Lyhyesti tietoa työelämästä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyesti tietoa työelämästä"

Transkriptio

1 Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä osaamista myyt o Vahvat puolet ja todelliset kiinnostukset o Mitä ovat heikkoudet o Lähitulevaisuuden tavoitteet sekä uratavoitteet o Mitä haluat oppia / kehittää itseäsi o Paljonko olet valmis panostamaan työelämään ja mikä on työn asema elämässäsi o Millainen on tapasi työskennellä o Mitä ovat arvostuksesi Miten ja mistä tieto työpaikoista o Ilmoitukset sanoma- ja aikakausilehdessä o Eri rekrytointipalvelut, mm. työvoimatoimiston www-sivut o Linkkisivut o Rekrytointitapahtumat o Laitosten, virastojen, instituutioiden ilmoitustaulut o Ottamalla suora yhteys organisaatioihin, yrityksiin o Suhteet o Yritysten www-sivut Työhakemus ja ansioluettelo o Tutustu yrityksen taustatietoihin o Mieti, mitä tarjoat työnantajalle o Persoonallinen työhakemus, mutta kohtuus siinäkin o Laadi CV huolellisesti tuo esiin osaamisesi ja oma persoonasi o Testaa työhakemuksesi ja ansioluettelosi jollakin toisella o Käytä suosittelijoita, mutta kysy heiltä ensin lupa o Kerro osaamisesi o Laita todistukset mukaan pyydettäessä Työhaastattelu o Hanki tietoa työpaikasta / yrityksestä kysely, tiedustelu, (soitto) o Lue ilmoitus huolella o Tee lista tärkeistä asioista o Tule ajoissa haastatteluun o Varaudu myös yllättäviin tilanteisiin (useat haastattelijat, yllättävät kysymykset, testit) o Ensivaikutelma tehdään vain kerran (asu, tervehtiminen, esiintyminen) o Tee muistiinpanoja, mutta kuuntele o Ole kiinnostunut töistä vasta sitten eduista o Pysy tyylissä seuraa teitittelyä / (sinuttelua) o Älä häkelly intiimeistä kysymyksistä o Älä haastattele haastattelijaa

2 o Ole valmis perustelemaan kantojasi o Varaudu että suosituksesi tarkistetaan o Mieti miten puhut entisestä ja nykyisestä työnantajastasi o Työnantajaa kiinnostaa miksi haet mikä uudessa kiinnostaa, miksi pois entisestä o Varmista jatko o Ole oma itsesi o Älä ole yliaktiivinen ylihyökkäävä o Ota todistuksesi / portfolio mukaan o Harjoittele tilannetta Työsuhde Työsopimus Perussopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajan kanssa sovittuja töitä sovittua palkkaa ja muita etuja vastaan. Siinä sovitaan alkamisajasta, työajasta, työntekopaikoista, palkasta perusteineen. Työsopimuksessa voidaan sopia koeajasta. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Rajanveto talkootyöstä ja työsuhteesta on ollut ongelmallinen kansalaisjärjestöjen työstä, sillä suurin osa vapaaehtoistyöstä tehdään talkootyönä. Asia on tullut ongelmalliseksi varsinkin silloin kun talkoolaisille korvataan matkakuluja. Oleellinen kysymys on, koska esim. seuran ja työntekijän suhde on työsuhde. Työsuhde ratkaisee, onko seura työnantaja ja onko sovellettava työlainsäädännön normeja vai ei. Tietoa työehtosopimuksista ja Urheilutyönantajat ry:sta löytyy sivulta erityispalvelujen työnantajaliitto/urheilutyönantajat. Työsuhteen perusta on kuvattu työsopimuslain ensimmäisessä pykälässä ja työsuhteen tunnusmerkkejä ovat: Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen, Edellytyksenä on työn tekeminen, Työtä tehdään toiselle osapuolelle, Työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti työsuoritukseen, Työstä saadaan vastiketta ja Työnteko tapahtuu johdon sekä valvonnan alaisuudessa. Työsopimuslain ulkopuolelle jää mm. erilainen harrastuksina tehty varainhankintatyö yhdistyksen hyväksi, urheileminen sekä urheiluseuran pirissä tapahtuva vapaaehtoinen lasten ja nuorten ohjaaminen. Työsopimuksen voi tehdä 15 vuotta täyttäneen henkilön kanssa, mutta pysyvä työhönotto on kuitenkin pääsääntöisesti mahdollista vasta oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden työnteosta säädetään laissa nuorista työntekijöistä. Tarkemmin: Oikeuskäytännön mukaan osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtaja ei ole työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa, vaan hän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön toimielin. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:llä on erillinen johtajasopimusopas. Työsopimus voidaan tehdä joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.

3 Työn eri muodot - Vakituinen työ: työsopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. työsuhde lakkaa irtisanomisella, mutta työnantajan on esitettävä erityinen syy. - Osa-aikatyö: työ, jota tehdään alle laissa tai työ- tai virkaehtosopimuksessa määritellyn säännöllisen viikkotyöajan. Palkka suhteutetaan työaikaan. Työnantajan on tarjottava työtä ensin osa-aikaisille. Osa-aikaisella voi olla useampi työsuhde. Osa-aikaiseen ei saa soveltaa huonompia työehtoja. - Määräaikainen työ: määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Sopimuksessa on ilmettävä määräaikaisuuden syy ja kesto. Määräaikaista työntekijää ei voida irtisanoa ennen määräajan päättymistä, muutoin kun työntekijän rikkoessa tai laiminlyödessä annettuja tehtäviä. Jatkettuja määräaikaisuuksia pidetään toistaiseksi voimassa olevina, jos niille ei ole pätevää perustetta. Määräaikaisuuden perustana voi olla kertaluontoinen työ tai työkokonaisuus, kausiluontoinen työ, vakiintumaton toiminto/työ, sijaisuus. - Vuokratyö: työsopimus on tehty työvoimaa vuokraavan yrityksen kanssa ja työntekijä on työsuhteessa vuokrayritykseen. työpaikka voi vaihdella samoin kuin palkka työpaikan mukaan. Palkka maksetaan ensisijaisesti vuokratyönantajaa sitovan sopimuksen mukaan. Jos vuokratyönantajaa ei sido mikään työehtosopimus, niin palkka on maksettava työntekopaikkaa sitovan työehtosopimuksen mukaisesti. - Keikkatyö: lyhyt keikkatyö tai lyhytkestoinen projekti, jolloin työsuhde on määräaikainen. Työt virkasuhteessa Valtion, kunnan tai seurakunnan työ on virkasuhteista. Virkaan nimetään ja suostutaan, työsopimuksen sijasta työntekijälle annetaan määräyskirja. Koeaika Työsuhteen alkaessa voidaan sopia enintään neljän kuukauden koeajasta. Myös määräaikaisessa työsuhteessa voidaan erikseen sopia koeajasta. Koeaikana työsopimus voidaan purkaa välittömästi, joskin työnantaja tarvitsee asiallisen perusteen. Koeaikaa ei ole jos sitä ei ole sovittu työsuhteen alkaessa. Työaika Aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon tai on velvollinen olemaan työpaikalla tai muutoin työnantajan käytettävissä. säännöllinen työaika on kahdeksan tuntia vuorokaudessa, 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksilla useilla aloilla viikoittainen työaika on sovittu lyhyemmäksi. Esimerkiksi valmentajan ja urheilijan työajan ulkopuolella olevaa aikaa on pelimatka, jos seuran järjestämään kuljetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos kuljetus pe-

4 lipaikalle on pakollinen ja jonka aikana pidetään palavereja on ko. matka-aika työaikaa. Säännöllinen työaika 15 vuotta täyttäneellä saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneellä samasta työstä. Oppivelvollisen työntekijän koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Työnantajan määräämä koulutus kuuluu työaikaan. vapaaehtoinen koulutus ei kuulu työaikaan ellei siitä ole erikseen sovittu. Tarkemmin: Palkka Palkka sovitaan työsuhteen alussa. Palkka ei saa olla alan työehtosopimuksessa määriteltyä pienempi, mutta työnantaja voi maksaa korkeampaa palkkaa. Palkka voi olla aikapalkkaa tai perustua osittain tai kokonaan suoritukseen tai tulokseen (provisio, bonus). Palkkaa voidaan alentaa vain työntekijän suostumuksella. Palkanmaksu päivä on syytä kirjata työsopimukseen. Ylityö Työ, jota tehdään yli lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen määrittelemän säännöllisen työajan enimmäistuntimäärän. Siitä on sovittava joka kerta erikseen. Ylityötä saa tehdä enintään 138 tuntia neljän kuukauden jaksolla, ja enintään 250 tuntia vuodessa. Lisäksi voidaan sopia 80 tunnin lisäylityöstä vuositasolla. Ylityöstä on maksettava erillinen korvaus ja ylityötä voi teettää vain työntekijän suostumuksella. Yötyö ja vuorotyö Yötyötä (kello 23 6) saa teettää vain työaikalain määrittelemissä rajoissa ja tehtävissä. Yötyö liittyy usein vuorotyöhön. Vuorotyössä työvuorojen on vaihduttava säännöllisesti. Tarkemmat ohjeet Työaikalain 5 luku 26 pykälä. Päivärahat ja ateriakorvaus Päivärahaa maksetaan, kun työn tekemispaikka on yli 15 kilometrin päässä varsinaisesta työpaikasta. Päivärahojen tarkempi määrittely Kilometrikorvaukset Jos työmatkalla joutuu käyttämään omaa autoa siitä on maksettava kilometrikorvaus. Vuosiloma ja lomaraha / -korvaus Alle vuoden työsuhteessa vuosilomaa ansaitaan kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta. Yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa lomaa karttuu 2,5 päivää kuukautta kohti. Vuosiloma ansaitaan välisenä aikana ja lomakausi on Työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomastaan kuusi päivää pidettäväksi säästövapaana. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia 18 päivää ylittävän loman osan pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Työ- ja virkaehtosopimuksessa on sovittu lomarahasta, jonka suuruus on yleensä 50 % loma-ajan palkasta. Jos työtä tekee kaikkina kuukausina alle 14 päivää on oikeutettu lomakorvaukseen. Lomakorvauksen määrä on 9 % edellisen lomamääräyty-

5 misvuoden aikana säännöllisestä työstä maksetusta palkasta ja jos työsuhde kestänyt vähintään vuoden on lomakorvaus 11,5 %. Sairausloma Työsopimuslain mukaan työnantaja maksaa sairausajan palkan kymmeneltä päivältä. Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa maksetaan täysi palkka ja alle kuukauden puolet normaalista palkasta. Sen jälkeen KELA maksaa sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja. Työnantajalle on ilmoitettava poissaolosta. Lomautus Työantajan päätöksellä tapahtunut työteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeytys. Syynä voivat olla yrityksen tilapäisestä heikosta kannattavuudesta tai tuotannon oleellisista muutoksista johtuva töiden väliaikainen väheneminen. Lomautuksen aikana työsuhde jatkuu ja työntekijän halutessa vaihtaa työpaikkaa, on hänen irtisanouduttava. Lomautuksen aikana työntekijä voi tehdä töitä toiselle. Lomautuksen päättymisestä työnantajan on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää aiemmin työntekijälle. Perehdyttäminen Perehdytyksellä työntekijä opastetaan talon tavoille ja työhön. Sen avulla työntekijälle on tehtävä tutuksi mm. työkaverit, työkäytännöt, pukeutumiskoodit, työajat ja tauot, työ- ja sosiaalitilat, työterveyshuolto sekä luottamusmiestoiminta. Työturvallisuus Työturvallisuuslaki ohjaa työturvallisuuden hoitamista. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi sekä ylläpitämiseksi. Yksityisyyden suoja työelämässä Yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestinnän salaisuus on turvattu perustuslaissa. Työelämässä on voimassa laki yksityisyyden suojasta työelämässä (voimaan ) Eläke Työntekijän eläketurvan järjestää työnantaja. Vähintään 18 vuotta täyttäneen työntekijän palkkatyöstä kertyy työeläkettä. Yrittäjä on velvollinen järjestämään oman eläketurvansa. Työnantajan velvollisuudet ja direktiovalta Yleisvelvoite on edistää hyviä suhteita työntekijöihin sekä työntekijöiden välillä. On huolehdittava työntekijän mahdollisuuksista suoriutua työtehtävissään myös silloin kun yrityksen toiminta, työ tai työmenetelmät muuttuvat. Velvollisuudet on määritelty työsopimuslain toisessa luvussa, keskeisimpiä velvollisuuksia on mm. - Työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti - Työntekijää ei saa syrjiä myöskään palkkaamisvaiheessa

6 - Määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa oleviin ei saa soveltaa huonompia työolosuhteita kuin vakinaisessa työsuhteessa oleviin - On huolehdittava työturvallisuudesta o Työturvallisuuslakia ( /738) sovelletaan kaikkeen toisen palveluksessa tehtävään palkkatyöhön. Tavanomainen harrastustoiminta on lain soveltamisen ulkopuolella, kuten myös ammattiurheilu. - Jos tarvitaan lisää työntekijöitä tehtäviin, mitkä soveltuvat osa-aikaisille on työtä tarjottava osa-aikaisille - Jos tarjolla oleva työ edellyttää koulutusta, on työnantajan sitä järjestettävä - Vapautuvista työpaikoista on ilmoitettava, niin että osa- ja määräaikaisilla työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet hakeutua niihin muiden kanssa - Työnantajan on noudatettava alalla voimassaolevaa työehtosopimusta vähimmäistasona työsuhteen määrittelyssä - Palkka on maksettava tai oltava nostettavissa palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. (Palkanmaksu työsuorituksen estyessä kts. esim YTN:n työsuhdeopas kohta / On velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä, mutta työnteko ei ole ollut mahdollista työnantajasta johtavasta syystä - Ohjaavia velvoitteita ovat hyvän ilmapiirin edistäminen, työntekijöiden kehittämismahdollisuuksien edistäminen sekä koulutuksesta, opastuksesta ja perehdyttämisestä huolehtiminen. - Työnantajan tulee ottaa tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus kaikille työsuhteessa oleville työntekijöille - Työnantajan tulee järjestää työterveyshuolto. Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. - Urheiluseura tai liikuntajärjestö tai vastaava on velvollinen järjestämään alle 43- vuotiaalle urheilijalle vakuutusturvan - Direktiovaltaan kuuluu mm. seuraavia seikkoja: o Oikeus antaa työnjohtokäskyjä, järjestellä töitä, työmenetelmiä sekä antaa yksityiskohtaisia ohjeita töiden suorittamisesta o Oikeus määrätä työn johtajuudesta

7 o Työaikakysymykset, joita työehtosopimus tai lainsäädäntö ei rajoita ovat työnantajan toimivallassa o Työnantaja ei saa antaa lain tai hyvän tavan vastaisia kohtuuttomia tai syrjiviä käskyjä. Tällöin työntekijällä on oikeus olla noudattamatta niitä Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet - Työntekijällä on oikeus kuulua tai olla kuulumatta ammattiyhdistykseen sekä osallistua sen toimintaan - Työntekijöillä tai heidän järjestöillään on oikeus käyttää maksutta työntekijän tiloja tauoilla ja työajan ulkopuolella työsuhdeasioiden käsittelyä varten (kokoontumisoikeus ei saa aiheuttaa haittaa työnantajalle) - Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työtodistus, josta on ilmettävä työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. erikseen pyydettäessä todistuksessa on mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä - Työtodistus tulee pyytää kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä ja mikäli haluaa arvion työtaidosta sekä käytöksestä on todistus pyydettävä viiden vuoden kuluessa. - Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen työnantajan lain ja työehtosopimuksen rajoissa antamia ohjeita - Tulee noudattaa sovittuja työaikoja ja käytettävä määrättyjä suojavälineitä - On huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta sekä terveydestä - Ei saa vahingoittaa työnantajaa harjoittamalla kilpailevaa toimintaa joko itse tai toisen palveluksessa - Ei saa käyttää hyödykseen tai ilmaista ulkopuolisille työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia - Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän mahdollisuutta siirtyä toisen kilpailevan yrityksen palvelukseen työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä työsuhteen alkaessa tai sen aikana työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä Apua ja turvaa työelämässä Ammattiliitto Ammattiliitto on työntekijän järjestö, joka pyrkii puolustamaan ja parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliitot neuvottelevat alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä työnantajaliittojen kanssa. Ammattiliitot valvovat työehtosopimusten noudattamista ja toimivat riitatilanteissa jäsenten apuna.

8 Luottamusmies Luottamusmies neuvottelee edustamiensa työntekijöiden puolesta työnantajan kansa työsuhteen eduista, työsopimuksen soveltamisesta ja työpaikan kehittämisestä. Tarvittaessa puuttuu ongelmatilanteisiin. On linkki omaan ammattiliittoon. Työ- ja virkaehtosopimus Työehtosopimus on ammattiliiton tai usean liiton yhdessä työnantajan tai työnantajaliiton kanssa neuvottelema sopimus. Siinä sovitaan alan palkoista, kororuksista ja lakia paremmista eduista kuten vuosilomista ja työajoista. Palkka- ja muut edut ovat vähimmäisetuja, joita ei saa työsopimuksessa alittaa. Työ- ja virkaehtosopimus sitoo työnantajaa, työnantaja- ja palkansaajaliittoa sekä niiden jäseniä. Sopimuksen voimassaoloaikana ei erimielisyyksien ilmaantuessa saa ryhtyä lakkoon. Yhteistoimintaneuvottelu (YT-neuvottelu) YT-neuvottelujen perustana on, että työntekijällä on oltava mahdollisuus vaikuttaa työtä, työoloja, asemaa sekä työllistymistä koskevissa asioissa työnantajan päätöksiin. Menettelyn piiriin kuuluu mm. henkilöstön asemaan vaikuttavat muutokset työtehtävissä ja työmenetelmissä, siirrot tehtävästä toiseen, olennaiset laitehankinnat, yrityksen tai sen osan lakkauttaminen, ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat periaatteet, henkilöstösuunnitelma sekä koulutustavoitteet. YT-laki ei koske yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Palkkaturva Palkkaturvajärjestelmällä turvataan työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. palkkaturva haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta tai sivulla olevalla lomakkeella. Konkurssitapauksessa palkkaturvaa voi hakea myös konkurssipesästä. Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. 10 hyvää syytä kuulua liittoon - liitto valvoo työaikaan ja palkkaan liittyviä etuja - luottamusmies auttaa työpaikalla paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa - oikeusturvaa ja ilmaista oikeusapua ristiriitatilanteissa - neuvoa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä - lomautus- ja työttömyystilanteissa ansiosidonnaista työttömyysturvaa - omaa osaamista voi kehittää tarjotulla monipuolisella koulutuksella - vakuutusturvaa ja rahanarvoisia jäsenetuja - verkostoitumista alan toisten asiantuntijoiden kanssa - ajankohtaista tietoa jäsenlehden kautta - saat vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön ja sopimuksiin

9 Ammattiliitoja (työntekijät), joissa liikunta-alan henkilöstöä järjestäytyneenä - AKAVA on korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö, jossa on noin jäsentä. Liittoon kuuluvat työskentelevät erilaisissa esimies-, asiantuntija- ja opetustehtävissä. o Liikunta-alan akavalaisia jäsenjärjestöjä ovat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (NUOLI) Suomen Ammattivalmentajat (SAVAL) Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt - SAK on suurin keskusjärjestö yli miljoonalla jäsenellään. SAK:n jäsenliitot edustavat kuljetusalaa, teollisuutta, julkista sektoria sekä yksityistä palvelualaa. o Liikunta-alan työntekijöitä edustaa Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto (JHL) - STTK kokoaa koulutettuja asiantuntijoita ja ammattilaisia eli toimihenkilöitä, jotka työskentelevät mm. teollisuudessa, terveydenhoidossa ja palvelualoilla. o Liikunta-alaa edustavat jäsenliitot ovat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (Jyty) Toimihenkilöliitto (ERTO) Työn ja opiskelun yhteensovittaminen Työharjoittelu ja työssäoppiminen Työharjoittelu ja työssäoppiminen kuuluvat tavoitteellisiin toisen asteen ja ammattikorkeakoulun tutkintoihin. tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy oman ammattialansa käytännön työtehtäviin todellisessa työympäristössä. Ammattikorkeakoulututkinnoissa puhutaan työharjoittelusta ja toisen asteen ammatillisissa tutkinnoissa työssäoppimisesta. Oppisopimus Oppisopimus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa toisen asteen ammatillista koulutusta. Se perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen sopimukseen. Opiskelijan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt ja koulutuksesta noin prosenttia tapahtuu työpaikalla.

10 Palkan ja opintotuen yhdistäminen Opiskelijan ansaitsemat palkkatulot vaikuttavat opiskelijan opintososiaalisiin etuihin eli opintotukeen. Tulot vaikuttavat, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voi nostaa opintotukea. Kunkin itse tulee huolehtia siitä, että tulot pysyvät sallituissa rajoissa. Opintovapaa Työntekijällä on oikeus opintovapaaseen kun on olut vuoden saman työnantajan palveluksessa. Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Opintovapaa on palkatonta, ellei toisin ole sovittu. Opintoihin voi saada aikuiskoulutustukea. Työn ja perheen yhteensovittaminen Perhevapaat Perhevapaita koskevat säännökset löytyvät työsopimuslain 4 luvusta ja sairausvakuutuslaista. Pituudet määräytyvät sairausvakuutuslain ja ilmoitusajat työsopimuslain mukaan. Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden johdosta eikä siksi, että käyttää perhevapaita tai on perhevapaalla. Perhevapaita ovat: äitiys- ja isyysvapaa (äitiysvapaa 105 arkipäivää, isyysvapaa 1 18 arkipäivää), vanhempainvapaa (158 arkipäivää, vanhempainvapaa on yleensä palkaton, mutta siitä kertyy vuosilomaa), hoitovapaa (hoitovapaata on oikeus saada siihen saakka kun lapsi täyttää kolme vuotta hoitovapaalta ei makseta palkkaa eikä siitä kerry vuosilomaa) ja tilapäinen hoitovapaa (alle 10-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa voi saada enintään neljä päivää hoitovapaata). Kelan etuudet lapsiperheelle Kelan maksamia etuisuuksia ovat: äitiysavustus (joko äitiyspakkaus tai rahasumma), vanhempainpäivärahat, lapsilisä (alle 17-vuotiasta lapsista), kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki pienestä lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa, adoptiotuki ulkomailta adoptoitaville ja tuet lapsen sairastuessa. Työssä Jaksaminen Työterveyshuolto Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Työterveyshuoltolaki korostaa ennaltaehkäisyä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Terveystarkastusta ei voida tehdä, jos henkilö kieltää tarkastuksen. Tässä tapauksessa henkilöä ei voida sijoittaa työhön, johon on edellytyksenä terveystarkastuksen suorittaminen. Työntekijän terveydentilatietoja ei saa luovuttaa työnantajalle ilman työntekijän suostumusta.

11 Työsuojelu Työnantajan velvollisuus on järjestää turvalliset työolot ja edistää työntekijöiden hyvinvointia työpaikalla. Työntekijälle on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Jokaisella työpaikalla on nimetty työsuojelupäällikkö ja vähintään kymmenen työntekijän työpaikoilla on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työsuojelun tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen sekä työturvallisuus. Työhyvinvointi Työhyvinvointi koostuu mm. seuraavista tekijöistä: työntekijän terveys, työntekijän jaksaminen, työpaikan turvallisuus, hyvä työn hallinta, työilmapiiri ja johtaminen Toimiva työyhteisö Toimivassa työyhteisössä työntekijöillä on mahdollisuus osallistua yhteisön kehittämiseen. Keskeistä on jatkuvuuden ohella kaikkien osapuolten sitoutuminen kehittämiseen sekä reagoimiseen muutostilanteissa. Tasa-arvo työpaikalla Työelämän tasa-arvoa säätelee tasa-arvolaki. Vähintään 30 työntekijää käsittävissä työyhteisöissä on työnantaja velvollinen tekemään tasa-arvosuunnitelman. Palkkatasa-arvo ja samapalkkaisuus ovat työelämän tärkein tasa-arvokysymys. Työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei henkilöstön palkitsemisessa ole palkkasyrjintää sukupuolten perusteella. Työpaikkakiusaaminen Jokaisella työntekijällä on oikeus henkisesti turvalliseen työympäristöön. Kiusaamiselle ei ole olemassa yhtä sovittua määritelmää. Kiusaamisen ilmetessä on oleellista, että ongelmaan tartutaan välittömästi. Kehityskeskustelu Kehityskeskustelu käydään säännöllisin välein työntekijän ja lähimmän esimiehen välillä. Tavoitteena on antaa ja saada palautetta työhön liittyvistä seikoista. Kerro keskustelussa avoimesti ja rehellisesti työstä, toiveista ja työpaikan tilanteesta. Kehityskeskustelun ohella voi olla erillisiä tai samanaikaisia palkka- ja tavoitekeskusteluja Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaalle voi jäädä kokoaikainen työntekijä tai työntekijä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alan kokoaikatyöntekijän työajasta. Lisäksi ennen vuorotteluvapaata on ollut vähintään kymmenen vuotta työssä. Vuorotteluvapaa on yhtäjaksoisesti vähintään 90 ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivän vapaajakso. Vuorottelukorvausta maksetaan 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta, johon olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Korvaus 0n 80 prosenttia, jos takana on 25 vuoden työhistoria. Vuosiloman kertymisestä vuorotteluvapaan aikana on sovittava erikseen.

12 Työsuhteen päättyminen Lomauttaminen Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, mikäli hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen. Työntekijä voidaan lomauttaa, jos tarjolla oleva työ on vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä olennaisesti tai pysyvästi eikä työntekijää voida sijoittaa tai kohtuudella uudelleen kouluttaa. Irtisanominen Työnantaja voi irtisanoa työsuhteen vain asiallisesta ja painavasta syystä, kuten talouden heikentyminen, tuotannon uudelleen järjestelyt. Työnantajan on selvitettävä voidaanko työntekijälle löytää työnantajakonsernista muita työtehtäviä tai koulutusta. YT-neuvotteluissa pyritään löytämään keinoja irtisanomisen välttämiseksi. Työnantaja voi irtisanoa vakituisen työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä, esim. jatkuva myöhästely, työ tai työturvallisuuden laiminlyönti. työntekijä irtisanoutuessaan ei tarvitse perustetta. Irtisanomisajat on säädetty laissa. Työntekijälle on annettava varoituksella mahdollisuus korjata menettelynsä. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanotulle työntekijälle on tarjottava työtä, mikäli työnantaja tarvitsee samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin uudelleen työvoimaa. Velvollisuus on voimassa yhdeksän kuukauden ajan irtisanomisesta. Määräaikaiset työsopimukset lakkaavat automaattisesti työkauden päättyessä. Lähtökohtaisesti määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, mikä on aiheuttanut ongelmia mm. kilpaurheiluun liittyvissä tapauksissa. Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan lisätä lauseke mahdollisuudesta päättää sopimus ennen sovittua määräaikaa sovittavaa irtisanomisaikaa noudattaen mikäli seura menettää sarjapaikkansa. Työsopimuksen purkaminen Työsopimus voidaan päättää ilman irtisanomisaikaa. Esim. jos työntekijä on erittäin vakavasti laiminlyönyt tai rikkonut työsuhteesta tai laista johtuvia velvollisuuksiaan, kuten vaarantamalla muiden turvallisuutta tai varastamalla työnantajan omaisuutta tai olemalla poissa töistä viikon ilmoittamatta siitä työnantajalle. Työntekijä ei voi purkaa työsopimusta jos työnantaja rikkoo omia velvoitteitaan. Liikkeen luovutuksen vaikutus työsuhteeseen - kts. esim. YTN:n työsuhdeopas kohta 3.5. Palkanmaksu työnteon päättyessä Työttömäksi jouduttua on ilmoittauduttava heti työvoimatoimistoon kokoaikatyötä hakevaksi, jos haluaa työttömyysetuutta. Kela maksaa peruspäivärahaa, jos työtön ei kuulu työttömyyskassan. Työttömyyskassaan kuuluvalle maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli hän on ollut kassan jäsen kymmenen kuukautta ennen työttömäksi jääntiä ja ns. työssäoloehto täyttyy. Ehto täyttyy, kun on ollut työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden ajan työssä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. tarkastelujaksoa voidaan pidentää seitsemään vuoteen erityisten syiden vuoksi.

13 . Työtodistus Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työtodistus, josta on ilmettävä työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Erikseen pyydettäessä todistuksessa on mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistus tulee pyytää kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä ja mikäli haluaa arvion työtaidosta sekä käytöksestä ja todistus pyydettävä viiden vuoden kuluessa. Työttömyysturva Joutuessa työttömäksi ja halutessa työttömyysetuutta on ilmoittauduttava heti työvoimatoimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi. jos ei kuulu työttömyyskassaan maksaa Kela työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa työssäoloehdon täyttyessä. Työssäoloehto täyttyy, kun on ollut palkkatyössä 34 kalenteriviikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa sekä palkka alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 40-kertaisen peruspäivärahan suuruinen. - Työmarkkinatuki on tarkoitettu ensi kertaa työmarkkinoille tuleville ja työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saaneille. Alle 25-vuotiaan osalta maksamisen edellytyksenä on hakeminen ammatilliseen koulutukseen. - Työttömyyspäivärahaan on oikeutettu Suomessa asuva vuotiaan henkilö, joka ilmoittautuu työttömäksi kokopäivätyötä hakevaksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon, on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä sekä täyttää työssäoloehdon. työttömyyspäivärahaa aletaan maksaa kahdeksannesta päivästä alkaen. - Ansiosidonnainen päiväraha on työttömyyskassan jäsenille maksettava päiväraha, jonka edellytyksenä on kuuluminen kassaan kymmenen kuukautta ennen työttömyyttä ja on maksanut jäsenmaksunsa sekä täyttää työssäoloehdon. ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa enintään 500 päivältä. - Palkkaturva turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. - Urheilija on oikeutettu työttömyyspäivärahan peruspäivärahaan täyttäessään työssäoloehdon. urheilija kuuluu oikeuskäytännön mukaan myös palkkaturvan piiriin ja voi saada seuran konkurssitilanteessa korvauksen saamatta jääneistä palkoista. Tarkemmin: Työvoimapoliittinen koulutus Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on työ- ja elinkeinoelämän rahoittamaa koulutusta, mikä on opiskelijalle maksutonta sekä suunniteltu ensi sijassa työttömille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille. Koulutukseen haku tapahtuu työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

14 Materiaalia: Epätyypilinen opas. Opas normaalityösuhteista poikkeaviin työsuhteisiin. Akavan Erityisalat ry Itsenäisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän opas. Akavan Erityisalat ry Jytyn yhdistyksen opas Suositus leiri- ja retkityöaikojen korvauksista kuntasektorilla. AEK ry, Nuoli ry, TAKU ry Työsuhdeopas. Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry Tervetuloa työelämään. Työelämän ABC. STTK Opiskelijat / työelämä / Edunvalvonta ja työ / jäsenelle / jäsenopas /

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työsuhteen ehdot 1. Työsopimus:

Lisätiedot

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Iivari Järvinen 3/2008 Suomen Eläinlääkäriliitto Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Tyypillinen työsuhde määritellään yksinkertaisimmillaan siten, että siinä työntekijä on työsuhteessa vakinaisena (työsuhde

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto Esimiehen käsikirja TALENTUM Helsinki 2016 Talentum Media Oy sekä kirjoittajat Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-2829-6

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Talentum Helsinki 2011 6., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1440-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi Mikä ihmeen PAM? PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? Lyhytaikaista tai pätkittyä työtä teetetään nykyään paljon. Valitettavasti joskus sitä teetettäessä myös rikotaan lakia. Ole tarkkana oikeuksistasi! PÄTKÄTYÖ Pätkittyä

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Työlainsäädäntö uudistuu 1.1.2017 Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Kilpailukykysopimukseen perustuvat muutokset 2 1) Nykyisten tes:n voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella Tällä aikavälillä ei

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Laki. työsopimuslain muuttamisesta

Laki. työsopimuslain muuttamisesta Laki työsopimuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 4, 2 luvun 4, 11 ja 17, 4 luvun 2, 6 luvun 6, 12 luvun 3 ja 13 luvun 5, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

LOMAUTTAMINEN Perusteet, menettelytavat sekä työ- ja sosiaalioikeudelliset seuraamukset

LOMAUTTAMINEN Perusteet, menettelytavat sekä työ- ja sosiaalioikeudelliset seuraamukset Mauri Saarinen LOMAUTTAMINEN Perusteet, menettelytavat sekä työ- ja sosiaalioikeudelliset seuraamukset Alma Talent Helsinki 2016 Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Nuorten kesätyö ja harjoittelu työntekijätehtävissä 2. Nuorten kesätyö ja harjoittelu toimihenkilötehtävissä 3. Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma 4. Nuorten

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13 SISÄLLYS 1. Työsopimuksen tekeminen 13 1.1 Työntekijän palkkaaminen... 13 1.1.1 Työn tarjoamisvelvollisuus... 13 1.1.2 Syrjintäkielto... 14 1.1.3 Työhönotossa kerättävät tiedot... 16 1.2 Työsopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2017 Alma Talent 2016 Helsinki 15., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-2969-9 ISBN 978-952-14-2970-5 (verkkokirja) Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15 Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta 1 (17) 22.11.2012 Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta Tarkistuslista Mieti mm. seuraavia asioita, kun työpaikallasi lomautetaan tai irtisanotaan työntekijöitä: Määräaikaiset työsopimukset

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Lomauttaminen? Irtisanominen?

Lomauttaminen? Irtisanominen? Lomauttaminen? Irtisanominen? Minäkö? Millä perusteella? Miten siitä selviää? Mitä sen jälkeen? Luottamusmiesseminaari, Kirkon alat ry, 11.- 12.5.2016 1 Lomautuksen perusteet Esityksen sisällöstä Menettelytavat

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot