Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle"

Transkriptio

1 2013 Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle 0

2 Sisällys 1. Taustaa Ammoniumtyppiliuoksen käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa Käyttö Luomulainsäädännön kannalta Käyttö luomukasvihuonetuotannon kannalta Ammoniumtyppiliuoksen käyttö tavanomaisessa kasvihuonetuotannossa Käyttö lannoitevalmistelainsäädännön kannalta Käyttö kasvihuonetuotannon kannalta Vesiliukoisia typpipitoisia lannoitteita markkinoilla Yara Nutriforte Oy Kekkilä Oy Novarbo Oy Oy Neko Ab Lannoitusohjelmapalvelu Kasvihuoneyrittäjien haastattelut lannoituskäytänteistä

3 1. Taustaa Biokaasulaitoksen mädätysjäännökseen jää ravinteita kuten fosforia ja typpeä, joita voidaan hyödyntää maanviljelyssä varsinaisen maanparannusvaikutuksen ohella. Suuri osa typestä siirtyy kuitenkin mädätysjäännöksen ohella syntyvään rejektiveteen, josta se voidaan erottaa strippausmenetelmän avulla käytettäväksi nestemäisenä typpilannoitteena, joka luontaisesti sisältää vain typpeä. Typpipitoisen rejektiveden (jäteveden) käsittely strippausmenetelmän avulla palvelee myös yritystä ympäristöluvan vaateissa, sekä kustannusmielessä välttämään esim. korotetun teollisuusjätevesimaksun, lannoitemyynnistä saatavan tuoton lisäksi. Kunnallisen vesihuoltoliikelaitoksen osalta menettelyllä saavutetaan myös vastaava hyöty ympäristölupaehtojen kuormitusvaatimusten osalta. Envi Grow Park hankkeessa selvitettiin typpiliuoksen soveltuvuutta kasvihuonetuotantoon sekä lainsäädännön, että kysynnän ja vallitsevan markkinatarjonnan osalta. 2. Ammoniumtyppiliuoksen käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa 2.1 Käyttö Luomulainsäädännön kannalta Noudatettava lainsäädäntö Luonnonmukaisen tuotannon lainsäädäntö pohjautuu vahvasti EU-lainsäädännön soveltamiseen sellaisenaan. Kansallisena toimeenpanoasetuksena noudatetaan Maa- ja metsätalousministeriön asetusta 846/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta. Suomessa ei ole erillistä luomuhyväksyntää lannoitevalmisteille. Luomutuotannossa voi käyttää niitä lannoitevalmisteita jotka on lueteltu luonnonmukaista tuotantoa koskevassa EY 889/2008 asetuksen (toimeenpanoasetus) liitteessä I ja jotka täyttävät myös lannoitevalmisteita koskevan lainsäädännön vaatimukset. Neuvoston asetus ei toistaiseksi määrittele tuotantovaatimuksia luonnonmukaiselle kasvihuonetuotannolle ja siihen saakka kunnes neuvoston asetus näiltä osin täsmentyy, luonnonmukaiseen kasvihuonetuotantoon sovelletaan voimassa olevaa neuvoston asetusta, toimeenpanoasetusta ja Eviran luonnonmukaisen kasvintuotannon ohjeita. 2

4 Erityispiirteitä luonnonmukaisen kasvihuonetuotannon vaatimuksissa Luonnonmukaisessa kasvihuonetuotannossa on mahdollista käyttää myös maapohjasta eristettyä kasvatusratkaisua, kunhan kasvualustana käytetään joko luomulantaa ja -kompostia tai toimeenpanoasetuksen liitteessä I mainittuja tuotteita. Ravinneliuosviljely on kiellettyä. Luonnonmukainen tuotanto, tarkastelee käytettäviä tuotteita raaka-ainelähtöisesti, sallitut raaka-aineet lannoitteissa ovat eläinlanta, kasviperäinen jäte, oman tilan sakokaivoliete (omaan käyttöön) ja asetusmuutoksen 108/2012 johdosta myös erilliskerätty kotitalousjäte (myös suurkeittiö ja pitopalvelu). Käsittelymenetelmällä ei ole vaikutusta hyväksyttävyyteen, vaan esim. strippauskäsittely rinnastetaan luomun näkökulmasta teollisen väkilannoitteen valmistusmenetelmäksi. Markkinoille on tästäkin huolimatta päätynyt myös tuotteita jotka ovat sisältäneet muita kuin sallittuja raaka-aineita kun strippauksessa on käytetty orgaanista happoa, jolla on korvattu esim. typpihapon, rikkihapon tai muurahaishapon käyttö. Tulevaisuuden mahdollisuudet luomumarkkinoihin tukeutuvat siten suureksi osaksi kysyntään ja tarjontaan, onko välttämätöntä käyttää luomussa stripattua typpeä. 2.2 Käyttö luomukasvihuonetuotannon kannalta Tavanomaisesta viljelystä poiketen luomun lannoitus pohjautuu ns. panoslannoitukseen. Lannoitusta ei ole mahdollista toteuttaa tavanomaisella kastelulannoituksella, jossa kaikki kasvin tarvitsema ravinne annetaan kasteluveden mukana. Erona tavanomaiseen on käytettävän kasvualustan suurempi hyödyntäminen, jolloin viljeltävälle kasville jää vapaus huolehtia itse mitä ravinteita se kasvualustastaan käyttää. (Tuominen 2013 ja Gaia Consulting Oy 2012) Näillä oletuksilla nestemäinen typpilannoitus soveltuisi luomuun panoslannoituksena käytettynä. 3

5 3. Ammoniumtyppiliuoksen käyttö tavanomaisessa kasvihuonetuotannossa 3.1 Käyttö lannoitevalmistelainsäädännön kannalta Epäorgaaniset lannoitteet eivät saa sisältää orgaanista ainetta kokonaismäärältään yli yhtä prosenttia laskenttuna hiilipitoisuutena lannoitteen kuiva ainepitoisuudesta. Epäorgaanisiin lannoitteisiin tehdyt sallitut orgaaniset lisäykset on ilmoitettava tuoteselosteessa. Pääravinteiden pitoisuudet on ilmoitettava kokonaislukuna tyyppinimen perässä. Sivu- ja hivenravinteet Mikäli epäorgaaninen lannoitevalmiste sisältää luontaisesti tai siihen on lisätty hivenravinteita, jotka ylittävät minimipitoisuuden ylittävän määrän lisätään tyyppimerkintään sisältää sivu- ja/tai hivenravinteita ja merkitään sivuravinteet järjestyksessä Ca, Mg, Na, S ja hivenravinteet järjestyksessä B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. 4

6 Esimerkkejä tyyppinimistä Strippauskäsittelystä saatu ammoniumnitraatti on epäorgaaninen yksiravinteinen pääravinnelannoite, jossa typpi on kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Lisäämällä siihen muita ravinteita voidaan siitä tehdä myös toiseen tyyppinimeen soveltuvaa lannoitteita. Epäorgaanisilla yksiravinteisilla pääravinnelannoitteilla Tarkoitetaan lannoitteita, jotka sisältävät yhtä pääravinnetta ilmoitetun pitoisuuden. Ilmoitettu pitoisuus on vähintään 3,0 %. Lannoitteella ei ole tyyppinimeä EY-asetuksessa 2003/2003. Epäorgaanisilla moniravinteisilla pääravinnelannoitteilla Tarkoitetaan lannoitteita, jotka sisältävät vähintään kahta pääravinnetta ilmoitetun pitoisuuden. Ilmoitettu pitoisuus on vähintään: 1,0 % N, 1,0 % P ja 1,0 % K, yhteensä pääravinteiden pitoisuus on vähintään 7,0 %. Lannoitteella ei ole tyyppinimeä EY-asetuksessa 2003/2003. Sivuravinteiden pitoisuudet on ilmoitettava, mikäli ne ylittävät kohdan IA3 arvot. Hivenravinteiden pitoisuudet on ilmoitettava, mikäli ne ylittävät komission asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteen IE kohdassa E.2.2 ja E.2.3 esitetyt pitoisuudet. 5

7 3.2 Käyttö kasvihuonetuotannon kannalta Tavanomaisessa kasvihuoneviljelyssä lannoitus toteutetaan lähes yksinomaan käyttämällä kiteistä NPK lannoitetta, joka liuotetaan tankkiin ja syötetään lannoitusohjelman mukaisesti kasveille (Jokinen 2013). Toiminnassa on kuitenkin myös suurehkoja kasvihuoneita, jotka käyttävät ns. turvepetiratkaisua ja panoslannoitusta. Kasvihuoneviljelyssä voidaan osa NPK- täyslannoitteesta korvata esim. kiinteämuotoisella kaliumnitraatilla, minkä avulla voidaan kustannustehokkaasti nostaa johtoluku arvoa (ms/cm), käytäntö edesauttaa käyttöliuoksen hivenainetason pitämistä lähes vakiona. Käyttötapa on sekoittaa kaliumnitraatti NPK lannoitteen tai kastelukalkkisalpietarin kanssa samaan emoliuossäiliöön. (Nutriforte) 4. Vesiliukoisia typpipitoisia lannoitteita markkinoilla Esimerkkejä markkinoilla olevista lannoitteista: 4.1 Yara Kiinteät lannoitteet YaraLiva Calcinit - Sopii kastelulannoitukseen kasvihuoneessa - Tarkoitettu typpi- ja kalsiumlannoitukseen - Käyttömäärät kasvihuoneen kastelulannoituksessa: 0,05-0,2 % (0,5-2 kg/1000 l vettä) - Ravinnepitoisuus painoprosentteina % Kokonaistyppi (N) 15.5 Ammoniumtyppi (NH4-N) 1 Nitraattityppi (NO3-N) 14,5 Kalsium (Ca) 19 Krista U - Typpilannoite, joka sopii lisälannoitukseen kasvihuoneessa - Käyttömäärät kasvihuoneen kastelulannoituksessa: 0,001-0,03 % (0,1-0,3 kg/1000 l vettä) - Ravinnepitoisuus painoprosentteina % Kokonaistyppi (N) 46,3 Ureatyppi (Urea-N) 46,3 Nestemäiset lannoitteet Magnesiumnitraatti, neste - Kastelulannoite kasvihuoneeseen - Tuote varastoitava lämpimässä - Käyttömäärät kastelulannoitteena kasvihuoneessa: 0,01-0,1% liuos (0,1-1 l/1000 l vettä) - Ravinnepitoisuus g/l Typpi (N) 94 Magnesium (Mg) 81 6

8 4.2 Nutriforte Oy Kiinteät lannoitteet Hyperflex-1 NPK Suosituin tuote - Tomaatin, kurkun, paprikan, salaatin, yrttien ja kukkien kasvatuksessa Kastelukalkkisalpietari, MINIPRILL - sisältää 15,5% typpeä (N), mistä nitraattityppeä on 14,5% ja ammoniumtyppeä 1,0% sekä kalsiumia (Ca) 19%. - Kastelukalkkisalpietari ja NPK-täyslannoite tulee sekoittaa eri emoliuossäiliöön, koska väkevässä liuoksessa ne saattavat reagoida keskenään, jolloin voi muodostua veteen liukenemattomia yhdisteitä. - käytetään typpi- ja kalsiumlannoitteeksi kasvihuoneviljelyssä kaikille kasveille eri kasvualustoilla - myös vesiviljelyssä - Kasvihuoneviljelyssä käyttöliuoksen väkevyys: 0,01-0,15% (0,1-1,5kg/1000l vettä) Kaliumnitraatti NPK Kaliumnitraatti voidaan sekoittaa joko kastelukalkkisalpietarin tai NPK-täyslannoitteen kanssa samaan emoliuossäiliöön. - Kasvihuoneviljelyssä voidaan osa NPK-täyslannoitteesta korvata kaliumnitraatilla, minkä avulla voidaan nostaa edullisesti ms/cm -arvoa. Tällä tavalla voidaan pitää käyttöliuoksen hivenainetaso lähes vakiona - Kasvihuoneviljelyssä käyttöliuoksen väkevyys: 0,01-0,15% (0,1-1,5kg/1000 l vettä) Nutricote (NPK ,2%Mg+hivenaineet) - luovuttaa ravinteet hitaasti (pitkävaikutteinen). Lannoiterakeita peittää kova polymeerikerros, mikä mahdollistaa veden pääsyn rakeen sisälle ja ravinteiden ulostulon. Lannoitteella ei ole vaikutusta kasvualustan johtokykyyn tai ph-arvoon. Pienentää riskiä vaikka lannoitetta olisi annosteltu liikaa tai ravinnetasapaino olisi virheellinen. - kukat ja koristekasvit Turpeen peruslannoite NPK jauheinen turveseos kasvualustaan annosteltava - vihannekset, kukat - käyttömäärä turveseoksissa 0,6-1,5 kg/m3 7

9 4.3 Kekkilä Oy Nestemäiset lannoitteet MgN-liuos (magnesiumnitraatti) - Mg 7,6, N 8,8 - Tomaatin ja paprikan viljelyyn - magnesiumnitraatin voi sekoittaa samaan säiliöön Superexin (NPK) ja CaN jauheen kanssa 4.4 Novarbo Oy Nestemäiset luomulannoitteet Novarbo Aino N 5%,P 0%, K 0% - luonnonmukainen kurkku, tomaatti, paprika - lisäravinteeksi satorasituksen aikana, liuokseen lisätään kalium - annostelu kasteluveden mukana 0,2-1,0 % liuoksena Novarbo Aino N3%, P0%, K3% - luonnonmukainen kurkku, tomaatti, paprika - koko satokauden lisäravinne, liuokseen on lisätty nestemäistä kaliumia - annostelu kasteluveden mukana 0,2-1,0 % liuoksena Novarbo Arvo N4%, P1%,K2%, Cu0,01%, Fe0,10%,Mn0,04%,Zn0,02% - mitoitetaan kasvien ravinnetarpeen mukaan - luomukasvihuoneviljelyssä voidaan tarvittava lannoitemäärä antaa kerralla. Lannoitetta ei silloin sekoiteta kasvualustaan, vaan sijoitetaan esim. nauhamaisesti kasvualustan sisään. 4.5 Oy Neko Ab Orgaaninen lannoite NEKO Luonnonlannoite (N5) - kasviperäinen, hidasliukoinen yleislannoite - sisältää elintarviketeollisuuden tuottamaa biomassaa: sokeria, melassia, glukoosisiirappia ja sienirihmastoa - luonnonmukainen vihannestuotanto, koristekasvit - annostelu kg/ha - ravinnesisältö: N 5%, P 0,65%, K 0,42%, Ca 11%, Z 0,2% 8

10 5. Lannoitusohjelmapalvelu Yleisesti lannoitetehtailla on tarjolla viljelmäkohtainen lannoitepalvelu, jossa puutarhalle valmistetaan oma räätälöity viljelmäkohtainen lannoiteresepti. Lannoitussuosituksia tehtäessä huomioidaan ravinneliuokseen haluttavien pitoisuuksien ohella myös raakaveden ravinnepitoisuudet, sekä kastelu- ja lannoitusjärjestelmän tyyppi, kasvualusta ja ylikasteluprosentti, kasvilaji ja -lajike. Vaihtoehtoisesti kasvihuoneyritys mittaa ja seuraa itse ravinneliuoksen konsentraatiota ja säätää sitä tarpeen mukaan. Typpeä kasvi ottaa joko positiivisena ammonium- kationina (NH 4 + ) tai negatiivisena nitraattianionina (NO 3 - ), kasvi voi lisäksi ottaa mikroravinteita lehdillään ja juurillaan varauksettomassa kelaattimuodossa. Makroravinteita (hiili, vety, typpi, fosfori, kalium, kalsium, magnesium ja rikki) kasvit ottavat yli 10 kg hehtaarilta. 6. Kasvihuoneyrittäjien haastattelut lannoituskäytänteistä Kasvihuoneyrityksiä haastateltiin puhelimitse kuusi yritystä (taulukko 1). Yrityksistä kaksi oli suurta 0,8 ja 1 ha ja neljä pientä 0,1-0,3 ha. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään seuraavia seikkoja kasvihuoneiden käytänteistä: - Typpilannoitusmäärät ja tuote, lisälannoituksen käyttö - Lannoituskemikaalin olomuoto (kiinteä/neste) - Lannoitusreseptin tarve myyjältä/ perustuu omaan seurantamittaukseen ja säätöön - Varastoititapa ja tilojen riittävyys - Kiinnostus siirtyä käyttämään kierrätysravinteita Pienet kasvihuoneyritykset eivät kokeneet lannoitteiden nykyistä varastointia toimintansa kannalta ongelmallisena. Lannoitteet säilytettiin kasvihuoneissa sisällä. Suuremmat yritykset säilyttivät lannoitteet ulkotiloissa. Kaikki haastattelut yritykset olivat kiinnostuneita uusista vaihtoehdoista liittyen lannoittamiseen, kuitenkin olennaista käytön kannalta olisi tieto miten lannoitetta pystytään käyttämään jo olemassa olevan lannoitusohjelman puitteissa tai miten itse mitaten kiertoliuosta tulisi säätää. Puhelimitse tavoiteltiin myös turvemulta viljelypeti kasvihuoneyrittäjää, jolla on merkittävää tuotantotoimintaa, mutta yrittäjä ei ollut halukas keskustelemaan nyt. Sähköpostin tai kotisivujen yhteydenottolomakeen kautta (6 kpl) ei saatu vastauksia myöskään. 9

11 Taulukko 1. Tavanomaisen tuotannon kasvihuoneviljelyn puhelinhaastattelut Tuotanto-suunta Kurkku lopettanut hiljattain toimintansa Koko ha pieni Leikkoruusu 1 annosteltuna säiliöstä Lannoitustapa Lannoitteet Lannoitemäärät(typpi) panoslannoitus (ei Y-lannos tippulannoitusta) kalkkisalpietari kiinteää lannoitetta Urea pintaan (hetkittäin) NPK ei lisälannoitusta typen osalta tiedossa Kekkilällä Kasvualusta vapaa turvealusta Kukat 0,1 annostelu säiliöstä TurveSuperx 200 kg/a ei ongelmaa näin pienellä tuotantomäärällä Ruukkusalaatti 0,3 annostelu säiliöstä, kiinteät ei lisälannoitusta typen osalta salaatti ja kesäkukat kurkku, tomaatti, ruukkusalaatti 0,1 raakaturve lannoitetaan itse 0,8 annostelu säiliöstä, veden hidassuodatus ja kierrätys Yara Y-lannos joskus lisätyppeä Nutriforten tuote (kiinteä) 200 kg/a ravinneliuos kulkee viljelykourujen pohjalla,suljettu vesikierto Lannoitteiden Reseptin Kiinnostus varastointi tarve kasvihuoneessa teki itse - sisällä, ei ongelmaa näin pienellä tuotantomäärällä Kekkilä, ohjeistaa myös muutokset. Lannoitusohjelmaa pitäisi muuttaa. Kekkilä, lannoitusohjelman säätö pitäisi muuttaa Kekkilä, lannoitusohjelman mukaan alle 200 kg/a turve yleisvarastossa teettävät salaatin analyysit Hortilabissa ja säätävät itse 1 krt/kk 3 lavaa typpilannoitet ta (3x1000 kg) kouruviljely ulkona lavoilla, joista tehdään emoliuossäiliöön seos mitataan ja säädetään itse (ei reseptiä) mahdollisesti voisi olla mahdollista kyllä, seuraa lannoitetarjontaa kyllä näkevät mahdollisuutena muille, joilla merkitystä kyllä, seuraa tarjontaa näkee ongelmallisena kiertoliuoksen säädön - 0

12 Tavanomaisen tuotannon yritykset maapohjalla tai viljelypedissä (turvemulta) Vaikkakin valtaosa kasvihuoneviljelmistä käyttää ns. kiertoliuosviljelyä, löytyy myös viljelypedissä (ympärivuotista) tai maapohjalla tapahtuvaa kasvatusta (kausiluonteisena). Tamsin vihannes Oy (yritys koostuu neljästä yrityksesä Matti Tamsi Oy, Esa Tamsi Oy, Tamsin vihannes Oy ja Tamsin Tarhat Oy) - kaikki tuotteet viljellään turvemultapedissä - tuotteina salaatti, tilli ja persilja - yhteispinta-ala noin 3 ha - tuottaa noin 50 % suomen salaateista - ympärivuotista Husulan puutarha - maapohjalla - salaattia, yrttejä - kausiluonteista Sorrin puutarha - maapohjalla - salaattia - yrttejä, tilliä.. - kausiluonteista Lindrothin puutarha - salaatteja, yrttejä (DeliVerde tuotteet) - kausiluonteista - turvemultapedissä Lähteet: Kekkilä. Myyrä-Mustonen, Satu. Salaatin idättäminen ja taimikasvatus. Opinnäytetyö 2011, Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Nutriforte Oy.KALIUMNITRAATTI NPK Käyttöohje. Särkkä, Liisa Tuomola, Päivi. Leikkoruusun talvikauden viljelytapojen merkitys energiankulutukseen, sadon määrään ja kukkien laatuun. MTT, 2010 Yara. 0

1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ

1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ 1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ 1920-LUVULLA LANNOITEKOKEET KANTAVAT HEDELMÄÄ 1930-LUVUN UUSI ALKU HELSINGISSÄ Superex-lannoitteet Kekkilä Superex-lannoitteet ovat korkealaatuisia ja vesiliukoisia

Lisätiedot

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL Superex - kastelulannoitteet Vesiliukoiset Superex lannoitteet Puhtaita ja täysin vesiliukoisia ph 4,5-4,8 Kastelusuuttimet pysyvät auki Voidaan sekoittaa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 09/08 Päivämäärä Dnro 10.6.2008 1468/01/2008 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.7.2008 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (12/07) liite I Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet www.novarbo.fi tatuotteet Lannoitteet Kuivikkeet Viherrakentaminen Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Kuiv Luonnonmukainen lannoiteperhe

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet et Lannoitteet Kuivikkeet www.novarbo.fi Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Uusi luonnonmukainen lannoiteperhe Tuotevalikoimamme

Lisätiedot

NEKO LUONNONKALI N 2 K 17

NEKO LUONNONKALI N 2 K 17 Luonnonkali NEKO LUONNONKALI N 2 K 17 Tyyppinimi Orgaaninen lannoite Raaka-aineet Vinassiuute, soijajauhe, kakaon kuori, auringonkukka, greipin siemen- ja hedelmämassa Koostumus painoprosentteina / innehåll

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.11.2014 FI L 337/53 KMISSIN ASETUS (EU) N:o 1257/2014, annettu 24 päivänä marraskuuta 2014, lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden

Lisätiedot

Kotipuutarhan ravinneanalyysit

Kotipuutarhan ravinneanalyysit 1 Kotipuutarhan ravinneanalyysit Eurofins Viljavuuspalvelu Oy 22.4.2018 Manna Kaartinen myyntipäällikkö puh. 044 320 4012 Eurofins Viljavuuspalvelu Oy Viljavuuspalvelu on perustettu 1952 Helsingissä Vuodesta

Lisätiedot

Ravinteiden tai muiden ominaisuuksien vähimmäispitoisuus

Ravinteiden tai muiden ominaisuuksien vähimmäispitoisuus KANSALLINEN LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELO Eviran ylläpitämän lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon on koottu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen lannoitevalmisteista (MMMa 24/11) voimaan

Lisätiedot

Timperintie SAUVO. metsäpuiden taimet Vihannes-Superex NPK kg 40 Vihannekset, turve-ja kivivillaviljely 57,62

Timperintie SAUVO. metsäpuiden taimet Vihannes-Superex NPK kg 40 Vihannekset, turve-ja kivivillaviljely 57,62 Myynti 050-5717333 sabina.nordström@jarvenkyla.fi Kastelulannoitteet Kekkilä Lavakoko 84180 84184 Kukka-Superex NPK 11-3-26 Ruukkukasvi-Superex NPK 16-4-24 25 kg 25 kg 40 40 Ruukkukasvit ja leikkokukat

Lisätiedot

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009. LAJIKKEET JA LANNOITUS Elina Virtanen

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009. LAJIKKEET JA LANNOITUS Elina Virtanen Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009 LAJIKKEET JA LANNOITUS Elina Virtanen Kahta suomalaista ja kahta venäläistä lajiketta verrattiin kenttäkokeissa Karjalan tasavallan tuotanto-olosuhteissa.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 24/11 Päivämäärä Dnro 01.09.2011 1784/14/2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 13.9.2011 toistaiseksi Muuttaa/Kumoaa MMMa lannoitevalmisteista (12/07) muutoksineen

Lisätiedot

Sokerijuurikas ja ravinteet 14.-15.4.2016. Susanna Muurinen

Sokerijuurikas ja ravinteet 14.-15.4.2016. Susanna Muurinen Sokerijuurikas ja ravinteet 14.-15.4.2016 Susanna Muurinen Pääravinteet N-typpi P-fosfori K-kalium Ca-kalsium Mg-magnesium Na-natrium S-rikki Pääravinteiden otto 50-500 kg ha -1 Hivenravinteet B- boori

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/2003 2001/0212(COD) FI 14/05/2003 YHTEINEN KANTA vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lannoitteista

Lisätiedot

Ravinne ja lannoitusasiaa. Tapio Salo MTT

Ravinne ja lannoitusasiaa. Tapio Salo MTT Ravinne ja lannoitusasiaa Tapio Salo MTT Makroravinteet Useiden vihanneslajien makroravinteiden tarve on korkea Ravinteita sekä korjattavassa sadossa että peltoon jäävissä kasvinosissa Ravinnetarpeen ajankohta

Lisätiedot

Vaihtoehto luomuviljan lannoitukseen Satu Lehmus Ecolan Oy Kokemäki

Vaihtoehto luomuviljan lannoitukseen Satu Lehmus Ecolan Oy Kokemäki Vaihtoehto luomuviljan lannoitukseen Satu Lehmus Ecolan Oy 12.2.2018 Kokemäki S U C C ESS, RECYC L E D. Kestävää kasvua kiertotaloudesta ECO LAN O N KIERTOTALO UDEN EDELLÄKÄVIJÄ Valjastamme kiertotalouden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

Kasvien ravinteiden otto, sadon ravinteet ja sadon määrän arviointi

Kasvien ravinteiden otto, sadon ravinteet ja sadon määrän arviointi Netta Junnola ProAgria Etelä-Suomi Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Kasvien ravinteiden otto, sadon ravinteet ja sadon määrän arviointi Kasvien ravinteiden otto Tapahtuu ilman ja maan kautta Ilmasta

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan lannoitus. Aleksi Simula

Sokerijuurikkaan lannoitus. Aleksi Simula Sokerijuurikkaan lannoitus Aleksi Simula Sisältö: Sokerijuurikkaan lannoitusohjelmat Kevätlannoitus Lehtilannoitus Muut kasvukauden täydennykset Yara Megalab kasvianalyysi Lannoitustarve juurikkaalla Typpi:

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Pvm/Datum/Date Määräyksen numero

Elintarviketurvallisuusvirasto Pvm/Datum/Date Määräyksen numero MÄÄRÄYS 1 (37) Pvm/Datum/Date Määräyksen numero 18.03.2016 1/2016 EVIRAN MÄÄRÄYS KANSALLISESTA LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELOSTA Lannoitevalmistelain (539/2006) 6 :n 1 momentin mukaan vain sellaisia

Lisätiedot

Kasvualusta joka hoitaa lannoituksen puolestasi

Kasvualusta joka hoitaa lannoituksen puolestasi Kasvualusta joka hoitaa lannoituksen puolestasi Kompostit ja viheralueiden koristekasvien ravinnehuolto Tom Niemi Pensaat, perennat ja puut nurmikko on peruspintaa, muut koristekasvit tekevät parhaimmillaan

Lisätiedot

Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn

Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn Saatavana myös viljelmäkohtaiset seokset. www.novarbo.fi ikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Kuivikkeet Kevytruukutusmulta on ilmava kasvualustaseos, joka

Lisätiedot

Suljetun kierron kasvihuone - ympäristömyötäistä huipputekniikkaa

Suljetun kierron kasvihuone - ympäristömyötäistä huipputekniikkaa Suljetun kierron kasvihuone - ympäristömyötäistä huipputekniikkaa Kari Jokinen, Erikoistutkija, MMT ja MTT:n Poveri-tiimiläiset Risto Tahvonen, Liisa Särkkä, Timo Kaukoranta Kasvihuoneviljelyn merkitys

Lisätiedot

Eero Mäntylä. Kompostiravinteet kasvien tuotannossa Kasvinravinteita maanparannusaineista Jokioinen 26.11.2008. Vapo Oy Puutarha ja Ympäristö

Eero Mäntylä. Kompostiravinteet kasvien tuotannossa Kasvinravinteita maanparannusaineista Jokioinen 26.11.2008. Vapo Oy Puutarha ja Ympäristö Kompostiravinteet kasvien tuotannossa Kasvinravinteita maanparannusaineista Jokioinen 26.11.28 Eero Mäntylä Vapo Oy Puutarha ja Ympäristö Kompostilannoituksen jälkeen Kompostien käytön edut maanviljelyssä

Lisätiedot

LaPaMa Lannoita paremmin -malli. Lannoitussuunnittelu. Tuomas Mattila Erikoistutkija & maanviljelijä

LaPaMa Lannoita paremmin -malli. Lannoitussuunnittelu. Tuomas Mattila Erikoistutkija & maanviljelijä LaPaMa Lannoita paremmin -malli Lannoitussuunnittelu Tuomas Mattila Erikoistutkija & maanviljelijä Hyvä lannoitus täydentää kasvin ja maaperän vuorovaikutusta Kasvin ravinnetarve Lohkon ravinnetila Ravinteiden

Lisätiedot

Ravinteet. Mansikan lannoitus ja kastelu -koulutus Raija Kumpula

Ravinteet. Mansikan lannoitus ja kastelu -koulutus Raija Kumpula Ravinteet Mansikan lannoitus ja kastelu -koulutus 1.11.2017 Raija Kumpula Sivu 1 3.11.2017 sisältö muutama asia kasvin veden ja ravinteiden otosta (edellisviikon aiheet) sivu- ja hivenravinteet ravinteisiin

Lisätiedot

Lannoitus ja siihen vaikuttavat tekijät

Lannoitus ja siihen vaikuttavat tekijät Lannoitus ja siihen vaikuttavat tekijät Kasvun edellytykset Ilmasto Kasvi Lannoitus Vesi Maa/kasvualusta Kasvutekijät Kasvin kasvu ja sadontuotto riippuvat useista kasvutekijöistä Kasvutekijät eivät korvaa

Lisätiedot

Pellon kasvukunto ja ravinteet tehokkaasti käyttöön. Anne Kerminen Yara Suomi

Pellon kasvukunto ja ravinteet tehokkaasti käyttöön. Anne Kerminen Yara Suomi Pellon kasvukunto ja ravinteet tehokkaasti käyttöön Anne Kerminen Yara Suomi Maan rakenteen merkitys - kasvi on kasvupaikkansa vanki Hyvän sadon tekijät on pinnan alla Maaperän Rakenteelliset ominaisuudet

Lisätiedot

Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn

Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn Luonnonmukainen tuotanto Kasvuturve B2 Organic on luonnonmukaisesti lannoitettua vaaleaa rahkaturvetta. Turve on kalkittu ja lannoitukseen on käytetty kompostoitua

Lisätiedot

Agrimarketin VILJAILTA Hiitteenharju, Harjavalta YaraVita- hivenravinneratkaisut kasvukaudelle

Agrimarketin VILJAILTA Hiitteenharju, Harjavalta YaraVita- hivenravinneratkaisut kasvukaudelle Agrimarketin VILJAILTA Hiitteenharju, Harjavalta 13.3.2013 YaraVita- hivenravinneratkaisut kasvukaudelle Yara Suomi Oy Antti Pakkanen 18.3.2013 Kasvuohjelma 1 YaraVita TM Gramitrel Ravinnesisältö: Typpi

Lisätiedot

Kasvuohjelmaseminaari

Kasvuohjelmaseminaari Kasvuohjelmaseminaari Hämeenlinna Pekka Lipsanen Kevätvehnän typpilannoitusoptimit Rapsin lannoitusoptimi Pelkkä typpi ei riitä hyvään satoon Tasapainoisesti lannoitettu rapsi : Tuotti 800 kg suuremman

Lisätiedot

Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla

Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla Selvitys Lepaa 17.12.2014 Teo Kanniainen Bioliike-projektia (v. 2013-2014) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. SISÄLLYS 1 KASVATUSKOE JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As.

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As. VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, 90570 Oulu p. 08-5145600 f. 08-3113029 Pvm Työ nro As.nro 19.10.2010 73415 13424 Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU Tilatunnus saapui 05.10.2010

Lisätiedot

Yhdyskuntalietteen käyttö

Yhdyskuntalietteen käyttö Yhdyskuntalietteen käyttö Tiina Tontti MTT Kasvintuotannon tutkimus Lantapäivä 19.3.2014 Kempele, InnoTietoa!-hanke 19.3.2014 1 Esityksen sisältö Puhdistamolieteopas, poimintoja Yhdyskuntalietteen etuja

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

Luuaineksen ja tuhkan luomulannoituskäyttö mikrobien avulla

Luuaineksen ja tuhkan luomulannoituskäyttö mikrobien avulla Luuaineksen ja tuhkan luomulannoituskäyttö mikrobien avulla MMM Jukka Kivelä Tohtorikoulutettava http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/ Maataloustieteiden laitos Department of 5.4.2018 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Kierrätysravinteiden kannattavuus. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Kierrätysravinteiden kannattavuus. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Kierrätysravinteiden kannattavuus Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto 9.12.2016 Mikä on lannoituskustannuksen osuus viljelyn muuttuvista kustannuksista? Lähde: ProAgria Lohkotietopankki 2016 Lannoituskustannus

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-33029 Pvm Työ nro As.nro 9.10.2015 3743 22631 Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32 Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kasvualustat ammattiviljelyyn

Kasvualustat ammattiviljelyyn Kasvualustat ammattiviljelyyn Saatavana myös viljelmäkohtaiset seokset. www.novarbo.fi Kasvualustaseokset Kevytruukutusmulta on ilmava kasvualustaseos, joka soveltuu myös heikkojuuristen kasvien viljelyyn.

Lisätiedot

Marjojen kasvuohjelmien kasviravinneratkaisut. Raija Roos 11.2009

Marjojen kasvuohjelmien kasviravinneratkaisut. Raija Roos 11.2009 Marjojen kasvuohjelmien kasviravinneratkaisut Raija Roos 11.2009 Maan kunto Korostuu monivuotisilla kasveilla Luontaisesti enemmän pinta- kuin syväjuurisia Maan kunnolla ratkaseva merkitys juuriston tapaan

Lisätiedot

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton hyötykäyttö seminaari Kauttua 7.9.2017 Lea Hiltunen, Lea.Hiltunen@luke.fi Elodeaprojekti Vesiruton soveltuvuus maanparannusaineeksi ja potentiaali

Lisätiedot

Rukiiseen kannattaa panostaa. Simo Ylä-Uotila

Rukiiseen kannattaa panostaa. Simo Ylä-Uotila Rukiiseen kannattaa panostaa Simo Ylä-Uotila Syysviljojen ravinteidenotto syksyllä 2014 30.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 Syysohra 868 kg ka/ha BBCH 22-23 Ruis 788 kg ka/ha BBCH 24-25 Syysvehnä 600 kg ka/ha

Lisätiedot

LaPaMa Lannoita paremmin -malli. Lannoitus prosessina

LaPaMa Lannoita paremmin -malli. Lannoitus prosessina LaPaMa Lannoita paremmin -malli Lannoitus prosessina Tuomas J. Mattila Erikoistutkija, SYKE Maanviljelijä 2019 Sisällys Lannoitus on merkittävä osa tuotantokustannuksista Miten suunnittelet lannoituksen?

Lisätiedot

Lannoitus ja kasvualustat. Luomupäivät Eeva-Liisa Juvonen Konsentroituja lannoitteita kasvihuone ja puutarhaviljelyyn

Lannoitus ja kasvualustat. Luomupäivät Eeva-Liisa Juvonen Konsentroituja lannoitteita kasvihuone ja puutarhaviljelyyn Lannoitus ja kasvualustat Luomupäivät 16.11.2018 Eeva-Liisa Juvonen Konsentroituja lannoitteita kasvihuone ja puutarhaviljelyyn Tausta BioKymppi Oy, Kitee Tuotteet Biokaasu Sivuvirtoina: typpipitoista

Lisätiedot

Lisälannoitus kasvukaudella

Lisälannoitus kasvukaudella Lisälannoitus kasvukaudella Kuivina kasvukausina typen hyötysuhde jää alhaiseksi. Rehevinä kasvukausina typenpuute voi rajoittaa satoa ja valkuaista. Liika typpi altistaa laolle. Yleisen kasvukunnon kannalta

Lisätiedot

Lehtilannoitekokeet Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT)

Lehtilannoitekokeet Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) Lehtilannoitekokeet 2014-2016 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) HtS, m ph 6.4 Ca 3900 K 253 P 10 Mg 248 Na 44 Mn 9 Huononlainen B 1.4 Hyvä Koevuosi 2014 Lajike: Diana KWS Ruudun koko: 8m X 2m Siemenetäisyys:

Lisätiedot

KASVUALUSTAT. ammattiviljelyyn KASVUALUSTAT. Saatavana myös viljelmäkohtaiset seokset.

KASVUALUSTAT. ammattiviljelyyn KASVUALUSTAT. Saatavana myös viljelmäkohtaiset seokset. KASVUALUSTAT ammattiviljelyyn Saatavana myös viljelmäkohtaiset seokset. KASVUALUSTAT Luonnonmukainen tuotanto Kasvuturve B2 Organic on luonnonmukaisesti lannoitettua vaaleaa rahkaturvetta. Turve on kalkittu

Lisätiedot

Hapro. Toimintasuunnitelma. Teksti ja kuvat: Niina Lindell

Hapro. Toimintasuunnitelma. Teksti ja kuvat: Niina Lindell Hapro Toimintasuunnitelma Teksti ja kuvat: Niina Lindell Työn tarkoitus Hapron toimintasuunnitelma on puolenvuoden viljelysuunnitelma Lapin ammattiopiston puutarhalle. Siihen on koottu kaikki perustiedot

Lisätiedot

Pellon peruskunnon työkalut, ravinteet. Ilkka Mustonen, Yara Suomi Oy

Pellon peruskunnon työkalut, ravinteet. Ilkka Mustonen, Yara Suomi Oy Pellon peruskunnon työkalut, ravinteet Ilkka Mustonen, Yara Suomi Oy Ympäristötukiehtojen ravinnesuositukset kannattaa hyödyntää maksimaalisesti Typpilannoitussuositukset Fosforilannoitusmahdollisuuden

Lisätiedot

Maan kasvukunto, lannoitus ja orgaaniset ravinteet. Jyväskylä

Maan kasvukunto, lannoitus ja orgaaniset ravinteet. Jyväskylä Maan kasvukunto, lannoitus ja orgaaniset ravinteet Jyväskylä 7.12.2017 Kierrätetyt ravinteet 2016 Ravinnelietteistä ja -kuiduista sekä Maanparannuslannoksista 280 t typpeä 80 t fosforia 60 t kaliumia 100

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 12/07 Päivämäärä Dnro 13.2.2007 656/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.3.2007 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa MMMp lannoitteista (45/1994) MMMp eräistä lannoitevalmisteista

Lisätiedot

Hakkuutähteiden korjuun vaikutukset kangasmetsäekosysteemin ravinnemääriin ja -virtoihin. Pekka Tamminen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa 26.3.

Hakkuutähteiden korjuun vaikutukset kangasmetsäekosysteemin ravinnemääriin ja -virtoihin. Pekka Tamminen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa 26.3. Hakkuutähteiden korjuun vaikutukset kangasmetsäekosysteemin ravinnemääriin ja -virtoihin Pekka Tamminen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa 26.3.2009 / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest

Lisätiedot

MegaLab tuloksia 2017

MegaLab tuloksia 2017 MegaLab tuloksia 2017 Näytteet Kesällä 2017 Sucros ja Yara tarjosivat juurikkaan viljelijöille mahdollisuuden toimittaa analysoitavaksi yhden lehtinäytteen Näytteet kerättiin kesä heinäkuun vaihteessa.

Lisätiedot

Kekkilä Professional. Valmistamme laadukkaita ammattiviljelytuotteita 90 vuoden kokemuksella. Terve kasvu lähtee vahvoista juurista.

Kekkilä Professional. Valmistamme laadukkaita ammattiviljelytuotteita 90 vuoden kokemuksella. Terve kasvu lähtee vahvoista juurista. Kekkilä Professional Valmistamme laadukkaita ammattiviljelytuotteita 90 vuoden kokemuksella. Terve kasvu lähtee vahvoista juurista. Kekkilän juuret ulottuvat pitkälle, vuoteen 1924 asti. Vuosikymmenten

Lisätiedot

Tuhkalannoitusta ohjailevat säädökset ja niiden kehittäminen

Tuhkalannoitusta ohjailevat säädökset ja niiden kehittäminen Tuhkalannoitusta ohjailevat säädökset ja niiden kehittäminen Pirjo Salminen 17.10.2018 1 Tuhkan käyttö lannoitevalmisteena Kansallinen lainsäädäntö Puun ja turpeen tuhka Eläinperäinen tuhka Tuleva EU-lannoitevalmistelainsäädäntö

Lisätiedot

Tuotteet / Product Group

Tuotteet / Product Group Tuotteet / Product Group 1. Maisemointi- ja Eroosionestokompostit / maisemointi, eroosion esto 2. Kompostilannoitteet / Maanviljely ja metsänhoito 3. Biosuodatuskompostit / Kaatopaikkojen kattaminen 4.

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMPOSTIN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄKOMPOSTIN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄKOMPOSTIN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Alexander Chernyaev Irma Pylvänäinen Tarleena Taipale Raportti Toukokuu 2014 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

EI SISÄLLÄ ZEOLIITTI-AMALSIIMIÄ 50% seos CaCo3 50% LANTA-ANALYYSI. Markku Siljander. Näyte 001 Ei sis. Zeolit-Egoa Sekoitusaika n.

EI SISÄLLÄ ZEOLIITTI-AMALSIIMIÄ 50% seos CaCo3 50% LANTA-ANALYYSI. Markku Siljander. Näyte 001 Ei sis. Zeolit-Egoa Sekoitusaika n. Sammonkatu 8, Oulu p. 08-514 5600 Suomen Ympäristöpalvelu on osa Ahma Insinöörit konsernia EI SISÄLLÄ ZEOLIITTI-AMALSIIMIÄ 50% seos CaCo3 50% Markku Siljander Lautatarhankatu 23 86300 Oulainen Näyte 001

Lisätiedot

Peltohavaintohanke. Työpaketti 2. Ravinteiden kierron tehostaminen. Hautomokuori orgaanisen aineen lisääjänä luomu- ja tavanomaisella pellolla

Peltohavaintohanke. Työpaketti 2. Ravinteiden kierron tehostaminen. Hautomokuori orgaanisen aineen lisääjänä luomu- ja tavanomaisella pellolla Peltohavaintohanke Työpaketti 2. Ravinteiden kierron tehostaminen Hautomokuori orgaanisen aineen lisääjänä luomu- ja tavanomaisella pellolla TULOKSIA LUKE MIKKELIN LUOMUKOKEELTA ja TAVANOMAISEN TILAKOKEILTA

Lisätiedot

31 RYHMÄ LANNOITTEET

31 RYHMÄ LANNOITTEET 31 RYHMÄ LANNOITTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0511 eläimenveri; b) erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet (lukuun ottamatta niitä, jotka vastaavat 2 huomautuksen a

Lisätiedot

VILJELYSUUNNITELMA 2008

VILJELYSUUNNITELMA 2008 VILJELYSUUITELMA 2008 Sivu 1 14.4.2008 14:48:16 140-08772-32 (32) A Lantalantaus 0,30 ha 0,30 ha urmet (nivuotinen) Laidunnurmi Heinänurmi seos Satotavoite 4000 ry 3.viljelyvuosi Fosforin tasaus Ei -tasausta

Lisätiedot

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen rumpukompostointi Lähtö- ja seosaineet 2 Syksyllä analysoitiin näytteet Alitalon Vihannes Oy:stä 1-v ja 2-v

Lisätiedot

Humuspehtoori oy. Pälkäneellä toimiva 30-vuotias perheyritys, toiminta laajenemassa Janakkalaan

Humuspehtoori oy. Pälkäneellä toimiva 30-vuotias perheyritys, toiminta laajenemassa Janakkalaan Humuspehtoori oy Pälkäneellä toimiva 30-vuotias perheyritys, toiminta laajenemassa Janakkalaan Yritys valmistaa maanparannus- ja lannoiteaineita, joilla parannetaan pellon kaikkia kasvuominaisuuksia. Tuotteiden

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT

MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT Kotimaiset kasvualustat marjoille Mansikat Vadelmat Karhunvatukat Pensasmustikat Ratkaisut terveeseen kasvuun Turvepohjaiset kasvualustat

Lisätiedot

Myllyvehnän lannoitus 5.10 2009 AK

Myllyvehnän lannoitus 5.10 2009 AK Myllyvehnän lannoitus Vehnän valkuaispitoisuuteen vaikuttavat mm. Lajike Annettu typpilannoitus kg/ha Lannoituksen ajoitus Satotaso Maalaji Kasvukausi Eri lajiketyyppien sadot ja valkuaispitoisuudet Seuraavissa

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje Esittelijä Suoniitty Sivu/sivut 1 / 8 1 Yleistä Lannoitevalmisteen ostajalle tai käyttäjälle on myynnin tai luovutuksen yhteydessä aina annettava tuoteseloste. Osa kalkitusaineista, kuten kalkkikivi, magnesiumpitoinen

Lisätiedot

Mädätteen käyttö lannoitteena Kiertotalouspäivät 2015. Juhani Viljakainen Tuotepäällikkö

Mädätteen käyttö lannoitteena Kiertotalouspäivät 2015. Juhani Viljakainen Tuotepäällikkö Mädätteen käyttö lannoitteena Kiertotalouspäivät 2015 Juhani Viljakainen Tuotepäällikkö Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn. Biotehtaamme

Lisätiedot

Ravinteet tasapainoon lannan ravinnekoostumuksen täydentäminen kasvien tarpeita vastaaviksi

Ravinteet tasapainoon lannan ravinnekoostumuksen täydentäminen kasvien tarpeita vastaaviksi Ravinteet tasapainoon lannan ravinnekoostumuksen täydentäminen kasvien tarpeita vastaaviksi Tuomas J. Mattila Yliopistotutkija Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti Seinäjoki 1.2.2018 Rikalan Säätiö

Lisätiedot

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008 Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Uuden sitoumuksen piirissä oleva viljelijä: Peruslannoituksesta viljavuustutkimuksen mukaiseen

Lisätiedot

Jäävuorisalaatin sekä kukka- ja parsakaalin viljely. Veikko Hintikainen Projektipäällikkö MTT Mikkeli 12.4.2011

Jäävuorisalaatin sekä kukka- ja parsakaalin viljely. Veikko Hintikainen Projektipäällikkö MTT Mikkeli 12.4.2011 Jäävuorisalaatin sekä kukka- ja n viljely Veikko Hintikainen Projektipäällikkö MTT Mikkeli Sisältö Viljelyn edellytykset Tuotannon suunnittelu Jäävuorisalaattilajikkeita Kukkakaalilajikkeita Parsakaalilajikkeita

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

Lannoitelainsäädäntö Tarja Alainen

Lannoitelainsäädäntö Tarja Alainen Lannoitelainsäädäntö Tarja Alainen Lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö Lannoitevalmistelaki 539/2006 Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 24/11 lannoitevalmisteista ja 11/12 toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Luonnonmukaista vahvistamista

Luonnonmukaista vahvistamista Luonnonmukaista vahvistamista Markkinoija; Schetelig Oy Tiilitie 14 01720 Vantaa 09-852 061 Mitä on Biocin? Biocin-F on 100% luonnonmukainen kasvia vahvistava uute. Pääraaka-aineena on Kaakkois-Aasiassa

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

Puhtia kasvuun kalkituksesta, luomuhyväksytyt täydennyslannoitteet. Kaisa Pethman ProAgria Etelä-Suomi Hollola

Puhtia kasvuun kalkituksesta, luomuhyväksytyt täydennyslannoitteet. Kaisa Pethman ProAgria Etelä-Suomi Hollola Puhtia kasvuun kalkituksesta, luomuhyväksytyt täydennyslannoitteet Kaisa Pethman ProAgria Etelä-Suomi Hollola 12.12.2017 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Elinvoimainen maatilatalous ELINA Liity Facebookissa:

Lisätiedot

NPK-LANNOITTEIDEN TUOTANTO

NPK-LANNOITTEIDEN TUOTANTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio 050414000 Kemianteollisuuden prosessit NPK-LANNOITTEIDEN TUOTANTO 6.4.2006 Satu Kärki Sini Kaartinen SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Lannoitus ja Laatu. Susanna Muurinen Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

Lannoitus ja Laatu. Susanna Muurinen Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus Lannoitus ja Laatu Susanna Muurinen Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus Miten hyödynnät laatutietoja lannoituksessa? Puhtaus Sokeri K Na Amino-N % % 91.5 16.3 4.77.32 12 93.1 17.5 4.48.26 8 lannoite typen

Lisätiedot

Metsälannoitus. Metsän tuottoa lisäävä sijoitus

Metsälannoitus. Metsän tuottoa lisäävä sijoitus Metsälannoitus Metsän tuottoa lisäävä sijoitus Lannoitustavat Kasvatuslannoitus - Lisätään puuston kasvua kivennäismailla 2 Terveyslannoitus - Korjataan ravinne-epätasapainoa suomailla ja kivennäismailla,

Lisätiedot

Marjojen kasvuohjelmien kasviravinneratkaisut. Seppälä 9.12.2009

Marjojen kasvuohjelmien kasviravinneratkaisut. Seppälä 9.12.2009 Marjojen kasvuohjelmien kasviravinneratkaisut Seppälä 9.12.2009 Maan kunto Korostuu monivuotisilla kasveilla Luontaisesti enemmän pinta- kuin syväjuurisia Maan kunnolla ratkaiseva merkitys juuriston tapaan

Lisätiedot

Soilfood Hämeessä yhdistymisen myötä Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä

Soilfood Hämeessä yhdistymisen myötä Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä Soilfood Hämeessä.7.06 yhdistymisen myötä Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä . Maaperä on tärkein Kun maaperä on parhaassa mahdollisessa kunnossa, se sitoo hiiltä ja tuottaa suurempia satoja pienemmillä

Lisätiedot

Laaja ravinnetilatutkimus: Mikrobiologinen aktiivisuus

Laaja ravinnetilatutkimus: Mikrobiologinen aktiivisuus Laaja ravinnetilatutkimus: Mikrobiologinen aktiivisuus Vaihtoehtoja lannoitukseen kierrätysravinnepäivä Hämeenlinna 9.12.2016 Manna Kaartinen Eurofins Viljavuuspalvelu Oy Eurofins Viljavuuspalvelu Oy Viljavuuspalvelu

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Ripen? Mitä on. Ravinne kukinnan loppuvaiheeseen. Sadonkorjuuta valmisteleva aine. of your harvest

Ripen? Mitä on. Ravinne kukinnan loppuvaiheeseen. Sadonkorjuuta valmisteleva aine. of your harvest Ripen Käyttöopas Mitä on Ripen? Ravinne kukinnan loppuvaiheeseen GHE : n ravinnevalikoiman lippulaivana Euroopassa tunnettu Ripen on sekä ravinne kukinnan loppuvaiheeseen että sadonkorjuuta valmisteleva

Lisätiedot

Biohiili ja ravinteet

Biohiili ja ravinteet Biohiili ja ravinteet RAE-hankkeen alustavia tuloksia Sanna Saarnio Mikkeli 19.11.2014 Mitä biohiili on? biohiili = hapettomissa olosuhteissa lämmön avulla hajotettua eloperäistä ainetta Miten biohiili

Lisätiedot

LIITE I KANSALLINEN LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELO IA EPÄORGAANISET LANNOITTEET

LIITE I KANSALLINEN LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELO IA EPÄORGAANISET LANNOITTEET LIITE I KANSALLINEN LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELO IA EPÄORGAANISET LANNOITTEET Epäorgaaninen lannoite ei saa sisältää eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia ravinteita. Epäorgaanisiin lannoitteisiin

Lisätiedot

Avomaan vihannesviljely

Avomaan vihannesviljely Avomaan vihannesviljely 1 I. Vihannesten ryhmittely markkinointikestävyyden mukaan 1.TUOREVIHANNEKSET suhteellisen nopeasti pilaantuvia suuri haihdutuspinta nopea hengitys, vähän vararavintoa, korjataan

Lisätiedot

Nitraattiasetus. * Lannan varastointi * Lannoitteiden käyttö * Kirjanpitovaatimus. Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin

Nitraattiasetus. * Lannan varastointi * Lannoitteiden käyttö * Kirjanpitovaatimus. Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin Nitraattiasetus * Lannan varastointi * Lannoitteiden käyttö * Kirjanpitovaatimus 1 Materiaali perustuu julkaisuhetken tietoihin Lannan varastointi: Lantalan ohjetilavuudet muuttuivat vuodeksi 2015, prosessoiduille

Lisätiedot

Maan kasvukuntoa kuvaavat uudet analyysit. Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin Venla Jokela/ Manna Kaartinen

Maan kasvukuntoa kuvaavat uudet analyysit. Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin Venla Jokela/ Manna Kaartinen Maan kasvukuntoa kuvaavat uudet analyysit Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin Venla Jokela/ Manna Kaartinen Eurofins Viljavuuspalvelu Oy Viljavuuspalvelu on perustettu 1952 Helsingissä Vuodesta 1992

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 16.3.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

Mitä uutta maanäytteistä? Eetu Virtanen / Soilfood Oy Maan viljelyn Järkipäivä II Tuorla

Mitä uutta maanäytteistä? Eetu Virtanen / Soilfood Oy Maan viljelyn Järkipäivä II Tuorla Mitä uutta maanäytteistä? Eetu Virtanen / Soilfood Oy eetu@soilfood.fi Maan viljelyn Järkipäivä II Tuorla 9.6.2016 Viljavuustutkimus viljavuustutkimuksen tarkoituksena on neuvoa viljelijää (etenkin P

Lisätiedot

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa OHRY 2 1.12.2016 Lea Hiltunen Vesiruton käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Maanparannusaineella pyritään edistämään kasvien

Lisätiedot

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN Vilja-alan yhteistyöryhmä Helmikuu 2011 Opas päivitetty huhtikuussa 2013 1 VEHNÄMARKKINAT SUOMESSA Vehnän kylvöala on viimeisen viiden vuoden aikana ollut n. 225

Lisätiedot

Edullinen MODHEAT-teknologia pienten materiaalivirtojen kuivaukseen ja edelleen jalostukseen. Seminaari 21.11.2014 Hanna Kontturi

Edullinen MODHEAT-teknologia pienten materiaalivirtojen kuivaukseen ja edelleen jalostukseen. Seminaari 21.11.2014 Hanna Kontturi 8.4.2014 Edullinen MODHEAT-teknologia pienten materiaalivirtojen kuivaukseen ja edelleen jalostukseen Seminaari 21.11.2014 Hanna Kontturi SFTech Oy Kehittää innovaatioita materiaalitehokkuuden tarpeisiin

Lisätiedot

Miten aumaan hevosenlannan oikeaoppisesti? Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / ylitarkastaja Johan Sundberg

Miten aumaan hevosenlannan oikeaoppisesti? Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / ylitarkastaja Johan Sundberg Miten aumaan hevosenlannan oikeaoppisesti? Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / ylitarkastaja Johan Sundberg 13.12.2018 Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien

Lisätiedot

Kiinteät lannoitteet. Riippumatta siitä toimitko pienen

Kiinteät lannoitteet. Riippumatta siitä toimitko pienen Kiinteät lannoitteet Riippumatta siitä toimitko pienen tai suuren jalkapalloareenan hoitajana löydät aina meiltä oikeat lannoitteet. Laajasta lajitelmastamme löytyvät useimmat tarpeelliset raemaiset lannoitteet.

Lisätiedot

Kasvianalyysin tuloksia. Kesä/2013

Kasvianalyysin tuloksia. Kesä/2013 Kasvianalyysin tuloksia Kesä/2013 Tasapainoinen lannoitus? Kasvi tuottaa satoa vain sen verran kuin vähiten tarjolla olevaa ravinnetta (kasvutekijää) riittää sadon muodostukseen Kasvi ottaa ravinteet maasta

Lisätiedot