Lyhyesti tietoa työelämästä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyesti tietoa työelämästä"

Transkriptio

1 Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä osaamista myyt o Vahvat puolet ja todelliset kiinnostukset o Mitä ovat heikkoudet o Lähitulevaisuuden tavoitteet sekä uratavoitteet o Mitä haluat oppia / kehittää itseäsi o Paljonko olet valmis panostamaan työelämään ja mikä on työn asema elämässäsi o Millainen on tapasi työskennellä o Mitä ovat arvostuksesi Miten ja mistä tieto työpaikoista o Ilmoitukset sanoma- ja aikakausilehdessä o Eri rekrytointipalvelut, mm. työvoimatoimiston www-sivut o Linkkisivut o Rekrytointitapahtumat o Laitosten, virastojen, instituutioiden ilmoitustaulut o Ottamalla suora yhteys organisaatioihin, yrityksiin o Suhteet o Yritysten www-sivut Työhakemus ja ansioluettelo o Tutustu yrityksen taustatietoihin o Mieti, mitä tarjoat työnantajalle o Persoonallinen työhakemus, mutta kohtuus siinäkin o Laadi CV huolellisesti tuo esiin osaamisesi ja oma persoonasi o Testaa työhakemuksesi ja ansioluettelosi jollakin toisella o Käytä suosittelijoita, mutta kysy heiltä ensin lupa o Kerro osaamisesi o Laita todistukset mukaan pyydettäessä Työhaastattelu o Hanki tietoa työpaikasta / yrityksestä kysely, tiedustelu, (soitto) o Lue ilmoitus huolella o Tee lista tärkeistä asioista o Tule ajoissa haastatteluun o Varaudu myös yllättäviin tilanteisiin (useat haastattelijat, yllättävät kysymykset, testit) o Ensivaikutelma tehdään vain kerran (asu, tervehtiminen, esiintyminen) o Tee muistiinpanoja, mutta kuuntele o Ole kiinnostunut töistä vasta sitten eduista o Pysy tyylissä seuraa teitittelyä / (sinuttelua) o Älä häkelly intiimeistä kysymyksistä o Älä haastattele haastattelijaa

2 o Ole valmis perustelemaan kantojasi o Varaudu että suosituksesi tarkistetaan o Mieti miten puhut entisestä ja nykyisestä työnantajastasi o Työnantajaa kiinnostaa miksi haet mikä uudessa kiinnostaa, miksi pois entisestä o Varmista jatko o Ole oma itsesi o Älä ole yliaktiivinen ylihyökkäävä o Ota todistuksesi / portfolio mukaan o Harjoittele tilannetta Työsuhde Työsopimus Perussopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajan kanssa sovittuja töitä sovittua palkkaa ja muita etuja vastaan. Siinä sovitaan alkamisajasta, työajasta, työntekopaikoista, palkasta perusteineen. Työsopimuksessa voidaan sopia koeajasta. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Rajanveto talkootyöstä ja työsuhteesta on ollut ongelmallinen kansalaisjärjestöjen työstä, sillä suurin osa vapaaehtoistyöstä tehdään talkootyönä. Asia on tullut ongelmalliseksi varsinkin silloin kun talkoolaisille korvataan matkakuluja. Oleellinen kysymys on, koska esim. seuran ja työntekijän suhde on työsuhde. Työsuhde ratkaisee, onko seura työnantaja ja onko sovellettava työlainsäädännön normeja vai ei. Tietoa työehtosopimuksista ja Urheilutyönantajat ry:sta löytyy sivulta erityispalvelujen työnantajaliitto/urheilutyönantajat. Työsuhteen perusta on kuvattu työsopimuslain ensimmäisessä pykälässä ja työsuhteen tunnusmerkkejä ovat: Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen, Edellytyksenä on työn tekeminen, Työtä tehdään toiselle osapuolelle, Työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti työsuoritukseen, Työstä saadaan vastiketta ja Työnteko tapahtuu johdon sekä valvonnan alaisuudessa. Työsopimuslain ulkopuolelle jää mm. erilainen harrastuksina tehty varainhankintatyö yhdistyksen hyväksi, urheileminen sekä urheiluseuran pirissä tapahtuva vapaaehtoinen lasten ja nuorten ohjaaminen. Työsopimuksen voi tehdä 15 vuotta täyttäneen henkilön kanssa, mutta pysyvä työhönotto on kuitenkin pääsääntöisesti mahdollista vasta oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden työnteosta säädetään laissa nuorista työntekijöistä. Tarkemmin: Oikeuskäytännön mukaan osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtaja ei ole työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa, vaan hän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön toimielin. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:llä on erillinen johtajasopimusopas. Työsopimus voidaan tehdä joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.

3 Työn eri muodot - Vakituinen työ: työsopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. työsuhde lakkaa irtisanomisella, mutta työnantajan on esitettävä erityinen syy. - Osa-aikatyö: työ, jota tehdään alle laissa tai työ- tai virkaehtosopimuksessa määritellyn säännöllisen viikkotyöajan. Palkka suhteutetaan työaikaan. Työnantajan on tarjottava työtä ensin osa-aikaisille. Osa-aikaisella voi olla useampi työsuhde. Osa-aikaiseen ei saa soveltaa huonompia työehtoja. - Määräaikainen työ: määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Sopimuksessa on ilmettävä määräaikaisuuden syy ja kesto. Määräaikaista työntekijää ei voida irtisanoa ennen määräajan päättymistä, muutoin kun työntekijän rikkoessa tai laiminlyödessä annettuja tehtäviä. Jatkettuja määräaikaisuuksia pidetään toistaiseksi voimassa olevina, jos niille ei ole pätevää perustetta. Määräaikaisuuden perustana voi olla kertaluontoinen työ tai työkokonaisuus, kausiluontoinen työ, vakiintumaton toiminto/työ, sijaisuus. - Vuokratyö: työsopimus on tehty työvoimaa vuokraavan yrityksen kanssa ja työntekijä on työsuhteessa vuokrayritykseen. työpaikka voi vaihdella samoin kuin palkka työpaikan mukaan. Palkka maksetaan ensisijaisesti vuokratyönantajaa sitovan sopimuksen mukaan. Jos vuokratyönantajaa ei sido mikään työehtosopimus, niin palkka on maksettava työntekopaikkaa sitovan työehtosopimuksen mukaisesti. - Keikkatyö: lyhyt keikkatyö tai lyhytkestoinen projekti, jolloin työsuhde on määräaikainen. Työt virkasuhteessa Valtion, kunnan tai seurakunnan työ on virkasuhteista. Virkaan nimetään ja suostutaan, työsopimuksen sijasta työntekijälle annetaan määräyskirja. Koeaika Työsuhteen alkaessa voidaan sopia enintään neljän kuukauden koeajasta. Myös määräaikaisessa työsuhteessa voidaan erikseen sopia koeajasta. Koeaikana työsopimus voidaan purkaa välittömästi, joskin työnantaja tarvitsee asiallisen perusteen. Koeaikaa ei ole jos sitä ei ole sovittu työsuhteen alkaessa. Työaika Aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon tai on velvollinen olemaan työpaikalla tai muutoin työnantajan käytettävissä. säännöllinen työaika on kahdeksan tuntia vuorokaudessa, 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksilla useilla aloilla viikoittainen työaika on sovittu lyhyemmäksi. Esimerkiksi valmentajan ja urheilijan työajan ulkopuolella olevaa aikaa on pelimatka, jos seuran järjestämään kuljetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos kuljetus pe-

4 lipaikalle on pakollinen ja jonka aikana pidetään palavereja on ko. matka-aika työaikaa. Säännöllinen työaika 15 vuotta täyttäneellä saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneellä samasta työstä. Oppivelvollisen työntekijän koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Työnantajan määräämä koulutus kuuluu työaikaan. vapaaehtoinen koulutus ei kuulu työaikaan ellei siitä ole erikseen sovittu. Tarkemmin: Palkka Palkka sovitaan työsuhteen alussa. Palkka ei saa olla alan työehtosopimuksessa määriteltyä pienempi, mutta työnantaja voi maksaa korkeampaa palkkaa. Palkka voi olla aikapalkkaa tai perustua osittain tai kokonaan suoritukseen tai tulokseen (provisio, bonus). Palkkaa voidaan alentaa vain työntekijän suostumuksella. Palkanmaksu päivä on syytä kirjata työsopimukseen. Ylityö Työ, jota tehdään yli lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen määrittelemän säännöllisen työajan enimmäistuntimäärän. Siitä on sovittava joka kerta erikseen. Ylityötä saa tehdä enintään 138 tuntia neljän kuukauden jaksolla, ja enintään 250 tuntia vuodessa. Lisäksi voidaan sopia 80 tunnin lisäylityöstä vuositasolla. Ylityöstä on maksettava erillinen korvaus ja ylityötä voi teettää vain työntekijän suostumuksella. Yötyö ja vuorotyö Yötyötä (kello 23 6) saa teettää vain työaikalain määrittelemissä rajoissa ja tehtävissä. Yötyö liittyy usein vuorotyöhön. Vuorotyössä työvuorojen on vaihduttava säännöllisesti. Tarkemmat ohjeet Työaikalain 5 luku 26 pykälä. Päivärahat ja ateriakorvaus Päivärahaa maksetaan, kun työn tekemispaikka on yli 15 kilometrin päässä varsinaisesta työpaikasta. Päivärahojen tarkempi määrittely Kilometrikorvaukset Jos työmatkalla joutuu käyttämään omaa autoa siitä on maksettava kilometrikorvaus. Vuosiloma ja lomaraha / -korvaus Alle vuoden työsuhteessa vuosilomaa ansaitaan kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta. Yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa lomaa karttuu 2,5 päivää kuukautta kohti. Vuosiloma ansaitaan välisenä aikana ja lomakausi on Työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomastaan kuusi päivää pidettäväksi säästövapaana. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia 18 päivää ylittävän loman osan pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Työ- ja virkaehtosopimuksessa on sovittu lomarahasta, jonka suuruus on yleensä 50 % loma-ajan palkasta. Jos työtä tekee kaikkina kuukausina alle 14 päivää on oikeutettu lomakorvaukseen. Lomakorvauksen määrä on 9 % edellisen lomamääräyty-

5 misvuoden aikana säännöllisestä työstä maksetusta palkasta ja jos työsuhde kestänyt vähintään vuoden on lomakorvaus 11,5 %. Sairausloma Työsopimuslain mukaan työnantaja maksaa sairausajan palkan kymmeneltä päivältä. Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa maksetaan täysi palkka ja alle kuukauden puolet normaalista palkasta. Sen jälkeen KELA maksaa sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja. Työnantajalle on ilmoitettava poissaolosta. Lomautus Työantajan päätöksellä tapahtunut työteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeytys. Syynä voivat olla yrityksen tilapäisestä heikosta kannattavuudesta tai tuotannon oleellisista muutoksista johtuva töiden väliaikainen väheneminen. Lomautuksen aikana työsuhde jatkuu ja työntekijän halutessa vaihtaa työpaikkaa, on hänen irtisanouduttava. Lomautuksen aikana työntekijä voi tehdä töitä toiselle. Lomautuksen päättymisestä työnantajan on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää aiemmin työntekijälle. Perehdyttäminen Perehdytyksellä työntekijä opastetaan talon tavoille ja työhön. Sen avulla työntekijälle on tehtävä tutuksi mm. työkaverit, työkäytännöt, pukeutumiskoodit, työajat ja tauot, työ- ja sosiaalitilat, työterveyshuolto sekä luottamusmiestoiminta. Työturvallisuus Työturvallisuuslaki ohjaa työturvallisuuden hoitamista. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi sekä ylläpitämiseksi. Yksityisyyden suoja työelämässä Yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestinnän salaisuus on turvattu perustuslaissa. Työelämässä on voimassa laki yksityisyyden suojasta työelämässä (voimaan ) Eläke Työntekijän eläketurvan järjestää työnantaja. Vähintään 18 vuotta täyttäneen työntekijän palkkatyöstä kertyy työeläkettä. Yrittäjä on velvollinen järjestämään oman eläketurvansa. Työnantajan velvollisuudet ja direktiovalta Yleisvelvoite on edistää hyviä suhteita työntekijöihin sekä työntekijöiden välillä. On huolehdittava työntekijän mahdollisuuksista suoriutua työtehtävissään myös silloin kun yrityksen toiminta, työ tai työmenetelmät muuttuvat. Velvollisuudet on määritelty työsopimuslain toisessa luvussa, keskeisimpiä velvollisuuksia on mm. - Työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti - Työntekijää ei saa syrjiä myöskään palkkaamisvaiheessa

6 - Määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa oleviin ei saa soveltaa huonompia työolosuhteita kuin vakinaisessa työsuhteessa oleviin - On huolehdittava työturvallisuudesta o Työturvallisuuslakia ( /738) sovelletaan kaikkeen toisen palveluksessa tehtävään palkkatyöhön. Tavanomainen harrastustoiminta on lain soveltamisen ulkopuolella, kuten myös ammattiurheilu. - Jos tarvitaan lisää työntekijöitä tehtäviin, mitkä soveltuvat osa-aikaisille on työtä tarjottava osa-aikaisille - Jos tarjolla oleva työ edellyttää koulutusta, on työnantajan sitä järjestettävä - Vapautuvista työpaikoista on ilmoitettava, niin että osa- ja määräaikaisilla työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet hakeutua niihin muiden kanssa - Työnantajan on noudatettava alalla voimassaolevaa työehtosopimusta vähimmäistasona työsuhteen määrittelyssä - Palkka on maksettava tai oltava nostettavissa palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. (Palkanmaksu työsuorituksen estyessä kts. esim YTN:n työsuhdeopas kohta / On velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä, mutta työnteko ei ole ollut mahdollista työnantajasta johtavasta syystä - Ohjaavia velvoitteita ovat hyvän ilmapiirin edistäminen, työntekijöiden kehittämismahdollisuuksien edistäminen sekä koulutuksesta, opastuksesta ja perehdyttämisestä huolehtiminen. - Työnantajan tulee ottaa tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus kaikille työsuhteessa oleville työntekijöille - Työnantajan tulee järjestää työterveyshuolto. Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. - Urheiluseura tai liikuntajärjestö tai vastaava on velvollinen järjestämään alle 43- vuotiaalle urheilijalle vakuutusturvan - Direktiovaltaan kuuluu mm. seuraavia seikkoja: o Oikeus antaa työnjohtokäskyjä, järjestellä töitä, työmenetelmiä sekä antaa yksityiskohtaisia ohjeita töiden suorittamisesta o Oikeus määrätä työn johtajuudesta

7 o Työaikakysymykset, joita työehtosopimus tai lainsäädäntö ei rajoita ovat työnantajan toimivallassa o Työnantaja ei saa antaa lain tai hyvän tavan vastaisia kohtuuttomia tai syrjiviä käskyjä. Tällöin työntekijällä on oikeus olla noudattamatta niitä Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet - Työntekijällä on oikeus kuulua tai olla kuulumatta ammattiyhdistykseen sekä osallistua sen toimintaan - Työntekijöillä tai heidän järjestöillään on oikeus käyttää maksutta työntekijän tiloja tauoilla ja työajan ulkopuolella työsuhdeasioiden käsittelyä varten (kokoontumisoikeus ei saa aiheuttaa haittaa työnantajalle) - Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työtodistus, josta on ilmettävä työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. erikseen pyydettäessä todistuksessa on mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä - Työtodistus tulee pyytää kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä ja mikäli haluaa arvion työtaidosta sekä käytöksestä on todistus pyydettävä viiden vuoden kuluessa. - Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen työnantajan lain ja työehtosopimuksen rajoissa antamia ohjeita - Tulee noudattaa sovittuja työaikoja ja käytettävä määrättyjä suojavälineitä - On huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta sekä terveydestä - Ei saa vahingoittaa työnantajaa harjoittamalla kilpailevaa toimintaa joko itse tai toisen palveluksessa - Ei saa käyttää hyödykseen tai ilmaista ulkopuolisille työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia - Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän mahdollisuutta siirtyä toisen kilpailevan yrityksen palvelukseen työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä työsuhteen alkaessa tai sen aikana työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä Apua ja turvaa työelämässä Ammattiliitto Ammattiliitto on työntekijän järjestö, joka pyrkii puolustamaan ja parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliitot neuvottelevat alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä työnantajaliittojen kanssa. Ammattiliitot valvovat työehtosopimusten noudattamista ja toimivat riitatilanteissa jäsenten apuna.

8 Luottamusmies Luottamusmies neuvottelee edustamiensa työntekijöiden puolesta työnantajan kansa työsuhteen eduista, työsopimuksen soveltamisesta ja työpaikan kehittämisestä. Tarvittaessa puuttuu ongelmatilanteisiin. On linkki omaan ammattiliittoon. Työ- ja virkaehtosopimus Työehtosopimus on ammattiliiton tai usean liiton yhdessä työnantajan tai työnantajaliiton kanssa neuvottelema sopimus. Siinä sovitaan alan palkoista, kororuksista ja lakia paremmista eduista kuten vuosilomista ja työajoista. Palkka- ja muut edut ovat vähimmäisetuja, joita ei saa työsopimuksessa alittaa. Työ- ja virkaehtosopimus sitoo työnantajaa, työnantaja- ja palkansaajaliittoa sekä niiden jäseniä. Sopimuksen voimassaoloaikana ei erimielisyyksien ilmaantuessa saa ryhtyä lakkoon. Yhteistoimintaneuvottelu (YT-neuvottelu) YT-neuvottelujen perustana on, että työntekijällä on oltava mahdollisuus vaikuttaa työtä, työoloja, asemaa sekä työllistymistä koskevissa asioissa työnantajan päätöksiin. Menettelyn piiriin kuuluu mm. henkilöstön asemaan vaikuttavat muutokset työtehtävissä ja työmenetelmissä, siirrot tehtävästä toiseen, olennaiset laitehankinnat, yrityksen tai sen osan lakkauttaminen, ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat periaatteet, henkilöstösuunnitelma sekä koulutustavoitteet. YT-laki ei koske yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Palkkaturva Palkkaturvajärjestelmällä turvataan työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. palkkaturva haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta tai sivulla olevalla lomakkeella. Konkurssitapauksessa palkkaturvaa voi hakea myös konkurssipesästä. Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. 10 hyvää syytä kuulua liittoon - liitto valvoo työaikaan ja palkkaan liittyviä etuja - luottamusmies auttaa työpaikalla paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa - oikeusturvaa ja ilmaista oikeusapua ristiriitatilanteissa - neuvoa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä - lomautus- ja työttömyystilanteissa ansiosidonnaista työttömyysturvaa - omaa osaamista voi kehittää tarjotulla monipuolisella koulutuksella - vakuutusturvaa ja rahanarvoisia jäsenetuja - verkostoitumista alan toisten asiantuntijoiden kanssa - ajankohtaista tietoa jäsenlehden kautta - saat vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön ja sopimuksiin

9 Ammattiliitoja (työntekijät), joissa liikunta-alan henkilöstöä järjestäytyneenä - AKAVA on korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö, jossa on noin jäsentä. Liittoon kuuluvat työskentelevät erilaisissa esimies-, asiantuntija- ja opetustehtävissä. o Liikunta-alan akavalaisia jäsenjärjestöjä ovat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (NUOLI) Suomen Ammattivalmentajat (SAVAL) Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt - SAK on suurin keskusjärjestö yli miljoonalla jäsenellään. SAK:n jäsenliitot edustavat kuljetusalaa, teollisuutta, julkista sektoria sekä yksityistä palvelualaa. o Liikunta-alan työntekijöitä edustaa Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto (JHL) - STTK kokoaa koulutettuja asiantuntijoita ja ammattilaisia eli toimihenkilöitä, jotka työskentelevät mm. teollisuudessa, terveydenhoidossa ja palvelualoilla. o Liikunta-alaa edustavat jäsenliitot ovat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (Jyty) Toimihenkilöliitto (ERTO) Työn ja opiskelun yhteensovittaminen Työharjoittelu ja työssäoppiminen Työharjoittelu ja työssäoppiminen kuuluvat tavoitteellisiin toisen asteen ja ammattikorkeakoulun tutkintoihin. tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy oman ammattialansa käytännön työtehtäviin todellisessa työympäristössä. Ammattikorkeakoulututkinnoissa puhutaan työharjoittelusta ja toisen asteen ammatillisissa tutkinnoissa työssäoppimisesta. Oppisopimus Oppisopimus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa toisen asteen ammatillista koulutusta. Se perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen sopimukseen. Opiskelijan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt ja koulutuksesta noin prosenttia tapahtuu työpaikalla.

10 Palkan ja opintotuen yhdistäminen Opiskelijan ansaitsemat palkkatulot vaikuttavat opiskelijan opintososiaalisiin etuihin eli opintotukeen. Tulot vaikuttavat, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voi nostaa opintotukea. Kunkin itse tulee huolehtia siitä, että tulot pysyvät sallituissa rajoissa. Opintovapaa Työntekijällä on oikeus opintovapaaseen kun on olut vuoden saman työnantajan palveluksessa. Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Opintovapaa on palkatonta, ellei toisin ole sovittu. Opintoihin voi saada aikuiskoulutustukea. Työn ja perheen yhteensovittaminen Perhevapaat Perhevapaita koskevat säännökset löytyvät työsopimuslain 4 luvusta ja sairausvakuutuslaista. Pituudet määräytyvät sairausvakuutuslain ja ilmoitusajat työsopimuslain mukaan. Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden johdosta eikä siksi, että käyttää perhevapaita tai on perhevapaalla. Perhevapaita ovat: äitiys- ja isyysvapaa (äitiysvapaa 105 arkipäivää, isyysvapaa 1 18 arkipäivää), vanhempainvapaa (158 arkipäivää, vanhempainvapaa on yleensä palkaton, mutta siitä kertyy vuosilomaa), hoitovapaa (hoitovapaata on oikeus saada siihen saakka kun lapsi täyttää kolme vuotta hoitovapaalta ei makseta palkkaa eikä siitä kerry vuosilomaa) ja tilapäinen hoitovapaa (alle 10-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa voi saada enintään neljä päivää hoitovapaata). Kelan etuudet lapsiperheelle Kelan maksamia etuisuuksia ovat: äitiysavustus (joko äitiyspakkaus tai rahasumma), vanhempainpäivärahat, lapsilisä (alle 17-vuotiasta lapsista), kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki pienestä lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa, adoptiotuki ulkomailta adoptoitaville ja tuet lapsen sairastuessa. Työssä Jaksaminen Työterveyshuolto Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Työterveyshuoltolaki korostaa ennaltaehkäisyä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Terveystarkastusta ei voida tehdä, jos henkilö kieltää tarkastuksen. Tässä tapauksessa henkilöä ei voida sijoittaa työhön, johon on edellytyksenä terveystarkastuksen suorittaminen. Työntekijän terveydentilatietoja ei saa luovuttaa työnantajalle ilman työntekijän suostumusta.

11 Työsuojelu Työnantajan velvollisuus on järjestää turvalliset työolot ja edistää työntekijöiden hyvinvointia työpaikalla. Työntekijälle on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Jokaisella työpaikalla on nimetty työsuojelupäällikkö ja vähintään kymmenen työntekijän työpaikoilla on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työsuojelun tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen sekä työturvallisuus. Työhyvinvointi Työhyvinvointi koostuu mm. seuraavista tekijöistä: työntekijän terveys, työntekijän jaksaminen, työpaikan turvallisuus, hyvä työn hallinta, työilmapiiri ja johtaminen Toimiva työyhteisö Toimivassa työyhteisössä työntekijöillä on mahdollisuus osallistua yhteisön kehittämiseen. Keskeistä on jatkuvuuden ohella kaikkien osapuolten sitoutuminen kehittämiseen sekä reagoimiseen muutostilanteissa. Tasa-arvo työpaikalla Työelämän tasa-arvoa säätelee tasa-arvolaki. Vähintään 30 työntekijää käsittävissä työyhteisöissä on työnantaja velvollinen tekemään tasa-arvosuunnitelman. Palkkatasa-arvo ja samapalkkaisuus ovat työelämän tärkein tasa-arvokysymys. Työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei henkilöstön palkitsemisessa ole palkkasyrjintää sukupuolten perusteella. Työpaikkakiusaaminen Jokaisella työntekijällä on oikeus henkisesti turvalliseen työympäristöön. Kiusaamiselle ei ole olemassa yhtä sovittua määritelmää. Kiusaamisen ilmetessä on oleellista, että ongelmaan tartutaan välittömästi. Kehityskeskustelu Kehityskeskustelu käydään säännöllisin välein työntekijän ja lähimmän esimiehen välillä. Tavoitteena on antaa ja saada palautetta työhön liittyvistä seikoista. Kerro keskustelussa avoimesti ja rehellisesti työstä, toiveista ja työpaikan tilanteesta. Kehityskeskustelun ohella voi olla erillisiä tai samanaikaisia palkka- ja tavoitekeskusteluja Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaalle voi jäädä kokoaikainen työntekijä tai työntekijä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alan kokoaikatyöntekijän työajasta. Lisäksi ennen vuorotteluvapaata on ollut vähintään kymmenen vuotta työssä. Vuorotteluvapaa on yhtäjaksoisesti vähintään 90 ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivän vapaajakso. Vuorottelukorvausta maksetaan 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta, johon olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Korvaus 0n 80 prosenttia, jos takana on 25 vuoden työhistoria. Vuosiloman kertymisestä vuorotteluvapaan aikana on sovittava erikseen.

12 Työsuhteen päättyminen Lomauttaminen Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, mikäli hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen. Työntekijä voidaan lomauttaa, jos tarjolla oleva työ on vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä olennaisesti tai pysyvästi eikä työntekijää voida sijoittaa tai kohtuudella uudelleen kouluttaa. Irtisanominen Työnantaja voi irtisanoa työsuhteen vain asiallisesta ja painavasta syystä, kuten talouden heikentyminen, tuotannon uudelleen järjestelyt. Työnantajan on selvitettävä voidaanko työntekijälle löytää työnantajakonsernista muita työtehtäviä tai koulutusta. YT-neuvotteluissa pyritään löytämään keinoja irtisanomisen välttämiseksi. Työnantaja voi irtisanoa vakituisen työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä, esim. jatkuva myöhästely, työ tai työturvallisuuden laiminlyönti. työntekijä irtisanoutuessaan ei tarvitse perustetta. Irtisanomisajat on säädetty laissa. Työntekijälle on annettava varoituksella mahdollisuus korjata menettelynsä. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanotulle työntekijälle on tarjottava työtä, mikäli työnantaja tarvitsee samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin uudelleen työvoimaa. Velvollisuus on voimassa yhdeksän kuukauden ajan irtisanomisesta. Määräaikaiset työsopimukset lakkaavat automaattisesti työkauden päättyessä. Lähtökohtaisesti määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, mikä on aiheuttanut ongelmia mm. kilpaurheiluun liittyvissä tapauksissa. Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan lisätä lauseke mahdollisuudesta päättää sopimus ennen sovittua määräaikaa sovittavaa irtisanomisaikaa noudattaen mikäli seura menettää sarjapaikkansa. Työsopimuksen purkaminen Työsopimus voidaan päättää ilman irtisanomisaikaa. Esim. jos työntekijä on erittäin vakavasti laiminlyönyt tai rikkonut työsuhteesta tai laista johtuvia velvollisuuksiaan, kuten vaarantamalla muiden turvallisuutta tai varastamalla työnantajan omaisuutta tai olemalla poissa töistä viikon ilmoittamatta siitä työnantajalle. Työntekijä ei voi purkaa työsopimusta jos työnantaja rikkoo omia velvoitteitaan. Liikkeen luovutuksen vaikutus työsuhteeseen - kts. esim. YTN:n työsuhdeopas kohta 3.5. Palkanmaksu työnteon päättyessä Työttömäksi jouduttua on ilmoittauduttava heti työvoimatoimistoon kokoaikatyötä hakevaksi, jos haluaa työttömyysetuutta. Kela maksaa peruspäivärahaa, jos työtön ei kuulu työttömyyskassan. Työttömyyskassaan kuuluvalle maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli hän on ollut kassan jäsen kymmenen kuukautta ennen työttömäksi jääntiä ja ns. työssäoloehto täyttyy. Ehto täyttyy, kun on ollut työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden ajan työssä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. tarkastelujaksoa voidaan pidentää seitsemään vuoteen erityisten syiden vuoksi.

13 . Työtodistus Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työtodistus, josta on ilmettävä työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Erikseen pyydettäessä todistuksessa on mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistus tulee pyytää kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä ja mikäli haluaa arvion työtaidosta sekä käytöksestä ja todistus pyydettävä viiden vuoden kuluessa. Työttömyysturva Joutuessa työttömäksi ja halutessa työttömyysetuutta on ilmoittauduttava heti työvoimatoimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi. jos ei kuulu työttömyyskassaan maksaa Kela työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa työssäoloehdon täyttyessä. Työssäoloehto täyttyy, kun on ollut palkkatyössä 34 kalenteriviikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa sekä palkka alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 40-kertaisen peruspäivärahan suuruinen. - Työmarkkinatuki on tarkoitettu ensi kertaa työmarkkinoille tuleville ja työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saaneille. Alle 25-vuotiaan osalta maksamisen edellytyksenä on hakeminen ammatilliseen koulutukseen. - Työttömyyspäivärahaan on oikeutettu Suomessa asuva vuotiaan henkilö, joka ilmoittautuu työttömäksi kokopäivätyötä hakevaksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon, on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä sekä täyttää työssäoloehdon. työttömyyspäivärahaa aletaan maksaa kahdeksannesta päivästä alkaen. - Ansiosidonnainen päiväraha on työttömyyskassan jäsenille maksettava päiväraha, jonka edellytyksenä on kuuluminen kassaan kymmenen kuukautta ennen työttömyyttä ja on maksanut jäsenmaksunsa sekä täyttää työssäoloehdon. ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa enintään 500 päivältä. - Palkkaturva turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. - Urheilija on oikeutettu työttömyyspäivärahan peruspäivärahaan täyttäessään työssäoloehdon. urheilija kuuluu oikeuskäytännön mukaan myös palkkaturvan piiriin ja voi saada seuran konkurssitilanteessa korvauksen saamatta jääneistä palkoista. Tarkemmin: Työvoimapoliittinen koulutus Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on työ- ja elinkeinoelämän rahoittamaa koulutusta, mikä on opiskelijalle maksutonta sekä suunniteltu ensi sijassa työttömille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille. Koulutukseen haku tapahtuu työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

14 Materiaalia: Epätyypilinen opas. Opas normaalityösuhteista poikkeaviin työsuhteisiin. Akavan Erityisalat ry Itsenäisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän opas. Akavan Erityisalat ry Jytyn yhdistyksen opas Suositus leiri- ja retkityöaikojen korvauksista kuntasektorilla. AEK ry, Nuoli ry, TAKU ry Työsuhdeopas. Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry Tervetuloa työelämään. Työelämän ABC. STTK Opiskelijat / työelämä / Edunvalvonta ja työ / jäsenelle / jäsenopas /

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN w w w. s t t k. f i T e r v e t u l o a t y ö e l ä m ä ä n TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN Työelämässä sinulla on työnantajaasi kohtaan oikeuksia ja velvollisuuksia, joista on hyvä tietää

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Pidä kiinni oikeuksistasi!

Pidä kiinni oikeuksistasi! Työssä Suomessa Pidä kiinni oikeuksistasi! 2 Maahanmuuttovirasto Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Joutsenon vastaanottokeskus www.ihmiskauppa.fi 0295 463 177 2014, suomi Työssä Suomessa Turvapaikanhakijan

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

JOHDANTO Työoikeudelliset periaatteet 15. Työsuhteen tunnusmerkit 16

JOHDANTO Työoikeudelliset periaatteet 15. Työsuhteen tunnusmerkit 16 Sisällys JOHDANTO 13 1 Työoikeudelliset periaatteet 15 Työsuhteen tunnusmerkit 16 Sopimus 16 Työn tekeminen 16 Työnantajan lukuun 17 Palkka tai muu vastike 17 Työnantajan johto ja valvonta 17 Tulkinnanvaraisia

Lisätiedot

Alkusanat I Osa Johdanto II Osa Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja normilähteet... 17

Alkusanat I Osa Johdanto II Osa Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja normilähteet... 17 Alkusanat... 11 I Osa Johdanto... 13 II Osa Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja normilähteet... 17 1 Suomen työmarkkinajärjestelmä... 19 1.1 Keskusjärjestösopimukset... 19 1.2 Työrauhavelvollisuus...

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Iivari Järvinen 3/2008 Suomen Eläinlääkäriliitto Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Tyypillinen työsuhde määritellään yksinkertaisimmillaan siten, että siinä työntekijä on työsuhteessa vakinaisena (työsuhde

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Työlainsäädännöstä. Työyhteisötaidot Jouko Karhunen 2011

Työlainsäädännöstä. Työyhteisötaidot Jouko Karhunen 2011 Työlainsäädännöstä Työyhteisötaidot Jouko Karhunen 2011 Yleistä tästä kalvosarjasta Käsiteltävät lait löytyvät netistä www.finlex.fi Tämä esitys ei ole täydellinen, vaan ohella on tutustuttava osoitettuihin

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

LUKIJALLE... LYHENTEET...

LUKIJALLE... LYHENTEET... SISÄLLYS LUKIJALLE... LYHENTEET... V XII 1 TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSTEITA... 1 1.1 Työoikeuden sisältö ja merkitys käytännössä... 1 1.2 Työlakien ajallinen soveltaminen... 3 1.3 Velvollisuus noudattaa säännöksiä

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET 6. Työntekijän työsuhteen 1. Työntekijän työsuhteen päättyminen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen y periaatteet ja

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työsuhteen ehdot 1. Työsopimus:

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

HENRY Forum 4.11.2008

HENRY Forum 4.11.2008 HENRY Forum 4.11.2008 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen Luottamusmiesasiaa Minna Anttonen Luottamusmiesjärjestelmä Perustuu luottamusmiessopimukseen Tes:n liite 3, sivut 43-51 1 Sopimuksen soveltamisala Koskee Teknologiateollisuus ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta,

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, Työsopimus ja työsuhteen päättäminen Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, 23.11.2017 Ennen työsopimusta Työntekijän hakeminen/haastattelu Kuka tekee työsopimuksen/on sopimuksen osapuoli Tarkistettava HA-päätöksen

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ?

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? Katja Leppänen EK TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISKEINOT - PERUSTEENA YRITYKSEN TUOTANTO / TALOUS 1. Irtisanominen työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. kollektiiviperuste)

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto Työnhaku www.mol.fi Muutosturva Työvoimatoimisto Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskevalla toimintamallilla parannetaan työntekijän asemaa tilanteissa, joissa

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti http://www.mol.fi/mol/fi/02_tyosuhteet_ja_lait/02_ulkom_suomessa/index.jsp http://www.amiedu.net/cofi/tulokset.html 1 Kartta: Maanmittauslaitos EU KELA 2 Väestörekisterikeskus Kielitaitto

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot