Äidin%ja%lapsen%välisen%vuorovaikutuksen% merkitys%pienten%lasten%ruokailuun% %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äidin%ja%lapsen%välisen%vuorovaikutuksen% merkitys%pienten%lasten%ruokailuun% %"

Transkriptio

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Theseus Äidin%ja%lapsen%välisen%vuorovaikutuksen% merkitys%pienten%lasten%ruokailuun% % Kirjallisuuskatsaus AnnaNieminen Opinnäytetyö Lokakuu2015 Hoitotyönkoulutusohjelma Sosiaali?,terveys?jaliikunta?ala

2 Kuvailulehti* Tekijät) Nieminen,Anna Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä Sivumäärä 60 Julkaisunkieli Suomi Verkkojulkaisulupa myönnetty:x Työnnimi Äidin*ja*lapsen*välisen*vuorovaikutuksen*merkitys*pienten*lasten*ruokailuun Kirjallisuuskatsaus Koulutusohjelma Hoitotyönkoulutusohjelma Työnohjaajat) LeenaSeriola,RiikkaSinivuo Toimeksiantajat) L Tiivistelmä PientenlastenongelmatsyömisessäovatyleistyneetjaliittyvätuseimmitenlapsenjavanL hemmanväliseenvuorovaikutukseen.vanhemmatsaattavatpuuttualapsensyömiseen mm.painostamallataiuhkailemallatehdenruokailutilanteestanäinahdistaviajariitaisia. Syömisenvaihtelutkuuluvatlapsennormaaliinkehitykseenjaovatohimeneviä,mutta saattavatrasittaasillähetkelläpaljonkokoperhettäjavaikuttaaperheenhyvinvointiin. Opinnäytetyötoteutettiinkirjallisuuskatsauksena,jonkatarkoituksenaolikerätätietoa äidinjalapsenvälisenvuorovaikutuksenmerkityksestäpientenlastenruokailuun.tavoitl teenaolisaadatietoa,jotavoitaisiinhyödyntääesimerkiksineuvoloissasellaisissatilanteisl sa,joissalapsillaesiintyyongelmiaruokailunaikanajasyömistilanteidenkoetaanvaikuttal vannegatiivisestiperheeseenjaperheenarkeen.kirjallisuuskatsaukseenvalikoitui14arl tikkelia,jotkavastasivattutkimuskysymykseenjaläpäisivätennaltamääritetytmukaanotl tokriteerit.aineistonanalysointitoteutettiininduktiivisellasisällönanalyysillä. ÄidinjalapsenvälisenvuorovaikutuksenmerkityslapsenruokailuunnäkyitutkimusaineisL tonmukaanlapsensyömiskäyttäytymisessä,ravitsemuksessajasyömiseenliittyvässäkehil tyksessä.äiditraportoivatmm.painostavansa,rajoittavansajapalkitsevansalasta,jolloin hekokivatmyöserilaisiaarkeakuormittaviahaasteitasyömisenaikana.enitenraportoitiin ongelmistalapsensyömiskäyttäytymisessäkutenvalikoivaa,liiallistajavähäistäsyömistä sekäruoanvälttämistä.ruokailuihinjalapsensyömiskäyttäytymiseentulisikiinnittääneul voloissaenemmänhuomiotajaäidinjalapsenvälistävuorovaikutustatukemallalisätä etenkinmyönteisiätekijöitäruokailussa. Avainsanatasiasanat) Kirjallisuuskatsaus,leikkiLikäiset,ruokailu,syömiskäyttäytyminen,syömisongelmat,vuoroL vaikutus Muuttiedot

3 Description+ Authors) Nieminen,Anna Typeofpublication Bachelor sthesis Date Languageofpublication: Finnish Numberofpages 60 PermissionforwebpubliH cation:x Titleofpublication The+significance+of+mother2child+interaction+to+preschool+children s+eating Aliteraturereview Degreeprogramme DegreeprogrammeinNursing Tutors) SeriolaLeena,SinivuoRiikka Assignedby H Abstract Earlychildhoodeatingproblemshavebecomemorecommon,andtheyaremostlyassociH atedwithparenthchildinteraction.parentsmayusefeedingpractices,suchaspressuring andthreatening,whichcouldleadtoanxietyandargumentsduringmealtimes.changesin eatingpatternsaretemporaryandassociatedwithchildren snormaldevelopment.neverh theless,theycancauseagreatdealofstresstothefamilyandinfluencethewellbeingof thewholefamily. Thethesiswasaliteraturereview,anditspurposewastoexaminethesignificanceofthe motherhchildrelationshiptopreschoolchildren seating.theaimofthethesiswastoobh tainnewinformationwhichcouldbeused,forexample,atachildhealthcentrewhenchilh drenarehavingeatingproblemsandtheproblemshaveanegativeinfluenceonthefamily anditseveryhdaylife.thefinalliteraturereviewcomprised14originalresearcharticles thatansweredtheresearchquestionandmettheselectioncriteria.thedatawasanalysed byusinginductivecontentanalysis. Accordingtotheresults,thesignificanceofmotherHchildinteractiontopreschoolchilH dren seatingcouldbeseeninchildren seatingbehaviour,nutritionandthedevelopment relatedtoeating.parentsreportedusing,forexample,pressuring,restrictingandrewardh ingtheirchild,whichledtodifferentandstrainingchallengesinthefamilies dailylife.the mosthwidelyreportedproblemsinthechildren seatingbehaviourwereselectiveness, excessiveorminimaleatingandfoodavoidance.thus,children seatingandeatingbehavh iouraretheimportanttopicsthatshouldbebroughttotheforechildhealthcentresin ordertosupportmotherhchildinteractionandincreasepositivefactorsatmealtimes. Keywords/tagssubjects) Eating,eatingbehaviour,eatingdisorders,interaction,literaturereview,preHschoolers Miscellaneous

4 1 Sisältö 1Johdanto...2 2Syömishäiriöt...3 3Pientenlastenruokailu Lapsenyksilöllisenkehityksenvaikutussyömiskäyttäytymiseen Vuorovaikutuksenyhteyslapsensyömiskäyttäytymiseen Syömisongelmienvaikutuksetperheeseen Keinojasyömisongelmienratkaisuun Opinnäytetyöntarkoitus,tavoitejatutkimuskysymykset Opinnäytetyöntoteutus Kirjallisuuskatsaustutkimusmenetelmänä Aineistonhakujavalinta Aineistonanalysointi Tulokset Vuorovaikutusjalapsensyömiskäyttäytyminen Vuorovaikutusjalapsenravitsemus Vuorovaikutusjalapsensyömiseenliittyväkehitys Pohdinta Tulostentarkastelujajohtopäätökset Opinnäytetyönluotettavuusjaeettisyys Jatkotutkimusaiheet...42 Lähteet...44 Liitteet...53 Liite1.Kirjallisuuskatsauksessakäytetytalkuperäisartikkelit...53 Taulukot Taulukko1.Tutkimuksenmukaanottokriteerit...22 Kuviot Kuvio1.Kirjallisuushaku...24

5 2 1Johdanto VarsinaisetsyömishäiriötovatmelkotavallisiaKeskiIRahkonen,Charpentier&ViljaI nen2010,31)jauseimmitenniihinsairastuneetovatnuoriatyttöjälastenjanuori tensyömishäiriöt2009).syömisongelmiatavataankuitenkinmyösmuissaikäryhi missäjaallekouluikäistensyömisongelmienonkintodettuyleistyneensuomessa. Ongelmatsyömiskäyttäytymisessäliittyvätsairaudensijaanuseimmitenlapsenja vanhemmanväliseenvuorovaikutussuhteeseenjasiinäesiintyviinongelmiin.sori munen2014.)ruokailutilanteetovatsaattaneetmuodostuahyvinahdistaviksi,riitaii siksijajohtaataisteluunlapsenjavanhemmanvälillämäntymaa,luoma&puura 2013,697).Tässäkirjallisuuskatsauksessaeitarkastellavarsinaisiasyömishäiriöitä, vaankeskitytäänpientenlastensyömiskäyttäytymiseensekäohimeneviinjaennemi minkinlapsennormaaliinkehitykseenliittyviinongelmiinruokailunaikana.näilläoni gelmillasyömistilanteissatarkoitetaantyössälapsenkäytöksessänäkyviäpiirteitä kutenvalikoivaa,vähäistätailiiallistasyömistäjaruoastakokonaankieltäytymistä sekäyleisestihäiriköintiäruokailunaikana,jotkavaikuttavatsyömisensujuvuuteen. Opinnäytetyötuoesilleaiheen,ruokailunlapsiperheissä,jokaonisoosaperheen elämääjajossauseinkoetaanjonkinlaisiahaasteita.ongelmatsyömisessävoivatvaii kuttaalaajastikokoperheeseenjaperheenhyvinvointiin,vaikkaneolisivatkinohii meneviäjaniitäpidettäisiintäysinnormaaleinalapsiperheidenarkeenkuuluvinahai sunen,kalavainen,keinonen,lagström,lyytikäinen,nurttila,peltola&talvia2004, 145I146;KeskiIRahkonenym.2010,218I219;Kojama&Lautanen2006,43).Tämän vuoksiongelmiineivälttämättäosatamyöskäänhakeaajoissaapua.vaikeudetsaati tavatkuitenkinpahentuessaanjapitkittyessäänjohtaavakaviinkinongelmiinnurttii la2001,129)jaollapahimmillaanjopahenkeäuhkaavia,jotenneonsyytäottaavai kavastisteinberg2007).lisäksivarhaislapsuudensyömisongelmienontodettulisääi vänriskiäsairastuasyömishäiriöihinmyöhemmälläiällästeinberg2007)jasyömisi vaikeudetsaattavatjatkuaaikuisikäänastimäntymaaym.2013,697).

6 3 Ennaltaehkäisevätyöonkintärkeää,jossalastenneuvolaontärkeässäroolissakiinnitI täessäänvarhainhuomiotaterveyttävaarantaviintekijöihinhermanson2012a).lasi tenneuvolanyhtenätehtävänäonedistääkokoperheenterveyttäjahyvinvointia noudattaenperhekeskeistälähestysmistapaalindholm2007,22,37).terveyden edistämisenkannaltaonmyöstärkeääymmärtää,mikämerkitysvuorovaikutuksella onlapsensyömiseen,jottaosataankiinnittäämahdollisimmanajoissahuomiotaoii keanlaisiintekijöihin,joillavuorovaikutustavoidaantukea.vuorovaikutusonkuiteni kinoleellinenosalapsenkehitystäkochanska,aksan,prisco&adams2008,39i41) jatasapainoinenkehityshäiriintyykin,josvanhempientoimintaonristiriitaistaja vuorovaikutusennustamatontaojala&uutela1993,115). Tämänkirjallisuuskatsauksentarkoituksenaonkerätätietoaäidinjalapsenvälisen vuorovaikutuksenmerkityksestäpientenlastenruokailuun.pienellälapsellatarkoitei taantyössäallekouluikäisiälapsia.vuorovaikutuksenmerkityksestäeilapsenraviti semuksenyhteydessäuseinkaanpuhutatarpeeksi,vaanhuomiokiinnittyyenemmän ravinnonlaatuunterveellisenravitsemuksenturvaamiseksi.työntavoitteenaonsaai datietoa,jotavoitaisiinhyödyntääesimerkiksineuvoloissasellaisissatilanteissa,joisi salapsillaesiintyyongelmiaruokailunaikanajasyömistilanteidenkoetaanvaikuti tavannegatiivisestiperheeseenjaperheenarkeen. 2Syömishäiriöt VarsinaisetsyömishäiriötkuuluvatvakaviinkehonjapsyykeensairauksiinLastenja nuortensyömishäiriöt2009,2).niistävoiaiheutuamerkittäviäongelmiapitkäksiaii kaanoelenihoeksema,fredrickson,loftus&wagenaar2009,378).syömishäiriöihin voidaansairastuaasuinpaikastariippumattaläheskaikkiallamaailmassa.niidentuni nistamineneiolekuitenkaanainahelppoajanormaalinsekähäiriintyneensyömisen välillevoiollavaikeaavetäärajaa.lisäksisyömishäiriöitäsalataanusein,minkätakia syömishäiriöidenyleisyydestäeioletäysintarkkaatietoa.syömishäiriönkehittymii nenvieaikaajasaattaaalkaahyvinkinhuomaamatta.oireetvoivatollaaluksiliei

7 4 vempiä,muttamuuttuessaanvaikeammiksioireilualkaamäärittämäänkokoelämää javaikuttaaerilaisiintärkeisiinvalintoihinelämässä.keskiirahkonenym.2010,13i 14,30I32.) Monetihmisetsaattavatollatyytymättömiäulkonäköönsä,muttavarsinaisestasyöI mishäiriöstäpuhutaanvasta,kunsetoistuuniin,ettähäiriöalkaahaitatajokofyyi sistäterveyttätaiarkistatoimintakykyäsekäsotkeanormaaliaelämääkeskiirahkoi nenym.2010,13i14).varsinaisetsyömishäiriötvoidaanjakaalaihuushäiriöihin,ahi mimishäiriöihin,näidenepätyypillisiinmuotoihinjamuihinsyömishäiriöihinlasten januortensyömishäiriöt2009,2).laihuushäiriötäelianoreksiaasairastavilleontyyi pillistätarkoituksellinenpainonmenetys,johonpyritäänmm.ruokavalionrajoituki silla,liiallisellaliikunnallajaoksentelulla.perimmäisiäsyitälaihuushäiriönsyntymii selleeitiedetä,muttasosiokulturaalistenjabiologistentekijöidensekäepäspesifisi tenpsyykkistenmekanismienjapersoonallisuudenvaikutuksettoisiinsasaattavat vaikuttaamyöshäiriönsyntyyn.ahmimishäiriöstäelibulimiastakärsivilletyypillistä ontoistuvatylensyömiskohtauksetjaliiallinenkeskittyminenpainontarkkailuunsekä toistuvaoksentaminen.sevoisyntyäpitkäaikaisenlaihuushäiriönseurauksena. SyömishäiriötICDI10Itautiluokituksenmukaan2009.)EpätyypillisestäsyömishäiriI östäpuhutaan,kunsyömiskäyttäytymistäeivoidaluokitellasuoraananoreksiaksitai bulimiaksi.sevoiollalievätaihenkeäuhkaavanvakava.keskiirahkonenym.2010, 23.) SyömishäiriötmielletäänuseinnuortentyttöjenongelmaksiLastenjanuortensyöI mishäiriöt2009),muttaniitäesiintyymyösmuissaikäryhmissä.syömishäiriöitäluokii tellaaneriyhteyksissäeritavoin,muttaluokituksetmenevätkuitenkinuseinainakin osittainpäällekkäin.yhteistäkaikissasyömishäiriöitäkoskevissatapauksissaonkuii tenkinhuolilapsenkasvusta.varsinaisistasyömishäiriöistäpienillälapsillajaimei väisikäisillävoidaandswivitautiluokituksenmukaanpuhua,jostietytkriteerittäyti tyvät.lapsenpainoeiolenormaalillaiänmukaisellatasollataisejopalaskeeeikä syödynruoanmääräoleriittävää.savonlahti2007,294i295.)lapsenvoidaansanoa olevanalipainoinensilloin,kunhänenpituuspainonsaonallei15%eikätätävoida

8 5 selittääesimerkiksilapsenruumiinrakenteellahasunenym.2004,181).lisäksihäiriö onalkanutennenkuinlapsiontäyttänyt6ivuottajajatkunutvähintäänkuukauden ajansavonlahti2007,295)eikähänelläolemitäänmuutapsyykkistähäiriötäkuten käytöshäiriöitätaisellaisiaelimellisiäsairauksia,jotkaselittäisivätsyömisenepäoni nistumistathl TautiluokitusICDI102012). 0I3Ivuotiailleonlisäksitehtytarkempitautiluokitus,jossasyömishäiriöksimääritelI lääntilanne,jossalapsieipystysäätelemäänsyömistäänfysiologisennälänjakylläii syydentunteidenperusteellaeikähänsiksisaavälttämättäriittävästiasianmukaista ravintoa.lisäksikaikkiseuraavatkriteerittäyttyvät.lapsenkasvueioleedennyt normaalistijahäneltäpuuttuuiänmukainensosiaalinenvuorovaikutuskykyhoivaajan kanssasyömistilanteissa.tällöinsyömishäiriönvoidaansanoaliittyvänpuutteelliseen vastavuoroisuuteenlapsenjahoivaajanvälilläfeedingdisorderofcaregiveriinfant Reciprocity).MyösvauvoillavoidaantodetaanoreksiaaInfantileAnorexia),jokaalI kaaalle3ivuotiaana,jolloinlapsenkasvuonmerkittävästialentunuteikälapsioleyli kuukauteensuostunutsyömäänriittäväämäärääruokaa,eiilmaisenälkääeikähäi nelläolemitäänkiinnostustaruokaakohtaan.anoreksiassalapsellaonharvoinkuii tenkaanongelmiaesimerkiksivuorovaikutuksessahoivaajantaimuunympäristön kanssa,vaanennemminkinvanhemmanjalapsenvälilläonjonkinlaistavaltataistei lua,jokasittenvaikuttaalapsensyömiseen.lapsensyömishäiriövoikohdistuamyös pelkästäänjoihinkintiettyihinruokiinjauseinjuurilapselleuusiinruokiin,jolloinpui hutaansensoriaversiivisestasyömishäiriöstäsensoryfoodaversions).tällöinlapsi kieltäytyyvainruoistajoidenmaku,hajutaikoostumussuussaeivätmiellytä,mikä voivaikuttaamuunmuassaravintopuutoksienilmenemiseensavonlahti2007,295). SyömishäiriötvoivatliittyämyösmuihinsairauksiinFeedingDisorderAssociated withconcurrentmedicaldisorder).esimerkiksiallergiavoiaiheuttaasen,ettälapsi aloittaakylläsyömisen,muttahänenolonsamuuttuuhankalaksiruokailunaikanatai hänkieltäytyyjatkamastasyömistä.vaikeudetsyömisessäeivätkuitenkaanhäviäja lapsenpainokehityiänmukaisesti,vaikkasairaussaataisiinkinkuriin.sairastumisesta johtuvaterilaisetsomaattisethoidotvoivatyhtälaillavaikuttaasyömisestäkieltäytyi

9 6 miseen.myösvakavaoksentaminentairefluksivoivatlisätälapsenhuonojakokei muksiasyömisestä.savonlahti2007,295.)lisäksionmyösmahdollista,ettälapselle onkehittynytpostitraumaattinensyömishäiriö,jossalapsikieltäytyyjokokokonaan taiosittainsyömisestä,syövainväsyneenätaiollessaannukahtamaisillaan.lapsi muuttuuahdistuneeksitaipelokkaaksijohavaitessaanruokailuaennakoiviatapahi tumiasyöttötuoliinnostaminen,ruokalapunlaittaminen,mikroaaltouuninkilahdus jne.).benoit2000.) SyömishäiriötvoivataiheuttaasiistapauksistariippumattauseinjokoakuutintaipiI dempiaikaisenuhanlapsenravitsemuksellesavonlahti2007,296),jotenniistäseui raapahimmillaanpaljonongelmiasyömishäiriöliitto2009,5).lapsillajanuorillane vaikuttavatnegatiivisestinormaaliinpsyykkiseen,fyysiseenjasosiaaliseenkehityki seensyömishäiriöliitto2009,5).motorisessataipuheenkehittymisessävoiollaviii västymiätaipuutteitawilliams,riegel&kerwin2009,135).etenkinsensoriaversiii vinensyömishäiriöaiheuttaamuunmuassasuunmotoriikankehittymisenviivästyi mistäsavonlahti2007,295).lastenpituuskasvuvoimahdollisestimyöspysähtyäja murrosiänkehitysviivästyäkeskiirahkonenym.2010,43).lapsillasaattaaesiintyä myöskroonisiaterveysongelmiawilliamsym.2009,134).liianvähäinenravinnoni saantivoijohtaasiihen,ettäruumiinlämpöjaverenpainelaskevat,pulssihidastuu, ihokuivuu,kynnethaurastuvatjahiuksetlähtevät.lisäksionmelkotyypillistä,että sairastunutpaleleejahänelläesiintyyummetusta,väsymystä,uupumustajaheikkoi utta.keskiirahkonenym.2010,41i43.) Sairastuneenluonnejakäyttäytyminenkinvoivatmuuttua.HänestävoitullakiukkuiI nen,vaativa,eristäytyvä,kriittinenjajoustamaton,mitähäneioleaiemminollut. Jatkuvaahdistuneisuusjajopapsykoottiseksimuuttunutkäyttäytyminenvoivatolla myösseuraustasyömishäiriöistä.keskiirahkonenym.2010,41,121.)onkintärkeää tiedostaa,ettäsyömishäiriöihinvoiliittyämyösmuitasairauksiakutenmasennusta, ahdistuneisuuttasekäpakkoioireitajahuomioidanämäpsyykkisessäjasomaattii sessatutkimuksessalastenjanuortensyömishäiriöt2009,4).mahdollisiinaltistaviin tekijöihinkutenpsykologisiinjaperheeseenliittyviintekijöihin,periytyvyyteen,neui

10 7 rokriinisiinjaaineenvaihduntaanliittyviintekijöihinsekäkulttuurisidonnaisiintekijöii hinkannattaamyöskiinnittääerityistähuomiotasuokas&rissanen2011,349i350, 359). 3Pientenlastenruokailu VarsinaisiasyömishäiriöitäenemmänlapsillaesiintyytavallisemminjonkinlaisiaonI gelmiasyömisessä.allekouluikäistenlastensyömisongelmatovatlisääntyneetja esimerkiksiallekolmevuotiaista6i35%:llaonarvioituilmenevänsyömiseenliittyviä vaikeuksia.pienillälapsillaeroasyömisensujuvuudessaeiolekuitenkaanhavaittu tyttöjenjapoikienvälillä.nurttila2001,129.)pientenlastensyömisongelmillatari koitetaansellaisiaongelmiasyömiskäyttäytymisessä,jotkaovatuseimmitenohimei neviähasunenym.2004:145;nurttila2001,129)jaliittyväterivaiheisiinlapsen psykososiaalisessakehityksessänurttila2001,129)kutennormaaliinitsenäistymisi kehitykseentaiyksinkertaisestivanhempientoiveidenristiriitoihinhasunenym. 2004,145).NealkavattavallisestileikkiIiässäjalisääntyvätjokavuosiviidenteenikäI vuoteenastijatavallistaon,ettävanhemmatovattällöinuseinhuolissaanlastenväi häisestäsyömisestänurttila2001,129).syömisongelmatilmenevätmm.ruokai haluttomuutena,valikoivanasyömisenä,syömisestäkieltäytymisenä,syötäviksikeli paamattomienesineidentaiaineidensyömisenä,salasyömisenä,häiriköintinäruoi kailutilanteessa,ahmimisenatailiiallisenasyömisenähasunenym.2004,144).on tavallista,ettälapsetkääntyvätpoispäinruoastataityöntävätsitäpois.hesaattavat useinmyösitkeätaikakoaruokaaeivätkäsallilusikkaasuuhunsa.williamsym. 2009,134.)Ainaeisiisolekysevarsinaisistasyömishäiriöistä,vaikkalapsisöisikinväI hännurttila2001, ).TässätyössäkeskitytäänkinvarsinaistensyömishäiI riöidensijaannimenomaannäihinpientenlastensyömisongelmiin.

11 8 3.1Lapsenyksilöllisenkehityksenvaikutussyömiskäyttäytymiseen Ruokatottumustenja mieltymystenperustaluodaanjolapsena,vaikkanemuuttui vatkinajankuluessafysiologistentekijöiden,ruuastasaatujenkokemustenjaympäi ristönseurauksestahasunenym.2004,136).lapsensyöminenkehittyypikkuhiljaa asteittainimemisestävarsinaiseenruoanottoon,käsittelyynjanielemiseensitämui kaakunikääjataitojatuleelisäähaapanen&markkanenileppänen2013;hasunen ym.2004,143).1i2ivuodeniässälapsetsyövätyleensäsamaaruokaakuinmuukin perhe.lapsetpitävätenemmäntutuistaruoistajasuhtautuvatepäilevästiuusiin ruokiin.hasunenym.2004,137,143.)2i3vuodeniässätaastahtojentaistelukuuluu normaalistilapsenkehitykseenjalapsiymmärtäätällöinomanmahdollisuutensavaii kuttaaasioihinsalo2012,95).vanhemmatpohtivatuseinsyökölapsihyvinvaihuoi nosti,vaikkatasainenkasvuosoittaisikinenergiansaanninriittävyydenhasunenym. 2004,141).ErityisestipienikokoisistalapsistajaheidänsyömisestäänollaanhuolisI saan,vaikkalapsenpienikokoisuuseivälttämättäedesjohduvähäisestäsyömisestä, vaanvähäinensyöminenlapsenpienestäkoostatalvia2007b,221). Lapsetovatyksilöitä,jotenkehityskinonjokaisellaerilaistaHasunenym.2004,143), laajaialaista,muuntuvaajavaihtelevaataipale2007,192).voidaansanoa,ettävuoi dessalapsikasvaaleikkiiikäisenäkeskimäärinnoin5i7cmjapainoatuleenoin2i3 kiloahonkaranta2007,123),muttalapsenkehitystäseurattaessajaarvioitaessakoi konaistilanteenhuomioiminenontärkeäätaipale2007,192).kasvuunvaikuttavat kuitenkinmonettekijätkutenperintötekijät,terveydentila,hormonitoiminta,vuoi denaika,ravitsemusjapsyykkinenhyvinvointi.onesimerkiksihavaittu,ettäterve lapsivoikasvaakeväisinpaljonnopeamminkuinloppuvuodesta.honkaranta2007, 122I123.)Onmyöstäysinnormaalia,ettälapsenkasvuyleensähidastuuleikkiIiässä sekäpainoonsuhteutettuenergiantarveväheneeetenkinensimmäisenelinvuoden jälkeenhasunenym.2004,92). LapsettarvitsevatenergiaajaetenkinheidännopeakasvunsajavilkasaineenvaihI duntansalisäävätenergiankulutustapainoonnähdenentisestäänhasunenym.

12 9 2004,92).Tiettyjäravintosuosituksiatulisinoudattaapientenlastenkinkohdalla, muttatarkkaayksilöllistäenergiantarvettaeiolehelppoaarvioidakasvavanlapsen kohdallanuutinen2006,315).monipuolinenruokavaliotakaalapselleriittävänproi teiinien,rasvan,kuitujen,vitamiinienjakivennäisaineidensaanninhasunenym. 2004,93I95)lukuunottamattaDIvitamiinia,jotaalle3IvuotiailletulisiantaaDIvitaI miinilisänäympärivuotisestisosiaaliijaterveysministeriö2004,187).ravitsemuksen tulisijakautuaniin,että10i20%kokonaisenergiastatuleeproteiineista,30%rasi vasta,10%kovastarasvasta,50i60%hiilihydraateistajaalle10%sokeristahasui nenym.2004,230).rasvoistatulisisuosiapehmeitärasvoja,joitalapsitarvitsee energian,välttämättömienrasvahappojenjarasvaliukoistenvitamiinienlähteeksi. Suolaatulisikäyttääniukastijavälttäärunsaastisuolaasisältäviäelintarvikkeita.JaI nojuomanavesionparasvaihtoehto.sosiaaliijaterveysministeriö2004,185i186.) LeikkiIiässähyvänjariittävänravinnonsaannintakaavaateriarytmikoostuukeskiI määrinkolmestapääateriastaja2i3välipalastahasunenym.2004,182).energian jakautuminentasaisestipääijaväliaterioidenkeskenontärkeäälapsilla,koskahe eivätpystysyömäänyhtäsuuriaannoksiakuinaikuiseteivätkähyödyntämääneneri giavarastojayhtätehokkaastivaltionravitsemusneuvottelukunta2005,11). LeikkiIikäistenlastenenergiantarvevaihteleepaljonpäivittäinjakausittain,mihin voivatvaikuttaamm.kasvunopeus,ulkoilumäärä,päivärytminvaihdokset,unenlaatu sekäyleinenterveydentila,lapsensukupuolijafyysinenaktiivisuushasunenym. 2004,140I145;Talvia2007b,215).SiksionkintärkeääarvioidalapsellesopivaaenerI giantarvettayksilöllisestilapsenomankasvukäyränavullaeikäesimerkiksivertailla liikaamuihinsamanikäisiinhasunenym.2004,93;sosiaaliijaterveysministeriö 2004,185).RuokamäärätmyösvaihtelevateivätkälapsetsyöyhtäpaljonjokaateriI allahasunenym.2004,145;koistinen,ruuskanen&surakka2004,69).pienikinlapi siosaakuitenkinsäädelläsyömänsäruoanmäärääsenmukaan,onkohänellänälkä vaieitalvia2007b,221).onnormaalia,ettäruoantarveväheneeleikkiiiässälapsen kasvunkinhidastuessa,vaikkaliikkuminensaattaakinuseinlisääntyäkoistinenym. 2004,68).

13 10 3.2Vuorovaikutuksenyhteyslapsensyömiskäyttäytymiseen Vanhemmuudenvoidaansanoaolevanoptimaalista,kunhuolehditaanlapsentarI peistajasiihenkuuluuoleellisestimyösrakastava,läheinenjalämminäitiiisäilapsii vuorovaikutussuhdepaunonen1999,66).vuorovaikutusonvastavuoroinentapahi tuma,jossasekävanhempiettälapsivaikuttavattoisiinsahughes2011,23;vilén, Leppämäki&Ekström2002,19).VanhemmillaonkuitenkinpääasiallinenvastuuvanI hemmanjalapsensuhteessajahetoimivatuseintärkeänäesimerkkinälapsellelapi senopetellessamallistaasioitaojala&uutela1993,112,121).vuorovaikutusnäkyy perheissäjaperheenjäsentenvälilläeritavoin.sitävoiollasanallistajasanatonta, johonkuuluvatmm.ilmeetjaeleetvilénym.2002,20).vuorovaikutustaonsekä vanhempienjalastenvälilläettävanhempienkeskinäisessäparisuhteessa,mikävaii kuttaamyösvanhempiilapsisuhteenonnistuneeseenvuorovaikutuksenilmenemii seenojala&uutela1993,121). TavallisestitoimivassavuorovaikutussuhteessaonenimmäkseenmyönteinenilmaI piirimäki&laatikainen2010,49),jossanäkyyavoimuusjaluottamuksellisuushuhi tanen2005,19).tätätukeehyväkommunikaatioåstedtikurki,jussila,koponen, Lehto,Maijala,Paavilainen&Pontinkara2008,14).HyvässävuorovaikutuksessapaI nostetaanlapsenaitoonhuomioimiseenheinämäki2005,32).vanhempionlapsen lähelläemotionaalisestijafyysisestiläsnäräihä2004,134;salo2012,91),jakaakati sekontaktialapsenkanssajapuhuulapsellehänenkehitystasonsamukaisestimäki& Laatikainen2010,49).KasvattajanontärkeäylläpitäälapsenjaaikuisenvälistävuoI rovaikutustamm.sääntöjen,rajojenjajohdonmukaisentoiminnanavullaheinämäki 2005,32)jaosattavakiittää,kehuajakannustaalastaMattila2011,99,101I102). Positiivinenpalautevahvistaaainalapsenitsetuntoajaarvostustaitseäänkohtaan sekälapsentoivottuakäyttäytymistähuhtanen2005,18).lapsenmielipahaajapeti tymyksiäonosattavasietää,jalapsentarpeetjaviestittulisiymmärtääasianmukaii sestimäki&laatikainen2010,49).mitäpienempilapsionkyseessä,sitäenemmän aikuiseltakinvaaditaan,jottahänosaatunnistaalapsenviestejäoikeinrusanen 2011,79).Kunlapsenviesteihinvastataanherkästijajohdonmukaisesti,hänoppii

14 11 tunnistamaantarpeitaanjatunteitaansekäsaakokemuksen,ettäniidenilmaisemii nenonhyväksyttäväälaunonen2010,19). AikuisenjatkuvaärtyneisyysjalapselleosoitettusuuttumussaattavattaasollahaitalI lisialapsenomalletunnesäätelyllesalo2012,93).lapsiosaaaistiayleisentunneili mapiirinsalo2012,92)jasaattaatehdätoisestaihmisestähavaintojakokonaisvali taisemminkuinaikuinensekäkäyttääkaikkiaaistejaannäidenhavaintojentekemii seksivilénym.2002,21).varsinkinallekouluikäisillälapsillavuorovaikutuksenaii touskorostuuetzell,korpivaara,lukkarinen,nikula,pekkarinen,peni&värmälä 1998,190).Lapsivaistoaahelposti,josaikuinenviestiieleinjotainmuutakuinhän sanoinantaaymmärtäävilénym.2002,21)javanhemmantapatoimiavaikuttaa myöslapsenkäyttäytymiseenrusanen2011,33). Ruokailuonyksiluonnollinenvuorovaikutustilannejahäiriövuorovaikutussuhteessa voinäkyälapsessamm.syömiseenliittyvienitsesäätelytaitojenvaikeuksinahermani son2012b).syömisongelmiinjohtaneitasyitäpohdittaessatulisikinhuomioidakoko kokonaisuuskutenerilaisetelämäntapahtumatperheessä,lapsenjavanhemmanväi linenvuorovaikutussuhdesekäse,mitenlapsikäyttäytyyeritilanteissahasunenym. 2004,147).Lapsenkäyttäytymiseenvaikuttaamm.lapsentemperamentti,mikätaas onmyösyhteydessälapsenjavanhemmanväliseenvuorovaikutukseensekäsiihen, millaistavuorovaikutustajakohtaamistalapsitarvitseekanninen&sigfrids2012, 41).Kunlapsikoetaanhaastavaksi,lapsentemperamenttivoiliittyämyössyöttämisI jasyömisvaikeuteenlindberg,bohlin,hagekull&palmérus1996)tailisätähaavoiti tuvuuttaniihinmartin,wertheim,prior,smart,sanson&oberklaid2000).tempei ramenttivaikuttaaesimerkiksisyömistaitojenopetteluunjasyömisensujuvuuteen Talvia2007b,215). MyösvanhemmanpsykiatrisethäiriötonsyytäottaahuomioonvanhemmanjalapI senvälisenvuorovaikutuksenyhteydessä,koskayhdenperheenjäsenenmielentervei ysongelmatkuuluvatuseinosanakokoperheenelämääsolantaus&paavonen 2009).EsimerkiksiäidinmielenterveysongelmatsaattavatvaikuttaahaitallisestilapI

15 12 senterveyteenjakehitykseenpatel,rahman,jacob&hughes2004,820).mielialai häiriötkutenmasennusvoivatvaikuttaamyösvanhemmanjalapsenväliseenvuoroi vaikutukseenpesonen2010)aiheuttaensiihenongelmia,jotkavoivatnäkyämuun muassatunteisiinliittyvinäristiriitoinajahuononahavainnointikykynäkoskienlasta Milgrom,Westley&Gemmill2004,453).MasentunutvanhempivoisuhtautualapI seenvihamielisestijatorjuvastisekätoimiaetäisesti,kovakouraisestijaennakoimati tomastiinkinen2001,24). Lapsenjavanhemmanvälinenkiintymyssuhdesekäperheentunneilmapiirivoivatsiis johtaasyömisongelmienkehittymiseenlapsellavanhala&hälvä2012,27).puuti teellinenkiintymyssuhdeedesauttaasyömisongelmienpuhkeamisessa,muttaturvali linenkaankiintymyssuhdeeitakaasyömisensujuvuuttanurttila2001,128). Joslastaohjataanliikaajatehdäänvalinnathänenpuolestaan,saattaasevaikuttaa syömisongelmiensyntyynhasunenym.2004,145).lisäksiäidinjännittyneisyysja liiallinensyömisentarkkailusekälapsensyömiseen,syömättömyyteentaimuuhun temppuiluunreagoiminentekevätruokailuhetkestäisommanasiankuinseoikeasti ontalvia2007b,222).mitenruoastajasyömisestäylipäätänsäpuhutaanperheessä, vaikuttaamyöspaljonlapsenkäsityksiinjaasenteisiin,millävoidaanmahdollisesti edistääsyömiskäyttäytymisenyhteydessäpuhkeavienongelmiensyntymistähasui nenym.2004,141).josvanhemmallaitselläänonongelmiasiinä,mitenhänsuhtaui tuuruokaanjasyömiseen,voivatnämäongelmatsiirtyääidiltälapsellejaaiheuttaa lapsessaahdistustawatkins,cooper&lask2012). VanhemmatsaattavatkäytökselläänvaikuttaalapsensyömiseenesimerkiksilisääI mällälapsensyömisestäkieltäytymistä.hevoivatviedälautasentailusikanpois,kun lapsikieltäytyyruuastataipäättääkokoruokailutilanteenlapsenhäiritseväänkäyti täytymiseen.tällöinlapsimahdollisestioppii,ettähuonollajahäiritsevälläkäytöki sellähänpääseepoissyömistilanteesta,mikäeitaasedesautasyömisenonnistui mista.lisäksivanhempienmaanittelullalastasyömäänonhavaittuolevanjopasuui rempivaikutussyömisestäkieltäytymiseenkuinesimerkiksiuhkailulla.borrero, Woods,Borrero,Masler&Lesser2010,78,80,84.)Maanittelutailelutjasuositut

16 13 ruoatsaattavatmyöslisätähäiriökäyttäytymistäruokailutilanteissapiazza,fisher, Brown,Shore,Patel,Katz,Sevin,Gulotta&BlakelyISmith2003,200).RuokavastenI mielisyydetkinovatmelkotavallisialapsilla.lapsetkokevatherkästiesimerkiksivahi vanmaanittelunjatuputtamisenpakonomaisenajasyömiseenvelvoittavana.joyksii kinsyömiseenliittyväkielteinenkokemusvoiaiheuttaavastenmielisyyttäruokailutii lanteessa,vaikkasyömisenjasenaiheuttamankielteisenvaikutuksenvälilläolisiuseii tatunteja.lisäksiruokavastenmielisyydetsäilyvätpitkään.nurttila2001,108i111.) Syömiseneipitäisimyöskäänollavälineenäesimerkiksilapsenpalkitsemisessatai huomioimisessa,koskasilloinsevoijohtaalapsenkannaltaennemminkinhuonoon lopputulokseen.ruoallajaherkuillaeioletarkoitusosoittaalapsenolevanrakasteti tu.syömisongelmiensyntyynvoivaikuttaapaljonlapsentunnesiitä,ettähuomiota saavainruokaan,ruokailuihintaisyömiseenliittyvilläasioilla.näinlapsivoioppiaili maisemaanpsyykkistäpahaaoloaerilaisinafyysisinäoireinataikipuina.vanhala& Hälvä2012,27I28.)Palkitsemallalapsetvoivatmyöskokea,etteivätvanhemmatarI vostaruokaataiseeioleheidänkäänmielestähyvää,koskasiitäkuuluupalkitanurti tila2001,114). Vähäisensyömisenlisäksisyömisongelmatvoivatnäkyälapsessaylipainonakin,johon vanhemmanjalapsenvälisellävuorovaikutuksellajakodinyleiselläilmapiirillävoiolla myösvaikutustaebbeling,pawlak&ludwig2002,476).ylipäätänsävuorovaikutuki senmääräänovatvaikuttaneetesimerkiksiperheenjäsentenerikellonaikaantapahi tuvattoiminnot,jolloinperinteisistäyhteisistäruokaiajoistaeioleuseinkaanpystytty pitämäänenääsamaantapaankiinnisekätelevisionkatsomiseenkäytettyaikaojala &Uutela1993,114).Lastenkatsoessatelevisiotavanhemmistavoituntua,ettähe ovatläsnätilanteessaparemminjatietävät,mitälapsettekevät,vaikkaheeivätolisii kaankonkreettisestilapsenkanssagable&lutz2000,298).nykyäänsyöminenon myösmuuttunutenemmänsiihen,ettäsyödäänravintoloissaebbelingym.2002, 476).Lisäksivanhemmatvoivatostaapaljonmakeisiajamuutaravintoarvoltaan huonoaruokaakotiin,joihinlapsetsittenpääseväthelpostikäsiksi.vanhemmateivät

17 14 välttämättäedestajuakiinnittäälapsenravitsemukseenjaterveyteenhuomiota,joli loinlapsethuomaamattalihovat.gable&lutz2000,298.) VanhemmanjalapsenvälinenvuorovaikutusvoiselittääosaltaanlapsensyömiskäytI täytymistä,muttasiihenvoivatvaikuttaamonetmuutkintekijät.esimerkiksilyhyi emmälläimetykselläjalapsenalhaisellasyntymäpainollaonmyöshavaittuolevan vaikutuksiasyömisongelmienkehittymiseenünlü,aras,eminagaoglu,büyükgebiz& Bekem2008).SelkeääsyytäsyömisongelmienpuhkeamiselleeivoidakuitenkaanaiI naosoittaakeskiirahkonen,charpentier&viljanen2008,35;suokas&rissanen 2011,346).Lapsenkehitystäseuraamalla,jokatapahtuumm.kasvukäyrienavulla Vakkila2007,170),voidaansulkeamahdollisetsomaattisetsyytpoisHasunenym. 2004,146).SamallaonmahdollistalöytääuseatkroonisetsairaudetjasaatetaanhaI vaitaviitteitäsyömisongelmistajaniidenvakavuusasteestavakkila2007,170).lapi senpienikokovoijohtuaesimerkiksiperimästä,muttaravinnonsaanninriittämättöi myys,endokrinologisethäiriötkutenkilpirauhasenvajaatoimintataikasvuhormonin puutostaijokinmuutaustallaolevasairauskutenkeliakia,allergiattaivirtsatieinfeki tiovoivatvaikuttaalapsenpituuskasvunjapainonkehityksenhidastumiseenyhtälaili la.ravitsemuksellisettekijätjamuutkasvunhidastumiseenvaikuttavattekijätvoii daanerotellasiten,ettäravitsemuksellisissaongelmissapainonkehitystavallisesti hidastuuennenkuinvaikutuksiahavaitaanpituuskasvussa.kuntaasmuissatiloissa pituusijapainonkehitysheikkenevätsamanaikaisesti.vakkila2007,171.) RuokaIaineallergiatovatkinhyvintavallisiaimeväisIjaleikkiIiässä,jolloinlapsenruoI kavaliotajoudutaanmahdollisestikarsimaan.lapsetvoivatkärsiäesimerkiksimaitoi taiviljaiallergiasta,jolloinmaitoataiviljaasisältävientuotteidenkäyttöätuleerajoiti taa,mikävoijohtaaruokavalionyksipuolistumiseen.allergiatparanevatkuitenkin useinlapsenkasvaessa,muttaelinikäisiä,lapsentulevaanravitsemukseenkokolopi puelämänvaikuttaviakinallergioitaonkutenkeliakia.nurttila2001,133.)lapsen sairastuminenesimerkiksinuhaan,kuumeeseentaikorvatulehdukseenvoijohtaa myösruokahaluttomuuteen,muttatällöinongelmatsyömisessäovattavallisestilyi hytaikaisiahasunenym.2004,145).

18 15 YmpäristönmuuttujillaonmyöshavaittuolevanvaikutustasyömisongelmienesiinI tymiseenpiazzaym.2003,194i195,197i198).lapsillajanuorillaongelmatsyömisi käyttäytymisessäsaattavatollaesimerkiksireaktioongelmalliseenperhetilanteeseen Viljanen,Larjosto&PalvaIAlhola2005,167).VaikeatelämänolosuhteetjaItapahI tumat,kutenmuuttouuteenympäristöön,läheisenpsyykkinentaifyysinensairaus, kuolemataiavioeroperhepiirissävoivatlisätäalttiuttasyömisongelmienpuhkeamii sellekeskiirahkonenym.2008,35).joissakintapauksissaonmyösmahdollista,että vanhemmanahdistustaimasennussaattavatpitkittäätaipahentaalapsensyömisoni gelmiacoulthard&harris2003).lisäksiyksivuotiaitatutkittaessatodettiin,ettävaii keudetpäivähoitoonsopeutumisessavoivatilmetämyössyömisongelminanurttila 2001,129). 3.3Syömisongelmienvaikutuksetperheeseen Onmahdollista,ettälapsenkasvuvoiollasyömiskäyttäytymisenhäiriönyhteydessäI kinnormaalitaipainovainjonkinverranalentunutbenoit2000;lindberg,bohlin, Hagekull&Thunström1994),jolloinongelmaaeimahdollisestiedeshavaita.SyöI misongelmateivätmyöskäännäylapsenkasvussajapainonkehityksessäheti,vaikka neolisivatkinvakaviahasunenym.2004,145i146).ongelmienilmetessäsyömisoni gelmatovatmahdollisestijatkuneetjopitkäänjavaikuttaneetlaajastikokoperheei seen,perheenarkeenjavanhempienparisuhteeseenhasunenym.2004,145i146; KeskiIRahkonenym.2010,218I219;Kojama&Lautanen2006,43)sekäyleensäkin perheenvoimavaroihinsyömishäiriöliitto2005,6).syömisongelmillavoiollamyös vaikutuksialapsenuneentauman,levine,avni,nehama,greenfeld&sivan2011, 617I618)jasitäkinkauttakokoperheeseen. SyömisongelmaonkinuseinvakavakriisitilannevanhemmilleKojama&Lautanen 2006,46).VanhemmatovathuolissaanlapsensaterveydentilastajasenheikkenemiI sestäjasaattavatsamallakokeavaltavaasyyllisyyttäjaepäonnistumisensekäepäi varmuudentunnettavanhempinakojama&lautanen2006,42;syömishäiriöliitto

19 ,6).Vanhempienvelvollisuuttajavastuutatarkastellaaneritilanteissapaljon, mikävoimyösherättäävanhemmissauseinsyyllisyyttäjaärtymystätalvia2007b, 219).RuokailutilanteistavoitullakireitäjaahdistaviasekähyvinkontrolloitujaKoI jama&lautanen2006,38).tämäntakialastensyömiskäyttäytymistäjamuutoksia siinäontärkeääseuratajapuuttuamahdollisiinongelmiinajoissaennenkuinneovat aiheuttaneetvälttämättäedesnäkyviähaittojataikunnonongelmiahasunenym. 2004,145I146;Nurttila2001,129). 3.4Keinojasyömisongelmienratkaisuun Lastenneuvolakäynneilläolisitarkoituskiinnittäähuomiotalastenjakokoperheen ruokatottumuksiintalvia2007b,215),muttaneuvolakäyntejäonmelkoharvoin leikkiiikäisilleeikäravitsemukseenliittyviäasioitavälttämättäehditätodellisuudessa käymääntällöinedesläpinurttila2001,122).tärkeääolisikinlöytääjuurineperi heet,joissaerityistuellejaylimääräisilleseurantakäynneilleolisitarvettatalvia 2007b,215).Perhekeskeisenhoitotyöntehtävänäonkinkokoperheentukeminenja perheenhyvinvoinninlisääminentarkastelemallaperhettäsensisäisenjaulkoisen ympäristönkauttahuomioimallaperheenelämäntavatjaelinolotviljanen1999, 293).TavoitteenaonerilaistenperheensisäistenristiriitojentoteaminenjaennaltaI ehkäisysekäauttaaperhettäselvittämäännäitäristiriitojaetzellym.1998,89)ja löytääratkaisujajuurinäihinperheenarkipäiväisiinongelmiinvilénym.2002,154). Kokoperheentilanneontärkeäälapsenkokonaiskehityksenkinkannaltaeikävain esimerkiksiäidinjalapsentaiisänjalapsenvälinenvuorovaikutuspaunonen1999, 70).VanhemmateivätuseinkaanoletietoisiasyömisongelmiensyistäjahoitomahI dollisuuksistasyömishäiriöliitto2005,6). LastenyksilöllisetominaisuudettuovaterilaisiahaasteitasyömisentaitojenkehittyI miseen,jotenvanhemmattarvitsisivattietoaetenkinlapsenherkkyysvaiheidentuni nistamiseen,vaikkavanhemmattietävätkinnykyäänpaljonlastenravitsemuksesta Nurttila2001,99,121;Talvia2007a,203;Talvia2007b,215).Samallavanhempia tulisiauttaaymmärtämäänjuurinäidenlapsenkehitysvaiheidenvaikutuksialapsen

20 17 syömiskäyttäytymiseen.lisäksivanhempienpitäisitiedostaa,ettälapsiitsekuuluu olennaisenaosanasyömisenkehittymiseenjovarhainjahänenpitääantaaitseopei tellajahakeataitojaan,vaikkavanhemmatkokisivatkinsenristiriitaisenaomianäi kemyksiäänvastaan.vanhempienvoiollahankalaymmärtää,ettälapsieikäyttäydy niinkuinaikuinen.hänelleesimerkiksiuusiruokaaiheuttaauseinepäröintiävain koskaseonuutta.nurttila2001,99i100,107i108.)uusiaruokiakaaneipidäkuiteni kaanvälttää,koskajatkuvastitutunruoantarjoaminenjavähäisetvaihtoehdotruoi kapöydässävoivatjohtaakyllästymiseen.lapsillaonluontainenkokeilunhalu,mikä auttaaruokavalionmonipuolistamisessajatätätulisikintukea.lastatulisikannustaa kokeilemaan,haistamaan,maistamaanjatunnustelemaanruokaa.hasunenym. 2004,137,139.)Lapsellevoimyösantaavaihtoehtojajaluvata,ettäkaikkeaeitarvitI sesyödä,kunhanedesmaistaanurttila2001,114).näinlapsikinoppiihelpommin pitämäänuusistamauistasosiaaliijaterveysministeriö2004,186).lisäksiuusiruoka onhelpompihyväksyä,josvanhemmatkinsyövätsitä,jotenvanhempienkannattaa mieluumminedesauttaalapsenhyviäkokemuksiaomallaesimerkilläännurttila 2001,109). Perheentukemisessaontärkeäätiedostaamyösperheenvuorovaikutuksenluonne jamääräetzellym.1998,95)jakiinnittäähuomiotajuurivanhemmanjalapsenvälii senvuorovaikutuksentukemiseensyömistilanteidensujuvuudenparantamiseksi Vilénym.2002,22).Vuorovaikutuspitäisiollayhdessäolemistajatekemistäjasen aikanatulisiollamahdollistavaihtaaajatuksiajatunteitavilénym.2002,22).ehkäii sevinäjalapsenmieltymystäruokaanlisäävinätekijöinäonkinhavaittuolevanainai kinpositiivisetruokailutilanteetsekärauhallinenilmapiirijakiireettömyyshasunen ym.2004,141;nurttila2001,111i112).onmyöstärkeää,ettävanhemmattoimivat johdonmukaisestijaylläpitävätsovittujaruokarajoja,jottaruokailustasaataisiinsujui vaajakaikkiamiellyttävätapahtumahasunenym.2004,142i143).ilmapiirivaikuti taakuitenkinlapsensyömiseenyhtäpaljonkuintarjottavaruokanurttila2001,111) jasilläonmyöspaljonmerkitystäsiihen,mistälapsioppiitykkäämäänjamitähän ylipäätänsäsyö.sosiaaliijaterveysministeriö2004,186.)lastatulisikinohjataoikei anlaiseenkäytökseenruokailutilanteissahasunenym.2004,142)antamallaselkeät

21 18 ohjeettoivotustajasopimattomastakäyttäytymistäsosiaaliijaterveysministeriö 2004,186).Samallapitäisihuolehtiasiitä,ettälapselleontarjollamonipuolistaja laadukastaruokaasäännöllisinväliajoin,koskalapsieiosaasyödäterveellisestiilman vanhempienohjausta,muttahyväksyäse,ettälapsivoipäättääitseruokamäärät Hasunenym.2004,93,137,145,Nurttila2001,116).Säännölliselläateriarytmillä vaikutetaanmyöslapsenomaankykyynsäädelläruokahaluasosiaaliijaterveysmii nisteriö2004,186).ongelmistatehdäänvälilläsuurempiakuinneoikeastiovat,jos normaaliinkinsyömisenvaihteluunreagoidaanturhannopeastihasunenym.2004, 145). Ruokailukuuluukuitenkinjokapäiväiseenelämäänjasenkuuluisiollamyönteinen eikäkielteinenasiaperheessähasunenym.2004,141).myönteisetkokemukset ruokailussayhdistävätparhaimmillaanperhettäjavaikuttavatpositiivisestiperheen fyysiseen,psyykkiseenjasosiaaliseenhyvinvointiintalvia2007a,206).lapsenvoi ottaaesimerkiksimukaanruoanvalmistamiseen,millälisätääntodennäköisestihäi nenkinkiinnostustaanjapositiivisuuttasyömiseen.muutenkinonpaljontärkeämpää keskittyäkehumaanjakiittämäänlastasyömistilanteissajaunohtaaliiallisetkäskyt, kiellottaiuhkaukset.hasunenym.2004,141i142.)yksinkertaisestiaikalisänottamii nenkinvoiauttaaehkäisemäänhäiriökäyttäytymistäruokailutilanteissaetenkin,jos häiriökäyttäytyminenjohtuuvanhemmiltasaadustaylimääräisestähuomiostakuten syömäänmaanittelustataitorumisestapiazzaym.2003,201).siltiharvointoivottai vanjahyvänkäytöksenkehumiseenpanostetaantaiedeskiinnitetäänerityistähuoi miota,koskasitäpidetäänhelpostiitsestäänselvyytenä.kuntaashuonokäytöshai vaitaanhetijasiihenpuututaankinherkemminmm.valittamallajatkuvastisyömii sestä,arvostelemallajajankuttamalla,uhkailemallataivakuuttelemallaruoanhyi västämaustasekäterveellisyydestä,vaikkanäitätulisimieluumminvälttää.tutkii muksissakinonhavaittu,ettäruokailutilanteissavanhempienajastakuluupaljonlapi sentailapsensyömisenkielteiseenarvosteluun,mikävainentisestäänvähentääsyöi dynruoanmäärää.nurttila2001,114i115.)

22 19 YleisestihänhuolenaiheenaSuomessakutenmuissakinlänsimaissaonkuitenkinenI nemminkinylipainoistenkuinalipainoistenlastenjanuortenmääränlisääntyminen Talvia2007b,221).SentähdenonkinsyytämyöstarkkaillaitseravintoajasenlaaI tua.syökölapsiesimerkiksiliikaamakeaa,silläherkuthanvoivatmyössyrjäyttää muutaruokaajanäkyätätenvähäisenäsyömisenäruokailutilanteissa.herkuthäiriti sevätmyöslapsennälänjakylläisyydentunteensäätelyäsosiaaliijaterveysministei riö2004,186.)myösliiallinenmaidonjuominenvoivaikuttaasiihen,etteilapsellaole nälkäpääaterioilla.lastakannattaaopettaajuomaanvainvettäjanoonsajavälttäi määnylimääräistäsyömistäaterioidenvälillä,jolloinhänelläontodennäköisestinäli käjoseuraavallaateriallajaruokamäärätkääneivätjääepätavallisenpieniksi.hai sunenym.2004,140.) YhtenämahdollisuutenaleikkiIikäistensyömisongelmiatarkasteltaessa,ratkaisujen etsimisessäsekäetenkinvanhempienvuorovaikutustaitojenvahvistamisessaon käyttäämyösvideoavusteistaperheohjausta.tämämenetelmäviekuitenkinpaljon aikaajavaatiihyvääperehtymistäkäyttäjältään.talvia2007a,206).tärkeintäsyöi misongelmienehkäisyssäjatilanteenparantumisessaolisiselvittääensin,miten syömisongelmatilmenevätperheenarjessa,jottaniihinvoitaisiinlähteäetsimään ratkaisua.perhevoiitsekuvaillatilannetta,johonsittenetsitääntoimiviaratkaisuja erilaisistavaihtoehdoista.hasunenym.2004,146.)näinvanhemmatsaattavatitsei kintiedostaaongelmatkäytöksessäänparemminnurttila2001,114).harvoinperhe pystyymuuttamaankäyttäytymistäänjatoimintaansakerrallakokonaan,jotenon tärkeääkeskittyäaluksiyhteenasiaan.näinpikkuhiljaaetenemällävoidaansaada isompiakinmuutoksiaaikaiseksi.pitäämyöshuomioida,ettäsamatkeinoteivätvälti tämättätoimijokaperheessä,muttakannustamallajapientenkinedistymistenavulla voidaanpäästätoivottuihintuloksiin.hasunenym.2004,146.)

23 20 4Opinnäytetyöntarkoitus,tavoitejatutkimuskysymykset TämänopinnäytetyöntarkoituksenaonkerätätietoaäidinjalapsenvälisenvuoroI vaikutuksenmerkityksestäpientenlastenruokailuun.tavoitteenaonsaadatietoa, jotavoitaisiinhyödyntääesimerkiksineuvoloissasellaisissatilanteissa,joissalapsilla esiintyyongelmiaruokailunaikanajasyömistilanteidenkoetaanvaikuttavannegatiii visestiperheeseenjaperheenarkeen. Opinnäytetyöntutkimuskysymyksenäon: 1.Millainenmerkitysäidinjalapsenvälisellävuorovaikutuksellaonpientenlasten ruokailuun? 5Opinnäytetyöntoteutus 5.1.Kirjallisuuskatsaustutkimusmenetelmänä LaadullisentutkimuksentarkoituksenaontodellisenelämänkuvaaminenmahdolliI simmankokonaisvaltaisesti.kirjallisuuskatsausonyksilaadullisistatutkimusmenei telmistä.sentarkoituksenaonantaaselkeäjakattavakuvatutkimusaiheesta,mistä näkökulmistajamitenaihettaonjotutkittujamitenseliittyyjoolemassaoleviintuti kimuksiin.tämäaiemmintutkittutietovalitaan,eritellään,tulkitaanjaarvioidaan kriittisestiperustellenpitäenkokoajanmielessätutkimuksentavoitteetjatutkimusi ongelma.kirjallisuuskatsauksentekijänonoltavarehellinen,huolellinenjapuolueei tonkokotutkimusprosessinajanvalitessaanerilähteitätutkimukseensasekärefei roidessaanjatulkitessaanniitä.hirsjärvi,remes&sajavaara2013,121,161,258i 260.) KirjallisuuskatsauseteneevaiheittainjakohdistuuvaintiettyinäaikoinatehtyihinreI levantteihinjakorkealaatuisiintutkimuksiincentreforreviewanddissemination

24 ,5;Johansson2007,6;Shojania,Sampson,Ansari,Ji,Doucette&Moher2007). JokainenvaiheontarkkaanmääriteltyvirheidenminimoimiseksiCentreforReviews anddissemination2009,4,6).ensintehdääntutkimussuunnitelmasenperusteella, mitäaiheestatiedetäänjoaiempientutkimustenpohjaltajamäärittelemälläkatsai uksentarvejohansson2007,6).tämänjälkeenlaaditaanselkeättutkimuskysymyki setkhan,kunz,kleijnen&antes2003)jarajataanaihepiirisekäpäätetääntietytkrii teeritjoennalta,joidenperusteellaalkuperäistutkimuksetjokohyväksytääntaihyläi tääntutkimukseenmetsämuuronen2006,37).sisäänottokriteeritmääritellääntuti kimuskysymyksiinperustuenjanäitätarkastellaanotsikko,abstraktijakokoteksti tasollastolt&routasalo2007,59).kriteeritonsyytämääritelläsiten,etteipotentii aalisiatutkimuksiajäähuomaamattaliiantiukkojenkriteerientakiataitaastoisaalta liianlaajatkriteerittekevättiedonvertailunjasyntetisoinninvaikeaksicentrefor ReviewsandDissemination2009,10).SittensuoritetaankirjallisuushakuvalittujatieI tokantojakäyttäenjohansson2007,5i6)jatässävaiheessaalkuperäisartikkeleille tehdäänmyöslaadunarviointi,jonkatarkoituksenaonlisätäkirjallisuuskatsauksen luotettavuuttakhanym.2003;kontio&johansson2007,101).tämänjälkeenanalyi soidaanlöydettyätietoatutkimuskysymyksenmukaisesti.lopuksivieläraportoidaan tulokset,joidenpohjaltavoidaantehdäjohtopäätöksiäjamahdollisiasuosituksia. Johansson2007,5I7).KeskeisiätuloksiavoidaanhyödyntäämyöshoitotyönkäytänI töjäkehitettäessähannula&kaunonen2006).tämäopinnäytetyöontehtykäyttäi mälläkirjallisuuskatsauksenmenetelmää,koskahaluttiintarkastellaaiheestajoolei massaolevaatietoajakerätätutkimuskysymyksenkannaltaoleellinentietoyhteen. 5.2Aineistonhakujavalinta Opinnäytetyössäetsittiinalkuperäisartikkeleita,jotkavastasivatennaltamäärättyyn tutkimuskysymykseen.joennenhakujalaadittiinmukaanottokriteeritks.taulukko 1)tutkimustenseulomisenhelpottamiseksi.Hakuunhyväksyttiinenglanninkieliset tieteellisetjavertaisarvioiduttutkimuksetvuosilta2004i2014,joistakokotekstioli saatavilla.aineistossakäsiteltyjenlasteniättulivatasettua1i6ivuodenvälille.lapsen riippuvaisuusäidistäonsuurintakehitystasolla,jolloinlapsetovatalle5ivuodenikäii

25 22 siäbryantiwaugh,turner,east&gamble2007,355),minkätakiaaineistossapääi tettiinkäsitellävainallekouluikäisiälapsia.kuitenkin,josaineistossaesiintyitähän ikäryhmäänkuuluvienlastenlisäksimyösallevuodenikäisiä,tutkimusotettiinmui kaanaineistoon.kuntaastutkimuksenkäsitellessävainalle1ivuotiaitalapsia,sitäei otettumukaantähänaineistoon.lisäksitutkimukset,jotkakäsittelivätkouluikäisiä lapsia,jätettiintutkimuksestapois.vuorovaikutusjahyvävuorovaikutusilmapiirivaii kuttavatyleensäkinsuotuisastilapsenkehitykseenkochanskaym.2008),jotensen takiaopinnäytetyössähaluttiintarkastellanimenomaanvanhemmanjalapsenvälii senvuorovaikutuksenyhteyttälapsensyömiskäyttäytymiseen.vaikkavuorovaikui tustaonmolempienvanhempienjalastenvälilläojala&uutela1993,121)jaisätkin osallistuvataktiivisestilapsensyömiseenhorodynski&ardnt2005,108;khandpur, Blaine,Fisher&Davison2014,119),onvanhempienruokailutilanteissakäyttämiä tapojakoskevissatutkimuksissakuitenkinkeskityttyetupäässääiteihinkhandpur ym.2014,110).useinäitionmyöslapsenensisijainenhoitaja,johonlapsiluoensisii jaisenkiintymyssuhteenrusanen2011,29i30),jotentässäopinnäytetyössäpääteti tiinkeskittyääidinjalapsenväliseenvuorovaikutukseen.lisäksimielenterveysoni gelmatvoivatvaikuttaavuorovaikutukseenpesonen2010),jotenanalysoinnissahai luttiinhuomioidaniidenkinvaikutuslapsenruokailuun. Taulukko1.Tutkimuksenmukaanottokriteerit I I I I I I I Artikkelintuleeollakokonaansaatavissafulltext) Artikkelintuleeollatieteellinenresearcharticle)javertaisarvioitupeer reviewed) Artikkelionjulkaistuvuosien2004I2014välillä Artikkelituleeollaenglanninkielinen Artikkelintuleevastatatutkimuskysymykseen Artikkelissaontutkittuterveitälapsia,jotkaiältään1I6Ivuotiaita Artikkelissaontutkittulapsia,joillaeioleaiemminkaanollutselvästisyöI miseenliittyviäsairauksiataiapuvälineitäsyömisessä

26 23 AlkuperäisartikkelienhakemiseenkäytettiinPubMed,Cinahl,jaElsevierItietokantoja, jottaaiheestasaatiinmahdollisimmankattavastitietoa.eritietokannoissahauttehi tiinkäyttäenvähänerihakusanoja,jotkamääräytyivätalustavanhaunjasiinätestati tujeneriasiasanayhdistelmienmukaan.hakutermitvalittiintutkimuskysymyksen pohjalta.pubmedissakäytettiinhakufraasia FeedingandEatingDisordersofChildI hood[meshterms])andmaternalbehavior[meshterms]ormotherichildrelai tions[meshterms]ormothers[meshterms]orparentichildrelations[mesh Terms]).PubmedissähakuapystyimyösrajaamaanjatarkentamaanlisäämälläsuoI dattimiahakuun.hakukriteerienmukaisestiennenvarsinaistahakua,hakuunlisättiin vieläseuraavatrajaukset;aineistopitiollakokonaansaatavissa,tutkimusartikkeli, vertaisarvioitu,englanninkielinen,julkaistuviimeisen10ivuodenaikanajakoski lapsiavastasyntyneestä5ivuodenikäänasti.seuraavahakutehtiincinahlitietoi kantaakäyttäen.hakufraasinakäytettiinnyt MM"FeedingandEatingDisordersof Childhood/PF")ANDMotherIChildRelationsORMaternalBehavior).CinahlissahaI kuavoitiintarkentaamyösmukaanottokriteereitähuomioidenkoskemaankokoteksi tiä,englanninkieltä,artikkelinlaatuavertaisarvioitututkimusartikkeli)jalastenikää 1kkI5vlapset).Elsevierissakäytettiinhakufraasia FeedingandEatingDisorderof Childhood)andParentIChildRelationship)ANDLIMITITOtopics,"child,eatingbehaI vior,feedingpractice,childfeeding,eatingdisorder,feedingproblem"),jossahakuaoli jotarkennettukuudellalapsiinjasyömiseenliittyvälläotsikolla.tässäkinvoitiinvalita johakuatehdessähakukoskemaanvainsaatavillaoleviakokotekstejäjaviimeisen 10vuodenaikanajulkaistujenlehtienartikkeleita. Mukaanottokriteerienhuomioimisenjälkeentarkasteluunjäiyhteensä139artikkelia ks.kuvio1).näistäartikkeleistaluettiinensinvainotsikot,jonkaperusteellahylättiin 69tutkimusta.Tämänjälkeentarkasteluunjäivielä70artikkkelia,joistaluettiinabstI raktit,joidenperusteellahylättiin43artikkelia.otsikonjaabstraktinperusteellapoisi suljettiintutkimuksia,jotkaeivätvastanneettutkimuskysymykseentaikäsittelivät alle1ivuotiaitavauvojataikouluikäisiälapsia.lisäksitutkimukset,jotkakäsittelivät lapsia,joillaoliselkeästihavaittavissajokinsairaus,ruokaiaineallergiataisyömiseen

27 24 liittyväapuvälinekutenravitsemusletku,jätettiinaineistostapois.abstraktienlukei misenjälkeentarkasteluunjäivielä27artikkelia.nämätutkimuksetluettiinkokoi naan,jolloinhylättiinvielä13artikkelia.monettässävaiheessahylätyistäartikkei leistaeivätvastanneetkaantäysintutkimuskysymykseen.lisäksi,joskäviilmi,että tutkimuksissalapsillaoliollutaiemminjoitakinsyömiseenliittyviäsairauksia,jotka saattoivatvaikuttaaedelleenheidäntämänhetkiseenkinsyömiskäyttäytymiseen,jäi tettiinneaineistostapois.kirjallisuuskatsaukseenvalikoituilopultayhteensä14ari tikkeliaks.liite1). Kuvio1.Kirjallisuushaku PubMed: Feeding'and' Ea*ng'Disorders' of'childhood' AND'Maternal' Behavior' OR'Mother;Child' Rela*ons' OR'Mothers' OR'Parent;Child' Rela*ons' Cinahl: Feeding'and' Ea*ng'Disorders' of'childhood' AND'Mother; Child'Rela*ons' OR'Maternal' Behavior' Elsevier: Feeding'and' Ea*ng'Disorder' of'childhood' AND'Parent; Child' Rela*onship' 30' full'text ' ar*kkelia' 13' full'text' ar*kkelia' 96' full'text ' ar*kkelia' 20'otsikkoa' 10'abstrak*a' 9'otsikkoa' 41'otsikkoa' 5'abstrak*a' 12'abstrak*a' 4'analysoitavaa' ar*kkelia' 1'analysoitavaa' ar*kkelia' 9'analysoitavaa' ar*kkelia' Otsikon'perusteella' hyläoin'69'ar*kkelia' Abstrak*n' perusteella'hyläoin' 43'ar*kkelia' MukaanoPokriteerit' eivät'täypyneet'13' ar*kkelissa' Yhteensä'14' ar*kkelia' kirjallisuus; katsaukseen'

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin..

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. SannaKastikainen Opinnäytetyö Huhtikuu2015 Matkailunkoulutusohjelma Matkailu

Lisätiedot

!!! Uuden!ajan!arvontuotanto!!

!!! Uuden!ajan!arvontuotanto!! Uudenajanarvontuotanto Kuinkaverkostomainenorganisaatiotuottaaarvoa VenlaLuhtanen Opinnäytetyö Marraskuu2017 Yhteiskuntatieteiden,Liiketaloudenjahallinnonala Tradenomi(AMK),LiiketaloudentutkintoDohjelma

Lisätiedot

Hotelli(!ja!ravintola(alan!! kalustehankintoihin!vaikuttavat!tekijät!

Hotelli(!ja!ravintola(alan!! kalustehankintoihin!vaikuttavat!tekijät! Hotelli(jaravintola(alan kalustehankintoihinvaikuttavattekijät HölttäIiro PohtolaSamuli Opinnäytetyö Marraskuu2016 Yhteiskuntatieteiden,liiketalouden(jahallinnonala Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma

Lisätiedot

Alle$kouluikäisen$(1.7$v)$lapsen$nilkan$ ja$jalkaterän$virheasennot$

Alle$kouluikäisen$(1.7$v)$lapsen$nilkan$ ja$jalkaterän$virheasennot$ Alle$kouluikäisen$(1.7$v)$lapsen$nilkan$ ja$jalkaterän$virheasennot$ Opas$kotiharjoitteluun$ ReetaRantanen Opinnäytetyö Marraskuu2015 Sosiaali9,terveys9,jaliikunta9ala Fysioterapeutti(AMK) Kuvailulehti*

Lisätiedot

Sosiaalisen!median!markkinointi!

Sosiaalisen!median!markkinointi! Sosiaalisenmedianmarkkinointi Case:RavintolaLeQulkuri AstaAaltola SiljaHeinikangas Opinnäytetyö Helmikuu2017 Matkailu

Lisätiedot

Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille*

Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille* Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille* MinnaPuoliväli Opinnäytetyö Maaliskuu2016 Sosiaali9,terveys9jaliikunta9ala Kuntoutuksenohjaaja(AMK),kuntoutusohjauksenja9suunnittelunkoulu9

Lisätiedot

!!! Peurungan!yritysasiakkaiden!! asiakaskokemukset!

!!! Peurungan!yritysasiakkaiden!! asiakaskokemukset! Peurunganyritysasiakkaiden asiakaskokemukset EssiKinnunen SamuliLehto Opinnäytetyö Syyskuu2017 Liiketaloudentutkinto

Lisätiedot

Perinteet'kunniaan' '

Perinteet'kunniaan' ' Perinteet'kunniaan' ' Suomalaisenviulunsoittotradition mahdollisuudetsaksofoni3ilmaisussa KalleKeränen Opinnäytetyö Toukokuu2015 Musiikinkoulutusohjelma Hyvinvointiyksikkö Kuvailulehti* Tekijä Keränen,Kalle

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!!

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!! Perehdyttämisenkehittämistarpeetpereh1 dyttämisestävastaaviennäkökulmasta Case:Keski1Suomensairaanhoitopiiri HannaParviainen Opinnäytetyö Huhtikuu2013 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö!

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö! KOTISIVUJENUUDISTAMINENJAPROJEKTI1 TOIMINTA Case:Virtainkaupunki AijaYlä1Soininmäki Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Tietojenkäsittelynkoulutusohjelma Luonnontieteidenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) YLÄ.SOININMÄKI,Aija

Lisätiedot

Äidin%ja%lapsen%välisen%vuorovaikutuksen% merkitys%pienten%lasten%ruokailuun% %

Äidin%ja%lapsen%välisen%vuorovaikutuksen% merkitys%pienten%lasten%ruokailuun% % Äidin%ja%lapsen%välisen%vuorovaikutuksen% merkitys%pienten%lasten%ruokailuun% % Kirjallisuuskatsaus AnnaNieminen Opinnäytetyö Lokakuu2015 Hoitotyönkoulutusohjelma Sosiaali?,terveys?jaliikunta?ala Kuvailulehti*

Lisätiedot

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!!

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!! MUOTOILIJOIDENTEKIJÄNOIKEUDET SOPIMUKSISSAJATOIMEKSIANNOISSA JosetteNurminen Opinnäytetyö Helmikuu2014 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala KUVAILULEHTI* Tekijä(t)

Lisätiedot

DIGITAL DISTRIBUTION OF RECORDED MUSIC IN FINLAND

DIGITAL DISTRIBUTION OF RECORDED MUSIC IN FINLAND DIGITALDISTRIBUTIONOFRECORDEDMUSIC INFINLAND Ananalysisofservicesfromaconsumerandindustry perspective AnttiMoilanen Bachelor'sThesis January2011 DegreeProgrammeinMusicManagement SchoolofBusinessandServiceManagement

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39!

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39! MAINOSALANVERKKOSIVUSTONERITYIS0 PIIRTEETJANIIDENTOTEUTTAMINEN HeikkiAla0Nikkola Opinnäytetyö Toukokuu2013 Mediatekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala Tekijä(t) ALA0NIKKOLAHeikki Julkaisunlaji

Lisätiedot

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI Outi Ronkainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Toimintaterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala !!!! OPINNÄYTETYÖN!!!! KUVAILULEHTI!!

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

IOS%PELIN!LUOMINEN!UNITY% PELIMOOTTORILLA!

IOS%PELIN!LUOMINEN!UNITY% PELIMOOTTORILLA! IOS%PELINLUOMINENUNITY% PELIMOOTTORILLA TuomoStamblewski Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Ohjelmistotekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) Stamblewski,Tuomo Julkaisunlaji Opinnäytetyö

Lisätiedot

UUDEN%TYÖNTEKIJÄN%% PEREHDYTTÄMINEN%% ASIAKASPALVELIJAKSI% Case:%Cubus%Willa%Hyvinkää%

UUDEN%TYÖNTEKIJÄN%% PEREHDYTTÄMINEN%% ASIAKASPALVELIJAKSI% Case:%Cubus%Willa%Hyvinkää% UUDENTYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN ASIAKASPALVELIJAKSI Case:CubusWillaHyvinkää LAHDENAMMATTIKORKEAKOULU Liiketaloudenjamatkailunala Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opinnäytetyö Kevät2018 NeaTervo

Lisätiedot

SÄDEHOITOPOTILAAN!! RAVITSEMUSOPAS!

SÄDEHOITOPOTILAAN!! RAVITSEMUSOPAS! SÄDEHOITOPOTILAAN RAVITSEMUSOPAS OPINNÄYTETYÖ " AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI4,TERVEYS4JALIIKUNTA4ALA TEKIJÄT: MirkaLötjönen SonjaMoberg ElinaTorvi SAVONIA4AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Muotoilulla(mukavaksi,(( palvelulla(paremmaksi( (

Muotoilulla(mukavaksi,(( palvelulla(paremmaksi( ( Muotoilulla(mukavaksi,(( palvelulla(paremmaksi( ( Case:KylpylähotelliPeurunganmajoittuja7asiakkaat Anna7MariBlek HenriTyrväinen Opinnäytetyö Lokakuu2014 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen käyttöliittymän kehittäminen ja testaus

Mobiilisovelluksen käyttöliittymän kehittäminen ja testaus Mobiilisovelluksen käyttöliittymän kehittäminen ja testaus Teemu Kujanpää Opinnäytetyö joulukuu 2014 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Tekniikan ala !! Kuvailulehti* Tekijä(t)!! KUJANPÄÄ,!Teemu! Julkaisun!laji!!

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutki 2 30.10.2013 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus

Lisätiedot

Virpi Väänänen. Opinnäytetyö Toukokuu Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Virpi Väänänen. Opinnäytetyö Toukokuu Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Siellä Mesikämmenessä ollaan vähän niin kuin kiven sisässä Virpi Väänänen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kuvailulehti*

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Johdanto Theseus suunniteltiin pilottivaiheessa opinnäytteitä varten. Julkaisuille oli varattu aikaisemmassa suunnitelmassa yksi kokoelma per ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Palvelua tutkijoille ja opiskelijoille Terkon verkkoasiakaspinta. 6.10.2009 Jukka Englund Terkko Terveystieteiden keskuskirjasto

Palvelua tutkijoille ja opiskelijoille Terkon verkkoasiakaspinta. 6.10.2009 Jukka Englund Terkko Terveystieteiden keskuskirjasto Palvelua tutkijoille ja opiskelijoille Terkon verkkoasiakaspinta 6.10.2009 Jukka Englund Terkko Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko: uusia tutkija-/opiskelijapalveluita FeedNavigator Lehtien, uutisten,

Lisätiedot

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta.

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta. CINAHL (OVID) hoitotieteen ja hoitotyön kansainvälinen viitetietokanta Cinahl sisältää hoitotyön ja sen lähialojen, esimerkiksi terveydenhuollon hallinnon ja koulutuksen aineistoviitteitä. Joidenkin lehtien

Lisätiedot

Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka - How to make the fireplace combustion more clean Link to technical description in SlideShare: https://www.slideshare.net/ssuser024845/pienpolton-itsestaan-saatyva-tekniikka-20190301

Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka - How to make the fireplace combustion more clean

Link to technical description in SlideShare: https://www.slideshare.net/ssuser024845/pienpolton-itsestaan-saatyva-tekniikka-20190301 Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka - 2019-03-01.txt How to make the fireplace combustion more clean - technical description 2019-03-01 - Finnish edition Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka

Lisätiedot

JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA

JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA Pekka Suopellonmäki Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Mediatekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUOPELLONMÄKI, Pekka Julkaisun

Lisätiedot

Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka txt

Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka txt Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka - 2019-03-01.txt How to make the fireplace combustion more clean - technical description 2019-03-01 - Finnish edition Puun pienpolton itsestään säätyvä tekniikka

Lisätiedot

Laura!Christian!ja!Emma!Klemola!! Mentorointi!ikääntyvän!hoitotyöntekijän!! työhyvinvointia!tukevana!menetelmänä!! Katsaus!kirjallisuuteen!

Laura!Christian!ja!Emma!Klemola!! Mentorointi!ikääntyvän!hoitotyöntekijän!! työhyvinvointia!tukevana!menetelmänä!! Katsaus!kirjallisuuteen! LauraChristianjaEmmaKlemola Mentorointiikääntyvänhoitotyöntekijän työhyvinvointiatukevanamenetelmänä Katsauskirjallisuuteen MetropoliaAmmattikorkeakoulu Terveydenhoitaja(AMK) Sairaanhoitaja(AMK) Hoitotyönkoulutusohjelma

Lisätiedot

veneella poikki suomenniemen seikkailuja pohjanmaan vesilla ja saloilla kertoeli arvo k i e emil arvid korhonen etc

veneella poikki suomenniemen seikkailuja pohjanmaan vesilla ja saloilla kertoeli arvo k i e emil arvid korhonen etc DOWNLOAD OR READ : VENEELLA POIKKI SUOMENNIEMEN SEIKKAILUJA POHJANMAAN VESILLA JA SALOILLA KERTOELI ARVO K I E EMIL ARVID KORHONEN ETC PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 i e emil arvid korhonen etc veneella

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYKSEN!KUSTANNUS,!JA! TARJOUSLASKENNAN!HAASTEET!JA! KEHITTÄMINEN!

RAKENNUSYRITYKSEN!KUSTANNUS,!JA! TARJOUSLASKENNAN!HAASTEET!JA! KEHITTÄMINEN! RAKENNUSYRITYKSENKUSTANNUS,JA TARJOUSLASKENNANHAASTEETJA KEHITTÄMINEN Case:LehikoOy JaniLeimola JoonasKarhu Opinnäytetyö Syyskuu2013 Liiketaloudenkoulutusohjelma KUVAILULEHTI* Tekijä(t) KARHU,Joonas LEIMOLA,Jani

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä CRM - järjestelmäratkaisun toteutus Case Firma Laurea University of Applied Sciences Abstract

Lisätiedot

IMPROVISOINNIN LÄHTEILLÄ

IMPROVISOINNIN LÄHTEILLÄ IMPROVISOINNINLÄHTEILLÄ Mitenopettaajaharjoitellaimprovisointia JukkaJänkäläjaLauriRanki Pedagoginenopinnäytetyö 05 2010 SavoniaAMK Tekijä(t) Jänkälä,Jukka Ranki,Lauri Julkaisunlaji Pedagoginenopinnäytetyö

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

Tarvitsetko kansainvälisiä tutkimuksia yhteiskuntatieteiden aloilta? klo 9:00-10:00 Maarit Putous & Tuula Rissanen

Tarvitsetko kansainvälisiä tutkimuksia yhteiskuntatieteiden aloilta? klo 9:00-10:00 Maarit Putous & Tuula Rissanen Tarvitsetko kansainvälisiä tutkimuksia yhteiskuntatieteiden aloilta? 6.3.2018 klo 9:00-10:00 Maarit Putous & Tuula Rissanen Sisältö Missä tutkimusta julkaistaan? Julkaisutyypeistä yhteiskuntatieteissä

Lisätiedot

Mobiilisovellukset fysioterapiaasiakkaan. ONT-suunnitelma/Laura Aaltonen ja Antti Lepola 2013

Mobiilisovellukset fysioterapiaasiakkaan. ONT-suunnitelma/Laura Aaltonen ja Antti Lepola 2013 Mobiilisovellukset fysioterapiaasiakkaan kuntoutuksen tukena ONT-suunnitelma/Laura Aaltonen ja Antti Lepola 2013 Tutkimusasetelma Käsitteet Mobiililaite: tietojärjestelmän sisältäviä laitteita, joita niiden

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 1(6) Päivitetty 1.8.2016 Ohjeita lopputyön tekoon Lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen

Lisätiedot

Suun!terveydenhuollon!tutkinto9ohjelma! TtM,!Helena!Stedt!! TtT,!Hannu!Lampi!!

Suun!terveydenhuollon!tutkinto9ohjelma! TtM,!Helena!Stedt!! TtT,!Hannu!Lampi!! KiiraKornevits Suuhygienistiopiskelijan hyvinvointi Metropolia Ammattikorkeakoulun suunhoidon opetusklini9 kalla Palautteenanto9jaarviointilomakeosanahyvinvoinninedistämistä MetropoliaAmmattikorkeakoulu

Lisätiedot

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Päivi Åstedt-Kurki Professori, PääP äätoimittaja 30.3.2010 Hoitotiede -lehti Lehteä kustantaa HTTS ry. Julkaistu vuodesta 1989 Lehden toimitus vuorotellen

Lisätiedot

ARTIVA-seminaari

ARTIVA-seminaari ARTIVA-seminaari 5.2.2014 Open Journal Systems on Public Knowledge Projectin (PKP) kehittämä avoin julkaisujärjestelmä, joka sisältää koko julkaisun toimitusprosessin käsikirjoituksen tarjoamisesta valmiiseen

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

OHJEITA FARMASEUTIN LOPPUTYÖTÄ VARTEN Farmasian laitos Itä-Suomen yliopisto

OHJEITA FARMASEUTIN LOPPUTYÖTÄ VARTEN Farmasian laitos Itä-Suomen yliopisto OHJEITA FARMASEUTIN LOPPUTYÖTÄ VARTEN Farmasian laitos 26.2.2018 Itä-Suomen yliopisto Lopputyön teko ajoittuu toisen opintovuoden keväästä kolmannen vuoden syksyyn ja etenee vaiheittain viereisen kuvan

Lisätiedot

Ohjeita lopputyötä varten

Ohjeita lopputyötä varten ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 1(6) Päivitetty 1.8.2017 Ohjeita lopputyötä varten Farmaseutin lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

HY-käyttäjät HUS/HYKS käyttäjät

HY-käyttäjät HUS/HYKS käyttäjät EndNote Pikaohje Peruskäytön vaiheet Kun EndNote on asennettu koneelle/koneille: 1. Perusta kirjasto (vastaa tiedostojenhallinnassa kahta tiedostoa.enl ja.data tiedostot) 2. Vie viitteet tietokannoista

Lisätiedot

Lataa Syömishäiriöt. Lataa

Lataa Syömishäiriöt. Lataa Lataa Syömishäiriöt Lataa ISBN: 9789516563759 Sivumäärä: 246 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 12.38 Mb Syömishäiriöt kehittyvät pikkuhiljaa ja paljastuessaan herättävät läheisissä ristiriitaisia tunteita:

Lisätiedot

Työkykykoordinaattorikoulutus 10 op. Kehittämistehtävän ohjeistus

Työkykykoordinaattorikoulutus 10 op. Kehittämistehtävän ohjeistus Työkykykoordinaattorikoulutus 10 op Kehittämistehtävän ohjeistus Tavoite Kehittämistehtävän tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja ja lisätä osaamista liittyen joko verkostoitumiseen, keinovalikoiman

Lisätiedot

MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%).

MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%). Kuvio. MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%). ERITTÄIN TÄRKEÄ MELKO TÄRKEÄ EI OSAA SANOA EI JUURI- KAAN TÄRK. EI LAINK. TÄRKEÄ 0 25 50 5 0 Suomen Gallup Oy 0

Lisätiedot

Rokotusosaamisen!opetuksen!kehittäminen! ammattikorkeakoulujen!hoitotyön!tutkinto9! ohjelmissa!

Rokotusosaamisen!opetuksen!kehittäminen! ammattikorkeakoulujen!hoitotyön!tutkinto9! ohjelmissa! KristaViren,JenniVäänänen Rokotusosaamisenopetuksenkehittäminen ammattikorkeakoulujenhoitotyöntutkinto9 ohjelmissa OpiskelijoidenarvioRokotusosaamisenperusteet(2op.)9opinto9 jaksosta MetropoliaAmmattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Lapsen osallisuuden ja lapsikeskeisen työskentelyn perustelut (tilanne)arvioinnissa Katsaus viimeaikaiseen kansainväliseen tutkimukseen

Lapsen osallisuuden ja lapsikeskeisen työskentelyn perustelut (tilanne)arvioinnissa Katsaus viimeaikaiseen kansainväliseen tutkimukseen Monialainen, lapsilähtöinen työskentely lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheissa - lastensuojeluilmoituksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen Tutkimus- ja kehittämisseminaari, Tampere 3.9.2015

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Lataa Vertailu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä - Markku Turtiainen. Lataa

Lataa Vertailu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä - Markku Turtiainen. Lataa Lataa Vertailu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä - Markku Turtiainen Lataa Kirjailija: Markku Turtiainen ISBN: 9789513731465 Sivumäärä: 68 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 27.03 Mb Tutkimuksessa

Lisätiedot

Summon tehokas monihaku

Summon tehokas monihaku Summon tehokas monihaku Suomen Tieteellinen Kirjastoseura Tietoaineistoseminaari 14.3.2012: Onnistuuko kirjasto tiedon hallinnassa? Tuula Hämäläinen, VTT 2 Sisältö VTT, lyhyt organisaation ja Tietoratkaisujen

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 1(6) Päivitetty 14.3.2016 Ohjeita lopputyön tekoon Lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

HSY:N!KIVIKON!JÄTEPALVELUKES: KUKSEN!TOIMISTOHOTELLIN!MONITI: LATOIMISTO!

HSY:N!KIVIKON!JÄTEPALVELUKES: KUKSEN!TOIMISTOHOTELLIN!MONITI: LATOIMISTO! PiritaKeisu HSY:NKIVIKONJÄTEPALVELUKES: KUKSENTOIMISTOHOTELLINMONITI: LATOIMISTO Opinnäytetyö Muotoilunkoulutusohjelma Sisustusarkkitehtuurijakalustemuotoilu 2017 Tekijä' Tutkinto' Aika' PiritaKeisu Muotoilija

Lisätiedot

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin.

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 6/98 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 28.8.1998 klo 10-13.15 Läsnä: Päivi Kytömäki (pj.), Kai Ekholm, Paul Fogelberg, Riitta Huuhtanen, Annu Jylhä-Pyykönen, Sinikka Koskiala,

Lisätiedot

Lataa Vuoden luontokuvat Lataa

Lataa Vuoden luontokuvat Lataa Lataa Vuoden luontokuvat 2012 Lataa ISBN: 9789510393260 Sivumäärä: 144 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 35.53 Mb Jo yli kolme vuosikymmentä ilmestynyt Vuoden Luontokuvat -teos julkistetaan uudistettuna laitoksena

Lisätiedot

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön SCIENCE CITATION INDEX Monitieteinen tietokanta, joka sisältää biologian, lääketieteen ja psykiatrian alalta n. 7100 lehteä SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA!

PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA! SofiaKouvo PERINTEENTUNNISTETTAVUUS TIERNAPOIKA4ESITYKSEN PUVUSTUKSESSA Opinnäytetyö Muotoilu Huhtikuu2016 Tekijä/Tekijät) Tutkinto) Aika) SofiaKouvo Muotoilu Huhtikuu2016 Opinnäytetyön)nimi 55sivua PerinteentunnistettavuusTiernapoika4esityksen

Lisätiedot

Tarjouslaskennan ja talouden seurannan kehittäminen rakennusyrityksessä

Tarjouslaskennan ja talouden seurannan kehittäminen rakennusyrityksessä Tarjouslaskennan ja talouden seurannan kehittäminen rakennusyrityksessä Jussi Rissanen Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Rakennustekniikka Teknologia OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) RISSANEN, Jussi Julkaisun

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TOIMENKUVA JA OSAAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TOIMENKUVA JA OSAAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA SAIRAANHOITAJAN TOIMENKUVA JA OSAAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA Marjo Lestinen Opinnäytetyö joulukuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) LESTINEN, Marjo Julkaisun

Lisätiedot

Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden. systemaattinen. Heidi kirjallisuuskatsaus. kirjallisuuskatsaus

Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden. systemaattinen. Heidi kirjallisuuskatsaus. kirjallisuuskatsaus Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden sisällöstä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus Heidi kirjallisuuskatsaus Enwald*, Helena Känsäkoski, Kristina Eriksson-Backa, Noora Hirvonen,

Lisätiedot

Vuokratyöntekijöiden!sitouttaminen!käyttäjäyritykseen!

Vuokratyöntekijöiden!sitouttaminen!käyttäjäyritykseen! Vuokratyöntekijöidensitouttaminenkäyttäjäyritykseen JonnaHantula Opinnäytetyö Liiketaloudenkoulutusohjelma 2017 Tekijä(t) JonnaHantula Koulutusohjelma Liiketaloudenkoulutusohjelma Raportin/Opinnäytetyönnimi

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten toimintakyky ja siinä tapahtuvia ikääntymismuutoksia kirjallisuuskatsauksen perusteella

CP-vammaisten aikuisten toimintakyky ja siinä tapahtuvia ikääntymismuutoksia kirjallisuuskatsauksen perusteella CP-vammaisten aikuisten toimintakyky ja siinä tapahtuvia ikääntymismuutoksia kirjallisuuskatsauksen perusteella Esityksen sisältö: 2. Kirjallisuuskatsauksen lähtökohdat ja toteutus 3. CP-vamma ja aikuisuus

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * HUOM!

Lisätiedot

OpenSearch-, RSS- ja ATOM-feedit Kansalliskirjaston julkaisuarkistoissa

OpenSearch-, RSS- ja ATOM-feedit Kansalliskirjaston julkaisuarkistoissa OpenSearch-, RSS- ja ATOM-feedit Kansalliskirjaston julkaisuarkistoissa OpenSearch-rajapinta Indeksoitu metadata Hyödyllisiä linkkejä Syötteiden tilaukset kokoelmittain tai koko arkistosta (rss 2.0 ja

Lisätiedot

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media Tohtorixi 9.2. 2004, Päivitetty 9.1. 2005 http://www.jyu.fi/~pttyrvai/papers/tohtorixi.pdf Pasi Tyrväinen Prof. Digital media email: Pasi.Tyrvainen@jyu.fi Tutkinnon sisältö Tohtori Väitöskirja Lisensiaattityö

Lisätiedot

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma Seminaarityöskentelyohjeet

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma Seminaarityöskentelyohjeet Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma Seminaarityöskentelyohjeet Eläinlääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto 2017 1 Yleistä Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielman seminaarityöskentelyyn

Lisätiedot

Tuotantotalouden tiedekunnan tietojohtamisen ja informaatioverkostojen diplomityöseminaari

Tuotantotalouden tiedekunnan tietojohtamisen ja informaatioverkostojen diplomityöseminaari Tuotantotalouden tiedekunnan tietojohtamisen ja informaatioverkostojen diplomityöseminaari 2013-2014 Professori Tuomo Uotila Tutkijaopettaja Hannele Lampela Aikataulu 24.1.2014 10.00 11.30 Diplomitöiden

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Kandiaikataulu ja -ohjeita

Kandiaikataulu ja -ohjeita Kandiaikataulu ja -ohjeita Kandin tavoitteet Opinto-opas LuK-tutkielma: kirjallinen työ, osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman kohteena olevaan aihepiiriin, kykyä tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisten

Lisätiedot

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51 Day Date Time Course code and name Tentti/Vk Week Bachelor level exams by subject Thu 08.09.16 16:00-19:00 21A00110 Johtamisen perusteet T03 36 Tue 04.04.17 09:00-12:00 21A00110 Johtamisen perusteet T01

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

TERVEISIÄ(POMOLLE!( ( Miten(johtaja(johtaa(nettinuoria(( tuloksekkaasti(!!! Teija(Välinoro( Tiia(Lehtinen(!!! Opinnäytetyö( Marraskuu(2013(!!

TERVEISIÄ(POMOLLE!( ( Miten(johtaja(johtaa(nettinuoria(( tuloksekkaasti(!!! Teija(Välinoro( Tiia(Lehtinen(!!! Opinnäytetyö( Marraskuu(2013(!! TERVEISIÄ(POMOLLE!( ( Miten(johtaja(johtaa(nettinuoria(( tuloksekkaasti(!!! Teija(Välinoro( Tiia(Lehtinen(!!! Opinnäytetyö( Marraskuu(2013(!! Yritystoiminnan(kehittämisen(koulutusohjelma( Liiketalous !!

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot