TOIMINTAKERTOMUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista. Seuraavia palveluja ohjataan tästä yleislinjasta poiketen: 1) Yleiskaavoitusta johtaa kaupunginhallituksen alainen Yleiskaavatoimikunta 2) Maapolitiikkaa, maanhankintaa, asemakaavoitusta sekä tonttien myyntiä johtaa kaupunginhallituksen alainen Puheenjohtajiston työryhmä 3) Yksityistielainsäädännön mukaista päätösvaltaa käyttää teknisen lautakunnan yksityistiejaosto. Lisäksi jaosto valmistelee yksityistieavustusjärjestelmään liittyviä asioita. Tavoitteet vuoden 2014 osalta perustuvat kaupungin strategiaan Lautakunnan kokoukset Teknisen lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Pekka Kivisaari, varapuheenjohtajana Ismo Jäätteenmäki, jäseninä Juha Kattelus, Rauno Latvala, Päivi Leikkola, Marja-Liisa Riihimäki, Anu Thil, Arvi Välkkilä ja Anne Ylihärsilä. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa on toiminut Esa Rintala. Nuorisovaltuuston edustajana on toiminut Johannes Kontkanen. Yksityistiejaoston kokoukset Yksityistiejaoston puheenjohtajana on toiminut Ismo Jäätteenmäki, varapuheenjohtajana Anne Ylihärsilä ja jäsenenä Tero Juupajärvi. Tilivelvolliset viranhaltijat Tekninen johtaja Ahti Latvala, kaupungingeodeetti Tapio Moisio, maankäyttöinsinööri Markku Turja, rakennuspäällikkö Rami Luoma-Nirva, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala, asuntosihteeri Henna Lahtinen, kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala, tiemestari Raimo Lepistö (sij. Marja Sipilä), ja atk-päällikkö Jari Lahtinen.

2 2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet Teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden palvelut on tuotettu tehokkaasti, tarvetta ja kysyntää vastaavasti. Oikein suunnatuilla investoinneilla on pystytty luomaan edellytykset vuonna 2002 alkaneelle ja edelleen yhtäjaksoisesti jatkuvalle väestön kasvulle. Ennakkotieto vuoden 2014 väestön nettokasvusta koko kaupungin osalta on noin 50 henkilöä. Palvelutarve on lisääntynyt rakentamisen jatkumisen, verkostojen laajentumisen ja monia omaisuusryhmiä koskevan ylläpidettävän käyttöomaisuuden määrän lisääntymisen seurauksena. Samanlainen vaikutus on ollut myös yhteiskunnan muuttumisella tarkemmin säädellyksi ja monimutkaisemmaksi. Tällaisia tekijöitä ovat mm. rakentamislainsäädännön, hankintalainsäädännön, turvallisuusmääräysten ja palvelurakenteen muutokset sekä rakennuttajan selvitysvelvollisuuksien lisääntyminen. Julkisen käyttöomaisuuden kunto on kokonaisuutena pysynyt likipitäen entisellään, mutta yksittäisten kohteiden kunnossa on suurta hajontaa. Laatutavoitteet Päätöksenteko on pystytty toteuttamaan ilman aiheettomia viivytyksiä. Palvelut on kohdennettu tavoitteiden ja avaintehtävien mukaisesti. Verkostojen huollosta tai vaurioista aiheutuneita palvelujen käyttökatkoksia arvioidaan olleen tavanomaista vähemmän, eikä pitkiä palvelukatkoksia ole esiintynyt. Pitkiä odotusaikoja palvelujen saatavuudessa ei ole raportoitu. Pysyväisluonteinen henkilöstön vähennys on heikentänyt palvelutasoa. Talkoovapaat ovat lisäksi heikentäneet palvelutasoa ajoittain. Henkilöstön koulutukseen on käytetty noin 0,9 % palkkasummasta. Täydennyskoulutustarve on jatkuvaa, koska alakohtainen kehitys on jatkuvaa. Merkittäviä koulutuspuutteita ei ole tiedossa. Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen osto on vähentynyt edellisvuodesta noin 20 %. Henkilöstön työhyvinvointia on pyritty edistämään eri sisältöisillä tapahtumilla. Yhteistyö omien yksiköiden ja kaupungin muiden palvelukeskusten kanssa on ollut jatkuvaa ja sujuvaa. Rakennuskohteiden rakentamisen laatua on valvottu pistokokein ja osin jatkuvasti. Hyvän rakentamistavan edellyttämä laatutaso on toteutunut. Taloudelliset tavoitteet Käyttötalous Lautakunnan taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja toteutuma on parempi kuin talousarvio. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova (nettobudjetointi). Tulot (ulkopuoliset tulot) ovat ylittyneet ja menot ovat alittuneet. Toteutuma sisältää

3 3 käyttöomaisuuden satunnaisia nettomyyntivoittoja Myyntivoittojen vähentämisen jälkeen toimintakate on parempi kuin talousarvio. Henkilöstöä on vähennetty toimintavuoden aikana 10,5 henkilötyövuotta vastaava määrä (noin 11 % henkilöstöstä). Henkilöstöstä 98 % on toteuttanut työnantajan esittämän 10 päivän talkoovapaapyynnön tai vastaavan työsäästöjärjestelyn ja näin osallistunut säästötalkoisiin. Vastaavaksi ajaksi lomautettujen määrä on ollut 2 % henkilöstöstä. Käyttötalous Talousarvio Toteutuma Tot-% Menot Tulot Toimintakate Investointitalous Investointien toteutuma on noin 90 % talousarviosta. Investoinnit Rakennukset Talousarvio Toteutuma Tot-% Menot Tulot Netto Liikenneväylät Menot Tulot Netto Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menot Tulot Netto Vesihuoltolaitos Menot Tulot Netto Kalusto Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä

4 4 Sisäisen valvonnan yhteenveto Päätöksenteko Menot Tulot Netto Päätöksenteossa on noudatettu hallinto- ja johtosääntöä sekä asianomaisia lakeja ja asetuksia. Päätökset on tehty, kirjattu, pidetty nähtävillä ja ne säilytetään asianmukaisesti. Uusia delegointi- ja subdelegointipäätöksiä ei vuoden aikana ole tehty. Lautakunnan päätöksistä on tehty 0 otto-oikeuspäätöstä, 0 oikaisuvaatimusta ja 0 valitusta hallinto-oikeuteen sekä 0 valitusta markkinaoikeuteen. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on saatu vuodelta 2013 peräisin olevaa tonttijaon valitusta koskeva ratkaisu, jolla teknisen lautakunnan päätös on saatettu voimaan. Ely-keskus on valittanut yhdestä teknisen lautakunnan poikkeaman myöntämistä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus on kumonnut lautakunnan päätöksen. Viranhaltijoiden päätöksistä on tehty 0 otto-oikeuspäätöstä ja 3 oikaisuvaatimusta, joista yksi johti viranhaltijapäätöksen kumoamiseen. Vuodelta 2013 peräisin olevassa kiinteistön vuokrausta koskevassa asiassa on saatu käräjäoikeuden tuomio, jossa vuokralainen sai oikeuden purkaa vuokrasopimuksen kaupungin kiinteistössä. Vuodelta 2011 peräisin olevasta poikkeuksellisen sadannan aiheuttaneesta viemäritulvavahingosta on saatu haaste käräjäoikeuteen. Talonrakennuksen osalta on saatu haaste käräjäoikeuteen siitä, sisältyykö päiväkodin rakentamisurakkaan alapohjalaatan rakentaminen hyväksyttävään kosteustilavaatimukseen. Talous ja toiminta Toteutumia seurataan kaupungin strategian peruslinjan mukaisesti. Palvelutuotanto muodostuu lukuisten eri osatekijöiden summana, jolloin yhteistyön onnistumisella on tulosten kannalta keskeinen rooli. Palvelutuotantoa ja toteutumaa on säännöllisesti seurattu johtoryhmän kokouksissa sekä eri osastojen sisäisissä ja keskinäisissä palavereissa. Asiakaspalautteet on käsitelty. Uusien asukkaiden saamiseksi tarvittavia palveluita ja investointeja sekä muita kaupungin kilpailukykyä lisääviä investointeja on pidetty painopistealueina. Tonttivaranto on kasvanut, mutta niukkuus kysynnän painopistealueilla muodostaa edelleen riskitekijän muuttovoiton jatkumiselle. Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti ja siihen liittyvää tulojen ja menojen valvontaa on tehty säännöllisesti. Talousarviota on toteutettu sitovuustasojen mukaisesti. Valtion heikentynyt mahdollisuus huolehtia omista velvoitteistaan on lisännyt paineita kaupungin omiin investointeihin.

5 5 Turvallisuus ja riskit Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä turvallisuusvahinkoja. Työtapaturmien kokonaismäärä on ollut 5 kpl. Vastaava luku vuonna 2013 oli 9 kpl ja vuonna kpl. Työpäivien menetys on ollut yhteensä 53 päivää (2013: 43 päivää). Vakavia työtapaturmia ei ole ollut. Rakennushankkeiden riskien hallinta on tapahtunut työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. Kuhunkin hankkeeseen on laadittu rakennushankkeen turvallisuusasiakirja. Jokaiselle rakennustyömaalle on nimetty päätoteuttaja, ellei se ole rakennuttaja itse. Lisäksi rakennushankkeisiin on nimetty Valtioneuvoston asetuksen mukainen turvallisuuskoordinaattori. Työnjohtajat valvovat omia työmaitaan jatkuvasti. Lisäksi kunkin osaston päällikkö seuraa oman osastonsa työmaita säännöllisesti. Ulkopuolista asiantuntijavalvontaa on hankittu tarpeen mukaan. Kiinteä ja irtain käyttöomaisuus on vakuutettu täydestä arvosta. Vakuutusten hoito (vakuutusmeklaripalvelut) on hankittu ostopalveluna. Kahdessa kiinteistössä on ollut taloudelliselta merkitykseltään pieni vesivahinko. Tulvavahinkoja ei ole ollut. Velkakirjojen, vakuuksien ja varaston tarkastukset on tehty säännöllisesti. Tehtävien erikoistumisesta ja ohuesta organisaatiosta johtuen kunnollista varamiesjärjestelmää ei ole voitu luoda. Päivystystä ei ole. Työajan ulkopuolista välttämätöntä vesihuollon, liikenneväylien ja kiinteistöjen toimivuuden ylläpitoa toteutetaan varallaolojärjestelmän avulla. Hankinnat Hankinnat on kilpailutettu. Tarjouskilpailu on toteutettu myös kansallisia hankintarajoja pienemmissä hankinnoissa, jos se aikataulujen puitteissa on ollut mahdollista. Hankintoja on arvioitu johtoryhmässä useita kertoja. Yleispalveluista on toimintavuonna vähennetty yksi vakinainen toimi säästöjen aikaansaamiseksi (50 % vähennys henkilöstöstä). Asiakirjahallintoa on kehitetty vastaamaan pysyvän arkistointijärjestelmän tavoitetta. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Lautakunnan nettomenojen kasvun hillitseminen Vuoden 2013 budjettitason toteuttaminen; täsmennetty toimintakate: Toteutunut

6 6 Tunnusluvut Teknisen lautakunnan kokousten määrä Teknisen lautakunnan käsittelemien asioiden määrä Yksityistiejaoston kokousten määrä Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja Kunnallistekniikan päällikkö Rakennuspäällikkö Kaupungingeodeetti Maankäyttöinsinööri Kiinteistöpäällikkö Asuntosihteeri Viranhaltijapäätökset yhteensä Kaikki päätökset yhteensä Atk-palvelut Hallintoverkko ja siihen kuuluva palvelinympäristö, fyysiset atk-laitteet installointeineen, tietoturvan järjestäminen ja palvelinten varmuuskopiointi sekä tiettyjen pääohjelmistojen päivityspalvelu on ylläpidetty luotettavalla ja tarkoituksenmukaisella tasolla. Käyttöjärjestelmän tuen päättymisen johdosta käytöstä poistuvia Windows XP-koneita on vaihdettu budjetin sallimissa rajoissa uudempaan windows 7 versioon. Vielä jonkin verran xp-koneita on jäljellä vuodelle 2015 vaihdettavaksi. Laajoja virusongelmia ei ole ollut. Yksittäiset hyökkäykset on torjuttu. Uusimpina ohjelmistoina on otettu vuoden alussa käyttöön Palkka-Populus ja terveystiedoissa on siirretty tietokannat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiloihin ja aloitettu EP-potin käyttö keväällä Tavoitteet ja toteutuma

7 7 Tunnusluvut Tavoite Verkon ja palvelinten palvelukyky, c7 Palvelimet, konekierto, c7 Toimenpiteet / tavoitetaso Ajassa mitattuna vähintään 99 % Toteutuma 99,8 % 3 v 4-8 v Työasemat, konekierto 5 v 7 v Pääohjelmistot, c7 Valmistajien Päivitykset tehty viimeiset versiot Ohjeistukset Kelan ereseptiä ja ekantaa varten kuntoon, d4 Auditoinnin läpäisy Toteutunut. ereseptin käyttö aloitettu ensimmäisenä EPSHP:n alueella Palvelimia Työasemia Ohjelmistoja Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Keskeiset tavoitteet ja toteutuma Kaupungin väestönkasvu muodostuu suurimmalta osin positiivisesta muuttovoitosta, jota on jatkunut jo vuodesta 2002 alkaen. Keskimääräinen kasvu on viime vuosina ollut koko kaupungin osalta noin 50 henkilöä, mutta keskustaajaman osalta selkeästi suurempi. Tämä aiheuttaa jatkuvan paineen taajamarakenteelle ja edellyttää mm. riittävää raakamaan hankintaa ja monipuolista tonttivarantoa. Maanhankinta kohdistui kuluvana vuotena taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille sekä Jouttikallion, Simpsiön ja Ritavuoren alueille. Yksityisiä henkilöitä ja perikuntia koskenut myyntivoiton määräaikainen verovapaussäännös kasvatti myyntihalukkuutta, minkä kaupunki pystyi hyödyntämään tehokkaasti maa-alueiden hankinnassa. Verovapausajan lopulla joulukuussa kauppoja allekirjoitettiin runsaasti, joista osan maksu siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Maa-alueita hankittiin vuonna 2014 ostojen ja vaihtojen kautta yhteensä 86 ha. Omakotitonttien kokonaisvaranto vuoden 2014 kysyntään nähden nousi uusien asuntoalueiden myötä tavoitetasoon ja ylikin. Myös tonttien tarjonta pystyttiin pitämään monipuolisena, mutta tonttitarjontaa kysynnän painopistealueilla on pitemmällä tähtäimellä edelleen vahvistettava. Omakotitonttien kysyntä väheni kappalemääräisesti neljänneksen edellisen vuoden 20 tontista 15 tonttiin.

8 8 Kaikkien tonttien myyntitulot laskivat euromääräisesti noin kolmanneksen, johon osaltaan vaikutti se, että myytyihin tontteihin ei sisältynyt kuluvana vuonna ns. arvotontteja. AO-tonttien kysynnän väheneminen johtui yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen lisäksi mm. pankkien asettamien rahoitusehtojen kiristymisestä rakentajille ja vanhojen omakotikiinteistöjen tarjonnan lisääntymisestä runsaan kerrostalo- ja rivitalorakentamisen myötä. Jouttikallion osayleiskaava eteni ehdotusvaiheeseen ja loppuvuodesta kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja tuli lainvoimaiseksi ilman valituksia. Kaupunkikeskustan osayleiskaavan selvityksiä jouduttiin täydentämään liikenne- ja hulevesiselvitysten osalta Ely-keskuksen lausunnon pohjalta. Kaupunkikeskustan osayleiskaavaan tulleiden useiden tarkistusten vuoksi kaavaehdotus jouduttiin panemaan toistamiseen nähtäville vuodenvaihteessa 2014/15. Asemakaavojen hehtaarimääräistä tavoitetta ei pystytty kuluvana vuonna saavuttamaan johtuen Alangon asemakaavan suunniteltua hitaammasta etenemisestä. Viivästyminen johtui mm. sen vuoksi, että Alangon alueen viimeiset maanhankinnat toteutuivat vasta loppuvuodesta ja Alangon alueen maankäytön tavoitteista on erilaisia näkemyksiä. Alangon koulu- päiväkotialueen ideakilpailu käynnistyi syksyllä ja voittaja selviää talven 2015 aikana. Maankäyttö- ja kiinteistöpalveluista on toimintavuonna vähennetty yksi vakinainen virka, jonka keskeisimpänä tehtäväalueen on ollut kartastotehtävät ja yksi yleiskaavoituksen liittyvä projektiluonteinen toimi (yht. n. 13 % vähennys henkilöstöstä). Asemakaavoitustyön pääpaino on vaihdettu ostopalveluista omaan tuotantoon vakinaistamalla projektiluonteinen kaavoittajan virka. Asemakaavoitustyöhön liittyvät ostopalvelut ovat vastaavasti vähentyneet noin 80 %. Tavoitteet / Toteutuma Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2014 Kaupunki- ja palvelurakenteen eheyttäminen ja kehittäminen, c1 Tonttivarannon kasvattaminen, a3, c2 Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen Alangon palvelualueen asemakaava hyväksymiskäsittelyyn Asuntotonttivaranto vähintään 2 v tarvetta vastaavaksi (n AO-tonttia) Hankittu maata ostoilla 70 ha ja vaihdoilla 16 ha, joista kaava-alueen sisältä 13 ha, Jouttikalliolta 28 ha, Simpsiöltä 28 ha, Ritavuorelta 13 ha. Alangon alueen liikenne- ja hulevesiselvitys valmis. Alangon alueen asemakaavarunko ollut nähtävillä ja koulu- päiväkotialueen ideakilpailu meneillään. AO-tontteja varauksessa 19 kpl. AO-tontteja vapaana 54 kpl ja kylissä 16 rakennuspaikkaa.

9 9 Yleiskaavojen ajantasaistaminen, c1 Tonttien luovutus, c1 Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat lainvoimaisiksi. Jouttikallion osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn AO-tontteja 25 kpl, muita tontteja 10 kpl / Tulot yht Jouttikallion osayleiskaava hyväksytty ja lainvoimainen. Kaupunkikeskustan osayleiskaava uudelleen nähtäville. Luovutettu 15 kpl AO-tontteja ja 2 kpl AR-tontteja sekä 8 kpl muita tontteja / tulot noin

10 10 Tunnusluvut Maanhankinta ha Maanhankinta Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) Asemakaavoitus /ha Tonttijakoja kpl Rekisteröity tontteja kpl Luovutettu AO-tontteja kpl Luovutettu muita tontteja kpl Tonttien myyntitulot Rakennuksen paikan maastoon merkintä, kpl rakennuksia / rak.paikkoja 163/ / / /82 124/83 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Liikenneväylät on ylläpidetty liikennöitävinä ympäri vuoden ja vuorokauden (24/365). Asemakaavan mukaisten katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta on saneerauskohteissa parannettu. Rakentamattomien katujen peruskorjausohjelmaa on jatkettu. Fyysisiä edellytyksiä hyvälle liikenneturvallisuudelle on parannettu edelleen. Katuvalaistus on pidetty kytkettynä alueella välisenä aikana. Katu- ja tievalaistusautomatiikkaa on hankittu suurempien muuntopiirien alueella. Järjestelmä mahdollistaa jatkossa tarpeettoman yöaikaisen valaistuksen rajoittamisen. Valot on sammutettu klo välisenä aikana keskustaajamaa lukuun ottamatta. Yksityisteiden digitalisointi on meneillään. Avustusjärjestelmä on arvioitu uudelleen. Ylläpito säilyy avustusmuotoisena. Peruskorjausohjelma on valmisteilla. Tiemestarin virka on toimintavuonna hoidettu väliaikaisjärjestelyin yhdistämällä siihen määräaikainen yksityisteiden selvitysprojekti. Järjestelyllä on saavutettu 1 henkilötyövuoden säästö (noin 10 % vähennys henkilöstöstä).

11 11 Tunnusluvut Tavoitteet Tavoite Talvikunnossapidon koh tuullinen taso, (c4) Kesäkunnossapidon hyvä taso, (c3) Ulkovalokeskukset ja valopisteet jatkuvassa toimintakunnossa, c4 Yksityistieverkon kehittäminen, c4 Yksityistieavustukset, c4 Toimenpiteet/tavoitetaso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo mennessä Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä Määräaikainen tar kastus kerran kuukau dessa Digitalisointi Ylläpitojärjestelmän kehittämisen aloitus Toteutuma On toteutunut On toteutunut On toteutunut On meneillään Vatajantie Peruskorjaus On tehty Hietalankuja Peruskorjaus On tehty Vihantolantie Peruskorjaus On tehty Rajalantie Peruskorjaus On tehty Ritavuoren IV Asuntoalue On tehty Poutunlehto Asuntoalue On tehty Alanurmo Kev.liik.väylä On tehty Vanhan Paukuntie Katu On tehty Vanhan Paukuntie Silta On tehty Liikennealueet (m 2 ) Kevyenliikenteen väylät (m) Liikennealueiden kunnossapito ( /m2) 0,59 0,62 0,54 0,42 Avustusjärjestelmä on arvioitu. Peruskorjausohjelma on valmisteilla.

12 12 Avustettavat yksityistiet (km) Katuvalokeskukset (kpl) Katuvalopisteet Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Jakeluverkosto, vesisäiliöt ja paineenkorotusasemat on pidetty jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Toimintavarmaa vesihuoltoa on kehitetty edelleen ja automaatiota on lisätty. Vuoden aikana on löydetty useita merkittäviä piilovuotoja. Valurautaisia vesijohtoputkia on uusittu ohjelman mukaan. Verkostokartat ovat sähköisessä muodossa. Jätevesiverkostoon on rakennettu mittauspisteitä, joista voidaan mitata virtaamia ja jäteveden laatua. Järjestelmällä pyritään jäteveden puhdistuskustannusten tarkempaan kustannusjakoon. Kaupungin jätevesiverkosto laajentamista on jatkettu Ruhan ja Ylikylän suunnalla. Nykyisen suunnitelman mukaisesti hanke kattaa suurimmat kylät vuoden 2017 loppuun mennessä. Vahvistetun toiminta-alueen ulkopuolelle jää koko kaupungin alueella 279 sellaista kiinteistöä, joilla on velvollisuus järjestää oma jätevesihuolto asetuksen mukaiseen kuntoon. Kunnal lisen laitoksen kattavuus on suunnitelman mukaan vuoden 2017 lopussa noin 95 % käytössä olevista kiinteistöistä. Vesihuoltolaitos on kaupungin kirjanpidossa erillinen taseyksikkö. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Vesihuolto rahoitetaan asiakkailta perittävillä liittymisliitostyö- perus- ja käyttömaksuilla. Maksut on peritty taksojen mukaisesti. Voimakkaasta investointitahdista johtuen laitoksen rahoitus muodostui 2000-luvulla alijäämäiseksi, mutta kääntyi ylijäämäiseksi vuonna Vuoden 2014 lopussa rahoituksen ylijäämä oli Toimintakate oli ,83 pienempi kuin talousarvio. Vesihuoltolaitos Talousarvio Toteutuma Menot Tulot Toimintakate Rahoituksen alijäämän / ylijäämän muutos vuositasolla on seuraava (luku positiivinen: alijäämä vähenee):

13 Vuoden 2014 liikevaihto oli ,52 ja tulos ,80. Vesihuoltolaitoksen kassavarat olivat Vesihuoltolaitoksen tase oli vuoden 2014 lopussa Kaupungin investointiavustuksen osuus tuloksesta Vesihuoltolaitoksen tilivarasto on toimintavuoden aikana lakkautettu ja siihen liittyvä varastonhoitajan vakinainen toimi on lopetettu (noin 11 % vähennys vesihuollon henkilöstöstä). Tavoitteet Tavoite Vesihuoltoverkosto, paineenkorotusasemat ja vesisäiliöt jatkuvassa toimintakunnossa, c5 Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittäminen nopeasti verkostoon, c5 Vuotovesi (vesijohtoverkosto), f1 Vuotovesi (jätevesiverkosto), f1 Kulutusmaksu, puhdas vesi, c5 Kulutusmaksu, jätevesi, c5 Toimenpiteet / tavoitetaso Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan Uudet kiinteistöt liitetään viikon kuluessa liittymissopimuksen solmimisesta (c5). Alle 7 % ostetun veden määrästä Alle noin m³ /v Toteutuma On toteutunut On toteutunut 7,8 % m³/v 1,27 /m³ 1,27 /m³ 2,62 /m³ 2,62 /m³

14 14 Talous, f1 Alijäämän vähennys /v Ylijäämän lisäys

15 15 Tunnusluvut Puhdas vesi Vesijohtoverkosto (km) Liittymien lukumäärä (kpl) Vuotovesi (%) ,0 7,8 Liittymismaksu ( /m3, alv 0 %) Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 1,14 1,18 1,23 1,27 Jätevesi Jätevesiverkosto (km) Liittymien luku määrä (kpl) Vuotovesi (%) Liittymismaksu (, alv 0 %) 2800/ / / /430 0 Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 2,33 2,36 2,52 2,62 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Kiinteistöjen jätteiden keräilyn järjestämisvastuu on kunnilla. Etelä-Pohjanmaalla jätehuollon viranomaistehtävät on keskitetty kuntien yhteisestä sopimuksesta Ilmajoen kunnan jätelautakunnalle, jossa on kuntien edustajia jäseninä. Käytännön toteutuksessa Lakeuden Etappi Oy huolehtii kuntien puolesta jätteiden keräilystä ja käsittelystä (ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Vuonna 2014 Etapin vastuulle on siirtynyt myös sakokaivolietteiden keräily. Kunkin kaupungin tehtäväksi on jäänyt vanhojen käytöstä poistettujen kaatopaikkojen jälkihoito. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Hahtomaan tarkkailun toteutus Tunnusluvut Hankitaan ostopalveluna On toteutunut Tarkkailussa olevia

16 16 kaatopaikkoja 7. Asunto- ja tilapalvelu Toimitilat, muut rakennetut tilat ja piha-alueet Kaupungin omistamat toimitilat on ylläpidetty jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Rakennusten ikääntyessä hoidon ja huollon resurssitarve on kasvusuunnassa, koska kunnossapitotarve lisääntyy. Ylläpidon yksikkökustannukset kasvavat. Lykkääntyvät peruskorjaukset ja kunnossapitoresurssien niukkeneminen pahentavat ongelmaa ja synnyttävät korjausvelkaa ja kestävyysvajetta. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Toisaalta uusi - kunnoltaan erinomainen - rakennusomaisuus on osin syrjäyttänyt vanhaa, käytöstä poistettua tai myytävää omaisuutta. Myös tilankäytön tehostamisen kautta on poistunut vanhaa palvelurakenteen tarpeisiin heikosti soveltuvaa tai huonompikuntoista rakennusomaisuutta. Suurimpina korjaus- ja kunnossapitokohteina ovat olleet Hellanmaan koulun salin sisäkaton ja valaistuksen uusiminen, Hopearinteen pienkotien keittiöiden (4 kpl) uusiminen kalusteineen ja varusteineen sekä uimahallin sisäpuolisten pintarakenteiden ja pinnoitteiden uusinta/korjaus. Lisäksi on toteutettu terveyskeskuksen kellarissa vuonna 2013 sattuneen vesivahingon korjauksen lopputyöt. Julkisuudessakin kiinteistöjen sisäilmaongelmia on käsitelty melko paljon. Ongelmien selvittelyssä toimintatapoja on edelleen pyritty yhtenäistämään ja kehittämään ja asiantuntemusta lisäämään ostopalvelujen kautta. Vuoden aikana on tehty useita kuntotutkimuksia ja kartoituksia. Käytössä olevissa kiinteistöissä ei ole löydetty merkittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia tai vaurioita. Kiinteistöhuollon henkilöstöä on toimintavuoden aikana vähennetty yhdellä henkilöllä (noin 11 % kiinteistöhuollosta ja 6 % koko asunto- ja tilapalvelun henkilöstöstä). Asunnot, julkinen asuntorahoitus sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt Valtion korjaus- ja energia-avustusjärjestelmästä on ohjattu varoja tukemaan esim. vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Energia-avustuksilla on tuettu taloyhtiöiden ja omakotikiinteistöjen energiatalouden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon tähtääviä investointeja. Valtion aravalainoitukseen kuuluvien asuntolainojen perintä ja mahdollisten velkajärjestelylainojen perintä kuuluu kaupungin vastuulle. Vuoden aikana velkajärjestelylainat on maksettu. Opiskelija-asunnoiksi tarkoitettu Koy Lapuan Oppisoppi on noussut vuoden aikana tarkasteluissa useasti esille. Yhtiön taloudelliset resurssit ovat olleet niukat ja tilannetta on välttämättömyyssyistä jouduttu parantamaan teettämällä

17 17 Tavoitteet Tunnusluvut kaupungin toimesta ja kaupungin tilapäisellä rahoituksella rakennusten ja piha-alueen parannustoimenpiteitä. Nämä mahdollistivat koko A-talon vuokraamisen Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle (SEDU:lle). Kiinteistöyhtiöiden fuusio on edennyt lausuntovaiheeseen. Fuusion valmistelusta on vastannut hallintokeskus. Tavoite Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset, c6 Ilmastostrategia-hank e, c6 Toimenpiteet / tavoitetaso Kaikkien rakennusten keskiarvo alle 3,15 /m²/kk (alv 0%) Osallistuminen Toteutuma ,54 /m 2 /kk (alv 0%) Toteutunut Lapua (ympäristölautakunta) koordinoi Seinäjoen seudun yhteistä ilmastohanketta. Concerto-hanke, c7 Osallistuminen Alanurmon koulun osalta mittarointi valmis ja hanke päättynyt. Energiatehokkuus-so pimus, c7 Arava- ja vapaara-hoitteiset asunnot, f1 Tehostamissuunnitelman laadinta 86% vuokraustaso 87 % Hopearinne Pienkotien keittiöt Tehty Hellanmaan koulu Uimahalli Salin sisäpuolinen katto ja valaistus Sisäpuolisen pinta- ja pintarakenteet Kuntien energiaohjelma (KEO) -sopimuksen vaatima toimintasuunnitelma on laa-dittu ja hyväksytty. Energiakatselmuksia on tehty 5 kpl ja raportointi valmistunut. Kulutustiedot on raportoitu energiaohjelman mukaisesti. Tehty Uusittu / korjattu Ylläpitokustannukset ( /m²/kk) alv 0% (ilman siivousta)

18 18 Hallinto 1 (kivirak.) m 2 2,6 2,7 2,8 2,7 2,9 Hallinto 2 (puurak.) m 2 3,0 3,3 3,3 2,9 2,6 Vapaa- ajanrakennukset m 2 3,8 2,4 2,4 2,2 2,5 Asuinrakennukset m 2 3,2 2,9 2,9 2,8 2,9 Tuotantorakennukset m 2 1,4 1,2 1,3 1,5 1,5 Muut kiint. (osakkeet) m 2 2,6 2,7 2,2 2,7 2,8 Yhteensä m 2 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 Laskelma Pinta-alatiedot edustavat vuoden 2014 aikana hoidossa ollutta kiinteistömassaa. Vuoden lopussa pinta-ala on noin m 2. Vuokra-asuntokanta Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja kpl Suoraan omistettuja arava-asuntoja kpl Koulujen asuntoja kpl Kaupungin omistamia osakehuoneistoja kpl Ns. Sedu- kiinteistö /asuntoja kpl 6 6 Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kpl Kaupungin vuokra-asuntokanta yht. kpl Vuokra-asuntojen asuk-kaiden vaihtuvuus kpl Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) 92, Talonrakennus ja viherlaitos Talonrakennus

19 19 Tavoitteet Toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden hankesuunnitelmien laatimiseen on annettu asianomaisille hallintokunnille tarvittavaa asiantuntija-apua. Luonnos- ja erikoissuunnittelun tarvitsemia selvityksiä ja tutkimuksia on tehty useissa kiinteistöissä. Peruskorjaus ja uudisrakentamisohjelmaa on toteutettu. Joidenkin koulutukseen, päivähoitoon ja ruokahuoltoon liittyvien keskikokoista rakennusomaisuutta koskevien kiinteistöjen tulevaisuuden linjaukset ovat olleet pattitilanteessa koko toimintavuoden. Tilanne on osaltaan heikentänyt perusparannus- ja rakentamisohjelman kokonaisuuden hallintaa. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Alanurmon päiväkoti, c6 Rakentaminen Valmistunut Uimahallin ilmanvaihto, katto ja päätyseinä Paukku 2; ent. Laakian tilojen muutokset Alangon päiväkoti-kouluhanke, c6 Lukion perusparannus tai uuden lukion rakentaminen Tuomiokapitulin toimistotilat Liuhtarin koulun väistötilat Peruskorjaus 2014 Valmistunut Suunnittelu 2014 Rakentaminen Suunnittelu 2014 Rakentaminen Suunnittelu 2014 Rakentaminen Hankesuunnitelma Suunnittelu ja rakentaminen 2014 Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti Suunnittelijan valinta ideakilpailun avulla meneillään Ei toteutunut. Valmisteltu osana Alangon hanketta Hankesuunnitelma valmistunut Valmistunut Tunnusluvut Talonrakennusinvestoinnit, menot milj ,85 3,47 6,22 4,40 9. Talonrakennus ja viherlaitos Viherlaitos Tavoitteet Kaupungin omistuksessa olevat puistot ja muut viheralueet on hoidettu viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. Viherlaitoksen henkilöstöä on toimintavuoden aikana vähennetty 4,5 henkilötyövuotta (noin 18 % hoitohenkilöstöstä). Tavoite Tavoitetaso Toteutuma Viheralueiden hyvä hoidon Ylläpito hoitoluokituksen Toteutettu hoitoluokituksen

20 20 taso, c3 mukaisella tasolla mukaan Hirvijärven palvelualueen toimintojen selkeyttäminen, venepaikka-alueen kunnostaminen, c3 Yhteistyön koordinointi Vuokravenelaiturin uusinta Jokilaakson matkailupuutarha; pihan ja liikenteen järjestelyt, a7 Päiväkotien ja koulujen leikkialueiden turvallisuuden lisääminen, c2 Yhteistyöryhmä toteutukseen alueen suunnittelu Leikkikenttien saattaminen EU-normien mukaiseksi Venelaituri hankittu ja asennettu Hirvijärvelle Liikennemerkkejä lisätty Pihan ja liikenteen järjestelyitä toteutettu Toteutetaan jatkuvasti Tunnusluvut Rakennetut puistot (A1, A2, A3) valtakunnallisen hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa; ha, (kpl) (93) 60 (94) 59 (99) 60 (99) Puisto- ja viheralueiden hoito ( /m 2 ) 0,70 0,67 0,60 0,56 Muut yleiset alueet, ha Puistometsät ha Uimarannat kpl Rakennetut katuviheralueet, ha Piha-alueet, ha Puistoleikkikentät, kpl Jokilaakson matkailupuutarha ja kouluympäristö, ha Rantalaiturit, kpl Metsähakkuut, k-m³ Näkö- ja lintutornit, kpl Puutarhapalstat, kpl Hirvijärven virkistysalue: asuntovaunu-paikkoja, kpl(venepaikkoja kpl) 31 (110) 32 (103) 31 (103) 31 (82+12) Lapuanjoen venepaikkoja Lapuanjoen suihkulähde, kpl Skeittipaikka, ha 0,1 0,1 0,1 0,1 Liikennepuisto, ha 0,7 0,7 0,7 0,7 10. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu Pelastuslaitos

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko, talous ja laatu Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

Talouden toteutuma

Talouden toteutuma 1 Talouden toteutuma 1.1.- TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon.

Lisätiedot

Talousarviovuosi 2016 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon.

Talousarviovuosi 2016 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tavoitteet 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisistä palveluista. Hallinto- ja yleispalvelut sisältävät päätöksenteon, kirjaamisen ja arkistoinnin,

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tavoitteet. 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut. Palvelukuvaus

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tavoitteet. 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut. Palvelukuvaus 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisistä palveluista. Hallinto- ja yleispalvelut sisältävät päätöksenteon, kirjaamisen ja arkistoinnin, toimistopalvelut

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Talousarviovuosi 2018 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon.

Talousarviovuosi 2018 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisistä palveluista. Hallinto- ja yleispalvelut sisältävät päätöksenteon, kirjaamisen ja arkistoinnin, toimistopalvelut

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta kesto aika paikka kurssin hinta määräraha 5487.30110 (30120) Luottamushenkilöiden koulutus 2 018 Kivisaari Pekka

Tekninen lautakunta kesto aika paikka kurssin hinta määräraha 5487.30110 (30120) Luottamushenkilöiden koulutus 2 018 Kivisaari Pekka KOULUTUSSUUNNITELMA 2016/ TEKNINEN KESKUS Tekninen lautakunta hyväksyy alaisensa henkilökunnan koulutusohjelman ja päättää lautakunnan en koulutuksesta. Kaupunginjohtaja päättää teknisen keskuksen päällikön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä Teknisen ja ympäristötoimen johto. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%)

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) KUNTATIEDOT KUNTATIEDOT Asemakaava-alueen asukkaat Ominaisuustiedot Asemakaava-alueen asukkaat Pinta-ala Ominaisuustiedot Pinta-ala Maapinta-ala Ominaisuustiedot Maapinta-ala Asemakaava-alue Ominaisuustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta / 72 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta / 72 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 17.10.2017 / 72 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan talousarvioon kuuluu neljä valtuustotasolla sitovaa tehtävää; teknisen toimen hallinto, alueiden käyttö,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto , TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 804 050 1 804 050 1 965 695 109,0-161 645 TOIMINTAKULUT -2 366 670-30 340-2 397 010-2 452 737 102,3 55 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 620-30 340-592 960-487 043 82,1-105

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Hallintopäällikkö Anne Rantala

Hallintopäällikkö Anne Rantala Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.8.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA ARVIOINTI RAPORTOINTI : Tekniset palvelut PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8. III)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA

2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA Tekla 29.1.2015 3 liite 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2015 Tekninen lautakunta huolehti, vastaa ja valvoo Lapinlahden kunnan teknisten palveluiden tulosalueen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä investointien

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen OPUS hanke Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Tiivistelmä Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Lisätiedot

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1 Tulot 43

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1.1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatuotot

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot