KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014"

Transkriptio

1 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

2 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT VALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT VALVONNAN MAKSULLISUUS VALVONNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI AIKATAULUT... 6 C. TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT... 7 C 1. TERVEYDENSUOJELU TERVEYDENSUOJELUN YLEISET TAVOITTEET SUUNNITELMAN PERUSTEET TARKASTUSTEN SISÄLTÖ VALVONTAKOHTEET, NIIDEN RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA JA VÄHIMMÄISRESURSSITARVE NÄYTTEET JA TUTKIMUKSET TERVEYDENSUOJELUN PAINOPISTEET VUOSILLE C 2. ELINTARVIKEVALVONTA ELINTARVIKEVALVONNAN YLEISET TAVOITTEET SUUNNITELMAN PERUSTEET VALVONTAKOHTEET VALVONTAKOHTEIDEN HYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELY TARKASTUSTEN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS JA TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA JA VÄHIMMÄISRESURSSITARVE OMAVALVONNAN VALVONTA ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEET OHJELMAKAUDELLA TERVEYSVAARATILANTEET JA TAKAISINVEDOT C 3. KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONTA KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN YLEISET TAVOITTEET JA TYÖNJAKO SUUNNITELMAN PERUSTEET ILMOITUSMENETTELY MAKSULLISUUS TURVALLISUUSASIAKIRJA VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUSTEN SISÄLTÖ TARKASTUSTEN TIHEYS, TARKASTUKSIIN KESKIMÄÄRIN KÄYTETTY AIKA JA KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN VÄHIMMÄISRESURSSITARVE C 4. TUPAKKALAIN VALVONTA TUPAKKALAIN VALVONNAN YLEISET TAVOITTEET SUUNNITELMAN PERUSTEET TARKASTUSTEN SISÄLTÖ VALVONTAKOHTEET, NIIDEN RISKILUOKITUS, TARKASTUSTIHEYS JA TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA TUPAKKALAIN VALVONNAN PAINOPISTEET VALVONTAOHJELMAKAUDELLA LABORATORIOT, JOIHIN VALVONTA TUKEUTUU... 36

3 3(41) C 5. KEMIKAALILAIN VALVONTA KEMIKAALIVALVONNAN YLEISET TAVOITTEET SUUNNITELMAN PERUSTEET TARKASTUSTEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ SEKÄ TOIMENPITEET D. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VOIMAVARAT VOIMAVAROJEN TARVE KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VOIMAVARAT... 41

4 4(41) A. JOHDANTO Ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua kansanterveyslain 66/1972 muutoksen 928/ :n mukaisesti. Edelleen tämän perusteella ympäristöterveydenhuollosta säädetään lisäksi terveydensuojelulaissa, elintarvikelaissa, kuluttajaturvallisuuslaissa, tupakkalaissa, kemikaalilaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa. Kunnan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden virkatehtäviä sisältyy edellä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien lisäksi eläintautilakiin, helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annettuun lakiin, eläinsuojelulakiin, eläinten kuljetuksesta annettuun lakiin, eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin sekä lääkelakiin (nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta). Ministeriöiden alaiset keskushallinnon valvontaviranomaiset suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat ympäristöterveydenhuoltoa valtakunnallisesti omilla toimialueillaan seuraavasti: - Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira): elintarvikelaki, eläinlääkintähuoltolaki - Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira): terveydensuojelulaki, tupakkalaki, elintarvikelaki (alkoholijuomat) - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö, kemikaalilainsäädäntö (terveydelle vaaralliset sekä palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit) - Suomen ympäristökeskus: kemikaalilainsäädäntö (ympäristölle vaaralliset kemikaalit) Kuntayhtymässä ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisena on ympäristöterveyslautakunta. Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto. B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT Tähän Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvät kunnalle kuuluvista ympäristöterveydenhuollon toimialoista elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, kuluttajaturvallisuusvalvonta, tupakkalain valvonta ja kemikaalilain valvonta. Lisäksi valvontasuunnitelmaan liitetään eläinlääkintähuoltolain 10 :n mukainen kunnan suunnitelma eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä. Tähän suunnitelmaan eivät sisälly poronlihan tarkastus ja nikotiinivalmisteiden myynnin ja varastoinnin valvonta. 2. VALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksen 665/ :n mukaisesti valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään: 2.1. tarkastuksen sisältö 2.2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys 2.3. tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 2.4. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteitten tutkiminen 2.5. valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2.6. terveydensuojelulain 15 :n, elintarvikelain 48 :n ja tupakkalain 14 a :n mukaisesti valvontasuunnitelman tulee sisältää tiedot laboratorioista, joihin valvonta tukeutuu. 3. ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN

5 5(41) Kuntayhtymän valmiussuunnitelma ympäristöterveyden erityistilanteita ja poikkeusoloja varten on päivitetty viimeksi Kemijärvellä suunnitelma on päivitetty viimeksi 2008 ja Sallassa Otetaan tavoitteeksi valmiussuunnitelman päivittäminen koko yhteistoiminta-alueen osalta viimeistään vuonna 2014, jolloin myös alueen mahdollinen laajeneminen on selvillä. 4. TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT Toimialoittain on laadittu seuraavat valvontasuunnitelmat: 1. Terveydensuojelulain valvontasuunnitelma (kohdassa C 1) 2. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma (C 2) 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma (C 3) 4. Tupakkalain valvontasuunnitelma (C 4) 5. Kemikaalilain valvontasuunnitelma (C 5) 6. Eläinlääkintähuoltolain valvontasuunnitelma 5. VALVONNAN MAKSULLISUUS Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän muistiossa (STM 2003:30) todetaan, että maksullisuuden laajentamisella pyritään tehostamaan ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön edellyttämää valvontaa sekä turvaamaan ympäristöterveydenhuollon voimavaroja. Kunnan valvontaviranomaisen tulee periä toiminnanharjoittajalta maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimisesta, valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen (EL 71, KuTuL 32, TsL 50, TupL 25 a ja KemL 60 ). Maksu peritään myös kohteiden hyväksymispäätöksistä, ilmoituksista tehtävistä päätöksistä ja lupakäsittelyistä sekä ilmoitusten vastaanottamisesta ja käsittelystä. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta peritään aluehallintovirastolta valvontatehtävien suorittamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa on päivitetty yhteistoimintaalueen aloittaessa toimintansa tammikuussa VALVONNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Valvonnan tulokset kerätään TerveKuu -rekisteriin, jota käytetään tiedonkeruun ja raportoinnin apuna. Ympäristöterveydenhuollon keskitetty valvontatietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto on meneillään valtakunnallisesti (KUTI-YHTI). Kunnan tulee päivittää ja korjata valvontakohdetietoja sekä syöttää valvontatietoja KUTI- ja YHTI -luokitusten mukaisesti omaan tietojärjestelmäänsä (TerveKuu). Valvontakohderekisterin päivittämistä on tehty kunnissa ja sitä jatketaan. Rekisterit yhdistetään. Vuonna 2013 aloitetaan TerveKuu -sovelluksessa ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän (YHTI) käytäntöön pano eli valvontakohde- ja valvontatiedot siirretään sähköisesti keskitettyyn valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Tähän tulee varata työaikaa. Tavoitteena on, että kohderekisteri olisi päivitetty kaikilta osin vuoden 2013 loppuun mennessä (niiltä osin, kun luokitukset ja valvontatietojen syöttämiset on käytettävissä) niin, että vuoden 2013 valvonnan toteutumatiedot saataisiin sähköisesti raportoitua keskitetyn tietojärjestelmän avulla.

6 6(41) 7. VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöitten osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin 2) tarkastusten kattavuus 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin; sekä 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Oman sisäisen seurannan lisäksi otetaan huomioon myös ulkopuolisten tekemät arvioinnit kunnan valvonnassa. Tällaisia ovat mm. aluehallintoviraston ja Eviran tekemät tarkastukset, aluehallintoviraston suorittamat paikallisen elintarvikevalvonnan auditoinnit ja ns. EU-tarkastuskäynnit. Lisäksi mahdollisesti kunnan itse tekemät tai ulkopuolisilla teetetyt auditoinnit otetaan huomioon arvioinnissa. Evira, Valvira ja aluehallintovirasto arvioivat suunnitelmiensa toteutumista. Evira voi pyytää tietoja arvioinneista vuosiraportointia varten. 8. AIKATAULUT 8.1. Suunnitelma Valtioneuvoston asetuksen 665/ :n mukaan kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma aluehallintovirastoon kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä. Valvontasuunnitelma on laadittu vuosille Mahdolliset valvontasuunnitelman olennaiset muutokset tuodaan ympäristöterveyslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli valvontasuunnitelmaan ei tule olennaisia muutoksia, suunnitelma tuodaan vuosittain tiedoksi ympäristöterveyslautakunnalle Valvonnan ja tutkimuksen tiedonkeruu Edellisen vuoden elintarvikevalvonnan ja tutkimuksen tiedot (kunnan ELTU ja VASU raportit) lähetetään tammikuun loppuun mennessä aluehallintovirastoon, joka toimittaa tarkistamansa lomakkeet Eviraan helmikuun loppuun mennessä Toteutumisen arviointi Kunnan tulee lähettää monijäsenisen toimielimen hyväksymä selvitys ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta aluehallintovirastolle vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valvontasuunnitelman toteutuminen käsitellään vuosittain helmikuun tai maaliskuun ympäristöterveyslautakunnassa.

7 7(41) C. TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT C 1. TERVEYDENSUOJELU 1.1. TERVEYDENSUOJELUN YLEISET TAVOITTEET Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä. Lain tarkoituksena on myös ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. 1.2 SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydensuojelulain 763/ :n perusteella kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma). Suunnitelmassa on huomioitu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laatima Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille TARKASTUSTEN SISÄLTÖ Terveydensuojelulain useimmat valvontakohteet ovat joko luvan- tai ilmoituksenvaraisia, jolloin terveydensuojeluviranomainen tekee hakemusta tai ilmoitusta koskevan päätöksen ennen kuin kohde tulee valvonnan piiriin. Pääsääntöisesti tämän jälkeen valvontakohde tulee suunnitelmallisen ja säännöllisen valvonnan kohteeksi. Myös ne valvontakohteet, jotka ovat nykyisen terveydensuojelulain tulkinnan mukaan ilmoitusvelvollisia, mutta eivät ole sitä aina olleet (esim. uskonnollisten yhdistysten tilat, teatterit) kuuluvat suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Näiltä kohteilta on perusteltua vaatia ilmoitus, mikäli esim. toiminnanharjoittaja vaihtuu tai tiloissa ja/tai toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Osaa ilmoitusvelvollisista toiminnoista ei tarvitse ottaa suunnitelmallisen valvonnan piiriin, vaan ilmoituskäsittelyn jälkeen näitä kohteita tarkastetaan tarpeen mukaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty tarkastusten sisältö kohdetyypeittäin: Kohdetyypit TsL 13 1 mom. 1 kohdan kohteet (työtilat) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot Tarkastuksella huomioidaan: vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu asutuksen läheisyys, asukkaiden määrä, asukkaiden häiriöalttius harjoitettavan toiminnan laatu, toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju) yleinen siisteys rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto ilmanvaihto tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito pesu- ja pukeutumistilat käymälät ja muut sosiaalitilat

8 8(41) Julkinen majoitushuoneisto hotellit matkustajakodit ja muu majoitus leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala tai kylpylä uimahalli uima-allas, uimala kylpylät ja vesipuistot Yleinen uimaranta Asetuksen (177/2008) mukainen uimaranta Muu yleinen uimaranta Eläinsuojat ja -aitaukset tai vastaavat asemakaava alueella sisäilman laatu ja ilmanvaihto toiminnan aiheuttama melu asiakasmäärät tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen harjoitettavan toiminnan laatu käytettävän talousveden laatu jätehuollon järjestelyt vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito varustelutaso majoitustilat, yleiset tilat, käymälät ja pesu- ja saunatilat sisäilman laatu ja ilmanvaihto toiminnan aiheuttama melu asiakasmäärät tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen harjoitettavan toiminnan laatu käytettävän talousveden laatu jätehuollon järjestelyt vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu henkilöstön allasvesihygieeninen osaaminen valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuminen tulosten ja poikkeamien raportointi terveydensuojeluviranomaiselle onko poikkeamien johdosta ryhdytty toimenpiteisiin allasveden laatuvaatimusten täyttymisen seuranta ovatko vedenlaatutulokset asiakkaiden nähtävillä vedenpuhdistuslaitteiden toiminta, niiden huolto ja käyttötarkkailu ilmanvaihto ja sisäilman laatu yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt sauna- ja pesutilat kalusteiden ja pintojen kunto jätehuollon järjestelyt kemikaalien käsittely ja varastointi asiakasmäärät ja kirjanpito niistä vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu uimarannan siivous ja jätehuolto yleiseen käyttöön tarkoitetut käymälät ja pukeutumistilat ovatko vedenlaatutulokset asiakkaiden nähtävillä ilmoitustaululla kieltotaulu, jolla kielletään koirien ja muiden kotieläinten oleskelu uimarannalla riskit uimaveden laadulle kävijämäärät asetuksen (177/2008) mukaisille uimarannoille uimavesiluokitus ja uimavesiprofiili tiedottaminen erityistilanteisiin varautuminen vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu eläinsuojan, jaloittelupaikan ja ympäristön siisteys lannan, virtsan ja rehujen käsittely rakenteiden kunto ja tarkoituksenmukaisuus eläinlaji huomioon ottaen

9 9(41) Koulu tai oppilaitos peruskoulu lukio, yliopisto, kansalaisopisto keskiasteen eril. oppilaitokset Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat Vanhainkodit, palvelutalot ja muut asumispalvelut Parturi, kampaamo toiminnan aiheuttama haitta (melu, haju, tuhoeläimiä) talous- tai uimaveden saastumisriski eläinten laji ja lukumäärä, etäisyys rajanaapureihin lähialueen muu käyttötarkoitus ja häiriöalttius talousvesikaivojen läheisyys vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat valaistus sisäilman laatu ja ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen harjoitettavan toiminnan laatu käytettävän talousveden laatu toiminnan aiheuttama melu pöly ja haju kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt, piha-alueet oppilasmäärät ja tilojen riittävyys oppilasmäärään nähden vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat vaatteiden käsittely valaistus ilmanvaihto sisäilman laatu tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu melu jätehuolto, piha- ja leikkialueet lapsimäärät ja tilojen riittävyys lapsimäärään nähden vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat valaistus ilmanvaihto sisäilman laatu tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu melu jätehuolto piha-alueet asiakasmäärät vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu harjoitettavan toiminnan laatu toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju)

10 10(41) Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai - hoitopaikka, solarium Julkinen kuntosali tai liikuntatila Hautausmaat Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt välineiden siisteys ja puhdistus käsihygienia työvaatteet pesutilat käymälät rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu harjoitettavan toiminnan laatu toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju) yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt välineiden siisteys ja puhdistus käsihygienia työvaatteet pesu- ja pukeutumistilat käymälät rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys, jätehuollon järjestelyt saako asiakas tarvitsemiaan erityistietoja ja ohjeita vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu tilojen ja välineiden siisteys ja puhdistus sekä huolto ja ylläpito ilmanvaihto siivousjärjestelyt pesu- ja pukeutumistilat käymälät jätehuolto vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu ruumiiden säilytys hautojen peittäminen yleisökäymälät yleinen siisteys jätehuollon järjestelyt toiminnan aiheuttama haitta (melu, haju, pöly, talousveden saastumisriski, uimaveden saastumisriski) (pohjavesitilanne alueella) vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu toiminnan luonne ja laajuus määrittelee tarkastustoimintaa (altistuvien määrä, altistava tekijä) harjoitettavan toiminnan laatu toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju) yleinen siisteys rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto

11 11(41) Talousvettä toimittavat laitokset vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d Talousvettä toimittavat laitokset vähintään käyttäjää tai talousvettä tuotetaan m3/d muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset alle 50 käyttäjää tai alle talousvettä tuotetaan alle 10 m3 /d muu asetuksen 401/2001 mukainen kohde ilmanvaihto tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt saako asiakas tarvitsemiaan erityistietoja ja ohjeita vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus erityistilannesuunnitelmat ja varautuminen laitoksen suorittama käyttötarkkailu tilojen siisteys ja kunto vedenottamoiden rakenteiden ja verkoston kunto sekä niiden kunnon seuranta saneeraaminen kemikaalien käyttö ja varastointi vedenlaadusta tiedottaminen vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus erityistilannesuunnitelmat ja varautuminen laitoksen suorittama käyttötarkkailu tilojen siisteys ja kunto vedenottamoiden rakenteiden ja verkoston kunto sekä niiden kunnon seuranta saneeraaminen kemikaalien käyttö ja varastointi vedenlaadusta tiedottaminen vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu soveltaen samat kuin yllä toiminnan laajuus (elintarvikealan yritykset, julkinen tai kaupallinen toiminta)

12 12(41) 1.4. VALVONTAKOHTEET, NIIDEN RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS TERVEYDENSUOJELULAIN KOHTEET (ilmoituksen- tai luvanvaraiset kohteet) 13 1 mom. 1 TsL 13 1 MOM. 1 KOHDAN KOHTEET riskiluokka tarkastustiheys/v (Valvira) K-L YTH 2-1 (0,3-0,2) 0 kohde lkm tarkastuk-set yht. lkm/v (keskimäärin) Alustava suunnitelma mom. 2 JULKISET HUVI- JA KOKOON- TUMISHUONEISTOT 2-1 (0,5-0,2) Lasten ja nuorten kohteet: kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot, lasten sisäleikkipuistot luentosalit ja auditoriot muualla kuin koulujen tai oppilaitosten yhteydessä elokuvateatterit, konserttisalit, juhlahuoneistot, esityksiin ja tapahtumiin varatut sisätilat kirkot ja muut uskonnollisten yhdistysten tilat 2 (0,5-0,3) 0,3 5 1, (0,25) 0, (0,2) 0,2 1 0, (0,2) 0,2 14 2,8 3 3 bingohallit, tanssisalit ja -lavat 1 (0,2) 0,2 6 1, mom. 2 messu- ja kongressikeskukset, muut kokoontumis- ja juhlahuoneistot JULKINEN MAJOITUSHUONEIS- TO 1 (0,2) 0,2 4 0, ,3-0,2 hotellit 1 (0,2 ) 0,2 8 1,6 3 3 hostellit, kuten retkeilymajat, retkeilyhotellit, kesähotellit, huoneistohotellit, matkustajakoti/motelli, täyshoitola aamiaismajoitus sekä majoitus maatilamatkailun yhteydessä lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit 2-1 (0,2) 0,2 16 3, (0,2) (0,3-0,2) 0,2 13 2, mom mom. 3 muu loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen, asuntolat, yömajat, pakolaisten vastaanottokeskukset 2-1 (0,3 0,2) 0,2 18 3,6 3 4 YEINEN SAUNA YLEINEN UIMAHALLI, UIMA ALLAS, UIMALA, YLEINEN UI- MARANTA TAI KYLPYLÄ uimahalli 1 (2 1) uima-allas, uimala 3 (2 1)

13 13(41) 13 1 mom mom mom. 5 kylpylä 3 (2 1) asetuksen 177/2008 mukaiset uimarannat (2 1) muut yleiset uimarannat (myös 2 (2 1) talviuintipaikat) ELÄINSUOJAT JA AITAUKSET ASEMAKAAVA ALUEELLA TAI VASTAAVA 1 (0,3-0,25) 0,25 KOULU TAI OPPILAITOS 2-1 0,3 1 0, peruskoulu 2-1 (0,3) 0,3 11 3,3 3 3 lukio, kansalaisopisto 1 (0,3) 0,3 3 0,3 1 0 keskiasteen eril. oppilaitokset 1 (0,3) 0,3 3 0,3 1 2 PÄIVÄ-, LASTEN- TAI VAN- 2 0,5-0,3 HAINKODIT JA VASTAAVAT päiväkoti, lasten päivähoito sekä esiopetustilat 2 (0,5-0,3) 0,3 9 2, mom mom mom mom mom mom.5 lasten leikki- ja päivätoiminta, iltapäiväkerhot lastenkodit, koulukodit ja muut vastaavat lastensuojelun yksiköt vanhainkodit ja muut vastaavat vanhustenhuollon yksiköt MUUT SOSIAALIALAN YKSI- KÖT erityisryhmien kohteet, kehitysvammaisten laitokset, päihdehuoltolain mukaiset laitokset ja muut vastaavat 2 (0,5-0,3) 0,3 1 0, (0,5-0,3) 0,3 1 0, (0,5-0,3) 0,3 12 3, ,5-0,3 2 (0,5-0,3) 0,3 4 1,2 2 2 PARTURI, KAMPAAMO 1 (0,2) 0,2 21 4,2 4 4 KAUNEUSHOITOLA TAI MUU IHONKÄSITTELY TAI HOITOPAIKKA, SOLARIUM JULKINEN KUNTOSALI TAI LII- KUNTATILA HAUTAUSMAA TAI HAUTA- PAIKKA MUUT LAITOKSET JA HUO- NEISTOT, JOISSA HARJOITE- TUSTA TOIMINNASTA SAAT- TAA AIHEUTUA KÄYTTÄJÄLLE TERVEYSHAITTAA 18 TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAT LAITOKSET (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m 3 /d) 2-1 (0,5-0,3) 0,3 11 3, ,3-0,25 0, , (0,2) 0,2 11 2, ,5-0,3 0 3 (2 1)

14 14(41) 18 TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAT LAITOKSET (vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjää tai vähintään 10 mutta alle 1000 m 3 /d) tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde 19 TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAT LAITOKSET (alle 50 käyttäjää tai alle 10 m 3 /d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde) 3 (2 1) (0,5 jos vain jakelua) 1-0, (1-0,5*) (*jos vain jakelua) 1-0, , tarkastuksia keskimäärin kpl/v Riskiluokka Luokkaan 3 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa, esim. altistuvien määrä on suuri, toiminta on herkkä häiriöille, vaikutukset terveyteen ovat merkittäviä, altistusaika on pitkä (korkea riski). Luokkaan 2 kuuluvat ne kohteet, joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa (keskisuuri riski). Luokkaan 1 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu terveystai viihtyvyyshaittaa, esim. toimintoja on vähän, ne ovat rajoitettuja, altistuvien määrä on pieni, terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä, toiminta ei ole herkkä häiriöille, altistusaika on lyhyt (matala riski). Tarkastustiheydet 2 = kaksi kertaa vuodessa 1 = kerran vuodessa 0,5 = joka toinen vuosi 0,3 = kerran kolmessa vuodessa 0,25 = kerran neljässä vuodessa 0,2 = kerran viidessä vuodessa 1.5 TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA JA VÄHIMMÄISRESURSSITARVE Valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti tarkastuksiin tulisi varata keskimäärin aikaa 2 8 tuntiin kohteesta riippuen. Vaativammat kohteet voivat vaatia jopa useamman henkilötyöpäivän. Käytettäessä Valviran antamia keskimääräisiä tarkastusaikoja terveysvalvonnan suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin tulisi olla käytettävissä aikaa vähintään 557 työtuntia eli noin 75 henkilötyöpäivää (htpv). Muuhun kuin suunnitelman mukaisiin tarkastuskäynteihin tulee terveydensuojelussa varata työaikaa mm. näytteenottoihin, talousveden valvontatutkimusohjelmien valmisteluun ja seurantaan, valituksista johtuviin ja muihin ei valvontasuunnitelman mukaisiin tarkastuskäynteihin (esim. asunnontarkastukset), tutkimus- ja tarkastustulosten vuoksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, koulutukseen, neuvontaan ja ohjaukseen, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn. Lisäksi vuonna 2013 aloitetaan Terve- Kuu -sovelluksessa ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän (YHTI) käytäntöön pano eli valvontakohde- ja valvontatiedot siirretään sähköisesti keskitettyyn valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Tämä vaatii myös asiakasrekisterin (TerveKuu) tietojen tarkastamista ja ajan tasalle saattamista koko yhteistoiminta-alueella. Näihin, ei suunnitelman mukaisiin tehtäviin, arvioidaan terve-

15 15(41) ysvalvonnassa tarvittavan aikaa noin 100 henkilötyöpäivää vuodessa. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan kokonaisresurssitarve on siten yhteensä noin 175 henkilötyöpäivää vuodessa. 1.6 NÄYTTEET JA TUTKIMUKSET Terveydensuojelulaki ja sen perusteella annetut säädökset määrittelevät osin tarkasti tarvittavat näytemäärät ja näytteistä tehtävät analyysit. Erityisesti talous- ja uimavesien valvonta keskittyy pääosin näytteiden tutkimuksiin ja tutkimustulosten perusteella tehtäviin toimenpiteisiin Talousvesinäytteet Vesilaitosten omistajien kanssa yhteistyössä on laadittu jokaiselle vedenottamolle valvontatutkimusohjelmat, jotka tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein. Valvontatutkimusohjelmat on tarkistettu ja päivitetty Pelkosenniemellä ja Savukoskella vuosille Kemijärvellä valvontatutkimusohjelman päivitys on viivästynyt resurssipulan myötä, ohjelmien päivitys saatetaan loppuun vuoden 2013 alkupuolella. Myös Sallan valvontatutkimusohjelmat tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään. Talousveden laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: STM asetus (461/2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista STM asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista Uima-allasvesinäytteet STM asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista määrittelee uima-allasvesien näytteenoton ja tulosten tulkinnan Uimarantavesinäytteet STM:n asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, määrittelee ns. EU-uimarannan veden näytteenoton ja valvonnan. STM:n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, määrittelee asetuksen mukaisten pienten uimarantavesien näytteenoton ja valvonnan Sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteet Sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteitä otetaan tarvittaessa harkinnan mukaan. Tarvittaessa sisäilman laadun selvitykset teetetään kiinteistön kustannuksella sen valitsemaa ja terveysvalvontaviranomaisen hyväksymää asiantuntijaa käyttäen Muut näytteet Puhtausnäytteitä otetaan uimahallista kerran vuodessa (10-30 näytettä/kohde).

16 16(41) Laboratoriot Talous- ja uimavesinäytteet tutkitaan pääsääntöisesti Ahma Ympäristö Oy:n laboratoriossa (Finas akkreditoitu, T131, Eviran hyväksymä), tarvittaessa käytetään myös muita Eviran hyväksymiä laboratorioita. Sisäilmanäytteitä ja puhtausnäytteitä tutkitaan Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa ja tarvittaessa työterveyslaitoksen laboratoriossa. Näytteitä voidaan lähettää tutkittaviksi myös muihin Eviran toimialakohtaisesti hyväksymiin laboratorioihin TERVEYDENSUOJELUN PAINOPISTEET VUOSILLE uimavesi talousvesi asetuksen 401/2001 mukaiset talousvettä toimittavat laitokset: erityistilannesuunnitelman laatiminen/päivittäminen asetuksen 401/2001 mukaiset talousvettä toimittavat laitokset: erityistilannesuunnitelman laatiminen/päivittäminen ilmoituksenvarainen toiminta tai huoneisto asetuksen 461/2000 mukaiset talousvettä toimittavat laitokset: erityistilannesuunnitelman laatiminen/päivittäminen, valvontatutkimusohjelman päivittäminen sekä näytemäärien tarkastus kohteet, joita lapset ja nuoret käyttävät (päiväkodit, koulut, oppilaitokset, iltapäiväkerhot, leirikeskukset jne.) majoitus- ja kokoontumishuoneistot kohteet, joita lapset ja nuoret käyttävät (päiväkodit, koulut, oppilaitokset, iltapäiväkerhot, leirikeskukset jne.) majoitus- ja kokoontumishuoneistot C 2. ELINTARVIKEVALVONTA 2.1. ELINTARVIKEVALVONNAN YLEISET TAVOITTEET Elintarvikelain tarkoituksena on: 1) varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu; 2) varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan; 3) suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta; 4) varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys; 5) turvata korkealaatuinen, riskiperusteinen ja tasapuolinen elintarvikevalvonta; ja 6) osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä. 2.2.SUUNNITELMAN PERUSTEET Elintarvikelain 23/ :n mukaisesti kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma) siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajaa taloudellisilta tappioilta. Suunnitelmassa on huomioitu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima Valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman vuosille

17 17(41) 2.3.VALVONTAKOHTEET Valvontaviranomaisella tulee olla ajan tasalla olevat tiedot kaikista alueensa elintarvikevalvontakohteista. Näitä ovat: ilmoittamista ja hyväksyntää edellyttävät elintarvikehuoneistot (elintarvikelain muutos 352/ ja 15 ) mukaan lukien ns. virtuaalihuoneistot, liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kuljetustoiminta; liikkuvat elintarvikehuoneistot, joista on jo tehty ilmoitus toiselle paikkakunnalle ja joiden saapumisesta valvontaviranomaisen alueelle tiedotetaan valvontaviranomaiselle (elintarvikelain muutos 352/ a.1 ); liikkuva elintarvikehuoneisto merkitään kuitenkin rekisteriin vain siinä valvontayksikössä, joka on hyväksynyt ko. huoneiston tai käsitellyt ko. huoneistosta tehdyn ilmoituksen toimijat, jotka valmistavat tai saattavat markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita (kontaktimateriaalialan toimijat) (elintarvikelain muutos 643/ a ); sekä ilmoittamista edellyttävät elintarvikkeiden alkutuotantopaikat (elintarvikelain muutos 352/ ). 2.4.VALVONTAKOHTEIDEN HYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELY Alkutuotantopaikkojen ja elintarvikehuoneistojen ilmoitus- ja hyväksymismenettelyistä on säädetty elintarvikelain ja 22 :ssä ja valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa (elintarvikelain muutos 352/2011) Valvontakohteiden hyväksyminen Elintarvikealan toimijan, joka käsittelee eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asia pidempää käsittelyä. Laitoksen vaatimuksenmukaisuuden selvittäminen edellyttää tarkastuskäyntiä. Laitoksen hyväksymisestä tai ehdollisesta hyväksymisestä tehdään päätös. Toiminnan laitoksessa saa aloittaa, jos laitos täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset ja laitos on hyväksytty Valvontakohteesta ilmoittaminen Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Toiminnan saa aloittaa, jos elintarvikehuoneisto täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole varsinaista huoneistoa elintarvikkeiden käsittelyä varten, mutta jotka toimivat elintarvikeketjun osana (ns. virtuaalihuoneistot). Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä valvontaviranomaiselle. Kontaktimateriaalialan toimijan on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toimipaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

18 18(41) Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on ilmoitettava myös annettujen tietojen oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Valvontaviranomaisen on ilmoitettava alkutuotannon toimijalle vastaanottaneensa ilmoituksen tai saaneensa tiedon toiselta viranomaiselta. Elintarvikelain muutoksen (352/2011) 13.6 :ssä sekä 22.3 ja 22.4 :ssä on lueteltu elintarvikealan ja alkutuotannon toimintoja, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle Tiedottaminen Elintarvikelain 15 a :n mukaan liikkuvan elintarvikehuoneiston harjoittamasta elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa on toimijan tiedotettava viranomaiselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedot on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista TARKASTUSTEN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ Tarkastusten tarkoituksena on selvittää, täyttääkö tarkastettava kohde elintarvikelain 23/2006 ja sen perusteella annettujen asetusten sekä elintarvikkeiden valvontaa, turvallisuutta ja terveydellistä laatua sekä elintarvikehuoneistojen ja alkutuotantopaikkojen hygieniaa koskevan Euroopan yhteisön lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tarkastus on määritelty valvonta-asetuksessa (EY) 882/2004 minkä tahansa näkökohdan tutkimiseksi sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta lainsäädännössä sille esitettyjen oikeudellisten vaatimusten mukainen. Valvonta-asetuksen mukaan elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta. Tarkastuskäynnillä voidaan tarkastaa koko valvontakohde ja sen toiminnot tai vain jokin osa-alue. Tarkastukseen voi sisältyä näytteenottoa ja mittauksia. Tarkastuksen laajuus riippuu kohdetyypistä sekä siitä onko kyseessä aloitustarkastus vai muu suunnitelmallinen tarkastus. Tarkastus sisältää yleensä aiemmin todettujen epäkohtien korjaamisen seurantaa. Pelkkää näytteenottoa kohteessa ei katsota tarkastukseksi. A. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset ilmoitetun elintarvikehuoneiston ensimmäinen tarkastus (aloitustarkastus) suunnitelmallinen tarkastus ensisaapumisvalvontatarkastukset (sopimus Eviran kanssa) B. Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvät tarkastukset C. Muut tarkastukset asiakasvalituksen perusteella tehty tarkastus ruokamyrkytysepäilyn johdosta tehty tarkastus muu tarkastus Aloitustarkastukset tehdään elintarvikehuoneistojen ilmoituksen käsittelyn jälkeen kohteen riskinarvioinnin mukaan viimeistään joko yhden, kolmen tai kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Tarkastus voidaan tehdä myös ennen toiminnan aloittamista, jos ilmoituksen perusteella on syytä epäillä, että elintarviketurvallisuus tai kuluttajansuoja saattaa vaarantua, ellei riskienhallintakeinoista varmistuta ennen toiminnan alkamista. Tarkastuksen pääasiallinen tarkoitus on

19 19(41) selvittää elintarvikehuoneiston toimintaedellytykset. Aloitustarkastukset pyritään tekemää yhden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Mikäli tähän ei päästä, noudatetaan seuraavia aikarajoja: Viimeistään yhden kuukauden kuluessa tehdään tarkastukset pääsääntöisesti sellaisiin kohteisiin, joissa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai huoneistossa valmistetaan elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu erityisryhmille (esim. gluteenittomat elintarvikkeet). Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi ravintolat, laitoskeittiöt, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevät myymälät ja ulkomyyntipisteet. Viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tehdään tarkastukset sellaisiin kohteisiin, joissa valmistetaan, myydään, tarjoillaan, säilytetään, kuljetetaan tai muuten käsitellään pakkaamattomia, ei helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai säilytetään, kuljetetaan ja myydään pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi varastot, ns. laatikkomyymälät ja kioskit. Viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tehdään tarkastukset pääsääntöisesti sellaisiin kohteisiin, joissa myydään, säilytetään tai muuten käsitellään ainoastaan pakattuja elintarvikkeita, jotka eivät säilyäkseen vaadi kylmä- tai kuumasäilytystä. Vastaavaa jaottelua käytetään päätettäessä tarkastuksen ajankohdasta, kun elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu. Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät laitokset ovat edelleen hyväksymismenettelyn piirissä. Hyväksyttävä elintarvikehuoneisto (laitos) tarkastetaan ennen toiminnan aloittamista tai ennen toiminnan olennaista muuttamista hyväksymiskäsittelyn yhteydessä. Tarkastuskäynnillä huomioidaan, että laitoksen rakenteet, toiminnot ja laitteisto ovat pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaisia, että laitoksessa on mahdollista toimia lainsäädännön vaatimuksia noudattaen. Hyväksymistarkastuksessa arvioidaan laitoksen omavalvontasuunnitelman sisältö, jonka tulee olla riittävä terveys-vaarojen estämiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tuotannon kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta tulee olla kuvattuna. Laitoksen näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma sekä tieto omavalvontatutkimuksiin käytettävästä laboratoriosta tulee olla kuvattuna. Hyväksymistarkastuksesta kirjoitetaan tarkastuskertomus, josta käy ilmi täyttääkö laitos hyväksymisen edellyttämät vaatimukset. Tarkastuskertomukseen kirjataan yksityiskohtaisesti ne asiat, joiden osalta laitos ei täytä lainsäädännön vaatimuksia. Tämä tarkastus ei kuulu valvontasuunnitelman suunnitelmalliseen tarkastukseen. Suunnitelman mukaiset tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta ja silloin, kun kohteessa on toimintaa, jotta voidaan arvioida myös toiminnan hygieniaa. Tarkastus voidaan katsoa olevan ennakkoon ilmoittamaton silloin, kun toimija ei ehdi korjata tarkastettavaa asiaa ilmoittamisen ja tarkastuksen välisenä aikana. Tarkastuskäyntejä voidaan tehdä myös muulloin, esimerkiksi aamulla ennen varsinaista toiminta-aikaa. Tarkastuksia voidaan tehdä myös iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi suuriin yleisötilaisuuksiin, ravintoloihin ja grillikioskeihin. Yleensä tarkastus tehdään valvontakohteessa, mutta valvontaviranomainen voi jossakin tapauksissa tarkastaa esimerkiksi asiakirjoja myös virkapaikallaan. Jos elintarvikehuoneisto on perustettu toimijan kotiin, elintarvikevalvontaa tehdään asiakirjatarkastuksina, koska elintarvikehuoneistoa ei voida tarkastaa rikkomatta kotirauhaa. Jos kyseessä on terveysvaaraepäily, voidaan myös kotiin perustettuun elintarvikehuoneistoon tehdä tarkastus.

20 20(41) Ilmoitettuun elintarvikehuoneistoon tehtävä ensimmäinen tarkastus Ensimmäisellä tarkastuskäynnillä (aloitustarkastus) huomioitavia asioita: toiminnan luonne ja laajuus vastaavat ilmoitettua tilat, tilojen koko ja riittävyys, sijoittelu, rakenteelliset ratkaisut ja kunto sekä huoneiston varustelu yleistä siisteyttä ja toiminnan hygieniaa omavalvontasuunnitelma on riittävä elintarvikehuoneistossa harjoitettavan toiminnan luonteeseen sekä laajuuteen nähden Toiminnassa olevien elintarvikehuoneistojen tarkastus A. Tarkastukseen valmistautuminen ja asiakirjoihin perehtyminen, tarkastetaan valvontakohdetta koskevat asiapaperit ja mahdolliset lupaehdot mahdolliset valvontakohteelle annetut huomautukset tai määräykset valvontakohteesta otettujen viranomaisnäytteiden ja tiedoksi saatujen omavalvontanäytteiden tutkimustulokset mahdolliset edellisen tarkastuksen jälkeen kirjatut valitukset tms. B. Tarkastus, jonka sisältöön vaikuttavat kohde ja siellä harjoitettava toiminta harjoitettavien toimintojen tarkastus; onko harjoitettava toiminta myönnetyn luvan tai ilmoituksen mukaista omavalvonnan toteuttamisen tarkastus; päivittämistilanteen arviointi sekä toimintojen laajuudesta ja luonteesta riippuvan omavalvonnan toimivuuden tarkastus; suoritettujen mittausten ym. dokumentoinnin toteutuminen rakenteellisen hygienian tarkastus, johon kuuluu mm. tilojen, laitteiden ja välineiden kunnon sekä puhtauden arviointi toimintatapojen hygienian tarkastus; henkilökunnan työskentelyhygienian ja elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvien riskien arviointi henkilökuntaa koskevien vaatimusten toteutuminen, jos käsitellään helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita (hygieniaosaamistodistukset, tartuntatautilain mukaiset terveystodistukset) tuotteiden määräyksenmukaisuuden valvonta; mm. pakkausmerkinnät, kontaktimateriaalit ja laboratoriotutkimuksista saatava tieto jne. jäljitettävyyden toteutumisen tarkastus neuvontaa ja opastusta omavalvonnan toteuttamisesta ja lainsäädännön vaatimuksista alkaen otetaan käyttöön valtakunnallinen Oiva-järjestelmä (mm. valvontatietojen julkaiseminen) ravintoloiden ja elintarvikemyymälöiden valvonnassa. Evira ohjeistaa ja kouluttaa valvontaviranomaisia alkuvuodesta Oiva järjestelmän ohjeet ja lomakkeet otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti koulutuksen jälkeen. Laitosten suunnitelman mukainen tarkastus Laitosten suunnitelmallisessa valvonnassa käytetään apuna Eviran laatimia valvontaohjeita ja - lomakkeita (omavalvontajärjestelmän arviointilomakkeet, ns. ABCD -lomakkeet). Laitokseen tehtävistä tarkastuksista vähintään yksi on kattavampi tarkastus (perustarkastus) toiminnan laadun, omavalvonnan sekä HACCP järjestelmän toimivuuden arvioimiseksi. Vuoden aikana tulee laitok-

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN Kaikki valvontayksikön kunnat yhteensä Valvontakohdetyypit valvontalajeittain KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu 2015-2019

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma 2011-2014 Päivitys vuodelle 2012 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 Lahden kaupunki / Ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 20 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016 ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 215-219 PÄIVITYS 216 1 YLEINEN OSA... 4 Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyntä... 4 Ohjelmakauden 215 219 teema... 4 Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014 TOTEUMA 2014 Esipuhe Imatran seudun ympäristötoimen toiminta kattaa kunnat Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Asukkaita alueella on yhteensä

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset 1 / 13 Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset LIITE 2 Loppuraportin liite 2 Maria Närhinen Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. YMPÄRISTÖTERVEYDEN PERUSTASO... 3 3. KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.1.2017, 4 liite 1. Kuntayhtymähallitus XX.XX.2017, XX Terveydensuojelun valvonnan maksut Luvanvarainen toiminta 18 sekä ilmoituksenvarainen toiminta 18 a Ilmoituksen /

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 1 106 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja)

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja) Viranomainen vastaanottanut ilmoituksen / 20 Ilmoituksen aihe Dnro VLK/ / Vastaanottaja Päätöstiedot / 20 Työtilan tai toiminnon, josta voi aiheutua terveyshaittaa, sijoittuminen asuinrakennukseen tai

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Ympt ltk 26.3.2015 valvontasuunnitelman 2014 toteutuminen liite 2 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia.

Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia. 1(6) TERVEKUU 5.1 VERSION MUUTTUNEET JA UUDET OMINAISUUDET Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia. TOIMIPAIKKA, TOIMIJA JA TOIMINTA Mahdollisuus

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Maksut ja myyntitulot 2016 Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA J u l k a i s s u t 2011 Tornion kaupunginkanslia Nro 5 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.01.2011 hyväksymä Voimaantulopäivä 19.01.2011

Lisätiedot

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5.

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5. Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 20.1.2014, voimaantulo 21.1.2014. Kaupunginhallituksen 25.4.2016 muuttama, voimaantulo 1.5.2016 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta ohjelmakaudella 2015-2019 3 1.1 Yleiset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Luonnos 1.11.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Elintarvikelain mukaista valvontaa koskeva taksa 3 Sivu Terveydensuojelulain,

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 2)

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 2) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 2) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET...

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa vuodelle 2017

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa vuodelle 2017 Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa vuodelle 2017 Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Maksujen määräytymisperusteet... 4 3 Käsittely ja hyväksymismaksut... 4 4 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h)

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h) LIITE 1 Elintarvikevalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys -2019 Taulukosta on jätetty pois ne kohderyhmät, joihin kuuluvia valvontakohteita ei toimialueella ole EVIRA E1000 Maitoala E1000.10

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päätös 10.11.2015. Taksan voimaantulo 1.1.2016. Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 23.11.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 laatijat: Virpi Ala-Risku, Sari Ojanen, Päivi Kuismin, Risto Antikainen, Markku Rappe Versio 9.11.2015 Johtokunta 20.11.2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot