Omistajapolitiikan mukaan omistukset voivat olla luonteeltaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajapolitiikan mukaan omistukset voivat olla luonteeltaan"

Transkriptio

1 Taloustoimikunta TOIMITILAT JA TALOUDEN HALLINTA 1. Kaupungin taloustilanne Vuoden 2013 tulos oli arvioitua parempi. Käyttöön otetut poikkeukselliset toimenpiteet vaikuttivat sekä henkilöstön että päättäjien talouden hallinnan asenteisiin ennakoitua vahvemmalla tavalla. Kunnallisveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle 19,50 %:sta 20,50 %:iin. Kuntalaisilta kerätään palvelujen ylläpitoon nyt 10 milj. enemmän kuin edellisvuonna. Rakennemuutosohjelman arvoksi vuodelle 2014 on talousarvioon kirjattu 1 milj.. Helmikuun lopun tilannekatsauksen mukaan tavoite on vaarassa jäädä saavuttamatta. Miljoonan euron tavoitteesta ei voida kuitenkaan tinkiä. Välttämättömät talousarviomuutokset heikentävät kaupungin taloutta 1,26 milj. eurolla. Suurin osa muutoksesta johtuu kaupungista riippumattomasta syystä. Heikennyksen johdosta kaupunginhallitus päättää lisätoimenpiteistä. Vuosina taloutta on pystyttävä parantamaan noin 10 milj. eurolla. Julkisen talouden sopeutus jatkuu ja koskettaa myös kuntia. Joudumme varautumaan mm. mahdollisen työmarkkinatukiuudistuksen tuomiin lisäkustannuksiin. Valtionosuusuudistuksen koelaskelmat olivat Joensuun kannalta myönteisiä, mutta uudistuksen käsittely on alkutaipaleella. Kasvava velkaantuminen lisää korkomenoja. Talousstrategian velkamittarin (lainakanta/ verot + valtionosuudet) mukainen velkataakka oli 33 % vuonna Strategian mukaan suhde voi poikkeuksellisissa oloissa tilapäisesti olla 40 %. Mittavan investointiohjelman vuoksi uuttaa velkaa joudutaan ottamaan kuluvana vuonna lähes 60 milj. euroa ja velkataakka nousee noin 43 %:iin. Rakennemuutosselvitysten talousvaikutusten arvioinnin perusteella näyttää siltä, että suuri tai jopa suurin säästöpotentiaali voi olla toimitilakustannuksissa. Noin 62 %:iin C- ja E-salkun kiinteistöomaisuudesta on kohdistettu toimenpiteitä. Jatkossa pitää entistä enemmän keskittyä kaupungin toimintojen tiivistämiseen ja tätä kautta saada A-salkusta siirrettyä kiinteistöomaisuutta toimenpidesalkkuun C. 2. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistusten arviointi Kaupunki on omistajana mukana 39 tytär- tai osakkuusyhtiössä (liite). Näistä noin puolet liittyy palvelutoimitilojen omistamiseen. Omistajapolitiikan mukaan omistukset voivat olla luonteeltaan 1. strategisia, kaupungin kehitystä edistäviä 2. palvelutuotannon edellytyksiä turvaavia 3. liiketaloudellisia, taloudellista tuottoa tuottavia. Mikäli omistus ei täytä yhtäkään näistä ehdoista, omistukselle ei ole pääsääntöisesti perustetta. Omistamisella on aina myös hintansa, sillä omistaminen sitoo pääomia.

2 Omaan taseeseen tehtävien investointien rahoittamiseksi on syytä tutkia mahdollisuudet irrottaa pääomia yhtiöomistuksista. Näkökulma ja ratkaisut johdetaan omistajapolitiikasta. Erityisesti toimitilaomistusten osalta arvioidaan omistuksen tarpeellisuus. Tilakeskuksen ja palveluntuottajan yhteistyönä selvitetään vaihtoehtoinen tilaratkaisu, jossa ensisijainen malli on sijoittaa palvelu jo olemassa oleviin muihin tiloihin. Tavoitteena on pääomien irrottamisen ohella tiivistää tilamäärää ja sitä kautta vähentää toimitilakuluja ja investointitarpeita. Samalla arvioidaan riittävällä tarkkuudella omistuksesta luopumisesta aiheutuvat myyntivoitot tai -tappiot. Kattava ja tuloksiin pääsevä arviointi- ja selvitystyö vaatii Tilakeskukseen lisäresurssia. Toimikunnan arvion mukaan panostus tuottaa kulunsa takaisin useampi kertaisesti. Valmistelutyö toimikunnan käsittelyä varten tulisi tehdä työryhmässä, jossa Tilakeskuksen edustuksen lisäksi olisi mukana mahdollinen kaupungin käyttäjätaho, omistajaohjaus ja tarvittaessa kaupunginlakimies. 3. Uusien toimitilojen hankinta Kaupungin taseeseen suunniteltujen toimitilojen investoinnit lähivuosina ovat jopa 100 milj. euroa. Strategian mukainen velkakatto ylittyy jo kuluvana vuonna, minkä vuoksi toimikunta on selvittänyt toimitilojen hankinnan rahoitusvaihtoehtoja. Tilakeskus teetti vuonna 2012 selvityksen Kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista. Selvitys esiteltiin syksyllä 2012 valtuuston talousseminaarin yhteydessä. Rahoituksen kannalta lähes poikkeuksetta edullisin vaihtoehto on lainanotto rahalaitoksesta. Käyttäjien ja Tilakeskuksen yhdessä suunnittelema ja käyttäjälle tuleva tilaratkaisu ei kaikissa tapauksissa ole esim. tilamäärän kannalta tehokkain. Riski lienee suurin silloin, kun vastaavan tyyppisen tilaratkaisun tarjoajia on markkinoilla useita. Kun kaupunki omistaa tilan ja vastaa sen ylläpidosta, sillä on myös omistaja- ja ylläpitoriski. Omistajariskin arvoksi on elinkaarihankkeissa mainittu esim. 5 %. Toimitilasta ei saada kiinteistöveroa. Tätä vaihtoehtoa käytetään valtaosassa hankkeita. Keskusteluissa on ollut esillä myös lainanotto tulevaisuus- tai elinkeinorahastosta. Kaupunginvaltuuston hyväksymien rahastojen säännöt eivät nykyisellään salli lainaamista kaupungin toimitilahankkeisiin. Vaikka säännöt sen sallisivatkin, ei lainaaminen rahastoista nykyisellä lainojen korkotasolla ole järkevää. Rahastojen arvioitu tuotto nykyisellä allokaatiolla on keskimäärin runsaat 5 % vuodessa. Pitkäaikaisen rahalaitoslainan korko on merkittävästi matalampi. Lisäksi rahastolle maksettavan lainan korkomeno pitäisi ottaa kaupungin muista menoista. Rahastolainausta voidaan harkita tilanteessa, jossa rahalaitoksista otettavan lainan korko ylittää pysyvästi rahaston varoille saatavan tuoton. Kiinteistöleasing on kasvanut nopeasti uutena vaihtoehtona toimitilojen hankinnassa. Kiinteistöleasingillä on tehty mm. kouluja, päiväkoteja ja terveysasemia. Kiinteistöleasingissä leasingrahoitusyhtiö omistaa ja rahoittaa hankkeen. Leasingyhtiö vuokraa kohteen kaupungille tyypillisesti 20 vuodeksi. Vuokra, joka on pääomasta perittävää vuokraa, lasketaan vuokrakohteen pääoma-arvolle ja sidotaan korkotasoon. Korkoriski jää vuokralle ottajalle. Vuokrakauden jälkeen kaupungilla on joko optio tai velvollisuus lunastaa rakennus sovitulla osahinnalla sen alkuperäisestä arvosta tai jatkaa vuokrasopimusta, jolloin lunastushinta määritellään uudestaan. Jos vuokrasopimusta jatketaan, vuokran pääoma-arvona käytetään lunastushintaa, joka voi esim. 20 vuoden sopimuksissa olla 40 %. Tilakeskus voi hoitaa hankkeen rakennuttamisen leasingyhtiön puolesta ja vastata hankkeen tavoitteiden toteutumisesta. Kiinteistön hoito- ja ylläpito voi olla joko omaa tai ostettua, mutta omistajavastuut ovat kaupungilla. Kaupunki saa tehdä kohteessa toimintansa vaatimia muutoksia parhaaksi katsomallaan tavalla kustantaen ne itse tai sopien niistä erikseen leasingyhtiön kanssa.

3 Kiinteistöleasing ei nosta lainakantaa, mutta leasing-vastuut kasvavat ja näkyvät tilinpäätöserittelyissä. Toimitilasta kaupunki saa kiinteistöveron. Rahan hinta kiinteistöleasingissä on kilpailukyinen. Kiinteistöleasingillä on kunnissa rahoitettu mm. terveysasemia, kouluja ja päiväkoteja. Toimitilan vuokraaminen on normaalia toimintaa kun Tilakeskus vuokraa olemassa olevia tiloja kaupungin tarpeisiin esimerkiksi toimistokäyttöön. Vuokraamisessa omistajariski on toimitilan omistajalla, vuokralaisen vastatessa hoito- ja ylläpitokuluista. Vuokrasopimuksessa vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Korkotason muutos ei käytännössä vaikuta vuokraan, sillä koron paino elinkustannusindeksissä on vain 1,26 %. Uusien tilojen osalta vuokraaminen voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto silloin kun markkinoilla on useita kyseessä olevan hankkeen toimittamiseen erikoistuneita tarjoajia ja kaupunki voi hyödyntää kilpailutilannetta. Tilatehokkuuden voi arvioida olevan useimmissa tapauksissa hyvän, mikä vaikuttaa kokonaisvuokran määrään. Toimitilasta kaupunki saa kiinteistöveron. Kiinteistönhoito voi olla myös kaupungin omaa. Uusien, kaupungin käyttöön tulevien tilojen vuokraaminen sopinee parhaiten tilanteisiin, joissa tilan voimakkain tarve kestää rajallisen ajan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi päiväkodit omakotialueilla, jotka eivät sijaitse kaupungin keskustan lähellä. Käytäntö on osoittanut, että toimitiloissa joissa on kilpaillut markkinat, on vuokrataso kilpailukyinen omaan rakentamiseen verrattuna. 4. Toimitilamäärän ja korjausvelan vähentäminen Kaupungin toimitilaomaisuudesta on tehty viime vuosien aikana kaksi selvitystä. Vuonna 2011 tehty salkutus määritteli investointitarpeita ja korjausvelkaa. Selvityksessä tilat myös salkutettiin viiteen luokkaan: - strategisesti tärkeät omistettavat rakennukset ( m2) (A) - kehitettävät rakennukset (pidetään / realisoidaan) ( m2) (B) - realisoitavat rakennukset ( m2) (C) - kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ( m2) (D) - käytön kannalta tärkeät, ei-omistettavat rakennukset (7 661 m2) (E) Selvityksen mukaan korjausvelkaa oli vajaat 52 milj. euroa. Korjausvelasta realisoitaviin rakennuksiin kohdistui runsaat 20 milj. euroa. Perusparannustarve koko kannassa oli 130 milj. euroa, josta realisoitaviin ja ei-omistettaviin rakennuksiin kohdistui runsaat 60 milj.euroa. Investointitarve vuosille sisältäen toiminnalliset muutokset oli keskimäärin 19,5 milj. euroa vuodessa. Korjausvelka oli vuoden 2013 lopussa 43,9 milj. ja kuluvan vuoden korjausvelka tullee painumaan alle 40 milj.. Vuonna 2012 tehdyn salkutuksen tavoitteena oli kehittää toimenpide-ehdotuksia eri tyyppisille toimitiloille. Toimitilat luokiteltiin kysyntäperusteisesti seuraavasti: - kaupungilla on kysyntää kohteelle ja kohde vaatii investointeja ( m2) - kaupungilla on kysyntää kohteelle ja kohde ei vaadi investointeja ( m2) - markkinoilla on kysyntää kohteelle ja kohde on myytävissä (1 294 m2) - kehittämällä saatavissa kysyntää kaupungilta (-) - kehittämällä saatavissa kysyntää markkinoilta ( m2) - kohteella ei ole kysyntää eikä sitä voida saada kehittämällä nykyisessä markkinatilanteessa ( m2)

4 Kaupunki on pyrkinyt tiivistämään toimitilakantaa ja vähentämään korjausvelkaa. Vuonna 2013 tavoitteena oli vähentää toimi. ja muita tiloja siten, että niiden vuositason säästö olisi euroa. Tilamäärä oli m2. Vuoden 2014 talousarviossa on tavoitteeksi asetettu euron vuosisäästö ja m2 tilavähennys. Toimitilojen ylläpitokulujen ja peruskorjausinvestointien vähentämiseksi on tarpeen kiihdyttää epätarkoituksenmukaisista tiloista luopumista. Toimitilatarkastelun ohella selvitetään myös kiinteistöhuollon toimivuutta.tavoitteena on hyvän käyttöasteen energiatehokkaat, taloudelliset ja terveelliset toimitilat, joka pystytään pitämään kunnossa kohtuullisilla ylläpitokuluilla. Tavoitetta tuetaan lisäämällä Tilakeskuksen resursseja.

5 Kotipaikka Kunnan Konsernin K u n t a k o n s e r n i n o s u u s, omistus- omistus- omasta pää- vieraasta pää- tilikauden osuus-% osuus-% omasta omasta voitosta / tappiosta Tytäryhteisöt Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Joensuu 100,00 100, , , ,29 Jns Kodit Oy Joensuu 100,00 100, , , ,98 * Ki Oy Jokikadun Pysäköinti Joensuu 0,00 63, ,66 715, ,12 Jns Pysäköinti Oy Joensuu 79,55 85, , , ,99 Saimaan Satamat Oy Joensuu 100,00 100, , , ,11 **Jns Satamarakennus Oy Joensuu 0,00 54, , , ,66 Puhas Oy (ent.jns Seudun Jätehuolto Oy) Joensuu 68,50 68, , , ,10 Jns Tiedepuisto Oy Joensuu 86,09 87, , , ,30 Jns Yrityskiinteistöt Oy Joensuu 100,00 100, , , ,86 Ki Oy Heinävaaran Liikekulma Joensuu 55,85 55, ,30 764,91 357,40 Ki Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörä Joensuu 60,37 60, ,42 353,21 757,41 Kiihtelysvaaran Yritystalot Oy Joensuu 100,00 100, , , ,46 Kiint Oy Jns Sairaalakatu 19 Joensuu 53,10 53, , ,87 0,00 Opisk. asunnot Oy Jns Elli Joensuu 100,00 100, , ,77 10,51 Senioripiha Oy Joensuu 100,00 100, , , ,16 Jns Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Joensuu 57,71 57, , , ,96 Ki Oy Uimaharjunhaka Joensuu 82,74 82, , ,82 0,00 As Oy Enon Tuuliharju Joensuu 42,43 79, , ,43 2,34 Uimaharjun Palvelutalo Oy Joensuu 100,00 100, , , ,91 Kesk. Ki Oy Harpatinharju Joensuu 100,00 100, , , ,14 Kesk. Ki Oy Uimaharjun lähipalvelukeskus Joensuu 55,79 55, , , ,87 Ki Oy Uimaharjun P ienteollisuustalo Joensuu 76,20 76, , , ,86 Ki Oy Enon Jäähalli Joensuu 50,61 50, , , ,05 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Joensuu 100,00 100, , , ,56 *Jns Kodit Oy:n tytäryhteisö ** Saimaan Satamat Oy:n tytäryhteisö Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon ky Mäntyharju 8, , , ,00 P-K:n koulutus ky Joensuu 55, , , ,04 P-K:n sair.hoito- ja sos.palv.ky Joensuu 43, , , ,61 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 43, , , ,06 Osakkuusyhteisöt As Oy Juhannusmorsian Joensuu 39,04 39, , ,17 45,53 As Oy Suvituuli Joensuu 37,22 37, , , ,70 As Oy Pikku-Ukko Joensuu 23,14 23, ,86 535,18 519,65 Jns Keskusliikenneasema Oy Joensuu 45,58 45, , ,78-408,95 Jns Kuivakenkä Oy Joensuu 20,76 23, , , ,92 Jns Rantaparkki Oy Joensuu 30,07 30, ,12 911,68 347,67 Jns Ravirata Oy Joensuu 33,44 33, , , ,20 Kiint Oy Karsikon Liiketalo Joensuu 32,16 32, ,73 234,50 317,27 Kiint Oy P-K:n Maakuntatalo Joensuu 38,53 38, , , ,36 Kiint Oy Torisuvanto Joensuu 28,39 28, , , ,35 P-K:n Tietotekniikkakeskus Oy Joensuu 38,15 38, , , ,43 Kiint Oy Enon Kauppakeskus Joensuu 29,38 29, , ,21 590,81 Kiint Oy Reijolanristeys Joensuu 24,60 24, , , ,40 As Oy Hammaslahden Malmitie Joensuu 33,43 33, , ,47 9,69

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

LUONNOS 4.6.2015 TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN LINJAUKSET

LUONNOS 4.6.2015 TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN LINJAUKSET LUONNOS 4.6.2015 TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN LINJAUKSET TAUSTAA LINJAUSTEN VALMISTELULLE Kaupunginhallitus perusti joulukuussa 2014 työryhmän valmistelemaan linjauksia Matti

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ Päivitetty kaupunginjohtajan esityksen pohjalta 10.2.2014 10.2.2014 Lähtökohta eli suunniteltu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Kuuma-kunnat: Kuntien talous

Kuuma-kunnat: Kuntien talous Väliraportti 19.12 kuntajakoselvityksessä Kuuma-kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot