VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus - ja ympäristölautakunta AIKA klo 19: PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS LAUSUNTO JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO KIRKONKYLÄN KORTTELEIDEN 15 JA 13 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET ILMOITUSASIAT SUUNNITTELUTARVERATKAISU: PARVIAINEN MIKA HYVÄKSYJÄN NIMEÄMINEN TOSITTEILLE POIKKEAMINEN: KASTARI JUHA 91

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alakoski Virpi puheenjohtaja Ala-Orvola Markku varapuheenjohtaja Jutila Tiina jäsen Kivistö Mikko jäsen Mäkinen Veikko jäsen Palm Suvi-Päivi jäsen Pennanen Pekko jäsen POISSA MUU Uusi-Erkkilä Satu rakennustarkastaja, esittelijä / ptk. pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Virpi Alakoski Puheenjohtaja Satu Uusi-Erkkilä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Suvi-Päivi Palm Pekko Pennanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Satu Uusi-Erkkilä Rakennustarkastaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS RAK. JA YMP. LTK 46 Päätös Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS RAK. JA YMP. LTK 47 Ehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Rakennustarkastaja Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Palm Suvi-Päivi ja Pennanen Pekko. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suvi-Päivi Palm ja Pekko Pennanen.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LAUSUNTO JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA RAK. JA YMP. LTK 48 Vesilahden kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Järvenrannan asemakaavan luonnoksesta (liite n:o 1/48 ) mennessä. Vesilahden kunnanhallitus on päättänyt Järvenrannan kaavoituksen vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville alkaen ja se on nähtävänä teknisessä toimistossa ja kunnan kotisivuilla koko suunnittelutyön ajan. Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän lounaispuolella rajoittuen Hovin asemakaava-alueeseen pohjoisesta, vireillä olevaan Suomelan asemakaavaan luoteis- ja lounaisrajaltaan sekä Vesilahdentiehen etelärajaltaan. Suunnittelualue jakautuu kahteen osaan. Pohjoisempi, osan kiinteistöä Tanska (2:44) ja Kaussa (1:55) käsittävä osa sijaitsee Vihniäntien eteläpuolella metsässä. Eteläisempi alue käsittää kiinteistön Lammashaka (1:62) rajoittuen Vesilahdentiehen. Tavoitteena on muodostaa kaavoitettaville alueille luonnonympäristöön ja maisemaan hyvin soveltuvat pientaloalueet. Kirkonkylän osayleiskaavan mukaisesti alueille on merkitty pientalo-valtainen asuntoalue (AP) sekä maaseutumainen pientalovaltainen asuntoalue (AP-2) ja alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Asemakaavaluonnoksessa on esitetty seitsemään kortteliin yhteensä 28 erillispientalotonttia. Kaava-alueen pohjoisosaan muodostuu pientalotontteja, joiden pinta-ala on n m² ja eteläosaan Lammashaan alueelle maaseutumaisen pientaloasumisen tontteja, pinta-alaltaan m², josta osa on viljelykasveille varattua maisemallisesti tärkeää peltoaluetta. Lisäksi asemakaavalla muodostuu katualuetta sekä lähivirkistysaluetta. Ehdotus Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta tutustuu asemakaavaluonnokseen ja päättää antaa seuraavan lausunnon Järvenrannan alueen luonnoksesta: - Tulisi tutkia vielä, onko ns. Lammashaan alueelle mahdollista järjestää suorempaa ts. järkevämpää tieyhteyttä kuin luonnoksessa on esitetty. - Piha-alueen tieliikennemelua ei ole huomioitu riittävästi Lammashaan alueen korttelin 258 osalta. Alueen meluselvitystä tarvittavine melusuojausjärjestelyineen esitetään täydennettäväksi kaavoituksen yhteydessä. Yleismääräystä 2 esitetään muutettavaksi muotoon: Korttelissa 258 rakentaminen tulee toteuttaa siten, että tontille voidaan suojata liikennemelulta oleskelualue asuinrakennuksella, autotallilla ja talousrakennuksella. Leikki- ja oleskelualueena käytettävä piha-alueen melutaso on oltava alle 55 db (LAeq klo 7-22) ja alle 50 db (LAeq klo 22-7).

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LAUSUNTO JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA RAK. JA YMP. LTK 48 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä. - MY- aluemerkintään tulee lisätä, että alueelle istutettavien puiden / pensaiden tulee olla samoja lajeja jo paikalla kasvavien kanssa. Merkittiin pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi - kunnanhallitus - aluearkkitehti

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LAUSUNTO KIRKONKYLÄN KORTTELEIDEN 15 JA 13 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA RAK. JA YMP. LTK 49 Vesilahden kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Kirkonkylän kortteleiden 15 ja 13 asemakaavan muutoksen asemakaavan ehdotuksesta (liite n:o 1/49 ) mennessä. Vesilahden kunnanhallitus on päättänyt Kirkonkylän kortteleiden 15 ja 13 kaavoituksen vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville alkaen ja se on nähtävänä teknisessä toimistossa ja kunnan kotisivuilla koko suunnittelutyön ajan. Asemakaavoitus koskee Vesilahden kunnan Kirkonkylässä korttelin 13 tontteja 1, 7 ja 4 sekä korttelin 15 tonttia 3 sekä Vääpelintien katualuetta. Asemakaavamuutos on tullut vireille maanomistajien aloitteesta ja yksityisestä tarpeesta. Alueen kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 13 tontin 1 käyttötarkoitusta ja rakennusalan rajausta siten, että alueella on mahdollista sekä savipajatoiminta että asuminen. Tavoitteena on säilyttää vanha saunarakennus ja huomioida alueen kulttuurihistorialliset arvot. Korttelin 15 tontin 3 osalta ja Vääpelintien osalta tarkoituksena on tarkistaa kaavaa vastamaan toteutunutta tilannetta sekä huomioida alueen kulttuurihistorialliset arvot ja taata navettarakennuksen säilyminen. Vanha rakennuskanta on inventoitu vuonna 2004 ja kuuluu Tapolan tilan talousrakennuksiin. Korttelin 13 tontin 4 osalta tavoitteena on vähentää rakennusoikeutta. Pientalotontilla on tällä hetkellä rakennusoikeutta noin 350 kerrosalaneliömetriä. Tavoitteena on vähentää rakennusoikeutta vastaamaan naapuritonttien rakennusoikeutta eli 280 kerrosalaneliömetriä. Ehdotus Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta tutustuu asemakaavaehdotukseen ja päättää antaa seuraavan lausunnon Kirkonkylän kortteleiden 15 ja 13 asemakaavan muutoksen ehdotuksesta: - On hyvä että kaavaa hyväksyttäessä samalla hyväksytään rakentamistapaohje velvoittavana, jotta voidaan ohjata paremmin raittimiljöön ja alueen hengen säilymistä. Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, ettei sillä ole muuta huomauttamista asemakaavaehdotuksesta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi - kunnanhallitus - aluearkkitehti

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2013 RAK. JA YMP. LTK 50 Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on vuoden 2013 talousarviossa varattu määrärahaa Vuonna 2013 keväällä on avustuksia karsittu talouden tervehdyttämisohjelman vuoksi ja määrärahaa on karsinnan jälkeen Vuonna 2013 on ollut ilmoitus huhtikuun lehdessä, että Vesilahden kunnan yksityistieavustukset jaetaan olevien tietojen perusteella, mikäli tiekunnan tiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Jos kyseessä on uusi tiekunta tai tiekunnan tai tien tiedoissa on tapahtunut muutoksia, on siitä pitänyt ilmoittaa siihen tarkoitetulla lomakkeella. Hakemukset on tullut toimittaa kuntaan mennessä. Liitteenä n:o 1/ 50 on maksatusluettelo, jossa on kaikki tänä vuonna uuden tai muutoshakemuksen jättäneet ja viime vuonna avustusta saaneet tiekunnat. Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksytyn Perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa mukaan on jaettu kunnossapitoavustusta niille tiekunnille jotka ovat siihen oikeutettuja. Tiekuntien tietoja on tarkastettu pistokoeluonteisesti, jossa on karsittu pois ne tiekunnat jotka eivät jakoperusteiden mukaan oikeutettuja avustukseen (oltava vähintään yksi vakituinen asunto, yli 50 avustus maksetaan, vähintään 200 m viimeiselle vakituiselle asunnolle). Ehdotus Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuoden 2013 kunnossapitoavustukset valtuuston vahvistamien jakoperusteiden perusteella tehdyn liitteenä n:o 1/ 50 olevan maksatusluettelon mukaisesti. Päätös Kohta 1. Käsiteltiin yksityisteiden yleisiä kunnossapitoavustusten jakoperusteita. Maksatusluetteloon tehtiin esille tulleet muutokset. Yksi muutoksista koski Ajoksen yksityistien tiekuntaa. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tiina Jutila (osallisuusjäävi, henkilön puoliso on Ajoksen yksityistien toimitsijamies) poistui esteellisinä kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kohta 2. Käsiteltiin yksityisteiden kunnossapitoavustukset Ahvenjärven yksityistiestä Komuntien yksityistiehen. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tiina Jutila (osallisuusjäävi, henkilön puoliso on Ajoksen yksityistien toimitsijamies) ja puheenjohtaja Virpi Alakoski (osallisuusjäävi, henkilön veli on Ahvenjärven yksityistien hoitokunnan puheenjohtaja ja Hirvijärven yksityistien hoitokunnan jäsen) poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi käsiteltäessä Ahvenjärven yksityistiestä

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2013 RAK. JA YMP. LTK 50 Komuntien yksityistiehen kunnossapidon avustus-hakemuksia. Puheenjohtajana toimi tämän kohdan osalta varapuheenjohtaja Markku Ala-Orvola. Kohta 3. Käsiteltiin yksityisteiden kunnossapitoavustukset Korpiniementien yksityistiestä Yrttitarhan yksityistiehen. Merkitään pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja Markku Ala-Orvola (osallisuusjäävi, henkilö on Korpiniemen yksityistien hoitokunnan jäsen) ja jäsen Mikko Kivistö (osallisuusjäävi, henkilö on Riehun yksityistien hoitokunnan puheenjohtaja) poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi käsiteltäessä Korpiniementien yksityistiestä Yrttitarhan yksityistiehen kunnossapidon avustushakemuksia. Maksatusluettelo hyväksyttiin tehdyillä korjauksilla. Tiedoksi - avustuksen saajat - palvelusihteeri avustuksien maksatus

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT RAK. JA YMP. LTK 51 Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Ehdotus - Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Tieto ruoppaus- ja niittoilmoituksesta, Sakoistenlahden venevalkama-alue ( ), Vesilahti - Viranhaltijapäätökset - Seuraavan kokouksen ajankohta -> tiistai Asemakaavan osalliselle: Suomelan alueen asemakaavaehdotuksesta saapuneiden lausuntojen vastineet / Arkkitehtitoimisto Hiltunen & Raiski Oy - Tarkastusmuistio: Mykyrinokantie / Pilaantunut kaivoasia - Poikkeamishakemukset ja > aluearkkitehdin lausunto kielteinen; hakemusten käsittely keskeytetty hakijoiden toimesta - Sähköposti: Ylä-Narvantien yksityistien kunto ja hoito - Heinälahdentien tietoimitus pidetään torstaina klo 9.00 alkaen Rakennustarkastaja: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HYVÄKSYJÄN NIMEÄMINEN TOSITTEILLE RAK. JA YMP. LTK 53 Kunnan hallintosäännön 51 :n mukaan toimielin tai muu viranomainen määrää vuosittain ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Johtosäännössä on hallintokuntien osalta yleensä nimetty hyväksyjät (esim. kirjastotoimi / kirjastonjohtaja). Sen sijaan käyttötalousosan / yleishallinto, rahoitusosan ja investointiosan laskutustositteiden hyväksyjät on vielä erikseen todettava. Teknisen toimen päävastuualueen johtosäännössä (hyv. Kunnanvaltuusto / 36) mainitaan asiasta seuraavaa: - Sen lisäksi mitä hallintosäännössä säädetään on viranhaltijoilla ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa; rakennustarkastaja hyväksyy hallinnonalansa tositteet ja laskut. - Rakennustarkastajan sijaisena toimii ensisijaisesti kunnanrakennusmestari ja hänen ollessaan estynyt kunnaninsinööri. Ehdotus Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta nimeää tositteiden hyväksyjät vuodeksi 2013 Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti. Päätös Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - hallintojohtaja - taloussuunnittelija

12 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 1 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Parviainen Mika Pauli Hermanni Rautialantie VESILAHTI Kunta Vesilahti Kaupunginosa / kylä Kurkela RN:o 1:32 X-koordinaatti Y-koordinaatti Tilan nimi Paavola Rakennuspaikan osoite Arolantie VALKKINEN Pinta-ala 5090,00 m² Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen sekä talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Yhden asunnon talot Talousrakennukset Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm 300,00 2, , Selostus poikkeamisesta Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelutarvealueella. Hakemuksen perustelut Hankkeelle on haettu aiemmin suunnittelutarveratkaisua. Vesilahden kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt myönteisen suunnittelutarveratkaisun päätösnro Suunnittelutarveratkaisu on ollut voimassa kaksi vuotta siitä kun päätös on saanut lainvoiman, asti. Hakija ei jättänyt rakennuslupahakemusta suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana. Tuleva asuinrakennuspaikka tulee tukemaan olemassa olevaa rakennuskantaa. Alueen kaavoitus- ja yhdyskuntatekninen tilanne Rakennuspaikka sijaitsee suunnittelitarvealueella Koskenkyläntieltä erkanevan Karstuntien sivuhaaran varressa, Kurkelan kylässä. Rakennuspaikan lähellä on vakituisia asuntoja 3 kpl n. 200 metrin etäisyydellä rakennuspaikasta. Rakennuspaikan koko ja muoto Rakennuspaikan pinta-ala on noin 5000 m2. Vesi- ja jätehuolto Puhdas vesi ja jätevesikäsittely Kinteistölle rakennetaan oma kaivo. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisessa pienpuhdistamossa. Jätteiden käsittely Yhdyskuntajätteet toimitetaan aluejätepisteeseen. Tiestö Rakennuspaikalta on tieyhteys Koskenkyläntielle (maantie 2985). Vaikutukset luonnonarvoihin ja maisemaan Ptk:n tark.

13 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 2 Rakentaminen sovitetaan maisemaan ja ympäristöön sopivaksi. Muita arvioitavia seikkoja Rakennuspaikka on osittain peltoaluetta ja metsää. Kunnan palveluihin matkaa noin 2 km (koulu, päiväkoti). Ei vaikutuksia arkeologisiin tai rakennushistoriallisiin arvoihin. Lisätiedot Liitteet Vuoden 2009 suunnittelutarvehakemuksessa on haettu asuinrakennukselle 150 m2 ja kerroslukuna 1,5. - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 2 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Naapureilla ei ole huomautettavaa suunnittelutarvehakemukseen liittyen. Rakennustarkastajan lausunto Aluearkkitehti ei puolla hakemusta (lausunto liitteenä). Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi kantatilatarkastelu on peruslähtökohtana rakennuspaikkaoikeuksien laskemiseen. Kantatilatarkastelun pohjana käytetään tilajakoa vuoden 1959 heinäkuussa. Emätila, josta rakennuspaikka on muodostunut, on yhdistetty useasta tilasta vuonna 2003 rekisteröidyssä maanmittaustoimituksessa ja merkitty rekisteriin Emätilasta on muodostettu tämän jälkeen kuusi rakennuspaikkaa. PÄÄTÖSEHDOTUS Aiemmin vastaavanlaisissa suunnittelutarveratkaisuissa on suostuttu 3-4 (max.5) asuinrakennuspaikan muodostumiseen kantatilasta. Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella, että haettua suunnittelutarveratkaisua ei myönnetä. PÄÄTÖS Perustelut: - Aluerkkitehdin lausunnossa esitetyt perustelut - Aiemmin vastaavanlaisissa suunnittelutarveratkaisuissa on suostuttu 3-4 (max.5) asuinrakennuspaikan muodostumiseen kantatilasta - Rakennusoikeus tulee ratkaista osayleiskaavoituksen yhteydessä Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Päätöksen antopäivä LIITTEET Sijaintikartta Asemapiirros Annettu julkipanon jälkeen Ptk:n tark.

14 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 3 VALITUSOSOITUSTEKSTI Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Puhelinvaihde: , Kirjaamo: , Telekopio: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituksen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Ptk:n tark.

15 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 4 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Kastari Juha Einari Vaihmalantie LEMPÄÄLÄ Kunta Vesilahti Kaupunginosa / kylä Kirkonkylä RN:o 7:9 X-koordinaatti Y-koordinaatti Tilan nimi KUUSIRINNE Rakennuspaikan osoite Lahdenperäntie VESILAHTI Kaava-alue Rantaosayleiskaava Pinta-ala 2040,00 m² Rakennustoimenpide Lomarakennuksen laajentaminen nykyinen 75,5 m2, laajennuksen jälkeen 130 m2. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Vapaa-ajan asuinrakennuk. Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm 54, Selostus poikkeamisesta Haetaan poikkeamista rakennusjärjestyksen V luvun 17 kohdasta, jonka mukaan rakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m. Hakemuksen perustelut N. 18,5 metrin päässä rannasta sijaitsevaa lomarakennusta halutaan laajentaa 75,5 m2-> 130 m2 rakentamalla rakennukseen laajennus rannasta pois päin. Hakijan perustelut: - vanha lomarakennus halutaan säästää - olemassa olevaa rakennusta on vaikea laajentaa muuhun suuntaan - rakennus on pyritty suunnittelemaan siten että sopii hyvin rakennuspaikalle - saunarakennuksen rakennusoikeus halutaan käyttää lomarakennuksen laajentamisen yhteydessä - rakennuspaikka liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkkoon Lisätiedot Liitteet Rakennuspaikalle johtaa hyväkuntoinen tie. Rakennuspaikalla on sähkö. Vesi- ja viemärilinjan liitoskohta on tontin rajalla ja rakennus liitetään siihen. - Hakemus vesi- ja viemärilaitokseen liittämisestä - Valokuvia 4 kpl - Ympäristökartta - Asemapiirros - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta - Selvitys kuulemisesta - Piirustuksia Lausunnot ja naapurien kuuleminen Hakija on kuullut itse naapurit. Naapureilla ei ole huomautettavaa. Rakennustarkastajan lausunto Ptk:n tark. Rantaosayleiskaava (hyv. Pirkanmaan ympäristökeskus ): - RA Loma-asuntoalue

16 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 5 - yli m² suuruiselle rakennuspaikalle RA, saa rakentaa yhden 105 m² suuruisen lomarakennuksen, yhden enintään 25 m² suuruisen yksikerroksisen erillisen saunarakennuksen, jossa saa olla lisäksi katettua kuistia enintään 50 % rakennusalasta ja yhden enintään 20 m² suuruisen talousrakennuksen. Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 15 m2 suuruisen kevyen vajan tai katoksen (rakennusjärjestys hyv. Kvalt ) PÄÄTÖSEHDOTUS Olemassa olevan rakennuksen säilyttäminen on perusteltua, koska siten jo muotoutunut pihapiiri ja näkymä järveltä säilyy lähes ennallaan. Kiinteistön liittyessä kunnallistekniikaan (vesi ja viemäri) ympäristön kuormitus vähenee. Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun poikkeamisen. Hakemuksessa tarkoitettu rakentaminen: 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle 2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen ei johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. PÄÄTÖS Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tätä lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös lähetetään tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (MRA 88 ) LIITTEET Valitusosoitus Sijaintikartta Asemapiirros Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Ptk:n tark.

17 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 6 VALITUSOSOITUSTEKSTI Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Puhelinvaihde: , Kirjaamo: , Telekopio: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituksen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Ptk:n tark.

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

SUUNNITTELUTARVERATKAISU. Kuhmon kaupunki. Sivu Hakemusnumero

SUUNNITTELUTARVERATKAISU. Kuhmon kaupunki. Sivu Hakemusnumero Hakija Nimi Pappila Ari-Pekka Pulkkinen Minna Elisa Postitoimipaikka Lähiosoite 88900 KUHMO Lylykuja 2 Rakennuspaikka Kunta Kuhmo Kaupunginosa / kylä Korpisalmi RN:o 220:4 X-koordinaatti Y-koordinaatti

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 94. Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 96 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 97

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 94. Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 96 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 97 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 94 Rakennus - ja ympäristölautakunta 30.06.2015 AIKA 30.6.2015 klo 19:00-21:33 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 47

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 47 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 44 Rakennus - ja ympäristölautakunta 25.04.2017 AIKA 2.5.2017 klo 19:00-20:10 PAIKKA Teknisen toimen kokoustila; Kestintie 3, 37370 VESILAHTI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 46. Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 49

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 46. Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 49 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 46 Rakennus - ja ympäristölautakunta 01.04.2015 AIKA 7.4.2015 klo 19:00-20:25 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rakennus - ja ympäristölautakunta 23.04.2013

Rakennus - ja ympäristölautakunta 23.04.2013 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 61 Rakennus - ja ympäristölautakunta 23.04.2013 AIKA 23.4.2013 klo 18:30 21.40 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT 18:30-19:00 informointi ja keskustelu asiasta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 157. Otsikko Sivu 80 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 159 81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 160

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 157. Otsikko Sivu 80 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 159 81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 160 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 157 Rakennus - ja ympäristölautakunta 04.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 19:00-20:05 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 76

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 76 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 73 Rakennus - ja ympäristölautakunta 06.05.2014 AIKA 6.5.2014 klo 19:00 21.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 92 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 168

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 92 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 168 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 165 Rakennus - ja ympäristölautakunta 5.11.2013 AIKA 5.11.2013 klo 19:00 20:35 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 92 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 85. Otsikko Sivu 54 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 87 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 88

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 85. Otsikko Sivu 54 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 87 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 88 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 85 Rakennus - ja ympäristölautakunta 03.06.2014 AIKA 3.6.2014 klo 19:00 21:10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta Poikkeamislupapäätös 351/ /2019 YMPTEKLT 124. Kiinteistö Raito

Ympäristö- ja tekninen lautakunta Poikkeamislupapäätös 351/ /2019 YMPTEKLT 124. Kiinteistö Raito Ympäristö- ja tekninen lautakunta 124 23.10.2019 Poikkeamislupapäätös 351/10.03.00/2019 YMPTEKLT 124 Kaavoittaja Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kiinteistö Raito 765-401-6-255 Pinta-ala 0,2167 ha Rakennuspaikan

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 36. Rakennus - ja ympäristölautakunta 26.02.2013. Otsikko Sivu

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 36. Rakennus - ja ympäristölautakunta 26.02.2013. Otsikko Sivu VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 36 Rakennus - ja ympäristölautakunta 26.02.2013 AIKA 26.2.2013 klo 19:00 21.57 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Ympäristölautakunta 74 20.06.2017 Suunnittelutarveratkaisu koskien tilaa Koulun tontti 1 562-432-3-355 94/10.03.00/2017 Ympäristölautakunta 20.06.2017 74 hakee lupaa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 8 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 8 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 8 / 2012 Kokousaika Tiistai 2.10.2012 klo 19.00 22.10 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Rasi Tapio Eskola

Lisätiedot

Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 176 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 177 104 TALOUSARVION TOTEUMA 178

Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 176 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 177 104 TALOUSARVION TOTEUMA 178 PÖYTÄKIRJA 9/2014 175 Rakennus - ja ympäristölautakunta 9.12.2014 AIKA 9.12.2014 klo 18.30-20.50 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 9 / 2012. Kurki Leena Mäkinen Veikko Salonen Kirsi Kuparinen Ilpo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 9 / 2012. Kurki Leena Mäkinen Veikko Salonen Kirsi Kuparinen Ilpo VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 9 / 2012 Kokousaika Tiistai 6.11.2012 klo 19.00 22.00 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

Liite /ympltk

Liite /ympltk RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 25 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2018 ASIA HAKIJA Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylitys Suomenselän Jauhemaalaus Oy Eeliksentie 6 34870 Visuvesi Kunta

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 7 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 7 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 7 / 2012 Kokousaika Tiistai 4.9.2012 klo 19.00 21.35 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Liite /ympltk

Liite /ympltk RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 27 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2018 ASIA HAKIJA Kaavasta poikkeaminen, käyttötarkoituksen muutos Jani ja Sari Aalto Petäjäkuja 3 O 34600 Ruovesi Rakennuspaikan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 6 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 6 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 6 / 2012 Kokousaika Tiistai 26.6.2012 klo 19.00 21.47 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

253 Poikkeamishakemus tilalle Sarkainniemi , Hirviniemenranta 41, talousrakennuksen rakentaminen. Valmistelija / lisätiedot: Hastio Pia

253 Poikkeamishakemus tilalle Sarkainniemi , Hirviniemenranta 41, talousrakennuksen rakentaminen. Valmistelija / lisätiedot: Hastio Pia Tampere Ote pöytäkirjasta 19/2018 1 (5) 253 Poikkeamishakemus tilalle Sarkainniemi 837-501-3-57, Hirviniemenranta 41, talousrakennuksen rakentaminen TRE:6558/10.03.01/2018 Valmistelija / lisätiedot: Hastio

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 57

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 57 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 54 Rakennus - ja ympäristölautakunta 07.05.2019 AIKA 07.05.2019 klo 19:00-20:32 PAIKKA Tekninen toimisto; Kestintie 3, 37370 Vesilahti (Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Liite /ympltk

Liite /ympltk RUOVEDEN KUNTA 28 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2018 ASIA HAKIJA Kaavasta poikkeaminen, käyttötarkoituksen muutos Perustettava As Oy Ruoveden Suppa Marko Mäkelä Mäkimetsäntie 9, 60420 Seinäjoki Rakennuspaikan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 131

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 131 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 128 Rakennus - ja ympäristölautakunta 10.09.2013 AIKA 10.9.2013 klo 19:00 20:35 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA Rakentamisen poikkeuslupa HAKIJA HAKEMUS Tuominen Jani Rengintie 4 33470 Ylöjärvi Rakennuspaikan osoite: Paarlammintie

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 126. Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 95 56 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 96

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 126. Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 95 56 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 96 Rakennus - ja ympäristölautakunta 27.08.2013 AIKA 27.8.2013 klo 19:00 23:20 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 95 56 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 57

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 57 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2019 54 Rakennus - ja ympäristölautakunta 30.04.2019 AIKA 07.05.2019 klo 19:00 - PAIKKA Tekninen toimisto; Kestintie 3, 37370 Vesilahti (Narva) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

POIKKEAMISPÄÄTÖS. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

POIKKEAMISPÄÄTÖS. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Sivu 1 Hakija Nimi Kiinteistö Oy Pyhävedenranta Lähiosoite PL 76 Postitoimipaikka 52700 MÄNTYHARJU Rakennuspaikka Kunta Mäntyharju Kaupunginosa / kylä Kyttälä RN:o 14:2 Kiinteistötunnus 507-413-0014-0002

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 5 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 5 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 5 / 2012 Kokousaika Tiistai 29.5.2012 klo 19.00 20.48 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Iitin kunta Pöytäkirja 3/2016 39 Kaavoitustoimikunta 14.03.2016 Aika 14.03.2016 klo 18:00-18:24 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Laitinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 90 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 153

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 90 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 153 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 150 Rakennus - ja ympäristölautakunta 4.11.2014 AIKA 4.11.2014 klo 19:00 19:50 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 90 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00 28.11.2018 1 (7) Kokousaika ke 28.11.2018 kello 16:00-17:00 Kokouspaikka Lottalan kahvihuone Osallistujat Ala-Katara Severi Puheenjohtaja Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Markus Varapuheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (5) 161 Suunnittelutarveratkaisuhakemus (Konala, Paperitie 1) HEL 2016-013152 T 10 04 02 Ksv 5045_29, Rakvv 32-2954-16-S Päätös päätti hyväksyä Oy Teboil Ab:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 20.5.2010 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3588/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3588/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 158 Asianro 3588/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-405-26-107 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 32/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7174/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 32/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7174/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 32/2016 1 (1) 357 Asianro 7174/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-405-5-9 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2012 1 (8) 464 Poikkeamishakemus (Lauttasaari, Vattuniemenkuja 6) HEL 2012-012801 T 10 04 01 Rakvv 31-2875-12-S 19.9.2012 Päätös päätti hyväksyä Valion Eläkekassan poikkeamishakemuksen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5/2018 1 (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.2.2018 Rakennusvalvontapäällikkö on 15.2.2018 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 20.2.2018,

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1/2018 1 (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 04.01.2018 Rakennusvalvontapäällikkö on 04.01.2018 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 1 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 9.1.2018,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen Kangasniemi Pöytäkirja 2/2016 1 (10) Aika 26.04.2016, klo 15:01-15:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen.

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen. Kunnanhallitus 186 18.06.2013 Poikkeamislupapäätös Anu ja Tero Ruotsalaiselle 171/10.03/2013 KHALL 186 Rakennustarkastaja Hakija Anu ja Tero Ruotsalainen Rinkkatie 16 87700 Kajaani Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7033/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7033/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 34 Asianro 7033/10.03.00.01/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua tilalla 410-7-95 Kotikumpare, Haminanlahti Yleiskaavajohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 88. Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 90 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 91

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 88. Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 90 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 91 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 88 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.06.2015 AIKA 9.6.2015 klo 19:00-19:14 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 )

Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 ) Kunnanhallitus 209 15.06.2015 Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 ) 3777/11.111/2015 KHALL 209 Hakija Nimi Teija

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta. Hakemus on jätetty

Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta. Hakemus on jätetty Ympäristölautakunta 145 12.10.2016 Ympäristölautakunta 169 14.12.2016 Ympäristölautakunta 31 08.03.2017 Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö 78-401-9-85 / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (8) 277 Poikkeamishakemus (Länsisatama, Saukonpaadenranta 22/20) HEL 2013-006478 T 10 04 01 Rakvv 20-984-13-S 7.5.2013 Päätös päätti hyväksyä Lemminkäinen Talo Oy:n

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Aika 23.03.2016, klo 16:30-16:46 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Laskujen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA 5/ YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET TALOUSARVION TOTEUMA 74 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 89

VESILAHDEN KUNTA 5/ YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET TALOUSARVION TOTEUMA 74 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 89 VESILAHDEN KUNTA 5/2018 67 AIKA 5.6.2018 klo 19:00-22:10 PAIKKA Tekninen toimisto; Kestintie 3, 37370 Vesilahti (Narva) Otsikko Sivu 37 69 38 70 39 YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2018 71 40 TALOUSARVION

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ ( 16) Rakennus- ja ympäristölautakunta Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ ( 16) Rakennus- ja ympäristölautakunta Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2019 1 ( 16) Aika 02.04.2019, klo 17:03-17:28 Paikka Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Käsitellyt asiat 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Rakennuslautakunta POIKKEAMISPÄÄTÖS. Hakija. Rove Kirsti Kaitalahdenranta ESPOO. Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka

Mäntyharjun kunta Rakennuslautakunta POIKKEAMISPÄÄTÖS. Hakija. Rove Kirsti Kaitalahdenranta ESPOO. Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Sivu 1 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Kunta Kortteli Rove Ilkka Rove Kirsti Kaitalahdenranta 5 02260 ESPOO Mäntyharju 2 Tontti 1 Kaupunginosa / kylä Hietaniemi RN:o 2:203 Tilan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella VAASAN KAUPUNKI Kaavoitus HAKEMUS KAI.IPUNK Kaavoitus X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella Poikkeaminen MRL (171-174

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65. Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 68

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65. Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 68 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Rakennus - ja ympäristölautakunta 29.04.2015 AIKA 5.5.2015 klo 19:00-21:35 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot