TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista. Seuraavia palveluja ohjataan tästä yleislinjasta poiketen: 1) Yleiskaavoitusta johtaa kaupunginhallituksen alainen Yleiskaavatoimikunta 2) Maapolitiikkaa, maanhankintaa, asemakaavoitusta sekä tonttien myyntiä johtaa kaupunginhallituksen alainen Puheenjohtajiston työryhmä 3) Yksityistielainsäädännön mukaista päätösvaltaa käyttää teknisen lautakunnan yksityistiejaosto. Lisäksi jaosto valmistelee yksityistieavustusjärjestelmään liittyviä asioita. Tavoitteet vuoden 2014 osalta perustuvat kaupungin strategiaan Lautakunnan kokoukset Teknisen lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Pekka Kivisaari, varapuheenjohtajana Ismo Jäätteenmäki, jäseninä Juha Kattelus, Rauno Latvala, Päivi Leikkola, Marja-Liisa Riihimäki, Anu Thil, Arvi Välkkilä ja Anne Ylihärsilä. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa on toiminut Esa Rintala. Nuorisovaltuuston edustajana on toiminut Johannes Kontkanen. Yksityistiejaoston kokoukset Yksityistiejaoston puheenjohtajana on toiminut Ismo Jäätteenmäki, varapuheenjohtajana Anne Ylihärsilä ja jäsenenä Tero Juupajärvi. Tilivelvolliset viranhaltijat Tekninen johtaja Ahti Latvala, kaupungingeodeetti Tapio Moisio, maankäyttöinsinööri Markku Turja, rakennuspäällikkö Rami Luoma-Nirva, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala, asuntosihteeri Henna Lahtinen, kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala, tiemestari Raimo Lepistö (sij. Marja Sipilä), ja atk-päällikkö Jari Lahtinen.

2 2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet Teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden palvelut on tuotettu tehokkaasti, tarvetta ja kysyntää vastaavasti. Oikein suunnatuilla investoinneilla on pystytty luomaan edellytykset vuonna 2002 alkaneelle ja edelleen yhtäjaksoisesti jatkuvalle väestön kasvulle. Ennakkotieto vuoden 2014 väestön nettokasvusta koko kaupungin osalta on noin 50 henkilöä. Palvelutarve on lisääntynyt rakentamisen jatkumisen, verkostojen laajentumisen ja monia omaisuusryhmiä koskevan ylläpidettävän käyttöomaisuuden määrän lisääntymisen seurauksena. Samanlainen vaikutus on ollut myös yhteiskunnan muuttumisella tarkemmin säädellyksi ja monimutkaisemmaksi. Tällaisia tekijöitä ovat mm. rakentamislainsäädännön, hankintalainsäädännön, turvallisuusmääräysten ja palvelurakenteen muutokset sekä rakennuttajan selvitysvelvollisuuksien lisääntyminen. Julkisen käyttöomaisuuden kunto on kokonaisuutena pysynyt likipitäen entisellään, mutta yksittäisten kohteiden kunnossa on suurta hajontaa. Laatutavoitteet Päätöksenteko on pystytty toteuttamaan ilman aiheettomia viivytyksiä. Palvelut on kohdennettu tavoitteiden ja avaintehtävien mukaisesti. Verkostojen huollosta tai vaurioista aiheutuneita palvelujen käyttökatkoksia arvioidaan olleen tavanomaista vähemmän, eikä pitkiä palvelukatkoksia ole esiintynyt. Pitkiä odotusaikoja palvelujen saatavuudessa ei ole raportoitu. Pysyväisluonteinen henkilöstön vähennys on heikentänyt palvelutasoa. Talkoovapaat ovat lisäksi heikentäneet palvelutasoa ajoittain. Henkilöstön koulutukseen on käytetty noin 0,9 % palkkasummasta. Täydennyskoulutustarve on jatkuvaa, koska alakohtainen kehitys on jatkuvaa. Merkittäviä koulutuspuutteita ei ole tiedossa. Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen osto on vähentynyt edellisvuodesta noin 20 %. Henkilöstön työhyvinvointia on pyritty edistämään eri sisältöisillä tapahtumilla. Yhteistyö omien yksiköiden ja kaupungin muiden palvelukeskusten kanssa on ollut jatkuvaa ja sujuvaa. Rakennuskohteiden rakentamisen laatua on valvottu pistokokein ja osin jatkuvasti. Hyvän rakentamistavan edellyttämä laatutaso on toteutunut. Taloudelliset tavoitteet Käyttötalous Lautakunnan taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja toteutuma on parempi kuin talousarvio. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova (nettobudjetointi). Tulot (ulkopuoliset tulot) ovat ylittyneet ja menot ovat alittuneet. Toteutuma sisältää

3 3 käyttöomaisuuden satunnaisia nettomyyntivoittoja Myyntivoittojen vähentämisen jälkeen toimintakate on parempi kuin talousarvio. Henkilöstöä on vähennetty toimintavuoden aikana 10,5 henkilötyövuotta vastaava määrä (noin 11 % henkilöstöstä). Henkilöstöstä 98 % on toteuttanut työnantajan esittämän 10 päivän talkoovapaapyynnön tai vastaavan työsäästöjärjestelyn ja näin osallistunut säästötalkoisiin. Vastaavaksi ajaksi lomautettujen määrä on ollut 2 % henkilöstöstä. Käyttötalous Talousarvio Toteutuma Tot-% Menot Tulot Toimintakate Investointitalous Investointien toteutuma on noin 90 % talousarviosta. Investoinnit Rakennukset Talousarvio Toteutuma Tot-% Menot Tulot Netto Liikenneväylät Menot Tulot Netto Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menot Tulot Netto Vesihuoltolaitos Menot Tulot Netto Kalusto Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä

4 4 Sisäisen valvonnan yhteenveto Päätöksenteko Menot Tulot Netto Päätöksenteossa on noudatettu hallinto- ja johtosääntöä sekä asianomaisia lakeja ja asetuksia. Päätökset on tehty, kirjattu, pidetty nähtävillä ja ne säilytetään asianmukaisesti. Uusia delegointi- ja subdelegointipäätöksiä ei vuoden aikana ole tehty. Lautakunnan päätöksistä on tehty 0 otto-oikeuspäätöstä, 0 oikaisuvaatimusta ja 0 valitusta hallinto-oikeuteen sekä 0 valitusta markkinaoikeuteen. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on saatu vuodelta 2013 peräisin olevaa tonttijaon valitusta koskeva ratkaisu, jolla teknisen lautakunnan päätös on saatettu voimaan. Ely-keskus on valittanut yhdestä teknisen lautakunnan poikkeaman myöntämistä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus on kumonnut lautakunnan päätöksen. Viranhaltijoiden päätöksistä on tehty 0 otto-oikeuspäätöstä ja 3 oikaisuvaatimusta, joista yksi johti viranhaltijapäätöksen kumoamiseen. Vuodelta 2013 peräisin olevassa kiinteistön vuokrausta koskevassa asiassa on saatu käräjäoikeuden tuomio, jossa vuokralainen sai oikeuden purkaa vuokrasopimuksen kaupungin kiinteistössä. Vuodelta 2011 peräisin olevasta poikkeuksellisen sadannan aiheuttaneesta viemäritulvavahingosta on saatu haaste käräjäoikeuteen. Talonrakennuksen osalta on saatu haaste käräjäoikeuteen siitä, sisältyykö päiväkodin rakentamisurakkaan alapohjalaatan rakentaminen hyväksyttävään kosteustilavaatimukseen. Talous ja toiminta Toteutumia seurataan kaupungin strategian peruslinjan mukaisesti. Palvelutuotanto muodostuu lukuisten eri osatekijöiden summana, jolloin yhteistyön onnistumisella on tulosten kannalta keskeinen rooli. Palvelutuotantoa ja toteutumaa on säännöllisesti seurattu johtoryhmän kokouksissa sekä eri osastojen sisäisissä ja keskinäisissä palavereissa. Asiakaspalautteet on käsitelty. Uusien asukkaiden saamiseksi tarvittavia palveluita ja investointeja sekä muita kaupungin kilpailukykyä lisääviä investointeja on pidetty painopistealueina. Tonttivaranto on kasvanut, mutta niukkuus kysynnän painopistealueilla muodostaa edelleen riskitekijän muuttovoiton jatkumiselle. Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti ja siihen liittyvää tulojen ja menojen valvontaa on tehty säännöllisesti. Talousarviota on toteutettu sitovuustasojen mukaisesti. Valtion heikentynyt mahdollisuus huolehtia omista velvoitteistaan on lisännyt paineita kaupungin omiin investointeihin.

5 5 Turvallisuus ja riskit Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä turvallisuusvahinkoja. Työtapaturmien kokonaismäärä on ollut 5 kpl. Vastaava luku vuonna 2013 oli 9 kpl ja vuonna kpl. Työpäivien menetys on ollut yhteensä 53 päivää (2013: 43 päivää). Vakavia työtapaturmia ei ole ollut. Rakennushankkeiden riskien hallinta on tapahtunut työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. Kuhunkin hankkeeseen on laadittu rakennushankkeen turvallisuusasiakirja. Jokaiselle rakennustyömaalle on nimetty päätoteuttaja, ellei se ole rakennuttaja itse. Lisäksi rakennushankkeisiin on nimetty Valtioneuvoston asetuksen mukainen turvallisuuskoordinaattori. Työnjohtajat valvovat omia työmaitaan jatkuvasti. Lisäksi kunkin osaston päällikkö seuraa oman osastonsa työmaita säännöllisesti. Ulkopuolista asiantuntijavalvontaa on hankittu tarpeen mukaan. Kiinteä ja irtain käyttöomaisuus on vakuutettu täydestä arvosta. Vakuutusten hoito (vakuutusmeklaripalvelut) on hankittu ostopalveluna. Kahdessa kiinteistössä on ollut taloudelliselta merkitykseltään pieni vesivahinko. Tulvavahinkoja ei ole ollut. Velkakirjojen, vakuuksien ja varaston tarkastukset on tehty säännöllisesti. Tehtävien erikoistumisesta ja ohuesta organisaatiosta johtuen kunnollista varamiesjärjestelmää ei ole voitu luoda. Päivystystä ei ole. Työajan ulkopuolista välttämätöntä vesihuollon, liikenneväylien ja kiinteistöjen toimivuuden ylläpitoa toteutetaan varallaolojärjestelmän avulla. Hankinnat Hankinnat on kilpailutettu. Tarjouskilpailu on toteutettu myös kansallisia hankintarajoja pienemmissä hankinnoissa, jos se aikataulujen puitteissa on ollut mahdollista. Hankintoja on arvioitu johtoryhmässä useita kertoja. Yleispalveluista on toimintavuonna vähennetty yksi vakinainen toimi säästöjen aikaansaamiseksi (50 % vähennys henkilöstöstä). Asiakirjahallintoa on kehitetty vastaamaan pysyvän arkistointijärjestelmän tavoitetta. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Lautakunnan nettomenojen kasvun hillitseminen Vuoden 2013 budjettitason toteuttaminen; täsmennetty toimintakate: Toteutunut

6 6 Tunnusluvut Teknisen lautakunnan kokousten määrä Teknisen lautakunnan käsittelemien asioiden määrä Yksityistiejaoston kokousten määrä Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja Kunnallistekniikan päällikkö Rakennuspäällikkö Kaupungingeodeetti Maankäyttöinsinööri Kiinteistöpäällikkö Asuntosihteeri Viranhaltijapäätökset yhteensä Kaikki päätökset yhteensä Atk-palvelut Hallintoverkko ja siihen kuuluva palvelinympäristö, fyysiset atk-laitteet installointeineen, tietoturvan järjestäminen ja palvelinten varmuuskopiointi sekä tiettyjen pääohjelmistojen päivityspalvelu on ylläpidetty luotettavalla ja tarkoituksenmukaisella tasolla. Käyttöjärjestelmän tuen päättymisen johdosta käytöstä poistuvia Windows XP-koneita on vaihdettu budjetin sallimissa rajoissa uudempaan windows 7 versioon. Vielä jonkin verran xp-koneita on jäljellä vuodelle 2015 vaihdettavaksi. Laajoja virusongelmia ei ole ollut. Yksittäiset hyökkäykset on torjuttu. Uusimpina ohjelmistoina on otettu vuoden alussa käyttöön Palkka-Populus ja terveystiedoissa on siirretty tietokannat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiloihin ja aloitettu EP-potin käyttö keväällä Tavoitteet ja toteutuma

7 7 Tunnusluvut Tavoite Verkon ja palvelinten palvelukyky, c7 Palvelimet, konekierto, c7 Toimenpiteet / tavoitetaso Ajassa mitattuna vähintään 99 % Toteutuma 99,8 % 3 v 4-8 v Työasemat, konekierto 5 v 7 v Pääohjelmistot, c7 Valmistajien Päivitykset tehty viimeiset versiot Ohjeistukset Kelan ereseptiä ja ekantaa varten kuntoon, d4 Auditoinnin läpäisy Toteutunut. ereseptin käyttö aloitettu ensimmäisenä EPSHP:n alueella Palvelimia Työasemia Ohjelmistoja Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Keskeiset tavoitteet ja toteutuma Kaupungin väestönkasvu muodostuu suurimmalta osin positiivisesta muuttovoitosta, jota on jatkunut jo vuodesta 2002 alkaen. Keskimääräinen kasvu on viime vuosina ollut koko kaupungin osalta noin 50 henkilöä, mutta keskustaajaman osalta selkeästi suurempi. Tämä aiheuttaa jatkuvan paineen taajamarakenteelle ja edellyttää mm. riittävää raakamaan hankintaa ja monipuolista tonttivarantoa. Maanhankinta kohdistui kuluvana vuotena taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille sekä Jouttikallion, Simpsiön ja Ritavuoren alueille. Yksityisiä henkilöitä ja perikuntia koskenut myyntivoiton määräaikainen verovapaussäännös kasvatti myyntihalukkuutta, minkä kaupunki pystyi hyödyntämään tehokkaasti maa-alueiden hankinnassa. Verovapausajan lopulla joulukuussa kauppoja allekirjoitettiin runsaasti, joista osan maksu siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Maa-alueita hankittiin vuonna 2014 ostojen ja vaihtojen kautta yhteensä 86 ha. Omakotitonttien kokonaisvaranto vuoden 2014 kysyntään nähden nousi uusien asuntoalueiden myötä tavoitetasoon ja ylikin. Myös tonttien tarjonta pystyttiin pitämään monipuolisena, mutta tonttitarjontaa kysynnän painopistealueilla on pitemmällä tähtäimellä edelleen vahvistettava. Omakotitonttien kysyntä väheni kappalemääräisesti neljänneksen edellisen vuoden 20 tontista 15 tonttiin.

8 8 Kaikkien tonttien myyntitulot laskivat euromääräisesti noin kolmanneksen, johon osaltaan vaikutti se, että myytyihin tontteihin ei sisältynyt kuluvana vuonna ns. arvotontteja. AO-tonttien kysynnän väheneminen johtui yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen lisäksi mm. pankkien asettamien rahoitusehtojen kiristymisestä rakentajille ja vanhojen omakotikiinteistöjen tarjonnan lisääntymisestä runsaan kerrostalo- ja rivitalorakentamisen myötä. Jouttikallion osayleiskaava eteni ehdotusvaiheeseen ja loppuvuodesta kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja tuli lainvoimaiseksi ilman valituksia. Kaupunkikeskustan osayleiskaavan selvityksiä jouduttiin täydentämään liikenne- ja hulevesiselvitysten osalta Ely-keskuksen lausunnon pohjalta. Kaupunkikeskustan osayleiskaavaan tulleiden useiden tarkistusten vuoksi kaavaehdotus jouduttiin panemaan toistamiseen nähtäville vuodenvaihteessa 2014/15. Asemakaavojen hehtaarimääräistä tavoitetta ei pystytty kuluvana vuonna saavuttamaan johtuen Alangon asemakaavan suunniteltua hitaammasta etenemisestä. Viivästyminen johtui mm. sen vuoksi, että Alangon alueen viimeiset maanhankinnat toteutuivat vasta loppuvuodesta ja Alangon alueen maankäytön tavoitteista on erilaisia näkemyksiä. Alangon koulu- päiväkotialueen ideakilpailu käynnistyi syksyllä ja voittaja selviää talven 2015 aikana. Maankäyttö- ja kiinteistöpalveluista on toimintavuonna vähennetty yksi vakinainen virka, jonka keskeisimpänä tehtäväalueen on ollut kartastotehtävät ja yksi yleiskaavoituksen liittyvä projektiluonteinen toimi (yht. n. 13 % vähennys henkilöstöstä). Asemakaavoitustyön pääpaino on vaihdettu ostopalveluista omaan tuotantoon vakinaistamalla projektiluonteinen kaavoittajan virka. Asemakaavoitustyöhön liittyvät ostopalvelut ovat vastaavasti vähentyneet noin 80 %. Tavoitteet / Toteutuma Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2014 Kaupunki- ja palvelurakenteen eheyttäminen ja kehittäminen, c1 Tonttivarannon kasvattaminen, a3, c2 Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen Alangon palvelualueen asemakaava hyväksymiskäsittelyyn Asuntotonttivaranto vähintään 2 v tarvetta vastaavaksi (n AO-tonttia) Hankittu maata ostoilla 70 ha ja vaihdoilla 16 ha, joista kaava-alueen sisältä 13 ha, Jouttikalliolta 28 ha, Simpsiöltä 28 ha, Ritavuorelta 13 ha. Alangon alueen liikenne- ja hulevesiselvitys valmis. Alangon alueen asemakaavarunko ollut nähtävillä ja koulu- päiväkotialueen ideakilpailu meneillään. AO-tontteja varauksessa 19 kpl. AO-tontteja vapaana 54 kpl ja kylissä 16 rakennuspaikkaa.

9 9 Yleiskaavojen ajantasaistaminen, c1 Tonttien luovutus, c1 Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat lainvoimaisiksi. Jouttikallion osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn AO-tontteja 25 kpl, muita tontteja 10 kpl / Tulot yht Jouttikallion osayleiskaava hyväksytty ja lainvoimainen. Kaupunkikeskustan osayleiskaava uudelleen nähtäville. Luovutettu 15 kpl AO-tontteja ja 2 kpl AR-tontteja sekä 8 kpl muita tontteja / tulot noin

10 10 Tunnusluvut Maanhankinta ha Maanhankinta Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) Asemakaavoitus /ha Tonttijakoja kpl Rekisteröity tontteja kpl Luovutettu AO-tontteja kpl Luovutettu muita tontteja kpl Tonttien myyntitulot Rakennuksen paikan maastoon merkintä, kpl rakennuksia / rak.paikkoja 163/ / / /82 124/83 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Liikenneväylät on ylläpidetty liikennöitävinä ympäri vuoden ja vuorokauden (24/365). Asemakaavan mukaisten katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta on saneerauskohteissa parannettu. Rakentamattomien katujen peruskorjausohjelmaa on jatkettu. Fyysisiä edellytyksiä hyvälle liikenneturvallisuudelle on parannettu edelleen. Katuvalaistus on pidetty kytkettynä alueella välisenä aikana. Katu- ja tievalaistusautomatiikkaa on hankittu suurempien muuntopiirien alueella. Järjestelmä mahdollistaa jatkossa tarpeettoman yöaikaisen valaistuksen rajoittamisen. Valot on sammutettu klo välisenä aikana keskustaajamaa lukuun ottamatta. Yksityisteiden digitalisointi on meneillään. Avustusjärjestelmä on arvioitu uudelleen. Ylläpito säilyy avustusmuotoisena. Peruskorjausohjelma on valmisteilla. Tiemestarin virka on toimintavuonna hoidettu väliaikaisjärjestelyin yhdistämällä siihen määräaikainen yksityisteiden selvitysprojekti. Järjestelyllä on saavutettu 1 henkilötyövuoden säästö (noin 10 % vähennys henkilöstöstä).

11 11 Tunnusluvut Tavoitteet Tavoite Talvikunnossapidon koh tuullinen taso, (c4) Kesäkunnossapidon hyvä taso, (c3) Ulkovalokeskukset ja valopisteet jatkuvassa toimintakunnossa, c4 Yksityistieverkon kehittäminen, c4 Yksityistieavustukset, c4 Toimenpiteet/tavoitetaso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo mennessä Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä Määräaikainen tar kastus kerran kuukau dessa Digitalisointi Ylläpitojärjestelmän kehittämisen aloitus Toteutuma On toteutunut On toteutunut On toteutunut On meneillään Vatajantie Peruskorjaus On tehty Hietalankuja Peruskorjaus On tehty Vihantolantie Peruskorjaus On tehty Rajalantie Peruskorjaus On tehty Ritavuoren IV Asuntoalue On tehty Poutunlehto Asuntoalue On tehty Alanurmo Kev.liik.väylä On tehty Vanhan Paukuntie Katu On tehty Vanhan Paukuntie Silta On tehty Liikennealueet (m 2 ) Kevyenliikenteen väylät (m) Liikennealueiden kunnossapito ( /m2) 0,59 0,62 0,54 0,42 Avustusjärjestelmä on arvioitu. Peruskorjausohjelma on valmisteilla.

12 12 Avustettavat yksityistiet (km) Katuvalokeskukset (kpl) Katuvalopisteet Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Jakeluverkosto, vesisäiliöt ja paineenkorotusasemat on pidetty jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Toimintavarmaa vesihuoltoa on kehitetty edelleen ja automaatiota on lisätty. Vuoden aikana on löydetty useita merkittäviä piilovuotoja. Valurautaisia vesijohtoputkia on uusittu ohjelman mukaan. Verkostokartat ovat sähköisessä muodossa. Jätevesiverkostoon on rakennettu mittauspisteitä, joista voidaan mitata virtaamia ja jäteveden laatua. Järjestelmällä pyritään jäteveden puhdistuskustannusten tarkempaan kustannusjakoon. Kaupungin jätevesiverkosto laajentamista on jatkettu Ruhan ja Ylikylän suunnalla. Nykyisen suunnitelman mukaisesti hanke kattaa suurimmat kylät vuoden 2017 loppuun mennessä. Vahvistetun toiminta-alueen ulkopuolelle jää koko kaupungin alueella 279 sellaista kiinteistöä, joilla on velvollisuus järjestää oma jätevesihuolto asetuksen mukaiseen kuntoon. Kunnal lisen laitoksen kattavuus on suunnitelman mukaan vuoden 2017 lopussa noin 95 % käytössä olevista kiinteistöistä. Vesihuoltolaitos on kaupungin kirjanpidossa erillinen taseyksikkö. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Vesihuolto rahoitetaan asiakkailta perittävillä liittymisliitostyö- perus- ja käyttömaksuilla. Maksut on peritty taksojen mukaisesti. Voimakkaasta investointitahdista johtuen laitoksen rahoitus muodostui 2000-luvulla alijäämäiseksi, mutta kääntyi ylijäämäiseksi vuonna Vuoden 2014 lopussa rahoituksen ylijäämä oli Toimintakate oli ,83 pienempi kuin talousarvio. Vesihuoltolaitos Talousarvio Toteutuma Menot Tulot Toimintakate Rahoituksen alijäämän / ylijäämän muutos vuositasolla on seuraava (luku positiivinen: alijäämä vähenee):

13 Vuoden 2014 liikevaihto oli ,52 ja tulos ,80. Vesihuoltolaitoksen kassavarat olivat Vesihuoltolaitoksen tase oli vuoden 2014 lopussa Kaupungin investointiavustuksen osuus tuloksesta Vesihuoltolaitoksen tilivarasto on toimintavuoden aikana lakkautettu ja siihen liittyvä varastonhoitajan vakinainen toimi on lopetettu (noin 11 % vähennys vesihuollon henkilöstöstä). Tavoitteet Tavoite Vesihuoltoverkosto, paineenkorotusasemat ja vesisäiliöt jatkuvassa toimintakunnossa, c5 Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittäminen nopeasti verkostoon, c5 Vuotovesi (vesijohtoverkosto), f1 Vuotovesi (jätevesiverkosto), f1 Kulutusmaksu, puhdas vesi, c5 Kulutusmaksu, jätevesi, c5 Toimenpiteet / tavoitetaso Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan Uudet kiinteistöt liitetään viikon kuluessa liittymissopimuksen solmimisesta (c5). Alle 7 % ostetun veden määrästä Alle noin m³ /v Toteutuma On toteutunut On toteutunut 7,8 % m³/v 1,27 /m³ 1,27 /m³ 2,62 /m³ 2,62 /m³

14 14 Talous, f1 Alijäämän vähennys /v Ylijäämän lisäys

15 15 Tunnusluvut Puhdas vesi Vesijohtoverkosto (km) Liittymien lukumäärä (kpl) Vuotovesi (%) ,0 7,8 Liittymismaksu ( /m3, alv 0 %) Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 1,14 1,18 1,23 1,27 Jätevesi Jätevesiverkosto (km) Liittymien luku määrä (kpl) Vuotovesi (%) Liittymismaksu (, alv 0 %) 2800/ / / /430 0 Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 2,33 2,36 2,52 2,62 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Kiinteistöjen jätteiden keräilyn järjestämisvastuu on kunnilla. Etelä-Pohjanmaalla jätehuollon viranomaistehtävät on keskitetty kuntien yhteisestä sopimuksesta Ilmajoen kunnan jätelautakunnalle, jossa on kuntien edustajia jäseninä. Käytännön toteutuksessa Lakeuden Etappi Oy huolehtii kuntien puolesta jätteiden keräilystä ja käsittelystä (ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Vuonna 2014 Etapin vastuulle on siirtynyt myös sakokaivolietteiden keräily. Kunkin kaupungin tehtäväksi on jäänyt vanhojen käytöstä poistettujen kaatopaikkojen jälkihoito. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Hahtomaan tarkkailun toteutus Tunnusluvut Hankitaan ostopalveluna On toteutunut Tarkkailussa olevia

16 16 kaatopaikkoja 7. Asunto- ja tilapalvelu Toimitilat, muut rakennetut tilat ja piha-alueet Kaupungin omistamat toimitilat on ylläpidetty jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Rakennusten ikääntyessä hoidon ja huollon resurssitarve on kasvusuunnassa, koska kunnossapitotarve lisääntyy. Ylläpidon yksikkökustannukset kasvavat. Lykkääntyvät peruskorjaukset ja kunnossapitoresurssien niukkeneminen pahentavat ongelmaa ja synnyttävät korjausvelkaa ja kestävyysvajetta. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Toisaalta uusi - kunnoltaan erinomainen - rakennusomaisuus on osin syrjäyttänyt vanhaa, käytöstä poistettua tai myytävää omaisuutta. Myös tilankäytön tehostamisen kautta on poistunut vanhaa palvelurakenteen tarpeisiin heikosti soveltuvaa tai huonompikuntoista rakennusomaisuutta. Suurimpina korjaus- ja kunnossapitokohteina ovat olleet Hellanmaan koulun salin sisäkaton ja valaistuksen uusiminen, Hopearinteen pienkotien keittiöiden (4 kpl) uusiminen kalusteineen ja varusteineen sekä uimahallin sisäpuolisten pintarakenteiden ja pinnoitteiden uusinta/korjaus. Lisäksi on toteutettu terveyskeskuksen kellarissa vuonna 2013 sattuneen vesivahingon korjauksen lopputyöt. Julkisuudessakin kiinteistöjen sisäilmaongelmia on käsitelty melko paljon. Ongelmien selvittelyssä toimintatapoja on edelleen pyritty yhtenäistämään ja kehittämään ja asiantuntemusta lisäämään ostopalvelujen kautta. Vuoden aikana on tehty useita kuntotutkimuksia ja kartoituksia. Käytössä olevissa kiinteistöissä ei ole löydetty merkittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia tai vaurioita. Kiinteistöhuollon henkilöstöä on toimintavuoden aikana vähennetty yhdellä henkilöllä (noin 11 % kiinteistöhuollosta ja 6 % koko asunto- ja tilapalvelun henkilöstöstä). Asunnot, julkinen asuntorahoitus sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt Valtion korjaus- ja energia-avustusjärjestelmästä on ohjattu varoja tukemaan esim. vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Energia-avustuksilla on tuettu taloyhtiöiden ja omakotikiinteistöjen energiatalouden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon tähtääviä investointeja. Valtion aravalainoitukseen kuuluvien asuntolainojen perintä ja mahdollisten velkajärjestelylainojen perintä kuuluu kaupungin vastuulle. Vuoden aikana velkajärjestelylainat on maksettu. Opiskelija-asunnoiksi tarkoitettu Koy Lapuan Oppisoppi on noussut vuoden aikana tarkasteluissa useasti esille. Yhtiön taloudelliset resurssit ovat olleet niukat ja tilannetta on välttämättömyyssyistä jouduttu parantamaan teettämällä

17 17 Tavoitteet Tunnusluvut kaupungin toimesta ja kaupungin tilapäisellä rahoituksella rakennusten ja piha-alueen parannustoimenpiteitä. Nämä mahdollistivat koko A-talon vuokraamisen Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle (SEDU:lle). Kiinteistöyhtiöiden fuusio on edennyt lausuntovaiheeseen. Fuusion valmistelusta on vastannut hallintokeskus. Tavoite Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset, c6 Ilmastostrategia-hank e, c6 Toimenpiteet / tavoitetaso Kaikkien rakennusten keskiarvo alle 3,15 /m²/kk (alv 0%) Osallistuminen Toteutuma ,54 /m 2 /kk (alv 0%) Toteutunut Lapua (ympäristölautakunta) koordinoi Seinäjoen seudun yhteistä ilmastohanketta. Concerto-hanke, c7 Osallistuminen Alanurmon koulun osalta mittarointi valmis ja hanke päättynyt. Energiatehokkuus-so pimus, c7 Arava- ja vapaara-hoitteiset asunnot, f1 Tehostamissuunnitelman laadinta 86% vuokraustaso 87 % Hopearinne Pienkotien keittiöt Tehty Hellanmaan koulu Uimahalli Salin sisäpuolinen katto ja valaistus Sisäpuolisen pinta- ja pintarakenteet Kuntien energiaohjelma (KEO) -sopimuksen vaatima toimintasuunnitelma on laa-dittu ja hyväksytty. Energiakatselmuksia on tehty 5 kpl ja raportointi valmistunut. Kulutustiedot on raportoitu energiaohjelman mukaisesti. Tehty Uusittu / korjattu Ylläpitokustannukset ( /m²/kk) alv 0% (ilman siivousta)

18 18 Hallinto 1 (kivirak.) m 2 2,6 2,7 2,8 2,7 2,9 Hallinto 2 (puurak.) m 2 3,0 3,3 3,3 2,9 2,6 Vapaa- ajanrakennukset m 2 3,8 2,4 2,4 2,2 2,5 Asuinrakennukset m 2 3,2 2,9 2,9 2,8 2,9 Tuotantorakennukset m 2 1,4 1,2 1,3 1,5 1,5 Muut kiint. (osakkeet) m 2 2,6 2,7 2,2 2,7 2,8 Yhteensä m 2 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 Laskelma Pinta-alatiedot edustavat vuoden 2014 aikana hoidossa ollutta kiinteistömassaa. Vuoden lopussa pinta-ala on noin m 2. Vuokra-asuntokanta Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja kpl Suoraan omistettuja arava-asuntoja kpl Koulujen asuntoja kpl Kaupungin omistamia osakehuoneistoja kpl Ns. Sedu- kiinteistö /asuntoja kpl 6 6 Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kpl Kaupungin vuokra-asuntokanta yht. kpl Vuokra-asuntojen asuk-kaiden vaihtuvuus kpl Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) 92, Talonrakennus ja viherlaitos Talonrakennus

19 19 Tavoitteet Toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden hankesuunnitelmien laatimiseen on annettu asianomaisille hallintokunnille tarvittavaa asiantuntija-apua. Luonnos- ja erikoissuunnittelun tarvitsemia selvityksiä ja tutkimuksia on tehty useissa kiinteistöissä. Peruskorjaus ja uudisrakentamisohjelmaa on toteutettu. Joidenkin koulutukseen, päivähoitoon ja ruokahuoltoon liittyvien keskikokoista rakennusomaisuutta koskevien kiinteistöjen tulevaisuuden linjaukset ovat olleet pattitilanteessa koko toimintavuoden. Tilanne on osaltaan heikentänyt perusparannus- ja rakentamisohjelman kokonaisuuden hallintaa. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Alanurmon päiväkoti, c6 Rakentaminen Valmistunut Uimahallin ilmanvaihto, katto ja päätyseinä Paukku 2; ent. Laakian tilojen muutokset Alangon päiväkoti-kouluhanke, c6 Lukion perusparannus tai uuden lukion rakentaminen Tuomiokapitulin toimistotilat Liuhtarin koulun väistötilat Peruskorjaus 2014 Valmistunut Suunnittelu 2014 Rakentaminen Suunnittelu 2014 Rakentaminen Suunnittelu 2014 Rakentaminen Hankesuunnitelma Suunnittelu ja rakentaminen 2014 Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti Suunnittelijan valinta ideakilpailun avulla meneillään Ei toteutunut. Valmisteltu osana Alangon hanketta Hankesuunnitelma valmistunut Valmistunut Tunnusluvut Talonrakennusinvestoinnit, menot milj ,85 3,47 6,22 4,40 9. Talonrakennus ja viherlaitos Viherlaitos Tavoitteet Kaupungin omistuksessa olevat puistot ja muut viheralueet on hoidettu viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. Viherlaitoksen henkilöstöä on toimintavuoden aikana vähennetty 4,5 henkilötyövuotta (noin 18 % hoitohenkilöstöstä). Tavoite Tavoitetaso Toteutuma Viheralueiden hyvä hoidon Ylläpito hoitoluokituksen Toteutettu hoitoluokituksen

20 20 taso, c3 mukaisella tasolla mukaan Hirvijärven palvelualueen toimintojen selkeyttäminen, venepaikka-alueen kunnostaminen, c3 Yhteistyön koordinointi Vuokravenelaiturin uusinta Jokilaakson matkailupuutarha; pihan ja liikenteen järjestelyt, a7 Päiväkotien ja koulujen leikkialueiden turvallisuuden lisääminen, c2 Yhteistyöryhmä toteutukseen alueen suunnittelu Leikkikenttien saattaminen EU-normien mukaiseksi Venelaituri hankittu ja asennettu Hirvijärvelle Liikennemerkkejä lisätty Pihan ja liikenteen järjestelyitä toteutettu Toteutetaan jatkuvasti Tunnusluvut Rakennetut puistot (A1, A2, A3) valtakunnallisen hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa; ha, (kpl) (93) 60 (94) 59 (99) 60 (99) Puisto- ja viheralueiden hoito ( /m 2 ) 0,70 0,67 0,60 0,56 Muut yleiset alueet, ha Puistometsät ha Uimarannat kpl Rakennetut katuviheralueet, ha Piha-alueet, ha Puistoleikkikentät, kpl Jokilaakson matkailupuutarha ja kouluympäristö, ha Rantalaiturit, kpl Metsähakkuut, k-m³ Näkö- ja lintutornit, kpl Puutarhapalstat, kpl Hirvijärven virkistysalue: asuntovaunu-paikkoja, kpl(venepaikkoja kpl) 31 (110) 32 (103) 31 (103) 31 (82+12) Lapuanjoen venepaikkoja Lapuanjoen suihkulähde, kpl Skeittipaikka, ha 0,1 0,1 0,1 0,1 Liikennepuisto, ha 0,7 0,7 0,7 0,7 10. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu Pelastuslaitos

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko, talous ja laatu Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

Talouden toteutuma

Talouden toteutuma 1 Talouden toteutuma 1.1.- TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tavoitteet. 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut. Palvelukuvaus

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tavoitteet. 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut. Palvelukuvaus 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisistä palveluista. Hallinto- ja yleispalvelut sisältävät päätöksenteon, kirjaamisen ja arkistoinnin, toimistopalvelut

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Tekninen lautakunta kesto aika paikka kurssin hinta määräraha 5487.30110 (30120) Luottamushenkilöiden koulutus 2 018 Kivisaari Pekka

Tekninen lautakunta kesto aika paikka kurssin hinta määräraha 5487.30110 (30120) Luottamushenkilöiden koulutus 2 018 Kivisaari Pekka KOULUTUSSUUNNITELMA 2016/ TEKNINEN KESKUS Tekninen lautakunta hyväksyy alaisensa henkilökunnan koulutusohjelman ja päättää lautakunnan en koulutuksesta. Kaupunginjohtaja päättää teknisen keskuksen päällikön

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5. Eriytetyt tilinpäätökset 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous F C G S uunnittelukeskus O y Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista 3.11.2009 Kimmo Koski Työn tarkoitus ja toteutus Millaisia ovat yhdyskuntarakenteeseen

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06-4384 640, 044-4384 640 faksi 06-4384

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIITE Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN Tekninen ja ympäristölautakunta valtuuttaa jäljempänä mainitut viranhaltijat Ilomantsin

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista KV 13.12.2010 109 Riihimäen maapoliittinen ohjelma 2010 Tekla 2.2.2010 37 Tausta Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman 7.1.2003. Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA Suomen Vesi-isännöinti Luennoitsija: Simo Heininen Materiaalin tuottaja: Marianne Siurua Miten vesihuoltolaitos yhdistää teknisen ja taloudellisen riskienhallinnan?

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot