Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti."

Transkriptio

1 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta, joka kiteyttää strategisen raportoinnin kokonaisuuden ja luo selkärangan kaikelle säätiön raportoinnille. Tarkoituksena on luoda ostopalveluna johdon raportointi nykyisten, itse ylläpidettävien raportointivälineiden rinnalle. Tarkoittaako tämä sitä, että tuotanto halutaan nimenomaan ulkoistettuna palveluna? ja että nykyinen Cognos-raportointi säilyy? VASTAUS: Kyllä tarkoittaa. YTHS:n tämänhetkinen raportointi koostuu kunkin järjestelmän (taloushallinto-, henkilöstöhallinto, ja puhelinjärjestelmät) omista raportointimahdollisuuksista ja Cognoksen kautta raportoitavan potilastietojärjestelmän tiedoista. Nämä säilytetään ja rinnalle hankitaan ulkoistettuna palveluna tuloskorttiin pohjautuva johdon raportointi, joka tietyiltä osin yhdistää näiden eri järjestelmien tietoja. KYSYMYS: Sivu 2 Tietovaraston puute on asettanut monenlaisia haasteita raportointiin, muun muassa sen suhteen, ettei hoitotakuujonojen pituuden kehittymisestä ole historiatietoa Medicus-järjestelmässä eikä Logican Populus henkilöstöjärjestelmässä ole historiatietoa esimerkiksi henkilötyövuosimäärien kehityksestä. Kuinka montaa vanhaa vuotta raportoinnin tulee pystyä käsittelemään? VASTAUS: Hankinnan kohteena olevan ostopalveluna toteutettavan johdon raportointijärjestelmän tulee pystyä raportoimaan tietoja siltä ajalta kun ne ovat luotettavasti ja yksinkertaisesti lähdejärjestelmistä saatavissa, kuitenkin aikaisintaan vuodesta 2001 alkaen. KYSYMYS: YTHS raportointia alettiin laajemmin kehittää vuonna 2010, jolloin määriteltiin uusi tiivistetympi tuloskortti (tuloskortin käsitteet liitteessä 1). Millä välineillä tuloskortti nyt tuotetaan? VASTAUS: Kyseistä tuloskorttia on kokeilumielessä koostettu käsin Exceliin keräämällä tiedot lähdejärjestelmistä ajetuista raporteista. Käsityöstä johtuen tuloskortissa on tähän mennessä ollut vain yksikkötason tuloskorttimittaritiedot. Kuten tarjouspyynnössä on kuvattu, on tähän tietoon tarvetta porautua (mm. yksiköittäin sektoreittain). KYSYMYS: Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin aloittaa raportointikokonaisuuden systemaattisempi mallinnus ja dokumentointi. Kenen on tarkoitus tehdä tätä työtä? Miten tämä pitää ottaa huomioon työmääräarviossa/hinnassa? => Sivu 3: Palvelun dokumentointi on YTHS:lle merkittävä osa hankinnan kohdetta. VASTAUS: Tarjouspyynnön sivulla 3 esitetyn mukaisesti: Palvelun dokumentointi on YTHS:lle merkittävä osa hankinnan kohdetta. Sen avulla YTHS saa luotua itselleen raportointidokumentaation pohjan ja lisättyä ymmärrystään raportoinnin kehittämistarpeista. Palvelun ylläpidon ohella toimittajan on dokumentoitava huolellisesti ja kattavasti hankkeen tehtäviin liittyvät lopputulokset. Toimittaja vastaa dokumentaation luomisesta ja hyväksyttämisestä asiakkaalla sekä niiden säilyttämisestä, versionhallinnasta ja jakelusta. Toimittajan tulee ylläpitää dokumentaatiota ja toimittaa se YTHS:lle aina merkittävien muutosten jälkeen sekä erikseen pyydettäessä kahden viikon kuluessa ko. pyynnöstä. Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. KYSYMYS: YTHS käytössä on myös muita lähdejärjestelmiä, joista osa saattaisi jatkossa olla raportoinnin näkökulmasta kiinnostavia, mutta joita ei tässä yhteydessä oteta hankkeeseen mukaan. Onko ymmärrettävä, että nämä lähdejärjestelmät ja niistä raportointi eivät kuulu tämän tarjouksen piiriin? Kasvaako käyttäjämäärä näistä johtuen yli sadan?

2 [Otsikko] 2 (7) VASTAUS: Tämän tarjouksen piiriin kuuluu ainoastaan neljä lähdejärjestelmää: Medicus-Helmi, Logica Raindance, Logica Populus ja SAP Wicom. Nämä on esitelty tarkemmin tarjouspyynnön sivulla kaksi (huom. lauseessa Tuloskortti hyödyntää kolmea lähdejärjestelmää on kirjoitusvirhe, siinä tulisi lukea neljää lähdejärjestelmää ). On mahdollista, että jatkossa muidenkin lähdejärjestelmien tiedoilla on käyttöä osana johdon raportointia, mutta niiden lisäämisestä sovitaan tarvittaessa erikseen. Tulevaisuuden käyttäjämäärä riippuu monesta asiasta eikä pelkällä lähdetietojen määrällä ole välitöntä vaikutusta. KYSYMYS: Onko YTHS:llä vaatimuksia/toiveita siitä, millä työvälineillä dokumentointi tehdään? VASTAUS: YTHS ei ole tarjouspyynnössään esittänyt vaatimuksia dokumentoinnin työvälineille. Tarjouspyynnössä on kuitenkin todettu, että Toimittajan tulee ylläpitää dokumentaatiota ja toimittaa se YTHS:lle aina merkittävien muutosten jälkeen sekä erikseen pyydettäessä kahden viikon kuluessa ko. pyynnöstä. ja olisi toki toivottavaa, että toimitus on sähköisessä muodossa ja sellaisessa formaatissa, että sitä voi tarkastella tavanomaisin toimistotyössä käytettävin ohjelmistoin (MS Office, Adobe Reader, jne). On ymmärrettävää, että osa dokumentaatiosta (esim. ER-malli) luodaan sen toteuttamiseen paremmin soveltuvalla ohjelmistolla. Tarjouspyynnön tekstillä on tarkoitettu, että YTHS saa myös alkuperäiset tiedostomuodot eikä ainoastaan esimerkiksi tiedostojen pdf-versioita. KYSYMYS: Eikö tarjottavalla järjestelmällä ole tarvetta raportoida lääketieteellistä tietoa, kuten esim. mitkä diagnoosit aiheuttavat eniten käyntejä ja sairauspoissaoloja sekä paljonko eri diagnoosit aiheuttavat kustannuksia? Käsitelläänkö tarjottavassa järjestelmässä henkilötunnuksia? VASTAUS: Potilastietojärjestelmän yksityiskohtaisia tietoja raportoidaan tämän tarjouspyynnön mukaisesti jatkossakin YTHS toimesta Cognoksella. Tarjottavassa järjestelmässä ei käsitellä henkilötunnuksia. KYSYMYS: Milloin projekti pitäisi alkaa ja milloin se pitäisi olla viimeistään valmis? VASTAUS: Tarkoituksena on, että projekti alkaa kun sopimus on allekirjoitettu. Palvelun valmistumisesta sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa. KYSYMYS: Kuinka monella käyttäjällä pitää olla porautumismahdollisuus? VASTAUS: Jotta voimme aidosti vertailla toimittajien tarjouksia, emme voi huomioida sitä, että eri toimittajat jaottelevat käyttäjäluokkansa eri tavoin. Näin ollen on oletettava, että kaikki 100 käyttäjää ovat samanlaisia ja kaikkien kohdalla pitää täyttyä tarjouspyynnössä esitetyt ehdot (mm. porautumismahdollisuus). KYSYMYS: Tietovaraston koko sisältöön voidaan tehdä sql-kyselyjä Kuinka monella käyttäjällä pitää olla mahdollisuus tehdä sql-kyselyjä? Miksi tarvitaan sql-kyselyjä, jos toimitettava järjestelmä mahdollistaa muutoin kyselyt tietovaraston kaikkiin tietoihin? VASTAUS: Mahdollisuus sql-kyselyihin on tarjouspyynnössä esitetty tilaajan tarve, joka perustuu haluun luoda avoimeen rajapintaan perustuva tietovarasto. Kyselyiden käyttäjämäärästä voidaan tarvittaessa sopia sopimusneuvotteluissa. KYSYMYS: Toimittaja vastaa siitä, että lähdetiedot päivitetään tietovarastoon ja raporttikantoihin kerran kuussa, jotta ajettavat raportit pysyvät kuukausittain ajan tasalla Riittääkö päivitys vain kerran kuukaudessa vai tulisiko tiedot päivittää esim. joka yö? VASTAUS: Vähimmäisvaatimuksena on, että tiedot päivittyvät kerran kuussa, jotta ajettavat raportit pysyvät kuukausittain ajan tasalla. KYSYMYS: Tuleeko kokonaishinnan sisältää kaikki tarvittava koulutus 36 kuukauden ajalta? Jos niin, kuinka paljon uusia koulutettavia henkilöitä ja koulutuspäiviä arvioidaan olevan vuosittain? Kysymykset_vastaukset_2012_03_01

3 3 (7) VASTAUS: Tarkoituksena ei ollut, että käyttökoulutus olisi jatkuva palvelu, vaan se olisi osa käynnistysprojektin loppuunsaattamista ja YTHS huolehtii mahdollisista koulutustarpeista tuotantovaiheessa. KYSYMYS: Kumpi pisteytys on oikein 45 % + 55 % (tarjouspyyntö) vai 40 % + 60 % (pisteytettävät osiot)? VASTAUS: Tarjouspyynnön sivulla 6 (kohdassa V ) on virhe seuraavassa taulukossa: Pisteitä enintään Palvelun avainhenkilöiden osaaminen 45 Hinta Taulukossa tulisi lukea: Pisteitä enintään Palvelun avainhenkilöiden osaaminen 40 Hinta KYSYMYS: Onko käyttäjämäärällä vaikutusta palvelun hintaan Miten 100 käyttäjää jakautuu seuraavien kolmen käyttömahdollisuuksien mukaan: (1) käyttäjät voivat itse tehdä analyysejä ja omia raporttejaan sekä tallettaa niitä myöhempää käyttöä varten, (2) käyttäjien tulee pystyä porautumaan ja (3) käyttäjille riittää kiinteät raportit, joihin voi suodattaa tietoa esim. alasvetovalikoiden avulla? VASTAUS: Jotta voimme aidosti vertailla toimittajien tarjouksia, emme voi huomioida sitä, että eri toimittajat jaottelevat käyttäjäluokkansa eri tavoin. Näin ollen on oletettava, että kaikki 100 käyttäjää ovat samanlaisia ja kaikkien kohdalla pitää täyttyä tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. KYSYMYS: Koskeeko hinnattomuus kaikkia em. käyttöluokkia 100 käyttäjään asti vai tuleeko ilmaisen käytön koskea rajatonta määrää käyttäjiä? Täyttyykö vaatimus lisäkäyttäjien hinnattomuudesta, jos se koskee vain em. ryhmää 3? Koskeeko hinnattomuus myös mahdollisesti myöhemmin mukaan tulevia ammattikorkeakoulujen käyttäjiä? VASTAUS: Kaikki käyttäjät ovat samanlaisia ja kaikkien kohdalla pitää täyttyä tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. Mikäli käyttäjämäärällä ei ole vaikutusta palvelun hintaan saa 10 pistettä, jos sillä on vaikutusta hintaan saa 0 pistettä. KYSYMYS: Saako silloinkin 0 pistettä, jos käyttöliittymänä on MS Excel ja käyttäjälle joudutaan hankkimaan MS Excel? VASTAUS: Voidaan olettaa, että käyttäjillä on käytössään MS Excel eikä sen hankkimisesta koidu kustannuksia.

4 [Otsikko] 4 (7) KYSYMYS: Kummalta ajanjaksolta hinta lasketaan, 48 kk (Hilma) vai 36 kk (liite 5)? VASTAUS: Pisteytys tehdään liitteen 5 mukaisesti, eli Palvelun hinta 3 vuoden (36kk) ajalta, 100 käyttäjää, alv 0%. Jotta tarjoukset ovat keskenään vertailtavissa, Tilaaja ei huomioi tästä liitteestä poikkeavia toimittajan hinnastoja. Tarjoushintoja ei voi tarkentaa tai muuttaa tarjouksen jättämisen jälkeen. KYSYMYS: Onko tarjoajalla ja asiakkaalla yhteisiä tapaamisia ennen päätöksentekoa vai tehdäänkö valinta pelkästään tarjoajan antamien tietojen perusteella? VASTAUS: Valinta tehdään tarjousten perusteella, eli tarjoajien tarjouksissa antamien tietojen perusteella. KYSYMYS: Kuinka monta käyttäjää Cognosilla nyt on? Onko mahdollista, että nykyinen Cognosraportointi rakennetaan uudelleen, jos uusi ohjelmisto osoittautuu kyllin hyväksi? VASTAUS: On mahdollista, että potilastietojärjestelmän raportointi toteutetaan joskus tulevaisuudessa muulla ohjelmistolla kuin Cognoksella, mutta se on oma projektinsa, jota käsitellään erikseen. KYSYMYS: Onko toimittajalla lupa käyttää alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, jos se vastaa niiden työstä ja sen tuloksista kuin omistaan? VASTAUS: On, jos se vastaa niiden työstä ja sen tuloksista kuin omistaan KYSYMYS: Tuleeko käyttöönottoprojektin kustannukset sisällyttää kuukausipalveluhintaan? Nyt niille ei ole erillistä kohtaa hintalomakkeessa. Vai voiko käyttöönoton tarjota erillisenä tuntityönä? VASTAUS: käyttöönottoprojektin kustannukset tulee sisällyttää kuukausipalveluhintaan. KYSYMYS: Onko asiakas arvioinut tietovaraston varastoivan tiedon määrää toisin sanoen levytilan kokoa? VASTAUS: Tätä ei ole vielä arvioitu. Tiedossamme on kuitenkin, että koko potilastietojärjestelmän tietovaraston koko on noin 100 gigatavua. Tietovarasto sisältää tiedot vuodesta KYSYMYS: Onko raportointijärjestelmällä suorituskykyvaatimuksia? VASTAUS: Tarjouspyynnössä ei ole määritelty suorituskykyvaatimuksia. KYSYMYS: Vastaako asiakas erikseen tarvittavista tietoliikennekustannuksista? VASTAUS: Kyllä. KYSYMYS: Vastaako asiakas lähdejärjestelmien kehittämisestä esim. jos pitää lisätä aikaleimoja lähdejärjestelmissä oleviin tietoihin? VASTAUS: Kyllä. KYSYMYS: Onko tarjouspyynnön kappaleessa 4 ja sivun 4(7) mainituilla dokumentaation sisältövaatimuksilla kaikilta osilta merkitystä tarjouksen pisteytykseen, koska niitä kaikkia ei ole mainittu Liitteessä 5? VASTAUS: Tarjouspyynnön sivulla 4/7 todetaan, että YTHS:llä on dokumentaation täysi käyttö- ja hyödyntämisoikeus, myös sopimuskauden päättymisen jälkeen. Edellä mainittu dokumentaatio sisältää seuraavat osa-alueet: ja listataan dokumentaation osa-alueet. Nämä kaikki edellytetään olevan osa hankittavaa palvelua. Näitä ei siis pisteytetä, vaan ne ovat tarjoukselle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Kysymykset_vastaukset_2012_03_01

5 5 (7) Pisteytettävät asiat on esitelty tarjouspyynnön sivulla 6/7 kohdassa V (huomaa kirjoitusvirhe, joka selvennetty aiemmassa vastauksessa) sekä liitteessä 5 kohdassa pisteytettävät osiot. KYSYMYS: Hyödynnetäänkö tuloskortissa kolmea vai neljää lähdejärjestelmää, jotka on mainittu kohdassa 3. Raportoinnin taustaa sivulla 2, kolmannessa kappaleessa. Tekstissä mainitaan, että hyödynnetään kolmea järjestelmää, mutta listattuna on neljä järjestelmää? VASTAUS: Kyseessä on kirjoitusvirhe, hyödynnetään sivulla 2 mainittua neljää järjestelmää. KYSYMYS: Kuinka monta avainhenkilöä tulee esittää tarjouksen Liitteen 5 pisteytyksen osiossa, että sillä voidaan saada maksimipistemäärä? Riittääkö yksi tai kaksi henkilöä, jos heillä on riittävän kattava osaaminen ja kokemus? VASTAUS: Olennaisinta on, että osaaminen on riittävää ja että henkilöriskit on varamiesjärjestelyin huomioitu. KYSYMYS: Monta johdon raporttia tulee projektissa toteuttaa? Voidaanko oletuksena pitää, että 4 kpl:tta? VASTAUS: Tarkka raporttien määrä ja niiden sisältö määritellään yhdessä toimittajan kanssa palvelun tarkemman määrittelyn yhteydessä. Oletuksena ei voida pitää, että niitä olisi vain neljä kappaletta. Jos kysymyksessä esitetty luku neljä vastaa sitä, että tuloskortti hyödyntää neljää lähdejärjestelmää, niin selvennettäköön seuraavanlaisesti. Tarjouspyynnön sivulla 3/7 kohdassa 4 todetaan hankintakohteeksi ostopalveluna toteutettu, tietovarastoon perustuva johdon raportointipalvelu, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet. Seuraavaksi tarjouspyynnössä luetellaan 15 mittaria ja todetaan, että näihin on voitava porautua kuvatulla tavalla. KYSYMYS: Tuleeko tietovarastoon siirtää potilaiden sosiaaliturvatunnuksia, ja jos tuodaan, niin tuleeko sosiaaliturvatunnusten olla salattuna? VASTAUS: Tietovarastoon ei siirretä sosiaaliturvatunnuksia. KYSYMYS: Tarvitseeko YTHS:n johto raporteissa potilaskohtaisia sosiaaliturvatunnuksia? VASTAUS: Ei tarvitse. KYSYMYS: Käyttäjämääräksi on arvioitu enimmillään 100 käyttäjää. Kuinka monta raportoinnin rinnakkaiskäyttäjää eli kuinka monta käyttäjää lukee samanaikaisesti raportteja? VASTAUS: Rinnakkaiskäyttäjien määrää ei ole tässä vaiheessa arvioitu. Tähän vaikuttanee myös raporttien käytettävyys. KYSYMYS: Mikä on SAP Wicom-järjestelmän tietokanta-alusta? VASTAUS: Microsoft SQL server 2005 KYSYMYS: Millä frekvenssillä tiedot tulisi hakea lähdejärjestelmistä? VASTAUS: Liitteen 5 kohdan tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset mukaisesti: Toimittaja vastaa siitä, että lähdetiedot päivitetään tietovarastoon ja raporttikantoihin kerran kuussa, jotta ajettavat raportit pysyvät kuukausittain ajan tasalla. KYSYMYS: Mitkä ovat tähän raportointiin tulevien tietojen volyymiarviot?

6 [Otsikko] 6 (7) VASTAUS: Volyymiarvioita ei ole vielä tehty. Tarvittavan levytilan koon suhteen suuntaa antavana tietona on se, että koko potilastietojärjestelmän tietovaraston (sisältäen tiedot vuodesta 2001) koko on noin 100 gigatavua. KYSYMYS: Lisäksi, kuinka kauan DW:ssa tulisi tietoja säilyttää? VASTAUS: Tätä ei ole vielä tarkalleen määritelty ja oletettavasti tästä sovitaan erikseen riippuen siitä mistä tiedosta on kyse. KYSYMYS: Onko YTHS:llä preferenssiä, millä tavalla raportit (tuloskortti) tuodaan käyttäjille näkyville? VASTAUS: Ei ole. KYSYMYS: Mikä on järjestelmän käyttäjämäärä laajimmillaan? VASTAUS: Tarjouspyynnössä on määritelty käyttäjämääräksi 100 henkilöä. Lisäksi pisteytettävänä asiana on se onko käyttäjämäärällä ylipäätään vaikutusta palvelun hintaan. YTHS ei osaa tässä vaiheessa arvioida mitä käyttäjämäärä voisi mahdollisesti laajimmillaan olla. KYSYMYS: Onko YTHS:llä jo olemassa lisenssejä, joita voidaan hyödyntää, esim. MS SharePoint, MS Office jne VASTAUS: Tämä riippuu siitä mitä lisenssejä tässä yhteydessä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää. YTHS:llä on olemassa mm. Microsoft Enrollment for Education Solutions lisenssi. KYSYMYS: Lähdejärjestelmissä on maininta Tuloskortti hyödyntää kolmea lähdejärjestelmää: mutta alla on lueteltu neljä. Tämä lienee vain kirjoitusvirhe? VASTAUS: Kyseessä on kirjoitusvirhe, sillä tarkoitus on hyödyntää neljää järjestelmää. KYSYMYS: Tarjouspyyntönne mukaisesti tietovarastoon ladattaisiin vain raportointiin (tuloskorttiin) tarvittavat tiedot. Tehdäänkö tietomallinnus kuitenkin lähdejärjestelmien kaikista tiedoista? VASTAUS: Ei, tietomallinnus tehdään ainoastaan palvelussa tarvittavista tiedoista. KYSYMYS: Onko YTHS:llä toivomuksia/vaatimuksia siitä, miten tietoliikenne toisaalta lähdejärjestelmien ja raportointi-palvelun ja toisaalta raportointipalvelun ja käyttäjien välillä hoidetaan? VASTAUS: YTHS ei ole esittänyt vaatimuksia siitä miten tietoliikenne hoidetaan. Edellytämme kuitenkin, että tarjouksessa on osoitettu miten tietoliikenne ratkaistaan siten, että lähdetiedot saadaan tietovarastoon ja raporttinäkymään tietoturvallisesti. KYSYMYS: Jos tietomallinnus tehdään koko lähdejärjestelmät kattavaksi: Mikä on SAP Wicomin taulujen lukumäärä? Jos kaksi CSV-pohjaisesti liitettävää lähdejärjestelmää (Raindance ja Populus) liitetään malliin mukaan CSV-kuvausta laajemmin, voisiko niiden tietosisällön kuvaukset saada työmäärän arviointia varten tarvittavalla tarkkuudella? Mikäli mallinnusta ei tehdä näiden osalta laajemmin kuin raportoinnin tarpeisiin, vastauksia ei tarjouksia varten tarvita. VASTAUS: Tietomallinnus tehdään ainoastaan palvelussa tarvittavista tiedoista. KYSYMYS: Onko tuloskorttien laskentakaavat ja mahdolliset rajaukset datan suhteen jo määritelty? Kysymykset_vastaukset_2012_03_01

7 7 (7) VASTAUS: Tuloskorttien laskentakaavat ja rajaukset datan suhteen on ainakin joiltain osin määritelty. Tästä tarkemmin mm. tarjouspyynnön liitteessä 1 Tuloskorttiseloste. KYSYMYS: Onko mittarien tarvitsemat rajapinnat lähdejärjestelmiin jo määritelty ja luotu? VASTAUS: On. Nämä on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 3 sivulla 2/7, kolmannessa kappaleessa. KYSYMYS: Miten mittarit jakaantuvat lähdejärjestelmien suhteen. Eli montako mittaria per lähdejärjestelmä? Ja voiko mittarissa olla yhdistettynä useamman lähdejärjestelmän tietoja? VASTAUS: Useissa mittareissa on yhdistettynä useamman lähdejärjestelmän tietoja. Potilaisiin liittyvä tieto (palvelukäyttäjät, opiskelijamäärä, yhteisöterveydenedistämistyö, kliininen työ, hoitotakuuasiat, hoitokontaktit, käynnit) saadaan potilastietojärjestelmästä. Taloustiedot (talousarvion toteuma ja eurot) saadaan taloushallintojärjestelmästä, henkilöstötiedot (henkilötyövuodet, sairauspoissaolot, koulutuspäivät) saadaan henkilöstöhallintajärjestelmästä ja ajanvarauspuhelimen tiedot puhelinjärjestelmästä. KYSYMYS: Onko hankkeelle määritelty tavoiteaikataulu? VASTAUS: Tarkoituksena on, että projekti alkaa kun sopimus on allekirjoitettu. Palvelun valmistumisesta sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa. KYSYMYS: Jos hanke laajenee tulevaisuudessa koskemaan myös ammattikorkeakouluja, niin tuleeko lisää lähdejärjestelmiä tai tietokenttiä vai koskeeko se vain toimipaikkojen määriä? VASTAUS: Sillä, että YTHS toiminta laajentuu mahdollisesti tulevaisuudessa kattamaan myös ammattikorkeakouluopiskelijat, ei ole suoraa vaikutusta käytettävien lähdejärjestelmien määrään. On kuitenkin oletettavissa, että tällä olisi vaikutusta toimipaikkojen määrään sekä raportointitarpeisiin laajemminkin.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus Versio: 24.5.2006 Julkaistu: 15.6.2005 Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

CRM-järjestelmän valinta kuljetusyritykselle

CRM-järjestelmän valinta kuljetusyritykselle CRM-järjestelmän valinta kuljetusyritykselle Annika Huusko Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti Tekijä(t) Annika Huusko Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot