Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006"

Transkriptio

1 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus 4 Tutkimusalue I Työmarkkinat, verotus ja sosiaaliturva 4 Tutkimusalue II Verotus ja talouskasvu 6 Tutkimusalue III Ympäristö ja infrastruktuurit 8 Tutkimusalue IV Hyvinvointipalvelut ja aluekehitys 10 Tietohallinto 12 Viestintä ja tietopalvelu 12 Hallinto 13 Neuvottelukunta TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan taloudellisuus Toiminnan tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS 31 LIITTEET 32 Tuotokset 32 Yhteenveto julkaisuista

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT tuottaa päätöksenteon tueksi tutkimustietoa julkisen sektorin voimavarojen tehokkaasta käytöstä sekä julkisen sektorin toimenpiteiden vaikutuksista kansantalouden toimintaan. Tutkimushankkeissa arvioidaan myös sopeutumisstrategioita tuleviin muutoksiin. Vuosi 2006 oli uuden kolmivuotisen tutkimusohjelman Tuottavuus, palvelut ja hyvinvointi ensimmäinen toteuttamisvuosi. Ohjelmassa korostuvat palvelutuotannon tuottavuuden kehittämisen, kestävän taloudellisen kasvun sekä talouden sopeutumiskykyä edistävän rakennepolitiikan edellyttämät tutkimustarpeet. Tutkimustoiminnan lähtökohdat kytkeytyvät valtiovarainhallinnon yhteiseen strategiaperustaan ja koko hallinnonalan yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintavuosi oli tuloksellinen tuotosten määrän ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Vuoden aikana valmistui useita tutkimuksia julkisten palveluiden tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Tutkimuskohteena niissä oli koulutusjärjestelmä, lasten päivähoito ja terveydenhuolto. Valmistuneissa hankkeissa arvioitiin lisäksi mm. liikenneverkkoinvestointien vaikutuksia ja työnvälityksen tehokkuutta. Muista työvoimapoliittisista toimenpiteistä valmistui vaikutusarvio, joka perustui laajaan menetelmälliseen kehitystyöhön. Laajasta ruuan arvonlisäverotuksen vaikutuksia arvioineesta yhteishankkeesta valmistui useita julkaisuja ja myös työvoiman sivukulujen alennuskokeilun vaikutuksista tehtiin empiirinen arvio. Lisäksi VATT-vuosikirjassa Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet verorakenne oli keskeisesti esillä yrittäjyyden ja investointien ohella. Suomen kansantalouden pidemmän aikavälin sopeutumishaasteet ovat olleet useiden valmistuneiden hankkeiden taustalla. Väestön ikääntyminen oli lähtökohtana valmistuneessa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kotitalouksien kulutusta ja säästämistä mm. eri sukupolvien näkökulmasta. Alueellisella tasapainomallilla arvioitiin eri väestö- ja tuottavuusskenaarioiden vaikutuksia eri maakunnissa. Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot olivat puolestaan esillä tutkimuksessa, jossa arvioitiin päästöoikeuksien vaikutuksia sähkön hintaan. Kaiken kaikkiaan VATT:n omien sarjojen julkaisujen määrä kasvoi selvästi, vaikka henkilötyövuosien määrä oli jonkin verran ennakoitua pienempi. Muiden kotimaisten julkaisujen määrä laski jonkin verran ulkomaisten julkaisujen määrän säilyessä kutakuinkin edellisen vuoden tasolla. Kansainvälinen toiminta voidaan kokonaisuutena arvioida edellisvuotta hieman aktiivisemmaksi, sillä kansainvälisillä foorumeilla pidettyjen esitelmien määrä kasvoi. Tutkijavierailut suuntautuivat Yhdysvaltoihin ja Australiaan ja liittyivät mm. VATT-mallien kehittämiseen. Tutkijavaihtoa toteutettiin myös ranskalaisen Rennes1- yliopiston kanssa julkisten palveluiden tutkimuksen aihepiirissä. Tutkimuskeskus on toiminut yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja myös yliopistojen kanssa toteuttaen yhteisiä tutkimushankkeita niiden kanssa. Yliopistoyhteistyön muotoja ovat lisäksi olleet luennot ja opinnäytelausunnot. Merkittävä yhteistyömuoto on myös tila- ja aineistojärjestelyt jatko-opiskelijoille ja korkeakouluharjoittelijoiden ohjaus. Toimintavuoden aikana järjestettiin lisäksi 31 VATT-seminaaria, jotka ovat avoimia paitsi VATT:n omille tutkijoille niin myös mm. muille ECONOMICUMissa työskenteleville ekonomisteille. Varsinaisen tutkimustoiminnan lisäksi henkilökunnalla oli runsaasti myös muita asiantuntijatehtäviä, jotka palvelevat mm. julkisen hallinnon valmistelutyötä. Näitä ovat muun muassa valtiovarainministeriön pyytämät selvitykset, lausunnot useille ministeriöille ja 3

4 eduskunnan valiokunnille sekä osallistuminen erilaisiin asiantuntijaryhmiin. Em. asiantuntijatehtävien määrä jäi jonkin verran edellisvuotta pienemmäksi, mutta akateemisten asiantuntijatehtävien määrä sen sijaan kasvoi. VATT:n neuvottelukunta kokoontui kolme kertaa. Se käsitteli mm. edellisen vuoden toimintaa ja tutkimuskeskuksen tuottavuuden mittaamista. Esillä olivat myös tutkimuskeskuksen lausunto sektoritutkimuslaitosten asemaa käsitelleelle työryhmälle sekä tulevan toiminnan suuntaviivat. Toimintavuosi oli VATT:n ensimmäisen neuvottelukunnan viimeinen toimintavuosi. VATT:n talouden kannalta budjettimäärärahan ulkopuolisen rahoituksen kehitys on olennainen tekijä. Se koostuu pääosin yhdessä eri ministeriöiden kanssa toteutettavista yhteisprojekteista. Ulkopuolisen rahoituksen yhteismäärä oli runsaat euroa, mikä merkitsi selvää alenemaa suhteessa edellisvuoteen, jolloin ulkoisen rahoituksen määrä tosin oli poikkeuksellisen korkea. Ulkoisen rahoituksen määrä vastasi myös sisäisen budjetin tasoa ja kulujen jäädessä jonkin verran ennakoitua pienemmiksi siirtomääräraha säilyi suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Toimintavuoden aikana kehitettiin ja otettiin käyttöön VATT:n toiminnan tuottavuusindeksi. Hankkeessa määriteltiin tuotoksen volyymi-indikaattori, joka perustuu ensisijaisesti työaikapainoilla painotettuihin suoritemääriin, sekä työpanos- ja kokonaispanosindikaattorit. Tuottavuusindeksiä käytetään yhtenä mittarina arvioitaessa toteutunutta kehitystä. Lisäksi kokonaistuottavuuden kasvulle on asetettu keskimääräinen 1,5 % vuosikasvutavoite (kolmen vuoden keskiarvotarkasteluna). Ko. indeksillä arvioituna VATT:n toiminnan tuottavuus parani vuonna 2006 n. 3 %. VATT:ssa toteutettiin toimintavuonna työilmapiiritutkimus. Kaksi vuotta aiemmin toteutettuun tutkimukseen verrattuna tulokset paranivat hieman ja olivat suunnilleen samalla tasolla kuin verrokkiorganisaatioissa. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus laski alle kolmannekseen. VATT:ia sen perustamisesta asti johtanut ylijohtaja Reino Hjerppe siirtyi eläkkeelle VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Tutkimusalue I Työmarkkinat, verotus ja sosiaaliturva Keskeisiä hankkeita Tutkimusalueen työ uuden kolmivuotisen tutkimusohjelman toteuttamiseksi alkoi monipuolisena ja laadukkaana. Tutkimusalueella hankkeet ryhmiteltiin kahteen aiempaa laajempaan kokonaisuuteen: A) työmarkkinat ja työvoimapolitiikka sekä B) verotus, tulonsiirrot ja tulonjako. Osa tutkimusprojekteista jatkuu edelliseltä ohjelmakaudelta, mutta myös uusia on avattu. Yhdessä alla listattujen vuoden tärkeimpiin hankkeisiin kuuluvassa tutkimuksessa tarkasteltiin kotitalouksien kulutusta ja säästämistä ikäprofiilien ja -kohorttien näkökulmista. Tulosten mukaan kulutuksen ikäprofiilit vastaavat melko tiiviisti tuloprofiileja luvun laman aikana työelämään siirtymässä olleet tai asemaansa vakiinnuttamaan pyrkineet ovat saavuttaneet odotettua heikomman tulokehityksen. Väestön ikääntymistä, kulutusta, säästämistä ja eriarvoisuutta käsittelevä tutkimus pyrki ottamaan haltuun hyvin pitkän aikavälin kehitystä käsitellen talouden kasvun ja säästämisen yhteyksiä, kotitalouksien kulutuksen elinkaaressa tapahtuvia muutoksia ja ikääntymisen vaikutuksia. 4

5 Tutkimusalueella valmistui vuoden aikana kaksi väitöskirjaa. Työttömyyden sukupuolieroja käsittelevä väitöskirja hyväksyttiin Jyväskylän yliopistossa ja tulonjaon kehitystä tarkasteleva väitöskirja Tampereen yliopistossa. Työttömyystukijärjestelmän uudistuksen vaikutuksia tarkasteltiin ikääntyvän työvoiman joukossa. Työvoiman sivukulujen alennuskokeilun työllisyysvaikutuksista tehtiin empiirinen arvio. Tulosten mukaan työllisyysvaikutuksia ei juuri ole. Yhteistyössä Palkansaajien tutkimuslaitoksen edustajien kanssa toteutettiin mikrotason lähestymistapaan perustuvan Työttömyys taloustieteellisiä puheenvuoroja teos. Artikkelit naisten välisistä tuloeroista ilmestyivät naisten 100-vuotisen äänioikeuden johdosta julkaistuissa kokoomateoksissa niin suomen-, ruotsin- kuin englanninkielisissäkin laitoksissa. Työministeriön sarjassa julkaistiin laajaan menetelmälliseen kehitystyöhön tukeutuneen työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusarvio. Kansainvälinen toiminta Ulkomaalaisia julkaisuja ilmestyi runsaasti. Esimerkiksi Bristolin yliopiston kokoomateoksissa julkaistiin artikkelit pohjoismaisesta kahden ansaitsijan mallista sekä perhevapaista ja työllisyydestä EU-maissa. Labour aikakauskirjassa julkaistiin työttömyyden sukupuolieroja käsittelevä artikkeli. Labour Economics lehdessä julkaistiin tutkimus miesten ja naisten välisistä palkkaeroista. Myös esitelmiä pidettiin runsaasti kansainvälisillä foorumeilla. Määrälliset tulokset Raportointikaudella ilmestyi 9 (muutos v verrattuna -1) julkaisua VATT:n eri julkaisusarjoissa ja 18 (-1) kotimaista julkaisua. Ulkomaisia julkaisuja ilmestyi 12 (-1). Esitelmiä pidettiin 67 (-4) kpl, haastatteluja annettiin 30 (+19), lehtikirjoituksia ilmestyi 6 (+4). Seminaareja järjestettiin 2 (+/- 0), muistioita ja lausuntoja laadittiin 2 (+/- 0), muita tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä oli 8 (-8) ja akateemisia asiantuntijatehtäviä 4 (-1). Työryhmäjäsenyyksiä oli edelleen runsaasti. Kaikkiaan yhteenlaskettu tuotosmäärä oli 160 (+7). Tulosten käyttö ja asiantuntijatehtävät Tutkimustuloksia käytettiin useissa politiikkavalmisteluun liittyvissä töissä, tieteellisissä yhteyksissä sekä opetuksessa ja kansalaiskeskustelussa. Tutkimusalueen asiantuntemusta käytettiin eduskuntalausunnoissa ja vaativissa sidosryhmien alustustehtävissä. Tutkimusalueen työn tulosten näkyvyys julkisuudessa parantui selvästi, mistä ovat osoituksena lehtikirjoitukset ja haastattelut sekä painetussa että sähköisessä mediassa. Myös sidosryhmäyhteistyö oli vilkasta ja esitelmiä pidettiin runsaasti. Henkilöstö Tutkimusalueen kehittämispäivä pidettiin Kirkkonummen Majvikissa. Kehittämispäivän sisällöllisinä teemoina olivat tutkimusalueen tuotosprofiili sekä ikääntyminen tutkimuksellisena haasteena. Alueella jo aiempina vuosina kehitetyn tutkijakohtaisen määrällisen tuotosprofiilin tuottamista jatkettiin. Kukin tutkija sai henkilökohtaisena palautteena oman, enintään viiden vuoden tuotosprofiilinsa (sekä vertailukohtana koko tutkimusalueen vastaavan profiilin), mitä voi käyttää oman työnsä kehityksen arvioinnissa. Kehityskeskustelut suoritusarviointeineen toteutettiin huhtikuussa. Vuoden alussa erikoistutkija Juha Tuomala ja tutkija Ossi Korkeamäki vakinaistettiin. Erikoistutkija, dos. Anita Haataja nimitettiin edelleen määräaikaiseen erikoistutkijan virkaan. Heikki Räisänen nimitettiin työvoimapolitiikan dosentiksi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Virve Ollikaisen työttömyyden sukupuolieroja Suomessa käsittelevä väitöstilaisuus järjestettiin toukokuussa Jyväskylän yliopistolla. Ollikainen nimitettiin erikoistutkijaksi kesäkuun alusta lukien. Erikoistutkija Päivi Mattila-Wiro irtisanoutui VATT:n palveluksesta. Tutkimusalue osallistui myös VATT:n mallipäivän suunnitteluun ja toteutukseen kesäkuussa yhteistyössä VM:n ja tutkimusalueen III kanssa. Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen irtisanoutui VATT:n palveluksesta vuoden lopussa. 5

6 Tulostavoiteprojektien toteuma Projektikokonaisuus I A Projekti I A 4: Osa 2; Työvoiman kysynnän ja tarjonnan mikrodynamiikka ja työvoimapolitiikan vaikuttavuus - Hanke raportoitu TM:n työpoliittisia tutkimuksia sarjassa (nro 315). Hanke on toteutunut. Projekti I A 12: Rekrytointiongelmien analyysi - Hanke toteutunut VATT:n osalta. Raportti ilmestyy VNK:n julkaisussa vuoden 2007 puolella. Hanke on toteutunut. Projekti I A 14: Työvoimassa vai ulkopuolella? - Hanke raportoitu STM:n selvityksiä sarjassa (nro 2006:42 ja 2006:43). Hanke on toteutunut. Projektikokonaisuus I B Projekti I B 2: Perustulomalli Suomessa - Hanke toteutuu vuoden 2007 aikana. Projekti I B 5: Ikääntyminen ja tuottavuus - Hanke raportoitu VATT:n keskustelualoitteissa (nro 382 ja 386). Hanke on toteutunut. Projekti I B 11: Funktionaalinen tulonjako - Hanke raportoitu VATT:n keskustelualoitteessa (nro 406). Hanke on toteutunut. Tutkimusalue II Verotus ja talouskasvu Keskeisiä hankkeita Tutkimusalueen toiminta jatkui kertomusvuonna 2006 vilkkaana ja tuloksellisena. Keskeisiin töihin sisältyi koko tutkimusalueen voimin toteutettu vuosikirja Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet, joka julkaistiin VATT-vuosipäivän seminaarissa Kansallismuseossa. Raportin ensimmäisessä osassa käsiteltiin yrittäjyyttä, investointeja ja kasvua ja toisessa osiossa verotuksen kehityslinjoja ja verojärjestelmän kilpailukykyä. Vuosikirjaartikkelien kirjoittamiseen osallistui kaikkiaan 14 VATT:n tutkijaa. Vuosipäivänä ilmestyi myös Talouden rakenteet -raportin ulkomaiselle lukijakunnalle suunnattu englanninkielinen julkaisu Structural Indicators Teoksessa esitetään kansan- ja valtiontalouden keskeiset ilmiöt sekä niiden kehityslinjat Suomessa. Talouden rakenteet on jatkuva koko talon yhteistyöhön perustuva hanke, joka toimitetaan tutkimusalueella II. Arvonlisäverotuksen vaikutuksia arvioiva yhteinen tutkimushanke Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Turun yliopiston kanssa aloitettiin vuonna Viime vuonna aihepiiristä valmistui kaksi VATT-keskustelualoitetta ja kolme VATT-tutkimusta. Niissä selvitettiin mm., miten välillistenverojen muutokset välittyvät kuluttajahintoihin. Hankkeen osana valmistui myös katsaus elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden arvonlisäverotuksesta EU:ssa ja Suomessa sekä empiirinen selvitys Suomen elintarvike- ja ruokapalvelujen rakenteesta, kilpailullisuudesta ja taloudellisesta suorituskyvystä. Hankkeen osana järjestettiin kaksi asiantuntijaseminaaria. Vuoden aikana valmistui useita tutkimuksia liittyen verotukseen, teknologiseen kehitykseen ja talouden eri osa-alueiden kehitysarvioihin. Verotuksen alueelta valmistui ensimmäinen osajulkaisu laajemmasta vuoden 2005 yritysverouudistuksen arviointihankkeesta. Samalla käynnistettiin jatkohankkeita. Näihin saatiin myös ulkopuolista rahoitusta. Vuoden lopulla 6

7 ilmestyi myös selvitys vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksesta. Lisäksi laskettiin verojärjestelmän sisältämä tuki. Verohallinnon aineistoihin perustuvan Yrttiyritystietokannan ylläpitoa ja kehittämistä jatkettiin. Vuoden alkupuolella ilmestyi useita raportteja t&k -toimintaan liittyen. Koko vuoden työn alla olleen t&k -panostusten tuottavuutta koskevan kansainvälisen vertailun ilmestyminen ajoittui vuoden 2007 puolelle. Vuoden aikana on tarkasteltu myös talouspolitiikan pitkiä syklejä, väestörakenteen muutosta ja sen vaikutusta tuottavuuteen ja kasvuun sekä myös maahanmuuttoa taloudellisine vaikutuksineen. Kansainvälinen toiminta Tutkimusalueen tutkijat pitivät useita esitelmiä kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa vuonna Esitelmissä käsiteltiin muun muassa verotusta sekä tuottavuuden kasvuun ja teknologian muutokseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi esitelmiä pidettiin maailman vapaakauppaneuvottelujen (WTO) vaikutuksista Suomen ja maailman kauppavirtoihin ja kansantalouksiin (Wien, Upsala). IIPF:n vuosittaisessa seminaarissa Kyproksen Pafosissa tutkimusalueen tutkijat olivat osallisina kolmessa esitellyssä verotusta käsittelevässä tutkimuksessa. Lisäksi pidettiin esitelmiä maahanmuutosta ja inhimillisestä pääomasta (Lontoo), Suomen talousmallista, talouden kasvusta ja julkisista menoista (Tallinna, Pariisi, Bryssel). Tutkimusalueen tutkijat toimivat myös lausunnon antajina kansainvälisille tieteellisille lehdille. Määrälliset tulokset Toimintavuoden 2006 aikana tutkimusalue II tuotti VATT:n sarjoissa 1 julkaisun (muutos v verrattuna -1), 12 keskustelualoitetta (+10) eikä yhtään muistiota (-2). Tutkimuksia - sarjassa ilmestyi 5 (+5). Ulkomaisia julkaisuja ilmestyi yhteensä 7 (-8) ja kotimaisia 24 (9). Lehtikirjoituksia oli 3 (+/- 0), esitelmiä ja julkisia puheenvuoroja 53 (+4). Haastatteluja annettiin 17 (+3), VATT-työpaja alustuksia pidettiin 1 (0) ja 2 seminaaria järjestettiin (0). Lisäksi muistioita ja lausuntoja laadittiin 9 (-2). Muita tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä oli 9 (+3), akateemisia asiantuntijatehtäviä 7 (+6). Kaikkiaan yhteenlaskettu tuotosmäärä oli 149 (+31). Tulosten käyttö ja asiantuntijatehtävät Tutkimustyön tuloksia ja tutkijoiden asiantuntemusta käytettiin vuoden 2006 aikana useissa politiikkavalmisteluun liittyvissä työryhmissä, asiantuntijalausunnoissa, tieteellisissä tehtävissä sekä opetuksessa ja kansalaiskeskustelussa. Veropolitiikan valmistelussa hyödynnettiin tutkimuksen tuloksia. Asiantuntijatehtäviä olivat verotuksen alueelta muistiot valtiovarainministeriölle työvaltaisten palvelualojen alv-kokeilun seurannan järjestämisestä, kehitysalueiden korotettujen poistojen jatkamisesta sekä verotuksesta ja työllisyydestä. Eduskunnalle toimitettiin muistiot maahanmuuton nettokustannuksista julkiselle sektorille sekä Suomen vakausohjelmasta. Lisäksi tutkimusalueen johtaja toimi eduskunnan pankkivaltuuston pysyvänä neuvonantajana ja Yrjö Jahnssonin säätiön asiantuntijana. Henkilöstö Tutkimuspäällikkö Antti Romppanen palasi kesäkuun alussa vuoden mittaiselta määräaikaisuudelta VM:n kansantalousosastolta. Hanna Ulvinen aloitti kokopäiväisenä tutkijana VATT:ssa kesäkuussa. Tuomas Kosonen toimi osa-aikaisena tutkijana kesäkuun loppuun asti, minkä jälkeen hän on ollut tutkimusalueella Tampereen yliopiston palkkaamana vierailevana tutkijana. Erikoistutkija Leena Kerkelä siirtyi syyskuussa tutkimusalue III:lta tutkimusalueelle II. Tutkimusprofessori ja alueen tutkimusjohtaja Jaakko Kiander siirtyi Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajaksi marraskuun alussa. Loppuvuoden tutkimusjohtajan tehtäviä hoiti Seppo Kari. 7

8 Tulostavoiteprojektien toteuma Projektikokonaisuus II A: Projekti II B 5: Elintarvikkeiden alv-kannan muutoksen vaikutukset Hankkeen taustaselvitykset on raportoitu VATT-keskustelualoitteia 380 ja 397 sekä VATTtutkimuksina 122, 124 ja 126. Lisäksi aiheesta on järjestetty kaksi seminaaria. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2007 alussa Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen sarjassa. Hanke on toteutunut. Projektikokonaisuus II C Projekti II C 1: Talouden rakenteet/structural Indicators 2006 Talouden rakenteet 2006, englanninkielinen versio julkaistiin kirjana ja nettiversiona VATTvuosipäivän yhteydessä Hanke on toteutunut. Projektikokonaisuus II C VATT:n vuosikirja 2006: Kasvu, kilpailukyky ja verotus Vuosikirja Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet julkistettiin VATT-julkaisuja sarjassa. Vuosikirja koostuu kahdesta osasta ja se sisältää useita artikkeleita kummastakin pääteemasta. Hanke on toteutunut. Tutkimusalue III Ympäristö ja infrastruktuurit Keskeisiä hankkeita Ympäristö ja infrastruktuurit tutkimusalueen keskeiset hankkeet ovat koskeneet kansallisen ilmastostrategian vaikutuslaskelmia sekä liikenteen infrastruktuurien pääomaa ja infrastruktuurihankkeiden rahoitusta. Alueelta julkaistiin vuoden aikana useita tutkimusraportteja. Alkuvuodesta ilmestyi VATTtutkimuksena Adriaan Perrelsin koordinoiman KULMAKUNTA-hankkeen loppuraportti. Keskustelualoitteena ilmestyi Juha Honkatukian koordinoiman runkoverkkojen taloudellista merkitystä arvioivan hankkeen loppuraportti sekä Juha Honkatukian, Rami Rajalan ja Pekka Sulamaan raportti julkisen sektorin tuottavuuskasvun ja väestökehityksen vaikutuksista. Alkuvuodesta ilmestyi myös Sakari Uimosen raportti Suomen tiepääoman arvioimisesta Tiehallinnon julkaisemana. Vuoden jälkipuoliskolla ilmestyivät vielä Juha Honkatukian, Ville Mälkösen ja Adriaan Perrelsin päästöoikeuksien vaikutuksia sähkön hintaan arvioiva tutkimus ja Ville Mälkösen raportti eri hankintamuodoista julkisissa investoinneissa sekä Osmo Kuusen koordinoima eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti terveydenhuollon tulevaisuudesta. Kansainvälinen toiminta Yhteistyö talon ulkopuolelle on ollut vilkasta ja alueen tutkijat ovat tehneet useita vierailuja ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin, muun muassa Monashin yliopistoon ja Yhdysvaltain ulkomaankauppaministeriön alaisiin tutkimuslaitoksiin. Monet alueen tutkijoista ovat osallistuneet asiantuntijoina EU-hankkeisiin. Kansainvälisistä asiantuntijatehtävistä voidaan mainita myös Suomen työvoimapoliittisen ennakoinnin kansainväliseen arviointiin sekä kansainvälisen ilmastopaneelin työhön osallistuminen. Kansainvälisestä toiminnasta mainittakoon vielä Suomen Akatemian energia-alan tutkimuksen tilasta Suomessa teettämässä kansainvälinen arviointi, jossa alueen energia- ja ilmastopoliittinen tutkimus arvioitiin tieteelliseltä tasoltaan hyväksi, erityisesti taloudellisten mallien kehittämisen osalta. 8

9 Määrälliset tulokset VATT:n sarjoissa julkaistiin 1 tutkimus (muutos v verrattuna +1), 5 keskustelualoitetta (-3) ja 1 muistio (-1). Ulkomaisia julkaisuja tehtiin 20 (+4) ja kotimaisia tehtiin 13 kappaletta (+/- 0). Lehtikirjoituksia julkaistiin 5 (+4), esitelmiä pidettiin 67 (-2) ja haastatteluja annettiin 8 (+6). VATT -työpaja-alustuksia oli 1 (-3), seminaareja järjestettiin 4 (-2). Muistioita ja lausuntoja laadittiin 8 (-4). Muita tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä oli 15 (-18) ja akateemisia asiantuntijatehtäviä 19 (+4). Yhteensä tutkimusalue tuotti 167 tuotosta, mikä on 15 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulosten käyttö ja asiantuntijatehtävät Alueen tutkijat pitivät runsaasti esitelmiä sekä koti- että ulkomaisissa seminaareissa. Erillisiä lausuntoja alueen tutkijat ovat kirjoittaneet runsaasti myös yhteistyötahoille sekä ministeriöille ja eduskunnalle. Mainita voidaan Osmo Kuusen koordinoimat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportit ja Juha Honkatukian panos Valtioneuvoston kanslian globalisaatioraporttiin; Ville Mälkönen osallistui tie- ja ratahallinnon tiehankkeiden verrokkilaskelmien laatimiseen ja Pekka Sulamaa kantaverkon kehittämishankkeiden arviointiin. Henkilöstö Tutkimusalueen henkilöstömäärä pieneni vuonna Rami Rajala ja Sari Pekkala irtisanoutuivat VATT:n palveluksesta ja Leena Kerkelä siirtyi tutkimusalueelle II. Rajalan tilalle valittu Tuomas Louhela aloitti tutkijana syyskuussa ja Tarja Tuovinen osa-aikaisena tutkijana lokakuussa. Erikoistutkija Ville Mälkönen vakinaistettiin kesäkuussa. Tutkimusalue järjesti vuoden aikana kaksi kehittämispäivää, joista toisen yhteydessä tutustuttiin Kilpilahden uuteen NeXBTL-jalostamoon. Tutkimusalueella vieraili emeritusprofessori Jouko Ylä-Liedenpohja. Alueen tutkijoista Juha Honkatukia ja Pekka Sulamaa vierailivat Monashin yliopistossa maaliskuussa ja Yhdysvaltain ulkomaankauppakomissiossa joulukuussa. Tulostavoiteprojektien toteuma Projektikokonaisuus III A Projekti III A 5: Eurowhitecert Hankkeessa selvitetään energiasäästösertifikaattien käyttöä Euroopassa. Hanke valmistuu vuonna Projektikokonaisuus III B Projekti III B 3: Liikenneinfrastruktuurin ja logistiikkajärjestelmän vaikutukset Hankkeessa tutkitaan liikenne- ja logistiikkajärjestelmän vaikutuksia tuottavuuteen ja talouskasvuun. Hankkeesta julkaistiin kaksi keskustelualoitetta vuonna Hanke on toteutunut Projekti III B 6: Terveydenhuollon tulevaisuus ja priorisoinnin tulevaisuushaasteet Hankkeessa selvitetään tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä terveydenhuollon priorisointi-kysymyksiä. Hanke on toteutunut. Projekti III B 7: Vientitukien poistaminen ja tullien alentamisen vaikutukset EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketeollisuudelle Hankkeessa tutkitaan maataloustuotteiden maailmankaupan vapauttamisen vaikutuksia. Valmistuu vuonna Projektikokonaisuus III C Projekti III C 1: VATT-YTP/VATT:n oman numeerisen tasapainon mallin kehittäminen Hankkeessa kehitetään VATT:n kokonaistaloudellista mallia talouspolitiikan vaikuttavuusarviointiin. Hanke on toteutunut. 9

10 Projekti III C 2: Alueellinen tasapainomalli Hankkeessa laajennetaan VATT-mallia alueellisen vaikutusten tarkasteluun ja sovelletaan sitä julkisten menojen aluevaikutusten tarkasteluun osana valtion talousarvion valmistelua. Hanke valmistuu vuonna Tutkimusalue IV Hyvinvointipalvelut ja aluekehitys Keskeisiä hankkeita Tutkimusalueen työ jakautuu kolmeen projektikokonaisuuteen: (i) hyvinvointipalvelut ja ikääntyminen, (ii) kuntatalous sekä (iii) aluetalous ja asuntomarkkinat. Tutkimusalueen työ toteutui vuoden 2006 aikana kokonaisuudessaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Tutkimusalue panosti edelleen julkisten palvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden tutkimiseen. Yliopistojen tuottavuus- ja tehokkuustutkimushankkeessa valmistui esiselvitys ja sen pohjalta valmisteltiin jatkohanketta. Lisäksi valmisteltiin ammattikorkeakoulujen tuottavuustutkimusta. Tutkimus terveyskeskusten tehokkuuseroista uusilla aineistoilla valmistui. Tulosten mukaan keskimääräisen terveyskeskuksen tuottavuus laski noin 8 % vuosina Lisäksi valmistui peruskoulujen tuottavuusselvitys, ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen tuottavuustutkimuksia viimeisteltiin. Perusopetusta koskien havaittiin noin 12 prosentin tuottavuuden lasku vuosina Kuntien väliset tehokkuuserot perusopetuksessa olivat enintään 10 prosenttia, kun olosuhde- ja oppilasrakenteen erot huomioitiin. Päivähoitopalvelujen kustannuseroja koskeva tutkimus valmistui. Tutkimuksen päätuloksen mukaan tehottomuus oli v keskimäärin noin 17 %, minkä poistuminen tarkoittaisi koko maan tasolla noin 260 miljoonan euron alenemista kuntien päivähoitomenoissa. Muista hyvinvointipalveluja koskevista tutkimushankkeista voidaan todeta ikääntymisteema, jossa tutkittiin ikääntyvän väestön vaikutuksia kuntatalouteen. Kuntatalouden projektikokonaisuudessa valmistui tutkimus kuntien välisestä verokilpailusta. Lisäksi jatkettiin hanketta peruskouluverkon muutosten taloudellisista vaikutuksista sekä valmisteltiin tutkimusta kuntasektorin pehmeästä budjettirajoitteesta. Lisäksi tehtiin Suomen ja Ruotsin kuntien valtionosuusjärjestelmien vertailututkimusta. Perusterveydenhuollon kuntayhtymien purkaantumisen vaikutuksia tutkittiin myös, tästä tutkimuksesta alustavia tuloksia esiteltiin Nordic Health Economists Study Group - kokouksessa Kööpenhaminassa. Kuntatalouden indikaattoreita esiteltiin OECD:n ja Ranskan talousministeriön yhteisessä kokouksessa Ranskassa. Aluekehityksen projektikokonaisuudessa tutkimusta työmarkkinoiden tehokkuudesta jatkettiin. Tutkimusalueen tutkijat osallistuivat myös alueellisen yleisen tasapainon mallin kehittelyyn. Asuntomarkkinoiden projektikokonaisuudessa tutkittiin vuokrasääntelyn purkamisen vaikutuksia. Tulosten mukaan vuokrasääntelystä koituvista kulutuksen epätasapainoista aiheutuvat hyvinvointitappiot olivat yli 2 prosenttia vuokralaisten kokonaiskulutuksesta ja veivät n. 30 prosenttia alhaisen vuokran hyödyistä. Vuokrasääntelyn nettohyöty vuokralaisille oli vertailuvuodesta riippuen 4,5 tai 6,5 prosenttia. Projektikokonaisuudessa jatkettiin Suomen Akatemian rahoittamaan hanketta Asumisen talous, jossa yhteistyökumppaneina ovat Helsingin ja Joensuun yliopistot. Kansainvälinen toiminta Tutkimusalueen tutkimustuloksia esiteltiin useissa kansainvälisissä tutkijakokouksissa. Perusopetuksen ja ammatillisen perusopetuksen tuottavuus- ja tehokkuustutkimuksen tuloksia esiteltiin kesäkuussa 2006 North American Productivity Workshopissa. Perusopetusta koskevia tuloksia esiteltiin lisäksi kesäkuussa paikallisen julkistalouden tutkijoiden PEARLE-seminaarissa Fribourgissa (Sveitsi) ja syyskuussa koulutustutkijoiden European Conference on Educational Research -konferenssissa Genevessä (Sveitsi). 10

11 Lukioiden ja yliopistojen tuottavuutta ja tehokkuuseroja koskevia tuloksia esiteltiin Knowledge Based Economy konferenssissa Lancasterissa (Iso-Britannia) elokuussa. Lukioita koskevia tuloksia esiteltiin myös 2nd Workshop on Efficiency and Productivity Analysis kokouksessa Portossa (Portugali) syyskuussa. Aluetutkimuksen osalta tuloksia esiteltiin työmarkkinoiden alueellisen kohtaannon hankkeesta aluetutkijoiden Euroopankokoukseen Voloksessa (Kreikka) ja työn taloustieteen (EALE) kokouksessa Prahassa Tsekissä. Asuntomarkkinatutkimuksen osalta esiteltiin yleisen asumistuen käyttäytymisvaikutuksiin liittyvän tutkimuksen tuloksia ENHR:n konferenssissa Ljubljanassa ja vuokrasääntelyn hyvinvointivaikutuksia käsittelevää tutkimusta ENHR:n workshopissa Kööpenhaminassa. Tutkimus kuntien verokilpailusta julkaistiin Urban Public Economics Review ssa. Määrälliset tulokset VATT:n sarjoissa julkaistiin 4 tutkimusta (muutos v verrattuna +3), 4 keskustelualoitetta (-3) ja 1 muistio (+/-0). Ulkomaisia julkaisuja tehtiin 6 (+2) ja kotimaisia tehtiin 10 kappaletta (-4). Lehtikirjoituksia julkaistiin 10 (-1), esitelmiä pidettiin 78 (+16) ja haastatteluja annettiin 6 (-8). VATT -työpaja-alustuksia oli 6 (+/-0). Muistioita ja lausuntoja laadittiin 5 (+1). Muita tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä oli 7 (+4) ja akateemisia asiantuntijatehtäviä 15 (+1). Järjestettyjä seminaareja oli 2 (+2). Yhteensä tutkimusalue tuotti 153 tuotosta, mikä on 11 kappaletta enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulosten käyttö Tutkimustuloksia käytettiin useissa politiikkavalmisteluun liittyvissä töissä, tieteellisissä yhteyksissä sekä opetuksessa ja kansalaiskeskustelussa. Erityisesti tutkimustulokset hyödyttivät hallituksen tuottavuusohjelman toteutusta. Lisäksi tutkimusalueen jäsenet olivat mukana valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tuottavuusohjelmien työryhmissä, opetusministeriön Kunta- ja palvelurakennetyön KUNPA-työryhmässä, OECD:n paikallistalouden rahoitusmalleja käsittelevässä työssä, OPH:n seutukuntayhteistyötä pohtivassa työryhmässä sekä OPM:n Suomen ensi vuoden EU-puheenjohtajakauden "Efficiency and Equity" konferenssin järjestelyissä. Tutkimusalueen johdolla valmisteltiin maahanmuuton vaikutuksia arvioivia hankkeita. Nämä tulokset hyödynsivät hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelutyötä. Tutkimusalueen asiantuntemusta käytettiin eduskuntalausunnoissa ja vaativissa sidosryhmien alustustehtävissä. Henkilöstö Tutkimusalueella oli neljä vierailevaa tutkijaa: Tanja Kirjavainen Opetushallituksesta, professori Jean-Michel Josselin Rennes1 yliopistosta (Ranska), Jose Sanchez-Fung Kingstonin yliopistosta Lontoosta, professori Almas Heshmati Seoul National University, (Etelä-Korea). Teemu Lyytikäinen vieraili puolestaan Tufts yliopistossa USA:ssa. Lisäksi Aki Kangasharju ja Antti Moisio vierailivat Rennes1 yliopistossa Ranskassa. Tulostavoiteprojektien toteutuma Projekti IV A 1: Koulutuspalvelujen tuottavuus ja tehokkuus Hanke jakautui kolmeen osaan: - perusopetuksen tuottavuus ja tehokkuus - lukiokoulutuksen tuottavuus ja tehokkuus - ammatillisen koulutuksen tuottavuus ja tehokkuus Yhteistyö: OPM, OPH ja VM. Raportoitu VATT-tutkimuksena 127. Lisäksi 2 VATT-keskustelualoitetta ja tutkimuksiaraportti helmikuussa Hanke on toteutunut. 11

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot