ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Tekemällä oppii Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Kiipulasäätiö Projektin vastuuhenkilön nimi Risto kostiainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Kirsi Ek Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Projektin alkaessa asetettiin syksyn ensimmäisiksi tavoitteiksi projektisuunnitelmaan tutustuminen ja tarkennetun toimintasuunnitelman laatiminen sekä tiedotus- ja arviointisuunnitelmien tekeminen. Lähtökohtien ja tavoitteiden realistisuuden varmentamiseksi ja tarkentamiseksi aloitettiin lähtötilanteen kartoitus kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden haastatteluiden avulla. Tämän lisäksi koettiin tärkeäksi hankkia vielä lisää tietoa projektin kohderyhmien tarpeisiin liittyvistä aiheista kuten aikuisten oppimisvaikeuksien vaikutuksesta työhön ja opiskeluun sekä työpaikkaohjaajien toiminnasta. Tietoa päätettiin hankkia osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin, joiden aikana on myös mahdollisuus verkottua ja tehdä omaa projektia tunnetuksi. Tarkempi tutustuminen projektin aihealueisiin, toimintasuunnitelman laatiminen ja keskustelut kohderyhmien edustajien kanssa koettiin tärkeäksi pitkän projektin onnistumisen kannalta. Verkostoituminen muiden asian tiimoilla toimivien tahojen kanssa ja tarkennetun toimintasuunnitelman laatiminen selkeyttää projektin lähtökohtia, kohderyhmän määrittelyä, EURA JÄRJESTELMÄ 1/10

2 tavoitteita ja toimintaa. Projektin toiminnan ensimmäisten kuukausien aikana tehtyjen alkutilanteen selvitysten perusteella ei ole tullut esille asioita, jotka asettaisivat projektihakemuksessa mainitut lähtökohdat, kohderyhmät tai tavoitteet kyseenalaisiksi. Projektin toiminnan käynnistäminen ja jatkaminen näiden tavoitteiden mukaisesti vaikuttaa realistiselta, eikä tässä vaiheessa projektia ole tarvetta tarkistaa tavoitteita. Lähtökohta Projektin lähtökohtana oleva ajatus siitä, että vankien koulutukseen hakeutumista voidaan edistää ammattitaitoisella ja oikein ajoitetulla ohjauksella hyvän yhteistyöverkoston avulla, on selkeä ja realistinen. Yhteistyöverkoston luomisen tueksi tehtiin alkutilanteen kartoitusta. Alkukartoituksen perusteella voitiin todeta, että projektin lähtökohdat ja tavoitteet palvelevat todellista tarvetta. Toimivan yhteistyöverkoston luomisen tueksi päätettiin aloittaa kohderyhmien yhteistyöpäivät, joiden aikana vankien kanssa työskentelevät henkilöt eri organisaatioista voivat tutustua toisiinsa ja luoda yhteisiä toimintamalleja vangin opinto- ja työllistymispolun tueksi. Kohderyhmä Projektin kohderyhmänä ovat vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa. Kohderyhmän valinta on onnistunut ja toimii tarpeeksi lähellä välillistä kohderyhmää eli vankia, jotta projektin aikana voidaan testata kehitettyjä toimintamalleja käytännössä ja nähdä toiminnan vaikutuksen hyöty vangin opinto- ja työllistymispolulla. Projektin kohderyhmä on melko laaja ja se jaettiin toiminnan selkeyttämisen vuoksi neljään ryhmään: 1. Vankien opinto-ohjausta ja työtoimintaa ohjaava henkilökunta vankiloissa 2. Vankien työtoimintaa ohjaava henkilökunta eri organisaatioissa ja yrityksissä 3. Vankien ohjauksesta ja koulutuksesta vastaava henkilökunta oppilaitoksissa 4. Vankien ohjaamisesta vastaava henkilökunta työhallinnossa, Kelassa, sosiaalitoimessa ja kolmannen sektorin toimijoilla. Tavoitteet Projektin tavoitteet määriteltiin ja tarkennettiin jokaisen kohderyhmän osalta erikseen. Projektisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden sisältä nousi alkutilanteen kartoituksen yhteydessä esiin kohderyhmäkohtaisia tavoitteita kuten, työhön perehdyttämisen apuvälineiden sekä työtoiminnan sisältöjä kuvaavan materiaalin laatiminen sekä erityisesti oppimisvaikeuksiin ja turvallisuuteen liittyvän tiedon lisääminen koko organisaation henkilökunnalle vankia ohjaavan henkilökunnan lisäksi. EURA JÄRJESTELMÄ 2/10

3 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Projektin toteuttavat yhteistyössä Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia. Projektipäällikkö on työsuhteessa Kiipulan ammattiopistoon ja projektityöntekijä Koulutuskeskus Tavastiaan. Työntekijöiden yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Projektin alussa alkutilanteen kartoitusta, toimintasuunnitelman tarkentamista, verkottumista ja tiedon keruuta on tehty yhdessä. Jatkossa työnjako eriytyy ja vastuualueet jakautuvat selkeämmin projektisuunnitelman mukaisiksi. Projektityöntekijä keskittyy vankien työtoiminnan opinnollistamisen kysymyksiin ja projektipäällikkö projektin yleisen hallinnan lisäksi yhteistyöverkoston toimintaan. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin, Museoviraston ja Vanajan vankilan kanssa. Kaikissa organisaatioissa ollaan hyvin yhteistyöhaluisia ja suhtaudutaan positiivisesti uuden toimintamallin kehittämiseen. Minkäänlaisia ongelmia ei projektin alkuvaiheessa ole ollut havaittavissa ja vaikuttaisi siltä, että sekä organisaatioiden johto että työntekijät ovat sitoutuneet projektin toimintaan ja osallistuvat toteutukseen mielellään. Projektin ensimmäisten kuukausien aikana ei ole tehty kansainvälistä yhteistyötä. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektille tehtiin tarkennettu tiedotussuunnitelma, joka hyväksyttiin projektin ohjausryhmässä Tiedotussuunnitelmaan laadittiin suunnitelmat sisäiselle tiedottamiselle ja ulkoiselle tiedottamiselle. Sisäisen tiedottamisen kohderyhmiin kuuluvat oma organisaatio (Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia) sekä projektitoiminnan kohderyhmät. Ulkoisen tiedottamisen kohderyhminä ovat kansalliset sidosryhmät ja kansainvälinen taso. Sisäinen tiedottaminen Projektista tiedottamista on toteutettu omassa organisaatiossa laatimalla projektin esittelyt sekä Koulutuskeskus Tavastian että Kiipulan internet-sivuille. Kiipulan internet sivujen yhteyteen toteutetaan myös jatkossa projektin omat sivut, joille on aluksi tehty lyhyt tiivistelmä projektista. Internetin lisäksi organisaatioiden sisäistä tiedottamista on pidetty yllä henkilökohtaisilla tapaamisilla ja keskusteluilla sekä sähköpostin välityksellä. Tiedotustilaisuuksia suuremmalle määrälle kuulijoita omissa organisaatioissa on pidetty seuraavasti: Koulutuskeskus Tavastia (20 henkeä; johtajia, opettajia ja projektityöntekijöitä) Kiipulan ammattiopiston Kehittämispäivä (207 henkeä; johtajia ja opettajia ym.henkilökuntaa) Koulutuskeskus Tavastia, aikuiskoulutusryhmän palaveri (9 henkeä) Projektitoiminnan kohderyhmille suunnattua tiedottamista on hoidettu Kiipulan ja Koulutuskeskus Tavastian internetsivujen kautta, sähköpostilla levitetyn projektista laaditun tiivistelmän avulla, kohderyhmiin EURA JÄRJESTELMÄ 3/10

4 kuuluvien henkilöiden haastattelujen yhteydessä (tapaamiset raportoidaan tarkemmin kohdassa 9. projektin toiminta), sekä yhden kumppanuuspalaverin ( , 11 henkeä) avulla. Kohderyhmille tiedottamista projektin alkamisesta ja tavoitteista on hoitanut omalta osaltaan myös ohjausryhmän jäsenet, kukin omassa organisaatiossaan. Ulkoinen tiedottaminen Projektin lähtökohtien, kohderyhmien ja tavoitteiden ja toiminnan esittelyä on ensimmäisten toimintakuukausien aikana ulkoisille kohderyhmille hoidettu Kiipulan ja Koulutuskeskus Tavastian internetsivujen kautta, sähköpostilla levitetyn projektista laaditun tiivistelmän avulla sekä muutaman kansallisille sidosryhmille pidetyn tiedotustilaisuuden kautta. Pidetyt tiedotustilaisuudet: Laitoshuoltajan kehittymispäivä, Koulutuskeskus Tavastia (41 henkeä) Hämeen rikosseuraamuskeskuksen ohjelmatyöryhmän kokous, Kylmäkosken vankila (15 henkeä) Vankilaopetuksen päivät, Bovallius opisto, Turku (80 henkeä) Kansainvälistä tiedottamista ei ole vielä tehty. Tiedottamisen tueksi on tekeillä yleisesite, joka saataneen käyttöön vuoden 2011 alkupuolella. Yleisesitteen suunnittelu kilpailutettiin ja tekijäksi valittiin Eterica ja painopaikaksi Koskiprint Oy kokonaistaloudellisuuden perusteella. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin alkuvaiheessa ei ole ilmennyt suuria ongelmia. Esille on noussut vain yksi kysymys, josta saattaa seurata ongelmia opinnollistamisen yhteydessä. Vankien opintojen rahoitus on noussut esiin useaan otteeseen. Tutkintotavoitteisen opiskelun lisäksi vankeusaikana olisi mahdollista suorittaa esim. osatutkinto, mutta opetuksen rahoitusjärjestelmä ei tunne tutkintojen osien rahoitusta ja mikäli tähän ei tule muutosta on lähes mahdotonta suorittaa osia tutkinnoista vankeusaikana. Tämän johdosta vankeusaikaisen työtoiminnan hyödyntäminen ei ehkä voi olla niin tehokasta kuin olisi mahdollista. Rahoituksen järjestämiseen pitää paneutua tarkemmin projektin edetessä. Asiaa nostetaan keskusteluihin mm. projektia toteuttavissa oppilaitoksissa johtoryhmissä ja projektin ohjausryhmässä. Vankien mahdollisuuksia osatutkintojen suorittamiseen ja opintojen rahoitusmuotoja pyritään selkeyttämään projektin kuluessa. EURA JÄRJESTELMÄ 4/10

5 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Tekemällä oppii projektin aloitusvuoden tavoitteiksi asetettiin: - toimintaverkoston luominen ja ohjausryhmän kokoaminen - tiedon lisääminen kohderyhmien tarpeisiin liittyvistä aihealueista - projektin toimintasuunnitelman täsmentäminen - tiedotus- ja arviointisuunnitelmien laatiminen - projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille - kohderyhmien tarpeiden selvittäminen - kohderyhmien sitouttaminen projektin toimintaan - kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen ja verkostoitumisen aloittaminen Projektin toiminnan kuvaus kuukausittain vuonna 2010 Elokuu (Projektin perustaminen) Projekti aloitti toimintansa ja projektin kokoaikaiset työntekijät (projektipäällikkö ja projektityöntekijä) aloittivat työnsä Koska työntekijät eivät olleet mukana projektihakemusta laatimassa oli ensimmäisenä edessä tutustuminen projektihakemukseen, -suunnitelmaan ja -päätökseen. Tämän lisäksi tutustuttiin mm. projektihakemuksessa mainittuihin tutkimuksiin sekä yhteistyökumppaneiden www-sivuihin ja opin ovi hankkeisiin. Elokuun puolenvälin jälkeen aloitettiin yhteistyössä projektin tarkennetun toimintasuunnitelman suunnittelu. Projektipäällikkö laati lyhyen tiivistelmän projektista, jonka avulla voitiin aloittaa projektin alkamisesta informoiminen toimintaverkostolle. Samalla ryhdyttiin keräämään jäseniä ohjausryhmään projektisuunnitelman mukaisesti. Tutustumista ja yhteistyötä Kiipulan ammattiopiston muiden projektien kanssa aloiteltiin ensimmäisessä projektien tapaamisessa Kiipulassa. ensimmäisen tapaamisen aikana käytiin läpi kunkin projektin toiminnan tilanne, mahdolliset haasteet ja yhteiset elementit muihin projekteihin nähden. Vertaistuki muiden projektityöntekijöiden kesken koettiin tärkeäksi voimavaraksi ja siksi päätettiin järjestää projektien tapaamisia säännöllisesti valittujen teemojen (esim. arviointi, yhteistyö suunnittelu, tutustumiskäynnit jne.) ympärille. Elokuun lopulle ( ) järjestettiin myös ensimmäinen projektissa toimivien ydinryhmien yhteinen kumppanuuspalaveri Kiipulassa. Palaveriin kutsuttiin edustajia projektin ydintoimijoilta Metsähallitukselta, Vanajan vankilalta, Koulutuskeskus Tavastialta ja Kiipulasta. Palaveriin osallistui 12 henkilöä. Palaverissa tarkennettiin kunkin organisaation johdon toiveita ja tarpeita projektin toiminnan suhteen. Syyskuu (Vankien ohjauksen tarpeiden täsmentäminen/tiedotustoiminta) Syyskuussa aloitettiin projektista tiedottaminen ja projektiin sitouttaminen varsinaisille kohderyhmille. Tätä EURA JÄRJESTELMÄ 5/10

6 tehtiin tapaamisten ja alkutilanteen kartoittamiseksi tehtyjen haastatteluiden yhteydessä kohdehenkilöiden omilla työpisteillä. Alkutilanteen ja tarpeiden kartoitusta varten haastateltiin syyskuussa 14 henkilöä. Haastattelut suoritettiin seuraavasti: vankityönjohtaja, Hämeen linna, Hämeenlinna vankityönjohtajaa, Evokeskus, Evo, Hämeenlinna rikosseuraamusesimies, sosiaalityöntekijä ja 2 Vankityönjohtajaa, Vanajan vankila, Vanajan osasto, Hämeenlinna rikosseuraamusesimies, Vanajan vankila, Ojoisten osasto, Hämeenlinna vankityönjohtajaa, Hämeenlinnan Kaupunki, Hämeenlinna palveluvastaava, johtaja, vankityönjohtaja, Hämeen linna, Hämeenlinna vankityönjohtajaa, Vanajan vankila, Vanajan osasto, Hämeeenlinna Haastatteluissa esille noussut lähtötilanne ja vankien kanssa työskentelevien henkilöiden tarpeet huomioitiin tarkennetussa toimintasuunnitelmassa, jonka työstämistä jatkettiin kuun lopulla yhdessä tiedotus- ja arviointisuunnitelmien kanssa. Samalla perehdyttiin tarkemmin projektin aineistoon ja muiden projektien (mm. Leonardo da Vinci ideasta projektiksi) raportteihin. Alkutilanteen kartoituksen ja kohderyhmille suunnatun tiedottamisen ohella osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin projektin toiminnalle oleellisen tiedon keräämisen ja verkostoitumisen merkeissä. Tälläisiä tilaisuuksia syyskuussa olivat: Ohjaajien yhteistyötapaaminen, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna Ohjausta Ammattiin, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna Kohtaamisia-seminaari, Hyria, Riihimäki Lisäksi projektityöntekijöiden projektiosaamista ja yhteistyötä vahvistettiin seuraavissa tilaisuuksissa: Kiipulan ESR projektiosaamisen työpajapäivä, Vaakuna, Hämeenlinna Rahoittajan aloituspalaveri, Kiipula, Turenki Kiipulan ESR-projektien tapaaminen, Akaa Lokakuu (Vankien ohjauksen tarpeiden täsmentäminen/tiedotustoiminta) Lokakuussa jatkettiin kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden haastatteluja lähtötilanteen ja tarpeiden kartoittamiseksi. Samalla jatkettiin myös projektin toiminnasta tiedottamista kohderyhmille. Lokakuussa tavattiin 5 uutta henkilöä. Haastattelut suoritettiin seuraavasti: johtaja, TE-toimisto, Hämeenlinna opettaja, Koulutuskeskus Tavastia, hämeenlinna työhönvalmentaja, Kiipulasäätiö, Turenki työvoimaneuvoja, Työvoiman palvelukeskus, Hämeenlinna vankityönjohtaja, Luontokeskus, Tammela Myös projektin toiminnalle oleellisen tiedon keräämistä ja verkostoitumista sekä projektiosaamisen EURA JÄRJESTELMÄ 6/10

7 vahvistamista jatkettiin lokakuussa. Tälläisiä tilaisuuksia lokakuussa olivat: Oppimisvaikeudet tutuiksi, Erilaisen oppimisen hullut päivät, Helsinki Rahoittajan STARTTI-koulutus, Kouvola Lokakuun aikana työstettiin loppuun Tekemällä oppii -projektin tarkennettu toimintasuunnitelma sekä tiedotus- ja arviointisuunnitelmat. Toimintasuunnitelma ja tiedotussuunnitelma käsiteltiin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa Vanajan vankilan Vanajan osastolla Hämeenlinnassa. Ohjausryhmä hyväksyi toiminta- ja tiedotussuunnitelmat. Arviointisuunnitelma käsitellään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa tammikuussa Lokakuun lopulla polkaistiin käyntiin myös projektin yleisesitteen ja logon suunnittelu. Tämä koettiin tarpeelliseksi kun kysymyksessä on pitkä reilun kolmen vuoden projekti ja projektissa on useita toimijoita. On hyvä, että asian tiimoilla toimitaan koko ajan saman materiaalin pohjalta ja ilme pysyy samana olipa tekijä/tiedottaja kuka tahansa. Tarjouspyynnöt logon ja esitteen suunnitteluun ja painatukseen lähetettiin viidelle eri toimijalle ja kuun loppuun mennessä kaikilta oli tullut tarjous. Samaan aikaan kilpailutettiin myös suunnittella olevan ensimmäisen kohderyhmille järjestettävän yhteistyöpäivän luennoitsijaa. Luentoa kysyttiin kuudelta eri luennoitsijalta, joista vain yksi oli vapaana haluttuna ajankohtana. Marraskuu (Ohjaus- ja neuvontahenkilöstön koulutus/tiedotustoiminta) Marraskuun alkuun oli järjestetty useita mielenkiintoisia seminaareja, jotka liittyivät Tekemällä oppii - projektin tuleviin aiheisiin. Näistä seminaareista osallistuttiin seuraaviin, jotka käsittelivät työelämälähtöistä ammatillista koulutusta ja työssäoppimisen ohjausta ja arviointia, näyttötutkintojen arviointia ja oppimisvaikeuksia: Ohjaan -seminaari, Helsinki Arviointikoulutus, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna Oppimisvaikeuksien huomioiminen työpaikalla ja opinnoissa, Tampere Edellisen kuun lopulla tehdyn kilpailutuksen perusteella projektin logon ja esitteen suunnittelijaksi valittiin Eterica ja suunnitteluprosessi polkaistiin käyntiin vauhdilla. Kuun lopulla oli jo logo lopullisessa muodossaaan ja yleisesitteestäkin jo kansi kunnossa. Esitteen paino tullaan aikanaan tekemään kilpailutuksen perusteella valitussa Koski-Printissä. Tekemällä oppii projektin logossa on symbolisesti palikoita, jotka kuvaavat sitä, että vanki pala palalta oppii työtä tehdessään saavuttaakseen huipulla työssä tarvittavan osaamisen. Lisäksi Vanki tarvitsee matkalla huipulle useita eri yhteistyötahoja, jotka yhdessä muodostavat polun/portaat vankeudesta vapauteen. Logossa siniset palikat kuvaavat sekä työssäoppimisen vaiheita että yhteistyöverkostoa ja tukihenkilöitä. Oranssi palikka huipulla kuvaa vankia, joka on oppinut matkallaan vankeudesta vapauteen uusia taitoja ja saanut tuekseen yhteistyötä tekeviä henkilöitä. Opittujen työelämän taitojen ja verkoston avulla vanki voi EURA JÄRJESTELMÄ 7/10

8 integroitua yhteiskuntaan entistä paremmin. Projektin kohderyhmille järjestämää ensimmäistä seminaaripäivää alettiin suunnitella. Ensimmäisen kokoontumisen aiheeksi päätettiin ottaa yhteistyö ja niin seminaarikin nimettiin yhteistyöpäiväksi. Yhteistyöpäivän järjestelyjen lomassa saimme kutsun kertomaan projektistamme Vankilaopetuksen päiville Turkuun. Vankilaopetuksen päivät Turussa Bovallius ammattiopistolla olivatkin hyvin antoisat ja opetushallituksen terveiset vankilaopetuksen tavoitteista vahvistivat projektimme tärkeyttä. Myös verkostoituminen muiden vankila-projektien kanssa oli erittäin antoisaa ja varmasti poikii yhteistyötä jatkossa. Yhteistyön vahvistamiseksi myös omassa organisaatiossa, Kiipulassa tutustuttiin vielä kuun lopulla tarkemmin KoutsiHäme -projektiin, jonka kehittämän työammattimallin hyödyntämistä pohditaan varmasti tulevaisuudessa. Tekmällä oppii -projektin järjestämä ensimmäinen kohderyhmille suunnattu yhteistyöpäivä pidettiin Koulutuskeskus Tavastian tiloissa Hämeenlinnassa. Tilaisuuteen osallistui 30 henkeä, joista 22 oli projektissa aloittaneita henkilöitä. Yhteistyöpäivän tarkoituksena oli saattaa vangin polulla työskenteleviä työnjohtajia, kouluttajia ja rikosseuraamusalan henkilökuntaa yhteen, tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan erilaisista kokemuksista vangin kanssa työskentelyn yhteydessä. Päivän aikana aloiteltiin yhteystyöverkoston luomista ja pohdittiin moniammatillisissa ryhmissä vankityön opinnollistamiseen liittyviä kysymyksiä. Osallistujien palaute yhteistyöpäivästä oli positiivista ja päivä koettiin sisällöltäänkin hyväksi. Jatkossakin toivottiin kokonaisia päiviä yhteistyön merkeissä. Joulukuu (raportointi/tiedotustoiminta) Joulukuu varattiin tulevan toiminnan suunnittelulle ja raportoinnille. Joulukuun alussa koottiin yhteen ensimmäisen seminaarin ryhmätöiden antia ja käytiin läpi palautteita sekä pohdittiin esiin nousseita toiveita jatkon suhteen. Tämän perusteella tehtiin suunnitelmat seuraavan vuoden tapahtumien ajankohdista ja tapahtumien sisällöistä. Vuodelle 2011 on suunniteltu mm. työpaikkaohjaajakoulutusta vankityönjohtajille ja yhteistyöverkoston toiminnan kehittämistä yhteistyöpäivillä keväällä ja syksyllä sekä opinnollistamisen aloittamista ohjaus- ja konsultointipäivien avulla vankityöpisteillä. Kohderyhmäspesifin tiedon lisäämiseksi tullaan järjestämään kaksi seminaaripäivää, joiden aiheina tulevat olemaan vanki opiskelijana/työntekijänä ja oppimisvaikeudet vankityössä. Joulukuussa, osallistuttiin henkilökunnalle suunnattuun työpaikkaohjaajakoulutukseen Kiipulassa. Tiedotusta projektista jatkettiin sähköpostin välityksellä ja projektin esittelyllä Kiinteistöpalvelualan Kanta- ja Päijät-Hämeen verkostopalaverissa, johon osallistui 8 henkilöä. Näiden lisäksi osallistuttiin Riihimäellä seminaariin työvoimapoliittisten toimenpiteiden kehittämisestä. Projektin yleisesitteen muokkaaminen jatkui ja tekstiosan kääntäminen englanniksi ja ruotsiksi kilpailutettiin ja teetettiin pikaisella aikataululla. Kuun lopussa esite oli valmiina, mutta painattaminen päätettiin siirtää pyhien ja lomien vuoksi vuoden 2011 alkuun. EURA JÄRJESTELMÄ 8/10

9 Tavoitteiden saavuttaminen Projektin aloitusvuosi on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Luvun alussa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen: - Ohjausryhmään saatiin kattava edustus vankityöstä kiinnostuneita henkilöitä eri organisaatioista. Ainoastaan opetushallitus ilmoitti, että ei nykyisten linjausten perusteella enää osallistu projektien ohjausryhmiin. - Kohderyhmien tarpeisiin liittyviin aihealueisiin tutustuminen osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin antaa hyvän pohjan projektin toiminnan suunnittelulle. - Projektin toiminta-, tiedotus- ja arviointisuunnitelmat laadittiin ja hyväksyttiin ohjausryhmässä. - Projektin tiedotustilaisuuksiin osallistui syksyn kuluessa yhteensä 424 henkilöä. Tiedottaminen saatiin hyvälle alulle, mutta parantamista löytyy etenkin organisaatioiden sisäisessä tiedottamisessa. Sisäinen tiedottaminen on tärkeää henkilöstön sitouttamiseksi. Projektin kohderyhmille tiedottaminen hoidettiin alkuun henkilökohtaisten keskusteluiden yhteydessä ja kohderyhmille suunnattua tiedottamista tehostetaan vuoden 2011 aikana. - Kohderyhmien tarpeita selvitettiin haastatteluiden avulla, joihin osallistui yhteensä 20 henkilöä. Haastatteluissa esille nousi toistuvasti samat teemat; turvallisuus, työn opastaminen, oppimisvaikeudet ja vangin tekemän työn hyödyntäminen vangin tulevaisuuden kannalta. - kohderyhmä saatiin hyvin sitoutumaan projektin toimintaan. Tästä osoituksena tavoitteiden mukainen (22) projektissa aloittaneiden henkilöiden määrä. Koulutuspäiviä kertyi yli odotusten, mutta etä- ja konsultointipäivissä jäätiin aloitusvuoden tavoitteista. Etä- ja konsultointipäivien määrä on suunnitelmassa melko suuri ydinkohderyhmän kokoon nähden. Toivottavasti ensimmäisen vuoden vaje näillä osa-alueilla tullaan saamaan kiinni seuraavien toimintavuosien kuluessa. - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottava koulutus ja verkostoituminen aloitettiin marraskuun lopulla yhteistyöpäivän merkeissä. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin avulla pyritään luomaan uusi, laajempi yhteistyöverkosto vangin opinto- ja työllisyyspolun avuksi. Yhteistyöverkoston kokoaminen on aloitettu. Yhteistyöverkoston toimintatapoja ja vangeille tarjottavien palveluiden toimivuutta tullaan kehittämään ja uudistamaan projektin aikana. Yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyöpäivillä keväällä ja syksyllä Vankien kanssa työskenteleville henkilöille järjestetään mm. yhteisiä koulutuksia, joiden avulla toimintatapoja voidaan yhtenäistää ja päällekkäistä toimintaa vähentää. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin toimenpiteitä pyritään tarjoamaan tasa-arvoisesti kaikille. Projektissa vuonna 2010 aloittaneista henkilöistä 9 on naisia ja 13 miehiä.myös välilliselle kohderyhmälle eli vangeille pyritään tarjoamaan tasaarvoiset mahdollisuudet opiskeluun vankeustuomion laadusta tai sukupuolesta huolimatta. EURA JÄRJESTELMÄ 9/10

10 12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektin aloituskuukausien aikana ei ole vielä muodostunut pysyviä hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on kuitenkin saada yhteistyöverkosto kokoontumaan ja pohtimaan vangin vapautumiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyviä kysymyksiä ja toimintatapoja säännöllisesti. Yhteistyöverkoston yhteistyöpäivät kerran tai kaksi vuodessa pyritään saamaan pysyväksi toiminnaksi. 13. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin tässä vaiheessa ei vielä ole luotu pysyvää toimintamallia. Yhteistyöpäivien aikana tullaan työstämään uusia toimintatapoja ja luomaan lista vastuuhenkilöistä. Vastuuhenkilöiden tehtävänä tulee olemaan yhteistyötoiminnan ylläpitäminen ja kokemusten levittäminen projektin jälkeen. Päiväys ja allekirjoitus Kirsi Ek projektipäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 10/10

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013 MIKSI? Vankien ammattitaidon puutteet Rangaistusajan työtoiminnan hyödyntäminen Koulutustarpeiden tunnistaminen ja opintojen ohjaus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen

Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen Laatuseminaari 7-8.12.2015 Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen Laadulla tulosta 2 Hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät Sastamalan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori) Faktia Koulutus Oy

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Anttinen

Projektipäällikkö Minna Anttinen 2010-2013 Projektipäällikkö Minna Anttinen MIKÄ IHMEEN OSAAVA OHJAUS? Osaava ohjaus on projekti. Sen tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putoavia eli syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII /

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / 2009 13.3.2009 Sisällysluettelo Ajankohtaista hankkeessa keväällä 2009 1. ARVO - koulutus 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvien matalan kynnyksen toimintamallien

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit HENKILÖKOHTAISTAMISEN JUURRUTTAMISEN MALLI JA VÄLINEET 1. Roolin mukaiset perehdytykset prosesseihin prosessikuvausten mukaisesti aikuispedagogisessa päivässä Tutkinnon suorittajat/opiskelijat t t t t

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimus. Alustavia havaintoja.

Läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimus. Alustavia havaintoja. Läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimus. Alustavia havaintoja. Seminaari 31.10.2012 Jukka Vehviläinen / DiaLoog Lyhyt info seurantatutkimuksesta Seurantatutkimus: vuoden 2012 toiminta / raportti 28.2

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot