TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista. Seuraavia palveluja ohjataan tästä yleislinjasta poiketen: 1) Yleiskaavoitusta johtaa kaupunginhallituksen alainen Yleiskaavatoimikunta 2) Maapolitiikkaa, maanhankintaa, asemakaavoitusta sekä tonttien myyntiä johtaa kaupunginhallituksen alainen Puheenjohtajiston työryhmä 3) Yksityistielainsäädännön mukaista päätösvaltaa käyttää teknisen lautakunnan yksityistiejaosto. Lisäksi jaosto valmistelee yksityistieavustusjärjestelmään liittyviä asioita. Tavoitteet vuoden 2014 osalta perustuvat kaupungin strategiaan Lautakunnan kokoukset Teknisen lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Pekka Kivisaari, varapuheenjohtajana Ismo Jäätteenmäki, jäseninä Juha Kattelus, Rauno Latvala, Päivi Leikkola, Marja-Liisa Riihimäki, Anu Thil, Arvi Välkkilä ja Anne Ylihärsilä. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa on toiminut Esa Rintala. Nuorisovaltuuston edustajana on toiminut Johannes Kontkanen. Yksityistiejaoston kokoukset Yksityistiejaoston puheenjohtajana on toiminut Ismo Jäätteenmäki, varapuheenjohtajana Anne Ylihärsilä ja jäsenenä Tero Juupajärvi. Tilivelvolliset viranhaltijat Tekninen johtaja Ahti Latvala, kaupungingeodeetti Tapio Moisio, maankäyttöinsinööri Markku Turja, rakennuspäällikkö Rami Luoma-Nirva, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala, asuntosihteeri Henna Lahtinen, kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala, tiemestari Raimo Lepistö (sij. Marja Sipilä), ja atk-päällikkö Jari Lahtinen.

2 2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet Teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden palvelut on tuotettu tehokkaasti, tarvetta ja kysyntää vastaavasti. Oikein suunnatuilla investoinneilla on pystytty luomaan edellytykset vuonna 2002 alkaneelle ja edelleen yhtäjaksoisesti jatkuvalle väestön kasvulle. Ennakkotieto vuoden 2014 väestön nettokasvusta koko kaupungin osalta on noin 50 henkilöä. Palvelutarve on lisääntynyt rakentamisen jatkumisen, verkostojen laajentumisen ja monia omaisuusryhmiä koskevan ylläpidettävän käyttöomaisuuden määrän lisääntymisen seurauksena. Samanlainen vaikutus on ollut myös yhteiskunnan muuttumisella tarkemmin säädellyksi ja monimutkaisemmaksi. Tällaisia tekijöitä ovat mm. rakentamislainsäädännön, hankintalainsäädännön, turvallisuusmääräysten ja palvelurakenteen muutokset sekä rakennuttajan selvitysvelvollisuuksien lisääntyminen. Julkisen käyttöomaisuuden kunto on kokonaisuutena pysynyt likipitäen entisellään, mutta yksittäisten kohteiden kunnossa on suurta hajontaa. Laatutavoitteet Päätöksenteko on pystytty toteuttamaan ilman aiheettomia viivytyksiä. Palvelut on kohdennettu tavoitteiden ja avaintehtävien mukaisesti. Verkostojen huollosta tai vaurioista aiheutuneita palvelujen käyttökatkoksia arvioidaan olleen tavanomaista vähemmän, eikä pitkiä palvelukatkoksia ole esiintynyt. Pitkiä odotusaikoja palvelujen saatavuudessa ei ole raportoitu. Pysyväisluonteinen henkilöstön vähennys on heikentänyt palvelutasoa. Talkoovapaat ovat lisäksi heikentäneet palvelutasoa ajoittain. Henkilöstön koulutukseen on käytetty noin 0,9 % palkkasummasta. Täydennyskoulutustarve on jatkuvaa, koska alakohtainen kehitys on jatkuvaa. Merkittäviä koulutuspuutteita ei ole tiedossa. Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen osto on vähentynyt edellisvuodesta noin 20 %. Henkilöstön työhyvinvointia on pyritty edistämään eri sisältöisillä tapahtumilla. Yhteistyö omien yksiköiden ja kaupungin muiden palvelukeskusten kanssa on ollut jatkuvaa ja sujuvaa. Rakennuskohteiden rakentamisen laatua on valvottu pistokokein ja osin jatkuvasti. Hyvän rakentamistavan edellyttämä laatutaso on toteutunut. Taloudelliset tavoitteet Käyttötalous Lautakunnan taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja toteutuma on parempi kuin talousarvio. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova (nettobudjetointi). Tulot (ulkopuoliset tulot) ovat ylittyneet ja menot ovat alittuneet. Toteutuma sisältää

3 3 käyttöomaisuuden satunnaisia nettomyyntivoittoja Myyntivoittojen vähentämisen jälkeen toimintakate on parempi kuin talousarvio. Henkilöstöä on vähennetty toimintavuoden aikana 10,5 henkilötyövuotta vastaava määrä (noin 11 % henkilöstöstä). Henkilöstöstä 98 % on toteuttanut työnantajan esittämän 10 päivän talkoovapaapyynnön tai vastaavan työsäästöjärjestelyn ja näin osallistunut säästötalkoisiin. Vastaavaksi ajaksi lomautettujen määrä on ollut 2 % henkilöstöstä. Käyttötalous Talousarvio Toteutuma Tot-% Menot Tulot Toimintakate Investointitalous Investointien toteutuma on noin 90 % talousarviosta. Investoinnit Rakennukset Talousarvio Toteutuma Tot-% Menot Tulot Netto Liikenneväylät Menot Tulot Netto Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menot Tulot Netto Vesihuoltolaitos Menot Tulot Netto Kalusto Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä

4 4 Sisäisen valvonnan yhteenveto Päätöksenteko Menot Tulot Netto Päätöksenteossa on noudatettu hallinto- ja johtosääntöä sekä asianomaisia lakeja ja asetuksia. Päätökset on tehty, kirjattu, pidetty nähtävillä ja ne säilytetään asianmukaisesti. Uusia delegointi- ja subdelegointipäätöksiä ei vuoden aikana ole tehty. Lautakunnan päätöksistä on tehty 0 otto-oikeuspäätöstä, 0 oikaisuvaatimusta ja 0 valitusta hallinto-oikeuteen sekä 0 valitusta markkinaoikeuteen. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on saatu vuodelta 2013 peräisin olevaa tonttijaon valitusta koskeva ratkaisu, jolla teknisen lautakunnan päätös on saatettu voimaan. Ely-keskus on valittanut yhdestä teknisen lautakunnan poikkeaman myöntämistä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus on kumonnut lautakunnan päätöksen. Viranhaltijoiden päätöksistä on tehty 0 otto-oikeuspäätöstä ja 3 oikaisuvaatimusta, joista yksi johti viranhaltijapäätöksen kumoamiseen. Vuodelta 2013 peräisin olevassa kiinteistön vuokrausta koskevassa asiassa on saatu käräjäoikeuden tuomio, jossa vuokralainen sai oikeuden purkaa vuokrasopimuksen kaupungin kiinteistössä. Vuodelta 2011 peräisin olevasta poikkeuksellisen sadannan aiheuttaneesta viemäritulvavahingosta on saatu haaste käräjäoikeuteen. Talonrakennuksen osalta on saatu haaste käräjäoikeuteen siitä, sisältyykö päiväkodin rakentamisurakkaan alapohjalaatan rakentaminen hyväksyttävään kosteustilavaatimukseen. Talous ja toiminta Toteutumia seurataan kaupungin strategian peruslinjan mukaisesti. Palvelutuotanto muodostuu lukuisten eri osatekijöiden summana, jolloin yhteistyön onnistumisella on tulosten kannalta keskeinen rooli. Palvelutuotantoa ja toteutumaa on säännöllisesti seurattu johtoryhmän kokouksissa sekä eri osastojen sisäisissä ja keskinäisissä palavereissa. Asiakaspalautteet on käsitelty. Uusien asukkaiden saamiseksi tarvittavia palveluita ja investointeja sekä muita kaupungin kilpailukykyä lisääviä investointeja on pidetty painopistealueina. Tonttivaranto on kasvanut, mutta niukkuus kysynnän painopistealueilla muodostaa edelleen riskitekijän muuttovoiton jatkumiselle. Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti ja siihen liittyvää tulojen ja menojen valvontaa on tehty säännöllisesti. Talousarviota on toteutettu sitovuustasojen mukaisesti. Valtion heikentynyt mahdollisuus huolehtia omista velvoitteistaan on lisännyt paineita kaupungin omiin investointeihin.

5 5 Turvallisuus ja riskit Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä turvallisuusvahinkoja. Työtapaturmien kokonaismäärä on ollut 5 kpl. Vastaava luku vuonna 2013 oli 9 kpl ja vuonna kpl. Työpäivien menetys on ollut yhteensä 53 päivää (2013: 43 päivää). Vakavia työtapaturmia ei ole ollut. Rakennushankkeiden riskien hallinta on tapahtunut työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. Kuhunkin hankkeeseen on laadittu rakennushankkeen turvallisuusasiakirja. Jokaiselle rakennustyömaalle on nimetty päätoteuttaja, ellei se ole rakennuttaja itse. Lisäksi rakennushankkeisiin on nimetty Valtioneuvoston asetuksen mukainen turvallisuuskoordinaattori. Työnjohtajat valvovat omia työmaitaan jatkuvasti. Lisäksi kunkin osaston päällikkö seuraa oman osastonsa työmaita säännöllisesti. Ulkopuolista asiantuntijavalvontaa on hankittu tarpeen mukaan. Kiinteä ja irtain käyttöomaisuus on vakuutettu täydestä arvosta. Vakuutusten hoito (vakuutusmeklaripalvelut) on hankittu ostopalveluna. Kahdessa kiinteistössä on ollut taloudelliselta merkitykseltään pieni vesivahinko. Tulvavahinkoja ei ole ollut. Velkakirjojen, vakuuksien ja varaston tarkastukset on tehty säännöllisesti. Tehtävien erikoistumisesta ja ohuesta organisaatiosta johtuen kunnollista varamiesjärjestelmää ei ole voitu luoda. Päivystystä ei ole. Työajan ulkopuolista välttämätöntä vesihuollon, liikenneväylien ja kiinteistöjen toimivuuden ylläpitoa toteutetaan varallaolojärjestelmän avulla. Hankinnat Hankinnat on kilpailutettu. Tarjouskilpailu on toteutettu myös kansallisia hankintarajoja pienemmissä hankinnoissa, jos se aikataulujen puitteissa on ollut mahdollista. Hankintoja on arvioitu johtoryhmässä useita kertoja. Yleispalveluista on toimintavuonna vähennetty yksi vakinainen toimi säästöjen aikaansaamiseksi (50 % vähennys henkilöstöstä). Asiakirjahallintoa on kehitetty vastaamaan pysyvän arkistointijärjestelmän tavoitetta. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Lautakunnan nettomenojen kasvun hillitseminen Vuoden 2013 budjettitason toteuttaminen; täsmennetty toimintakate: Toteutunut

6 6 Tunnusluvut Teknisen lautakunnan kokousten määrä Teknisen lautakunnan käsittelemien asioiden määrä Yksityistiejaoston kokousten määrä Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja Kunnallistekniikan päällikkö Rakennuspäällikkö Kaupungingeodeetti Maankäyttöinsinööri Kiinteistöpäällikkö Asuntosihteeri Viranhaltijapäätökset yhteensä Kaikki päätökset yhteensä Atk-palvelut Hallintoverkko ja siihen kuuluva palvelinympäristö, fyysiset atk-laitteet installointeineen, tietoturvan järjestäminen ja palvelinten varmuuskopiointi sekä tiettyjen pääohjelmistojen päivityspalvelu on ylläpidetty luotettavalla ja tarkoituksenmukaisella tasolla. Käyttöjärjestelmän tuen päättymisen johdosta käytöstä poistuvia Windows XP-koneita on vaihdettu budjetin sallimissa rajoissa uudempaan windows 7 versioon. Vielä jonkin verran xp-koneita on jäljellä vuodelle 2015 vaihdettavaksi. Laajoja virusongelmia ei ole ollut. Yksittäiset hyökkäykset on torjuttu. Uusimpina ohjelmistoina on otettu vuoden alussa käyttöön Palkka-Populus ja terveystiedoissa on siirretty tietokannat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiloihin ja aloitettu EP-potin käyttö keväällä Tavoitteet ja toteutuma

7 7 Tunnusluvut Tavoite Verkon ja palvelinten palvelukyky, c7 Palvelimet, konekierto, c7 Toimenpiteet / tavoitetaso Ajassa mitattuna vähintään 99 % Toteutuma 99,8 % 3 v 4-8 v Työasemat, konekierto 5 v 7 v Pääohjelmistot, c7 Valmistajien Päivitykset tehty viimeiset versiot Ohjeistukset Kelan ereseptiä ja ekantaa varten kuntoon, d4 Auditoinnin läpäisy Toteutunut. ereseptin käyttö aloitettu ensimmäisenä EPSHP:n alueella Palvelimia Työasemia Ohjelmistoja Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Keskeiset tavoitteet ja toteutuma Kaupungin väestönkasvu muodostuu suurimmalta osin positiivisesta muuttovoitosta, jota on jatkunut jo vuodesta 2002 alkaen. Keskimääräinen kasvu on viime vuosina ollut koko kaupungin osalta noin 50 henkilöä, mutta keskustaajaman osalta selkeästi suurempi. Tämä aiheuttaa jatkuvan paineen taajamarakenteelle ja edellyttää mm. riittävää raakamaan hankintaa ja monipuolista tonttivarantoa. Maanhankinta kohdistui kuluvana vuotena taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille sekä Jouttikallion, Simpsiön ja Ritavuoren alueille. Yksityisiä henkilöitä ja perikuntia koskenut myyntivoiton määräaikainen verovapaussäännös kasvatti myyntihalukkuutta, minkä kaupunki pystyi hyödyntämään tehokkaasti maa-alueiden hankinnassa. Verovapausajan lopulla joulukuussa kauppoja allekirjoitettiin runsaasti, joista osan maksu siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Maa-alueita hankittiin vuonna 2014 ostojen ja vaihtojen kautta yhteensä 86 ha. Omakotitonttien kokonaisvaranto vuoden 2014 kysyntään nähden nousi uusien asuntoalueiden myötä tavoitetasoon ja ylikin. Myös tonttien tarjonta pystyttiin pitämään monipuolisena, mutta tonttitarjontaa kysynnän painopistealueilla on pitemmällä tähtäimellä edelleen vahvistettava. Omakotitonttien kysyntä väheni kappalemääräisesti neljänneksen edellisen vuoden 20 tontista 15 tonttiin.

8 8 Kaikkien tonttien myyntitulot laskivat euromääräisesti noin kolmanneksen, johon osaltaan vaikutti se, että myytyihin tontteihin ei sisältynyt kuluvana vuonna ns. arvotontteja. AO-tonttien kysynnän väheneminen johtui yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen lisäksi mm. pankkien asettamien rahoitusehtojen kiristymisestä rakentajille ja vanhojen omakotikiinteistöjen tarjonnan lisääntymisestä runsaan kerrostalo- ja rivitalorakentamisen myötä. Jouttikallion osayleiskaava eteni ehdotusvaiheeseen ja loppuvuodesta kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja tuli lainvoimaiseksi ilman valituksia. Kaupunkikeskustan osayleiskaavan selvityksiä jouduttiin täydentämään liikenne- ja hulevesiselvitysten osalta Ely-keskuksen lausunnon pohjalta. Kaupunkikeskustan osayleiskaavaan tulleiden useiden tarkistusten vuoksi kaavaehdotus jouduttiin panemaan toistamiseen nähtäville vuodenvaihteessa 2014/15. Asemakaavojen hehtaarimääräistä tavoitetta ei pystytty kuluvana vuonna saavuttamaan johtuen Alangon asemakaavan suunniteltua hitaammasta etenemisestä. Viivästyminen johtui mm. sen vuoksi, että Alangon alueen viimeiset maanhankinnat toteutuivat vasta loppuvuodesta ja Alangon alueen maankäytön tavoitteista on erilaisia näkemyksiä. Alangon koulu- päiväkotialueen ideakilpailu käynnistyi syksyllä ja voittaja selviää talven 2015 aikana. Maankäyttö- ja kiinteistöpalveluista on toimintavuonna vähennetty yksi vakinainen virka, jonka keskeisimpänä tehtäväalueen on ollut kartastotehtävät ja yksi yleiskaavoituksen liittyvä projektiluonteinen toimi (yht. n. 13 % vähennys henkilöstöstä). Asemakaavoitustyön pääpaino on vaihdettu ostopalveluista omaan tuotantoon vakinaistamalla projektiluonteinen kaavoittajan virka. Asemakaavoitustyöhön liittyvät ostopalvelut ovat vastaavasti vähentyneet noin 80 %. Tavoitteet / Toteutuma Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2014 Kaupunki- ja palvelurakenteen eheyttäminen ja kehittäminen, c1 Tonttivarannon kasvattaminen, a3, c2 Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen Alangon palvelualueen asemakaava hyväksymiskäsittelyyn Asuntotonttivaranto vähintään 2 v tarvetta vastaavaksi (n AO-tonttia) Hankittu maata ostoilla 70 ha ja vaihdoilla 16 ha, joista kaava-alueen sisältä 13 ha, Jouttikalliolta 28 ha, Simpsiöltä 28 ha, Ritavuorelta 13 ha. Alangon alueen liikenne- ja hulevesiselvitys valmis. Alangon alueen asemakaavarunko ollut nähtävillä ja koulu- päiväkotialueen ideakilpailu meneillään. AO-tontteja varauksessa 19 kpl. AO-tontteja vapaana 54 kpl ja kylissä 16 rakennuspaikkaa.

9 9 Yleiskaavojen ajantasaistaminen, c1 Tonttien luovutus, c1 Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat lainvoimaisiksi. Jouttikallion osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn AO-tontteja 25 kpl, muita tontteja 10 kpl / Tulot yht Jouttikallion osayleiskaava hyväksytty ja lainvoimainen. Kaupunkikeskustan osayleiskaava uudelleen nähtäville. Luovutettu 15 kpl AO-tontteja ja 2 kpl AR-tontteja sekä 8 kpl muita tontteja / tulot noin

10 10 Tunnusluvut Maanhankinta ha Maanhankinta Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) Asemakaavoitus /ha Tonttijakoja kpl Rekisteröity tontteja kpl Luovutettu AO-tontteja kpl Luovutettu muita tontteja kpl Tonttien myyntitulot Rakennuksen paikan maastoon merkintä, kpl rakennuksia / rak.paikkoja 163/ / / /82 124/83 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Liikenneväylät on ylläpidetty liikennöitävinä ympäri vuoden ja vuorokauden (24/365). Asemakaavan mukaisten katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta on saneerauskohteissa parannettu. Rakentamattomien katujen peruskorjausohjelmaa on jatkettu. Fyysisiä edellytyksiä hyvälle liikenneturvallisuudelle on parannettu edelleen. Katuvalaistus on pidetty kytkettynä alueella välisenä aikana. Katu- ja tievalaistusautomatiikkaa on hankittu suurempien muuntopiirien alueella. Järjestelmä mahdollistaa jatkossa tarpeettoman yöaikaisen valaistuksen rajoittamisen. Valot on sammutettu klo välisenä aikana keskustaajamaa lukuun ottamatta. Yksityisteiden digitalisointi on meneillään. Avustusjärjestelmä on arvioitu uudelleen. Ylläpito säilyy avustusmuotoisena. Peruskorjausohjelma on valmisteilla. Tiemestarin virka on toimintavuonna hoidettu väliaikaisjärjestelyin yhdistämällä siihen määräaikainen yksityisteiden selvitysprojekti. Järjestelyllä on saavutettu 1 henkilötyövuoden säästö (noin 10 % vähennys henkilöstöstä).

11 11 Tunnusluvut Tavoitteet Tavoite Talvikunnossapidon koh tuullinen taso, (c4) Kesäkunnossapidon hyvä taso, (c3) Ulkovalokeskukset ja valopisteet jatkuvassa toimintakunnossa, c4 Yksityistieverkon kehittäminen, c4 Yksityistieavustukset, c4 Toimenpiteet/tavoitetaso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo mennessä Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä Määräaikainen tar kastus kerran kuukau dessa Digitalisointi Ylläpitojärjestelmän kehittämisen aloitus Toteutuma On toteutunut On toteutunut On toteutunut On meneillään Vatajantie Peruskorjaus On tehty Hietalankuja Peruskorjaus On tehty Vihantolantie Peruskorjaus On tehty Rajalantie Peruskorjaus On tehty Ritavuoren IV Asuntoalue On tehty Poutunlehto Asuntoalue On tehty Alanurmo Kev.liik.väylä On tehty Vanhan Paukuntie Katu On tehty Vanhan Paukuntie Silta On tehty Liikennealueet (m 2 ) Kevyenliikenteen väylät (m) Liikennealueiden kunnossapito ( /m2) 0,59 0,62 0,54 0,42 Avustusjärjestelmä on arvioitu. Peruskorjausohjelma on valmisteilla.

12 12 Avustettavat yksityistiet (km) Katuvalokeskukset (kpl) Katuvalopisteet Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Jakeluverkosto, vesisäiliöt ja paineenkorotusasemat on pidetty jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Toimintavarmaa vesihuoltoa on kehitetty edelleen ja automaatiota on lisätty. Vuoden aikana on löydetty useita merkittäviä piilovuotoja. Valurautaisia vesijohtoputkia on uusittu ohjelman mukaan. Verkostokartat ovat sähköisessä muodossa. Jätevesiverkostoon on rakennettu mittauspisteitä, joista voidaan mitata virtaamia ja jäteveden laatua. Järjestelmällä pyritään jäteveden puhdistuskustannusten tarkempaan kustannusjakoon. Kaupungin jätevesiverkosto laajentamista on jatkettu Ruhan ja Ylikylän suunnalla. Nykyisen suunnitelman mukaisesti hanke kattaa suurimmat kylät vuoden 2017 loppuun mennessä. Vahvistetun toiminta-alueen ulkopuolelle jää koko kaupungin alueella 279 sellaista kiinteistöä, joilla on velvollisuus järjestää oma jätevesihuolto asetuksen mukaiseen kuntoon. Kunnal lisen laitoksen kattavuus on suunnitelman mukaan vuoden 2017 lopussa noin 95 % käytössä olevista kiinteistöistä. Vesihuoltolaitos on kaupungin kirjanpidossa erillinen taseyksikkö. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Vesihuolto rahoitetaan asiakkailta perittävillä liittymisliitostyö- perus- ja käyttömaksuilla. Maksut on peritty taksojen mukaisesti. Voimakkaasta investointitahdista johtuen laitoksen rahoitus muodostui 2000-luvulla alijäämäiseksi, mutta kääntyi ylijäämäiseksi vuonna Vuoden 2014 lopussa rahoituksen ylijäämä oli Toimintakate oli ,83 pienempi kuin talousarvio. Vesihuoltolaitos Talousarvio Toteutuma Menot Tulot Toimintakate Rahoituksen alijäämän / ylijäämän muutos vuositasolla on seuraava (luku positiivinen: alijäämä vähenee):

13 Vuoden 2014 liikevaihto oli ,52 ja tulos ,80. Vesihuoltolaitoksen kassavarat olivat Vesihuoltolaitoksen tase oli vuoden 2014 lopussa Kaupungin investointiavustuksen osuus tuloksesta Vesihuoltolaitoksen tilivarasto on toimintavuoden aikana lakkautettu ja siihen liittyvä varastonhoitajan vakinainen toimi on lopetettu (noin 11 % vähennys vesihuollon henkilöstöstä). Tavoitteet Tavoite Vesihuoltoverkosto, paineenkorotusasemat ja vesisäiliöt jatkuvassa toimintakunnossa, c5 Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittäminen nopeasti verkostoon, c5 Vuotovesi (vesijohtoverkosto), f1 Vuotovesi (jätevesiverkosto), f1 Kulutusmaksu, puhdas vesi, c5 Kulutusmaksu, jätevesi, c5 Toimenpiteet / tavoitetaso Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan Uudet kiinteistöt liitetään viikon kuluessa liittymissopimuksen solmimisesta (c5). Alle 7 % ostetun veden määrästä Alle noin m³ /v Toteutuma On toteutunut On toteutunut 7,8 % m³/v 1,27 /m³ 1,27 /m³ 2,62 /m³ 2,62 /m³

14 14 Talous, f1 Alijäämän vähennys /v Ylijäämän lisäys

15 15 Tunnusluvut Puhdas vesi Vesijohtoverkosto (km) Liittymien lukumäärä (kpl) Vuotovesi (%) ,0 7,8 Liittymismaksu ( /m3, alv 0 %) Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 1,14 1,18 1,23 1,27 Jätevesi Jätevesiverkosto (km) Liittymien luku määrä (kpl) Vuotovesi (%) Liittymismaksu (, alv 0 %) 2800/ / / /430 0 Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 2,33 2,36 2,52 2,62 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Kiinteistöjen jätteiden keräilyn järjestämisvastuu on kunnilla. Etelä-Pohjanmaalla jätehuollon viranomaistehtävät on keskitetty kuntien yhteisestä sopimuksesta Ilmajoen kunnan jätelautakunnalle, jossa on kuntien edustajia jäseninä. Käytännön toteutuksessa Lakeuden Etappi Oy huolehtii kuntien puolesta jätteiden keräilystä ja käsittelystä (ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Vuonna 2014 Etapin vastuulle on siirtynyt myös sakokaivolietteiden keräily. Kunkin kaupungin tehtäväksi on jäänyt vanhojen käytöstä poistettujen kaatopaikkojen jälkihoito. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Hahtomaan tarkkailun toteutus Tunnusluvut Hankitaan ostopalveluna On toteutunut Tarkkailussa olevia

16 16 kaatopaikkoja 7. Asunto- ja tilapalvelu Toimitilat, muut rakennetut tilat ja piha-alueet Kaupungin omistamat toimitilat on ylläpidetty jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Rakennusten ikääntyessä hoidon ja huollon resurssitarve on kasvusuunnassa, koska kunnossapitotarve lisääntyy. Ylläpidon yksikkökustannukset kasvavat. Lykkääntyvät peruskorjaukset ja kunnossapitoresurssien niukkeneminen pahentavat ongelmaa ja synnyttävät korjausvelkaa ja kestävyysvajetta. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Toisaalta uusi - kunnoltaan erinomainen - rakennusomaisuus on osin syrjäyttänyt vanhaa, käytöstä poistettua tai myytävää omaisuutta. Myös tilankäytön tehostamisen kautta on poistunut vanhaa palvelurakenteen tarpeisiin heikosti soveltuvaa tai huonompikuntoista rakennusomaisuutta. Suurimpina korjaus- ja kunnossapitokohteina ovat olleet Hellanmaan koulun salin sisäkaton ja valaistuksen uusiminen, Hopearinteen pienkotien keittiöiden (4 kpl) uusiminen kalusteineen ja varusteineen sekä uimahallin sisäpuolisten pintarakenteiden ja pinnoitteiden uusinta/korjaus. Lisäksi on toteutettu terveyskeskuksen kellarissa vuonna 2013 sattuneen vesivahingon korjauksen lopputyöt. Julkisuudessakin kiinteistöjen sisäilmaongelmia on käsitelty melko paljon. Ongelmien selvittelyssä toimintatapoja on edelleen pyritty yhtenäistämään ja kehittämään ja asiantuntemusta lisäämään ostopalvelujen kautta. Vuoden aikana on tehty useita kuntotutkimuksia ja kartoituksia. Käytössä olevissa kiinteistöissä ei ole löydetty merkittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia tai vaurioita. Kiinteistöhuollon henkilöstöä on toimintavuoden aikana vähennetty yhdellä henkilöllä (noin 11 % kiinteistöhuollosta ja 6 % koko asunto- ja tilapalvelun henkilöstöstä). Asunnot, julkinen asuntorahoitus sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt Valtion korjaus- ja energia-avustusjärjestelmästä on ohjattu varoja tukemaan esim. vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Energia-avustuksilla on tuettu taloyhtiöiden ja omakotikiinteistöjen energiatalouden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon tähtääviä investointeja. Valtion aravalainoitukseen kuuluvien asuntolainojen perintä ja mahdollisten velkajärjestelylainojen perintä kuuluu kaupungin vastuulle. Vuoden aikana velkajärjestelylainat on maksettu. Opiskelija-asunnoiksi tarkoitettu Koy Lapuan Oppisoppi on noussut vuoden aikana tarkasteluissa useasti esille. Yhtiön taloudelliset resurssit ovat olleet niukat ja tilannetta on välttämättömyyssyistä jouduttu parantamaan teettämällä

17 17 Tavoitteet Tunnusluvut kaupungin toimesta ja kaupungin tilapäisellä rahoituksella rakennusten ja piha-alueen parannustoimenpiteitä. Nämä mahdollistivat koko A-talon vuokraamisen Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle (SEDU:lle). Kiinteistöyhtiöiden fuusio on edennyt lausuntovaiheeseen. Fuusion valmistelusta on vastannut hallintokeskus. Tavoite Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset, c6 Ilmastostrategia-hank e, c6 Toimenpiteet / tavoitetaso Kaikkien rakennusten keskiarvo alle 3,15 /m²/kk (alv 0%) Osallistuminen Toteutuma ,54 /m 2 /kk (alv 0%) Toteutunut Lapua (ympäristölautakunta) koordinoi Seinäjoen seudun yhteistä ilmastohanketta. Concerto-hanke, c7 Osallistuminen Alanurmon koulun osalta mittarointi valmis ja hanke päättynyt. Energiatehokkuus-so pimus, c7 Arava- ja vapaara-hoitteiset asunnot, f1 Tehostamissuunnitelman laadinta 86% vuokraustaso 87 % Hopearinne Pienkotien keittiöt Tehty Hellanmaan koulu Uimahalli Salin sisäpuolinen katto ja valaistus Sisäpuolisen pinta- ja pintarakenteet Kuntien energiaohjelma (KEO) -sopimuksen vaatima toimintasuunnitelma on laa-dittu ja hyväksytty. Energiakatselmuksia on tehty 5 kpl ja raportointi valmistunut. Kulutustiedot on raportoitu energiaohjelman mukaisesti. Tehty Uusittu / korjattu Ylläpitokustannukset ( /m²/kk) alv 0% (ilman siivousta)

18 18 Hallinto 1 (kivirak.) m 2 2,6 2,7 2,8 2,7 2,9 Hallinto 2 (puurak.) m 2 3,0 3,3 3,3 2,9 2,6 Vapaa- ajanrakennukset m 2 3,8 2,4 2,4 2,2 2,5 Asuinrakennukset m 2 3,2 2,9 2,9 2,8 2,9 Tuotantorakennukset m 2 1,4 1,2 1,3 1,5 1,5 Muut kiint. (osakkeet) m 2 2,6 2,7 2,2 2,7 2,8 Yhteensä m 2 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 Laskelma Pinta-alatiedot edustavat vuoden 2014 aikana hoidossa ollutta kiinteistömassaa. Vuoden lopussa pinta-ala on noin m 2. Vuokra-asuntokanta Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja kpl Suoraan omistettuja arava-asuntoja kpl Koulujen asuntoja kpl Kaupungin omistamia osakehuoneistoja kpl Ns. Sedu- kiinteistö /asuntoja kpl 6 6 Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kpl Kaupungin vuokra-asuntokanta yht. kpl Vuokra-asuntojen asuk-kaiden vaihtuvuus kpl Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) 92, Talonrakennus ja viherlaitos Talonrakennus

19 19 Tavoitteet Toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden hankesuunnitelmien laatimiseen on annettu asianomaisille hallintokunnille tarvittavaa asiantuntija-apua. Luonnos- ja erikoissuunnittelun tarvitsemia selvityksiä ja tutkimuksia on tehty useissa kiinteistöissä. Peruskorjaus ja uudisrakentamisohjelmaa on toteutettu. Joidenkin koulutukseen, päivähoitoon ja ruokahuoltoon liittyvien keskikokoista rakennusomaisuutta koskevien kiinteistöjen tulevaisuuden linjaukset ovat olleet pattitilanteessa koko toimintavuoden. Tilanne on osaltaan heikentänyt perusparannus- ja rakentamisohjelman kokonaisuuden hallintaa. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Alanurmon päiväkoti, c6 Rakentaminen Valmistunut Uimahallin ilmanvaihto, katto ja päätyseinä Paukku 2; ent. Laakian tilojen muutokset Alangon päiväkoti-kouluhanke, c6 Lukion perusparannus tai uuden lukion rakentaminen Tuomiokapitulin toimistotilat Liuhtarin koulun väistötilat Peruskorjaus 2014 Valmistunut Suunnittelu 2014 Rakentaminen Suunnittelu 2014 Rakentaminen Suunnittelu 2014 Rakentaminen Hankesuunnitelma Suunnittelu ja rakentaminen 2014 Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti Suunnittelijan valinta ideakilpailun avulla meneillään Ei toteutunut. Valmisteltu osana Alangon hanketta Hankesuunnitelma valmistunut Valmistunut Tunnusluvut Talonrakennusinvestoinnit, menot milj ,85 3,47 6,22 4,40 9. Talonrakennus ja viherlaitos Viherlaitos Tavoitteet Kaupungin omistuksessa olevat puistot ja muut viheralueet on hoidettu viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. Viherlaitoksen henkilöstöä on toimintavuoden aikana vähennetty 4,5 henkilötyövuotta (noin 18 % hoitohenkilöstöstä). Tavoite Tavoitetaso Toteutuma Viheralueiden hyvä hoidon Ylläpito hoitoluokituksen Toteutettu hoitoluokituksen

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 31.3.2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 31.3.2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot