ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Tekemällä oppii Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Kiipulasäätiö Projektin vastuuhenkilön nimi Risto kostiainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Kirsi Ek Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Projektin alkaessa asetettiin syksyn ensimmäisiksi tavoitteiksi projektisuunnitelmaan tutustuminen ja tarkennetun toimintasuunnitelman laatiminen sekä tiedotus- ja arviointisuunnitelmien tekeminen. Lähtökohtien ja tavoitteiden realistisuuden varmentamiseksi ja tarkentamiseksi aloitettiin lähtötilanteen kartoitus kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden haastatteluiden avulla. Tämän lisäksi koettiin tärkeäksi hankkia vielä lisää tietoa projektin kohderyhmien tarpeisiin liittyvistä aiheista kuten aikuisten oppimisvaikeuksien vaikutuksesta työhön ja opiskeluun sekä työpaikkaohjaajien toiminnasta. Tietoa päätettiin hankkia osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin, joiden aikana on myös mahdollisuus verkottua ja tehdä omaa projektia tunnetuksi. Tarkempi tutustuminen projektin aihealueisiin, toimintasuunnitelman laatiminen ja keskustelut kohderyhmien edustajien kanssa koettiin tärkeäksi pitkän projektin onnistumisen kannalta. Verkostoituminen muiden asian tiimoilla toimivien tahojen kanssa ja tarkennetun toimintasuunnitelman laatiminen selkeyttää projektin lähtökohtia, kohderyhmän määrittelyä, EURA JÄRJESTELMÄ 1/10

2 tavoitteita ja toimintaa. Projektin toiminnan ensimmäisten kuukausien aikana tehtyjen alkutilanteen selvitysten perusteella ei ole tullut esille asioita, jotka asettaisivat projektihakemuksessa mainitut lähtökohdat, kohderyhmät tai tavoitteet kyseenalaisiksi. Projektin toiminnan käynnistäminen ja jatkaminen näiden tavoitteiden mukaisesti vaikuttaa realistiselta, eikä tässä vaiheessa projektia ole tarvetta tarkistaa tavoitteita. Lähtökohta Projektin lähtökohtana oleva ajatus siitä, että vankien koulutukseen hakeutumista voidaan edistää ammattitaitoisella ja oikein ajoitetulla ohjauksella hyvän yhteistyöverkoston avulla, on selkeä ja realistinen. Yhteistyöverkoston luomisen tueksi tehtiin alkutilanteen kartoitusta. Alkukartoituksen perusteella voitiin todeta, että projektin lähtökohdat ja tavoitteet palvelevat todellista tarvetta. Toimivan yhteistyöverkoston luomisen tueksi päätettiin aloittaa kohderyhmien yhteistyöpäivät, joiden aikana vankien kanssa työskentelevät henkilöt eri organisaatioista voivat tutustua toisiinsa ja luoda yhteisiä toimintamalleja vangin opinto- ja työllistymispolun tueksi. Kohderyhmä Projektin kohderyhmänä ovat vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa. Kohderyhmän valinta on onnistunut ja toimii tarpeeksi lähellä välillistä kohderyhmää eli vankia, jotta projektin aikana voidaan testata kehitettyjä toimintamalleja käytännössä ja nähdä toiminnan vaikutuksen hyöty vangin opinto- ja työllistymispolulla. Projektin kohderyhmä on melko laaja ja se jaettiin toiminnan selkeyttämisen vuoksi neljään ryhmään: 1. Vankien opinto-ohjausta ja työtoimintaa ohjaava henkilökunta vankiloissa 2. Vankien työtoimintaa ohjaava henkilökunta eri organisaatioissa ja yrityksissä 3. Vankien ohjauksesta ja koulutuksesta vastaava henkilökunta oppilaitoksissa 4. Vankien ohjaamisesta vastaava henkilökunta työhallinnossa, Kelassa, sosiaalitoimessa ja kolmannen sektorin toimijoilla. Tavoitteet Projektin tavoitteet määriteltiin ja tarkennettiin jokaisen kohderyhmän osalta erikseen. Projektisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden sisältä nousi alkutilanteen kartoituksen yhteydessä esiin kohderyhmäkohtaisia tavoitteita kuten, työhön perehdyttämisen apuvälineiden sekä työtoiminnan sisältöjä kuvaavan materiaalin laatiminen sekä erityisesti oppimisvaikeuksiin ja turvallisuuteen liittyvän tiedon lisääminen koko organisaation henkilökunnalle vankia ohjaavan henkilökunnan lisäksi. EURA JÄRJESTELMÄ 2/10

3 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Projektin toteuttavat yhteistyössä Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia. Projektipäällikkö on työsuhteessa Kiipulan ammattiopistoon ja projektityöntekijä Koulutuskeskus Tavastiaan. Työntekijöiden yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Projektin alussa alkutilanteen kartoitusta, toimintasuunnitelman tarkentamista, verkottumista ja tiedon keruuta on tehty yhdessä. Jatkossa työnjako eriytyy ja vastuualueet jakautuvat selkeämmin projektisuunnitelman mukaisiksi. Projektityöntekijä keskittyy vankien työtoiminnan opinnollistamisen kysymyksiin ja projektipäällikkö projektin yleisen hallinnan lisäksi yhteistyöverkoston toimintaan. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin, Museoviraston ja Vanajan vankilan kanssa. Kaikissa organisaatioissa ollaan hyvin yhteistyöhaluisia ja suhtaudutaan positiivisesti uuden toimintamallin kehittämiseen. Minkäänlaisia ongelmia ei projektin alkuvaiheessa ole ollut havaittavissa ja vaikuttaisi siltä, että sekä organisaatioiden johto että työntekijät ovat sitoutuneet projektin toimintaan ja osallistuvat toteutukseen mielellään. Projektin ensimmäisten kuukausien aikana ei ole tehty kansainvälistä yhteistyötä. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektille tehtiin tarkennettu tiedotussuunnitelma, joka hyväksyttiin projektin ohjausryhmässä Tiedotussuunnitelmaan laadittiin suunnitelmat sisäiselle tiedottamiselle ja ulkoiselle tiedottamiselle. Sisäisen tiedottamisen kohderyhmiin kuuluvat oma organisaatio (Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia) sekä projektitoiminnan kohderyhmät. Ulkoisen tiedottamisen kohderyhminä ovat kansalliset sidosryhmät ja kansainvälinen taso. Sisäinen tiedottaminen Projektista tiedottamista on toteutettu omassa organisaatiossa laatimalla projektin esittelyt sekä Koulutuskeskus Tavastian että Kiipulan internet-sivuille. Kiipulan internet sivujen yhteyteen toteutetaan myös jatkossa projektin omat sivut, joille on aluksi tehty lyhyt tiivistelmä projektista. Internetin lisäksi organisaatioiden sisäistä tiedottamista on pidetty yllä henkilökohtaisilla tapaamisilla ja keskusteluilla sekä sähköpostin välityksellä. Tiedotustilaisuuksia suuremmalle määrälle kuulijoita omissa organisaatioissa on pidetty seuraavasti: Koulutuskeskus Tavastia (20 henkeä; johtajia, opettajia ja projektityöntekijöitä) Kiipulan ammattiopiston Kehittämispäivä (207 henkeä; johtajia ja opettajia ym.henkilökuntaa) Koulutuskeskus Tavastia, aikuiskoulutusryhmän palaveri (9 henkeä) Projektitoiminnan kohderyhmille suunnattua tiedottamista on hoidettu Kiipulan ja Koulutuskeskus Tavastian internetsivujen kautta, sähköpostilla levitetyn projektista laaditun tiivistelmän avulla, kohderyhmiin EURA JÄRJESTELMÄ 3/10

4 kuuluvien henkilöiden haastattelujen yhteydessä (tapaamiset raportoidaan tarkemmin kohdassa 9. projektin toiminta), sekä yhden kumppanuuspalaverin ( , 11 henkeä) avulla. Kohderyhmille tiedottamista projektin alkamisesta ja tavoitteista on hoitanut omalta osaltaan myös ohjausryhmän jäsenet, kukin omassa organisaatiossaan. Ulkoinen tiedottaminen Projektin lähtökohtien, kohderyhmien ja tavoitteiden ja toiminnan esittelyä on ensimmäisten toimintakuukausien aikana ulkoisille kohderyhmille hoidettu Kiipulan ja Koulutuskeskus Tavastian internetsivujen kautta, sähköpostilla levitetyn projektista laaditun tiivistelmän avulla sekä muutaman kansallisille sidosryhmille pidetyn tiedotustilaisuuden kautta. Pidetyt tiedotustilaisuudet: Laitoshuoltajan kehittymispäivä, Koulutuskeskus Tavastia (41 henkeä) Hämeen rikosseuraamuskeskuksen ohjelmatyöryhmän kokous, Kylmäkosken vankila (15 henkeä) Vankilaopetuksen päivät, Bovallius opisto, Turku (80 henkeä) Kansainvälistä tiedottamista ei ole vielä tehty. Tiedottamisen tueksi on tekeillä yleisesite, joka saataneen käyttöön vuoden 2011 alkupuolella. Yleisesitteen suunnittelu kilpailutettiin ja tekijäksi valittiin Eterica ja painopaikaksi Koskiprint Oy kokonaistaloudellisuuden perusteella. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin alkuvaiheessa ei ole ilmennyt suuria ongelmia. Esille on noussut vain yksi kysymys, josta saattaa seurata ongelmia opinnollistamisen yhteydessä. Vankien opintojen rahoitus on noussut esiin useaan otteeseen. Tutkintotavoitteisen opiskelun lisäksi vankeusaikana olisi mahdollista suorittaa esim. osatutkinto, mutta opetuksen rahoitusjärjestelmä ei tunne tutkintojen osien rahoitusta ja mikäli tähän ei tule muutosta on lähes mahdotonta suorittaa osia tutkinnoista vankeusaikana. Tämän johdosta vankeusaikaisen työtoiminnan hyödyntäminen ei ehkä voi olla niin tehokasta kuin olisi mahdollista. Rahoituksen järjestämiseen pitää paneutua tarkemmin projektin edetessä. Asiaa nostetaan keskusteluihin mm. projektia toteuttavissa oppilaitoksissa johtoryhmissä ja projektin ohjausryhmässä. Vankien mahdollisuuksia osatutkintojen suorittamiseen ja opintojen rahoitusmuotoja pyritään selkeyttämään projektin kuluessa. EURA JÄRJESTELMÄ 4/10

5 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Tekemällä oppii projektin aloitusvuoden tavoitteiksi asetettiin: - toimintaverkoston luominen ja ohjausryhmän kokoaminen - tiedon lisääminen kohderyhmien tarpeisiin liittyvistä aihealueista - projektin toimintasuunnitelman täsmentäminen - tiedotus- ja arviointisuunnitelmien laatiminen - projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille - kohderyhmien tarpeiden selvittäminen - kohderyhmien sitouttaminen projektin toimintaan - kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen ja verkostoitumisen aloittaminen Projektin toiminnan kuvaus kuukausittain vuonna 2010 Elokuu (Projektin perustaminen) Projekti aloitti toimintansa ja projektin kokoaikaiset työntekijät (projektipäällikkö ja projektityöntekijä) aloittivat työnsä Koska työntekijät eivät olleet mukana projektihakemusta laatimassa oli ensimmäisenä edessä tutustuminen projektihakemukseen, -suunnitelmaan ja -päätökseen. Tämän lisäksi tutustuttiin mm. projektihakemuksessa mainittuihin tutkimuksiin sekä yhteistyökumppaneiden www-sivuihin ja opin ovi hankkeisiin. Elokuun puolenvälin jälkeen aloitettiin yhteistyössä projektin tarkennetun toimintasuunnitelman suunnittelu. Projektipäällikkö laati lyhyen tiivistelmän projektista, jonka avulla voitiin aloittaa projektin alkamisesta informoiminen toimintaverkostolle. Samalla ryhdyttiin keräämään jäseniä ohjausryhmään projektisuunnitelman mukaisesti. Tutustumista ja yhteistyötä Kiipulan ammattiopiston muiden projektien kanssa aloiteltiin ensimmäisessä projektien tapaamisessa Kiipulassa. ensimmäisen tapaamisen aikana käytiin läpi kunkin projektin toiminnan tilanne, mahdolliset haasteet ja yhteiset elementit muihin projekteihin nähden. Vertaistuki muiden projektityöntekijöiden kesken koettiin tärkeäksi voimavaraksi ja siksi päätettiin järjestää projektien tapaamisia säännöllisesti valittujen teemojen (esim. arviointi, yhteistyö suunnittelu, tutustumiskäynnit jne.) ympärille. Elokuun lopulle ( ) järjestettiin myös ensimmäinen projektissa toimivien ydinryhmien yhteinen kumppanuuspalaveri Kiipulassa. Palaveriin kutsuttiin edustajia projektin ydintoimijoilta Metsähallitukselta, Vanajan vankilalta, Koulutuskeskus Tavastialta ja Kiipulasta. Palaveriin osallistui 12 henkilöä. Palaverissa tarkennettiin kunkin organisaation johdon toiveita ja tarpeita projektin toiminnan suhteen. Syyskuu (Vankien ohjauksen tarpeiden täsmentäminen/tiedotustoiminta) Syyskuussa aloitettiin projektista tiedottaminen ja projektiin sitouttaminen varsinaisille kohderyhmille. Tätä EURA JÄRJESTELMÄ 5/10

6 tehtiin tapaamisten ja alkutilanteen kartoittamiseksi tehtyjen haastatteluiden yhteydessä kohdehenkilöiden omilla työpisteillä. Alkutilanteen ja tarpeiden kartoitusta varten haastateltiin syyskuussa 14 henkilöä. Haastattelut suoritettiin seuraavasti: vankityönjohtaja, Hämeen linna, Hämeenlinna vankityönjohtajaa, Evokeskus, Evo, Hämeenlinna rikosseuraamusesimies, sosiaalityöntekijä ja 2 Vankityönjohtajaa, Vanajan vankila, Vanajan osasto, Hämeenlinna rikosseuraamusesimies, Vanajan vankila, Ojoisten osasto, Hämeenlinna vankityönjohtajaa, Hämeenlinnan Kaupunki, Hämeenlinna palveluvastaava, johtaja, vankityönjohtaja, Hämeen linna, Hämeenlinna vankityönjohtajaa, Vanajan vankila, Vanajan osasto, Hämeeenlinna Haastatteluissa esille noussut lähtötilanne ja vankien kanssa työskentelevien henkilöiden tarpeet huomioitiin tarkennetussa toimintasuunnitelmassa, jonka työstämistä jatkettiin kuun lopulla yhdessä tiedotus- ja arviointisuunnitelmien kanssa. Samalla perehdyttiin tarkemmin projektin aineistoon ja muiden projektien (mm. Leonardo da Vinci ideasta projektiksi) raportteihin. Alkutilanteen kartoituksen ja kohderyhmille suunnatun tiedottamisen ohella osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin projektin toiminnalle oleellisen tiedon keräämisen ja verkostoitumisen merkeissä. Tälläisiä tilaisuuksia syyskuussa olivat: Ohjaajien yhteistyötapaaminen, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna Ohjausta Ammattiin, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna Kohtaamisia-seminaari, Hyria, Riihimäki Lisäksi projektityöntekijöiden projektiosaamista ja yhteistyötä vahvistettiin seuraavissa tilaisuuksissa: Kiipulan ESR projektiosaamisen työpajapäivä, Vaakuna, Hämeenlinna Rahoittajan aloituspalaveri, Kiipula, Turenki Kiipulan ESR-projektien tapaaminen, Akaa Lokakuu (Vankien ohjauksen tarpeiden täsmentäminen/tiedotustoiminta) Lokakuussa jatkettiin kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden haastatteluja lähtötilanteen ja tarpeiden kartoittamiseksi. Samalla jatkettiin myös projektin toiminnasta tiedottamista kohderyhmille. Lokakuussa tavattiin 5 uutta henkilöä. Haastattelut suoritettiin seuraavasti: johtaja, TE-toimisto, Hämeenlinna opettaja, Koulutuskeskus Tavastia, hämeenlinna työhönvalmentaja, Kiipulasäätiö, Turenki työvoimaneuvoja, Työvoiman palvelukeskus, Hämeenlinna vankityönjohtaja, Luontokeskus, Tammela Myös projektin toiminnalle oleellisen tiedon keräämistä ja verkostoitumista sekä projektiosaamisen EURA JÄRJESTELMÄ 6/10

7 vahvistamista jatkettiin lokakuussa. Tälläisiä tilaisuuksia lokakuussa olivat: Oppimisvaikeudet tutuiksi, Erilaisen oppimisen hullut päivät, Helsinki Rahoittajan STARTTI-koulutus, Kouvola Lokakuun aikana työstettiin loppuun Tekemällä oppii -projektin tarkennettu toimintasuunnitelma sekä tiedotus- ja arviointisuunnitelmat. Toimintasuunnitelma ja tiedotussuunnitelma käsiteltiin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa Vanajan vankilan Vanajan osastolla Hämeenlinnassa. Ohjausryhmä hyväksyi toiminta- ja tiedotussuunnitelmat. Arviointisuunnitelma käsitellään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa tammikuussa Lokakuun lopulla polkaistiin käyntiin myös projektin yleisesitteen ja logon suunnittelu. Tämä koettiin tarpeelliseksi kun kysymyksessä on pitkä reilun kolmen vuoden projekti ja projektissa on useita toimijoita. On hyvä, että asian tiimoilla toimitaan koko ajan saman materiaalin pohjalta ja ilme pysyy samana olipa tekijä/tiedottaja kuka tahansa. Tarjouspyynnöt logon ja esitteen suunnitteluun ja painatukseen lähetettiin viidelle eri toimijalle ja kuun loppuun mennessä kaikilta oli tullut tarjous. Samaan aikaan kilpailutettiin myös suunnittella olevan ensimmäisen kohderyhmille järjestettävän yhteistyöpäivän luennoitsijaa. Luentoa kysyttiin kuudelta eri luennoitsijalta, joista vain yksi oli vapaana haluttuna ajankohtana. Marraskuu (Ohjaus- ja neuvontahenkilöstön koulutus/tiedotustoiminta) Marraskuun alkuun oli järjestetty useita mielenkiintoisia seminaareja, jotka liittyivät Tekemällä oppii - projektin tuleviin aiheisiin. Näistä seminaareista osallistuttiin seuraaviin, jotka käsittelivät työelämälähtöistä ammatillista koulutusta ja työssäoppimisen ohjausta ja arviointia, näyttötutkintojen arviointia ja oppimisvaikeuksia: Ohjaan -seminaari, Helsinki Arviointikoulutus, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna Oppimisvaikeuksien huomioiminen työpaikalla ja opinnoissa, Tampere Edellisen kuun lopulla tehdyn kilpailutuksen perusteella projektin logon ja esitteen suunnittelijaksi valittiin Eterica ja suunnitteluprosessi polkaistiin käyntiin vauhdilla. Kuun lopulla oli jo logo lopullisessa muodossaaan ja yleisesitteestäkin jo kansi kunnossa. Esitteen paino tullaan aikanaan tekemään kilpailutuksen perusteella valitussa Koski-Printissä. Tekemällä oppii projektin logossa on symbolisesti palikoita, jotka kuvaavat sitä, että vanki pala palalta oppii työtä tehdessään saavuttaakseen huipulla työssä tarvittavan osaamisen. Lisäksi Vanki tarvitsee matkalla huipulle useita eri yhteistyötahoja, jotka yhdessä muodostavat polun/portaat vankeudesta vapauteen. Logossa siniset palikat kuvaavat sekä työssäoppimisen vaiheita että yhteistyöverkostoa ja tukihenkilöitä. Oranssi palikka huipulla kuvaa vankia, joka on oppinut matkallaan vankeudesta vapauteen uusia taitoja ja saanut tuekseen yhteistyötä tekeviä henkilöitä. Opittujen työelämän taitojen ja verkoston avulla vanki voi EURA JÄRJESTELMÄ 7/10

8 integroitua yhteiskuntaan entistä paremmin. Projektin kohderyhmille järjestämää ensimmäistä seminaaripäivää alettiin suunnitella. Ensimmäisen kokoontumisen aiheeksi päätettiin ottaa yhteistyö ja niin seminaarikin nimettiin yhteistyöpäiväksi. Yhteistyöpäivän järjestelyjen lomassa saimme kutsun kertomaan projektistamme Vankilaopetuksen päiville Turkuun. Vankilaopetuksen päivät Turussa Bovallius ammattiopistolla olivatkin hyvin antoisat ja opetushallituksen terveiset vankilaopetuksen tavoitteista vahvistivat projektimme tärkeyttä. Myös verkostoituminen muiden vankila-projektien kanssa oli erittäin antoisaa ja varmasti poikii yhteistyötä jatkossa. Yhteistyön vahvistamiseksi myös omassa organisaatiossa, Kiipulassa tutustuttiin vielä kuun lopulla tarkemmin KoutsiHäme -projektiin, jonka kehittämän työammattimallin hyödyntämistä pohditaan varmasti tulevaisuudessa. Tekmällä oppii -projektin järjestämä ensimmäinen kohderyhmille suunnattu yhteistyöpäivä pidettiin Koulutuskeskus Tavastian tiloissa Hämeenlinnassa. Tilaisuuteen osallistui 30 henkeä, joista 22 oli projektissa aloittaneita henkilöitä. Yhteistyöpäivän tarkoituksena oli saattaa vangin polulla työskenteleviä työnjohtajia, kouluttajia ja rikosseuraamusalan henkilökuntaa yhteen, tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan erilaisista kokemuksista vangin kanssa työskentelyn yhteydessä. Päivän aikana aloiteltiin yhteystyöverkoston luomista ja pohdittiin moniammatillisissa ryhmissä vankityön opinnollistamiseen liittyviä kysymyksiä. Osallistujien palaute yhteistyöpäivästä oli positiivista ja päivä koettiin sisällöltäänkin hyväksi. Jatkossakin toivottiin kokonaisia päiviä yhteistyön merkeissä. Joulukuu (raportointi/tiedotustoiminta) Joulukuu varattiin tulevan toiminnan suunnittelulle ja raportoinnille. Joulukuun alussa koottiin yhteen ensimmäisen seminaarin ryhmätöiden antia ja käytiin läpi palautteita sekä pohdittiin esiin nousseita toiveita jatkon suhteen. Tämän perusteella tehtiin suunnitelmat seuraavan vuoden tapahtumien ajankohdista ja tapahtumien sisällöistä. Vuodelle 2011 on suunniteltu mm. työpaikkaohjaajakoulutusta vankityönjohtajille ja yhteistyöverkoston toiminnan kehittämistä yhteistyöpäivillä keväällä ja syksyllä sekä opinnollistamisen aloittamista ohjaus- ja konsultointipäivien avulla vankityöpisteillä. Kohderyhmäspesifin tiedon lisäämiseksi tullaan järjestämään kaksi seminaaripäivää, joiden aiheina tulevat olemaan vanki opiskelijana/työntekijänä ja oppimisvaikeudet vankityössä. Joulukuussa, osallistuttiin henkilökunnalle suunnattuun työpaikkaohjaajakoulutukseen Kiipulassa. Tiedotusta projektista jatkettiin sähköpostin välityksellä ja projektin esittelyllä Kiinteistöpalvelualan Kanta- ja Päijät-Hämeen verkostopalaverissa, johon osallistui 8 henkilöä. Näiden lisäksi osallistuttiin Riihimäellä seminaariin työvoimapoliittisten toimenpiteiden kehittämisestä. Projektin yleisesitteen muokkaaminen jatkui ja tekstiosan kääntäminen englanniksi ja ruotsiksi kilpailutettiin ja teetettiin pikaisella aikataululla. Kuun lopussa esite oli valmiina, mutta painattaminen päätettiin siirtää pyhien ja lomien vuoksi vuoden 2011 alkuun. EURA JÄRJESTELMÄ 8/10

9 Tavoitteiden saavuttaminen Projektin aloitusvuosi on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Luvun alussa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen: - Ohjausryhmään saatiin kattava edustus vankityöstä kiinnostuneita henkilöitä eri organisaatioista. Ainoastaan opetushallitus ilmoitti, että ei nykyisten linjausten perusteella enää osallistu projektien ohjausryhmiin. - Kohderyhmien tarpeisiin liittyviin aihealueisiin tutustuminen osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin antaa hyvän pohjan projektin toiminnan suunnittelulle. - Projektin toiminta-, tiedotus- ja arviointisuunnitelmat laadittiin ja hyväksyttiin ohjausryhmässä. - Projektin tiedotustilaisuuksiin osallistui syksyn kuluessa yhteensä 424 henkilöä. Tiedottaminen saatiin hyvälle alulle, mutta parantamista löytyy etenkin organisaatioiden sisäisessä tiedottamisessa. Sisäinen tiedottaminen on tärkeää henkilöstön sitouttamiseksi. Projektin kohderyhmille tiedottaminen hoidettiin alkuun henkilökohtaisten keskusteluiden yhteydessä ja kohderyhmille suunnattua tiedottamista tehostetaan vuoden 2011 aikana. - Kohderyhmien tarpeita selvitettiin haastatteluiden avulla, joihin osallistui yhteensä 20 henkilöä. Haastatteluissa esille nousi toistuvasti samat teemat; turvallisuus, työn opastaminen, oppimisvaikeudet ja vangin tekemän työn hyödyntäminen vangin tulevaisuuden kannalta. - kohderyhmä saatiin hyvin sitoutumaan projektin toimintaan. Tästä osoituksena tavoitteiden mukainen (22) projektissa aloittaneiden henkilöiden määrä. Koulutuspäiviä kertyi yli odotusten, mutta etä- ja konsultointipäivissä jäätiin aloitusvuoden tavoitteista. Etä- ja konsultointipäivien määrä on suunnitelmassa melko suuri ydinkohderyhmän kokoon nähden. Toivottavasti ensimmäisen vuoden vaje näillä osa-alueilla tullaan saamaan kiinni seuraavien toimintavuosien kuluessa. - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottava koulutus ja verkostoituminen aloitettiin marraskuun lopulla yhteistyöpäivän merkeissä. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin avulla pyritään luomaan uusi, laajempi yhteistyöverkosto vangin opinto- ja työllisyyspolun avuksi. Yhteistyöverkoston kokoaminen on aloitettu. Yhteistyöverkoston toimintatapoja ja vangeille tarjottavien palveluiden toimivuutta tullaan kehittämään ja uudistamaan projektin aikana. Yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyöpäivillä keväällä ja syksyllä Vankien kanssa työskenteleville henkilöille järjestetään mm. yhteisiä koulutuksia, joiden avulla toimintatapoja voidaan yhtenäistää ja päällekkäistä toimintaa vähentää. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin toimenpiteitä pyritään tarjoamaan tasa-arvoisesti kaikille. Projektissa vuonna 2010 aloittaneista henkilöistä 9 on naisia ja 13 miehiä.myös välilliselle kohderyhmälle eli vangeille pyritään tarjoamaan tasaarvoiset mahdollisuudet opiskeluun vankeustuomion laadusta tai sukupuolesta huolimatta. EURA JÄRJESTELMÄ 9/10

10 12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektin aloituskuukausien aikana ei ole vielä muodostunut pysyviä hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on kuitenkin saada yhteistyöverkosto kokoontumaan ja pohtimaan vangin vapautumiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyviä kysymyksiä ja toimintatapoja säännöllisesti. Yhteistyöverkoston yhteistyöpäivät kerran tai kaksi vuodessa pyritään saamaan pysyväksi toiminnaksi. 13. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin tässä vaiheessa ei vielä ole luotu pysyvää toimintamallia. Yhteistyöpäivien aikana tullaan työstämään uusia toimintatapoja ja luomaan lista vastuuhenkilöistä. Vastuuhenkilöiden tehtävänä tulee olemaan yhteistyötoiminnan ylläpitäminen ja kokemusten levittäminen projektin jälkeen. Päiväys ja allekirjoitus Kirsi Ek projektipäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 10/10

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot