DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN"

Transkriptio

1 DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

2

3 SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus voidaan solmia kolmella tavalla 8 Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö 8 TYÖPAIKKA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 11 Edellytykset oppisopimustyönantajaksi 11 Työnantajalle maksettavat tuet 12 Työpaikkakouluttajan rooli ja tehtävät 12 OPPISOPIMUSOPISKELIJA 15 Opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset edut 16 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN ROOLI 19 Oppisopimuskoulutuksen prosessikuvaus 19 AEL oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä 20 NÄYTTÖTUTKINNOT 23 Ammatilliset tutkinnot 23 Näyttötutkintojen tuottama jatko-opintokelpoisuus 25 HENKILÖKOHTAISTAMINEN 27 Tutkintoon tai valmistavaan koulutukseen hakeutuminen 27 Henkilökohtaistaminen on oppisopimusopiskelijan tueksi 28 Arviointi oppisopimuskoulutuksessa 28 Todistukset 30 Muutokset oppisopimukseen 30 HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA 32

4

5 OPPISOPIMUSKOULUTUS MITÄ ON OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on käytännönläheisin ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto. Se on työnantajan ja koulutuksen tarjoajan yhteistyössä järjestämää ammatillista koulutusta. Oppisopimuskoulutus on useimmiten tutkintoon valmistavaa. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava riittävän monipuolisia, jotta opiskelija saa uutta tai harjaantuneempaa osaamista. Työtehtävien on myös oltava suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaisia. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään teoriaopinnoilla, jotka järjestetään pääosin oppilaitoksessa. Oppisopimuksella voi kouluttautua yli 350:een eri tutkintoon. Oppisopimuskoulutus voi olla perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen lisäksi myös ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta. Myös yrittäjä voi kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään. AEL toimii oppisopimuskoulutuksen vastuullisena järjestäjänä, joka suunnittelee ja hallinnoi oppisopimuskoulutusta sekä solmii oppisopimuksen. Oppisopimuskoulutuksen kesto Oppisopimuskoulutuksen kesto riippuu opiskelijan osaamisen kehittämisen tarpeista. Oppisopimuksen pituus vaihtelee neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen. Usein perustutkintoon solmitaan pidempi oppisopimusaika kuin ammatti- tai erikoisammattitutkintoon, mikä johtuu perustutkinnon laajuudesta. Opiskelu toteutetaan aina opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan. Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15-vuotias. Oppisopimuskoulutus sopii työssä olevalle tai uuden työsuhteen aloittavalle. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu on oppisopimuskoulutuksen perusta Jotta oppisopimuskoulutus toimii, täytyy työpaikalla järjestettävän koulutuksen olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Jos oppisopimuskoulutus johtaa tutkintoon, koulutus suunnitellaan ja järjestetään tutkinnon osittain. Jos koulutus ei johda tutkintoon, on suunnittelun lähtökohtana työnantajan kanssa sovitut koulutuksen tavoitteet ja sisältö. 5

6 Työpaikalla järjestettävä koulutus edellyttää tietoa työpaikan työtehtävistä ja oppisopimusopiskelijan mahdollisuuksista oppia työtä tekemällä. Niinpä jokaisen oppisopimusopiskelijan aiemmin hankkima osaaminen kartoitetaan ja sitä verrataan tavoitteena olevan tutkinnon vaatimuksiin. Näin saadaan selville kunkin oppisopimusopiskelijan osaamisen kehittämistarpeet. Samalla selvitetään, millaisia työtehtäviä työpaikalla on mahdollista tehdä. Kun tiedetään oppisopimusopiskelijan osaamisen tarpeet ja työpaikan mahdollisuus toimia oppimisympäristönä, laaditaan opiskelijalle suunnitelma työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Tämä tehdään yhteistyössä työnantajan, työpaikkakouluttajan, opiskelijan ja AEL:n kanssa. Suunnitelmasta käytetään usein nimitystä työssä oppimisen suunnitelma. Se on oppisopimuskoulutuksen keskeisin asiakirja. Siinä sovitaan oppimisen kannalta keskeiset työtehtävät. Suunnitelma tukee opiskelijan oppimista työpaikalla ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi se toimii työpaikkakouluttajalle oppimisen ohjaamisen työvälineenä, jolla opiskelijan oppimista arvioidaan ja opintojen etenemistä seurataan. Tarvittaessa näiden tietojen perusteella täydennetään työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitelmaa. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitelmaan (työssä oppimisen suunnitelma) kirjataan työtehtävät, jotka ovat opiskelijalle oppimisen kannalta välttämättömiä työtehtävät, joita tekemällä opiskelija saavuttaa tutkinnossa vaadittavan osaamisen työjärjestelyt, jotka mahdollistavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja perehtymisen työyhteisön eri tehtäviin sekä tukevat opiskelijan ammattitaidon kehittymistä toteutusaikataulu, jonka mukaan työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa edetään opiskelijan oppimisen edistymistä kuvaava arviointi puolivuosittain arviointikeskustelujen perusteella tehdyt muutokset ja/tai päivitykset eri työyksiköiden työpaikkakouluttajat ja yhteyshenkilöt. 6

7 OPPISOPIMUS Oppisopimus on kirjallisesti laadittava asiakirja (AKL 17 ), jossa sopijaosapuolina ovat työnantaja, oppisopimusopiskelija ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan omaava koulutuksen järjestäjä (L 1998/60, 8 ). Oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus, joka voidaan solmia yritykseen rekrytoitavalle tai työantajan palveluksessa jo olevalle. Oppisopimus noudattaa aina työsopimuslainsäädäntöä. KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS Työnantajan ja oppisopimusopiskelijan kannattaa tehdä oppisopimuksen lisäksi erillinen kirjallinen työsopimus, johon kirjataan kaikki työsuhdetta koskevat ehdot. Näin varmistetaan, että työnantaja sitoutuu tekemään vähintään oppisopimuksen keston mukaisen työsopimuksen. Jos työsopimus solmitaan oppisopimuksen ajaksi, määräaikaiseen työsopimukseen kirjataan samat aloitus- ja päättymispäivämäärät kuin oppisopimukseen. Toimialakohtaiset sopimuslomakkeet varmistavat, että kaikki lain ja toimialan työehtosopimuksen ehdot otetaan huomioon. OPISKELUN/TYÖSUHTEEN PÄÄTOIMISUUS Opintotukilaki edellyttää, että oppisopimusopiskelijan työsuhteen laajuuden on oltava vähintään 25 viikkotuntia. Opiskelijan on tehtävä vaadittu 25 viikkotuntia tavoitteena olevan tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä. Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, virka- tai vuorotteluvapaalla tai työaika on lyhempi kuin 25 viikkotuntia. KOEAIKA Uuden työntekijän oppisopimukseen kirjoitetaan toimialan työehtosopimuksen (TES) mukainen koeaika, jonka työnantaja on velvollinen selvittämään. Oppisopimuksen koeaika on enintään neljä kuukautta. Jos koulutus kestää alle kahdeksan kuukautta, koeaika on enintään puolet koulutusajasta. Jos henkilö on jo aloittanut työsuhteen, oppisopimukseen merkitään jäljellä oleva koeaika. Mikäli työntekijän koeaika on ohi, uutta koeaikaa ei merkitä, elleivät työnantaja ja työntekijä sitä halua. 7

8 OPPISOPIMUS VOIDAAN SOLMIA KOLMELLA TAVALLA 1. Työsuhteisen oppisopimus Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimuskoulutuksen keston mittaiseksi. Työsopimuslaki määrittää sekä työnantajan että opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. 2. Virkasuhteisen oppisopimus Oppisopimuskoulutus voi perustua virkamiehen ja työnantajan väliseen kirjalliseen, määräaikaiseen sopimukseen (virkamiehen oppisopimus). Koulutus ei perustu työsopimukseen, eikä siihen sovelleta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 18 :ää. Virkamiehen oppisopimus voidaan tehdä myös henkilön kanssa, joka on virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. 3. Yrittäjän oppisopimus Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu AEL:n ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuskoulutus sopii mm. yrittäjän oman ammatillisen osaamisen laajentamiseen, yritystoiminnan kehittämiseen ja yrittäjäpolvenvaihdoksen tukemiseen. OPPISOPIMUSKOULUTUSTA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Oppisopimuskoulutus perustuu työoikeuden ja opetustoimen säädöksiin. Työsopimuslaki ja ammatillisen koulutuksen lait määrittävät työnantajan ja opiskelijan oikeuksia sekä velvollisuuksia. Oppisopimusopiskelijalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työsuhteisilla työntekijöillä. Oikeudet ja velvollisuudet perustuvat muiden muassa työaika-, vuosiloma-, työturvallisuus- ja tapaturmavakuutuslakiin. Opiskelija tekee työtä työnantajalle. Työnantaja johtaa, valvoo ja ohjaa työntekijöitä ja maksaa tehdystä työstä työehtosopimuksen mukaisen palkan. Opiskelijan tulee osallistua teoriakoulutukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan, sitoutua työpaikalla järjestettyyn opiskeluun sekä arvioida, miten edistyy opinnoissaan. Lainsäädänön normit oppisopimuskoulutukselle Työoikeus Opetustoimen lainsäädäntö Yrittäjän oppisopimuksen ehtona on, että yrittäjä on ilmoittanut yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle omaa Y-tunnuksen maksaa yrittäjän eläkevakuutusta on merkitty ennakkoperintä- ja/tai arvonlisäperintärekisteriin. Yrittäjän oppisopimuskoulutukseen sovelletaan samoja ohjeita ja lainsäädäntöä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa ei sovelleta työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista, eli työajan omassa yrityksessä on oltava vähintään 25 viikkotuntia. Koulutuksen rahoitus ja opintososiaaliset etuudet määräytyvät samalla tavalla kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. Työsopimuslaki (TSL 55/2001) Muu työlainsäädäntö Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) Laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) Laki ja asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 635/1998, A 806/1998) Yrittäjän työpaikkakouluttajaksi on mahdollista nimetä toinen yrittäjä tai muu tehtävään soveltuva asiantuntija, jolle AEL maksaa koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta. Koulutuskorvausta ei voida maksaa yksityiselle henkilölle eikä opiskelevan yrittäjän omalle yritykselle. 8

9 Palkkaa koskevat säännökset Alan työehtosopimus määrää, millaista palkkaa opiskelija saa oppisopimuskoulutuksen ajalta. Työnantaja maksaa palkan ja palkkaan liittyvät kulut. Työsopimuksessa sovittu palkkaehto sitoo molempia osapuolia, jos toimialalla ei ole olemassa työehtosopimusta tai työantaja on sitoutumaton. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan, että oppisopimusopiskelija saa tekemästään työstä kohtuullista palkkaa. Palkasta sovitaan neuvottelemalla. Työsuojelupiireillä on palkkasuosituksia, jos palkasta ei ole sovittu tai palkka on kohtuuton. Sairausajan palkka oppisopimuskoulutuksen aikana Sairausajan palkka maksetaan työssäoloaikana työlainsäädännön mukaisesti. Jos opiskelija sairastuu osallistuessaan palkattomaan teoriakoulutukseen, laki ei velvoita AEL:ää koulutuksen järjestäjänä tai työnantajaa maksamaan opiskelijalle palkkaa tai päivärahaa sairausajalta. Kun teoriakoulutus loppuu, mutta sairausloma jatkuu edelleen uuden työjakson aikana, työantaja on velvollinen maksamaan palkkaa työjakson ajalta. Jos oppisopimusopiskelija sairastuu ollessaan palkattomassa teoriakoulutuksessa, AEL koulutuksen järjestäjänä voi omalla päätöksellään maksaa päivärahan, eli harkinnanvaraisen korvauksen, viideltä ensimmäiseltä sairauspäivältä, jos opiskelija toimittaa todistuksen lääkäriltä tai terveydenhoitajalta. Tämän jälkeen opiskelija hakee korvausta Kelalta, joka soveltaa sairausvakuutuslakia. Jos opiskelija sairastuu työaikana ja sairaus jatkuu seuraavalle teoriajaksolle, työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa myös tältä ajalta, jos opiskelija ei ole hakenut palkatonta työlomaa osallistuakseen teoriakoulutukseen. Opiskelijan tapaturmavakuutus Työnantaja huolehtii, että opiskelijalla on tapaturmavakuutus, joka on voimassa työssäoloaikana ja joka kattaa työmatkat ja -ajan. Jos teoriakoulutuksen ajalta maksetaan palkkaa, työnantajan tapaturmavakuutus on voimassa myös sen aikana. Mikäli opiskelija ei saa palkkaa teoriakoulutuksen ajalta, AEL:lla on vakuutus oppisopimusopiskelijoiden tapaturmien varalta. Opiskelija voi myös itse ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen. Sairauslomalla opiskelija ei saa osallistua työhön tai koulutukseen, koska tapaturmavakuutukset eivät korvaa sairauslomalla tapahtuvia vahinkoja. Lääkäri voi tarvittaessa antaa opiskelijalle luvan osallistua koulutukseen sairausloman aikana. Lomaoikeus Lomaoikeus määräytyy vuosilomalain mukaan. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijällä on 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää. Työssäolon veroisia päiviä ovat työntekijän vuosilomapäivät sairauspäivät (kuitenkin enintään 75 sairauspäivää/loman määräytymisvuosi) äitiys-, isyys- ja vanhempainlomapäivät teoriakoulutukseen osallistumispäivät, myös palkattomat. Työnantaja ei voi määrätä opiskelijaa vuosilomalle teoriakoulutuksen ajaksi. Perhevapaat Perhevapaat määräytyvät työsopimuslain mukaisesti. Jos äitiyslomalla oleva opiskelija käy työnantajan ja AEL:n luvalla teoriakoulutuksessa, hän ei saa päivärahakorvausta AEL:n kautta. Oppisopimusopiskelijalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työntekijöillä. 9

10 10

11 TYÖPAIKKA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Oppisopimus on kolmen kauppa, jossa työnantaja tarjoaa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen soveltuvan työympäristön ja -tehtävät opiskelija sitoutuu opiskelemaan työtä tehden työpaikkakouluttaja ohjaa ja opastaa opiskelijaa saavuttamaan tavoitteena olevan osaamisen. On tärkeää, että oppisopimusopiskelijan työtehtävät työpaikalla ovat riittävän monipuolisia ja ne perustuvat opiskeltavaan tutkintoon tai muuhun yhdessä sovittuun tavoitteeseen. Oleellista on määrittää oppimisen kannalta keskeiset työtehtävät, koska suurin osa tutkintoon kuuluvista tiedoista ja taidoista opitaan työpaikalla, käytännön työtehtäviä tekemällä. Työnantaja sitoutuu oppisopimuksessa solmimaan määräaikaisen työsopimuksen opiskelijan kanssa maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa (Työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa myös työpaikan ulkopuolella järjestettäviltä koulutusjaksoilta, jotka kuuluvat tutkintoon valmistavaan oppisopimuskoulutukseen.) nimeämään opiskelijalle vastuullisen ja ammattitaitoisen työpaikkakouluttajan antamaan opiskelijalle monipuolisia ja tavoitteita tukevia työtehtäviä järjestämään tarvittaessa perehtymistä työpaikan eri työpisteisiin ja erilaisiin työtehtäviin huolehtimaan, että opiskelija voi osallistua teoriakoulutukseen ja tutkintotilaisuuksiin. EDELLYTYKSET OPPISOPIMUSTYÖNANTAJAKSI Oppisopimustyöpaikalla tulee olla riittävästi monipuolista tuotanto- ja palvelutoimintaa, asianmukaiset työvälineet sekä ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. 11

12 TYÖNANTAJALLE MAKSETTAVAT TUET Koulutuskorvaus Oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä AEL maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka suuruuteen vaikuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämät valtionosuudet ja oppisopimuskoulutuksen kustannukset. Koulutuskorvauksesta sovittaessa otetaan huomioon mihin koulutusalaan oppisopimuskoulutus kuuluu tutkinnossa suoritettavien tutkinnon osien määrä tarvittava teoriaopintojen laajuus ja sisältö koulutuksenaikaiset opintososiaaliset edut. Koulutuskorvauksen suuruus on käytännössä /kk/opiskelija. Koulutuskorvausta maksetaan vain oppisopimuksen voimassaoloajalta. Maksu suoritetaan yrityksen tilille, kun opiskelijan oppimisen arviointi puolivuotisen arviointijakson ajalta on tehty. Korvaus on yritykselle veronalaista tuloa (alv. 0 %, Arvonlisävero-laki /1501, 39 ). Palkkatuki Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) voivat maksaa työnantajalle harkinnanvaraisesti työttömän työnhakijan palkkaamiseen palkkatukea, joka koostuu perustuesta ja lisäosasta. Palkkatuen taso määräytyy palkattavan henkilön mukaan. Päätöksen palkkatuesta tekee palkattavan henkilön työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Tuki on veronalaista tuloa (alv 0 %, Arvonlisäverolaki /1501, 39 ). Tuen määrän voi tarkistaa osoitteesta te-palvelut.fi. Täysimääräisen tuen saaminen edellyttää, että tuella palkattavan työaika on vähintään 85 % alan normaalista työajasta. Kuntoutusraha TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa opiskelijaa perehdytetään ja opastetaan työtehtävien suorittamisessa. Opiskelijan oppimista myös ohjataan ja tuetaan vuorovaikutteisesti koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Työpaikkakouluttajan tehtäviin sisältyy muun muassa keskeisten työtehtävien suunnittelu, työtehtävien tekemisessä ohjaaminen, palautteen antaminen työtilanteissa ja opiskelijan arviointi. Työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys oppisopimuskoulutuksen onnistumisessa. Työnantaja nimeää yhden työntekijänsä oppisopimusopiskelijan vastuulliseksi työpaikkakouluttajaksi, jonka tulee olla oman alansa ammattilainen, ohjauskokemusta omaava ja oppimisen edistämisestä kiinnostunut. Työpaikkakouluttajana ei voi toimia toinen saman tutkinnon suorittaja. Yrittäjän työpaikkakouluttajana toimii toinen yrittäjä, josta käytetään usein nimitystä mentori. Työpaikkakouluttaja perehdyttää tarvittaessa opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja -tehtäviin ja niihin liittyviin vastuisiin ja velvollisuuksiin mahdollistaa opiskelijan oppimisen toimivassa ja turvallisessa työympäristössä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa on perehtynyt tutkinnon perusteiden tavoitteisiin ja oppisopimuskoulutukseen on perehtynyt työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitelmaan, osallistunut sen laadintaan sekä sitoutunut ohjaamaan opiskelijaa suunnitelman mukaisesti huolehtii, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua teoriakoulutukseen motivoi opiskelijaa itsearviointiin arvioi opiskelijan oppimista ja huolehtii, että opiskelijaa eri työtehtävissä ohjanneet työntekijät osaltaan osallistuvat arviointiin seuraa opiskelijan opintojen edistymistä. Vakuutusyhtiö tai Kela voi tietyin ehdoin maksaa työnantajalle kuntoutusrahaa työntekijän uudelleenkoulutuksen ajalta. Jos työnantaja on palkkaamassa oppisopimuskoulutukseen kuntoutusrahaan oikeutetun henkilön, täytyy työnantajan ottaa ensin yhteyttä kuntoutettavan vakuutusyhtiöön tai Kelaan ja tarkistaa tuen saannin edellytykset. 12

13 Työpaikkakouluttajien perehdyttäminen Hyväksi työpaikkakouluttajaksi tullaan kokemuksen kautta. Samalla tavoin kuin opiskelija oppii ammattiin kuuluvia asioita työpaikalla, työpaikkakouluttaja opiskelee opiskelijan ohjaamista ja oppimisen arviointia. Työpaikkakouluttajalta vaaditaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi aitoa asennetta opiskelijan ohjaamiseen ja tukemiseen. AEL järjestää työpaikkakouluttajien perehdytyskoulutusta, josta saa lisätietoa AEL:n opintotoimistosta. AEL:N OPINTOTOIMISTO Perehdytyskoulutuksessa työpaikkakouluttaja saa tietoa siitä, millaista on menestyksellinen oppisopimuskoulutus ja työpaikalla järjestetty koulutus mitä on työpaikalla tapahtuva oppiminen ja miten sitä ohjataan miten opiskelijan oppimista ja osaamista arvioidaan miten perehdytyskoulutusta voidaan hyödyntää yrityksen ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. 13

14 14

15 OPPISOPIMUSOPISKELIJA Oppisopimuskoulutus on omaehtoista koulutusta, mikä edellyttää opiskelijalta aktiivista otetta oppimiseen ja opiskeluun yleensä. Oppisopimuskoulutus ei ole helppo koulutusmuoto, koska se edellyttää sitoutumista sekä työn tekemiseen että oppimiseen. Parhaimmillaan nämä tukevat toisiaan saumattomasti. Oppisopimusopiskelija on omien opintojensa ja oppimistekojensa vastuuhenkilö. Opiskelijan tukiverkoston muodostavat työnantaja, työpaikkakouluttaja ja muu yrityksen henkilöstö sekä muut oppisopimusopiskelijat ja AEL oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä. Opiskelija sitoutuu oppisopimuksessa tekemään työtä työnantajalle tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena ja saamaan tehdystä työstä työehtosopimuksen mukaista palkkaa osallistumaan AEL:ssä järjestettävään teoriakoulutukseen opiskelemaan ja oppimaan tavoitteellisesti arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittämään itseään ammatillisesti suunnittelemaan yhdessä koulutusasiantuntijan ja työpaikkakouluttajan kanssa henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja opiskelemaan sen mukaisesti suunnittelemaan yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitelman ja noudattamaan suunnitelmaa osallistumaan yhdessä koulutusasiantuntijan kanssa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan laadintaan. 15

16 OPISKELIJALLE MAKSETTAVAT OPINTOSOSIAALISET EDUT Jos opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä osallistumisesta AEL:ssä järjestettävää teoriakoulutukseen tai tutkinnon suorittamiseen, eikä työnantaja maksa tältä ajalta palkkaa, opiskelijan toimeentulo turvataan opintososiaalisilla eduilla. Vapaa-ajalla opiskelusta ei makseta päivärahaa eikä perheavustusta, koska opiskelijalle ei aiheudu ansionmenetyksiä. Yrittäjän aikuiskoulutustuki Yrittäjällä voi olla oikeus aikuiskoulutustukeen yrityksen ulkopuolella järjestettävän teoriakoulutuksen ajalta. Lisätietoja yrittäjän aikuiskoulutustuesta saa alueellisesta työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto) tai osoitteesta koulutusrahasto.fi. Opintososiaaliset edut päiväraha 15 /päivä perheavustus 17 /päivä, jos opiskelija on alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja majoituskorvaus 8 /päivä, jos koulutus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella matkakorvaus halvimman julkisen kulkuneuvon ja todellisen lähtö- ja paluupaikan mukaan (yksi meno paluu/koulutusjakso) mukaan, jos koulutus järjestetään yli 10 kilometrin päässä kotoa tai oppisopimustyöpaikasta, viikonloppu katkaisee koulutusjakson Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalisia etuja 6 kk:n sisällä teoriakoulutusjaksojen toteutumisesta. Etu on veroton. Matka- ja majoituskorvaukset maksetaan työnantajan tekemän hakemuksen perusteella. Kaikki kohdat täytyy täyttää, jotta opintososiaaliset edut voidaan maksaa virheettömästi ja nopeasti. AEL:n opintotoimisto ottaa vastaan ainoastaan alkuperäisen ja allekirjoitetun hakemuksen. AEL maksaa opintososiaaliset edut hyväksyttyään hakemuksen. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalit, ruokailut, ammattikirjat sekä mahdolliset soveltuvuustestit. Opintososiaalisiin etuihin liittyvät lomakkeet löytyvät osoitteesta ael.fi/nayttotutkinnot/oppisopimus 16

17 17

18 18

19 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN ROOLI OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN PROSESSIKUVAUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN JOHTAMINEN, VALVONTA JA KEHITTÄMINEN YRITYS- JA MUU ORGANISAATIOYHTEISTYÖ, SEURANTA JA ARVIOINTI, RAPORTOINTI OSAAMIS- TARVE 1. OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN 2. SUUNNITTELU 3. OPPISOPIMUS 4. OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN 5. OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN PÄÄTTÄMINEN VAIKUT- TAVUUS HENKILÖKOHTAISTAMINEN LAIT, ASETUKSET, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET PALAUTE 1. Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen osaamistarpeiden selvittäminen oppisopimustyöpaikan soveltuvuuden arviointi oppisopimusopiskelijan edellytysten arviointi tukimuodoista informointi. 2. Suunnittelu henkilökohtaistaminen näyttötutkintotavoitteisessa koulutuksessa aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu teoriakoulutuksen suunnittelu muista oppimista tukevista järjestelyistä sopiminen. 3. Oppisopimus oppisopimuksen solmiminen koulutuskorvauksesta sopiminen. 4. Oppisopimuksen toteuttaminen työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen arviointi teoriakoulutuksen järjestäminen tutkintotilaisuuksiin ohjaaminen neuvonta, ohjaus ja tukitoimet opintososiaalisia etuuksia ja koulutuskorvauksia koskevat päätökset ja maksaminen. 5. Oppisopimuskoulutuksen päättäminen työpaikalla järjestettävän koulutuksen arviointi opintosuoritteiden arviointi teoriakoulutuksessa osallistumistodistus tutkintotodistus. 19

20 AEL OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ AEL:llä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lupa järjestää ammatillista koulutusta oppisopimuskoulutuksella. Tämä tarkoittaa, että AEL vahvistaa oppisopimuksen solmimisen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. AEL toimii oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä sekä pääsääntöisesti myös teoriakoulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestäjänä. Työnantajalle ja opiskelijalle tämä tarkoittaa selkeyttä, kun kaikki oppisopimuskoulutuksen palvelut saa yhdestä paikasta. Koulutuksen järjestäjänä AEL suunnittelee oppisopimuskoulutusta yhteistyössä työnantajan, työpaikkakouluttajan ja AEL:n oppilaitostoimintojen kanssa arvioi, sopivatko yritys, työyksikkö ja työpaikan työtehtävät työpaikalla järjestettävään koulutukseen vahvistaa oppisopimuksen ja hallinnoi koko oppisopimuskoulutusta järjestää pääsääntöisesti teoriakoulutuksen ja näyttötutkinnon AEL:n oppilaitostoimintojen kanssa, mutta mikäli AEL ei voi tarjota ko. tutkinto- ja koulutuspalveluja, hankkii ne toiselta koulutuksen järjestäjältä maksaa opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet teoriakoulutuksen ajalta maksaa työnantajien koulutuskorvaukset seuraa, ohjaa ja opastaa työnantajaa ja työpaikkakouluttajaa oppisopimuskoulutuksen toteuttamisessa, työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurannassa ja osaamisen arvioinnissa antaa osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta kehittää oppisopimuskoulutusta yhteistyössä eri osapuolten kanssa. AEL teoriakoulutuksen ja tutkinnon järjestäjänä AEL suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon valmistavan oppisopimuskoulutuksen. AEL:ssä järjestettävät opinnot täydentävät ja tukevat työpaikalla järjestettävää koulutusta. AEL järjestää myös näyttötutkinnon suorittamiseen tarvittavat tutkintotilaisuudet oppisopimuksen aikana. Toimiva oppisopimuskoulutus edellyttää sujuvaa yhteistyötä työnantajan, työpaikkakouluttajan, oppisopimusopiskelijan ja AEL:n koulutusasiantuntijan välillä. AEL:n koulutusasiantuntija neuvoo ja ohjaa tutkintoon valmistavaan oppisopimuskoulutukseen hakeutumisessa, näyttötutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa oppisopimuskoulutuksella suunnittelee opiskelijalle oppisopimuskoulutukseen soveltuvat teoriaopinnot järjestää ja aikatauluttaa tarvittavat teoriakoulutuksen jaksot AEL:ssä ottaen huomioon työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatii henkilökohtaistamisasiakirjan yhdessä opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kanssa seuraa ja ohjaa opiskelijan oppimisen edistymistä työpaikalla yhteistyössä työpaikkakouluttajan kanssa kerää palautetta teoriakoulutuksesta ja kehittää oppisopimustoimintaa yhteistyössä työnantajan ja työpaikkakouluttajan kanssa arvioi opiskelijan oppimista teoriakoulutuksessa laatimalla arvosanallisen opintosuoritusotteen suunnittelee ja järjestää tutkintotilaisuudet yhteistyössä AEL:n tutkintovastaavan kanssa toimii opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan yhteyshenkilönä. AEL:stä kaikki oppisopimuskoulutuksen palvelut samalta luukulta kätevä työnantajalle ja opiskelijalle! 20

21 MUISTIINPANOJA 21

22 22

23 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (L 631/1998) ja asetuksessa (A 812/1998). Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti aidoissa työtilanteissa tutkinnon suorittajan näyttötutkinnon suorittamisen suunnitelman mukaan. AMMATILLISET TUTKINNOT Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä lisäkoulutusta, joka ei johda tutkintoon. Ammatillinen perustutkinto sopii henkilölle, joka on kiinnostunut uudesta alasta tai jolla ei ole alan ammatillista koulutusta. Perustutkinto antaa laajan perusosaamisen. Ammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on jo alan työkokemusta. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on tasollisesti määritelty niin, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on pitkä työkokemus ammattialalla. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Eri koulutusalojen ammatillisia tutkintoja on yli 350. Lisätietoja näyttötutkinnoista ja eri ammattialojen tutkintojen perusteista löytyy osoitteesta oph.fi/nayttotutkinnot. 23

24 Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan tutkinnon suorittajan ammattitaitoa tutkinnon perusteiden osaamisvaatimusten mukaisesti. Tutkintosuorituksia arvioi kolmikantainen arvioijaryhmä, joka muodostuu työnantajan, työntekijöiden ja opetusalan edustajista. Tutkintosuoritusten arvioijat perehdytetään arviointitehtävään. Kun tutkinnon suorittaja on osoittanut ammattitaitonsa tutkintotilaisuudessa, pitää arvioijaryhmä arviointikokouksen. Arvioijaryhmä tekee esityksen tutkinnon suorittajan ammattitaidosta alan tutkintotoimikunnalle, joka päättää arvioinnista. Perustutkinnoissa tutkinnon suorittajan osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1) ja hylätty. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintosuoritukset arvioidaan tutkinnon osittain periaatteella hyväksytty tai hylätty. Hylätyt tutkintosuoritukset perusteellaan kirjallisesti ja päätöksestä tiedotetaan tutkinnon suorittajalle. Hankittuaan lisää ammattitaitoa tutkinnon suorittaja voi osoittaa osaamisensa uudelleen tutkintotilaisuudessa. Tutkintotoimikunta Tutkintotoimikunnat valvovat ja vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä. Näyttötutkintoon osallistuminen ja sen suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, joita järjestävät ne ammatillisen aikuiskoulutuksen tahot, joilla on näyttötutkinnon järjestämissopimus ko. alan tutkintotoimikunnan kanssa. Alan tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun opiskelija on suorittanut hyväksyttävästi tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat. Jos opiskelija suorittaa hyväksytysti tutkinnon osan tai osia, muttei kaikkia, koko tutkinnon suorittamiseen tarvittavia tutkinnon osia, hän saa pyynnöstä todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta. Näyttötutkintojen tutkintomaksu Tutkintotoimikuntatyöstä syntyviä kustannuksia katetaan mm. tutkintomaksuilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että tutkintomaksu on lukien 58 euroa. Maksun periminen perustuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin (631/1998: 17 a ): Tutkinnon järjestäjä perii tutkintomaksun näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä ja tilittää tutkintomaksut Opetushallitukselle. Opetushallitus antaa tarvittaessa maksujen tilittämistä koskevia määräyksiä. AEL tutkintoja järjestävänä oppilaitoksena perii maksun näyttötutkintoon ilmoittautuneelta ja tilittää sen lyhentämättömänä Opetushallitukselle. Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendin rahoituksesta vastaa koulutusrahasto, jonka toiminta rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksutuloilla. Ammattitutkintostipendi maksetaan henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona alan tutkintotoimikunnan valvonnassa. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Etuus on veroton. Ammattitutkintostipendiä ei myönnetä osatutkinnon tai aikaisemmin suoritetun ammattitutkintostipendiin oikeuttaneen tutkinnon laajentamisen tai täydentämisen perusteella. Ammattitutkintostipendin voi saada henkilö, joka tutkinnon suorittaessaan on alle 64-vuotias. Tutkinnon suorittamisajankohdaksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys. Etuuden maksamisehtona on, että henkilö on tutkinnon suorittamispäivään mennessä ollut työssä (työtai virkasuhteessa) suomalaisella työnantajalla vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa tai työaikaa ulkomailla, ulkomaisen työnantajan palveluksessa, ei lasketa työhistoriaan. Tarkemmat ehdot, stipendin suuruus ja hakemus ohjeineen löytyvät osoitteesta koulutusrahasto.fi. 24

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaajan opas Työpaikkaohjaajan opas Omnian oppisopimustoimisto omnia.fi Oppisopimustoimisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta seitsemässä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AIKUISKOULUTUS- JA OPPISOPIMUSPALVELUT

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AIKUISKOULUTUS- JA OPPISOPIMUSPALVELUT JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AIKUISKOULUTUS- JA OPPISOPIMUSPALVELUT MITÄ ON OPPISOPIMUSKOULUTUS? oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle Yrittäjän ammattitutkinto Ohje tutkinnon järjestäjälle Dnro 53/011/2012 SISÄLLYSLUETTELO A.... 2 1. Yleisesittely... 2 1.1 Aineiston käyttö... 2 1.2 Tutkinnon järjestämisen prosessikuvaus... 3 1.3 Tutkintoon

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA 1. Koulutusjärjestelmä 2. Lainsäädäntö 3. Henkilökohtaistamista ohjaava määräys 4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1 1. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.4.2012 Säädösten tilanteesta ja koulutuspoliittisista

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot