NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250"

Transkriptio

1 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä ja tarkistettua kaavakarttaa nro 8250 sekä havainnepiirrosta. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. TIIVISTELMÄ Kaava alueen sijainti ja luonne Suunnittelualue sijaitsee noin 8 km kaupungin keskustasta luoteeseen, Niemen kaupunginosassa. Niemen rakennuskanta muodostuu suurelta osin jälleenrakennuskauden omakotitaloista. Suunnittelualue käsittää Tapulinkatu 42:n ja 44 46:n väliin jäävän virkistysalueen osan, jonka pinta ala on noin 5900 m². Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos perustuu Tampereen kantakaupungin yleiskaavan täydennysrakentamistavoitteisiin (yleiskaavaselostuksen liite 13, alue nro 607). Dno: YPA 9937/611/2007 ja verkkotunnus Asemakaavamuutos tuli vireille , kun osallistumis ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Suunnitelma lähetettiin nähtävillä oloaikana osallisille ja siitä pyydettiin lausunnot kaupungin asianosaisilta toimialoilta. Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kuusi mielipidettä. Mielipiteistä koottu vastineluettelo on selostuksen liitteenä. Määräaikaan mennessä saapuneissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Kolme luonnosvaihtoehtoa oli nähtävillä Luonnosvaihtoehdoista jätettiin kuusi mielipidettä ja kuusi lausuntoa, joista laadittu vastineluettelo on selostuksen liitteenä. Asemakaava Asemakaavan muutoksella 3521 m²:n kokoinen osa virkistysalueesta erotetaan asuinpientalojen korttelialueeksi täydentämään ympäröivää pientaloaluetta. Suunnittelu aloitettiin laatimalla alueelle kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta 1, 2 ja 3. Vaihtoehdot on kuvattu tarkemmin selostuksessa. Luonnoksista saatujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä tilaajan tavoitteiden perusteella asemakaavaehdotus muokattiin vaihtoehdosta 1, jossa suunnittelualueelle muodostuu neljä erillispientalotonttia käyttötarkoitusmerkinnällä AO. Samalla muodostuu uusi kortteli nro 2696.

2 Tontin nro pinta ala on 774 m², tontin nro pintaala on 926 m², tontin nro pinta ala on 953 m² ja tontin nro pinta ala on 868 m². Kullekin tontille merkitään rakennusoikeudeksi 240 k m², josta 40 k m² on varattu maanpäälliselle autosuoja ja taloustilalle. Kerrosmerkintänä tonteilla käytetään II y70. Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 960 k m². Asemakaavan toteuttaminen Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. Asemakaavan toteutus on tarkoitus aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Niemen kaupunginosan Tapulinkadun pohjoispuolella olevaa virkistysalueen osaa. Asemakaavan muutoksella ja tonttijaolla muodostuu Tampereen kaupungin Niemen kaupunginosan kortteli nro 2696 ja korttelin tontit nro 1, 2, 3 ja 4. Kaavan laatija Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavasuunnittelu, arkkitehti Minna Kiviluoto. Vireilletulo: Dno: YPA 9937/611/2007 ja verkkotunnus Kaava alueen sijainti Alue sijaitsee noin 8 km luoteeseen kaupungin keskustasta Niemen kaupunginosassa Tapulinkadun pohjoispuolella korttelien nro 2646, 2648 ja 2650 välisellä alueella. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Niemi, puistoalue Tapulinkadun pohjoispuolella, täydennysrakentaminen pientaloalueeksi, kaava nro Luettelo asiakirjoista osallistumis ja arviointisuunnitelma, kaavakartta havainnekuva asemakaavan selostus ote yleiskaavasta asemakaavan seurantalomake 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

3 Alueraportti (Niemi) vuonna 1989, Tampereen kaupungin kaavoitusviraston julkaisu. Rakentamistapaohjeita (Niemi) vuonna 1990, Tampereen kaupungin kaavoitusviraston julkaisu. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelun kohteena oleva puistoalueen osa sijaitsee Niemen kaupunginosassa Tapulinkadun pohjoispuolella. Suunnittelualueen pinta ala on noin 5900 m². Alue rajautuu etelässä Tapulinkatuun ja jälleenrakentamiskaudella rakennettuun pientaloalueeseen (kortteli 2648), lännessä 1970 luvulla rakennettuun pientaloalueeseen (kortteli 2646), idässä uimarannalle johtavaan väylään ja jälleenrakentamiskaudella rakennettuun pientaloalueeseen (kortteli 2650) ja pohjoisessa Näsijärven rantaan ulottuvaan metsään Luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee Näsijärveen työntyvän niemen tyvellä. Maasto laskee alueen etelä ja itäreunoilla melko jyrkästi kohti alueen keskiosan soistumaa. Sen eteläpuolella kasvupaikkatyyppi on tuore kangas, itäpuolella lehtomainen kangas ja pohjoispuolella on paikoin lehtoa. Maaperä on paikkatietoaineiston mukaan savea. Soistumaa ympäröivä metsä on suurimmaksi osaksi vanhaa ja järeää. Suon lounais ja länsipuolen puusto on noin vuotta vanhaa sekametsää ja kaakkois itäpuolella puusto on noin 80 vuotta vanhaa sekametsää, jossa kasvaa isoa kuusta, haapaa ja hieskoivua. Soistuman koillis ja pohjoispuolella metsä yltää noin 100 vuoden ikään. Aluetta ympäröivät metsät on huomioitu Tampereen kaupungin ympäristöpalveluiden tekemässä Tampereen kaupungin vanhat metsät selvityksessä vuodelta Vanhojen metsien ohella merkittävin luontoarvo alueella on itse suo. Tyypiltään se on lähinnä saranevaa. Metsäkeskuksen Tampereen kaupungille tekemässä metsäkuvioinventoinnissa kohde on mainittu luonnontilaisena nevana. Sen eteläreunalta ulottuu lounaan suuntaan ura, jossa vettä lienee aikoinaan luonnontilaisenakin virrannut. Myöhemmin uraan on lisäksi kaivettu matala oja, joka on saattanut vaikuttaa alueen luonnontilaiseen vesitasapainoon. Nyt oja näyttää osittain jo umpeutuneen. Suolla kasvaa harvaa puustoa. Sen länsireunalla asutus ja siihen liittyvä pysäköintialue ovat melko lähellä, mikä on ilmeisesti vaikuttanut suon ravinteisuuteen. Syksyllä 2007 ja alkukesällä 2008 tehtyjen maastokäyntien yhteydessä suunnittelualueella ei havaittu erityisen merkittäviä luon

4 toarvoja eikä harvinaisia eläin tai kasvilajeja, jotka estäisivät alueen täydennysrakentamisen Rakennettu ympäristö Suunnittelualue liittyy Niemen kaupunginosan melko yhtenäisenä säilyneeseen jälleenrakennuskauden omakotitaloalueeseen. Lähin koulu, Lielahden koulu, sijaitsee n.1,5 km päässä. Samassa yhteydessä koulun kanssa sijaitsee Lielahden terveysasema. Päiväkoti sijaitsee n. 1 km etäisyydellä Ollinojankadulla. Muuten alueen palvelut tukeutuvat n. 2 km päässä olevaan Lielahden kauppakeskittymään Maanomistus Alueen omistaa Tampereen kaupunki. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Pirkanmaan vahvistetun 1. maakuntakaavan mukaan kaava alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi Yleiskaava Tampereen kantakaupungin vahvistetun yleiskaavan mukaan alue on pientalovaltaista asuinaluetta. Kaupunginvaltuuston hyväksymän Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 1988 kartassa 2, rakennetun ympäristön suojelu, suunnittelualue liittyy alueeseen, jonka luonne säilytetään (/S). Peruskorjaus ja muutostoimenpiteissä tulee säilyttää rakennuksen alkuperäiset tyyliominaisuudet ja rakentamisajalle ominaiset materiaalit ja värit. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kaupunkikuvaan. Katualueiden ja istutusten säilyttämiselle tulee luoda edellytykset. Lisäksi tontti on kartassa osa jälleenrakennuskauden aluetta (/SJ), jossa tulee ottaa huomioon aikakauden rakennusten peruskorjauksesta laadittu selvitys Asemakaava Muutosalueella on voimassa vahvistettu asemakaava nro 654, jonka mukaan alue on puistoaluetta. Suunnittelualueen välittömässä yhteydessä olevien asuinrakennusten asuinrakennuksen korkeus saa asemakaavan mukaan olla enintään 5,5 m (julkisivu) ja kattokaltevuus tulee olla 1:1,5. Rakennus on rakennettava kadunpuoleiseen rakennusrajaan kiinni. Lisäksi kaavassa on määrätty istutettava tontinosa tontin kadunpuoleiselle reunalle.

5 Alueraportti ja rakentamistapaohjeet Alueelle on laadittu alueraportti (Niemi) vuonna 1989 (Tampereen kaupungin kaavoitusviraston julkaisu), sekä rakentamistapaohjeita (Niemi) vuonna 1990 (Tampereen kaupungin kaavoitusviraston julkaisu), jotka otetaan huomioon suunnittelussa Pohjakartta Pohjakartta on Tampereen kaupungin kaupunkimittauksen laatima, ja se on tarkistettu v ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelualue kuuluu yleiskaavan päätäydennysalueisiin (yleiskaavaselostuksen liite 13, alue nro 607). Siinä alueen laajuudeksi on merkitty 0,59 ha ja sille on suunniteltu sijoitettavaksi 9 asuntoa. Alue on tarkoitettu suunniteltavaksi korttelityypin nro 8:n mukaan rivitaloalueeksi. Se kuuluu kaavoitusjärjestyksessä luokkaan a eli yleiskaavan mukaan se olisi pitänyt kaavoittaa välittömästi. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat mm. naapurikiinteistöt, lähialueen maanomistajat ja asukkaat, Niemen omakotiyhdistys ry, viranomaispalvelut, kaupungin eri toimialat; mm. kaupunkiympäristön kehittäminen (kaavatyön tilaaja), museotoimi, tekninen toimi, katuyksikkö, ympäristövalvonta, kiinteistötoimi, pelastuslaitos ja muut tekniset toimialat, kaupungin liikelaitokset: Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Sähköverkko Oy, Tampereen Vesi. Pirkanmaan ympäristökeskus ja muut osalliseksi ilmoittautuneet Vireilletulo Asemakaavamuutos tuli vireille , kun osallistumis ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville väliseksi ajaksi Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville väliseksi ajaksi palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet sivuille mielipiteiden saamista varten. Osallistumis ja arviointisuunnitelma postitettiin OAS:ssa mainituille osallisille. Suunnitelmasta jätettiin kuusi mielipidettä, joista tehty vastineluettelo on selostuksen liitteenä. Määräaikaan mennessä saapuneissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Lausunnoissa painotettiin uudisrakentamisen sovittamista alueen vanhaan rakennuskantaan. Maakuntamuseo ilmoitti arvioivansa alueella tehtävän maastokatselmuksen perus

6 teella, onko kaavahankkeen yhteydessä tarvetta tehdä arkeologista selvitystä. Suunnittelu aloitettiin laatimalla alueelle kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta 1, 2 ja 3. Vaihtoehdot on kuvattu tarkemmin selostuksessa kohdassa Alustavien vaihtoehtojen kuvaus. Luonnosvaihtoehdot kuulutettiin nähtäville väliseksi ajaksi mielipiteiden saamista varten. Luonnoksista jätettiin kuusi mielipidettä, joista tehty vastineluettelo on selostuksen liitteenä. Lausuntoja saatiin kuusi ja niiden keskeinen sisältö on koottu vastineluetteloon. Kaavaehdotuksen valmistelua jatkettiin mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta. Yhdyskuntalautakunta käsittelee asemakaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäville yhdessä osallistumis ja arviointisuunnitelman ja asemakaavan selostuksen kanssa. Nähtävillä olosta julkaistaan sanomalehtikuulutus ja siitä tiedotetaan internetissä. Osallisille ei lähetetä henkilökohtaisia kirjeitä. Kaavakartta ja asemakaavan selostus ovat nähtävillä Frenckellin palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B, Tampere ja kaavoituksen internet sivuilla osoitteessa Nähtävillä oloaikana ehdotusta vastaan on mahdollista jättää muistutuksia ja ne käsitellään säädetyssä järjestyksessä. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta kaupungin hallintokunnilta ja muilta viranomaistahoilta. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa yleiskaavan mukaisesti asuinpientalojen rakentaminen alueelle. Asemakaavan muutos on yleiskaavallisen täydennysrakentamistavoitteen mukainen. Vielä rakentamattomat muodostuvat tontit täydentävät ja tiivistävät rakennettuna asuntoaluetta. Kaavan tavoitteena on huomioida tontin sijainti ja luonne, sekä lähialueen rakennusten mittakaava ja alueen kaupunkikuvallinen merkitys. Alue liittyy jälleenrakennuskauden pientaloalueeseen, jolla uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kaupunkikuvaan. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja. Alueelle laadittiin kolme vaihtoehtoa, joista kaksi perustui pientalotontteihin ja yksi oli ratkaistu yhtiömuotoisesti. Vaihtoehto 0 Säilytetään vanha asemakaava. Noin 5900 m²:n suuruinen alue säilyy osana virkistysaluetta.

7 Vaihtoehto 1 sisältää neljä erillispientalotonttia käyttötarkoitusmerkinnällä AO. Tontin pinta ala on 809 m², tontin m², tontin m² ja tontin m². Kullekin tontille merkitään rakennusoikeudeksi 240 k m², josta 40 k m² on varattu maanpäälliselle autosuoja ja taloustilalle. Kerrosmerkintänä tonteilla käytetään II y70%. Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 960 k m². Vaihtoehto 2 sisältää kuusi kytkettyjen pientalojen tonttia käyttötarkoitusmerkinnällä AP. Tontin pinta ala on 626 m², tontin m², tontin m² ja tontin m², tontin m², tontin m². Kullekin tontille merkitään rakennusoikeudeksi 200 k m², josta 30 k m² on varattu maanpäälliselle autosuoja ja taloustilalle. Kerrosmerkintänä tonteilla käytetään II y70%. Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 1200 k m². Vaihtoehto 3 muodostaa tontin kolmelle kolmen asunnon rivitalolle käyttötarkoitusmerkinnällä AR. Tontin pinta ala on 4135 m² ja tehokkuusluku e=0,3. Kerrosmerkintänä tonteilla käytetään II. Kullekin asunnolle merkitään rakennusoikeudeksi 140 k m². Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 1260 k m² Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Vaihtoehto 0 säilyttää alueen osana virkistysaluetta. Yleiskaavan mitoitus ja tavoitteet sekä alueen omistajan tavoitteet eivät toteudu. Vaihtoehto 1 vastaa alueella noudatettua rakentamistapaa. Tontit ovat pienehköjä ja ne on rajattu Tapulinkadun läheisyyteen, jotta luonnonympäristöön kohdistuvat muutokset ovat mahdollisimman vähäisiä. Pientalojen kadunpuoleinen julkisivu on tuotu alueen rakennusten tapaan kiinni istutusalueen rajaan, jolloin katunäkymä säilyy alueelle tyypillisenä. Tapulinkadulle tulee kolme uutta liittymää ja uimarannalle johtavalle väylälle yksi. Yleiskaavan täydennysrakentamistavoitteet ja tontin omistajan tavoitteet toteutuvat osittain. Vaihtoehto 2 sopeutuu määrältään ja massoittelultaan hyvin alueen olemassa olevaan rakennuskantaan. Tontit ovat pienehköjä ja ne on rajattu Tapulinkadun läheisyyteen, jolloin luonnonympäristöön kohdistuvat muutokset ovat mahdollisimman vähäisiä. Kytketyt pientalot sijoitetaan tonteille siten, että joka toisen asunnon kadunpuoleinen julkisivu on tuotu alueen kiinni istutusalueen rajaan, joka toisen jäädessä tontilla peremmälle, jolloin katunäkymä noudattaa alueen tyypillistä ilmettä. Suurin osa pihoista aukeaa itään ja länteen. Tapulinkadulle tulee kolme uutta liittymää ja uimarannalle johtavalle väylälle yksi. Yleiskaavan täy

8 dennysrakentamistavoitteet ja tontin omistajan tavoitteet toteutuvat osittain. Vaihtoehto 3 on hieman vaihtoehtoa 2 tehokkaampi, mutta uudisrakentamisen määrä ja massoittelu poikkeavat alueen ilmeestä. Rakennukset levittäytyvät muita vaihtoehtoja pidemmälle kohti pohjoista. Tapulinkadulle tulee kaksi uutta liittymää ja uimarannalle johtavalle väylälle yksi, mutta alueen sisäinen liikenne voi muodostua vilkkaaksi. Vaihtoehto vastaa parhaiten yleiskaavaa, mutta ei sopeudu kaupunkikuvaan Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Vaihtoehtoiset kaavaluonnokset 1, 2 ja 3 asetettiin nähtäville mielipiteiden saamiseksi ja niistä pyydettiin lausunnot. Vaihtoehtoisista kaavaluonnoksista saatujen lausuntojen ja osallisilta saatujen mielipiteiden perusteella valittiin asemakaavaehdotuksen pohjaksi vaihtoehto 1, joka sopeutuu kaupunkikuvallisesti parhaiten alueelle ja muuttaa luonnonympäristöä rakennetuista vaihtoehdoista vähiten. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Suunnittelualueen maankäytön periaatteet muuttuvat yleiskaavan mukaisiksi ja virkistysalueen osa liitetään osaksi ympäröivää korttelialuetta Korttelialueet Asemakaavan muutoksella 3521 m²:n kokoinen osa virkistysalueesta erotetaan asuinpientalojen korttelialueeksi täydentämään ympäröivää pientaloaluetta neljä erillispientalotonttia käyttötarkoitusmerkinnällä AO. Samalla muodostuu uusi kortteli nro Tontin nro pinta ala on 774 m², tontin nro pintaala on 926 m², tontin nro pinta ala on 953 m² ja tontin nro pinta ala on 868 m². Kullekin tontille merkitään rakennusoikeudeksi 240 k m², josta 40 k m² on varattu maanpäälliselle autosuoja ja taloustilalle. Kerrosmerkintänä tonteilla käytetään II y70%. Kattomuotona on käytettävä satulakattoa ja asuinrakennuksen kattokaltevuuden tulee olla Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 960 k m². Suunnittelualue kuuluu jälleenrakennuskauden rakentamistapaa edustavaan kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen. Uudisrakennukset on suunniteltava olemassa olevien rakennusten yksinkertaisuutta noudattaen (sj 13). Uudisrakennusten sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen ja katukuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota (ym 8). Rakennus on rakennettava rakennusalan kadun puoleiseen rajaan kiinni. Kadun puoleiseen seinään ei saa sijoittaa rakennuk

9 sen pääsisäänkäyntiä eikä autotallin ovia. Rakennuksen harjan suuntaa osoittava viiva on merkitty kaavakarttaan rakennusalalle. Rakennusten kattokaltevuuden tulee olla Kattomuotona on käytettävä satulakattoa. Rakennuksen julkisivun pintakäsittelynä tulee käyttää rappausta tai vaihtoehtoisesti pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Tonttien kadun vastaiset rajat on istutettava. Lisäksi tonttien pohjoisrajalle suoalueen yhteyteen tulee istuttaa pensasaita tai rakentaa rakenteellinen aita, jonka korkeus on vähintään 1 metri. Alueen hulevesien järjestämiseksi kaavaan on merkitty viheralueelle varaus ojanteelle hulevesien johtamista tai viivyttämistä varten. Tonttien hulevesien ohjaamiseksi suoalueelle tulee tonttien maasto muokata siten, että tonttien eteläosa on suunnilleen Tapulinkadun korossa (n. +100) ja tontit laskevat loivasti kohti pohjoista siten, että tonttien matalin korko on vähintään n Tontin nro 1 luoteisrajan koron tulee olla vähintään luoteisrajaa kulkevan hulevesiä varten varatun avo ojan riittävän syvyyden varmistamiseksi ja tontin kallistukset tulee suunnata kohti avoojaa. Rakennuslupa asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu sade ja pintavesien johtamissuunnitelma. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Uudet asuintontit täydentävät ja eheyttävät asuntoaluetta. Kaavamuutoksen myötä syntyvät uudet pientalot sopeutuvat ympäristöönsä eivätkä heikennä alueen viihtyisyyttä. Sj 6 merkintä edellyttää rakentamisessa alueen arvojen huomioonottamista sekä olemassa olevan että uuden rakentamisen osalta. Muodostettavat tontit kuuluvat jälleenrakennuskauden rakentamistapaa edustavaan kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen. Myös muilla kaavamääräyksillä on pyritty edesauttamaan alueen arvojen säilymistä Liikenteelliset vaikutukset Alueelle tulevan asutuksen määrä on niin pieni, ettei sillä ole merkittäviä alueen liikennettä lisääviä vaikutuksia Yhdyskuntatalouteen liittyvät vaikutukset Alueella on jo tarvittava kunnallistekniikka, jolloin alueen rakentaminen on yhdyskuntataloudellisesti edullista ja järkevää. Myös palvelut riittävät asukasmäärän pienestä lisäyksestä huolimatta Vaikutukset luonnonympäristöön Suunniteltu täydennysrakentaminen kohdistuu katualueeseen rajoittuvaan virkistysalueeseen, mutta suunnittelualueen välittömään yhteyteen jää edelleen laaja yhtenäinen virkistysalue. Kulkuväylä yleiselle uimarannalle sekä ulkoilureitit säilyvät ennallaan.

10 Rakennettavan alueen maastoa joudutaan täyttämään ja muokkaamaan ennen rakentamista. Asemakaavamuutoksen yhteydessä alueelle tehdyssä hulevesitarkastelussa todettiin, että kaavan myötä muodostuvien tonttien hulevedet voidaan ohjata tonttien pohjoispuolella olevalle suoalueelle. Normaalitilanteessa suoalueen vastaanottokyky riittää, edellyttäen, että tonttien ulkopuolelle jäävä suoalue säilytetään luonnontilassa. Ylivuototilanteessa hulevedet pääsevät poistumaan tontin nro 1 luoteisrajalle jätettävää ojannetta pitkin. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavasta tehdään havainnepiirros, jossa on esitetty yksi mahdollisuus kaavan toteuttamiseksi suunnittelualueen tonteilla Rakentamistapaohjeet Rakentamisen ohjaamiseksi asemakaavan tarkoittamaan suuntaan on tehty rakentamistapaohjeet ro , jotka koskevat tontteja nro , 2, 3 ja 4. Rakentamistapaohjeet ovat myös kaavakartalla. Asuinalueen luonteen säilymisen kannalta on tärkeää että tonttien uudisrakennukset suunnitellaan kunnioittaen alueelle tyypillistä ilmettä. Myös piha ja katualueisiin sekä näiden suhteeseen toisiinsa tulisi kiinnittää huomiota tontteja rakennettaessa. Rakennukset on sijoitettava rakennusalalle havainnepiirroksessa osoitettuja suuntaviivoja noudattaen. Rakennusten välisen selkeän hierarkian varmistamiseksi auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen massan ja ulkomuodon tulisi olla selkeästi alisteinen päärakennukselle. Päärakennuksen katujulkisivun eheyteen on suositeltavaa kiinnittää erityisesti huomiota. Siihen ei tulisi sijoittaa parvekkeita tms. massaa rikkovia elementtejä. Päärakennukselle suositeltava kattokaltevuus on 34 (1:1,5). Auton säilytyspaikkojen ja talousrakennusten kattojen kaltevuudet voivat olla kokonaisuuteen soveltuen myös loivempia. Kattomateriaali ei saa olla kiiltävä eikä liian vaalea. Räystään tulee olla avonainen. Etupihalle sijoitettu jätesäiliö tulee piilottaa joko pensasaidan taakse tai puiseen kehikkoon. Rakennusten julkisivun pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua puuta tai vaihtoehtoisesti pintakäsittelynä tulee käyttää rappausta Korttelin vanhan perinteen mukaan puiset uudisrakennukset verhotaan joko peiterimapystylaudoituksella tai vaakasuoralla ponttilaudalla. Ala ja yläkerta verhotaan samalla materiaalilla ja värillä. Julkisivujen listoituksen tulee olla niukkaa ja suoraviivaista ilman historiallisten tyylien kopiointia.

11 Uudisrakennuksen ikkunat voivat olla tyyliltään yksinkertaisia, kuitenkin jaollisia. Sekä pikkuruutuisia että suuria yksilasisia ikkunoita tulee välttää. Rakentamattomat tontin osat istutetaan. Tonttien yleisten alueiden ja naapureiden vastaiset rajat tulee aidat alueelle alueelle tyypillisesti pensasaidoilla ja/tai puisilla aidoilla, joiden korkeuden tulee olla sopusuhtainen rakennuksen korkeuteen nähden. Tonttien välisten rajojen aitaamisesta on sovittava naapurin kanssa. Puusäle ja lauta aidat tulee rakentaa noudattaen alueen perinteisten aitojen yksinkertaisuutta ja peittomaalata. Raskaita pihan päällystämistapoja kuten asfalttia tai laajoja laatoituksia tulee välttää. Laajat, vettä läpäisemättömät pinnat vaikeuttavat tontin hulevesien hallintaa. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. Kaavamuutos toteutetaan välittömästi sen saatua lainvoiman. Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 Dno 1432/10.02.01/2010 Yhdyskuntasuunnittelu Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 XXI- 376-76, 402-1 ja 300 SEKÄ KATUALUETTA.

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot