Henkilöstöra- portti 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöra- portti 2016"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2016

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstömäärä 3 Taulukko: Palvelussuhde Taulukko: Henkilöstö palvelukeskuksittain Kaavio: Henkilöstön prosentuaalinen jakautuminen palvelukeskuksittain Kaavio: Henkilöstön jakautuminen palvelussuhteen mukaan Henkilötyövuosi 5 Taulukko: Henkilötyövuodet Työajan jakautuminen 5 Taulukko: Työajan jakautuminen Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 6 Taulukko: Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma kymmenvuotis-ikäryhmittäin Kaavio: Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstön osaamisen kehittäminen 8 Taulukko: Osaamisen kehittäminen 8 2 TYÖHYVINVOINTI Terveysperusteiset poissaolot 9 Taulukko: Terveysperusteiset poissaolot 10 Taulukko: Terveysperusteiset poissaolokalenteripäivät työyksiköissä Työterveyshuolto Varhaisen tuen toimintamalli Työsuojelu Muut henkilöstöpalvelut 15 3 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 16 Taulukko: Alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet Eläköityminen 16 Taulukko: Eläkkeelle siirtyneet 16 Taulukko: Eläkkeelle siirtyneet palvelukeskuksittain 16 Taulukko: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Eläkemaksut 17 Taulukko: Eläkemaksut 18 4 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Taulukko: Työvoimakustannukset 18 Taulukko: Vakiopalkkatapahtumat naiset miehet 19 Taulukko: Palkat palvelukeskuksittain Palkkausjärjestelmän kehittäminen 20 5 YHTEISTOIMINTA 21 LIITTEET Kevan kaaviot: Eläkepoistuma, suurimmat ammattiryhmät 22 Eläkepoistuma Henkilöstöraportin tiedot saatu henkilöstöjärjestelmän raportointiohjelmasta täydennettynä kirjanpidon ja työterveyshuollon selvityksillä. Tunnusluvut tilanteen mukaiset.

3 1. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstömäärä Loimaan kaupungin palveluksessa oli työssä 1116 henkilöä. Heistä 900 oli vakinaisessa ja 214 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaiset sisältävät sijaiset ja muut määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat. Vuoden vaihteessa oli lisäksi kaupungin palveluksessa 2 henkilöä työllistettynä. Vakinaisen henkilöstön osuus oli 80,82 % (v ,73 %). Vertailutietona todettakoon, että v kunta-alalla vakinaisten prosentuaalinen osuus 79 %. Kaupunki työllisti vuoden aikana 11 työtöntä, joiden työsuhde kesti keskimäärin 6 kuukautta. 83 kaupunkilaista nuorta sai kesätyöpaikan kuukaudeksi kaupungin eri hallintokuntien ja järjestöjen tehtävissä. Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 13 työllistettyä ja 90 nuorta. Palvelusuhde Vakinaiset Määräaikaiset, joista työllistettyjä (2) Miehet Naiset Yhteensä Yhteensä ,45 % Palvelukeskus Henkilöstö palvelukeskuksittain Kokoaikaiset Vakinaiset Määräaik. Osa-aikaiset Muutos % ed. vuodesta - 1,0% 1,1 % Työllistetyt Vakinaiset Määräaik. Muut Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspk Sivistyspalvelukeskus Tekn. ja ymp.palv Vesiliikelaitos Yhteensä Koko henkilökunnan lisäys edelliseen vuoteen oli 5 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni 8 henkilöllä. Kokoaikaisten ja osa-aikaisten määräaikaisten palvelussuhteiden määrässä lisäys oli 13. Henkilö on tilastoitu vakinaiseksi, jos hän hoitaa toisen vakanssin sijaisuutta, ja alkuperäinen palvelussuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Useammassa työyksikössä työskentelevä henkilö on tilastoitu vain yhdessä työyksikössä. Edellä olevissa luvuissa eivät ole mukana omais- ja perhehoitajat. Lukuihin ei myöskään sisälly opistojen sivutoimiset tuntiopettajat. Luvuissa on mukana palkattomilla virka- ja työvapailla olevat 91 vakinaista ja 4 määräaikaista. Näistä joillakin on sijainen. Yht.

4 4 Henkilöstön prosentuaalinen jakautuminen palvelukeskuksittain 2016 Tekn. ja ymp.palv. 11 % 117 hlöä Vesiliikelaitos 1 % 13 hlöä Hallintopalvelukeskus 3 % 36 hlöä Sivistyspalvelukeskus 37 % 412 hlöä Sosiaali- ja terveyspk. 48 % 538 hlöä Henkilöstön jakautuminen palvelussuhteen mukaan Osa-aikaiset vakinaiset 10 % Osa-aikaiset määräaik. 4 % Osa-aikaiset muut 0 % Kokoaikaiset määräaik. 15 % Kokoaikaiset vakinaiset 71 %

5 5 1.2 Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi on palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä / 365 * ( osa-aikaprosentti /100 ) Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä Henkilötyövuodet palvelusuhteessa - v ,08 (137,09 895,57 950, , ,40) Muutos % ed. vuodesta -6,23 HUOM! Taulukko ei sisällä sivutoimisia opettajia. 1.3 Työajan jakautuminen Taulukossa teoreettista, säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa vähentävät arkipyhät. Tämä tarkoittaa vastaavaa viiden työpäivän ajattelua esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Työajan jakautuminen Kalenterivuoden päivät (365) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika ( työpäiviä) työ- työpäivät päivät % teoreett. säänn. vuosityöjasta euroa % palkka kustannuksista 100 Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat - Terv.perusteiset poissaolot - Perhevapaat - Koulutus - Muut palkalliset poissaolot - Palkattomat poissaolot - Vapaana annetut työaikakorvaukset ,31 4,48 3,48 0,36 0,25 4,41 0, ,01 3,46 0,63 0,28 0,15 0,23 = Tehty vuosityöaika , ,25

6 6 Opettajien työajan jakautuminen Opetushenkilöstö Kalenterivuoden päivät (365) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät - vähennetään koulutyön keskeytysaika (pl. laskennallinen vuosiloma ja vesopäivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika ( työpäiviä) Vähennetään työpäivinä: - Laskennallinen vuosiloma-aika - Terveysperusteiset poissaolot - Perhevapaat - Koulutus - Muut palkalliset poissaolot - Palkattomat poissaolot työpäivät työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta 100 3,25 5,92 0,37 0,44 5, euroa % palkka kustannuksista 100 0,60 2,13 0,77 0,23 0,22 = Tehty vuosityöaika , ,06 Laskennallista vuosilomaa ei vähennetä vuosityöajasta. Vuosilomakustannukset sisältävät rehtorien vuosiloma-ajan palkan. Taulukossa ei ole otettu huomioon työväenopiston ja musiikkiopiston sivutoimisia tuntiopettajia. 1.4 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli 47,9 vuotta, kun se edellisenä vuonna oli 48,6 vuotta. Vertailutietona todettakoon, että KT:n vuoden 2015 tilaston mukaan keski-ikä kunta-alalla oli 45,8 vuotta. Miesten osuus vakinaisesta henkilökunnasta oli 12 %, ja vuonna 2015 se oli 12,3 %.

7 7 Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma kymmenvuotisikäryhmittäin 2016 alle 30 v v v v v 65 v. ja yli yhteensä mies nainen yhteensä Raportissa on mukana kaikki päätoimiset, vakinaiset työntekijät eli myös vapailla olevat. Loimaan kaupungin vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli 337 henkilöä eli 37 % koko henkilöstöstä. Yli 50-vuotiaita vakinaisesta henkilöstöstä oli 51 %. Alle 40 -vuotiaiden osuus oli 26 % ja vuotiaiden osuus 24 %. Ikäjakauman perusteella voidaan todeta, että vanhimman ikäryhmän osuus on voimakkaassa kasvussa, sillä henkilöiden lukumäärä on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Tämä merkitsee sitä, että erityisen aktiivisesti on kiinnitettävä huomiota henkilöstön työkuntoisuutta ylläpitäviin, työhyvinvointia tukeviin sekä työkyvyttömyyttä ja varhaista eläköitymistä ehkäiseviin toimiin. Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma mies nainen alle 30 v v v v v 65 v. ja yli yhteensä

8 8 1.5 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Osallistujien määrä Ammatillinen henkilöstökoulutus ( vuonna 2015 ) Opintovapaalla oleva henkilöstö 39 ( vuonna 2015 ) 36 Yhteensä 465 Päiviä/ osallistuja 2,58 2, ,28 Kustannukset euroina / vuosi Koulutukseen sisältyy 53 pv luottamusmies- ja 17 pv työsuojelukoulutusta. Kaikkia koulutukseen sisältyviä kustannuksia ei tilastoidusta aineistosta kyetä erittelemään. Henkilöstön kehityskeskustelut on käyty useimmissa työyksiköissä, mutta on myös yksiköitä, joissa niitä ei ole käyty lainkaan. Muutamissa yksiköissä kehityskeskusteluja ei ole ehditty käymään joko yksikön toiminnassa tai henkilöstöresursseissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Perinteisten kehityskeskusteluiden tilalla on myös kokeiltu erilaisia toteutusmalleja ( esim. esimiehen ja työntekijän palautetuokioita, ryhmäkeskusteluita ), joissa teemoina on ollut samat aiheet kuin kehityskeskusteluissa. Tätä käytännettä ja kehityskeskustelujen sisältöä sekä toimintamallin kehittämistä edelleen on syytä pohtia henkilöstön edustajien ja työnantajan yhdessä. Kehityskeskustelut tulisi käydä vuosittain, sillä niissä saatua tietoa voidaan hyödyntää erityisesti suunniteltaessa henkilöstön koulutustarpeita ja kehitettäessä työnjakoa, työhyvinvointia tukevia menettelytapoja sekä työn organisointia. Koulutukseen varatut määrärahat olivat yhteensä Tähän sisältyy myös luottamushenkilökoulutus. Erilaisiin koulutuspalveluihin käytettiin n (v n ). Koulutuksiin osallistumiseen ja osaamisen kehittämiseen tulee henkilöstöä ohjata yhä enemmän kaikissa työuran vaiheissa. Näin vaikutetaan sekä työelämän laatuun että palvelutuotannon tuloksellisuuteen. Tarpeen on myös laatia tarkennetut, yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat sekä koota koulutustietoa ammattiryhmittäin ja aihealueittain.

9 9 Koulutuskustannukset ja koulutukseen myönnetyt virka- / työvapaat pv yht pv/tt pv/tt Hallintopalvelukeskus ,30 1,13 Sosiaali- ja terveyspalv ,87 1,02 Sivistyspalvelukeskus ,73 0,72 Tekninen ja ymp.palv ,73 0,40 Vesiliikelaitos ,22 1,50 Yhteensä Koulutuspäivä määritellään vastaavasti kuin laissa koulutuksen korvaamisesta eli koulutuspäivän kesto on vähintään kuusi tuntia koulutuspäivä ( = 6 h) voi muodostua myös useasta koulutusjaksosta, jotka ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään tunnin. Oheisista luvuista puuttuu jonkin verran työpäivän lomaan (vajaa koulutuspäivä) sijoittuvia koulutuksia, jotka eivät kaikki ole kirjautuneet tilastoihin. On myös huomattava, että osa koulutuskustannuksista ei näy suoraan euromääräisenä kustannuksena, vaan ainoastaan koulutukseen käytettynä työaikana. 2. TYÖHYVINVOINTI 2.1 Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat työntekijän sairaudesta johtuvat poissaolot ja työtapaturmista, työmatkatapaturmista sekä ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Jos terveysperusteisia poissaoloja verrataan yksityisen sektorin henkilöstön poissaoloihin, tulee muistaa, että yksityissektorilla poissaolot lasketaan työpäivinä.

10 10 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta 1000 euroa Lyhyet poissaolot eli alle 4 pv , , pv , , pv , , pv 805 0, , pv 979 0, ,10 yli 180 pv 222 0,05 % palkkakustannuksista Yhteensä , ,93 Keskimäärin / henkilötyövuosi 16,42 0,98 Em poissaoloista erikseen : työtapaturmat, työmatka , ,11 tapaturmat, ammattitaudit tai ammattitautiepäilyt Vuonna 2016 sairauspoissaoloja oli kertynyt 953 henkilölle. Terveysperusteiset poissaolot olivat 16,42 kalenteripäivää / henkilötyövuosi, joka on selvästi edellisvuotta enemmän ( 14,99 kal.päivää ),ja enemmän kuin kunta-alalla yleensä ( keskimäärin 15,8 kal.päivää / htv). Kuntaalan tietoa vuodelta 2016 ei ole vielä käytettävissä. Vertailua edellisvuoteen tehtäessä on huomioitava, että henkilötyövuosia on v.2016 ollut selvästi edellisvuotta vähemmän. Lyhyet poissaolot olivat lisääntyneet edellisvuodesta lähes 400:lla ja 4-29 päivää kestäneet poissaolot lähes 500:lla. Merkittävästi olivat vähentyneet päivää kestäneet poissaolot, sillä niissä vähennystä oli yli 450 päivää. Työkykyjohtamisen kehittämisellä on vaikutettu juuri niihin poissaoloihin, jotka uhkaavat pitkittyä. Vertailtaessa eri yksiköiden henkilöstön sairauslomien syitä, selviää, että pitkät ja toistuvat sairauspoissaolot johtuivat heikentyneestä työkyvystä. Työn tuunausta oli oman työn jatkaminen sovituin rajoituksin, jokin muu soveltuva työ, oma työ kevennettynä toisessa yksikössä tai muutetuissa olosuhteissa tai uusi tehtävä omassa tai toisessa yksikössä tai uudelleen kouluttautuminen. Sairauspoissaolokustannuksien määrää arvioitaessa on otettava huomioon, että työnantajan kokonaiskustannuksia vähentää Kelalta ja Vakuutusyhtiö If:ltä saadut korvaukset, joita vuonna 2016 saatiin yhteensä ,96 euroa.

11 11 Terveysperusteiset poissaolokalenteripäivät työyksiköissä Sairauspäivien jakajana on käytetty palveluksessa olevan henkilöstön määrää. TYÖYKSIKKÖ 2014 klpv 2016 pv/hlö 2016 pv/hlö 2015 pv/hlö 2014 Hallintopalvelukeskus ,22 12,68 8,1 Sosiaalityö ja -hallinto ,5 28,53 x) 9,6 Kehitysvammapalvelut ,07 22,78 16,1 Kotihoito ,11 x) 14,6 Vanhusten hoitolaitokset ,66 27,68 x) 22,4 Akuutit kuntoutusosastot 1,2, ,31 18,24 18,2 Avoterveydenhuolto ,61 18,36 14,9 Työkymppi 8,33 12,7 Perhepäivähoito + pvh hallinto 312 8,67 20,43 28,5 Päiväkodit + ryhmikset ,32 12,52 11,0 Peruskoulu + lukio ,12 14,36 11,7 Vapaa-aikatoimi + opistot ,27 18,89 2,9 Ruokapalvelut ,72 16,28 12,7 Siivouspalvelut ,48 20,92 28,7 Tekninen-/ympäristöpalvelukeskus 12,34 12,97 6,9 506 Vesiliikelaitos 105 8,08 13,0 x) 34,2 HUOM! x) pitkät, lähes vuoden pituiset sairauspoissaolot vaikuttavat kokonaislaskennassa Sairauspoissaolopäivistä runsas 28,2 % muodostuu tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, jossa on laskua edellisvuodesta n. 4 %. Kasvainten aiheuttamat sairauspoissaolot laskivat edelleen. Vuonna 2015 niiden osuus oli 7,6 % ja vuonna ,2 %. Kasvainten aiheuttamiin sairauspoissaoloihin ei ole mahdollista vaikuttaa työnantajan ja työterveyshuollon toimenpitein. Mielenterveyshäiriöiden (ml. ahdistuneisuus, masentuneisuus) osuus lisääntyi merkittävästi, sillä vuonna 2015 se oli 13,9 %, ja vuonna ,7 %. Erityisesti lisääntyivät mielenterveyshäiriöistä aiheutuvat pitkät sairauslomat. Mielenterveysongelmiin voidaan yrittää työterveyshuollon aktiivisin tukitoimin vaikuttaa. Puuttumalla asiantuntevasti, yhteisten, sovittujen käytäntöjen mukaisesti riittävän ajoissa työyhteisössä ilmeneviin erilaisiin ongelmiin, tukemalla puheeksi ottamista sekä kehittämällä työtä, sen sisältöä, työmenetelmiä ja työilmapiiriä voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja välillisesti myös mielen- terveyteen. Vammojen ja työtapaturmien ( ml. vapaa-ajan tapaturmat ) aiheuttamat sairauspäivät ovat miltei kaksinkertaistuneet ( v % ja

12 12 vuonna ,5 % ). Nousu johtuu osaltaan siitä, että vapaaajantapaturmista on aiheutunut pitkäaikainen työstä poissaolo, ei työtapaturmista. Hengityselinten sairaudet (ml. flunssa, astma) ovat edelleen nousseet, sillä niiden osuus viime vuonna oli 15.1 % ( vrt. v ,7 % ). Osaltaan nousua selvittää huonosta sisäilmasta aiheutuva oireilu tietyissä yksiköissä. Verenkiertoelinten sairauksien aiheuttamat sairauspoissaolot ovat puolestaan edelleen laskeneet, sillä vuonna 2015 niiden osuus kaikista sairauspoissaolopäivistä oli 2,7 % ja vuonna 2016 enää vain 2,5 %. Sairauspoissaolojen analysointi ja syys-seuraussuhteiden selvittäminen on erittäin tärkeätä, jotta voidaan toimia ennaltaehkäisevästi ja vaikuttaa sairauslomien syihin. Sairauspoissaolojen hallinta perustuu siihen, että henkilöstö, työterveyshuollon edustajat ja työnantaja ovat sopineet tietyt käytännöt ja noudattavat niitä. Omasta työkunnosta ja työkykyisyydestä huolehtiminen tukee työhyvinvointia, työssäjaksamista ja yhteisten työtavoitteiden saavuttamista. Erityisesti huomiota tulee edelleen kiinnittää työntekijöiden olemassa olevan työkyvyn arviointiin. Näin toimien voidaan mm. nykyistä enemmän räätälöidä yksilöllisiä työratkaisuja, soveltaa osa-aikaisuuksia, toteuttaa työkokeiluja, joiden avulla ehkäistään liian varhainen eläköityminen. Lisäksi on : 1. yksiköittäin seurattava ja selvitettävä sairauspoissaolojen syyt 2. puututtava varhain ongelmiin 3. kehitettävä esimiestyötä 4. käytettävä työjoustoja 5. hyödynnettävä työterveyshuollon raportoinnista saatavaa tietoa 2.2 Työterveyshuolto Työterveyshuollon keskeisenä tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työterveyshuollon keinoin. Työterveyshuoltohenkilöstö toimii asiantuntijana arvioimalla työn ja työolosuhteiden vaikutusta työntekijöiden terveyteen sekä tekemällä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä. Suunnitelmakauden 2016 tavoitteiden mukaisesti toiminnassa painottui kuntouttava, työntekijän työkykyisyyteen vaikuttava toiminta sekä henkistä jaksamista ja voimavaroja muutoksessa tukeva toiminta. Työterveyshuoltopalveluiden tuottajana toimi Attendo Terveyspalvelut Oy. Toiminta sisälsi sekä lakisääteisen työterveyshuollon (ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta) että sairaanhoitopalvelut. Toiminta perustui toimintasuunnitelmaan, jonka keskeiset tavoitteet ja linjaukset tarkistetaan vuosittain.

13 13 Työterveyshuolto on suorittanut mm. seuraavia toimenpiteitä: Lakisääteiset terveystarkastukset Sairaanhoitokäynnit Yhteensä Työterveyshoitaja Lakisäät. terveystarkastukset Sairaanhoitokäynnit Yhteensä Työterveyshuoltoon sisältyy fysioterapeutti- ja psykologiasiantuntijapalvelut työkyvyn selvittämiseksi sekä laboratorio- ja radiologiatutkimuksia. Henkilöstön käyntimäärät terveydenhoitajan ja / tai lääkärin vastaanotolla olivat pysyneet miltei samana kuin edellisvuonna. Sairaanhoitokäyntien lisäys johtuu pääasiassa sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta. Työterveyden kustannukset olivat yhteensä ,37 euroa ( v ,23 euroa. Kelan korvaus on ehkäisevästä työterveyshuollosta ( korvausluokka I ) 60 %, kun työnantaja on sopinut työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöistä. Työterveyshuolloin yhteydessä järjestetyistä sairaanhoidon (korvausluokka II ) hyväksyttävistä kustannuksista korvaus on 50 %. Työnantajan nettokustannus oli n euroa. Palveluntuottajan työterveyshuollon palveluiden toimivuutta on seurattu aktiivisesti ja siitä on annettu palautetta. Työterveyshuollon ja työnantajan edustajien säännöllisissä tapaamisissa on käyty läpi työterveysyhteistyötä, toimintamallia ja sairauspoissaolotilastoja. Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja ovat selvittäneet sairauspoissaolojen sisältöä ja kehitystä laajennetun johtoryhmän kokouksissa. Kaksi kertaa kuluneena vuonna on pidetty kokous, jossa palveluntuottajan ja kuntien edustajat ovat arvioineet yhteistyötä ja palveluiden toimivuutta.

14 Varhaisen tuen toimintamalli Loimaan kaupungissa noudatetaan eri hallintokunnissa varhaisen tuen mallia, jonka tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan työkykyä uhkaaviin tekijöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä työstä poissaolojen pitkittyminen ja / tai liian varhainen eläköityminen. Esimiehiltä saadun palautteen mukaan varhaisen tuen malli on toiminut hyvin. Esimiehet ja työntekijät ovat yhdessä pohtineet työntekijän työkykyisyyteen ja työssä selviytymiseen liittyviä asioita. Tarvittaessa on konsultoitu työterveyshuollon asiantuntijoita ja ryhdytty jatkotoimiin työterveyshuollossa. Varhaisen tuen mallin mukaisia kolmikantaneuvotteluja, joissa työterveyshuollon edustajat olivat mukana, pidettiin vuonna 2016 yhteensä 47 kertaa (sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 36 kpl, sivistys- 7 kpl, tekninen ja ympäristö- 4 kpl ). Neuvotteluissa oli 33 eri työntekijää. Määrä on edellisvuotta alhaisempi ; vuonna 2015 yhteensä 63 kpl. Neuvotteluissa käsiteltiin työntekijän työkykyä, työssä jaksamista, työkokeiluja, työn kevennysmahdollisuuksia, kuntoutusmahdollisuuksia, työhön paluun tukemisen erilaisia vaihtoehtoja ja seurantaa sekä päihdekuntoutuksen aloitusta ja seurantaa. Työnkykyä tukemaan on suunniteltu mm. korvaavaa työtä sekä käytetty osasairauspäivärahan ja kuntoutustuen mahdollistamia kokeiluja Loimaan kaupunki on ollut alkaen savuton työpaikka. Työnantaja on tukenut vuoden aikana tupakoinnin lopettamisen aloitusta ja tukitoimiin on sisältynyt seurantakäynti työterveyshoitajalla. 2.4 Työsuojelu Toimikaudelle on syksyllä v toimitetuissa vaaleissa valittu uudet työsuojeluvaltuutetut. Työsuojeluvaalien yhteydessä on sovittu heidän ajankäytöstään. Työsuojeluorganisaatioon kuuluu neljä työsuojeluvaltuutettua, joista yksi toimii toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna sekä työsuojelupäällikkö. Työsuojeluvaltuutetut ovat tarvittaessa sijaistaneet toinen toisiaan. Työsuojeluvaltuutettujen toiminta on jaettu hallintokunnittain. Työsuojelu toimikunta kokoontuu säännöllisesti kuukausittain. Yhteistyötoimikunta hoitaa Loimaan kaupungissa myös työsuojelutoimikunnan tehtävät. Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty vuonna Toimintaohjelma on mm. monien organisaatiouudistusten vuoksi vanhentunut. Tähän on kiinnitetty huomiota työpaikkakäyntien yhteydessä. Erillistä lyhyemmän aikavälin toimintasuunnitelmaa ei ole kuitenkaan tehty. Toimintaohjelma on laadittu uudelleen vuonna 2016.

15 15 Työsuojelun painopiste on toimikaudella ollut erilaisten sisäilmaongelmien selvittäminen ja työyhteisöjen hyvinvointiin liittyvät ongelmat. Tehtävien moninaisuus ja niiden sisältöön paneutuminen sekä perehtyminen erilaisiin tutkimus- ja ratkaisuvaihtoehtoihin on vaatinut vuoropuhelua eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Työsuojeluvaltuutetut ovatkin kokeneet, että ajoittain on ollut vaikeata löytää riittävästi aikaa työsuojelutehtävien hoitamiseen. Työsuojelutoimikunnan kokouksissa on todettu, että tiedonkulkua, ja työntekijöiden perehdyttämistä on edelleen parannettava. Erittäin tärkeätä on myös korostaa työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua sekä kiinnittää huomiota johtamiseen ja nk. alaistaitoihin. Työyksikkö on yhteisö, jolla on yhteinen tavoite, ja joka hyödyntää jokaisen osaajansa ammatillista asiantuntijuutta. Työsuojelutoimintona on kiinnitetty huomio siihen, että eri yksiköissä suoritettaisiin ajantasaisesti ja systemaattisesti työhön ja työympäristöön liittyvien työn vaarojen / riskienarviointi. Käytössä on sähköinen kyselylomake, joka on sisällöltään joustavasti muunneltavissa eri yksiköiden tarpeisiin. Vaarojen arviointi tehtiin vuonna :een yksikköön. Työsuojeluhenkilöstöä on koulutettu työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työsuojeluhenkilöstö on jatkanut kaupungin henkilöstölle suunnatun Työturvallisuuskeskuksen kehittämän työhyvinvointikortti- koulutuksen, joka sopii sekä työntekijöille että esimiehille. Koulutus keskittyy työntekijän ja työyhteisön yhteistyöhön, työhyvinvointiin. Koulutuksessa käsitellään mm. työntekijän ja työyhteisön suhteita, turvallista / terveellistä ja tuottavaa työtä, johtamista, motivoituneisuutta ja työhön sitoutumista. Vuonna 2016 työhyvinvointikorttikoulutuksen suoritti 113 henkilöä Muut henkilöstöpalvelut Työyksiköittäin tai ammattiryhmittäin on järjestetty oman työyhteisön kehittämistilaisuus, ns. tyhy-päivä, vapaamuotoisen kokoontumisen ja virkistäytymisen merkeissä. Omaehtoisena liikuntana henkilöstöllä oli mahdollisuus ohjattuun liikuntaryhmään ja käyntiin Uimahalli Vesihovissa ja/tai kuntosalilla yhteensä kaksi kertaa viikossa. Koko henkilöstölle suunnattuun Kertunmäen kesäteatteri - esitykseen Eila, Rampe ja huonot keenit osallistui n. 180 henkilöä. Omaehtoisen liikunnan ja teatteriesityksen kustannukset olivat yhteensä n Henkilökunnan työpaikkaruokailumahdollisuus on järjestetty joko omassa työpisteessä ( mm. koulut, päiväkodit), Loimaan aluesairaalassa (Sote-keskus) tai lounasseteliä käyttäen.

16 16 3 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vaihtuvuus voidaan jakaa ulkoiseen ( tulo- ja lähtövaihtuvuus ) ja sisäiseen vaihtuvuuteen ( työkierto organisaatiossa ). Ohessa vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuonna 2016 alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet ( irtisanoutuneet, ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut ja kuolleet) v v Vakinaiset Lukumäärä Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet ,44 % Päättyneet palvelussuhteet ,11 % Vakinaiseen palvelussuhteeseen tuli yhteensä 40 henkilöä ja vakinaisesta palvelussuhteesta lähteneitä oli eläköityneiden lisäksi 33 henkilöä. 3.1 Eläköityminen Taulukossa on henkilöt, joiden palvelussuhde on päättynyt vuonna 2016 vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta. KuEL- eläkejärjestelmän piiriin kuuluvia siirtyi vuoden aikana kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle 31 henkilöä sekä VAEL:n piiriin kuuluvia opettajia 7 henkilöä. Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 38 63,1 Yhteensä 38 Palvelukeskus Vanhuuseläkkeelle siirtyneet Osa-aikaeläkkeen aloittaneet Hallintopalvelukeskus Sos.- ja terv.palvelukeskus 9 1 Sivistyspalvelukeskus 16 Tekninen- ja ymp.palv.keskus 9 2 Vesihuoltolaitos 4 Yhteensä 38

17 17 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Lukumäärä Keskiikä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä. joista - Osa-työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä - Kuntoutustuelle siirtyneitä - Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä ,3 59,5 54 Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vuoden aikana neljä henkilöä. Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 15 henkilöä. Kuntoutustuella oli vuoden aikana 12 henkilöä yhteensä 2268 kalenteripäivää. Kevan ennusteen mukaan Loimaan kaupungin eläkepoistuma seuraavan kymmenen vuoden aikana on suurimmillaan vuonna 2017, jolloin vanhuuseläkkeelle siirtyisi 46 henkilöä ja kokonaiseläkepoistuma-arvio on 57 henkilöä. Kunta-alan eläkepoistumaennuste Loimaan kaupunki KuELvakuutetut v henkilöä. KuEL ja VaEL Henkilöä % , , , ,1 Liitteenä Kevan kaaviot: Eläkepoistuma Eläkepoistuma, suurimmat ammattiryhmät Eläkemaksut Eläkekustannusten seurannan avulla voidaan ennakoida kustannuksia ja vaikuttaa niihin. Työnantajan Kuel-eläkemaksut koostuvat o o o palkkaperusteisesta maksusta, jota seurataan osana työvoimakustannuksia eläkemenoperusteisesta maksusta, jota maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta varhaiseläkemenoperusteisesta varhe-maksusta, jota maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä.

18 Erityisesti kahteen jälkimmäiseen voi työnantaja vaikuttaa omilla työssä jatkamisen tukemistoimenpiteillään. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa kuntatyönantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe-maksuna. 18 Eläkemaksut maksut 1000 euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhemaksu 456 (v. -15 ; 324) 0,93 (v. -15 ; 0,69) Eläkemenoperusteinen maksu 2386 (v.- 15 ; 2544) - 4 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön euroa 2016 Muutos % ed. vuoteen Työvoimakustannukset yhteensä josta: 1 Palkat yhteensä josta: ,5-2,28 - Vuosiloma-ajan palkat ,17 - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kela- ja Tapat. korvaukset vähennetty) ,79 - Perhevapaiden palkat, netto ,5 - Muut lakisääteisten/sopimusperusteisen poissaolojen palkat 60 - koulutusajan palkat ,24 2 Työnantajan eläke ja muut sosiaalivakuutusmaksut 3 Muut - Rekrytointikustannukset xx) - Vuokratyövoiman kustannukset 4 Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto netto - Koulutus ja muu kehittäminen - Kuntoutus xx) - Muut yhteensä (työpaikkaruokailu,virkistys, suojavaatteet jne.) ,64-35, ,79 +7,69

19 19 Terveysperusteisten poissaolojen ja perhevapaiden palkoista on vähennetty Kela- ja tapaturmavakuutuskorvauksia yhteensä ,79 euroa. Vähennyksissä on mukana myös vanhempainrahakaudelta maksettu vuosilomakustannuskorvaus. Vuosilomakustannuskorvaus maksetaan vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen. Tämän vuoksi äitiysloman palkkakustannukset yleensä kohdistuvat edelliselle vuodelle. Vuokratyökustannus omista vapaista vakansseista johtuen. x) muutos% ilman vuokratyövoiman kustannuksia xx) tieto puuttuu Vakiopalkkatapahtumat Taulukossa on joulukuussa kokoaikaisessa palvelussuhteessa oleville maksetut vakiopalkkatapahtumat. Lukuihin ei sisälly perustyöajalta maksettavia lisiä (sunnuntai-, lauantai-, iltalisä yms) eikä lääkärien perustyöajalta maksettavia käynti- ja toimenpidepalkkioita, samoin palkansaajat ilman hinnoittelutunnusta ei sisälly taulukkoon. Naiset KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Perhepv. hoitajat Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muu varsinainen palkka Lisä- ja ylityökorvaukset Yhteensä % 92,81 5,92 1,27 100,00 82,82 7,16 10,02 100,00 92,89 5,82 1,29 100,00 93,39 4,12 2,10 0,39 100,00 92,56 6,76 0,68 100,00 Kokonaisansio keskim. euroa/kk 2376, , , , ,52 Miehet KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Tuntipalkkaiset Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muu varsinainen palkka Lisä- ja ylityökorvaukset Yhteensä 93,67 4,77 1, ,13 14,94 0,37 11, ,44 7,02 2,52 0, ,05 3, ,82 9,96 5, Kokonaisansio keskim. euroa/kk 2437, , , ,32 13,88/tunti Loimaan kaupungin henkilöstömenot (tuloslaskelmasta ml. vesihuoltolaitos) olivat vuonna milj. euroa (+ 5,5 %). Budjetoidut henkilöstökulut (k+v muut.) olivat 49,9 milj. euroa. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 43 %, edellisenä vuonna 43,4 %.

20 20 Palkat palvelukeskuksittain 2016 Rahapalkka Varsinainen yht. kk-palkka Poissaolo Muu Hallintopalvelukeskus , , , ,01 Sosiaali- ja terveyspk , , , ,57 Sivistyspalvelukeskus , , , ,42 Tekn. ja ympäristöpk , , , ,48 Vesiliikelaitos , , , ,62 Palkat yhteensä , , , ,10 Tämä palkkasumma sisältää ainoastaan palvelussuhteessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden rahapalkan. Siihen ei sisälly omais- ja perhehoitajien sekä tukihenkilöiden työkorvaukset. Poissaolo -kohdassa on palkat sairausloma-ajalta, perhepoliittisilta vapailta, koulutus- sekä vuosiloma-ajalta. Muu -kohdassa ovat lomarahat, vuorotyölisät ja ylityökorvaukset. Opettajilla ei ole vuosilomaoikeutta, vaan kesäkeskeytysajan palkka sisältyy varsinaiseen kuukausipalkkaan; myös opettajien lomaraha kohdassa Muu. 4.1 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Talousarviossa kirjatun tavoitteen mukaisesti henkilökohtaisen palkkausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin edelleen vuonna 2016.Työn vaativuusarvioinnin uudistamisen aikataulusta ja menettelytavoista sovittiin yhteistyössä järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. Tehtäväkuvia päivitettiin ja hinnoittelutunnuksittain analysoitiin palkkaperusteet sekä laadittiin palkkapoliittisten perusperiaatteiden ohjeistus. Työtä jatketaan toimintamallin käyttöönotolla vuonna Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta, jolla pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta ja tukemaan johtamista. Henkilökohtaisen palkkauksen kehittämistä jatkettiin pohtimalla vaihtoehtoisia toimintatapoja.

21 21 5. YHTEISTOIMINTA Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu lakiin. Loimaan kaupungin yhteistyötoimikunnan muodostavat henkilöstön edustajina kuusi pääluottamusmiestä ja neljä työsuojeluvaltuutettua sekä työnantajan edustajina kaupunginjohtaja, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöjohtaja. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistyötoimikunta hoitaa myös työsuojelutoimikunnan tehtävät. Yhteistyötoimikunta kokoontui kymmenen kertaa. Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: työterveyshuollon kilpailuttaminen ja valitun tuottajan palvelut sekä niiden kehittäminen, sosiaalija terveyspalvelukeskuksen kehittämistoimenpiteet, talous- ja toimintaraportit sekä sairauslomatilastot vuosineljänneksittäin, henkilöstöraportti, työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Lisäksi keskusteltiin mm. sisäilmaongelmien kokonaisvaikutuksista, kaupungissa noudatettavien sääntöjen ja ohjeiden päivittämisestä, SOTE- ja maakuntauudistuksesta sekä kaupungin eri hallintokunnissa meneillään olevista sisällöllisistä ja rakenteellisista muutoksista. Kaupungin johtoryhmässä henkilöstön edustajana on yksi pääluottamusmies.

22 Kunta-alan eläkepoistuma Loimaan kaupunki 22 Eläköitymisennuste ammattiluokittain Vakuutettujen eläköitymisennuste henkilöittäin

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Tarkastuslautakunta 28.4.2017 Yt-toimikunta 8.5.2017 Kaupunginhallitus 23.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2013 Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi.

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Saatteeksi Aiemmin henkilöstökertomuksen nimellä kulkenut julkaisu on muutettu henkilöstöraportiksi. Sen sisältöä on kehitetty Kuntatyönantajien antaman suosituksen

Lisätiedot