KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014"

Transkriptio

1 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

2 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT VALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT VALVONNAN MAKSULLISUUS VALVONNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI AIKATAULUT... 6 C. TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT... 7 C 1. TERVEYDENSUOJELU TERVEYDENSUOJELUN YLEISET TAVOITTEET SUUNNITELMAN PERUSTEET TARKASTUSTEN SISÄLTÖ VALVONTAKOHTEET, NIIDEN RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA JA VÄHIMMÄISRESURSSITARVE NÄYTTEET JA TUTKIMUKSET TERVEYDENSUOJELUN PAINOPISTEET VUOSILLE C 2. ELINTARVIKEVALVONTA ELINTARVIKEVALVONNAN YLEISET TAVOITTEET SUUNNITELMAN PERUSTEET VALVONTAKOHTEET VALVONTAKOHTEIDEN HYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELY TARKASTUSTEN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS JA TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA JA VÄHIMMÄISRESURSSITARVE OMAVALVONNAN VALVONTA ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEET OHJELMAKAUDELLA TERVEYSVAARATILANTEET JA TAKAISINVEDOT C 3. KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONTA KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN YLEISET TAVOITTEET JA TYÖNJAKO SUUNNITELMAN PERUSTEET ILMOITUSMENETTELY MAKSULLISUUS TURVALLISUUSASIAKIRJA VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUSTEN SISÄLTÖ TARKASTUSTEN TIHEYS, TARKASTUKSIIN KESKIMÄÄRIN KÄYTETTY AIKA JA KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN VÄHIMMÄISRESURSSITARVE C 4. TUPAKKALAIN VALVONTA TUPAKKALAIN VALVONNAN YLEISET TAVOITTEET SUUNNITELMAN PERUSTEET TARKASTUSTEN SISÄLTÖ VALVONTAKOHTEET, NIIDEN RISKILUOKITUS, TARKASTUSTIHEYS JA TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA TUPAKKALAIN VALVONNAN PAINOPISTEET VALVONTAOHJELMAKAUDELLA LABORATORIOT, JOIHIN VALVONTA TUKEUTUU... 36

3 3(41) C 5. KEMIKAALILAIN VALVONTA KEMIKAALIVALVONNAN YLEISET TAVOITTEET SUUNNITELMAN PERUSTEET TARKASTUSTEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ SEKÄ TOIMENPITEET D. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VOIMAVARAT VOIMAVAROJEN TARVE KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VOIMAVARAT... 41

4 4(41) A. JOHDANTO Ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua kansanterveyslain 66/1972 muutoksen 928/ :n mukaisesti. Edelleen tämän perusteella ympäristöterveydenhuollosta säädetään lisäksi terveydensuojelulaissa, elintarvikelaissa, kuluttajaturvallisuuslaissa, tupakkalaissa, kemikaalilaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa. Kunnan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden virkatehtäviä sisältyy edellä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien lisäksi eläintautilakiin, helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annettuun lakiin, eläinsuojelulakiin, eläinten kuljetuksesta annettuun lakiin, eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin sekä lääkelakiin (nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta). Ministeriöiden alaiset keskushallinnon valvontaviranomaiset suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat ympäristöterveydenhuoltoa valtakunnallisesti omilla toimialueillaan seuraavasti: - Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira): elintarvikelaki, eläinlääkintähuoltolaki - Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira): terveydensuojelulaki, tupakkalaki, elintarvikelaki (alkoholijuomat) - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö, kemikaalilainsäädäntö (terveydelle vaaralliset sekä palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit) - Suomen ympäristökeskus: kemikaalilainsäädäntö (ympäristölle vaaralliset kemikaalit) Kuntayhtymässä ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisena on ympäristöterveyslautakunta. Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto. B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT Tähän Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvät kunnalle kuuluvista ympäristöterveydenhuollon toimialoista elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, kuluttajaturvallisuusvalvonta, tupakkalain valvonta ja kemikaalilain valvonta. Lisäksi valvontasuunnitelmaan liitetään eläinlääkintähuoltolain 10 :n mukainen kunnan suunnitelma eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä. Tähän suunnitelmaan eivät sisälly poronlihan tarkastus ja nikotiinivalmisteiden myynnin ja varastoinnin valvonta. 2. VALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksen 665/ :n mukaisesti valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään: 2.1. tarkastuksen sisältö 2.2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys 2.3. tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 2.4. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteitten tutkiminen 2.5. valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2.6. terveydensuojelulain 15 :n, elintarvikelain 48 :n ja tupakkalain 14 a :n mukaisesti valvontasuunnitelman tulee sisältää tiedot laboratorioista, joihin valvonta tukeutuu. 3. ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN

5 5(41) Kuntayhtymän valmiussuunnitelma ympäristöterveyden erityistilanteita ja poikkeusoloja varten on päivitetty viimeksi Kemijärvellä suunnitelma on päivitetty viimeksi 2008 ja Sallassa Otetaan tavoitteeksi valmiussuunnitelman päivittäminen koko yhteistoiminta-alueen osalta viimeistään vuonna 2014, jolloin myös alueen mahdollinen laajeneminen on selvillä. 4. TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT Toimialoittain on laadittu seuraavat valvontasuunnitelmat: 1. Terveydensuojelulain valvontasuunnitelma (kohdassa C 1) 2. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma (C 2) 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma (C 3) 4. Tupakkalain valvontasuunnitelma (C 4) 5. Kemikaalilain valvontasuunnitelma (C 5) 6. Eläinlääkintähuoltolain valvontasuunnitelma 5. VALVONNAN MAKSULLISUUS Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän muistiossa (STM 2003:30) todetaan, että maksullisuuden laajentamisella pyritään tehostamaan ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön edellyttämää valvontaa sekä turvaamaan ympäristöterveydenhuollon voimavaroja. Kunnan valvontaviranomaisen tulee periä toiminnanharjoittajalta maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimisesta, valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen (EL 71, KuTuL 32, TsL 50, TupL 25 a ja KemL 60 ). Maksu peritään myös kohteiden hyväksymispäätöksistä, ilmoituksista tehtävistä päätöksistä ja lupakäsittelyistä sekä ilmoitusten vastaanottamisesta ja käsittelystä. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta peritään aluehallintovirastolta valvontatehtävien suorittamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa on päivitetty yhteistoimintaalueen aloittaessa toimintansa tammikuussa VALVONNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Valvonnan tulokset kerätään TerveKuu -rekisteriin, jota käytetään tiedonkeruun ja raportoinnin apuna. Ympäristöterveydenhuollon keskitetty valvontatietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto on meneillään valtakunnallisesti (KUTI-YHTI). Kunnan tulee päivittää ja korjata valvontakohdetietoja sekä syöttää valvontatietoja KUTI- ja YHTI -luokitusten mukaisesti omaan tietojärjestelmäänsä (TerveKuu). Valvontakohderekisterin päivittämistä on tehty kunnissa ja sitä jatketaan. Rekisterit yhdistetään. Vuonna 2013 aloitetaan TerveKuu -sovelluksessa ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän (YHTI) käytäntöön pano eli valvontakohde- ja valvontatiedot siirretään sähköisesti keskitettyyn valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Tähän tulee varata työaikaa. Tavoitteena on, että kohderekisteri olisi päivitetty kaikilta osin vuoden 2013 loppuun mennessä (niiltä osin, kun luokitukset ja valvontatietojen syöttämiset on käytettävissä) niin, että vuoden 2013 valvonnan toteutumatiedot saataisiin sähköisesti raportoitua keskitetyn tietojärjestelmän avulla.

6 6(41) 7. VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöitten osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin 2) tarkastusten kattavuus 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin; sekä 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Oman sisäisen seurannan lisäksi otetaan huomioon myös ulkopuolisten tekemät arvioinnit kunnan valvonnassa. Tällaisia ovat mm. aluehallintoviraston ja Eviran tekemät tarkastukset, aluehallintoviraston suorittamat paikallisen elintarvikevalvonnan auditoinnit ja ns. EU-tarkastuskäynnit. Lisäksi mahdollisesti kunnan itse tekemät tai ulkopuolisilla teetetyt auditoinnit otetaan huomioon arvioinnissa. Evira, Valvira ja aluehallintovirasto arvioivat suunnitelmiensa toteutumista. Evira voi pyytää tietoja arvioinneista vuosiraportointia varten. 8. AIKATAULUT 8.1. Suunnitelma Valtioneuvoston asetuksen 665/ :n mukaan kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma aluehallintovirastoon kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä. Valvontasuunnitelma on laadittu vuosille Mahdolliset valvontasuunnitelman olennaiset muutokset tuodaan ympäristöterveyslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli valvontasuunnitelmaan ei tule olennaisia muutoksia, suunnitelma tuodaan vuosittain tiedoksi ympäristöterveyslautakunnalle Valvonnan ja tutkimuksen tiedonkeruu Edellisen vuoden elintarvikevalvonnan ja tutkimuksen tiedot (kunnan ELTU ja VASU raportit) lähetetään tammikuun loppuun mennessä aluehallintovirastoon, joka toimittaa tarkistamansa lomakkeet Eviraan helmikuun loppuun mennessä Toteutumisen arviointi Kunnan tulee lähettää monijäsenisen toimielimen hyväksymä selvitys ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta aluehallintovirastolle vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valvontasuunnitelman toteutuminen käsitellään vuosittain helmikuun tai maaliskuun ympäristöterveyslautakunnassa.

7 7(41) C. TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT C 1. TERVEYDENSUOJELU 1.1. TERVEYDENSUOJELUN YLEISET TAVOITTEET Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä. Lain tarkoituksena on myös ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. 1.2 SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydensuojelulain 763/ :n perusteella kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma). Suunnitelmassa on huomioitu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laatima Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille TARKASTUSTEN SISÄLTÖ Terveydensuojelulain useimmat valvontakohteet ovat joko luvan- tai ilmoituksenvaraisia, jolloin terveydensuojeluviranomainen tekee hakemusta tai ilmoitusta koskevan päätöksen ennen kuin kohde tulee valvonnan piiriin. Pääsääntöisesti tämän jälkeen valvontakohde tulee suunnitelmallisen ja säännöllisen valvonnan kohteeksi. Myös ne valvontakohteet, jotka ovat nykyisen terveydensuojelulain tulkinnan mukaan ilmoitusvelvollisia, mutta eivät ole sitä aina olleet (esim. uskonnollisten yhdistysten tilat, teatterit) kuuluvat suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Näiltä kohteilta on perusteltua vaatia ilmoitus, mikäli esim. toiminnanharjoittaja vaihtuu tai tiloissa ja/tai toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Osaa ilmoitusvelvollisista toiminnoista ei tarvitse ottaa suunnitelmallisen valvonnan piiriin, vaan ilmoituskäsittelyn jälkeen näitä kohteita tarkastetaan tarpeen mukaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty tarkastusten sisältö kohdetyypeittäin: Kohdetyypit TsL 13 1 mom. 1 kohdan kohteet (työtilat) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot Tarkastuksella huomioidaan: vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu asutuksen läheisyys, asukkaiden määrä, asukkaiden häiriöalttius harjoitettavan toiminnan laatu, toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju) yleinen siisteys rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto ilmanvaihto tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito pesu- ja pukeutumistilat käymälät ja muut sosiaalitilat

8 8(41) Julkinen majoitushuoneisto hotellit matkustajakodit ja muu majoitus leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala tai kylpylä uimahalli uima-allas, uimala kylpylät ja vesipuistot Yleinen uimaranta Asetuksen (177/2008) mukainen uimaranta Muu yleinen uimaranta Eläinsuojat ja -aitaukset tai vastaavat asemakaava alueella sisäilman laatu ja ilmanvaihto toiminnan aiheuttama melu asiakasmäärät tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen harjoitettavan toiminnan laatu käytettävän talousveden laatu jätehuollon järjestelyt vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito varustelutaso majoitustilat, yleiset tilat, käymälät ja pesu- ja saunatilat sisäilman laatu ja ilmanvaihto toiminnan aiheuttama melu asiakasmäärät tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen harjoitettavan toiminnan laatu käytettävän talousveden laatu jätehuollon järjestelyt vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu henkilöstön allasvesihygieeninen osaaminen valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuminen tulosten ja poikkeamien raportointi terveydensuojeluviranomaiselle onko poikkeamien johdosta ryhdytty toimenpiteisiin allasveden laatuvaatimusten täyttymisen seuranta ovatko vedenlaatutulokset asiakkaiden nähtävillä vedenpuhdistuslaitteiden toiminta, niiden huolto ja käyttötarkkailu ilmanvaihto ja sisäilman laatu yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt sauna- ja pesutilat kalusteiden ja pintojen kunto jätehuollon järjestelyt kemikaalien käsittely ja varastointi asiakasmäärät ja kirjanpito niistä vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu uimarannan siivous ja jätehuolto yleiseen käyttöön tarkoitetut käymälät ja pukeutumistilat ovatko vedenlaatutulokset asiakkaiden nähtävillä ilmoitustaululla kieltotaulu, jolla kielletään koirien ja muiden kotieläinten oleskelu uimarannalla riskit uimaveden laadulle kävijämäärät asetuksen (177/2008) mukaisille uimarannoille uimavesiluokitus ja uimavesiprofiili tiedottaminen erityistilanteisiin varautuminen vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu eläinsuojan, jaloittelupaikan ja ympäristön siisteys lannan, virtsan ja rehujen käsittely rakenteiden kunto ja tarkoituksenmukaisuus eläinlaji huomioon ottaen

9 9(41) Koulu tai oppilaitos peruskoulu lukio, yliopisto, kansalaisopisto keskiasteen eril. oppilaitokset Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat Vanhainkodit, palvelutalot ja muut asumispalvelut Parturi, kampaamo toiminnan aiheuttama haitta (melu, haju, tuhoeläimiä) talous- tai uimaveden saastumisriski eläinten laji ja lukumäärä, etäisyys rajanaapureihin lähialueen muu käyttötarkoitus ja häiriöalttius talousvesikaivojen läheisyys vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat valaistus sisäilman laatu ja ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen harjoitettavan toiminnan laatu käytettävän talousveden laatu toiminnan aiheuttama melu pöly ja haju kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt, piha-alueet oppilasmäärät ja tilojen riittävyys oppilasmäärään nähden vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat vaatteiden käsittely valaistus ilmanvaihto sisäilman laatu tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu melu jätehuolto, piha- ja leikkialueet lapsimäärät ja tilojen riittävyys lapsimäärään nähden vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat valaistus ilmanvaihto sisäilman laatu tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu melu jätehuolto piha-alueet asiakasmäärät vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu harjoitettavan toiminnan laatu toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju)

10 10(41) Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai - hoitopaikka, solarium Julkinen kuntosali tai liikuntatila Hautausmaat Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt välineiden siisteys ja puhdistus käsihygienia työvaatteet pesutilat käymälät rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu harjoitettavan toiminnan laatu toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju) yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt välineiden siisteys ja puhdistus käsihygienia työvaatteet pesu- ja pukeutumistilat käymälät rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys, jätehuollon järjestelyt saako asiakas tarvitsemiaan erityistietoja ja ohjeita vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu tilojen ja välineiden siisteys ja puhdistus sekä huolto ja ylläpito ilmanvaihto siivousjärjestelyt pesu- ja pukeutumistilat käymälät jätehuolto vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu ruumiiden säilytys hautojen peittäminen yleisökäymälät yleinen siisteys jätehuollon järjestelyt toiminnan aiheuttama haitta (melu, haju, pöly, talousveden saastumisriski, uimaveden saastumisriski) (pohjavesitilanne alueella) vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu toiminnan luonne ja laajuus määrittelee tarkastustoimintaa (altistuvien määrä, altistava tekijä) harjoitettavan toiminnan laatu toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju) yleinen siisteys rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto

11 11(41) Talousvettä toimittavat laitokset vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d Talousvettä toimittavat laitokset vähintään käyttäjää tai talousvettä tuotetaan m3/d muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset alle 50 käyttäjää tai alle talousvettä tuotetaan alle 10 m3 /d muu asetuksen 401/2001 mukainen kohde ilmanvaihto tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt saako asiakas tarvitsemiaan erityistietoja ja ohjeita vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus erityistilannesuunnitelmat ja varautuminen laitoksen suorittama käyttötarkkailu tilojen siisteys ja kunto vedenottamoiden rakenteiden ja verkoston kunto sekä niiden kunnon seuranta saneeraaminen kemikaalien käyttö ja varastointi vedenlaadusta tiedottaminen vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus erityistilannesuunnitelmat ja varautuminen laitoksen suorittama käyttötarkkailu tilojen siisteys ja kunto vedenottamoiden rakenteiden ja verkoston kunto sekä niiden kunnon seuranta saneeraaminen kemikaalien käyttö ja varastointi vedenlaadusta tiedottaminen vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu soveltaen samat kuin yllä toiminnan laajuus (elintarvikealan yritykset, julkinen tai kaupallinen toiminta)

12 12(41) 1.4. VALVONTAKOHTEET, NIIDEN RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS TERVEYDENSUOJELULAIN KOHTEET (ilmoituksen- tai luvanvaraiset kohteet) 13 1 mom. 1 TsL 13 1 MOM. 1 KOHDAN KOHTEET riskiluokka tarkastustiheys/v (Valvira) K-L YTH 2-1 (0,3-0,2) 0 kohde lkm tarkastuk-set yht. lkm/v (keskimäärin) Alustava suunnitelma mom. 2 JULKISET HUVI- JA KOKOON- TUMISHUONEISTOT 2-1 (0,5-0,2) Lasten ja nuorten kohteet: kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot, lasten sisäleikkipuistot luentosalit ja auditoriot muualla kuin koulujen tai oppilaitosten yhteydessä elokuvateatterit, konserttisalit, juhlahuoneistot, esityksiin ja tapahtumiin varatut sisätilat kirkot ja muut uskonnollisten yhdistysten tilat 2 (0,5-0,3) 0,3 5 1, (0,25) 0, (0,2) 0,2 1 0, (0,2) 0,2 14 2,8 3 3 bingohallit, tanssisalit ja -lavat 1 (0,2) 0,2 6 1, mom. 2 messu- ja kongressikeskukset, muut kokoontumis- ja juhlahuoneistot JULKINEN MAJOITUSHUONEIS- TO 1 (0,2) 0,2 4 0, ,3-0,2 hotellit 1 (0,2 ) 0,2 8 1,6 3 3 hostellit, kuten retkeilymajat, retkeilyhotellit, kesähotellit, huoneistohotellit, matkustajakoti/motelli, täyshoitola aamiaismajoitus sekä majoitus maatilamatkailun yhteydessä lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit 2-1 (0,2) 0,2 16 3, (0,2) (0,3-0,2) 0,2 13 2, mom mom. 3 muu loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen, asuntolat, yömajat, pakolaisten vastaanottokeskukset 2-1 (0,3 0,2) 0,2 18 3,6 3 4 YEINEN SAUNA YLEINEN UIMAHALLI, UIMA ALLAS, UIMALA, YLEINEN UI- MARANTA TAI KYLPYLÄ uimahalli 1 (2 1) uima-allas, uimala 3 (2 1)

13 13(41) 13 1 mom mom mom. 5 kylpylä 3 (2 1) asetuksen 177/2008 mukaiset uimarannat (2 1) muut yleiset uimarannat (myös 2 (2 1) talviuintipaikat) ELÄINSUOJAT JA AITAUKSET ASEMAKAAVA ALUEELLA TAI VASTAAVA 1 (0,3-0,25) 0,25 KOULU TAI OPPILAITOS 2-1 0,3 1 0, peruskoulu 2-1 (0,3) 0,3 11 3,3 3 3 lukio, kansalaisopisto 1 (0,3) 0,3 3 0,3 1 0 keskiasteen eril. oppilaitokset 1 (0,3) 0,3 3 0,3 1 2 PÄIVÄ-, LASTEN- TAI VAN- 2 0,5-0,3 HAINKODIT JA VASTAAVAT päiväkoti, lasten päivähoito sekä esiopetustilat 2 (0,5-0,3) 0,3 9 2, mom mom mom mom mom mom.5 lasten leikki- ja päivätoiminta, iltapäiväkerhot lastenkodit, koulukodit ja muut vastaavat lastensuojelun yksiköt vanhainkodit ja muut vastaavat vanhustenhuollon yksiköt MUUT SOSIAALIALAN YKSI- KÖT erityisryhmien kohteet, kehitysvammaisten laitokset, päihdehuoltolain mukaiset laitokset ja muut vastaavat 2 (0,5-0,3) 0,3 1 0, (0,5-0,3) 0,3 1 0, (0,5-0,3) 0,3 12 3, ,5-0,3 2 (0,5-0,3) 0,3 4 1,2 2 2 PARTURI, KAMPAAMO 1 (0,2) 0,2 21 4,2 4 4 KAUNEUSHOITOLA TAI MUU IHONKÄSITTELY TAI HOITOPAIKKA, SOLARIUM JULKINEN KUNTOSALI TAI LII- KUNTATILA HAUTAUSMAA TAI HAUTA- PAIKKA MUUT LAITOKSET JA HUO- NEISTOT, JOISSA HARJOITE- TUSTA TOIMINNASTA SAAT- TAA AIHEUTUA KÄYTTÄJÄLLE TERVEYSHAITTAA 18 TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAT LAITOKSET (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m 3 /d) 2-1 (0,5-0,3) 0,3 11 3, ,3-0,25 0, , (0,2) 0,2 11 2, ,5-0,3 0 3 (2 1)

14 14(41) 18 TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAT LAITOKSET (vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjää tai vähintään 10 mutta alle 1000 m 3 /d) tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde 19 TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAT LAITOKSET (alle 50 käyttäjää tai alle 10 m 3 /d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde) 3 (2 1) (0,5 jos vain jakelua) 1-0, (1-0,5*) (*jos vain jakelua) 1-0, , tarkastuksia keskimäärin kpl/v Riskiluokka Luokkaan 3 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa, esim. altistuvien määrä on suuri, toiminta on herkkä häiriöille, vaikutukset terveyteen ovat merkittäviä, altistusaika on pitkä (korkea riski). Luokkaan 2 kuuluvat ne kohteet, joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa (keskisuuri riski). Luokkaan 1 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu terveystai viihtyvyyshaittaa, esim. toimintoja on vähän, ne ovat rajoitettuja, altistuvien määrä on pieni, terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä, toiminta ei ole herkkä häiriöille, altistusaika on lyhyt (matala riski). Tarkastustiheydet 2 = kaksi kertaa vuodessa 1 = kerran vuodessa 0,5 = joka toinen vuosi 0,3 = kerran kolmessa vuodessa 0,25 = kerran neljässä vuodessa 0,2 = kerran viidessä vuodessa 1.5 TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA JA VÄHIMMÄISRESURSSITARVE Valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti tarkastuksiin tulisi varata keskimäärin aikaa 2 8 tuntiin kohteesta riippuen. Vaativammat kohteet voivat vaatia jopa useamman henkilötyöpäivän. Käytettäessä Valviran antamia keskimääräisiä tarkastusaikoja terveysvalvonnan suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin tulisi olla käytettävissä aikaa vähintään 557 työtuntia eli noin 75 henkilötyöpäivää (htpv). Muuhun kuin suunnitelman mukaisiin tarkastuskäynteihin tulee terveydensuojelussa varata työaikaa mm. näytteenottoihin, talousveden valvontatutkimusohjelmien valmisteluun ja seurantaan, valituksista johtuviin ja muihin ei valvontasuunnitelman mukaisiin tarkastuskäynteihin (esim. asunnontarkastukset), tutkimus- ja tarkastustulosten vuoksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, koulutukseen, neuvontaan ja ohjaukseen, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn. Lisäksi vuonna 2013 aloitetaan Terve- Kuu -sovelluksessa ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän (YHTI) käytäntöön pano eli valvontakohde- ja valvontatiedot siirretään sähköisesti keskitettyyn valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Tämä vaatii myös asiakasrekisterin (TerveKuu) tietojen tarkastamista ja ajan tasalle saattamista koko yhteistoiminta-alueella. Näihin, ei suunnitelman mukaisiin tehtäviin, arvioidaan terve-

15 15(41) ysvalvonnassa tarvittavan aikaa noin 100 henkilötyöpäivää vuodessa. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan kokonaisresurssitarve on siten yhteensä noin 175 henkilötyöpäivää vuodessa. 1.6 NÄYTTEET JA TUTKIMUKSET Terveydensuojelulaki ja sen perusteella annetut säädökset määrittelevät osin tarkasti tarvittavat näytemäärät ja näytteistä tehtävät analyysit. Erityisesti talous- ja uimavesien valvonta keskittyy pääosin näytteiden tutkimuksiin ja tutkimustulosten perusteella tehtäviin toimenpiteisiin Talousvesinäytteet Vesilaitosten omistajien kanssa yhteistyössä on laadittu jokaiselle vedenottamolle valvontatutkimusohjelmat, jotka tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein. Valvontatutkimusohjelmat on tarkistettu ja päivitetty Pelkosenniemellä ja Savukoskella vuosille Kemijärvellä valvontatutkimusohjelman päivitys on viivästynyt resurssipulan myötä, ohjelmien päivitys saatetaan loppuun vuoden 2013 alkupuolella. Myös Sallan valvontatutkimusohjelmat tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään. Talousveden laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: STM asetus (461/2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista STM asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista Uima-allasvesinäytteet STM asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista määrittelee uima-allasvesien näytteenoton ja tulosten tulkinnan Uimarantavesinäytteet STM:n asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, määrittelee ns. EU-uimarannan veden näytteenoton ja valvonnan. STM:n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, määrittelee asetuksen mukaisten pienten uimarantavesien näytteenoton ja valvonnan Sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteet Sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteitä otetaan tarvittaessa harkinnan mukaan. Tarvittaessa sisäilman laadun selvitykset teetetään kiinteistön kustannuksella sen valitsemaa ja terveysvalvontaviranomaisen hyväksymää asiantuntijaa käyttäen Muut näytteet Puhtausnäytteitä otetaan uimahallista kerran vuodessa (10-30 näytettä/kohde).

16 16(41) Laboratoriot Talous- ja uimavesinäytteet tutkitaan pääsääntöisesti Ahma Ympäristö Oy:n laboratoriossa (Finas akkreditoitu, T131, Eviran hyväksymä), tarvittaessa käytetään myös muita Eviran hyväksymiä laboratorioita. Sisäilmanäytteitä ja puhtausnäytteitä tutkitaan Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa ja tarvittaessa työterveyslaitoksen laboratoriossa. Näytteitä voidaan lähettää tutkittaviksi myös muihin Eviran toimialakohtaisesti hyväksymiin laboratorioihin TERVEYDENSUOJELUN PAINOPISTEET VUOSILLE uimavesi talousvesi asetuksen 401/2001 mukaiset talousvettä toimittavat laitokset: erityistilannesuunnitelman laatiminen/päivittäminen asetuksen 401/2001 mukaiset talousvettä toimittavat laitokset: erityistilannesuunnitelman laatiminen/päivittäminen ilmoituksenvarainen toiminta tai huoneisto asetuksen 461/2000 mukaiset talousvettä toimittavat laitokset: erityistilannesuunnitelman laatiminen/päivittäminen, valvontatutkimusohjelman päivittäminen sekä näytemäärien tarkastus kohteet, joita lapset ja nuoret käyttävät (päiväkodit, koulut, oppilaitokset, iltapäiväkerhot, leirikeskukset jne.) majoitus- ja kokoontumishuoneistot kohteet, joita lapset ja nuoret käyttävät (päiväkodit, koulut, oppilaitokset, iltapäiväkerhot, leirikeskukset jne.) majoitus- ja kokoontumishuoneistot C 2. ELINTARVIKEVALVONTA 2.1. ELINTARVIKEVALVONNAN YLEISET TAVOITTEET Elintarvikelain tarkoituksena on: 1) varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu; 2) varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan; 3) suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta; 4) varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys; 5) turvata korkealaatuinen, riskiperusteinen ja tasapuolinen elintarvikevalvonta; ja 6) osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä. 2.2.SUUNNITELMAN PERUSTEET Elintarvikelain 23/ :n mukaisesti kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma) siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajaa taloudellisilta tappioilta. Suunnitelmassa on huomioitu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima Valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman vuosille

17 17(41) 2.3.VALVONTAKOHTEET Valvontaviranomaisella tulee olla ajan tasalla olevat tiedot kaikista alueensa elintarvikevalvontakohteista. Näitä ovat: ilmoittamista ja hyväksyntää edellyttävät elintarvikehuoneistot (elintarvikelain muutos 352/ ja 15 ) mukaan lukien ns. virtuaalihuoneistot, liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kuljetustoiminta; liikkuvat elintarvikehuoneistot, joista on jo tehty ilmoitus toiselle paikkakunnalle ja joiden saapumisesta valvontaviranomaisen alueelle tiedotetaan valvontaviranomaiselle (elintarvikelain muutos 352/ a.1 ); liikkuva elintarvikehuoneisto merkitään kuitenkin rekisteriin vain siinä valvontayksikössä, joka on hyväksynyt ko. huoneiston tai käsitellyt ko. huoneistosta tehdyn ilmoituksen toimijat, jotka valmistavat tai saattavat markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita (kontaktimateriaalialan toimijat) (elintarvikelain muutos 643/ a ); sekä ilmoittamista edellyttävät elintarvikkeiden alkutuotantopaikat (elintarvikelain muutos 352/ ). 2.4.VALVONTAKOHTEIDEN HYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELY Alkutuotantopaikkojen ja elintarvikehuoneistojen ilmoitus- ja hyväksymismenettelyistä on säädetty elintarvikelain ja 22 :ssä ja valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa (elintarvikelain muutos 352/2011) Valvontakohteiden hyväksyminen Elintarvikealan toimijan, joka käsittelee eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asia pidempää käsittelyä. Laitoksen vaatimuksenmukaisuuden selvittäminen edellyttää tarkastuskäyntiä. Laitoksen hyväksymisestä tai ehdollisesta hyväksymisestä tehdään päätös. Toiminnan laitoksessa saa aloittaa, jos laitos täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset ja laitos on hyväksytty Valvontakohteesta ilmoittaminen Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Toiminnan saa aloittaa, jos elintarvikehuoneisto täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole varsinaista huoneistoa elintarvikkeiden käsittelyä varten, mutta jotka toimivat elintarvikeketjun osana (ns. virtuaalihuoneistot). Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä valvontaviranomaiselle. Kontaktimateriaalialan toimijan on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toimipaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

18 18(41) Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on ilmoitettava myös annettujen tietojen oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Valvontaviranomaisen on ilmoitettava alkutuotannon toimijalle vastaanottaneensa ilmoituksen tai saaneensa tiedon toiselta viranomaiselta. Elintarvikelain muutoksen (352/2011) 13.6 :ssä sekä 22.3 ja 22.4 :ssä on lueteltu elintarvikealan ja alkutuotannon toimintoja, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle Tiedottaminen Elintarvikelain 15 a :n mukaan liikkuvan elintarvikehuoneiston harjoittamasta elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa on toimijan tiedotettava viranomaiselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedot on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista TARKASTUSTEN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ Tarkastusten tarkoituksena on selvittää, täyttääkö tarkastettava kohde elintarvikelain 23/2006 ja sen perusteella annettujen asetusten sekä elintarvikkeiden valvontaa, turvallisuutta ja terveydellistä laatua sekä elintarvikehuoneistojen ja alkutuotantopaikkojen hygieniaa koskevan Euroopan yhteisön lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tarkastus on määritelty valvonta-asetuksessa (EY) 882/2004 minkä tahansa näkökohdan tutkimiseksi sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta lainsäädännössä sille esitettyjen oikeudellisten vaatimusten mukainen. Valvonta-asetuksen mukaan elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta. Tarkastuskäynnillä voidaan tarkastaa koko valvontakohde ja sen toiminnot tai vain jokin osa-alue. Tarkastukseen voi sisältyä näytteenottoa ja mittauksia. Tarkastuksen laajuus riippuu kohdetyypistä sekä siitä onko kyseessä aloitustarkastus vai muu suunnitelmallinen tarkastus. Tarkastus sisältää yleensä aiemmin todettujen epäkohtien korjaamisen seurantaa. Pelkkää näytteenottoa kohteessa ei katsota tarkastukseksi. A. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset ilmoitetun elintarvikehuoneiston ensimmäinen tarkastus (aloitustarkastus) suunnitelmallinen tarkastus ensisaapumisvalvontatarkastukset (sopimus Eviran kanssa) B. Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvät tarkastukset C. Muut tarkastukset asiakasvalituksen perusteella tehty tarkastus ruokamyrkytysepäilyn johdosta tehty tarkastus muu tarkastus Aloitustarkastukset tehdään elintarvikehuoneistojen ilmoituksen käsittelyn jälkeen kohteen riskinarvioinnin mukaan viimeistään joko yhden, kolmen tai kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Tarkastus voidaan tehdä myös ennen toiminnan aloittamista, jos ilmoituksen perusteella on syytä epäillä, että elintarviketurvallisuus tai kuluttajansuoja saattaa vaarantua, ellei riskienhallintakeinoista varmistuta ennen toiminnan alkamista. Tarkastuksen pääasiallinen tarkoitus on

19 19(41) selvittää elintarvikehuoneiston toimintaedellytykset. Aloitustarkastukset pyritään tekemää yhden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Mikäli tähän ei päästä, noudatetaan seuraavia aikarajoja: Viimeistään yhden kuukauden kuluessa tehdään tarkastukset pääsääntöisesti sellaisiin kohteisiin, joissa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai huoneistossa valmistetaan elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu erityisryhmille (esim. gluteenittomat elintarvikkeet). Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi ravintolat, laitoskeittiöt, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevät myymälät ja ulkomyyntipisteet. Viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tehdään tarkastukset sellaisiin kohteisiin, joissa valmistetaan, myydään, tarjoillaan, säilytetään, kuljetetaan tai muuten käsitellään pakkaamattomia, ei helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai säilytetään, kuljetetaan ja myydään pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi varastot, ns. laatikkomyymälät ja kioskit. Viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tehdään tarkastukset pääsääntöisesti sellaisiin kohteisiin, joissa myydään, säilytetään tai muuten käsitellään ainoastaan pakattuja elintarvikkeita, jotka eivät säilyäkseen vaadi kylmä- tai kuumasäilytystä. Vastaavaa jaottelua käytetään päätettäessä tarkastuksen ajankohdasta, kun elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu. Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät laitokset ovat edelleen hyväksymismenettelyn piirissä. Hyväksyttävä elintarvikehuoneisto (laitos) tarkastetaan ennen toiminnan aloittamista tai ennen toiminnan olennaista muuttamista hyväksymiskäsittelyn yhteydessä. Tarkastuskäynnillä huomioidaan, että laitoksen rakenteet, toiminnot ja laitteisto ovat pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaisia, että laitoksessa on mahdollista toimia lainsäädännön vaatimuksia noudattaen. Hyväksymistarkastuksessa arvioidaan laitoksen omavalvontasuunnitelman sisältö, jonka tulee olla riittävä terveys-vaarojen estämiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tuotannon kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta tulee olla kuvattuna. Laitoksen näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma sekä tieto omavalvontatutkimuksiin käytettävästä laboratoriosta tulee olla kuvattuna. Hyväksymistarkastuksesta kirjoitetaan tarkastuskertomus, josta käy ilmi täyttääkö laitos hyväksymisen edellyttämät vaatimukset. Tarkastuskertomukseen kirjataan yksityiskohtaisesti ne asiat, joiden osalta laitos ei täytä lainsäädännön vaatimuksia. Tämä tarkastus ei kuulu valvontasuunnitelman suunnitelmalliseen tarkastukseen. Suunnitelman mukaiset tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta ja silloin, kun kohteessa on toimintaa, jotta voidaan arvioida myös toiminnan hygieniaa. Tarkastus voidaan katsoa olevan ennakkoon ilmoittamaton silloin, kun toimija ei ehdi korjata tarkastettavaa asiaa ilmoittamisen ja tarkastuksen välisenä aikana. Tarkastuskäyntejä voidaan tehdä myös muulloin, esimerkiksi aamulla ennen varsinaista toiminta-aikaa. Tarkastuksia voidaan tehdä myös iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi suuriin yleisötilaisuuksiin, ravintoloihin ja grillikioskeihin. Yleensä tarkastus tehdään valvontakohteessa, mutta valvontaviranomainen voi jossakin tapauksissa tarkastaa esimerkiksi asiakirjoja myös virkapaikallaan. Jos elintarvikehuoneisto on perustettu toimijan kotiin, elintarvikevalvontaa tehdään asiakirjatarkastuksina, koska elintarvikehuoneistoa ei voida tarkastaa rikkomatta kotirauhaa. Jos kyseessä on terveysvaaraepäily, voidaan myös kotiin perustettuun elintarvikehuoneistoon tehdä tarkastus.

20 20(41) Ilmoitettuun elintarvikehuoneistoon tehtävä ensimmäinen tarkastus Ensimmäisellä tarkastuskäynnillä (aloitustarkastus) huomioitavia asioita: toiminnan luonne ja laajuus vastaavat ilmoitettua tilat, tilojen koko ja riittävyys, sijoittelu, rakenteelliset ratkaisut ja kunto sekä huoneiston varustelu yleistä siisteyttä ja toiminnan hygieniaa omavalvontasuunnitelma on riittävä elintarvikehuoneistossa harjoitettavan toiminnan luonteeseen sekä laajuuteen nähden Toiminnassa olevien elintarvikehuoneistojen tarkastus A. Tarkastukseen valmistautuminen ja asiakirjoihin perehtyminen, tarkastetaan valvontakohdetta koskevat asiapaperit ja mahdolliset lupaehdot mahdolliset valvontakohteelle annetut huomautukset tai määräykset valvontakohteesta otettujen viranomaisnäytteiden ja tiedoksi saatujen omavalvontanäytteiden tutkimustulokset mahdolliset edellisen tarkastuksen jälkeen kirjatut valitukset tms. B. Tarkastus, jonka sisältöön vaikuttavat kohde ja siellä harjoitettava toiminta harjoitettavien toimintojen tarkastus; onko harjoitettava toiminta myönnetyn luvan tai ilmoituksen mukaista omavalvonnan toteuttamisen tarkastus; päivittämistilanteen arviointi sekä toimintojen laajuudesta ja luonteesta riippuvan omavalvonnan toimivuuden tarkastus; suoritettujen mittausten ym. dokumentoinnin toteutuminen rakenteellisen hygienian tarkastus, johon kuuluu mm. tilojen, laitteiden ja välineiden kunnon sekä puhtauden arviointi toimintatapojen hygienian tarkastus; henkilökunnan työskentelyhygienian ja elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvien riskien arviointi henkilökuntaa koskevien vaatimusten toteutuminen, jos käsitellään helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita (hygieniaosaamistodistukset, tartuntatautilain mukaiset terveystodistukset) tuotteiden määräyksenmukaisuuden valvonta; mm. pakkausmerkinnät, kontaktimateriaalit ja laboratoriotutkimuksista saatava tieto jne. jäljitettävyyden toteutumisen tarkastus neuvontaa ja opastusta omavalvonnan toteuttamisesta ja lainsäädännön vaatimuksista alkaen otetaan käyttöön valtakunnallinen Oiva-järjestelmä (mm. valvontatietojen julkaiseminen) ravintoloiden ja elintarvikemyymälöiden valvonnassa. Evira ohjeistaa ja kouluttaa valvontaviranomaisia alkuvuodesta Oiva järjestelmän ohjeet ja lomakkeet otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti koulutuksen jälkeen. Laitosten suunnitelman mukainen tarkastus Laitosten suunnitelmallisessa valvonnassa käytetään apuna Eviran laatimia valvontaohjeita ja - lomakkeita (omavalvontajärjestelmän arviointilomakkeet, ns. ABCD -lomakkeet). Laitokseen tehtävistä tarkastuksista vähintään yksi on kattavampi tarkastus (perustarkastus) toiminnan laadun, omavalvonnan sekä HACCP järjestelmän toimivuuden arvioimiseksi. Vuoden aikana tulee laitok-

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON. VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON. VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymptervltk 12.12.2013 60 Liite 1 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 2(37) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Lisätiedot

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO LIITE 2 VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUSMÄÄRÄT 2015 1. ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTA (Tarkastusmäärät perustuvat 2013 EVOon) lkm tark. lkm/v EVO aika aika yht. (h) h/tark.evo EVO Turun tark lkm /v (kaikki

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 2 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN Kaikki valvontayksikön kunnat yhteensä Valvontakohdetyypit valvontalajeittain KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu 2015-2019

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma 2011-2014 Päivitys vuodelle 2012 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 hdetyypit valvontalajeittain hteiden kesto Liite 1. hteet ja resurssitarkastelu 2015-2019 KAIKKI KUNNAT YHTEENSÄ VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS VALVONTAYKSIKÖN TYÖSUUNNITELMA työaika Elintarvike valvontakohdetyypit

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJE- LULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta -

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 Sisällysluettelo 1. Taustaa...1 Terveydensuojelun tarkoitus ja tehtävä... 1 Kunnan terveydensuojelulain valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov syyskuu Tarkastus Vastuuhenkilö(t) myynti- ja

Lisätiedot

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Lomake 21: ILMOITUS 1 / 5 elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Toimija täyttää soveltuvin osin Ilmoitus elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.12.2013, 37 Liite 1 Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 (6) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 Elintarvikkeiden myynti Tarkastus

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 17.12.2014 42 Liite 2 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

2*!,0 **"(-!+*+!,,--!... 14 30!"#-(!!%!0+ &$!!--!!... 14 4*"!'+",-0 -"(!"*#"!0,(-!/*"!(!- $+&,($!&... 15 5-0'!/-*#!... 16

2*!,0 **(-!+*+!,,--!... 14 30!#-(!!%!0+ &$!!--!!... 14 4*!'+,-0 -(!*#!0,(-!/*!(!- $+&,($!&... 15 5-0'!/-*#!... 16 3!... 5 "#"!$#%&'"(!)... 5 *+!,!--!. ""- '"(," '+""!"/!',(!0(!"-$(... 6 *+++"' #" - /-,"*)(!)'-(0'(("!... 7 1,(0**"(00(... 8 2'"!$"(!"*!-"("" +'0!0#" -... 9 3*+!!-0!0#"(- (-0'!/'+""!"... 9 *"!'+",-+*+!(00

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012

HAMINAN KAUPUNGIN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012 HAMINAN KAUPUNGIN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo 2 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012 1.1 Johdanto 5 1.2 Tarkastuksen

Lisätiedot

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1 Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.24 Sivu Terveydensuojelu 37 3739,7 26 36 Ilmoituksen/hakemuksen käsittely 56 6453,25 8 Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset -

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA 1 (2) ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukainen elintarvikehuoneisto. Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 () Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.017 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely Tarkastus 1 Elintarvikkeiden myynti

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 Lahden kaupunki / Ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2014 1(20) SISÄLLYSLUETTELO I. Yleistä... 2 II. Elintarvikevalvontasuunnitelman päivitys... 3 III. Terveydensuojelulain valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 4 :n 26 kohdan nojalla viranhaltijat,

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 20 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään.

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 19.12.2013 1. Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016 ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 215-219 PÄIVITYS 216 1 YLEINEN OSA... 4 Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyntä... 4 Ohjelmakauden 215 219 teema... 4 Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen 40 /h

Liite 4 / johtokunta * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen 40 /h Liite 4 / johtokunta 13.2.2017 Hyväksytty johtokunta 13.2.2017 20 Voimassa 1.3.2017 alkaen MAKSUTAULUKKO * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen /h TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016 toiminnoille Lisätar kastus Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub Henkilöstöravintolat, pitopalvelu

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle Vastuuhenkilö Harriet Wallin Sivu/sivut 1 / 6 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10119/1 3.8.2011 Hyväksyjä Kyösti Siponen Käyttöönotto 1.9.2011 Valvontaosasto Elintarvikealan toimijan

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2)

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014 TOTEUMA 2014 Esipuhe Imatran seudun ympäristötoimen toiminta kattaa kunnat Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Asukkaita alueella on yhteensä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto (13.12.2010 70). Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän (13.12.2010 69) ympäristöterveyslautakunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot