄ! TEHTÄVÄLUOKITUS: 07 Tiedon hallinta ja viestintäpalvelut Tiedon hallinta ja tietopalvelu Tilastotoimi Arkistotilarekisteri Tietopalvelutilasto Luettelointitilasto EI! ASIA: 2008 Vuositilasto 3.2. Asian metatiedot: Asian metatiedoissa kerrotaan asian muodostavan loogisen kokonaisuuden sisältö ja sen rajauksen periaatteet. Selitteet: * merkityt ovat pakollisia ( ) on viittaus SÄHKE2-normin metatietomalliin Kuvailevat metatiedot Seuraavat kuvailevat tiedot identifioivat asian sisällön ja edistävät aineiston löydettävyyttä. Samaa informaatiota ei tarvitse toistaa eri metatietoelementeillä. 7

8 Elementin nimi Kuvaus Esimerkki *Nimeke (2.7) Aihe (2.1) Kuvaus (2.5) Suhde (2.10) Kuvailee asian sisällön mahdollisimman tiiviisti, tulee olla mahdollisimman informatiivinen ja ytimekäs Aihealueen kuvaus, luonnehtii asiaa tai kertoo sen asiayhteydestä tai merkityksestä. Suositeltavaa käyttää asiasanastoja, ontologioita ja/tai luokitusjärjestelmiä. Lyhyt sisällön kuvaus asiasta. Voidaan myös käyttää kertomaan miten ko. asia liittyy laajempaan aineistokokonaisuuteen tai millaisen osan aineistosta asia muodostaa. Voidaan viitata johonkin toiseen asiaan tai asiakirjaan. Siirtokokonaisuuden jokaiselta asialta voi olla esim. viittaus siihen asiaan, joka sisältää kuvaukset ja dokumentaation ko. aineistosta. - Korvaa / Korvattu (2.10.1) - Viittaa / On viitattu (2.10.2) Vuoden 2012 arkistotilarekisteri Asiasanoja yleisen suomalaisen asiasanaston tms. mukaan ( Asia sisältää X rekisteristä kaikki vuonna 2012 annetut rangaistusmääräykset, raportit ja tutkintaan liittyvät tiedot Pyritään selkeään, loogiseen muotoiluun, joka vastaa sisältöä. Voi hyödyntää mm. seulontapäätöksessä käytettyä kuvausta aineistosta Hallinnolliset metatiedot Hallinnolliset metatiedot sisältävät tiedon mm. käyttörajoituksesta, henkilötietoluonteesta ja säilytysajan. Asiatason käyttörajoitus koskee vain asian metatietoja. Asiakirjatasolla ilmoitetaan varsinaisesti asiakirjan tietosisältöön kohdistuva käyttörajoitus. 8

9 Elementin nimi Kuvaus Ilmaisutapa *Julkisuusluokka (2.6.1) Salassapitoaika (2.6.2) Salassapidon päättymisajankohta (2.6.3) Salassapitoperuste (2.6.4) Suojaustaso (2.6.5) Turvallisuusluokka (2.6.6) *Henkilötietoja (2.6.7) Asia on salassa pidettävä vain, jos itse asian SÄHKE2-metatiedot tai siihen liittyvien asiakirjojen SÄHKE2-metatiedot sisältävät salassa pidettävää tietoa. Itse rekisteridatan julkisuus ilmoitetaan aina asiakirjan metatiedoissa. Pakollinen tieto salassa pidettäville asioille. Pakollinen tieto salassa pidettäville. Lasketaan luontipäivä + salassapitoaika Pakollinen tieto salassa pidettäville, Perustuu erityislakiin tai julkisuuslakiin. Ks. asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 2010/681 ja VAHTI-ohje 2/2010 Ks. asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 2010/681 ja VAHTI-ohje 2/2010 Asia sisältää henkilötietoja vain, jos itse asian SÄHKE2-metatiedot tai siihen liittyvien asiakirjojen SÄHKE2-metatiedot sisältävät henkilötietoja. Itse rekisteridatan henkilötietoluonne ilmoitetaan aina asiakirjan metatiedoissa. Julkinen Osittain salassa pidettävä Salassa pidettävä Vuosina (kokonaisluku) Formaatti: vvvv-kk-pp Esim. JulkL kohta I II III IV Turvallisuusluokka I Turvallisuusluokka II Turvallisuusluokka III Turvallisuusluokka IV Ei turvallisuusluokiteltu Ei sisällä henkilötietoja Sisältää henkilötietoja Sisältää arkaluontoisia henkilötietoja Sisältää erityisiä henkilötietoryhmiä 9

10 Metatiedoissa tulee kuvata tieto siitä, sisältyykö siirrettävään tietoaineistoon EU:n tietosuojaasetuksen: 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä ilmaisevia tietoja ja/tai 10 artiklan mukaisia rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja Sisältää rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja Omistaja(2.6.9) *Säilytysajan pituus (2.11.1) *Säilytysajan peruste (2.11.2) Pakollinen salassa pidettävälle Siirrettävän aineiston tulee olla pysyvästi säilytettävää Pysyvä säilytys perustuu erityislakiin tai Kansallisarkiston päätökseen. Viittaus aina Kansallisarkiston siirrettävää aineistoa koskevaan seulontapäätökseen. Esitetään: -1 Perustuessaan Kansallisarkiston seulontapäätökseen muotoillaan peruste seulontapäätöksen diaarinumeron mukaisesti: esim. AL/24539/ / Toimenpiteen metatiedot Elementin nimi Kuvaus Esimerkki *Nimeke (5.3) *Tyyppi (5.6) Kertoo siirrettävän kokonaisuuden muodostamiseen liittyvästä toimenpiteestä, esim. tilastodatan muodostaminen, rekisterin sisällön kokoaminen tms. Eroaa tehtäväluokasta, joka ilmaisee ylätasolla minkä organisaatiolle kuuluvantehtävän tuloksena aineisto on alun perin muodostunut. Termi, joka kuvaa tehtyä toimenpidettä. Täydentää toimenpiteen nimekettä (5.3) tai voi olla myös sama. Vuoden 2012 rekisteridatan tuottaminen Vuoden 2012 rekisteridatan muodostaminen 10

11 3.4. Asiakirjan metatiedot Kuvailevat metatiedot Seuraavat kuvailevat tiedot identifioivat asiakirjan sisällön ja auttavat aineiston löydettävyyttä. Samaa informaatiota ei tarvitse toistaa eri metatietoelementeillä. Elementin nimi Kuvaus Esimerkki *Nimeke (2.7) Kuvailee asiakirjan sisällön mahdollisimman tiiviisti, tulee olla mahdollisimman informatiivinen ja ytimekäs Vuoden 2012 rangaistusmääräykset X- mukaan Aineistolähtöisesti tulisi miettiä mikä on loogisin esittämisen tapa: esim. kohteiden aakkosjärjestyksessä vai toimipaikkojen mukaan *Tyyppi (2.15) Aihe (2.1) Kuvaus (2.5) Tyyppi metatieto ilmaisee, onko kyse rekisteridatasta, tietokannan taulusta, koodistokuvauksesta, muusta dokumentaatiosta tms. Aihealueen kuvaus, luonnehtii asiakirjaa tai kertoo sen asiayhteydestä tai merkityksestä. Suositeltavaa käyttää asiasanastoja, ontologioita ja/tai luokitusjärjestelmiä. Lyhyt sisällön kuvaus asiakirjasta. Voidaan myös käyttää kertomaan, miten ko. asiakirja liittyy laajempaan aineistokokonaisuuteen tai millaisen osan asiakirja muodostaa asiasta tai koko aineistosta. Rekisteridata Asiasanoja yleisen suomalaisen asiasanaston tms. mukaan ( Vuonna 2012 annetut rangaistusmääräykset X mukaan järjestettynä (esim. toimipaikka) Suhde (2.10) Voidaan viitata johonkin toiseen asiaan tai asiakirjaan. Esimerkiksi korvaa tai täydentää asiakirjan tietoja. - Korvaa / Korvattu (2.10.1) 11

12 - Viittaa / On viitattu (2.10.2) Kattavuus (4.4) Voidaan ilmaista kattavuus: - Alueellinen (4.4.2) - Ajallinen (4.4.3) Alueellinen (4.4.2) Esimerkkejä merkintätavoista: - ISO Maiden nimien standardoidut esitysmuodot - DCMI Point - Koordinaatit pisteelle - DCMI Box - Koordinaatit alueelle tai tilalle - TGN - The Getty Thesaurus of Geographic Names, Maantieteellisten nimien sanasto - SFS-EN ISO Maiden ja niiden osa-alueiden tunnukset. Osa 1: Maiden nimien tunnukset Ajallinen (4.4.3) Esimerkkejä merkintätavoista: - W3C-DTF - W3C:n merkintätapa ajankohdille, perustuu ISO 8601 standardiin - DCMI Period - Ajanjaksojen merkintätapa, DC yhteisön luoma Hallinnolliset metatiedot Hallinnolliset metatiedot sisältävät tiedon mm. käyttörajoituksesta, henkilötietoluonteesta ja säilytysajan. Asiakirjalle määritellään seuraavat hallinnolliset metatiedot. Kaikki asiakirja tason alla olevat dokumentit saavat siis mainitut metatiedot. Tämä tulee ottaa huomioon mm. käyttörajoitusten kuvaamisessa. Elementin nimi Kuvaus Ilmaisutapa *Julkisuusluokka (2.6.1) Asiakirjan tietosisältöä koskeva julkisuusluokka Julkinen Osittain salassa pidettävä Salassa pidettävä 12

13 Salassapitoaika (2.6.2) Pakollinen tieto salassa pidettäville asioille. Vuosina (kokonaisluku) Salassapidon päättymisajankohta (2.6.3) Salassapitoperuste (2.6.4) Suojaustaso (2.6.5) Turvallisuusluokka (2.6.6) Henkilötietoja (2.6.7) Pakollinen tieto salassa pidettäville. Lasketaan luontipäivä. + salassapitoaika Pakollinen tieto salassa pidettäville, Perustuu erityislakiin tai julkisuuslakiin. Ks. asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 2010/681 ja VAHTI-ohje 2/2010 Ks. asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 2010/681 ja VAHTI-ohje 2/2010 Asiakirjan tietosisällön henkilötietoluonne Metatiedoissa tulee kuvata tieto siitä, sisältyykö siirrettävään tietoaineistoon EU:n tietosuojaasetuksen: 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä ilmaisevia tietoja ja/tai 10 artiklan mukaisia rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja Formaatti vvvv-kk-pp Esim. JulkL kohta I II III IV Turvallisuusluokka I Turvallisuusluokka II Turvallisuusluokka III Turvallisuusluokka IV Ei turvallisuusluokiteltu Ei sisällä henkilötietoja Sisältää henkilötietoja Sisältää arkaluontoisia henkilötietoja Sisältää erityisiä henkilötietoryhmiä Sisältää rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja Omistaja(2.6.9) Pakollinen salassa pidettävälle 13

14 *Säilytysajan pituus (2.11.1) Siirrettävän aineiston tulee olla pysyvästi säilytettävää Säilytetään pysyvästi esitetään: -1 *Säilytysajan peruste (2.11.2) Pysyvä säilytys perustuu erityislakiin tai Kansallisarkiston päätökseen. Viittaus aina Kansallisarkiston siirrettävää aineistoa koskevaan seulontapäätökseen. Vapaamuotoinen tekstikuvaus, esim. Kansallisarkiston päätös AL 166/ /

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (11) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT OPERATIIVINEN JÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 49 vaatimusta 1.1

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (5) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT eams-järjestelmä v 1.1 (21.9.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 10 vaatimusta 1.1 21.9.2012

Lisätiedot

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. malli Versio: 1.0 / 15.1.2015 Julkaistu: 14.4.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Metatiedot...3 2 Tiedonohjaussuunnitelman rakenneosien yhteiset

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

1 (37) Liite 2 SÄHKE2. Metatietomalli

1 (37) Liite 2 SÄHKE2. Metatietomalli 1 (37) SÄHKE2 Metatietomalli 2 (37) Sisällysluettelo 1 VERSIOMUUTOKSET... 5 2 Säilytettävä kohde... 6 2.1 Aihe... 6 2.2 Aikamääre... 6 2.2.1 Avattu/laadittu... 6 2.2.2 Julkistettu... 6 2.2.3 Lähetetty...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Korhonen Katja S 20.8.2018 Versio 3.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot...

Lisätiedot

SÄHKE2. Metatietomalli. Versio 1.2 [ ]

SÄHKE2. Metatietomalli. Versio 1.2 [ ] SÄHKE2 Metatietomalli Versio 1.2 [27.8.2019] Sisällysluettelo 1 VERSIOMUUTOKSET... 5 2 Säilytettävä kohde... 6 2.1 Aihe... 6 2.2 Aikamääre... 6 2.2.1 Avattu/laadittu... 6 2.2.2 Julkistettu... 6 2.2.3 Lähetetty...

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Dublin Core metadataformaatin suomalainen versio. Kansalliskirjasto

Dublin Core metadataformaatin suomalainen versio. Kansalliskirjasto metadataformaatin suomalainen versio Kansalliskirjasto Luotu: 2002-10-09 Teksti esittelee suomalaisen n (SFS 5895) kentät ja määritelmät. Virallisen SFSstandardin voi ostaa SFS:n kotisivujen kautta. Kenttien

Lisätiedot

JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 1.

JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 1. JHS 176 hallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 1. malli Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Palvelukuvaus v Alkujaan digitaalisen aineiston vastaanoton ja säilyttämisen palvelu

Palvelukuvaus v Alkujaan digitaalisen aineiston vastaanoton ja säilyttämisen palvelu 1 (5) Alkujaan digitaalisen aineiston vastaanoton ja säilyttämisen palvelu 1. Yleiskuvaus Kansallisarkiston lakisääteisenä tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää viranomaisten pysyvästi säilytettävät

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 2. Pakolliset vaatimukset Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu:

Lisätiedot

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto 01.11.2017 2860/00 04 05/2017 Asia: VM/1709/00.01.00.01/2016 VM098:00/2016 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Yleiset kommentit

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 5 - Arkistolaitos - Yksityishenkilö - Oikeusministeriö - Verohallinto

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema

JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema Versio: 0.9 LUONNOS PALAUTEKIERROKSELLE / 7.10.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 3 4 Termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

5.6 Toimenpidetyypin tarkenne (=Käsittelyvaihe) 2.15 Asiakirjan tyyppi. Toimenpiteen tarkenteen metatiedot Syntymätiedon ilmoittaminen Vireillä VTJ

5.6 Toimenpidetyypin tarkenne (=Käsittelyvaihe) 2.15 Asiakirjan tyyppi. Toimenpiteen tarkenteen metatiedot Syntymätiedon ilmoittaminen Vireillä VTJ Tehtäväluokka 2.13 Tehtävä 5.6 Toimenpiteen tyyppi (=Yleinen käsittelyvaihe) 04 SEURAKUNTATYÖ 04 01 Jäsenyys ja kirkolliset toimitukset 04 01 00 Kirkolliset toimitukset 5.6 Toimenpidetyypin tarkenne (=Käsittelyvaihe)

Lisätiedot

JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOSmalli

JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOSmalli JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOSmalli Versio: 31.3.2014 Luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset...

Lisätiedot

Sähke2 Meta+etomalli. Ari Vainio

Sähke2 Meta+etomalli. Ari Vainio Sähke2 Meta+etomalli Ari Vainio 6.8.2012 Yhteenveto Tämä dokumen> kuvaa Sähke2 meta+etomallia ylätasolla. Dokumen+n tavoibeena on selventää keskustelua siitä, mitä Sähke2 vaa+i sitä käybäviltä järjestelmiltä.

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 11.12.2008 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Määräys 19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Henkilötietojen käsittelyn tietopyynnöt Tiedonanto laadittu:

Lisätiedot

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista 22.3.2013 Sisältö: 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 Kansallisarkiston osuus 10.30 Tauko 10.45 JHS-osuus 12.00 Tilaisuus päättyy Yleistä eams:n laatimisesta

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli

JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli Versio: 1.0 Julkaistu: 25.04.2018 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Metatietomallin lukuohje...2 2Rekisteritason metatiedot...2

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Liperin kunnan päätöksenteko- ja asianhallinta (hallinnolliset asiat)

Liperin kunnan päätöksenteko- ja asianhallinta (hallinnolliset asiat) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Liperin kunnan päätöksenteko- ja asianhallinta (hallinnolliset

Lisätiedot

Metatiedot lainsäädäntötiedon hallinnassa

Metatiedot lainsäädäntötiedon hallinnassa Metatiedot lainsäädäntötiedon hallinnassa Antti Lehtinen antleht@cc.jyu.fi Reija Nurmeksela rekorhon@cc.jyu.fi Esityksen tavoite Esitellä RASKE2-projektin loppuraportti Esittää pohdintoja tulevaisuuden

Lisätiedot

Maakuntavalmisteluorganisaatioiden arkistojen käsittely

Maakuntavalmisteluorganisaatioiden arkistojen käsittely Suositus 1 (5) Maakuntavalmisteluorganisaatioiden arkistojen käsittely Taustaa Aineistokokonaisuudet Hallituskaudella 2015-2019 tehtiin Suomessa laajaa maakuntien perustamiseen tähtäävää valmistelua. Valmistelun

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema 04.02.2005 1 (5) SÄHKE-hanke SÄHKE-metatietojen XML Schema Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä

Lisätiedot

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 1 (12) VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 2 (12) JOHDATUS VAPA-PALVELUUN Vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen palvelu, johon

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli Versio: 1.1 Julkaistu: 31.7.2017 Voimassaoloaika: luonnos Sisällys 1 Metatietomallin lukuohje... 2 2 Rekisteritason metatiedot...

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Rekisterin/palvelun nimi: Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen asioinnin

Lisätiedot

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto Syntysähköisten asiakirjojen j digitointi it i ti Markus Merenmies / Kansallisarkisto OSA I : Johdanto ja viitekehys Lähtökohtia Viranomaisten syntysähköisten asiakirjojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Rekisterin / palvelun nimi: Yksityisteiden yhteyshenkilörekisteri Tiedonanto

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Rekisterin/palvelun nimi: Liperin kunnan luottamushenkilörekisteri Tiedonanto

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty: Kaupunginhallitus 5.10.2009 322 1. Toimintaohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa annetaan kaikille kaupungin toimintayksilöille

Lisätiedot

Kuntien yhteentoimivuusseminaari. Tietomallien laatiminen Taina Nurmela projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

Kuntien yhteentoimivuusseminaari. Tietomallien laatiminen Taina Nurmela projektipäällikkö, Helsingin kaupunki Kuntien yhteentoimivuusseminaari Tietomallien laatiminen Taina Nurmela projektipäällikkö, Helsingin kaupunki Case Tiedonohjaus tietomallituki Tiedonohjaus tarjoaa tiedot rajapinnan kautta käyttöliittymään

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Rekisterin/palvelun nimi: Vesihuoltolaitosten yhteystietorekisteri Tiedonanto

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Sidonnaisuusilmoitukset Tiedonanto laadittu: 3.7.2018 1. Rekisterinpitäjä:

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje 04.02.2005 1 (6) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (6) Muutoshistoria

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Etsivä nuorisotyö Tiedonanto laadittu: 10.7.2018 1. Rekisterinpitäjä:

Lisätiedot

Prosessimallit luokitus - metatiedot. 01.09.2007 M Loponen / S Järn MAMK

Prosessimallit luokitus - metatiedot. 01.09.2007 M Loponen / S Järn MAMK Prosessimallit luokitus - metatiedot PROSESSI ILTAOHJELMA Lähde ravintolaan Juo Juo Juo Juo Juo Juo Juo Määritelmä: Prosessi on sarja tapahtuvia tai suoritettavia toimenpiteitä, joista saadaan jokin tulos.

Lisätiedot

Yhteentoimivuusalusta: Miten saadaan ihmiset ja koneet ymmärtämään toisiaan paremmin?

Yhteentoimivuusalusta: Miten saadaan ihmiset ja koneet ymmärtämään toisiaan paremmin? Yhteentoimivuusalusta: Miten saadaan ihmiset ja koneet ymmärtämään toisiaan paremmin? Avoin verkkoalusta ihmisen ja koneen ymmärtämien tietomääritysten tekemiseen Riitta Alkula 20.3.2019 Esityksen sisältö

Lisätiedot

OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ

OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ OHJE SANALLISEEN KUVAUKSEEN KOHTAAN SYNTYVÄ JA JÄLJITETTÄVÄ TIETO Toiminnan mallintamis- (ToMa)

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuojaasetus (679/2016) Palvelun nimi: Rakennusvalvonnan palvelut (asiakasrekisteri ja vastuuhenkilörekisteri)

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Maa-aineslupien käsittely ja maa-ainesten ottamisen valvonta

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tallennusjärjestelmät & Tiedonhallinta - konferenssi 1.-2.11.2005 Meripuisto, Espoo 2.11.2005 Leena Kononen Tulli -palvelua ja lainvalvontaa 1. Sisämarkkinoiden

Lisätiedot

Seulontaesityslomake pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettävälle aineistolle

Seulontaesityslomake pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettävälle aineistolle 1 (7) Seulontaesityslomake pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettävälle aineistolle Lomakkeen täyttäminen on ohjeistettu jäljempänä. Täytetty lomake toimitetaan sähköisesti arkistolaitoksen kirjaamoon

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta

Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävät

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kansalliskirjasto Lausunto 28.09.2018 Asia: VM183:00/2017 ja VM/1631/03.01.00/2018 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Kiinteistö Oy Liperin vuokratalojen asuinhuoneenvuokraus Tiedonanto

Lisätiedot

Digitaaliseen säilytykseen hyväksyttävät tiedostoformaatit

Digitaaliseen säilytykseen hyväksyttävät tiedostoformaatit Digitaaliseen säilytykseen hyväksyttävät tiedostoformaatit 1. Johdanto Alkujaan digitaaliset asiakirjat tulee ennen siirtoa Kansallisarkistoon muuntaa hyväksyttävään tiedostomuotoon. Tässä ohjeessa on

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Nuoriso- ja kulttuuripalveluiden leiri-, kerho- ja retkitoiminta

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja.

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja. ARKISTOLAITOS Asiakirjahallinnon keskeiset standardit Pekka Henttonen ylitarkastaja pekka.henttonen@narc.fi TIE- DOSTOT METADATA- ELEMENTIT METADATAN ELINKAARI, TARKOITUS JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TOIMINNALLISUUS

Lisätiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli JUHTA Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli Versio: 1.0 Julkaistu: 17.1.2017 Voimassaoloaika: luonnos Sisällys 1 Metatietomallin

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

TIETOSUOJASELOSTE Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) TIETOSUOJASELOSTE Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) Rekisterin/palvelun nimi: Dynasty- asianhallinnan rekisteri Tiedonanto laadittu

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu 9.3.2010 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon

Lisätiedot

Salon kaupunki , 1820/ /2018

Salon kaupunki , 1820/ /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tapani Rinne Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu

Lisätiedot

Asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen

Asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen Asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen ARKISTOLAITOS Määräys KA/189/40/2007 9.2.2007 Sisältö Valtion virastojen ja laitosten asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

koko kuvailutaso rajoitetaan tarvittaessa AI02 roolissa päänimeke esim. analoginen tunniste, aineiston järjestysnumero, ahaan tekninen tunniste

koko kuvailutaso rajoitetaan tarvittaessa AI02 roolissa päänimeke esim. analoginen tunniste, aineiston järjestysnumero, ahaan tekninen tunniste Kooste AHAAn elementstä, jotka menevät finnaan. Luotu 5.3.2017. Tarkistus ja kieliversiointi-sarake 4.3.2019 Merkitty myös onko näyttörajoitettavissa vai Ainsto Kieliversiointi Testattu toimivaksi NR?

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2018

Salon kaupunki / /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto Rauhankatu 1 PL 258, 0011 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet Fredsgatan 1 PB 258, 0011 Helsingfors

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Rekisterin/palvelun nimi: Kiinteistö Oy Liperin vuokratalojen luottamushenkilörekisteri

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 30.3.2011 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2018

Salon kaupunki / /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Lisätiedot

Tietosuojaseloste KasvaNet -oppimisympäristö

Tietosuojaseloste KasvaNet -oppimisympäristö Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste KasvaNet -oppimisympäristö Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 1 Rekisterin

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

Sähköinen säilyttäminen

Sähköinen säilyttäminen Sähköinen säilyttäminen Markus Merenmies / Kansallisarkisto Maanmittauslaitos 6.9.2017 1 Odotuksia esitykselle Viitekehys sähköisele säilyttämiselle mihin tulisi kiinnittää huomiota Sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Uimahalli ja kuntosali Liprakan asiakasrekisteri Tiedonanto

Lisätiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot osana yhteisen tiedon hallintaa

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot osana yhteisen tiedon hallintaa JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot osana yhteisen tiedon hallintaa JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot-työryhmä Taru Vainio 26.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ajatuksia julkisen hallinnon

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Yhteentoimiva.suomi.fi - palvelukokonaisuuden ja työkalujen esittely

Yhteentoimiva.suomi.fi - palvelukokonaisuuden ja työkalujen esittely Yhteentoimiva.suomi.fi - palvelukokonaisuuden ja työkalujen esittely Petri Tenhunen 6.3.2019 Esityksen sisältö Lyhyt oppimäärä Yhteentoimivuus ja semanttinen yhteentoimivuus Yhteentoimivuusalusta Sanastot-työkalu

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Liperin kunnan työllisyyspalvelut Tiedonanto laadittu: 9.7.2018

Lisätiedot

Organisaatioluvan hakeminen

Organisaatioluvan hakeminen Organisaatioluvan hakeminen Vaatimukset Hakijan tulee toimittaa seuraavat kaksi asiakirjaa e-tutkijaan tehtävän lupahakemuksen liitteenä kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja. 1. Tietosuojaseloste,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Liperin kunnan palautejärjestelmä Tiedonanto laadittu: 13.8.2018

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä. Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu:

Lisätiedot

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia Johdanto Valtiovarainministeriö nimitti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana työryhmän syksyllä 2015 selvittämään sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013]

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] v. 2.2 [12.8.2013] 1 (8) SIIRTOSOPIMUKSEN LIITE 2. VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] YLEISKUVAUS Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmään VAPAan viranomaiset voivat tallentaa sähköisesti

Lisätiedot

Kaupungintalon juhlasalin vuokrasopimusten ja vuokravapaushakemusten

Kaupungintalon juhlasalin vuokrasopimusten ja vuokravapaushakemusten Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Kaupungintalon juhlasalin vuokrasopimuksien ja vuokravapaushakemusten asiakasrekisteri Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen

Lisätiedot

Salon kaupunki , 1820/ /2018

Salon kaupunki , 1820/ /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tietosuojavastaava Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Lisätiedot