LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet:"

Transkriptio

1 1/ LIITE 2 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan eduksi. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan vertailuun otetaan sellaiset tarjouspyynnössä sanotut tarjoajan kelpoisuutta koskevat ehdot täyttävät tarjoajat, joiden tarjous vastaa tarjouspyyntöä. Tarjoukset vertaillaan liitteellä 2 sanotuin tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevin vertailuperustein. Kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat arviointiperusteet koostuvat laadusta (laatu koostuu tässä jäljempänä kohdassa Laatu tarkoitetuista arviointiperusteista L1 L2) ja hinnasta tarjousten vertailussa käytettävän tarjoushinnan koostuessa jäljempänä kohdassa Hinta tarkoitetusta tarjoushinnasta. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevassa vertailussa hinnan painoarvo on0 % ja laadun painoarvoarvo on 0 %. Kokonaistaloudellisesti edullisin on se, jonka laadun ja hinnan perusteella saama vertailupisteiden (laadun ja hinnan perusteella saatujen vertailupisteiden määrä yhteensä) määrä on tarjousvertailuun otetuista tarjouksista suurin. Eniten laadun perusteella peruspisteitä (peruspisteiden määrä yhteensä kohdista L1 L2) saanut tarjous saa 100 vertailupistettä, muiden vertailupisteet laadun osalta kaavalla 100 x tarjouksen tekijän peruspisteet laadun perusteella yht. (peruspisteet kohdista L1-L2 yht.) suurin peruspisteiden laadun perusteella (peruspisteet kohdista L1-L2 yht.) Hinnan osalta edullisinta hintaa (jäljempänä kohdassa Hinta tarkoitettu tarjoushinta) saa 100 vertailupistettä. Muiden tarjoajien vertailupisteet hinnan osalta 100 x edullisin tarjoushinta tarjouksen tekijän tarjoushinta Peruspisteet Vertailupisteet MAX Hinta (painoarvo 0%) (H1-H7) Laatu ( painoarvo 0%) L1 Yleiset osaamisen kehittämisalustaa koskevat laadulliset 34 ominaisuudet L2 Osaamisen kehittämisalustan käytettävyys 66

2 2/ HINTA Tarjousten hintavertailu suoritetaan vertailuhinnalla, johon sisältyvät jäljempänä kohdissa H1 H7 tarkoitetut hintatekijät. VUOSIKUSTANNUKSET (toistuvat kustannukset) Käyttöoikeusmaksut H1 (hinnoitteluperuste mainittava esim. /käyttäjä/kk tai /oppilas/kk) Lisenssi H2 (hinnoitteluperuste mainittava esim. /käyttäjä/kk tai /oppilas/kk tms.) Ylläpitomaksut H3 (hinnoitteluperuste mainittava esim. /käyttäjä/kk tai /oppilas/kk) Muut vuosittaiset (toistutuvat) kustannukset joita ei ole sisällytetty edellä kohtiin H4 H1-H3 Vuosikustannukset yhteensä OSAAMISEN KEHITTÄMISALUSTAN KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYVÄT KERTAKUSTANNUKSET H H6 H7 Järjestelmäintegraation hinta Käyttöönottoprojektin hinta Osaamisen kehittämisalustan käyttöönottoon liittyvät tilaajalta veloitettavat kustannukset, joita ei ole sisällytetty edellä kohtiin H-H6 Kertakustannukset yhteensä Tarjoushinta yhteensä (kohdat H1-H7 yht.) Tarjousten hintavertailussa huomioitava osuus 4 vuoden aikana perittävät käyttöoikeusmaksut 4 vuoden aikana perittävät lisenssimaksut 4 vuoden aikana perittävät ylläpitomaksut 4 vuoden aikana perittävät kohdassa H4 ilmoitetut kustannukset 4 vuoden aikana Tarjousten hintavertailussa huomioitava osuus Kohdan H mukainen kustannus Kohdan H6 mukainen kustannus Kohdan H7 mukainen kustannus Mikäli tarjouksen tekijä käyttää tarjouksessaan edellä kohdissa käyttäjä- tai oppilasperusteista hinnoittelua käytetään käyttäjien osalta tarjoushinnan osana olevan hintatekijän (hintatekijöillä tarkoitetaan edellä tarkoitettuja kohtia H1 H7) laskentaperusteena, lasketaan tarjoushinta ko. hintatekijän osalta käyttäen käyttäjämäärää (kun tarjoushinnan hinnoitteluperuste hintatekijän osalta on käyttäjäperusteinen), ja oppilasmäärää (kun tarjoushinnan hinnoitteluperuste hintatekijän osalta on oppilasperusteinen). Vuosikustannusten (H1-H3) osalta huomioidaan tarjoushinnassa neljän (4) vuoden (48 kk) aikana tilaajalta veloitettavat kustannukset sen suuruisina kuin tarjouksen tekijä on tarjouksessaan ilmoittanut tarjouksessaan niiden olevan vuoden 2013 aikana kertoen vuoden 2013 kustannukset luvulla 4 (tai mikäli tarjouksen tekijä on ilmoittanut vuosille kohtia H1-H4 koskevista, vuodesta 2013

3 poikkeavista hinnoista, huomioidaan ko. hintatekijän osalta tarjoushinta tarjouksen tekijän ilmoittamin vuosittaisin kustannuksin). Tarjouksen tekijä ei voi kuitenkaan liittää tarjoukseensa tarjouspyynnön kohdasta Tarjoushintojen voimassaolo poikkeavia hintojen muuttumista koskevia ehtoja siltä osin kuin ne liittyvät palvelun tuottamiseen liittyvien kustannusten muutosten perusteella tehtäviin hinnantarkistuksiin. 3/ LAATU Tarjotun osaamisen kehittämisalustan laatua arvioidaan jäljempänä sanottujen arviointiperusteiden L1 ja L2 perusteella. Kohdan L1 arvio tehdään tarjouksen tekijän tarjoukseensa liittämän selostuksen perusteella (selostus tehdään liitteellä / kohdassa Kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat arviointiperusteet/ Laatu). Kohdan L 2 Osaamisen kehittämisalustan käytettävyys tehdään kohdassa jäljempänä L2 tarkoitetun koekäytön perusteella. Tilaajan käyttöön hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tosiasiassa toimitettavan osaamisen kehittämisalustan tulee olla vähintään yhtä hyvä (laadun pitää toteutua kunkin laadun arvioimiseen sisältyvän arviointiperusteen osalta vähintään yhtä hyvän tasoisena) kuin tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevassa vertailussa on alustan laadun (kohdat L1- L2) tarjouksen tekijän tarjoukseen liittämän selostuksen ja tarjouksen tekijän koekäyttöön (L2) osoittaman kehittämisalustan todettu olevan. Mikäli tilaajan käyttöön hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tosiasiassa toimitettava osaamisen kehittämisalusta poikkeaa hankintayksikön kannalta negatiivisella tavalla edellä tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevassa vertailussa toteutuneesta laatutasosta, käsitellään näitä poikkeamia sopimusrikkomuksina.

4 4/ L1 YLEISET OSAAMISEN KEHITTÄMISALUSTAA KOSKEVAT LAADULLISET OMINAISUUDET Osaamisen kehittämisalustaa koskevien yleisiä laadullisia ominaisuuksia arvioidaan tässä sanotuilla arviointiperusteilla tarjouksen tekijän tarjoukseensa liittämän selostuksen perusteella. Mikäli tarjotussa osaamisen kehittämisalustassa on ko. arviointiperusteen mukainen ominaisuus, annetaan tarjoukselle ko. arviointiperusteen mukainen peruspistemäärä. Peruspisteiden L1/ ARVIOINTIPERUSTEET maksimimäärä arviointiperusteen osalta 1. Tiedostojen esikatselumahdollisuus ennen lataamista SCORM -oppimateriaalin käyttäminen sivustossa Käyttäjän kirjautumisen näkyminen sivustolla (alustan antama sisäänkirjautumisilmoitus käyttäjälle) FLASH tai vastaavan materiaalin käyttäminen sivustolla. 1. Käyttäjät voivat luoda ja muokata sivustoja heidän käyttäjäkohtaisten oikeuksien puitteessa. Sivujen 3 layout on käyttäjän muokattavissa. Sivulle näkyviksi saatavien elementtien muunneltavuus. Tarjouksen tekijä mainittava elementtien ominaisuudet niiden muunneltavuuden osalta. 6. Monikanavaisen tiedottamisen mahdollisuus. Tiedotteet ja ilmoitukset näkyvät käyttäjän kotisivulla ns. 1 ilmoitustauluna (uutiset, RSS, ilmoitus, s-posti). 7. Ilmoittautumisten (automatisoitu) hallinnointi: tilaisuus täynnä/peruutusmahdollisuus/odotuslistaominaisuus. 3 Ilmoittautumisten perusteella muodostuu automaattisesti uusi ryhmä. 8. Mahdollisuus tehdä automatisoituja ryhmäkohtaisia osallistumiskiintiöitä Henkilökohtaisen osaamisportfolion luominen ja jakaminen nk. näyteportfoliona. Portfolion tiedostojen 8 ja tietojen tuonti ja vienti mahdollisuus. Näyteportfolioon tulee voida kerätä erilaista materiaalia, kuten työnäytteitä, koulutuksia johon osallistunut/joista kiinnostunut ym 10. Alustan tulee sisältää mahdollisuus lomakepohjaisen kehityskeskustelun käymiseen alustalla ja 3 vastaaminen kysymyksiin tulee olla mahdollista alustan asiakirjassa. 11. Alustan raportointimahdollisuuksien monipuolisuus. Mahdollisuudet erilaisten raporttien ajamiseen 7 alustassa olevista tiedoista (esim. henkilö- ja ryhmäkohtaisista). 12. Tietoväylät kohdekunnilla käytössä olevien oppimisympäristöjen ja kurssi-ilmoittautumisjärjestelmien 2 ja Kohur-alustan välillä: mahdollisuus julkaista Kohur uutisia ainakin nykyisissä oppimisympäristöissä.

5 / L2 OSAAMISEN KEHITTÄMISALUSTAN KÄYTETTÄVYYS Tarjouksen tekijän tulee järjestää tarjoamansa osaamisen kehittämisalustan koekäyttömahdollisuus liitteessä 2 kohdassa Laatu määrätyllä tavalla välisenä Espoon kaupungin tiloissa Espoon Olarissa tarjouksen tekijän ja hankintayksikön täsmällisemmin ko. ajanjaksolle ajoittuvana aikana tässä kohdassa L2 Tarkoitetun osaamisen kehittämisalustan käytettävyyden arvioimiseksi. Jos toimittajan tarjoama osaamisen kehittämisalusta ei ole vielä kaikilta osin valmis, on toimittajan esitettävä tarkka kirjallinen kuvaus tarvittavine kuvineen tarjotusta ratkaisusta. Asiakkaan on voitava tutustua tarjottavaan osaamisen kehittämisalustaan riittävällä tarkkuudella vertailussa tarvittavan pisteytyksen muodostamiseksi. Tarjoajan tulee ilmoittaa arviointia varten tarvittavat tiedot. Mikäli tarvittavia tietoja ei toimiteta, eikä laatua voida todentaa, laadullisten ominaisuuksien arviointi on mahdotonta ja johtaa arvioinnissa 0 pisteeseen. Peruspisteiden maksimimäärä L2/ ARVIOINTIPERUSTEET arviointiperusteen osalta Yleinen käytettävyys - L2.1 Käyttäjän työpöydän loogisuus ja ymmärrettävyys (esim. työpöydän väritys, termit, oikopolut tms työpöydän loogisuuteen ja ymmärrettävyyteen vaikuttavat asiat) 1 - L2.2 Hakuominaisuuksien laajuus ja toimivuus 10 - L2.3 Alustassa olevan ruotsinkielisen käyttäjän käyttöohjeen loogisuus ja ymmärrettävyys. - L2.4 Tarjotun alustan kyky avustaa käyttäjää ohjeistuksella - L2. Käyttäjän oman tilin hallinnointi. Käyttäjällä on oikeuksiensa mukaan mahdollisuus muunnella ja poistaa alustaan tallentamiaan tietoja. Pääkäyttäjän toiminnot -L2.6 Pääkäyttäjän työpöydän loogisuus ja ymmärrettävyys (esim. työpöydän väritys, termit, oikopolut, tms pääkäyttäjän työpöydän loogisuuteen ja ymmärrettävyyteen vaikuttavat asiat) 11 -L2.7 Käyttäjäryhmien ja yksityisten käyttäjätilien hallintaa koskevien toimintojen loogisuus ja ymmärrettävyys Toiminnallisuus - L2.8 Ikkunoiden ja valikoiden informatiivisuus ja toimivuus - L2.9 Alustan visuaalinen selkeys ja ulkoasu toiminnallisuuden näkökulmasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) www.residuum.fi -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö,

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintalaki Hankintalaki 62

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot