Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala"

Transkriptio

1 Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala

2 Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset Turvallisuus johtamisessa Turvallisuuden hallinta Turvallisuusosaamisen kehittäminen... 7 Tilaajavastuu... 7 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, teollisuusryhmä ja rakennus- ja putkijohtoalan työalatoimikunta Teksti: Kari Ritolahti ja Mari Kiurula Taitto: Mari Kiurula 2 Työturvallisuuskeskus

3 Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Johdanto Turvallisen työpaikan perusedellytys on, että kaikki osapuolet toimivat turvallisia työmenetelmiä käyttäen. Hyvään tulokseen turvallisten toimintatapojen kehittämisessä päästään tekemällä jatkuvaa yhteistyötä tilaajan ja palvelutoimittajan välillä. Tämän tueksi ja apuvälineeksi on laadittu arviointikysymysten sarja sekä tukimateriaali arvioitsijoille. Tarkoitus ja tavoite Alihankinta- ja palveluyritysten turvallisuusarvioinnilla on tarkoitus kannustaa tilaajayritysten yhteistyökumppaneita kehittämään työterveyttä ja -turvallisuutta edistäviä toimintatapoja. Tavoitteena on nostaa yhteisen työpaikan turvallisuustasoa, vähentää tapaturmia ja vaaratilanteita sekä edistää nolla-vahinkoa ajattelutapaa. Arvioinnin avulla siirretään turvallisuusajattelua ennakoivaan suuntaan tekemällä havaintoja turvallisuuden kehittämisestä ja toteuttamalla korjaavat toimenpiteet ennen kuin ehtii mitään tapahtua. Tavoitteena on myös auttaa työn tilaajaa toimittajavalinnoissa ja saamaan palautetta omasta toiminnastaan yhteisissä toiminnoissa. Arviointiprosessi Arviointi voidaan toteuttaa tilaajayrityksen aloitteesta tai toimittajayrityksen pyynnöstä. Arviointiin liittyvät asiat ja vaiheet esitellään arvioitavalle yhteistyökumppanille, kerrotaan itsearvioinnin osuudesta ja lähetetään yritykselle arviointikysymykset. Arvioitava yritys tekee itsearvioinnin ja lähettää tuloksen tilaajalle. Tämän jälkeen yhteisessä katselmuksessa käydään kysymykset läpi ja tarkennetaan tarvittavilta osin yhteisen näkemyksen mukaisesti sekä kirjataan korjaavat toimenpiteet ja niiden toteutukselle aikataulu. Arvioinnissa on korjaavia toimenpiteitä mahdollista kirjata kummallekin osapuolelle ja niiden toteuttamisesta huolehtii kumpikin osaltaan. Arvioinnista syntyvä dokumentti päivätään sekä allekirjoitetaan. Arviointidokumentista jää kummallekin osapuolelle oma kappale. Uudelleenarviointi voidaan tehdä toimittajayrityksen pyynnöstä tai jos varsinaisessa arvioinnissa on raportoitu sellaisia poikkeamia, jotka edellyttävät uudelleenarviointia tai ns. tarkastusarviointia. Arviointiprosessi kaaviona Työturvallisuuskeskus 3

4 Arviointikysymysten tarkennukset 1. Turvallisuus johtamisessa 1.1 Miten työsuojelupäällikölle kuuluvat velvollisuudet on yrityksessä toteutettu? onko yritykseen nimetty työsuojelupäällikkö onko yrityksessä selvyys työturvallisuuslainsäädännössä määritellyistä työsuojelupäällikön tehtävistä onko työsuojelupäällikkö saanut tehtävään liittyvää koulutusta onko työsuojelupäällikön tehtävät määritelty, pystyykö työsuojelupäällikkö antamaan yrityksen henkilöstölle työturvallisuuteen liittyvää koulutusta jos arvioitavalla yrityksellä on useampi toimipiste, onko jokaisella nimetty työsuojelupäällikkö? Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 2006/44, Miten työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset on yrityksessä hoidettu? onko yritykseen ja sen mahdollisiin toimipisteisiin valittu työsuojeluvaltuutettu onko yrityksessä selvyys työturvallisuuslainsäädännössä määritellyistä työsuojeluvaltuutetun tehtävistä ja oikeuksista onko työsuojeluvaltuutettu saanut tehtävään liittyvää koulutusta onko työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja tähän tarvittava työaika määritelty pystyykö työsuojeluvaltuutettu antamaan yrityksen henkilöstölle työturvallisuuteen liittyvää koulutusta? Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ-suojeluyhteistoiminnasta 2006/44, Miten yrityksen työterveyshuolto on järjestetty?, onko yrityksellä sopimus jonkun työterveyshuoltopalvelun kanssa. Onko työterveyshuollon osalle vuosittainen toimintasuunnitelma ja seuranta toteumalle? Toimivatko henkilöstön säännölliset terveystarkastukset? Tehdäänkö tarkastuksissa esille tulleille asioille suunnitelmat parannustoimenpiteistä? Onko yrityksen työntekijöillä työterveyskortti? (koskee rakennusalan työntekijöitä, ei kuitenkaan mm. LVIS-alan työntekijöitä, jotka ovat muun kuin rakennusyrityksen palveluksessa) Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 2 Luku työnantajan velvollisuudet ja 6 Luku, työterveyshuollon palveluista sopiminen. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä (1176/2006) 1.4 Millä tasolla ovat yrityksen tapaturma ja sairauspoissaolot?, millaista seuranta- ja tilastotietoa yrityksellä on sairaus poissaolojen osalta. Poissaolopäivät/henkilö ja poissaolot/yritys. Tieto mahdollisista ammattitautitapauksista ja niistä aiheutuneet korjaavat toimenpiteet. Ovatko sairauspoissaolot ja tapaturmapoissaolot todettavissa erillisistä tilastoista? Ovatko sairauspoissaolot eritelty tilastoihin mahdollisesti syyluokituksen mukaisesti? Miten varmistetaan, että yritys kertoo tilaajalle projektilla tehdyt työtunnit ja työtapaturmat ja niistä aiheutuneet sairauspoissaolot? Onko yrityksessä keskusteltu korvaavan työn menettelystä? 1.5 Miten yritys käsittelee sattuneet vaaratilanteet ja tapaturmat? kuinka yritys tutkii tapaturmat ja vaaratilanteet kuinka yritys levittää tiedon sisäisesti kuinka yritys hyödyntää vaaratilanteisiin ja tapaturmiin liittyvän tutkintatiedon perehdyttämisessä ja koulutuksissa onko korjaaville toimenpiteille tehty suunnitelmat ja määritetty vastuuhenkilöt seurataanko korjaavien toimenpiteiden toteutumista kuinka läheltä piti -tapaukset ja tapaturmaraportit tiedotetaan urakoitsijan ja tilaajan välillä? 1.6 Millä tasolla on yrityksen ensiapuvalmiudet?, millaisella tasolla ovat yrityksen henkilöstön ensiapuvalmiudet. Onko ensiapukoulutuksen taso arvioitu vastaamaan yrityksen henkilöstön toteuttamien työtehtävien vaatimustasoa yhdessä työterveyshuollon kanssa? Onko ensiapukoulutettujen määrä määritelty työn riskin mukaan? Millaista ensiapukoulutusta henkilöstölle on järjestetty, esim. SPR:n EA1 tai EA2? Miten iso osa henkilöstöstä on saanut EA-koulutuksen? Ovatko hankitut ensiapuvalmiudet ajan tasalla ja koulutukset voimassa? 4 Työturvallisuuskeskus

5 Onko ensiapuvälineiden kunnossapitoon nimetty henkilö? Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 12 Sosiaali- ja terveysministeriön opas Ensiapuvalmius työpaikoilla 1.7 Miten yrityksessä on järjestetty työaikakirjanpito?, millainen käytäntö yrityksellä on seurata henkilöstön työaikakertymää huomioiden säännöllinen työaika sekä ylityökertymät huolehditaanko mahdollisten ylityökertymien lakisääteisistä rajoista ja kuinka seurataan miten sovitetaan työaika yhteen tilaajan kanssa suoritetaanko tehtävät tilaajan kohteessa normaalin työajan puitteissa? Työaikalain 1996/605 mukaisesti ylityön enimmäismäärät: Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana, kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. 1.8 Miten yrityksessä on järjestetty työturvallisuuslainsäädännön edellyttämä työsuojelun yhteistoiminta?, miten yrityksessä on järjestetty työturvallisuuslain edellyttämä yhteistoiminta työnantajan ja eri henkilöstöryhmien välillä. Onko yrityksessä koottu työsuojelutoimikunta, jossa eri henkilöstöryhmät ovat edustettuina tai mahdollisesti muodostettu jonkinlainen vastaava ryhmä/työryhmä, joka käsittelee yrityksen työturvallisuuden yhteisiä asioita ja kokoontuu säännöllisesti? Onko yrityksessä muodostettu minkäänlaista yhteistä käytäntöä, jossa yhteisiä turvallisuusasioita käsiteltäisiin ja kirjattaisiin? Keskustellaanko työturvallisuuteen liittyvistä asioista työntekijän/-tekijöiden ja esimiehen kesken? Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006, 22 Yhteistoiminnan tavoitteet ja toteuttaminen. 2. Turvallisuuden hallinta 2.1 Miten yritys on tiedostanut toimintaansa ja henkilöstöönsä liittyvät haitta- ja vaaratekijät sekä arvioinut niihin liittyvät riskit? onko henkilöstölle omaa ohjeistusta ja koulutusta, jonka avulla osataan tunnistaa työtehtäviin liittyviä vaaratilanteita ja arvioida niihin liittyviä riskejä kirjataanko tunnistettuja vaaroja ja arvioidaanko riskejä sekä hyödynnetäänkö niitä perehdyttämisessä ja ohjeistuksessa seurataanko henkilöstön osaamistason kehitystä vaara- ja riskitekijöiden vähentämisessä? 2.2 Miten yritys on huolehtinut käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta, miten yritys on huolehtinut käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta sekä näihin liittyvistä tarkastuksista. Onko koneisiin ja laitteisiin liittyvät määräaikaistarkastukset toteutettu ja miten ne on dokumentoitu? Ovatko koneiden ja laitteiden suojat ja turvallisuusmerkinnät kunnossa? Onko tarkastuksille suunnitelma ja seuranta? Ovatko koneet ja laitteet säännöllisen huollon piirissä ja kuinka mahdollisista vioista ilmoitetaan? Onko henkilöstölle annettu koneiden ja laitteiden käyttökoulutusta, onko koulutus suunnitelmallista, miten koulutus ylläpidetään ja dokumentoidaan? Kuinka yritys huolehtii, että käyttöönottotarkastus työmaalla tehdään asianmukaisesti? Kuinka yritys on huomioinut lainsäädännön vaatimukset ja tilaajan täsmennykset koneille ja välineille, kuten nostoapuvälineet, henkilönostimet, telineet, työtasot ja tikkaat? Ovatko luvat koneiden käyttöön kunnossa? Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/ Miten yritys varmistaa henkilöstön pätevyyden tulitöihin ja miten tulitöitä kontrolloidaan? onko työympäristöön liittyvät vaarat ja riskit tunnistettu tulitöitä tehtäessä miten erilaisissa tilaajan tiloissa tarvittava tulitöihin liittyvä osaaminen on varmistettu ovatko tulitöitä tekevät henkilöt saaneet tulitöihin riittävän koulutuksen onko tulitöihin liittyvän kaluston turvallisen käy-tön osaaminen riittävällä tasolla onko yrityksellä omaa sisäistä koulutusta vaara ja riskitekijöiden hallitsemiseksi kuka myöntää tilaajan kohteessa tulityöluvat kuinka riskinarviointi tulityöpaikalla tehdään ennen luvan myöntämistä? Työturvallisuuskeskus 5

6 Pelastuslaki 379/2011 ja vähimmäisvaatimukset SFS 5900/2011 Tulitöiden suojeluohje 2014, Finanssialan keskusliitto 2.4 Miten varmistetaan sammutuskaluston huolto ja määräaikaistarkastukset sekä henkilöstön alkusammutustaidot? millä tasolla yrityksen henkilöstön alkusammutusosaaminen on onko yrityksen paloturvallisuustaso ja esim. henkilöstön koulutus sekä ohjeistus yrityksen oman vakuutusyhtiön määrittämällä tasolla ja sen vaatimusten mukainen pidetäänkö henkilöstölle alkusammutukseen liitty-viä harjoituksia huolehditaanko tulitöihin liittyvän sammutuskaluston kunnosta ja käyttövarmuudesta? Pelastuslaki 379/2011 ja tämän edellyttämät toiminnot osana pelastussuunnitelmaa 2.5 Miten yrityksessä huolehditaan järjestyksestä ja siisteydestä? onko yrityksen henkilöstölle järjestetty ympäristönsuojelukoulutusta onko henkilöstön käytettävissä selkeät ohjeet jätteiden käsittelystä onko koulutuksen jatkuvuudelle suunnitelma ja kirjataanko osallistujat onko yrityksessä käytössä jokin käytännön järjestelmä tai työkalu järjestyksen ja siisteyden ylläpitämiseksi kuinka yritys perehdyttää työntekijänsä tilaajan vaatimuksiin siisteydestä ja järjestyksestä? 2.6 Miten yrityksessä huolehditaan jätehuollosta omalla työpaikalla ja tilaajan työkohteessa?, miten yritys on huolehtinut jätehuollon järjestelyistä. Miten yrityksessä on käytännössä järjestetty jäteastiat ja niiden sijoitus sekä merkinnät? Onko jätehuolto ohjeistettu ja ovatko ohjeet henkilöstön helposti käytettävissä? Onko henkilöstö saanut perehdytystä jätehuoltoon liittyviin asioihin, miten perehdytys on dokumentoitu ja miten se ylläpidetään? Onko vaarallisille jätteille ohjeistus ja erilliset jäteastiat? Miten jätteiden muodostumista vähennetään ennalta? Jätelaki 646/ Onko yritys varmistanut riittävän tiedon saannin tilaajalta pystyäkseen toimimaan turvallisesti tilaajan toimipaikalla?, tiedetäänkö esim. tilaajan työlupakäytäntö ja tilaajan määrittelemät luvanvaraiset työt? Kuinka hyvin yritys on tietoinen oikeuksistaan saada tietoa tilaajalta turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä? Miten yritys on osoittanut kiinnostuksensa saadakseen tietoa ja kuinka on toimittu? Onko tilaajan suunnalta saatu riittävästi tietoa siitä, mitä yritykseltä edellytetään, jotta turvallinen toiminta on mahdollista? Onko tietojen vaihto tilaajan kanssa riittävää? Miten varmistetaan, että tieto kulkee edelleen tilaajan kohteessa työskenteleville? Onko yhteisellä työpaikalla toimittaessa selvitetty esim. hätätilanteisiin liittyvät kokoontumispaikat? Onko toimittajayrityksen henkilöstö saanut tilaajan perehdyttämisen ennen töiden aloittamista? Onko yritys huomioinut pölyntorjunnan vaatimukset? Työturvallisuuslaki 738/2002, 50 tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla 2.8 Onko yritys selvittänyt oman toimintansa vaikutukset yhteisen työpaikan turvallisuuteen ja toimiiko se tämän edistämisessä?, miten yrityksessä on tiedostettu, kuinka sen oma toiminta vaikuttaa turvallisuuteen yhteisellä työpaikalla ja miten yritys toimii yhteisen työpaikan turvallisuuden edistämisessä. Onko yrityksen henkilöstö perehdytetty siihen, kuinka toimitaan työpaikalla, jossa on useamman yrityksen henkilöstöä yhtäaikaisesti töissä? Onko tällaisten tilanteiden vaaroja tunnistettu ja onko niihin liittyviä riskejä arvioitu? Onko työhön ja työolosuhteisiin liittyviä vaaroja tunnistettu ja niiden riskejä arvioitu? Tehdäänkö yrityksessä työn turvallisuussuunnitelmia ja osallistuvatko työntekijät niiden tekoon? Hyväksytetäänkö työn turvallisuussuunnitelmat tilaajalla ennen työn aloittamista? Tiedetäänkö, miten oman toiminnan vaikutuksista tulee tiedottaa yhteisen työpaikan eri osapuolia? Onko esim. tilaajan puolelta annettu tähän ohjeita? Yhteisen työpaikan eri osapuoliin vaikuttavia työvaiheita ovat esim. pinnoitustyöt, maalaukset, hiekkapuhallukset, pesut jne. sekä yleensä sellaiset joista voi aiheutua merkittävää melua, pitoisuuksia ilmaan, kulkuesteitä, kulkureitti- 6 Työturvallisuuskeskus

7 muutoksia, tarpeita työvaiheistukseen/aikataulutukseen tai tilanteita, joissa työskennellään toisten työntekijöiden ylä- tai alapuolella (putoamisvaara). Työturvallisuuslaki 738/2002, 49 yhteisellä työpaikalla toimivien huolehtimisvelvoite 3. Turvallisuusosaamisen kehittäminen 3.1 Miten yritys perehdyttää ja opastaa henkilöstönsä yritykseen sekä työn turvalliseen tekemiseen, myös tilapäisen työvoiman, kuten vuokratyövoiman tai vieraskieliset työntekijät?, miten yritys perehdyttää työntekijänsä ja huolehtii ammattitaidon kartuttamisesta ja ylläpidosta. Miten uusi työntekijä perehdytetään yrityksen toimintatapoihin? Miten opastetaan työtehtävään ja sen työturvallisuuteen? Miten on järjestetty ammatillisen osaamisen koulutukset ja tason ylläpito (esim. hitsauspätevyydet)? Miten on järjestetty turvallisuuskoulutukset? Pidetäänkö koulutuksiin osallistuneista kirjaa ja onko koulutetuilta otettu allekirjoitukset osallistumisesta? Mitkä työturvallisuuden perustarpeet henkilöstölle on koulutettu? Kuinka henkilöstö on koulutettu henkilönsuojainten valintaan, käyttöön ja kunnossapitoon? Ovatko korkean riskin tehtävissä toimivat saaneet koulutusta kyseisen tehtävän turvallisuudesta (esimerkiksi korkealla työskentelyssä putoamissuojainten käyttö, liikenteen läheisyydessä Tieturva, henkilönostinpätevyydet, vaaralliset aineet ja kemikaalit, nostotyöt)? Onko ulkomaankieliselle työvoimalle otettu huomioon mahdollinen kielituki ja tulkkaustarve? 3.2 Miten yrityksessä huolehditaan työturvallisuuskoulutuksista?, ovatko yrityksen esimiehet ja muu henkilöstö saaneet riittävästi sellaista koulutusta työturvallisuuskorttikoulutuksen lisäksi, jonka avulla heillä on mahdollisuus tiedostaa ja ymmärtää turvallisuuteen liittyvät vastuunsa toimia omissa tehtävissään turvallisuuden kannalta esimerkillisesti edistää ja kehittää turvallisuutta yrityksen toiminnoissa. Keskustellaan myös käytyjen työturvallisuuskorttikoulutusten laadusta 3.3 Miten yrityksessä huolehditaan kemikaalien käyttöturvallisuudesta?, onko henkilöstön työtehtäviin liittyvissä tilanteissa tunnistettu kemikaalien vaaratekijät. Onko tunnistetuista vaaratekijöistä suoritettu riskien arviointi? Onko henkilöstö saanut perehdytystä turvallisesta kemikaalien käsittelystä? Miten yritys on huolehtinut kemikaalien käsittelyssä tarvittavista henkilösuojaimista ja niiden käyttökoulutuksesta? Toimittaako yritys aina käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet tilaajalle? Onko tilaajan käyttämistä kemikaaleista saatu riittävästi tietoa? Tilaajavastuu Tilaajavastuulain (1233/2006) velvoitteet ja valvonta. Tilaajavastuulain mukaan alihankintaa ja vuokratyövoimaa käyttävien yritysten tulee selvittää taustatiedot alihankkijoistaan. Tiedot eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia. Tilaajavastuulaki koskee työsuhteita ja urakoita, jotka kestävät yli 10 päivää ja ylittävät arvoltaan euroa. Tilaajavastuulain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Sen laiminlyönnistä voidaan määrätä sakkoa. Vastuullinen palveluja toimittava yritys raportoi tilaajalle: Arvonlisävelvollisten rekisteritieto Työnantajarekisteritieto Ennakkoperintärekisteritieto Verovelkatieto Eläkevakuutustieto Työehtosopimustieto Vastuuhenkilötarkistus Kaupparekisteriote Varmista, löytyykö yritys Tilaajavastuu.fi -sivustolta. Työturvallisuuskeskus 7

8 Työturvallisuuskeskus, p , Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Julkaisu on laadittu rakennusalalla toimivien, UPA-arviointimenetelmää käyttävien arvioijien tueksi. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä asioita kullakin arviointikysymyksellä on tarkoitus selvittää. Julkaisun toivotaan helpottavan ja yhdenmukaistavan arvioijien työtä sekä edistävän tilaajan ja toimittajan välistä turvallisuusyhteistyötä.

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Ohjeita työnantajalle Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot