LAMMINPÄÄ , KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206."

Transkriptio

1 LAMMINPÄÄ , KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja tarkistettua asemakaavakarttaa no Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. TIIVISTELMÄ Kaava-alueen sijainti ja luonne Alue sijaitsee noin 8 km luoteeseen kaupungin keskustasta Lamminpään kaupunginosassa osoitteessa Kivilevontie 9. Muutoskohteena on korttelin nro 2029 tontti nro 9. Tontti on pintaalaltaan 1261 m². Tontilla on vuonna 1938 rakennettu puurakenteinen omakotitalo sekä vuonna 1948 rakennettu talousrakennus. Lähialueella on eri ikäisiä asuinrakennuksia. Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos on laadittu tontin omistajan päivätystä hakemuksesta. Asia on kuulutettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville väliseksi ajaksi. Suunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä. Asemakaavamuutoksesta on pyydetty lausunnot kaupungin asianosaisilta hallintokunnilta. Määräaikana saaduissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Asemakaavan keskeinen sisältö Asemakaavan muutoksella jaetaan 1261 m²:n suuruinen asuin- ja liikerakennuksen tontti nro kahdeksi pientalotontiksi. Tontin nro 25 pinta-alaksi tulee 631 m² ja tehokkuudeksi e=0.33. Tontin nro 26 pinta-alaksi tulee 630 m² ja tehokkuudeksi e=0.33. Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 55 k-m². Tonttijaolla muodostuu yksi uusi pientalotontti. Molempia tontteja koskevat määräykset pohjavesialueen ja korkean radonpitoisuuden huomioon ottamisesta rakentamisessa. Asemakaavan toteuttaminen Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä. Asemakaava toteutetaan sen saatua lainvoiman. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Lamminpään kaupunginosan korttelin nro 2029 tonttia nro 9. Asemakaavan muutoksella ja tonttijaolla muodostuvat

2 Tampereen kaupungin Lamminpään kaupunginosan korttelin nro 2029 tontit nro 25 ja nro 26. Kaavan laatija Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Katariina Laine Vireilletulo: Dno YPA: 899/611/ Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee noin 8 km luoteeseen kaupungin keskustasta Lamminpään kaupunginosassa osoitteessa Kivilevontie Kaavan nimi ja tarkoitus Pientalotontin jakaminen, Lamminpää , Kivilevontie 9, kartta nro Luettelo asiakirjoista - Asemakaavan muutoshakemus - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Asemakaavakartta - Asemakaavan selostus - Havainnepiirros - Asemakaavan seurantalomake 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Lamminpään pientaloalueella. Suunnittelun kohteena oleva tontti on pinta-alaltaan 1261 m². Lähiympäristössä on rakennuksia 1930-luvulta 2000-luvulle, yleisilme on kuitenkin luvuille tyypillinen Luonnonympäristö Alue on hoidettua piha-aluetta. Maaperä on hietaa (MapInfo 5/2007). Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella sekä radonalueella (MapInfo 5/2007) Rakennettu ympäristö Tampereen kaupungin kaavoitusvirasto on laatinut Lamminpään kaupunginosasta rakentamistapaohjeet vuonna 1988 Elmar Badermannin alueraportin (1987) perusteella. Rakentamistapaohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa Alue on kaupunkikuvallisesti nykyään melko hajanainen johtuen uuden ja vanhan rakennuskannan erilaisesta muotokielestä ja materiaaleista. Suurin osa alueen rakennuksista on erillispientaloja. Julkisivumateriaaleista noin puolet on puuta.

3 Joissakin tapauksissa uudisrakennus on sopeutunut hyvin vanhaan rakennuskantaan ja ympäristöön. Tontilla on vuonna 1938 rakennettu pystylautavuorattu, I½ -kerroksinen, harjakattoinen omakotitalo (143 k-m²) sekä talousrakennus (40 k-m²). Tontti rajautuu pohjoisessa Kivilevontiehen. Viereisillä tonteilla itä- ja länsipuolella on harjakattoiset, lautavuoratut asuintalot 30- ja -40-luvuilta. Eteläpuolella on I-kerroksinen tasakattoinen 60-luvun tiilitalo. Kivilevontien pohjoispuolella on omakotitalot 40- ja-2000-luvulta. Rakennukset ovat pääasiassa I½ -II kerroksisia ja ne sijaitsevat lähellä katulinjaa. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon Maanomistus Tontin omistavat Anne ja Tapio Keskitalo, Kivilevontie Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Seutukaava Pirkanmaan 1. maakuntakaava korvaa Pirkanmaan 3. seutukaavan, joka on vahvistettu Maakuntakaava Valtioneuosto on vahvistanut Pirkanmaan 1. maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi Yleiskaava Tampereen kantakaupungin vahvistetun yleiskaavan mukaan alue on pientalovaltaista asuinaluetta Asemakaava Tontilla on voimassa vahvistettu asemakaava nro 9, jonka mukaan alue on asuin- ja liikerakennuksen tonttia. Siitä mitattuna tontilla on yhteenlaskettu rakennusoikeus rakennusalojen perusteella 365 k-m² ja tehokkuus e= Tonttijako Kaava-alueelle on hyväksytty tonttijako Tontti on merkitty tonttirekisteriin Pohjakartta Pohjakartta on Tampereen kaupungin kaupunkimittauksen laatima, ja se on tarkistettu v ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

4 Asemakaavan muutos laaditaan tontin omistajien aloitteesta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Tontin omistajan tekemässä aloitteessa kirjatussa hakemuksessa esitetään tontin jakamista kahdeksi tontiksi. Perusteluna on esitetty asuinrakennuksen ja varaston rakentamista, jonka tontin koko ja sijoittuminen hyvin mahdollistavat. Asemakaavan muutos laaditaan tontin omistajan aloitteesta ja siitä peritään taksan mukaiset kulut. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat kaavamuutoksen hakija, naapurikiinteistöt, Lamminpään-Tohlopin omakotiyhdistys ry, kaupungin eri toimialat, ympäristöpalvelut, kiinteistötoimi, pelastuslaitos, kaupunkiympäristön kehittäminen, Pirkanmaan Ympäristökeskus ja muut ilmoituksensa mukaan Vireilletulo Kaavahanke on kuulutettu vireille , jolloin osallistumisja arviointisuunnitelma myös kuulutettiin nähtäville Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Ennen asemakaavan muutoshakemuksen jättämistä hakija on esitellyt hankkeen naapureilleen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville väliseksi ajaksi palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet-sivuille mielipiteiden saamista varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin lisäksi hakijalle, naapurikiinteistöille, Lamminpään-Tohlopin omakotiyhdistykselle sekä mahdollisia lausuntoja varten Pirkanmaan Ympäristökeskukselle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä. Asemakaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot kaupungin asianosaisilta hallintokunnilta. Samat asiakirjat on lisäksi lähetetty aloitteen tekijälle. Määräaikana saaduissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on jakaa tontti Lamminpää kahdeksi pientalotontiksi, joille molemmille osoitetaan rakennusoikeutta erillispientaloa ja talousrakennusta varten. Hakemuksen mukaista asemakaavan muutosta voidaan pitää Tampereen kantakaupungin yleiskaavan sekä kaupungin tiivistämistavoitteiden mukaisena. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

5 4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Koska tontti on nykyisessä tilanteessa väljä ja tontin länsiosassa on tilaa uudelle omakotitalolle, voidaan hakemuksen mukaista kaavamuutosta pitää perusteltuna. Kaavamuutos tehostaa alueen maankäyttöä ja vastaa tontin omistajan laatimaa aloitetta. Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheessa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja rakennusalojen sijoittamisesta muodostettaville tonteille. Valittua ratkaisua suunniteltaessa on otettu huomioon kaupunkikuvalliset näkökohdat. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Suunnittelualueella maankäyttö muuttuu asuin- ja liikerakennuksen korttelialueesta erillispientalojen korttelialueeksi. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Muodostuvat tontit nro 25 ja nro 26 osoitetaan AO-korttelialueeksi. Kerrosluku on II y 65%. Tontille nro 25 osoitetaan rakennusoikeutta 170 k-m² asuinrakennusta sekä 40 k-m 2 auton säilytyspaikkaa tai talousrakennusta varten. Tontille nro 26 osoitetaan rakennusoikeutta 190 k-m² asuinrakennusta varten sekä 20 k-m 2 talousrakennusta varten. Asuinrakennuksille ja auton säilytyspaikoille tai talousrakennuksille osoitetaan omat rakennusalansa. Tontin nro 25 pinta-alaksi tulee 631 m² ja tehokkuudeksi e=0.33. Tontin nro 26 pinta-alaksi tulee 630 m² ja tehokkuudeksi e=0.33. Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 55 k-m². Molempia tontteja koskevat määräykset pohjavesialueen sekä korkean radonpitoisuuden huomioon ottamisesta rakentamisessa. 5.4 Kaavan vaikutukset Kyseessä on rakennettuun ympäristöön liittyvä, suppeaa aluetta koskeva asemakaavan muutos, jonka toteutuminen lähinaapurustoon sopeutuvana eheyttää kaupunkikuvaa. Muutoin kaavan toteutumisella ei ole mainittavaa ympäristövaikutusta. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavasta on tehty havainnepiirros, jossa on esitetty yksi mahdollisuus kaavan toteuttamiseksi suunnittelualueen tontilla. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavamuutos toteutetaan sen saatua lainvoiman.

6 Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä.

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ 761 6 JA 7, NUOLIALANTIE 44 46 SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS.

ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ 761 6 JA 7, NUOLIALANTIE 44 46 SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS. ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ 761 6 JA 7, NUOLIALANTIE 44 46 SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS. SENIORIASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN. KAAVA NRO 8277. HÄRMÄLÄ 761 6

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2015

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 Dno 1432/10.02.01/2010 Yhdyskuntasuunnittelu Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 XXI- 376-76, 402-1 ja 300 SEKÄ KATUALUETTA.

Lisätiedot

1 TIIVISTELMÄ. 1.1 Kaava-alueen sijainti ja luonne

1 TIIVISTELMÄ. 1.1 Kaava-alueen sijainti ja luonne 1 LINNAINMAA-5607-38, HANNULANKATU 10, LIIKERAKENNUSTEN SEKÄ SOSIAALISTA JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN TONTIN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, ASEMAKAAVA NRO 8144. Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Kaupunginosa: 077 MÄLIKKÄLÄ 077 MÄLIKKÄLÄ. Kaupunginosa: 077 MÄLIKKÄLÄ 077 MÄLIKKÄLÄ. Kortteli: 53 (osa) 53 (del) Katu: Teknikonkatu Teknikergatan

Kaupunginosa: 077 MÄLIKKÄLÄ 077 MÄLIKKÄLÄ. Kaupunginosa: 077 MÄLIKKÄLÄ 077 MÄLIKKÄLÄ. Kortteli: 53 (osa) 53 (del) Katu: Teknikonkatu Teknikergatan ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 26. päivänä marraskuuta 2008 päivättyä ja 16. päivänä maaliskuuta 2009 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Radiomiehenkatu Asemakaavatunnus: 11/2008 Diarionumero:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNKI: KYLÄ: ALUE: TAMPERE VATTULA VATTULAN RANTA- ASEMAKAAVA-ALUE Air-Ix Ympäristö Oy, 2005 PL 453 33101 TAMPERE Puh. (03) 2442 111 Fax (03) 2616019

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jyllinmäenkadun ympäristön asemakaavan muutoksen selostus 3. kaupunginosan (Myllymäki) kortteli 219 ja katualue 21400 5167 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 21.6.2011 21400 5167

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin ranta-asemakaavan) selostus

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin ranta-asemakaavan) selostus 1 Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin ranta-asemakaavan) selostus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen eli Päivikarin ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 5. K A U P U N G I N O S A N K O R T T E L I N 1 3 6 T O N T I N 1 S E K Ä K A T U A L U E E N A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A T U N N U S 05 082 K A A

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Selostus 1 (17) Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus KALAJOEN KAUPUNKI 2006 HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET Asemakaavan muutoksen selostus 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaava-alueen määrittely Kunta: Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 29.10.2014 Diaari nro AKAA 689/2013 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILASSA 31.1.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT)

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus NURMEKSEN

Lisätiedot