KAINUUN MUSIIKKIOPISTO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MUSIIKKIOPISTO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2 1 SISÄLTÖ 1. Johdato Tasa-arvolaki Yhdevertaisuuslaki.2 2. Tasa-arvo ja yhdevertaisuus Kaiuu musiikkiopistossa Kysely oppilaille ja huoltajille Kysely hekilökualle Yhdevertaisuus ja tasa-arvo suhteessa oppilaisii Oppilaaksi ottamie Arvioiti Opetukse yksilöllistämie Häiritä ja kiusaamie.5 3. Toimepiteet tasa-arvo ja yhdevertaisuude edistämiseksi.6 4. Suuitelma päivittämie.6 Liitteet: Kaiuu musiikkiopisto hekilökua tasa-arvo- ja yhdevertaisuuskysely 7

3 2 1. Johdato Tämä tasa-arvo- ja yhdevertaisuussuuitelma koskee Kaiuu musiikkiopisto oppilaita ja hekilökutaa. Se tarkoituksea o oppilaitokse toimia kehittämie tasa-arvo ja yhdevertaisuude äkökulmasta. Suuitelma sisältää ykytilatee kartoitukse, tavoitteet ja toimepiteet tasa-arvo ja yhdevertaisuude edistämiseksi sekä toimia seurata- ja arvioititapoja. Kaiuu musiikkiopisto tasa-arvo- ja yhdevertaisuussuuitelma tukee ja toteuttaa osaltaa Kajaai kaupugi hekilöstöstrategiaa. 1.1 Tasa-arvolaki Uusittu laki mieste ja aiste välisestä tasa-arvosta (609/1986) tuli voimaa Lai tarkoituksea o estää sukupuolee, sukupuoli-idetiteettii ja sukupuole ilmaisuu perustuvaa syrjitää sekä edistää aiste ja mieste tasa-arvoa. Koulutukse järjestäjie o huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä aisilla ja miehillä o tasapuoliset mahdollisuudet koulutuksee. Järjestäjä vastaa myös siitä, että tasa-arvosuuitelma laaditaa vuosittai joko lliseä tai johoki muuhu suuitelmaa sisältye ja että hekilöstö ja opiskelijat pääsevät vaikuttamaa se sisältöö. Vuosittaise tarkastelu sijasta suuitelma voidaa kuiteki laatia myös eitää kolmeksi vuodeksi kerrallaa. 1.2 Yhdevertaisuuslaki Yhdevertaisuuslaki (1325/2014) tuli voimaa Se mukaa oppilaitoste ja yli 30 hekilö orgaisaatioide tulee tehdä yhdevertaisuussuuitelma. Oppilaitoste osalta yhdevertaisuussuuitelma tulee käsitellä ii työtekijöide kui opiskelijoideki yhdevertaisuutta. Yhdevertaisuus termiä viittaa rvoisuutee ihmisryhmie välillä. Yhdevertaisuuslaki kieltää syrjiä iä, alkuperä, kasalaisuude, kiele, uskoo, vakaumukse, mielipitee, poliittise toimia, ammattiyhdistystoimia, perhesuhteide, terveydetila, vammaisuude, seksuaalise suutautumise tai muuhu hekilöö liittyvä syy (esim. asema, varallisuus, asuipaikka, yhdistystoimita) perusteella. Näitä kutsutaa syrjitäperusteiksi.

4 3 Yhdevertaisuussuuitelma tulee arvioida ja edistää yhdevertaisuude toteutumista sekä tehdä tarvittavat toimepiteet asia etee. Oikeasuhtaie positiivie tyiskohtelu ei kuitekaa ole syrjitää. 2. Tasa-arvo ja yhdevertaisuus Kaiuu musiikkiopistossa Tasa-arvo ja yhdevertaisuude toteutumista Kaiuu musiikkiopistossa kartoitettii keväällä 2018 kahdella kyselyllä. Joka toie vuosi toteutettavaa, Kaiuu musiikkiopisto oppilaille ja heidä huoltajillee tarkoitettuu asiakastyytyväisyyskyselyy lisättii tasa-arvoa ja yhdevertaisuutta käsittelevä osio. Lisäksi hekilökualle laadittii oma kysely, joka pohjaa käytettii Kaukametsä opistossa keväällä 2017 toteutettua kyselyä. 2.1 Kysely oppilaille ja huoltajille Kaiuu musiikkiopisto asiakastyytyväisyyskysely lähetetää joka toie vuosi kaikkie oppilaide huoltajille. Oppilaa ja huoltaja o tarkoitus vastata kyselyy yhdessä. Keväällä 2018 kyselyy lisättii uusi tasa-arvoa ja yhdevertaisuutta koskeva osio. Kysely lähetettii yhteesä 442 oppilaa huoltajalle, ja vastauksia tuli yhteesä 80 vastausproseti ollessa 18,1 %. Vastaeista 68,8 % oli sitä, että Kaiuu musiikkiopistossa kaikkia oppilaita kohdellaa tasa-arvoisesti ja yhdevertaisesti. 3,8 % vastaeista oli asiasta, ja 27,5 % vastasi e osaa saoa. Eri olleet vastaajat kokivat muu muassa, että joideki opettajie oppilailla o eemmä kosertteja ja esiitymismahdollisuuksia kui toiste ja että ryhmätueilla kaikkia oppilaita ei kohdella rvoisesti. Kyselyssä kysyttii myös, mite tasa-arvoa ja yhdevertaisuutta musiikkiopistossa voisi kehittää. Avoimia vastauksia kysymyksee saatii kuusi kappaletta. Vastauksissa toivottii muu muassa tiedottamise tehostamista, lisää yhteisiä tilaisuuksia sekä soittotuteja itereti kautta kauempaa asuville oppilaille. Lisäksi ehdotettii aleettuja lukukausimaksuja vähävaraisille perheille ja musiikkiopisto opiskelumahdollisuuksista tiedottamista maahamuuttajille. Vaikka asiakastyytyväisyyskysely vastausprosetti oliki varsi alhaie, vastauksista o kuiteki ähtävissä, että suurta huolta tasa-arvosta ja yhdevertaisuudesta oppilaide äkökulmasta ei ouse esille.

5 4 2.2 Kysely hekilökualle Kaiuu musiikkiopisto hekilökualle suuattuu tasa-arvo- ja yhdevertaisuuskyselyy tuli yhteesä 14 vastausta vastausproseti ollessa 35 %. Vastaeista 57,1 % oli aisia ja 42,9 % miehiä. Vastaeista 21,4 % koki edustavasa ryhmää, joka o tyise altis syrjiälle. Näistä 66,7 % ilmoitti olevasa altis syrjiälle etise tai kulttuurise tausta takia ja 33,3 % uskoo, vakaumukse tai arvomaailma takia. Suuri osa vastaeista oli joko täysi tai osittai siitä, että oppilaitokse yleie ilmapiiri o iostava ja moiaisuutta tukeva, ja opiskelijat ja hekilökuta koettii pääosi keskeää rvoisiksi. Se sijaa 57,2 % vastaeista oli osittai tai täysi siitä, että opiskelijat ja hekilökuta osallistuvat yhdessä oppilaitokse kehittämisee. Oppilaitokse tilat koettii pääosi asiamukaisiksi sekä fyysisesti esteettömiksi ja saavutettaviksi. 78,6 % vastaeista oli sitä, että laiset oppimistavat otetaa oppilaitoksessa huomioo. Viestiässä se sijaa olisi kysely mukaa paraettavaa, sillä 64,3 % vastaeista ilmoitti olevasa osittai tai täysi siitä, että oppilaitokse viestitä o avoita, toimivaa ja kaikki oppilaitosyhteisö jäseet tavoittavaa. Nimittelyä, eakkoluuloja, stereotypioita ylläpitäviä mielipiteitä tai arvoista kohtelua koettii oppilaitoksessa esiityvä vai vähä. Avoimissa vastauksissa arvoisea kohtelua koettii työ epätasaie jakautumie opettajie keske kokouksii osallistumise ja muu työ suhtee. Vastaeide mielestä yhdevertaisuus toteutuu oppilaitoksessa hyvi opiskelijaryhmie toimia, opiskelijavalia, opetusilmapiiri, työilmapiiri, opiskelu edellytyste, ammatillise kehittymise, opitosuorituste arvioii ja sosiaalise kassakäymise suhtee. 36,4 % vastaeista oli osittai siitä, että yhdevertaisuus toteutuu hyvi hekilöstö valiassa. 71,4 % vastaeista ei ollut havaiut eikä kokeut syrjitää oppilaitoksessa kahde viime vuode aikaa. Loput olivat joko itse joutueet syrjiä kohteeksi tai havaieet muide kokeva syrjitää. Suurimmiksi syiksi syrjitää tai häiritää ilmoitettii mielipiteet, ikä, aikaisempi mielisyys tai hekilökohtaie syy. Syrjitää oli koettu ii opettajie kui muu hekilökua taholta. Kaikki vastaeet olivat tietoisia siitä, että syrjitä- ja häiritätapauksissa voi ottaa yhteyttä oppilaitokse rehtorii. Seksuaalista häiritää ei ollut kokeut kukaa vastaeista.

6 5 Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi koettii -ikäiste yhdevertaisuus, tasa-arvo- ja yhdevertaisuuskoulutus sekä saavutettavuude ja esteettömyyde huomioo ottamie. Myös hekilökualle suuatu kysely vastausprosetti oli melko alhaie, mutta vastauksista ousee kuiteki selvästi esille tarve tiedottamise tehostamisee ja avoimuutee sekä opettajie ja opiskelijoide osallistamisee oppilaitokse kehittämistyössä. Syrjitää tai epätasa-arvoista kohtelua o kokeut vai piei osa vastaeista, ja suurimmat syyt syrjitää äyttävät löytyvä hekilöide välisistä mielipide-eroista ja mielisyyksistä. 2.3 Yhdevertaisuus ja tasa-arvo suhteessa oppilaisii Oppilaaksi ottamie Oppilaat otetaa Kaiuu musiikkiopistoo vapautuville paikoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääsykokeita ei pidetä. Lapset ja uoret ovat kuiteki etusijalla, koska Taitee perusopetuslai mukaa (1998/633, 1 ) opetukse o oltava esisijaisesti lapsille ja uorille suuattua Arvioiti Arvioiissa oudatetaa Kaiuu musiikkiopisto opetussuuitelmaa, joho arvioii perusteet o kirjattu. Opettajat oudattavat aia opetussuuitelma mukaisia arvioii kriteereitä Opetukse yksilöllistämie Opetusta pyritää yksilöllistämää istrumettiopioissa aia mahdollisimma paljo. Mikäli oppilas ei pysty eteemää opioissaa opetussuuitelma mukaisesti, oppimäärää yksilöidää se osalta, kui tämä o tarpeellista. Erilaiset oppimisvaikeudet ja oppimise tavat pyritää ottamaa huomioo opetustilateissa Häiritä ja kiusaamie Häiritää ja kiusaamista ei hyväksytä, ja epäasiallisee käytöksee puututaa välittömästi. Oppilaide huoltajat otetaa mukaa häiritä- ja kiusaamistapauste selvittämisee.

7 6 3. Toimepiteet tasa-arvo ja yhdevertaisuude edistämiseksi Kaiuu musiikkiopisto opetussuuitelma mukaisesti oppilaitokselle tärkeitä arvoja ovat yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. Kaiuu musiikkiopistossa arvostetaa laisia mielipiteitä ja äkökulmia, ja moikulttuurista työyhteisöä pidetää tärkeää opetukse ja kasvatukse voimavaraa. Jokaie oppilas ja työtekijä o Kaiuu musiikkiopistossa arvokas yhteisö jäse. Näide arvoje toteutumista seuraamme jatkuvasti päivittäisissä opetus- ja opiskelutilateissa sekä työyhteisö jäsete keskiäisessä vuorovaikutuksessa. Arvostamme avoimuutta ja tuemme mielisyyksie käsittelemistä ja selvittämistä heti ku iitä havaitaa. Elokuussa 2018 koko opettajakutaa koulutetaa tyisoppijoide kohtaamisee taitee perusopetuksessa. Koulutukse tavoitteea o, että opettajat saisivat lisää valmiuksia opetukse yksilöllistämisee ja oppimise vaikeudet eivät olisi este opiskeluu Kaiuu musiikkiopistossa. Tiedottamista kehitetää edellee ii, että tiedotus tavoittaisi tasapuolisesti kaikki oppilaat, opettajat ja huoltajat. Tasapuolisuus taataa keskittämällä tiedotusta musiikkiopisto tapahtumista toimisto kautta tapahtuvaksi. Tärkeimpää tiedotuskaavaa opettajille käytetää työsähköpostia. Muu työ tasapuolisemmasta jakautumisesta huolehditaa suuittelemalla jo toukokuussa seuraavaa lukuvuoa eite muu työ tuteja kerryttävät projektit ja podit sekä iihi osallistuvat o- pettajat. Kokouksii osallistumie o kaikkie opettajie velvollisuus. Mahdollisuutta vapaaoppilaspaikkoihi vähävaraiste perheide lapsille selvitetää. Tällä hetkellä Kaiuu musiikkiopistossa ei ole vapaaoppilaspaikkoja. 4. Suuitelma päivittämie Kaiuu musiikkiopisto tasa-arvo- ja yhdevertaisuussuuitelma päivitetää viimeistää vuoa 2021 tai tarvittaessa vuosittai. Tasa-arvo ja yhdevertaisuude toteutumista oppilaide äkökulmasta seurataa asiakastyytyväisyyskysely tuloste avulla. Hekilökualle tehdää tasa-arvo- ja yhdevertaisuuskysely seuraava kerra viimeistää vuoa 2021 ee suuitelma päivittämistä. Tasaarvo- ja yhdevertaisuussuuitelma kehittämiskohteita sekä tasa-arvo- ja yhdevertaisuusosaamista voidaa kartoittaa myös kehityskeskusteluissa.

8 7 LIITTEET Kaiuu musiikkiopisto hekilökua tasa-arvo ja yhdevertaisuuskysely Vastaat tähä kyselyy imettömää Lisätietoja imettömää vastaamisesta (Avautuu uudessa ikkuassa) TAUSTATIEDOT 1) * Sukupuoli: Naie Mies Muu 2) * Ikä: alle 30-vuotias yli 60 vuotias 3) * Palvelussuhde: Vakituie Esimmäie määräaikaie Toistuva määräaikaie työsuhde 4) * Oppilaitokse palveluksessa: 0-5 vuotta 6-15 vuotta yli 15 vuotta 5) * Mahdollie vähemmistötausta, koetko edustavasi ryhmää, joka o tyise altis syrjiälle? Kyllä Ei 6) Jos vastasit edellisee kyllä, millä perusteella koet olevasi altis syrjiälle?

9 8 Etie tai kulttuurie tausta Uskoto, vakaumus tai arvomaailma Kieli Vammaisuus Ikä Seksuaalie idetiteetti tai sukupuoli-idetiteetti Muu, syy mikä? YHDENVERTAISUUS 7) Oppilaitoksemme yleie ilmapiiri (Jos et osaa vastata, voit jättää kyseise kohda tyhjäksi) Oppilaitoksemme yleie ilmapiiri o iostava Oppilaitoksemme yleie ilmapiiri o moiaisuutta tukeva Opiskelijat ja hekilökuta ovat keskeää rvoisia Opiskelijat ja hekilökuta osallistuvat yhdessä oppilaitokse kehittämisee Täysi Osi Osi Täysi 8) Saavutettavuude ja esteettömyyde toteutumie oppilaitoksessa (Jos et osaa vastata, voit jättää kyseise kohda tyhjäksi) Erilaiset oppimistavat otetaa huomioo Sitoutumie saavutattavuude ja esteettömyyde edistämisee äkyy oppilaitoksemme arje toimiassa Oppilaitokse viestitä o avoita, toimivaa ja tavoittaa kaikki oppilaitosyhteisö jäseet Oppilaitokse tilat ovat fyysisesti esteettömiä ja saavutettavia Oppilaitokse tilat ovat asiamukaiset Täysi Osi Osi Täysi Yhdevertaisuude toteutumie oppilaitokse toimiassa

10 9 9) * Oko oppilaitokse toimiassa esiityyt imittelyä, eakkoluuloja, stereotypioita ylläpitäviä mielipiteitä tai arvoista kohtelua koskie: Sukupuolta Ikää Kielivähemmistöjä Etisiä ryhmiä tai kasallisuuksia Vammaisuutta Seksuaalisia vähemmistöjä Erilaisia uskotoja tai iide symboleja Muuta hekilöö liittyvää Usei Joskus Harvoi Ei koskaa E osaa saoa 10) Jos vastasit edellisee USEIN, JOSKUS tai HARVOIN, missä yhteyksissä imittelyä, eakkoluuloja ja stereotypioita ylläpitäviä mielipiteitä tai arvoista kohtelua o esiityyt? Oko asioihi puututtu? 0/ ) Kuika hyvi mielestäsi yhdevertaisuus toteutuu oppilaitoksessa seuraavie asioide suhtee? (Jos et osaa vastata, voit jättää kyseise kohda tyhjäksi) Opiskelijaryhmie toimita Opiskelijavalita Hekilöstö valita Opetus (avoi ja tasa-arvoie ilmapiiri) Työilmapiiri Opiskelu edellytykset Ammatillie kehittymie Opitosuorituste arvioiti Täysi Osi Osi Täysi

11 10 Täysi Osi Osi Täysi Sosiaalie kassakäymie SYRJINTÄ OPPILAITOSYHTEISÖSSÄ Syrjitää o mm.: -Hekilö asettamie muita huoompaa asemaa esim. työsketelyoloje järjestelyissä. -Häiritä kute imittely, uhkailu tai sosiaalie stämie. Syrjitäjhavaiot ja -kokemukset 12) Oletko havaiut tai kokeut syrjitää kahde viime vuode aikaa? Kyllä, ole havaiut muide kokeva. Kyllä. ole joutuut itse kohteeksi. Kyllä, ole havaiut muide kokeva ja joutuut itse kohteeksi. Ei, e ole havaiut 13) Jos olet havaiut syrjitää tai häiritää, mistä se mielestäsi johtuu? Voit valita useamma vaihtoehdo. (Jos et ole havaiut tai kokeut syrjitää tai häiritää, voit jättää kysymykse tyhjäksi.) Ikä Sukupuoli Mielipiteet Seksuaalie suutautumie Terveydetila/vamma Perhetilae Raskaus Sytyperä Hekilökohtaie syy Koulutustausta Aikaisempi mielisyys Joki muu syy, mikä? 14) Jos olet havaiut tai kokeut syrjitää, kuka o syrjiyt siua tai muita? Voit valita useamma vaihtoehdo. (Jos et ole havaiut tai kokeut syrjitää, voit jättää kysymykse tyhjäksi.)

12 11 Opettaja Muu hekilökua jäse Joku muu taho, mikä? 15) Jos olet havaiut tai kokeut syrjitää, kuvaile syrjitätilateita: Missä tilateissa syrjitää tapahtui? Kauako syrjitää jatkui? Kuka tai ketkä osallistuivat syrjitää? Kerroitko asiasta eteepäi? Ratkesiko tilae? 0/ ) Oppimis- ja liikutarajoitteide huomiooottamie. Oppilaide mahdolliset oppimisvaikeudet (esim. lukihäiriö, tarkkaavaisuushäiriöt) otetaa huomioo opetusjärjestelyissä. Hekilökua oppimis- ja liikutarajoitteet otetaa huomioo työ orgaisoiissa. usei joskus harvoi ei koskaa ei koske miua Seksuaalie häiritä 17) * Oko joku oppilaitosyhteisöe jäse Esittäyt vartaloosi tai seksuaalisuuteesi kohdistuvia kommetteja? Puhuut kaksimielisyyksiä tai kertout vitsejä, jotka olet kokeut loukkaaviksi? Pitäyt esillä kuvia tai muuta mataalia, joka olet kokeut loukkaavaksi? Lähettäyt siulle epäasiallista postia, viestejä, sähköpostia tai soitellut puhelimella ahdistavalla tavalla? Läheellyt tai kosketellut siua fyysisesti epämiellyttävällä/ahdistavalla tavalla? Ehdottaut seksiä? kyllä ei 18) Jos vastasit kyllä johoki edellisee väitteesee. Kerro missä tilateessa häiritää o tapahtuut. Jatkuuko häiritä edellee? Kerroitko asiasta eteepäi, ratkesiko tilae? 0/4000

13 12 19) * Tiedätkö, että syrjitä- ja häiritätapauksissa voit ottaa yhteyttä musiikkiopisto rehtorii. kyllä e YHDENVERTAISUUDEN KEHITTÄMISTARPEET 20) * Mite tärkeäksi koet seuraavie osa-alueide kehittämise? tarpeeto melko tarpeellie tarpeellie hyvi tarpeellie ttäi tarpeellie E osaa saoa Eri-ikäiste yhdevertaisuus Seksuaalisee idetiteettii ja sukupuoli-idetiteettii liittyvä yhdevertaisuus Etie yhdevertaisuus Kielellie yhdevertaisuus Hekilökohtaisee elämäkatsomuksee liittyvä yhdevertaisuus Tasa-arvo- ja yhdevertaisuuskoulutus Saavutettavuucde/esteettömyyde huomioo ottamie 21) Millä kokreettisilla toimepiteillä tasa-arvoa ja yhdevertaisuutta tulisi edistää oppilaitoksessamme? Mihi tulee tyisesti kiiitää huomiota? 0/4000

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- KYSELY työpaikoille

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- KYSELY työpaikoille TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- KYSELY työpaikoille Tämä lomake o tarkoitettu tasa-arvo ja yhdevertaisuude arvioitii. Kysely tuloksia käytetää tasa-arvo- ja yhdevertaisuussuuitelma laadia apua. Vastaamalla

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Rauman musiikkiopisto

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Rauman musiikkiopisto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Rauman musiikkiopisto Sivistysvaliokunta, kesäkuu 2018 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus. 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä

Lisätiedot

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma

Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma 28. helmikuuta 2017 Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

Keravan Opiston TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Keravan Opiston TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Keravan Opiston TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Päivitetty 14.12.2018 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 4 2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman yhdistäminen 4 3. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekiika ala Julkie Saa Johasso Opiskelijakuta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdato... 3 Palautteide tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 LAUKAAN KANSALAISOPISTO... 2 KYSELYN ARVIOINNIN YHTEENVETO... 3 OPINTO-OHJELMAN ARVIOINTI... 5

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Sepon koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 8

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 8 Ammatillie koulutus 1. Toimiot hakueutumise ja opiskelijaksi ottamise vaiheissa Yhteishakuu liittyvät toimiot Mite hyvi seuraavat asiat toteutuvat koulutukse järjestäjä ja se oppilaitoste toimiassa? (Toteutuu:

Lisätiedot

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 7

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 7 Ammatillie koulutus 1. Toimiot hakueutumise ja opiskelijaksi ottamise vaiheissa Yhteishakuu liittyvät toimiot Mite hyvi seuraavat asiat toteutuvat koulutukse järjestäjä ja se oppilaitoste toimiassa? (Toteutuu:

Lisätiedot

Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma

Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun lukuvuosisuunnnitelma 2016-17 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Tasa-arvo tarkoittaa ihmisten yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja velvollisuuksia

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KURIKAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KURIKAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2017-2020 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 1 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkie Laura Sorvisto Opiskelijakuta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdato... 3 Palautteide tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Järvenperän koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Kuopion Tanssistudion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kuopion Tanssistudion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kuopion Tanssistudion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta velvoittaa oppilaitoksia laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää,

Lisätiedot

Lahden Rudolf Steiner -koulun perusopetuksen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Lahden Rudolf Steiner -koulun perusopetuksen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat Lahden Rudolf Steiner -koulun perusopetuksen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat Tasa-arvo Johdanto Lahden steinerkoulun perusasteen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma perustuu lakiin naisten ja

Lisätiedot

Espoon seniorineuvonta ja palveluohjausyksikkö Nestorin asiakaskysely yli 50 -vuotiaiden omaishoitajille huhtikuussa 2017

Espoon seniorineuvonta ja palveluohjausyksikkö Nestorin asiakaskysely yli 50 -vuotiaiden omaishoitajille huhtikuussa 2017 8.05.208 Katar N Oy Espoo seiorieuvota ja palveluohjausyksikkö Nestori asiakaskysely yli 50 -vuotiaide omaishoitajille huhtikuussa 207 utkimukse toteutus 8-6 vuotiaat suomalaiset ieisto edustaa työelämässä

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat?

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat? Perusraportti Järjestöt mukaa muutoksessa -ohjelma Maakualliste Järjestö 2.0 -hakkeide yhteiste tavoitteide toteutumise seuratakysely Näytetää 12 vastaajaa kysely vastaajie kokoaismäärästä 390 1. Mitä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat?

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat? Perusraportti Järjestöt mukaa muutoksessa -ohjelma Maakualliste Järjestö 2.0 -hakkeide yhteiste tavoitteide toteutumise seuratakysely Näytetää 6 vastaajaa kysely vastaajie kokoaismäärästä 390 1. Mitä tahoa

Lisätiedot

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12)

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) 1 Syrjitää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) Versio 03/06/09 Osallistujalle luettavat ohjeet (Huomio: Käytä seuraavaa kappaletta esitellessäsi asteikkoa osallistujalle. Lisäselitystäki voi käyttää

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 V15.12.2016 1 Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 3 2.1. Tasa-arvolaki...

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.0 -..0 0-JAN- ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0007-9 Kouvola

Lisätiedot

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 0-JAN- ( 6) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 000896-8 Keski-Pohjamaa koulutusyhtymä

Lisätiedot

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 006075-9 Kouvola kaupuki Oppilaitos

Lisätiedot

10011 Kouvolan seudun ammattiopisto

10011 Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Oppilaitos Maakuta Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

Kaukametsän opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille

Kaukametsän opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille Kaukametsän opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2017-2020 hyväksytty 29.9.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. Tasa-arvolaki 3 1.2. Yhdenvertaisuuslaki 4 2. KAUKAMETSÄN OPISTO

Lisätiedot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 12) Hakuehdot Kysymyssarja Rahoitusmuoto Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset Oppisopimus FI suomi SV ruotsi Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Viherlaakson koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on

Lisätiedot

Arviointikysely oppilaiden vanhemmille 2016 RTF Report - luotu :27 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely oppilaiden vanhemmille 2016 RTF Report - luotu :27 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely oppilaiden vanhemmille 2016 RTF Report - luotu 03.01.2017 12:27 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet A Rehtorit 6 2 0 Parhalahti 32 14 14 Pirttikoski 18 11 10 Saari alakoululaiset 150 57

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Lintulaakson koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto Lahden Rudolf Steiner -lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt koulun opettajainkokous. Päiväys: 26.5.2016 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma KAURASLAMMEN KOULU (LUOKAT 7-9) LUKUVUOSI 2017/2018

Tasa-arvosuunnitelma KAURASLAMMEN KOULU (LUOKAT 7-9) LUKUVUOSI 2017/2018 Tasa-arvosuunnitelma KAURASLAMMEN KOULU (LUOKAT 7-9) 1.1.2017- LUKUVUOSI 2017/2018 Mikä tasa-arvosuunnitelma on? Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena edistää eri sukupuolten tasa-arvoa koulussamme Muodostetaan

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen korkeakoulumaailmassa

Tasa-arvon edistäminen korkeakoulumaailmassa Tasa-arvon edistäminen korkeakoulumaailmassa Jukka Maarianvaara Tasa-arvovaltuutettu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusseminaari, Vaasan yliopisto 12.4.2018 Miten tasa-arvo voi Suomessa? Tasa-arvon paradoksi

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tampereen kesäyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tampereen kesäyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018-2020 Johdanto... 2 Lait suunnitelman taustalla... 2 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609)... 2 Yhdenvertaisuuslaki

Lisätiedot

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupunki 2017-2019 Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Espoon seniorineuvonta ja palveluohjausyksikkö Nestorin asiakaskysely yli 50 -vuotiaiden omaishoitajille huhtikuussa 2017

Espoon seniorineuvonta ja palveluohjausyksikkö Nestorin asiakaskysely yli 50 -vuotiaiden omaishoitajille huhtikuussa 2017 yöelämä 00.05.0 Katar N Oy Espoo seiorieuvota ja palveluohjausyksikkö Nestori asiakaskysely yli 50 -vuotiaide omaishoitajille huhtikuussa 0 yöelämä 00 utkimukse toteutus -6 vuotiaat suomalaiset ieisto

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 19.6.2018 1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Yksilöiden yhdenvertainen oikeus sivistykseen on turvattu

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 3. Tasa-arvoselvitys

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9. 1 Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.2016 2 Sisällys 1. Tasa-arvon käsite ja tasa-arvolaki 2. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Pirkkalan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Pirkkalan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Tasa-arvo tarkoittaa ihmisten yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja velvollisuuksia riippumatta sukupuolesta. Koulussa

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Karamzinin koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Leppävaaran koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA88 Flash Eurobarometer (Quality of Life i Europea Cities) Coutry Questioaire Filad (Fiish) EB FLASH - Quality of Life i Europea Cities - FIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat?

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat? Perusraportti Järjestöt mukaa muutoksessa -ohjelma Maakualliste Järjestö 2.0 -hakkeide yhteiste tavoitteide toteutumise seuratakysely Näytetää 4 vastaajaa kysely vastaajie kokoaismäärästä 390 1. Mitä tahoa

Lisätiedot

Rajatorpan koulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Rajatorpan koulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Rajatorpan koulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 31.12.2016 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa koulun tasa-arvo- ja

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Johdanto Esi- ja perusopetuksella on tärkeä tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja laki velvoittaa kaikki perusopetusta

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat?

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat? Perusraportti Järjestöt mukaa muutoksessa -ohjelma Maakualliste Järjestö 2.0 -hakkeide yhteiste tavoitteide toteutumise seuratakysely Näytetää 8 vastaajaa kysely vastaajie kokoaismäärästä 390 1. Mitä tahoa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 Yhteistyötoimikunta 19.09.2017 Kunnanhallitus 16.10.2017 1. JOHDANTO 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman taustaa Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 R Rötgehoitajie TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 Suome Rötgehoitajaliitto ry Filads Rötgeskötarförbud rf S SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdato... 3 2. Lähtökohdat ja ykytila...4 3. Rötgehoitajia koskevat suositukset

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia 2017-2019 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö... 3 2.1 Tasa-arvolaki... 4 2.2 Yhdenvertaisuuslaki...

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVER- TAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVER- TAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVER- TAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Aarnivalkean koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn tausta

Opiskelijakyselyn tausta Tamperee pito- ja vetovoima Opiskelijakysely tulokset Sai Pötie ja Outi Vasara Kuva Laura Vazo, Tampere Pride Opiskelijakysely tausta Tamperee kaupuki teetti osaa kaupugi asiakkuudehallia kehittämistä

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

LIITE 4 PERUSKIRJAKYSELYN TULOKSET

LIITE 4 PERUSKIRJAKYSELYN TULOKSET 27.8.2019 Kohti uutta peruskirjaa -raportti LIITE 4 PERUSKIRJAKYSELYN TULOKSET Kysely toteutettii huhtikuussa 2019 kahde viiko aikaa ja siihe vastasi 2 569 partiolaista. Kysely tuloksia tarkastellessa

Lisätiedot

Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä

Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä 13.11.2017 Lapsen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa Merike Helander Merike Helander, lakimies 13.11.2017 2 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (Sops

Lisätiedot

KAUTTUAN KOULUN TASA ARVOSUUNNITELMA (YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA) KAUTTUAN KOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA

KAUTTUAN KOULUN TASA ARVOSUUNNITELMA (YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA) KAUTTUAN KOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA KAUTTUAN KOULUN TASA ARVOSUUNNITELMA (YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA) KAUTTUAN KOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys: 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma alkaen

Nurmijärven kunnan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma alkaen Nurmijärven kunnan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1.1.2017 alkaen Työryhmä: Opetuspäällikkö Kati Luostarinen, oppilas- ja opiskelijahuollon johtaja Riina Kontro, aluerehtorit Jyrki

Lisätiedot

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v 665/001/2016 Sivistyslautakunta 29.11.2016 138 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v. 2017 2018 Sisällysluettelo 1. Yhdenvertaisuuslaki 3 2. Ketä koskee, kenen on vastuu 3 3. Koulut ja

Lisätiedot

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat?

Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat? Perusraportti Järjestöt mukaa muutoksessa -ohjelma Maakualliste Järjestö 2.0 -hakkeide yhteiste tavoitteide toteutumise seuratakysely Näytetää 19 vastaajaa kysely vastaajie kokoaismäärästä 390 1. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen raportti. Taija Minkkinen. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen raportti. Taija Minkkinen. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkie raportti Taija Mikkie Opiskelijakuta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdatoU10T... 3 10TUPalautteide

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2018-2020 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12/2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1/2018 1. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen LYY Lapin yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 5

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 5 Ammatillie koulutus Ammatillises koulutukses tai vastaajie kokoaismäärä 5359 opiskelijavastaajie määrä 17 1. Ohjaukse atavuus ja avutettavuus opitoje alkuvaihees Tiedä, millaista ohjausta ja tukea miu

Lisätiedot

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 5

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 5 Ammatillie koulutus Ammatillises koulutukses tai vastaajie kokoaismäärä 5359 opiskelijavastaajie määrä 15 1. Ohjaukse atavuus ja avutettavuus opitoje alkuvaihees Tiedä, millaista ohjausta ja tukea miu

Lisätiedot

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 5

Karvi 2019 Ammatillinen koulutus Sivu 1 / 5 Ammatillie koulutus Ammatillises koulutukses tai vastaajie kokoaismäärä 5359 opiskelijavastaajie määrä 64 1. Ohjaukse atavuus ja avutettavuus opitoje alkuvaihees Tiedä, millaista ohjausta ja tukea miu

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Leppävaaran koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Forssan kaupunki, Vieremän koulu

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Forssan kaupunki, Vieremän koulu Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Forssan kaupunki, Vieremän koulu 2018 2019 Sisältö 1. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman lähtökohdat 2. Vieremän koulun tasa-arvosuunnitelma 2018 2019 2.1 Toimijat

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous 19.5.2017 24/05/ 2 Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu

Lisätiedot