SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

3 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto, jossa pääosa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Tietopuolinen opetus alan oppilaitoksessa täydentää työpaikalla järjestettävää koulutusta. Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on hallinnoida ja organisoida oppisopimuskoulutusta yhteistyössä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa. Oppisopimuksen kesto vaihtelee neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen riippuen koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Opiskelu etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammatillisiin tutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. Oppisopimus tarjoaa mahdollisuuden myös muuhun ammattitaitoa täydentävään lisäkoulutukseen. Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan on oltava vähintään 15-vuotias. Oppisopimuskoulutus soveltuu jo työssä olevalle työntekijälle sekä uuteen työsuhteeseen palkattavalle työntekijälle. Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutussopimukseen yrittäjän ja oppisopimuskeskuksen välillä. Virkamiehen oppisopimus perustuu virkamiehen ja työnantajan välille tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen. Näihin sopimuksiin ei sovelleta työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä. Oppisopimuskeskus suunnittelee koulutusta yhteistyössä eri osapuolten kanssa arvioi työpaikan soveltuvuuden oppisopimuskoulutukseen vahvistaa ja hallinnoi oppisopimuksen hankkii tietopuolisen opetuksen ja näyttötutkinnon oppilaitoksesta maksaa opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet tietopuolisen opetuksen ajalta maksaa työnantajien koulutuskorvaukset seuraa oppisopimuskoulutuksen toteutumista antaa osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta kehittää oppisopimuskoulutusta yhteistyössä eri osapuolten kanssa Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö Oppisopimuskoulutusta ohjaavat sekä työoikeuden että opetustoimen tietyt lait ja asetukset. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Työsopimuslaki määrittää sekä työnantajan että opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Oppisopimusopiskelijalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työsuhteessa olevilla työntekijöillä (työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, tapaturmavakuutuslaki jne.). Opiskelija tekee työtä työnantajalle tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Hän osallistuu tietopuoliseen opetukseen, opiskelee ja arvioi omaa osaamistaan. Työnantajan on järjestettävä opiskelijalle mahdollisuus osallistua tietopuoliseen opetukseen sekä tarvittaessa oman työpaikan ulkopuolella tapahtuviin työssäoppimisen jaksoihin. Koska kysymys on koulutuksesta, myös tietyt ammatillisen koulutuksen lait määrittävät osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö Työoikeus Työsopimuslaki (TSL 55/2001) Muu työlainsäädäntö Työehtosopimukset Opetustoimen lainsäädäntö Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) Laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) Laki ja asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 635/1998, A 806/1998) Asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana (A 799/2007) Asettavat normit oppisopimuskoulutukselle Oppisopimus Oppisopimus tehdään aina kirjallisena (AKL 17 ). Oppisopimus voidaan tehdä, jos työnantaja ja oppisopimuskeskus ovat sopineet oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta. Oppisopimus voidaan solmia myös jo työnantajan palveluksessa olevan henkilön kanssa. Työsuhteisen oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslainsäädäntöä. Kirjallinen työsopimus Työnantaja sitoutuu tekemään vähintään oppisopimuksen keston mukaisen työsopimuksen, johon kirjataan työsuhdetta koskevat ehdot. Työsopimuksen on oltava voimassa koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Jos kyse on määräaikaisesta työsopimuksesta, työsopimukseen kirjataan samat aloitus- ja päättymispäivämäärät kuin oppisopimuksessa on. Kirjallisella työsopimuksella voidaan luotettavasti todistaa mitä on sovittu. Alakohtaisia sopimuslomakkeita käyttämällä varmistetaan, että kaikki lain ja alan työehtosopimuksen ehdot otetaan huomioon. Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus Oppiosopimuksen solmimisen edellytyksenä on päätoiminen opiskelu. Päätoimisuuden määrittelee opintotukilaki. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintoviikkoina, edellytetään opetus- tai koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia. Oppisopimus ei voi olla voimassa, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, virkatai vuorotteluvapaalla tai työaika ei muutoin täytä 25 viikkotunnin työssäoloaikaa.

4 6 Oppisopimuskoulutus 7 Koeaika Oppisopimuksen koeaika on enintään neljä kuukautta. Työnantajan velvollisuus on selvittää alan työehtosopimuksen (TES) mukainen koeaika. Alle kahdeksan kuukauden koulutuksissa koeaika on enintään puolet oppiajasta. Oppisopimukseen merkitään TES:n mukainen koeaika uudelle työntekijälle. Mikäli henkilö on jo aloittanut työsuhteen, oppisopimukseen merkitään jäljellä oleva koeaika, mikäli koeaika on kesken. Lisätietoihin kirjataan työsopimuksen mukaan työsuhteen ja koeajan alkamisajankohta. Mikäli työntekijän koeaika on ohi, uutta koeaikaa ei merkitä, elleivät työnantaja ja työntekijä sitä halua. Työnantajan edellytykset oppisopimustyönantajaksi Oppisopimustyöpaikalla on oltava tavoitteena olevan koulutuksen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, käytettävissä tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa. Palkkaa koskevat säännökset Oppisopimusajan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantaja maksaa palkan henkilösivukuluineen. Jos alalla ei ole olemassa työehtosopimusta tai sitoutumattoman työnantajan noudatettavaksi tuleva yleissitova työehtosopimus puuttuu, työsopimuksella sovittu palkkaehto on osapuolia sitova. Työnantajan velvollisuus on näissä tapauksissa huolehtia siitä, että työstä maksetaan tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa. Tämä voi tapahtua neuvottelemalla. Työsuojelupiireillä on palkkasuosituksia, mikäli palkasta ei ole sovittu tai palkkaehdot ovat kohtuuttomat. Sairausajan palkka oppisopimuskoulutuksen aikana Sairausajan palkanmaksussa noudatetaan työssäoloaikana työlainsäädäntöä. Jos opiskelija sairastuu palkattomaksi sovitun tietopuolisen opetuksen aikana, laki ei velvoita oppisopimuskeskusta tai työnantajaa maksamaan päivärahaa/palkkaa ko. ajalta. Kun oletettu tietopuolinen opetus loppuu ja sairausloma jatkuu edelleen sitä seuraavalle työjaksolle, palkanmaksuvelvoite siirtyy takaisin työnantajalle. Jos oppisopimusopiskelija sairastuu palkattomaksi haetun tietopuolisen opetuksen aikana, oppisopimuskeskus voi omalla päätöksellään maksaa päivärahan kymmenen ensimmäisen sairauspäivän (arkipäiviä) osalta (sairastumispäivä + 9 arkipäivää) lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta vastaan (harkinnanvarainen korvaus). Päiväraha voidaan vastaavassa tilanteessa maksaa myös 3 arkipäivältä siinä tapauksessa, että opiskelija jää kotiin hoitamaan alle 10-vuotiasta lasta (harkinnanvarainen korvaus). Lapsen sairaudesta on toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus oppisopimuskeskukseen. Jos opiskelija sairastuu työaikana ja sairausaika jatkuu seuraavalle tietopuolisen opetuksen jaksolle, työnantajan on maksettava palkkaa myös tältä jaksolta, ellei opiskelija ole etukäteen hakenut palkatonta työlomaa ko. jaksolle. Opiskelijan tapaturmavakuutus Opiskelija kuuluu työnantajan tapaturmavakuutuksen piiriin työssäoloaikana (työmatkat ja työaika). Jos tietopuolisen opetuksen ajalta maksetaan palkka, opiskelija on työnantajan tapaturmavakuutuksen piirissä myös tietopuolisen opetuksen aikana. Jos opiskelijalle ei tietopuolisen opetuksen ajalta makseta palkkaa, opiskelijan tulee varmistaa, onko oppilaitoksella tapaturmavakuutus oppisopimusopiskelijoille. Opiskelija voi itse ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen. Lisäksi kannattaa muistaa, ettei sairauslomalla voi osallistua työhön tai tietopuoliseen opetukseen, koska tapaturmavakuutukset eivät korvaa sairauslomalla tapahtuvia vahinkoja. Lääkäri voi tarvittaessa todeta, että henkilö on opiskelukykyinen sairausloman aikana, ja hänen on mahdollisuus työnantajan luvalla osallistua esim. tietopuoliseen opetukseen. Lomaoikeus Lomaoikeuteen sovelletaan vuosilomalakia. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jossa työntekijällä on vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää. Työssäolon veroisiksi päiviksi lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikana työntekijän omat vuosilomapäivät, sairauspäivät (kuitenkin enintään 75 sairauspäivää/lomanmääräytymisvuosi), työsopimuslain mukaiset äitiys-, isyys- ja vanhempainlomapäivät ja oppisopimukseen kuuluvat tietopuoliseen opetukseen osallistumispäivät, vaikka nämä päivät olisivat palkattomia päiviä. Työnantaja ei voi määrätä opiskelijaa vuosilomalle tietopuolisen opetuksen ajaksi. Perhevapaat Perhevapaiden osalta sovelletaan työsopimuslakia. Jos äitiyslomalla oleva opiskelija käy työnantajan ja oppisopimuskeskuksen luvalla tietopuolisessa opetuksessa, hänelle ei makseta päällekkäistä päivärahakorvausta oppisopimuskeskuksen kautta. Liikkeen luovutus toiselle yrittäjälle Jos työnantaja luopuu liikkeestään (esim. myy liikkeensä toiselle yrittäjälle), kaikki työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Näin ollen siis myös oppisopimuskoulutus jatkuu uudella työnantajalla vähintään aiemmin sovituin ehdoin. Oppisopimusopiskelijan lomauttaminen Oppisopimusopiskelijalla on määräaikainen työsuhde Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voi yksipuolisella päätöksellä lomauttaa. Lomautusoikeus voi syntyä vain, jos määräaikainen työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Mikäli työnantaja ja opiskelija sopivat palkattomasta ajasta, kun työnantajalla ei ole mahdollista tarjota työtä, ei opiskelijalla ole oikeutta työttömyysetuuksiin. Poikkeuksena ovat alkaen olleet esim. koulunkäyntiavustajat, jotka kuuluvat työttömyysturvan piiriin myös näissä tapauksissa. Oppisopimusopiskelijalla on toistaiseksi voimassaoleva työsuhde Vaikka työnantaja ja työntekijä tekevät oppisopimusta koskevan erillisen määräaikaisen sopimuksen, ei määräaikaisista tehtävistä tehty sopimus muuta työsuhteen luonnetta toistaiseksi voimassa olevasta määräaikaiseksi. Näin ollen tilanteessa, jossa oppisopimuksen toteuttaminen ei ole mahdollista, voidaan oppisopimussuhteessa oleva työntekijä lomauttaa samoin edellytyksin kuin muut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat. Tässä tapauksessa työntekijällä on oikeus työttömyysetuuteen lomautuksen ajalta. Oppisopimuksen purkaminen Sopimuksen purkaminen koeajalla: Sopimus voidaan purkaa yksipuolisesti koeajan aikana. Tällöin purkamisen syyksi riittää vetoaminen koeaikaan. Purkaminen koeajan jälkeen: Työntekijä ja työnantaja voivat purkaa oppisopimuksen välittömästi yhteisellä päätöksellä. Työnantajalla on oikeus purkaa sopimus oppisopimuskeskuksen luvalla silloin, kun on olemassa perusteet, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa sopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tai sen nojalla annetun asetuksen (811/1998) säännöksiä tai AKL 17 :ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä. Oppisopimus voidaan purkaa yksipuolisesti myös silloin, kun työnantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee. Jos sinulla on kysyttävää työsuhteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä oman alueesi työsuojelupiiriin. Työsuojelupiirien yhteystiedot löydät osoitteesta Eri alojen työehtosopimukset

5 8 Oppisopimuskoulutus Hyödyllisiä yhteystietoja Ammatilliset tutkinnot ja niiden sisältö Ammatillisen osaamisen arviointi. Valitse oikea tutkinto, arvioi osaamistasi asteikolla 3 1 ja tulosta raportti. Ammattitutkintostipendi, aikuisten opintotuki ja yrittäjän aikuiskoulutustuki Palkkatuki ja työnantajapalve lut Hämeen TE-toimisto, TE-palvelut Riihimäki Temppelikatu 2, Riihimäki Uudenmaan TE-toimisto, TE-palvelut Hyvinkää Urakankatu 1, Hyvinkää ( saakka Hyvinkään toimipaikka sijaitsee remontin vuoksi osoitteessa Hämeenkatu 3 B, Hyvinkää) Puh (valtakunnallinen vaihde) Muistiinpanoja Tietoa oppisopimuskoulutuksesta Koulutustiedon internet-palvelu Opintopolku - uusi koulutustiedon internet-palvelu Opetushallitus avaa uuden koulutustiedon internet-palvelun vuoden 2013 aikana. Palvelu kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutusta ja opiskelua käsittelevät tiedot. Palvelu sisältää mm. seuraavat asiat: toisen asteen ammatillinen koulutus peruskoulun jälkeinen muu kuin ammatillinen koulutus ammatillinen aikuiskoulutus korkea-asteen koulutus hakeutuminen kaikkiin edellisiin todennetun osaamisen rekisteri opetussuunnitelmat ja tutkinnot Kelan palvelut (mm. kuntoutus raha) Hyvinkään palvelupiste Oikokuja 2, Hyvinkää Riihimäen palvelupiste Temppelikatu 9 A, Riihimäki Valtionhallinnon ja kuntien lomakkeita (esim. työsopimusmalli) ja sähköisiä asiointipalveluita Suomen Yrittäjien sivut Ulkomaan jaksot Osa oppisopimusopiskelusta on mahdollista suorittaa ulkomailla, jolloin ulkomainen opiskelu hyväksytään osaksi suomalaiseen tutkintoon valmistavaa koulutusta. Ulkomailla tapahtuva opiskelu kirjataan henkilökohtaistamissuunnitelmaan.

6 10 Työpaikka oppimisympäristönä Työpaikka oppimisympäristönä Olette ottaneet vastaan haasteen, mutta myös mahdollisuuden. On tärkeää, että oppisopimusopiskelijan työtehtävät työpaikalla ovat monipuolisia ja ne perustuvat opiskeltavaan tutkintoon tai muuhun yhdessä sovittuun tavoitteeseen. Suurin osa tutkintoon kuuluvista tiedollisista ja taidollisista tavoitteista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys oppimisen onnistumiselle. Työnantaja sitoutuu oppisopimuksen allekirjoittaessaan solmimaan määräaikaisen työsopimuksen opiskelijan kanssa maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalla on palkanmaksuvelvoite myös tutkintoon kuuluvilta, opiskelijan oman työpaikan ulkopuolella tapahtuvilta työssäoppimisen jaksoilta. nimeämään opiskelijalle vastuullisen työpaikkakouluttajan antamaan opiskelijalle monipuolisia, tavoitteita tukevia työtehtäviä huolehtimaan siitä, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin. Oppisopimuskoulutuksen perusta on työpaikalla tapahtuva koulutus. Se on tärkeä osa ammattitaidon hankkimista. Uuden oppiminen vaatii usein työpaikalla työnkiertoa, perehtymistä erilaisiin työpisteisiin ja työtehtäviin. Työpaikalla tapahtuva koulutus suunnitellaan työpaikkakouluttajan, opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen yhteistyönä Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu on oppisopimuskoulutuksen perusta Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus on onnistuneen oppisopimuskoulutuksen perusta. Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään keskeisten työtehtävien kartoitus ja laaditaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma. Hyvin suunniteltu työpaikalla tapahtuva koulutus tukee opiskelijan oppimista, mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen ja auttaa työpaikkakouluttajaa työssään. Työpaikalla tapahtuvan tutkinto- tai osatutkintotavoitteisen koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on tutkinnon peruste ja ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa koulutuksen sisällön kuvaus ja suunnitelma. Apuna voi käyttää oppilaitoksessa tehtyä koulutussuunnitelmaa. Suunnitelmaa tarkennetaan opintojen edetessä. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmaan kirjataan työtehtävät, jotka auttavat opiskelijaa oppimaan ja saavuttamaan tutkinnon tavoitteet työjärjestelyt, jotka mahdollistavat työpaikalla tapahtuvan koulutuksen työyhteisössä (esim. työnkierto omassa tai muussa työpaikassa) ja tukevat ammattitaidon kehittymistä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteutusaikataulu työpaikkakouluttajat ja yhteyshenkilöt eri työyksiköissä. Kuva: Esimerkki työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunitelmasta. TUTKINTO: OSAAMISALA: Opiskelija Olli Oppilas Puhelin Sähköposti Oppisopimusaika Oppilaitos Aikuiskoulutus Oy Vastuuopettaja Oili Opettaja Puhelin Sähköposti TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN SUUNNITELMA Tämä dokumentti on osa henkilökohtaista opiskeluohjelmaa Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Visuaalinen markkinoija Työpaikka Yritys Oy Vastuullinen työpaikkakouluttaja Mikko Kouluttaja Puhelin Sähköposti TUTKINNON OSA: Visuaalisen suunnitelman laatiminen Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät Toteutuu Opiskelijan itsearviointi omassa opintojen alussa työssä Suunnittelee tilan käytön huomioiden erilaisten tilojen hahmottamisen kustannukset ja välineistön tilan esittelyn (värit, valaistus, materiaalit). Laatii kalustesuunnitelman huomioiden tilan käyttötarkoituksen asiakaskierron. Laatii ja esittelee visuaalisen suunnitelman: tilasuunnitelmaan liittyvä piirtäminen ja piirustusten tuottaminen yleisimmillä merkinnöillä ja mittakaavoilla tilasuunnittelu ja mitoitusohjeistus (esim. kalusteiden tilantarve) pohjakuvan piirtäminen esim. 3D-ohjelmalla (esim. myymälä tai messuosasto) turvallisuusnäkökulmat ja lainsäädäntö Kyllä Ei 1 en osaa Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä Oppisopimuskeskus Oy Vastuuhenkilö Kalle Koulutustarkastaja Puhelin Sähköposti 2 osaan jonkin verran 3 osaan hyvin Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma: Missä ja milloin opiskelija pääsee tekemään työtehtäviä. Omalla työpaikalla ei ole käytössä 3D-ohjelmaa, joten tältä osin työssäoppiminen toteutetaan Arkkitehtitoimisto A. Virkkusen toimitiloissa. Antero Virkkunen on luvannut opastaa ohjelman käytössä. Tarkoituksena on suunnitella heille messuosasto tulevia Tulevaisuuden Arkkitehti -messuja varten.

7 12 Työpaikka oppimisympäristönä Työpaikkakouluttajan rooli ja tehtävät Työpaikalla tapahtuva koulutus tarkoittaa opiskelijan perehdyttämistä, opastamista, tukemista ja vuorovaikutusta hänen kanssaan koko oppimisprosessin ajan. Koulutukseen sisältyy työtehtävien suunnittelu, arkipäivän vuorovaikutus ja palautteen antaminen työtilanteissa ja opiskelijan arviointi. Koulutus on yhteistyötä, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijaa pääsemään hyviin oppimistuloksiin. Työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä. Hän on alansa ammattilainen, joka on nimetty opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteiden mukaan työnantaja voi nimetä erilaisiin oppimistilanteisiin pätevimmän, koulutuksesta kiinnostuneen ja tarkoituksenmukaisimman kouluttajan. Yrittäjän työpaikkakouluttajana toimii toinen yrittäjä. Työpaikkakouluttajana ei voi toimia toinen saman tutkinnon opiskelija. Työpaikkakouluttajan rooli voi vaihdella mm. ammattialan, työpaikan tai oppilaitosyhteistyön mukaan. Työpaikkakouluttajasta käytetään myös muita nimityksiä kuten työyhteisövalmentaja, mentor ja tutor. Työpaikkakouluttajan ABC Työpaikkakouluttajien koulutus Hyväksi työpaikkakouluttajaksi tullaan kokemuksen kautta. Samalla tavoin kuin opiskelija opettelee ammattiin kuuluvia asioita työpaikalla, työpaikkakouluttaja opiskelee ohjaamista. Molempien kehittyminen riippuu suuressa määrin yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista sekä omasta asennoitumisesta kouluttamiseen ja oppimiseen. Työpaikkakouluttajien kouluttautuminen lisää valmiuksia ymmärtää oppisopimuskoulutuksen tavoitteita, oppimista, ohjaamista ja arviointia. Työpaikkakouluttaja saa tietoa siitä, mitä ammatillinen koulutus tarjoaa ja miten koulutusta voidaan hyödyntää yrityksen ja henkilöstön kehittämisessä. Oppisopimuskeskus ja oppilaitokset järjestävät työpaikkakouluttajien koulutusta osana oppisopimusprosessia. Lisätietoa alkavista työpaikkakouluttajakoulutuksista saa oppisopimuskeskuksesta Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Opiskelijan arviointi on tärkeä osa oppisopimuskoulutusta. Arviointi auttaa seuraamaan, miten työpaikalla tapahtuva oppiminen edistyy ja oppimistavoitteet saavutetaan. Arviointikeskusteluun osallistuu sekä työpaikkakouluttaja että opiskelija. Myös muut työntekijät saavat osallistua arviointikeskusteluun. Paras oppimistulos saavutetaan, kun koko työyhteisö tukee opiskelijan oppimista ja arviointia. Työpaikalla tapahtuvan arvioinnin kohteena on arviointijakson aikana tapahtunut ammattitaidon kehittyminen omassa työssä, ei oppilaitoksessa tapahtuva tietopuolinen opetus. Oppimista arvioidaan tutkinnon osittain. Työpaikkakouluttaja sitoutuu perehdyttämään opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin vastuineen ja velvollisuuksineen luomaan opiskelijalle hyvän ja turvallisen oppimisympäristön yhteistyössä yrityksen muun henkilöstön kanssa olemaan tietoinen koulutuksen tavoitteista ja ohjaamaan opiskelijaa niiden mukaisesti laatimaan yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa myös työpaikan muiden työntekijöiden kanssa opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät suunnitelmat erityisesti työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja työpaikalla toteutettavien tutkintotilaisuuksien osalta. Suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaaminen ja oppimistarpeet sekä työpaikan kehittämis- ja osaamistarpeet. motivoimaan opiskelijaa jatkuvaan omaehtoiseen arviointiin arvioimaan opiskelijan oppimista ja huolehtii siitä, että eri työtehtävien arviointiin osallistuvat niistä vastaavat henkilöt. Työpaikkakouluttaja ei arvioi tutkintosuorituksia, sen tekevät erikseen nimetyt arvioijat. auttamaan tarvittaessa etätehtävissä. Opiskelujen alkupuolella opiskelija tarvitsee enemmän ohjausta. Koulutuksen tarve on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat myös tavoite, työpaikan työtehtävät ja opiskelijan aikaisempi koulutus- ja työtausta. Varmista, että asia on ymmärretty. Salli virheet, kannusta ja rohkaise yrittämään. Luota opiskelijaan ja anna hänelle vastuuta. Ohjaa opitun soveltamiseen ja ajatteluun. Anna palautetta riittävän usein. Myönteisellä sävyllä saat parhaiten vaikutusta. Arvioi tekoja ja tapoja tehdä. Suhtaudu kritiikkiin rakentavasti ja anna tunnustusta, kun siihen on aihetta. Sovi ohjaus- ja arviointikeskustelujen aikatauluista ja noudata niitä.

8 14 Työpaikka oppimisympäristönä 15 Arvioinnin tekeminen käytännössä Arviointi tehdään sähköisesti tai paperilomakkeella. Arviointitavasta sovitaan oppisopimusta solmittaessa. Sähköinen arviointi Oppisopimus rekisteröidään allekirjoitusten jälkeen. Työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle lähetetään verkkopalvelun käyttäjätunnukset ja käyttöohjeet sähköpostitse. Kun arviointi on ajankohtaista, arviointia koskeva automaattinen sähköpostiviesti lähtee työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle toukokuussa (1.5.) ja joulukuussa (1.12.). Viestissä on suora linkki verkkopalvelun etusivulle. Työpaikkakouluttaja kirjaa käydyn arviointikeskustelun pohjalta arvosanat sähköiseen lomakkeeseen, jonka jälkeen lomake siirtyy opiskelijan verkkopalvelunäkymään hyväksyttäväksi. Opiskelijan hyväksynnän jälkeen lomake siirtyy oppisopimuskeskuksen käsiteltäväksi. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija voivat lähettää oppisopimuskeskukselle palautetta tai kysymyksiä sähköisen arvioinnin yhteydessä. Kouluttajan lähettämä viesti näkyy sekä opiskelijalle että oppisopimuskeskukselle. Opiskelijan lähettämä viesti näkyy vain oppisopimuskeskukselle. Verkkopalvelussa opiskelija voi myös ilmoittaa muuttuneista henkilötiedoista kuten osoitteen-, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksista. Yksityiskohtaiset ohjeet verkkopalvelun käytöstä löytyy osoitteesta > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia. Paperiarvioinnissa oppisopimuskeskus lähettää arviointilomakkeet työpaikkakouluttajille postin välityksellä kuukautta ennen arviointijakson päättymistä. Kun arviointikeskustelu on käyty, lomakkeet palautetaan postitse täydennettynä oppisopimuskeskukseen opiskelijan ja työpaikkakouluttajan allekirjoituksin varustettuna. Arviointilomake (sähköinen ja paperinen) toimii myös koulutuskorvaushakemuksena. Sovittu koulutuskorvaus maksetaan, kun opiskelijan arviointilomake on palautunut oppisopimuskeskukseen. Arvioinnissa kannattaa ottaa huomioon seuraavia asioita: Arviointikeskustelun tukena käytetään oppisopimusopiskelijalle tehtyä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmaa/työtehtäväkartoitusta. Opiskelijaa on rohkaistava arvioimaan itse itseään ja tuomaan esille omia kokemuksiaan. Itsearvioinnin tukena voi käyttää oppimispäiväkirjaa ja esim. Arviointikeskusteluun tulee varata riittävästi aikaa. Tarvittaessa henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan tehdään päivitys arviointikeskustelun tulosten perusteella. Päivitystarpeet tiedotetaan oppilaitoksen vastuuopettajalle sekä oppisopimuskeskukseen. Arvioinnissa pohditaan työssä onnistumista ja/tai epäonnistumista sekä mietitään, mistä onnistuminen tai epäonnistuminen johtuu. Opiskelijan motivaatiota pyritään lisäämään onnistumiskokemuksia painottamalla. Arviointikeskustelujen lisäksi tarvitaan arkipäivän keskusteluja ja palautteen antamista työtilanteissa. Arvioinnin tulee olla oppimista edistävää: ohjaavaa, korjaavaa, kannustavaa, jatkuvaa, asiallista, rehellistä, kehittävää ja perusteltua. Koulutustarkastajat antavat neuvoja ja ohjeita arviointiin ja osallistuvat tarvittaessa arviointikeskusteluun. Mikäli tutkinnon osa tai osat muuttuvat koulutuksen edetessä, tulee muutoksesta ilmoittaa oppisopimuskeskukseen. Opiskelijan väliarviointi Työpaikalla tapahtuvan oppimisen väliarviointia tehdään opintojen aikana kaksi kertaa vuodessa. Arviointijaksot, arviointilomakkeiden palautusajat ja koulutuskorvauksen maksuajankohdat ovat: Kaudet Arviointijaksot Palautusajat Maksuajankohdat I tammi toukokuu toukokuu II kesä joulukuu joulukuu Opiskelijan päättöarviointi Oppisopimus lakkaa, kun sovittu oppiaika päättyy tai oppisopimus puretaan. Noin kuukausi ennen oppisopimuskoulutuksen päättymistä, opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat ohjeet päättöarviointia varten. He käyvät arviointikeskustelun ja tekevät kokoavan arvioinnin, jolloin arvioidaan kaikki henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset tutkinnon osat. Oppisopimuskeskus antaa työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta osallistumistodistuksen, jonka arvosanat määräytyvät päättöarvioinnissa ilmoitettujen arvosanojen mukaan. Arviointiasteikko Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi tehdään käyttämällä arviointiasteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointikriteerit on kuvattu tutkinnon osittain tutkinnon perusteissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa voi ammattitaitoa tarkastella esim. seuraavasti: Kiitettävä K3 Oppisopimusopiskelija työskentelee järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä muuhun toimintaan. Hän tekee vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä. valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet, koneet ja laitteet sekä materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa huomioiden rajoitukset ja riskit toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja. Hyvä H2 Oppisopimusopiskelija ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja mitä välineitä). Etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen. käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa valitsee sopivat koneet ja laitteet ja tunnistaa niiden käyttöön liittyvät riskit selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti. Tyydyttävä T1 Oppisopimusopiskelija tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta. Valitsee tarvittavat koneet ja laitteet ohjattuna ja tunnistaa riskit. selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea Työnantajalle maksettavat tuet Koulutuskorvaus Oppisopimuskeskus maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka suuruus vaihtelee e/kuukaudessa riippuen valtion rahoituksesta ja koulutuksen kustannuksista. Korvauksen suuruuteen vaikuttavat mm. koulutusala ja koulutuksen tavoitteet sekä tietopuolisen opetuksen aikaiset opintososiaaliset edut. Koulutuskorvauksia voidaan maksaa vain oppisopimuksen voimassaoloaikana, kun kyseisen arviointijakson arviointi on suoritettu ja lomake palautettu oppisopimuskeskukseen. Korvaus on veronalaista tuloa. (alv 0%. Arvonlisäverolaki /1501, 39 ) Palkkatuki Työnantajalle voidaan maksaa työttömän työnhakijan palkkaamiseen palkkatukea, joka jakaantuu perustukeen ja lisäosaan. Palkkatuen taso määräytyy palkattavan henkilön tilanteen mukaan. Tuen myöntää työ- ja elinkeinotoimisto. Tuki on veronalaista tuloa (alv 0%. Arvonlisäverolaki /1501, 39 ). Perustuki on noin 700 e/kuukausi. Täysimääräisen tuen saaminen edellyttää, että tuella palkattavan työaika on vähintään 85 % alan normaalista työajasta. Lisätietoa palkkatuesta saa palkattavan henkilön työ- ja elinkeinotoimistosta. Kuntoutusraha Oppisopimuskoulutuksessa kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle tietyin ehdoin työntekijän uudelleenkoulutusajalta. Jos työnantaja on palkkaamassa oppisopimuskoulutukseen kuntoutusrahaan oikeutetun henkilön, työnantajan tulee ottaa ensin yhteyttä kuntoutettavan vakuutusyhtiöön tai Kelaan tuen edellytysten tarkistamiseksi.

9 16 Oppisopimusopiskelijalle Oppisopimusopiskelijalle Oppisopimusopiskelija on omien opintojensa päähenkilö. Opiskelijan tukena toimii yhteistyöverkosto, johon kuuluvat työnantaja, työpaikkakouluttaja ja muut työtoverit, oppilaitos ja opiskelutoverit sekä oppisopimuskeskus koulutuksen järjestäjänä. Opiskelija sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena työehtosopimuksen mukaista palkkaa vastaan osallistumaan hänelle järjestettävään tietopuoliseen opetukseen laatimaan yhdessä opettajan ja työpaikkakouluttajan kanssa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan, joka sisältää työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelman opiskelemaan ja oppimaan tavoitteellisesti arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittämään itseään oppijana. Oppisopimus voidaan solmia kolmella eri tavalla 1. Työsuhteisen oppisopimus Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Oppisopimus voidaan solmia uudelle työntekijälle tai vakituisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle. Työsopimuslaki määrittää sekä työnantajan että opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Yrittäjä on ilmoittanut yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle omaa Y-tunnuksen maksaa yrittäjän eläkevakuutusta on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäperintärekisteriin. Yrittäjän oppisopimuskoulutukseen sovelletaan samoja ohjeita, säännöksiä ja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen lukuun ottamatta työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista eli työaika omassa yrityksessä on vähintään 25 viikkotuntia. Koulutuksen rahoitus ja opintososiaaliset etuudet määräytyvät samalla tavalla kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. Yrittäjän työpaikkakouluttajana toimii toinen yrittäjä, jolle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta. Koulutuskorvausta ei voida maksaa yksityiselle henkilölle eikä opiskelevan yrittäjän omalle yritykselle. Yrittäjän aikuiskoulutustuki Yrittäjällä voi olla oikeus aikuiskoulutustukeen yrityksen ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen ajalta. Lisätietoja yrittäjän aikuiskoulutustuesta saa työ- ja elinkeinotoimistojen tietopalvelusta tai osoitteesta Opintososiaaliset edut: Päiväraha 15 e/päivä. Perheavustus 17 e/päivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Perheavustus maksetaan vain omista huollettavista ja omista adoptiolapsista. Avustusta ei makseta esim. avopuolison lapsista. Majoituskorvaus 8 e/päivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Matkakorvausta maksetaan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, jos tietopuolinen opetus jäjestetään yli 10 kilometrin päässä kotoa tai oppisopimustyöpaikasta, tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan (1 kpl meno-paluu/kurssijakso). Viikonloppu katkaisee kurssijakson. Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalia etuja oppisopimuksen voimassaoloaikana. Tietopuolisen opetuksen aikana saadut edut ovat verottomia. Hakemuksessa tulee olla oppilaitoksen edustajan ja opiskelijan allekirjoitus. Kaikki tiedot on täydennettävä, jotta opintososiaaliset edut saadaan maksuun virheettömästi ja nopeasti. Oppisopimuskeskus ottaa vastaan ainoastaan alkuperäisen, allekirjoitetun lomakkeen. Seuraavalla aukeamalla on esimerkki lomakkeen täyttämisestä. Opintososiaaliset edut -lomake löytyy osoitteesta > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia. 2. Virkasuhteisen oppisopimus Oppisopimuskoulutus voi perustua virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (virkamiehen oppisopimus), jos työnantaja ja oppisopimuskeskus ovat sopineet koulutuksen järjestämisestä. Oppisopimuskoulutus ei tällöin perustu työsopimukseen, eikä siihen sovelleta AKL 18 :ää. Virkamiehen oppisopimus voidaan tehdä myös sellaisen henkilön kanssa, joka on virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa Opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset edut Kun opiskelija lähtee tietopuoliseen opetukseen (= oppilaitoksen lähiopetuspäivät ja tutkinnon suorittaminen) eikä työnantaja maksa palkkaa ko. ajalta, toimeentuloa turvataan opintososiaalisilla eduilla, jos tietopuolinen opetus aiheuttaa ansionmenetystä. Oman työpaikan ulkopuolella tapahtuvilta työssäoppimisen jaksoilta opiskelijalle ei makseta opintososiaalisia etuja. 3. Yrittäjän oppisopimus Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu oppisopimuskeskuksen ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuskoulutus sopii mm. yrittäjän oman ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä sukupolvenvaihdoksen tukemiseen. Vapaa-ajalla tapahtuvasta opiskelusta ei makseta päivärahaa eikä perheavustusta, koska opiskelijalle ei aiheudu ansionmenetyksiä. Matka- ja majoituskorvaukset maksetaan normaalin käytännön mukaisesti. Opintososiaaliset edut maksaa oppisopimuskeskus. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalit, ruokailut, ammattikirjat sekä mahdolliset soveltuvuustestit.

10 18 Lasku opintososiaalisista eduista 3.2. Näyttötutkintojen tutkintomaksu Tutkintotoimikunnat toimivat tutkintoon valmistavan koulutuksen lakisääteisinä laadunvarmistajina. Niiden kustannukset katetaan pääosin tutkintomaksuilla. Opetusministeriö on päättänyt, että tutkintomaksu on lukien 58 e. Maksun periminen perustuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin (631/1998: 17 a ): Tutkinnon järjestäjä perii tutkintomaksun näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä ja tilittää tutkintomaksut Opetushallitukselle. Opetushallitus antaa tarvittaessa maksujen tilittämisestä koskevia määräyksiä. Tutkinnon järjestävä oppilaitos perii maksun näyttötutkintoon ilmoittautuneelta opiskelijalta ja tilittää maksun lyhentämättömänä Opetushallitukselle. Tutkintomaksu on tutkintokohtainen eli se maksetaan vain kerran yhtä tutkintoa kohti Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendi on kertakorvauksena maksettava ammattikoulutusraha. Se maksetaan henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona alan tutkintotoimikunnan valvonnassa. Stipendin suuruus on 366 e. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Etuus on veroton. Ammattitutkintostipendiä ei myönnetä osatutkinnon tai aikaisemmin suoritetun ammattitutkintostipendiin oikeuttaneen tutkinnon laajentamisen tai päivittämisen perusteella. Ammattitutkintostipendin voi saada henkilö, joka tutkinnon suorittaessaan on alle 64-vuotias. Tutkinnon suorittamisajankohdaksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys. Etuuden maksamisehtona on, että henkilö on tutkinnon suorittamispäivään mennessä ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa tai työaikaa ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Hyria oppisopimuskeskus Kauppalankatu 18, Hyvinkää Sakonkatu 1, Riihimäki Opintososiaalisia etuja on mahdollista hakea vain oppisopimuksen voimassaoloaikana. Oman työpaikan ulkopuolella tapahtuvilta työssäoppimisen jaksoilta ei makseta opintososiaalisia etuja. OPISKELIJAN TIEDOT TIETOPUOLISEN OPETUKSEN TIEDOT Tyhjän lomakkeen voi täydentää ja tulostaa osoitteesta: oppisopimus > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia Tarkemmat ehdot ja hakemus ohjeineen löytyvät osoitteesta Hakemuksen saa myös oppisopimuskeskuksesta. ALLE- KIRJOITUKSET Opiskelijan nimi Matti Manninen Kotiosoite, postinumero- ja postitoimipaikka Uudenmaankatu 10, Hyvinkää Pankin nimi ja tilinumero (IBAN-muodossa) Nordea FI Oppilaitos ja oppilaitoksen osoite Hyria koulutus, Käräjäkatu 2, Riihimäki Palkanmaksu tietopuolisen opetuksen ajalta Saan palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta Puhelinnumero(t) Alaikäisten lasten syntymävuodet 2000, 2002 Haen opintososiaalisia etuja Lähiopetuksen ajalta oppilaitoksessa En saa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta Tutkintotilaisuuden ajalta (= näyttö) Jos haet etuja tutkintotilaisuuden ajalta, lisää tähän paikka ja osoitetiedot, jossa tilaisuus on ollut. Palvelutalo Menninkäinen, Latokatu 16, Riihimäki Tarkat päivämäärät, joilta etuja haetaan. Vajailta päiviltä ilmoitetaan myös tunnit. Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä / 4h Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Vakuutamme, että tiedot pitävät paikkansa. Allekirjoitusten puuttuminen hidastaa maksua. Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus Olli Opettaja ESIMERKKI LOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Opiskelijan allekirjoitus Matti Manninen Älä tee merkintöjä tälle alueelle! Oppisopimuskeskus täyttää alaosan. Päiväraha 15 = Maksu maksetaan ennen ensimmäiseen tutkintotilaisuuteen ilmoittautumista. OPPISOPIMUS- KESKUS TÄYTTÄÄ Perheavustus 17 = Majoituskorvaus 8 = Matkakorvaus = YHTEENSÄ: = Tositenumero: / 20 tarkastajan allekirjoitus / 20 hyväksyjän allekirjoitus

11 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuskoulutuksessa Oppilaitoksen rooli oppisopimuskoulutuksessa Oppilaitos suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään ja tuetaan oppilaitoksessa järjestettävällä tietopuolisella opetuksella. Oppilaitos järjestää myös tutkintotilaisuudet. Oppilaitoksen opettaja tekee yhteistyötä opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Opettaja suunnittelee ja järjestää opetuksen oppisopimuskoulutuksen ideologiaan soveltuvaksi laatii opiskelijalle henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan yhdessä opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskeskuksen kanssa neuvoo ja ohjaa valmistavan koulutuksen hakeutumisvaiheessa, näyttötutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa seuraa ja ohjaa opiskelijan edistymistä työpaikalla, käytännön työtehtävien tekemisessä kerää palautetta tietopuolisesta opetuksesta ja kehittää toimintaa lähettää opintorekisteriotteen (numeeriset arvosanat tutkinnon osittain) ja kopion tutkintotodistuksesta oppisopimuskeskukseen heti koulutuksen päätyttyä Ammatilliset tutkinnot Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkintoon johtamatonta lisäkoulutusta. Ammatillinen perustutkinto sopii alalle tulevalle uudelle työntekijälle tai työntekijälle, jolla ei ole alan ammatillista koulutusta. Perustutkinto antaa laajan perusosaamisen. Ammattitutkinto sopii alan työkokemusta jo omaavalle työntekijälle. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää yleensä alan aikaisempaa ammatillista koulutusta ja noin kolmen vuoden työkokemusta. Erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on alan pitkä työkokemus. Tutkinnoissa opiskelija osoittaa hallitsevansa alan vaativimmat työtehtävät. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan aikaisempaa ammatillista koulutusta sekä noin viiden vuoden työkokemusta. Tutkintovaihtoehtoja löytyy noin 400 ammatillista tutkintoa eri koulutusaloilta. Tutkintovaihtoehdoista saa tietoa tutkintoluettelosta, joka löytyy osoitteesta oppisopimus > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia tai Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammattitai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Oppilaitokset tekevät itsenäisesti opiskelijavalinnat. Kuva: Suomen koulutusjärjestelmä Tohtorin- ja lisensiaatintutkinnot Yliopistot Ylemmät korkeakoulututkinnot Yliopistot Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ylioppilastutkinto Lukiot TYÖELÄMÄ Perusopetus vuotiaat Peruskoulut Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Ammatilliset tutkinnot Työkokemus 3 v. Alemmat ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Ammatilliset oppilaitokset, aikuisoppilaitokset ja oppisopimuskoulutus Esiopetus 6-vuotiaat Peruskoulut/päiväkodit

12 22 Oppilaitoksen rooli oppisopimuskoulutuksessa Opintojen henkilökohtaistaminen Kuva: Opintojen henkilökohtaistaminen Opetushallitus on antanut opintojen henkilökohtaistamisesta määräyksen (43/011/2006, ), jota koulutuksen järjestäjien on noudatettava. Määräystä ei voi jättää noudattamatta tai poiketa siitä. Määräyksen perussisältö on seuraavanlainen: Koulutuksen järjestäjän tulee toimia niin, että näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuvat saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, näyttötutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa. Ammatillisessa tutkinnossa ja ammatissa tarvittavat tiedot, taidot ja pätevyydet määritellään Opetushallituksen vahvistamissa tutkinnon perusteissa. Tutkinnon tietotaito kuvataan toimintakokonaisuuksina, joista käytetään nimitystä tutkinnon osa. Oppisopimuskoulutuksen hakeutumisvaiheessa tehdään työtehtäväkartoitus, jonka avulla selvitetään työpaikan soveltuvuus tutkinnon osien suorittamiseen. Siihen kirjataan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma sekä opiskelijan osaaminen ja oppimistarpeet. Oppisopimusopiskelijan opinnot toteutuvat henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Siihen liitetään työpaikan työtehtäväkartoitus ja tietopuolisen opetuksen alustava suunnitelma. Lisäksi henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjataan suoritettava tutkinto, työpaikkakouluttajat ja muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat. Dokumenttiin ei sisällyttää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (L621/1999) tarkoitettuja salaisia tietoja. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen opiskelija ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen ja valmistavan koulutuksen kautta tutkintoa suorittamaan. Opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet, opiskelijan elämäntilanne ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen mahdollisuudet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa suunnitellaan opiskelijalle ja työpaikalle soveltuvat opiskelu- ja arviointimenetelmät sekä ohjausja tukitoimet. Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja toimii opiskelijan, työelämän edustajien ja kouluttajien työvälineenä oppimisen, opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintojen päätteeksi alkuperäinen, allekirjoitettu henkilökohtaistamista koskeva asiakirja toimitetaan oppisopimuskeskukseen arkistoitavaksi. Henkilökohtainen opiskeluohjelma - suoritettava tutkinto - vastuulliset työpaikkakouluttajat - työpaikan työtehtäväkartoitus - alustava suunnitelma tietopuolisen opetuksen sisällöstä ja ajoittumisesta oppisopimusajalle - muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat Koulutukseen hakeutuminen Hakeutumisvaiheen johtopäätökset - Selvitetään, siirtyykö opiskelija tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen vai lähteekö hän suoraan tutkintoa suorittamaan. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma - työtehtävät ja työjärjestelyt - toteutusaikataulu - työpaikkakouluttajat Tietopuolisen opetuksen suunnitelma - opetuksen tavoitteet ja tarkempi jaksotus - oppilaitoksen vastuuopettajat H E N K I L Ö K O H T A I S T A M I S T A K O S K E V A Henkilökohtainen opiskeluohjelma tehdään kirjallisena oppisopimuksen liitteeksi. Sen toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan työpaikalla yhdessä. Opiskeluohjelmaa muutetaan tarpeen mukaan koulutuksen aikana. Mikäli henkilökohtaista opiskeluohjelmaa muutetaan esim. tutkinnon osien osalta, muutoksista on sovittava yhdessä vastuuopettajan ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Oppilaitoksessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamista koskeva asiakirja. Se on tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma, johon kuuluu alustava suunnitelma tutkintotilaisuuksista ja opintosuunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi. Opiskelija laatii asiakirjan opettajan ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon suorittamisen suunnitelma - Mitä tutkintoon tai tutkinnon osiin liittyviä tutkintosuorituksia opiskelija tekee. - Missä, milloin ja miten vaadittava ammattiosaaminen osoitetaan (= tutkintotilaisuus). Tutkinnon suorittaminen A S I A K I R J A

13 24 Oppilaitoksen rooli oppisopimuskoulutuksessa Tutkintoon valmistavan tietopuolisen opetuksen arviointi Opiskelijan osaaminen ja sen kehittyminen on arvioitava riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä. Tietopuolisessa opetuksessa oppisopimusopiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Aikaisemmin hankitun osaamisen arvosanat merkitään opiskelijalle todistukseen Näyttötutkinnot ammatillisessa koulutuksessa Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) ja asetuksessa (812/1998). Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Ammattitaito osoitetaan mahdollisimman aidoissa työtilanteissa tutkinnon suorittamisen suunnitelman mukaan. Näyttötutkintojen arviointi Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa. Arviointi tehdään kolmikantaisena ja siihen osallistuvat tutkinnon suorittaja, opettaja ja kaksi työelämän edustajaa. Itsearviointi on osa tutkintotilaisuuden arviointia. Arvioinnissa pyritään objektiivisuuteen. Opiskelijan työpaikkakouluttaja ei voi toimia tutkintotilaisuuksien arvioijana Oppisopimuskoulutuksen todistukset Tutkintotodistus Tutkintotodistuksen saadakseen opiskelijan on suoritettava hyväksyttävästi tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat. Alan tutkintotoimikunta myöntää koko- tai osatutkintotodistuksen hyväksytysti suoritettujen tutkintotilaisuuksien jälkeen. Oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistus Oppisopimuskeskus kirjoittaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta. Osallistumistodistuksesta käy ilmi opiskeluajankohta suoritettu tutkinto arviointien yhdistelmä tutkinnon osittain. Arviointien yhdistelmä perustuu oppilaitoksen tietopuolisen opetuksen arvosanojen ja työpaikalla tapahtuneen oppimisen arvosanojen keskiarvoon. Osallistumistodistuksen liitteeksi tulee opintorekisteriote ja työpaikalla tapahtuneen koulutuksen todistus Oppisopimuksen muutokset Oppisopimusta voidaan muuttaa perustellusta syystä. Oppisopimuksen muutoksia ovat mm. vastuunalaisen työpaikkakouluttajan vaihtuminen, oppisopimusajan lyhentäminen tai jatkaminen, henkilökohtaisen opiskeluohjelman sisällön muuttaminen, oppisopimuksen keskeytyminen (esim. asevelvollisuusaika, äitiysloma, määräaikainen siirto muihin tehtäviin, lomautus) ja oppisopimuksen purkaminen. Oppisopimuksen muutoksista sovitaan aina yhdessä koulutustarkastajan kanssa. Muutoksista tehdään muutosilmoitus. Oppisopimuksen jatkaminen, lyhentäminen, keskeytyminen tai purkaminen edellyttävät aina kirjallista sopimusta opiskelijan ja työnantajan välillä. Muutoslomake täydennetään niiltä osin kuin on sovittu oppisopimuskeskuksen kanssa. Työnantaja ja opiskelija vahvistavat muutokset allekirjoituksillaan. Lomake palautetaan oppisopimuskeskukseen. Koulutustarkastaja hyväksyy muutokset, jonka jälkeen lomakkeesta toimitetaan kopiot kaikille osapuolille. Oppisopimuksen muutokset -lomake löytyy osoitteesta > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia. Perustutkinnoissa suoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1) ja hylätty. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa suoritus on hyväksytty tai hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan kirjallinen palaute, jossa kerrotaan tutkinnon osien hyväksytyt ja hylätyt/täydennettävät kohdat. Palautteen avulla tutkinnon suorittaja voi täydentää ammattitaitoaan valmistautuessaan tutkintotilaisuuden uusintaan/täydentämiseen.

14 Hyria oppisopimuskeskus Kauppalankatu Hyvinkää Sakonkatu Riihimäki Opintosihteerit Elina Miettinen, Marja Orava, Koulutustarkastaja Tarja Jaakkola, Vastuualueina: humanistinen ja kasvatusala kulttuuriala tekniikan ja liikenteen ala sosiaali- ja terveysala Koulutustarkastaja Ulla Poutiainen, Vastuualueina: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala luonnontieteiden ala luonnovara- ja ympäristöala liikunta-ala matkailu-, ravitsemis- ja talousala Oppisopimuskoordinaattori Minna Ojaniemi, Täydennyskoulutusjohtaja (vastaa oppisopimustoiminnasta) Kai Heimonen, Julkaisija: Hyria koulutus Ulkoasu: Elina Miettinen

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi OPISKELIJAN OPAS www.psk.fi SISÄL LY S 1. REHTORIN SAATESANAT... 4 2. AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI... 5 3. ORGANISAATION ESITTELY... 6 4.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot