Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa (sivut 18 19).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19)."

Transkriptio

1 KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie varaa. Lisäksi vähitää oi asukkaa kuta, joka ei ole maakua keskuskaupuki, voi toimia sote-aluee vastuukutaa, jos se o työssäkäytialuee keskuskaupuki. Sote-aluee muodostamise tarkemmat kriteerit o todettu väliraporti luvussa (sivut 18 19). 5. a) Sote-alueide muodostumise kriteerit ovat riittävä selkeät? osaa saoa 5. b) Jos sosiaali- ja terveydehuoltoaluee muodostumise kriteerit eivät ole riittävä selkeät ii mite iitä tulisi selkeyttää? 6. Mitkä ovat kuallee kriteerie mukaiset mahdollisuudet ja vaihtoehdot sote-alueeksi? Vastaus: Tampere, koska olemme Pirkamaa sairaahoitopiiri jäsekuta. 7. Oko kuallae riittävät mahdollisuudet harkita sitä, mihi sote-alueesee se tulisi kuulua? Jos ei, ii miksi 8. Oko kuassae vireillä suuitelmia sosiaali- ja terveyspalveluje järjestämiseksi maiituista kriteereistä poikkeavie kutie kassa tai oko sellaisia jo toteutettu? Jos o, ii millaisia suuitelmia? Vastaus: ole. Perustaso alueet Väliraporti perusteella vähitää oi asukkaa kuta tai se ympärille muodostuva perustaso alue voi järjestää perustaso palvelut väliraportissa todetui perustei. Alueide muodostamise tarkemmat kriteerit o todettu väliraporti luvussa 4.1. (sivut 16 27).

2 9. a) Perustaso alueide muodostumise kriteerit ovat riittävä selkeät? Kyllä X osaa saoa 9. b) Jos perustaso aluee muodostumise kriteerit eivät ole riittävä selkeät ii mite iitä tulisi selkeyttää? Vastaus: Tulisi täsmetää perustaso alueide muodostumise kriteerit erityisesti asukasluvu osalta. Jos kutarakeelai 4 d : (ks. laki 478/2013) mukaise selvitysaluee ulkopuolella oleva vähitää oi asukkaa kuta päättää järjestää itse perustaso sosiaali- ja terveyspalvelut, sillä o samalla velvollisuus järjestää samaa työssäkäytialueesee tai toimiallisee kokoaisuutee kuuluville alle asukkaa kuille perustaso sote-palvelut. 10. a) Pitäisikö edellä kuvatussa tilateessa alle asukkaa kualla kuiteki olla mahdollisuus kuulua perustaso aluee sijasta suoraa sote-alueesee, jolloi se saisi myös perustaso palvelut sote-alueelta? osaa saoa 10. b) Jos kua asukasluku o alle ( ), ii mitkä ovat kuallee kriteerie mukaiset vaihtoehdot perustaso alueeksi, joho se tulee kuulua? Kriteerie mukaiset vaihtoehdot ovat Tampere ja Jämsä. 10. c) Oko kuassae vireillä suuitelmia perustaso sosiaali- ja terveyspalveluje järjestämiseksi maiituista kriteereistä poikkeavie kutie kassa? Jos o, ii millaisia suuitelmia? Vastaus: ole. ä Kutarakeelai 4 d : mukaisella selvitysalueella olevalla vähitää asukkaa kualla o oikeus järjestää perustaso palvelut omille asukkaillee, jos alueella tehdy erityise kutajakoselvitykse perusteella alueelle sytyy kokoaisratkaisu, joka mukaa siellä o vähitää 2 yli asukkaa kutaa. Lisäksi tällaise asukkaa kua tulee sopia sote-aluee vastuukua kassa meettelyistä, joilla varmistetaa palveluje horisotaalie ja vertikaalie itegraatio sote-alueella.

3 11. a) Millaisilla halliollisilla keioilla sosiaali- ja terveydehuollo itegraatio voitaisii varmistaa sote-aluee vastuukua ja vähitää asukkaa kua välillä? 11. b) Mite pitäisi ratkaista tilae, jos sote-aluee vastuukualla ja vähitää asukkaa kualla o erilaie äkemys siitä, mite palveluje itegraatio voidaa varmistaa? Palveluje järjestämisvastuu jakautumie sote-aluee ja perustaso aluee välillä Perustaso palveluihi kuuluvat kaikki sosiaali- ja terveydehuollo palvelut lukuu ottamatta erikoissairaahoitoa sekä sairaahoido ja sosiaalihuollo (myös turvakodit) ympärivuorokautista päivystystä, jotka sote-alue järjestää myös perustaso alueesee kuuluville kuille. Ks. väliraporti jakso 4.1.3, sivu a) Pitäisikö sote-aluee järjestämisvastuulle kuuluvat terveyde- ja sairaahoido palvelut määritellä tarkemmi? osaa saoa 12. b) Oko muita kui edellä maiittuja sosiaalihuollo palveluja, jotka tulisi määritellä perustaso sijasta sote-aluee järjestämisvastuusee kuuluviksi? osaa saoa 12. c) Jos vastaus kohtaa 12 a) ja/tai 12 b) o kyllä, mitkä palvelut tulisi määritellä perustaso sijasta sote-aluee järjestämisvastuusee kuuluviksi? Vastaus: Erityistä osaamista edellyttävä palvelutuotato tulisi turvata aluee kuille sote-aluee järjestämää.

4 Perustasolla voidaa järjestää myös ii saottuja peruserikoissairaahoido palveluja, jos perustaso aluee kuta tai kuat järjestävät jo uudistukse voimaa tullessa tällaisia erikoissairaahoido palveluja. Lisäksi edellytetää, että palvelut tukevat olemassa olevia itegraatiota tukevia palveluraketeita. Ks. väliraporti jakso 4.1.3, sivu a) Pitäisikö laissa säätää tarkemmi perusteet sille, mitkä ovat itegraatiota tukevia palveluraketeita? osaa saoa 13. b) Jos vastaus o kyllä, mitkä voisivat olla tällaisia palveluraketeita? Vastaus: Itegraatiota tukevat palveluraketeet tulisi määritellä erikoissairaahoido kokoaisuude kaalta tarkoituksemukaisimmalla tavalla. Tällaisia palveluraketeita ovat mm. sellaiset palvelut, joita tarvitaa yleisötasolla usei (kosultaatiopolikliikka), tarvitaa yksilötasolla toistuvasti pitkäaikaissairauksie hyvä hoido ja kutoutukse osaa tai lyhytaikaisea vuodeosastohoitoa esisijaisesti ikäätyee väestö akuuttie terveysogelmie hoitamiseksi sekä päivystys (ympärivuorokautie sairaahoido päivystys ja sosiaalipäivystys). 13. c) Mitkä kuassae olevat palveluraketeet ovat sellaisia, jotka äkemyksee mukaa mahdollistavat peruserikoissairaahoido järjestämise perustasolla? Vastaus: Nykyie yhteistoimita-alue Jämsä kaupugi kassa mahdollistaa peruserikoissairaahoido järjestämise perustasolla. Perustaso aluee kuat valitsevat yhteise edustaja/edustajat vastuukua yhteisee toimielimee (lautakutaa), joka päättää sote-palveluje järjestämisee liittyvistä asioista. 14. Pitäisikö jokaisella perustaso alueesee kuuluvalla kualla olla edellä todetusta lijauksesta poikete edustus myös sote-aluee yhteisessä toimielimessä. Kyllä, perustelut X, perustelut osaa saoa

5 Perustelut: Kuilla pitää säilyä vaikutusmahdollisuus erikoissairaahoido palveluje järjestämisee. Väliraportissa todetaa, että kua asukasluvu pitää olla vähitää oi (perustaso palveluje järjestämiseksi) tai (sote-aluee vastuukuaksi/laaja perusja erikoistaso palveluje järjestämiseksi.) Ks. väliraporti jakso 4.1.2, sivut Mite paljo asukaslukukriteereistä voisi äkemyksee mukaa eimmillää poiketa? a) perustaso aluee muodostumisessa 5 % 8 % 10 % osaa saoa X 15. Mite paljo asukaslukukriteereistä voisi äkemyksee mukaa eimmillää poiketa? b) sote-aluee muodostumisessa 5 % 8 % 10 % osaa saoa X ä Sosiaali- ja terveydehuollo erityisvastuualueet Erityisvastuualuee (erva) tehtävää o mm. asukkaide yhdevertaisuude turvaamie sekä sote-alueide järjestämie palveluje päällekkäisyyde, kilpavarustelu ja palvelukatveide välttämie ja voimavaroje tarkoituksemukaie ohjaus. Erityisvastuualuee tehtäviä o käsitelty tarkemmi väliraporti luvussa Pitäisikö ervalla olla sote-alueita ja perustaso alueita sitovaa päätösvaltaa palveluje järjestämisestä? osaa saoa 17. Jos pitäisi olla sitovaa päätösvaltaa, ii mitä päätösvalla tulisi koskea? Sote-alue voitaisii velvoittaa järjestämää joitaki palveluja myös ervaa kuuluvie muide sote-alueide asukkaille X

6 Sote-aluetta voitaisii kieltää tuottamasta palveluja, jotka o potilasturvallisuude, hekilöstö saatavuude tai muu keskittämistä edellyttävä objektiivise kriteeri perusteella tärkeätä keskittää vai jolleki / joilleki sotealueille. X Joitai muita asioita, mitä? Vastaus: Sitova päätösvalla tulisi olla lailla määriteltyä ja sitä tulee käyttää aioastaa poikkeustilateissa. Vastuukutamalli Väliraporti mukaa sote-alueet ja perustaso alueet toteutettaisii vastuukutamallilla eräitä rajattuja poikkeuksia lukuu ottamatta. Vastuukuassa olisi yhteie toimieli, jossa olisivat edustettuia aluee muut kuat (jos sotealueessa o perustaso alueita, tällöi perustasolta olisi siihe kuuluvie kutie yhteie edustus). Vastuukua hallitoa o käsitelty väliraporti luvussa 4.3. (sivut 35 37). Tähä liittye todetaa mm., että vastuukua hallituksella tai valtuustolla ei olisi otto-oikeutta yhteise toimielime päätöksii ja, että kua ääivalta yhteisessä toimielimessä määräytyisi kua asukasluvu mukaa ilma ääileikkureita. Ääileikkurilla voidaa rajoittaa kua edustajie ääimäärää päätöksetekoelimessä esimerkiksi site, että yhde kua edustajilla ei saa olla yksikertaista eemmistöä. Sote-aluetta tai perustaso aluetta muodostettaessa kuat voisivat kuiteki päättää toisi esimerkiksi otto-oikeude rajoittamisesta tai ääileikkureista. Väliraportti ehdottaa, että kuilla olisi oikeus sopia vastuukua hallio ja päätökseteosta toisi kui laissa o säädetty. 18. Oko otto-oikeude kieltämie hyväksyttävää? osaa saoa 19. Oko kutie ääimäärä sitomie asukaslukuu ilma ääileikkuria hyväksyttävää? Kyllä X osaa saoa ä 20. Oko poikkeamismahdollisuus tarpee sallia? osaa saoa

7 21. Mite päätös poikkeamisesta tulisi tehdä? Kutie yksimielisellä päätöksellä X Kutie määräeemmistöllä 22. Jos sovellettaisii eemmistö- tai määräeemmistöpäätöstä, pitäisikö asia ratkaista Kutie lukumäärä perusteella X Kutie asukasluvu perusteella Jollaki muulla tavalla, mite? osaa saoa Rahoitus Ehdotukse mukaa sote-alueesee ja perustaso alueesee kuuluvat kuat voisivat sopia palveluje rahoituksesta (kutie välisestä kustauste jaosta). Jos e eivät kykeisi sopimaa mallista, olisi laissa s. perälautamalli, joka mukaa kuat osallistuisivat aluee sote-palveluje rahoituksee kapitaatiomalli mukaisesti. Tällöi otettaisii huomioo kua asukasluku ja jatkovalmistelussa määriteltävät tarvetekijät. Jos sote-alueella o perustaso alueita, e rahoittavat sote-alueelta hakittavat palvelut suoriteperusteisesti. Ks. väliraporti jakso 4.4, sivut Mite päätös aluee rahoituksesta tulisi tehdä Kutie yksimielisellä päätöksellä Kutie määräeemmistöllä X 24. Jos sovellettaisii eemmistö- tai määräeemmistöpäätöstä, pitäisikö asia ratkaista Kutie lukumäärä perusteella X Kutie asukasluvu perusteella Jollaki muulla tavalla, mite? osaa saoa / kataa Uudistukse toimeepao Uudistus eteee site, että valmisteluryhmä laatii ehdotukse laiksi sosiaali- ja terveydehuollo järjestämiseksi ja siihe liittyviksi laeiksi vuode 2013 loppuu meessä. Ehdotus lähetetää lausuoille heti se valmistuttua. Lausutokierrokse jälkee hallitukse esitys viimeistellää ja aetaa eduskualle kevätistutokaudella Järjestämislaki ja siihe liittyvät muut lait o tarkoitus saada vahvistetuiksi kesällä 2014 ja laisäädäö o tarkoitus tulla voimaa Lakie vahvistamise jälkee kutia

8 kuullaa muodostettavista sote-alueista, perustaso alueista ja erityisvastuualueista. Alueet ja iihi kuuluvat kuat vahvistetaa loppuvuodesta Alueide tulee aloittaa toimitasa viimeistää Oko uudistukse ja se toimeepao aikataulu kaaltae sopiva? Kyllä X Jos ei, ii miksi? Aikataulu o liia tiukka eri vaihtoehtoje huolelliselle selvittämiselle. 26. Mistä toimeepaoo liittyvistä asioista tulisi säätää eriksee uudistukse sujuva eteemise varmistamiseksi? Väliraportti ja siiä tehdyt ehdotukset 27. Muut kommetit väliraportista ja siiä tehdyistä ehdotuksista? Vastaus: Sote-hekilöstö joustava liikkuvuus eli työsketelymahdollisuus sote-alueesee kuuluvissa toimipisteissä palvelutarpee mukaisesti tulisi turvata laisäädäöllä. Periaatteea tulisi olla p alveluide saatavuus lähellä asiakkaita, ei asiakkaide liikkumie palveluje perässä.

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 1 LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen käsittelypäivämäärä ppkkvv 30.9.2013 (valtuusto)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM TAUSTATIEDOT. 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi

Lausuntopyyntö STM TAUSTATIEDOT. 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi TAUSTATEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen kåsitteþpäivämäärä 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nim KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 423, KH 23.9.2013 15:00 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kh 23.9.2013 Päätösehdotus. Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Eksoten lausuntoluonnos 28.2.2014 Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - hallintopäällikkö Juha Kukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI

JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriiin rapoftteja ja muistioita 2013:15 Sosiaali- ja terveydenhuollon JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI I soslaalt - JA TERVEyStvlt N tsterto Helsinki 2013

Lisätiedot

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230 1(13) TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Pudasjärven kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Pekka Timonen-Nissi, Mirja Moilanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen,

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 PERUSTURVAJOHTAJAN SELVITYS 10.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS / JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTI 1. KEURUUN SOSIAALI-

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

1(13) Lausuntopyyntökysely

1(13) Lausuntopyyntökysely 1(13) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 14.10.2014 9:16:19 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Suomen Yrittäjät ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Susanna Kallama 3. Vastauksen

Lisätiedot

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2012 UTSJOKI Vaasa Keski- Pohjanmaa Pohjois- Savo

Lisätiedot

Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Onko säännös tarkoituksenmukainen? Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Eheyttävään aluepolitiikkaan

Eheyttävään aluepolitiikkaan Eheyttävää aluepolitiikkaa Selvitysraportti Alueide kehittämie Sisäasiaimiisteriö julkaisuja 23/2007 EHEYTTÄVÄÄN ALUEPOLITIIKKAAN Selvitysraportti Valtiosihteeri Atti Mykkäe Sisäasiaimiisteriö julkaisu

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot