Sotilaskuljettajakoulutus ja liike-elämän kuljettajapula Jouni Juntunen Vesa Autere Mari Juntunen Timo Saarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sotilaskuljettajakoulutus ja liike-elämän kuljettajapula Jouni Juntunen Vesa Autere Mari Juntunen Timo Saarinen"

Transkriptio

1 Sotilaskuljettajakoulutus ja liike-elämän kuljettajapula Jouni Juntunen Vesa Autere Mari Juntunen Timo Saarinen Kyselytutkimukset varusmiehille ja kuljetusyrittäjille Tammikuu 2009

2 Sisällys: 1 JOHDANTO AINEISTON KUVAUS JA ANALYSOINTIMENETELMÄT AINEISTON ANALYYSI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT YLEISKUVAUS VARUSMIESTEN VASTAUKSISTA YLEISKUVAUS KULJETUSYRITTÄJIEN VASTAUKSISTA KOKONAISTYYTYVÄISYYS AINEISTON JATKOANALYYSIT YHTEENVETO LIITTEET... 26

3 2 1 JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä Suomen puolustusvoimien (PV), erityisesti Karjalan Prikaatin huoltopataljoonan (KARHP) ja Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK), Suomen kuljetus ja logistiikka (SKAL) ry:n sekä Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan toimesta. Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on kehittää ymmärrystä ja valmiuksia sotilaskuljettajien joustavammalle siirtymiselle varusmiespalveluksen jälkeen työskentelemään kuljetusalalle. Lisäksi on tutkittu myös muita asiaan kuuluvia ja ajankohtaisia aiheita, kuten esimerkiksi varusmiesten mielikuvaa Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksesta sekä kuljetusalan yleisiä näkymiä. Kuljettajakoulutus on puolustusvoimissa muuttumassa. Muutoksia aiheuttaa uusi ammattipätevyysdirektiivin voimaantulo, sekä ajokorttidirektiivin muutos. Kumppanuushankkeet muiden kuljettajakoulutusta antavien yritysten kanssa lisääntyvät, ja puolustusvoimien oma liikenneopettajahenkilöstö eläkkeelle siirtymisen myötä vähenee. Puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan saavuttaa vuositasolla yli 20% varusmiehistä. Puolustusvoimissa suoritetun kuljettajatutkinnon perusteella ja vaaditun ajokokemuksen täyttyessä kotiuttamispäivään mennessä puolustusvoimista annetaan joko C-luokan tai CE-luokan kuljettajantutkintotodistus riippuen suoritetusta kuljettajatutkinnosta. Todistuksella voi hakea joko BC-luokan tai BECE-luokan siviiliajokorttia riippuen suoritetusta kuljettajatutkinnosta. Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksen mukaan puolustusvoimat on maamme suurin raskaan ajoneuvon (ajokorttiluokka BECE) kuljettamiseen tähtäävään koulutuksen antaja. Vastaavasti tarkasteltaessa puolustusvoimien antamaa turvallisen ajamisen koulutusta ja koulutusta kuljettajan ammatissa toimimiseen, sijoittuu puolustusvoimat vertailtavien koulutuksen antajien häntäpäähän. Kuljettajakoulutus annetaan 14 eri joukko-osastossa ympäri suomea. Kuljettajakoulutus on olennainen osa Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää ja se järjestetään siten, että se tukee mahdollisimman hyvin varusmiesaikaista palvelua ja joukko-osaston joukkotuotantoa. Uusi koulutusjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2009

4 3 ensimmäisestä saapumiserästä alkaen. Kaikkien vähintään C-luokan moottoriajoneuvon koulutettavien palvelusaika on 362 vuorokautta. Tässä raportissa on aineiston kuvaileva analyysi ja raportti tullaan päivittämään tutkimusraportiksi, kunhan aineistosta tehdyt tieteelliset analyysit on kvalifioitu. Tutkimusaineistosta on jo tehty tieteellisiä julkaisuja ja niitä on tarkoitus jatkaa soveltuvin osin. Tällä hetkellä Puolustusvoimien aineistosta on tieteellisissä konferenssissa hyväksyttynä tai prosessissa kolme paperia (Ahonen et al. 2008) ja SKAL aineiston osalta syvällisemmät analyysit ovat aluillaan. Tässä raportissa esitellään aineistoa yleisemmällä tasolla kokonaisuudessaan, mutta joitakin kyselyiden osioita on jätetty pelkästään tieteellisiin tutkimusraportteihin, koska niiden tulokset eivät ole vielä valmiit. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä sotilaskuljettajakoulusta kehitettäessä sekä kuljetusalan tulevaisuuden näkymiä kartoitettaessa. Lisäksi tutkimus mahdollistaa tutkimuksessa käytetyn lähestymistavan soveltamisen myös muille julkisen sektorin ja liike-elämän yhteistyön kehittämiseen tarkoitetuissa tutkimuksissa, koska tieteelliset analyysit osoittivat liike-elämässä käytettyjen mittareiden olevan valideja myös julkisia organisaatioita tutkittaessa (Ahonen et al, 2008). Tuloksia pyritään myös kuvaamaan tutkimusalueiden lähtökohdista uusien toimintamallien löytämiseksi ja Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen sekä kuljetusalan liiketoiminnan tehostamiseksi. Tutkimus toteutettiin Internetissä Webropol ( tietokoneohjelmistoa hyödyntäen. Varusmiehille tulostettiin paperiversiot kyselystä ja tiedot siirrettiin käsin analysointiohjelmistoihin. SKAL:n jäsenille lähetettiin kahdesti sähköpostia, jossa pyydettiin, että vastaajat kävisivät Internetissä vastaamassa kyselyyn. Puolustusvoimien osalta kohderyhmä (Karjalan Prikaatin sotilaskuljettajina toimivat varusmiehet) koostui 367 henkilöstä ja vastauksia saatiin 247 kappaletta. Vastausprosentti oli näin ollen 67,3. SKAL:n osalta kohderyhmä oli 2604 kuljetusyrittäjää ja vastauksia saatiin 460 kappaletta. Vastausprosentti oli SKAL:n osalta 17,67. Koska vastausprosentit olivat todella hyviä, SKAL:n osalta vastaukset on perusteltua yleistää kertomaan kuljetusyrittäjien näkemyksiä, mutta

5 4 PV:n osalta on huomioitava aineiston koostuvan pelkästään yhden varuskunnan varusmiehistä. Tutkimusryhmä koostui neljästä henkilöstä. Jouni Juntunen työskentelee Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa logistiikan pääaineessa ja suorittaa tohtorin tutkintoon tähtääviä opintojaan. Jouni Juntusen erikoisalana ovat tehokkaat yritysrakenteet logistiikkapalveluiden tuotannossa, rakenneyhtälömallinnus tutkimusmenetelmänä, simulointi tarjontaketjujen analysointimenetelmänä sekä maantiekuljetukset. Majuri Vesa Autere työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulussa ja suorittaa siellä tohtorin tutkintoon tähtääviä opintojaan. Autereen erikoisalana ovat logistiikan strateginen johtaminen, sotilaslogistiikka ja sotilaskuljetukset. Mari Juntunen työskentelee Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunnassa markkinoinnin laitoksella ja suorittaa tohtorin tutkintoon tähtääviä opintojaan. Mari Juntusen erikoisaloja ovat yritysbrändäys, yrityksen uudelleenbrändäys ja markkinointiviestintä. Mari Juntunen on tutkimuksissaan kiinnostunut erityisesti pienistä yrityksistä. Everstiluutnantti Timo Saarinen työskentelee Maavoimien esikunnan logistiikka-osastolla. Saarisen erikoisaloja ovat logistiikka strategia ja logistiikan koulutus. Lisäksi tutkimuksesta kuuluu kiitokset Karjalan Prikaatin varusmiehille ja kuljetusyrittäjille, jotka uhrasivat aikaansa vastatakseen tutkimukseemme. Tutkimusryhmä haluaa kiittää myös SKAL:n Heikki Huhananttia ja Kirsi Heikkilää sekä Karjalan Prikaatia, jotka avustivat merkittävästi tutkimuksen ideoinnissa ja toteutuksessa. Suurin kiitos menee kuitenkin SKAL:n logistiikkapäällikkö Sakari Backlundille, ilman hänen apuaan tutkimusta ei olisi voitu toteuttaa näin laajana. Erityisen kiitoksen myöntämästään tuesta ansaitsee myös Kuorma-autoliikenteen Volvo-säätiö. Tutkimus etenee johdannon jälkeen lukuun kaksi, jossa kerrotaan kohderyhmän valinnan perusteet sekä kuvaillaan tutkimusaineisto yleisiltä ominaisuuksiltaan. Tästä edetään lukuun kolme, jossa tutkimuksen kysymykset on käyty läpi ja analysoitu soveltuvin osin. Saadut tulokset on koottu seuraavaan, eli yhteenvetolukuun. Yhteenvedon jälkeen tutkimuksesta löytyy lähdeluettelo sekä liitteet.

6 5 2 AINEISTON KUVAUS JA ANALYSOINTIMENETELMÄT Tutkimus oli siis kaksiosainen kyselytutkimus, joka kohdennettiin Karjalan Prikaatin varusmiehille sekä SKAL:n jäseninä oleville kuljetusyrittäjille. Kysely koostui pääosin 7-portaisista Likert-asteikollisista monivalintakysymyksistä. Kyselyt olivat suunnattu kahdelle eri kohderyhmälle, mutta pidettiin soveltuvin osin identtisinä. Kohderyhmät saatiin ensimmäiseen kyselyyn Karjalan Prikaatin ja toiseen kyselyyn SKAL:n toimesta. Puolustusvoimien osalta kohderyhmä (Karjalan Prikaatin sotilaskuljettajina toimivat varusmiehet) koostui 367 henkilöstä ja vastauksia saatiin 247 kappaletta. Vastausprosentti oli näin ollen 67,3. Puolustusvoimien kysely suoritettiin keväällä SKAL:n osalta kohderyhmä oli 2604 kuljetusyrittäjää ja vastauksia saatiin 460 kappaletta. Vastausprosentti oli SKAL:n osalta 17,67. SKAL jäsenille kysely suoritettiin syksyllä Yleisesti voidaan todeta, että tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä sillä varauksella, että varusmiesten osalta vastauksia tuli vain yhdestä varuskunnasta. Aineistoa analyysissä hyödynnettiin Webropol ( tietokoneohjelmistoa. Monivalintakysymysten analysoinnissa hyödynnettiin lisäksi SPSS ( tietokoneohjelmistoa. Syvemmissä analyyseissä on hyödynnetty muun muassa esimerkiksi LISREL ( ohjelmistoa, nämä tulokset kuitenkin puuttuvat tästä raportista. Tässä kuvailevassa raportissa on osa kysymyksistä jätetty tarkoituksella raportoimatta, koska niiden raportoiminen ilman syvempiä analyysejä ei ole tarkoituksen mukaista ja voi olla jopa harhaan johtavaa.

7 6 3 AINEISTON ANALYYSI Tutkimuksessa saatu aineisto on tässä luvussa käyty läpi kysymyksittäin. Keskeiset yhteenvedot löytyvät seuraavasta, eli yhteenveto luvusta. 3.1 Vastaajien taustatiedot Vastaajien taustatiedoista kysyttiin ensimmäisenä maakuntaa. Prosentuaaliset osuudet on esitetty kuvaajassa 1. Varusmiesten osalta vastausten jakaumasta ilmenevät maakunnat, joista pääosa Karjalan Prikaatin palvelukseen astuvista varusmiehistä on kotoisin. Kuvaaja 1. Vastaajien kotipaikka (% vastaajista). Kuljetusyrittäjissä oli henkilöitä, joilla ei ollut minkäänlaista koulutusta (kuvaaja 2). Pelkästään peruskoulun käyneitä oli yli 20 prosenttia. Ammatillinen koulutus oli hyvin yleistä ja ammattikorkeakoulu myös nousi esiin. Sen sijaan lukion ja akateemisen koulutuksen jälkeen yrittäjiksi ryhtyneitä oli kohtuullisen vähän. Varusmiesten osalta jakauma Puolustusvoimien ja kuljetusyrittäjien kannalta on hyvä, koska yli puolet on ammattillisen koulutuksen saaneita. Mielenkiintoista

8 7 jatkoanalysoinnin kannalta on verrata ammattikoulun ja lukion käyneiden mielipiteitä kuljettajakoulutukseen ja kuljetusalalle hakeutumiseen. Kuvaaja 2. Vastaajien koulutustausta (% vastaajista). 3.2 Yleiskuvaus varusmiesten vastauksista. Varusmiesten työkokemus ennen varusmiespalvelusta oli vähäistä, kuten olettaa sopii (kuvaaja 3). Yllättävää oli kuitenkin se, että kuljetusjoukoissa palvelevien varusmiesten työkokemus kuljetusalalta oli huomattavasti vähäisempää kuin työkokemus yleensä. Positiivista vastauksissa on, että koulutuksessa olevilla on yleensä työkokemusta joltakin alalta ennen varusmiespalvelusta. Negatiivista vastauksissa on se, että yli 70 %:lla ei ole työkokemusta kuljetusalalta. Tämä on luonnollista, koska suurin osa varusmiehistä tulee suorittamaan palvelustaan suoraan koulusta ja näin ollen työkokemusta ei ole ehtinyt kertymään.

9 8 Kuvaaja 3. Varusmiesten työkokemus (% vastaajista). Varusmiesten ajokorttiluokat kehittyvät varusmiespalveluksen aikana selkeästi (kuvaaja 4). On selkeästi nähtävissä, että jakauma hyppää yhdellä portaalla ylöspäin varusmiespalveluksen seurauksena. Linja-autonkuljettajaksi Puolustusvoimat kouluttaa kohtuullisen vähän sotilaskuljettajista. Verrattessa ajokorttiluokkia ennen varusmiespalvelusta aikaisempaan työkokemukseen, on huomattavaa C-kortillisten suuri määrä joka ei kuitenkaan näy työkokemuksessa kuljetusalalta. Kuljetusalan kannalta on positiivista, että yli 70% vastanneista saavuttaa ajaokorttiluokan CE varusmiespalveluksen jälkeen. Johtuen EU:n tulevasta ajokorttisäädöksestä, tulevaisuudessa pääosalla varusmiespalvelukseen astuvista on tullessaan vain B luokan ajokortti. Varusmiespalveluksen aikana B luokan ajokortti päivitetään C tai CE luokan ajokortiksi ja samalla annetaan ammattipätevyyskoulutus. Tämä tulee vaikuttamaan koko kuljetusalaan suuresti, eli Puolustusvoimat tuottaa mittavan määrän ammattipätevöityneitä C tai CE luokan kuljettajia yhteiskuntaan.

10 9 Kuvaaja 4. Varusmiesten ajokorttiluokat ennen ja jälkeen palveluksen (% vastaajista). Varusmiesten hakeutumisesta kuljetusalalle kartoitettiin 7-portaisilla Likert kysymyksillä (Kuvaaja 5). Vastauksista käy selkeästi ilmi se, että kuljetusala ei ole ollut nuorten kiinnostuksen kohteena opiskelu vaihtoehtoja mietittäessä. Vastaajien mielipiteiden mukaan kuljetusalaa ei koettu kiinnostavana työnantajana ennen varusmiespalvelusta. Huomiota herättää kuitenkin vastaajien halukkuus hakeutumiseen sotilaskuljettajakoulutukseen. Tämä kiinnostus kuljetusalaan liittyen tulisi myös SKAL:n huomioida ja hyödyntää liikenneyrittäjien kannalta, mielenkiinto kuljetusalaan tulisi saada säilymään.

11 10 Kuvaaja 5. Varusmiesten hakeutumien kuljetusalle. Myös Varusmiesten kokemuksia Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksesta mitattiin 7 portaisilla Likert kysymyksillä (kuvaaja 6). Vastauksista ilmenee varusmiesten positiivinen suhtautuminen annettuun koulutukseen ja sen myötä saavutettuun taitoon toimia sotilaskuljettajana. Vastaajien mielipiteiden mukaan koulutus oli pääsääntöisesti järjestetty hyvin ja vastasi varusmiesten odotuksia koulutuksesta. Kehitettävää vastausten mukaan olisi yksilöiden mielipiteiden kuuntelemisessa, opetusmetodeissa ja ajankäytön tehostamisessa koulutuksen suhteen. Huomiota herättää kuitenkin vastaajien positiivinen palaute saadusta koulutuksesta. Kehitettäviin asioihin tulee hakea parannusta esimerkiksi toimintoja ulkoistamalla ja kehittämällä koulutusmenetelmiä nykyaikaisemmiksi.

12 11 Kuvaaja 6. Varusmiesten kokemukset Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksesta

13 12 Varusmiesten kokemuksia kurssin eri opintojaksoista mitattiin 7 portaisilla Likert asteikolla. Varusmiesten mielipiteet opintojaksoista on esitetty kuvaajassa 7. Vastauksista käy ilmi se, että opintojaksojen toteutukseen ja rakenteeseen oltiin tyytyväisiä. Mielipiteet ensiapukoulutuksen teoriaopetuksesta ja harjoitusten toteuttamisesta poikkesivat muista opintojaksoista ja niihin oltiin vähemmän tyytyväisiä kyselyn mukaan. Ajo-opetukseen ja liikenteen teoriopetukseen oltiin eniten tyytyväisiä. Kuvaajien 6 ja 7 vastaukset ovat epäilemättä hyvin hyödyllisiä Puolustusvoimien kuljettajakoulutusta kehitettäessä ja Puolustusvoimien tulisi ottaa ne huomioon uuden järjestelmän suunnittelussa. Näiltä osin olisi erittäin oleellista laajentaa tutkimusta koskemaan myös muita varuskuntia. Kuvaaja 7. Varusmiesten mielipiteet opintojaksoista. Varusmiesten näkemystä kuljetusalasta työnantaja on raportoitu kuvaajassa 8. Vastauksista ilmenee, että varusmiehet mieltävät kuljetusalan pääosin hyväksi työnantajaksi ja arvioivat oman valmiutensa työskennellä kuljetusalalla varusmiespalveluksen jälkeen hyviksi. Näissä, kuten aiemmissakin vastauksissa käy ilmi varusmiesten puutteelliset tiedot kuljetusalasta työnantajana ja sen

14 13 työllisyystilanteesta tällä hetkellä. Kyselyn mukaan tiedottamiselle ja mainonnalle on selkeä parantamisen paikka kuljetusalalla. Kuvaaja 8. Varusmiesten mielipiteet kuljetusalasta työnantajana. Varusmiesten mielipiteitä kyseltiin myös Puolustusvoimista työnantajana. Vastaukset on esitetty kuvaajassa 9. Kyselyn mukaan kuva puolustusvoimista työnantajana yleisesti ja kuljetustehtävissä ei ole positiivinen varusmiesten keskuudessa. Puolustusvoimilla on selkeä tarve tehostaa rekrytointia ja tiedottamista alalla olevista työmahdollisuuksista sekä entisestään luoda uusia yhä kilpailukykyisempiä työpaikkoja siviilimarkkinoiden rinnalle. Tiedottamisella ja mainonnalla on tässäkin paikkansa. Tässä tulisi huomioida varusmiesten vähäinen työkokemus ja siten rajalliset taidot vertailla eri työnantajia objektiivisesti keskenään.

15 14 Kuvaaja 9. Varusmiesten mielipiteet Puolustusvoimista työnantajana. 3.3 Yleiskuvaus kuljetusyrittäjien vastauksista Yrityskoko kuljetusalalla on erityisen pientä Suomessa. Tämä näkyy myös kyselyyn vastanneiden yritysten taustatiedoista (kuvaaja 10). Prosentuaalisesti yli 80 % yrityksistä on alle 10 liikenneluvallisen ajoneuvon yrityksiä ja yli puolet alle 5 ajoneuvon yrityksiä. Kuvaaja 10. Vastanneiden kuljetusyrittäjien koko (% vastaajista). Toisaalta pienestä yrityskoosta huolimatta kuljetusalalla yritykset ovat toimineet alalla kauan (kuvaaja 11). Tarkemman analysoinnin myötä selvitetään alalla toimivien yritysten kokojakauman ja alalla toimimisen suhde.

16 15 Kuvaaja 11. Yrityksen historia kuljetusalla (% vastaajista). Kyselyssä kartoitettiin myös kuljetusyrittäjien tietämystä Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksesta. Kuvaajassa 12 on esitetty, missä kuljetusyrittäjät ovat suorittaneet oman varusmiespalveluksensa ja mistä he saavat pääasiassa tietoa Puolustusvoimien kuljettajakoulutukseen liittyen (kuvaaja 13). Huomattavaa on, että noin 60 % kuljetusyrittäjistä suoritti asepalveluksensa kuljetusjoukoissa. Tämä on merkittävä havainto, koska näin ollen Puolustusvoimien vaikutus kuljetusalan toimintaedellytyksiin on ollut huomattava jo pitkän aikaa. Kuvaaja 12. Kuljetusyrittäjien varusmiespalvelus (% vastaajista).

17 16 Kuvaaja 13. Kuljetusyritysten tietolähde sotilaskuljettajakoulutukseen (% vastauksista). Kuljetusyrittäjien hakeutumista kuljetusalalle ja kuljetusjoukkoihin on kuvattu kuvaajassa 14. Kuvaaja 14. Kuljetusyrittäjien hakeutumien kuljetusalle.

18 17 Vastaajien ajoneuvokohtainen kuljettajatarve on esitetty kuvaajassa 15. Kuljetusyrittäjiltä kysytiin myös tämänhetkistä arviota työvoiman tarpeesta kuljettajia ajatellen. Siihen kysymykseen oli vastannut 365 yrittäjää, joiden kumulatiivinen kuljettatarve oli 1292 kuljettajaa. Eli kuljetusala tarjoaisi tällä hetkellä välittömästi työpaikan lähes 1300 kuljettajalle. Vastanneiden kesken kuljettajien tarve oli siis keskimäärin 3,5 kuljettajaa per ajoneuvo. Mikäli oletamme, että ne vastaajat, joilla ei ole tarvetta uusille kuljettajille olivat jättäneet vastaamatta kysymykseen, saadaan kuljettajien tarpeeksi keskimäärin 2,8 kuljettajaa per yritys. Kuvaaja 15. Kuljetusyrittäjien keskimääräinen kuljettajatarve per auto (% vastaajista). Kuljetusyrittäjien arvio kuljetusalasta varusmiesten tulevana työnantajana on esitetty kuvaajassa 16. Vastauksista voidaan nähdä, että kuljetusala työnantajana on yrittäjien mielestä hyvä. Kuljetusyrittäjien mielestä alan työllisyystilanteen ja työpaikoista tiedottamisen suhteen ei ole tehty tarpeeksi töitä. Yrittäjien mielestä varusmiehet eivät ole hyvin perillä alan tilanteesta. Sotilaskuljettajakoulutus luo yrittäjien mielestä hyvän pohjan työskennellä alalla ja kokemukset varusmiespalveluksen aikana lisäävät kiinnostusta. Kuljetusalan tulisi hyödyntää Puolustusvoimia markkinoinnissa, positiivisen mielikuvan luomisessa ja rekrytoinnissa.

19 18 Kuvaaja 16. Kuljetusala varusmiesten tulevana työnantajana. Puolustusvoimien merkitys kuljetusalalle kuljetusyrittäjien näkökulmasta on esitetty kuvaajassa 17. Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksen mukaan puolustusvoimat on maamme suurin raskaan ajoneuvon (ajokorttiluokka BECE) kuljettamiseen tähtäävään koulutuksen antaja. Vastaukset tämänkin kyselyn perusteella osoittavat samaa. Vastausten perusteella kuljetusalalla näyttää olevan sama ongelma kuin muillakin logistiikan osa-alueilla eli logistiikan käsitteiden ja ymmärryksen yhtenäisyys. Kuljetusyrittäjät pitävät puolustusvoimia hyvänä yhteistyökumppanina, mutta eivät koe puolustusvoimia merkittävänä kuljetusten tilaajana.

20 19 Kuvaaja 17. Puolustusvoimien merkitys kuljetusalalle. Kyselyssä kartoitettiin kuljettajapulaan liittyvien asioiden lisäksi myös muutamia muita kuljetusalaan liittyviä näkökulmia. Kuljetusyrittäjien näkemyksiä kuljetusalan kehitykseen on esitetty kuvaajassa 18, neuvotteluasemaansa kuljetusten tilaajien suhteen on kuvattu kuvaajassa 19 ja kabotaasiliikenteeseen ja kuljetussopimuksiin liittyviä asioita on esitetty kuvaajassa 20. Kuvaajan 18 mukaan näkymät kuljetusalalla yrittäjien mukaan eivät ole kovinkaan positiiviset ja varsinkin näkemys kuljettajien saatavuudesta on huolestuttava. Kuvaaja 18. Kuljetusalan kehitysnäkymät kuljetusyrittäjien näkökulmasta.

21 20 Kuvaajan 19 mukaan kuljetusyrittäjien nykytilanne ei ole loistava. Koska tiukan kilpailutilanteen vuoksi kuljetusten tilaajien määräysvalta taksoihin on suuri, kuljetusyritykset eivät kykene edes siirtämään kasvaneita kustannuksiaan taksoihin. Näin ollen kuljetusyrittäjien liiketoimintaosaamista tulisi edelleen lisätä, esimerkiksi SKAL:n järjestämillä koulutuksilla. Kuvaaja 19. Kuljetusyrittäjien neuvotteluasema. Kuvaajassa 20 on kartoitettu kuljetussopimuksiin ja kabotaasiliikenteeseen liittyviä seikkoja. Pääosalla vastaajista kuljetussopimuksiin liittyvät klausuulit ovat ajantasalla ja yli 90 prosentilla on voimassa olevat kuljetussopimukset. Kabotaasiliikenteen vaikutusta ei ole koettu vastaajien keskuudessa merkittäväksi.

22 Kabotaasiliikenne ja kuljetussopimukset (% vastaajista). 3.4 Kokonaistyytyväisyys Molemmissa kyselyissä mitattiin vastaajien kokonaistyytyväisyyttä Puolustusvoimien kuljettajakoulutukseen (kuvaaja 21) ja kuljetusalaan (kuvaaja 22). Vastauksista voidaan todeta, että tyytyväisyys puolustusvoimien antamaan kuljettajakoulutukseen on hyvä. Kokonaistyytyväisyys kuljetusalaan on jostakin syystä suurempi varusmiesten kuin kuljetusyrittäjien keskuudessa. Kuvaaja 21. Vastaajien kokonaistyytyväisyys Puolustusvoimien kuljettajakoulutukseen.

23 22 Kuvaaja 22. Vastaajien kokonaistyytyväisyys kuljetusalaan. 4 AINEISTON JATKOANALYYSIT Tutkimusaineistosta on jo tehty tieteellisiä julkaisuja ja niitä on tarkoitus jatkaa soveltuvin osin. Tällä hetkellä Puolustusvoimien aineistosta on jo tieteellisissä konferenssissa hyväksyttynä ja esitettynä kolme paperia (ks. Lähteet) ja SKAL aineiston osalta syvällisemmät analyysit ovat aluillaan. Kun analyysit SKAL osalta ovat valmistuneet, siirrytään vertailevaan analyysiin. Nämä tulokset liitetään tähän raporttiin valmistuttuaan. 5 YHTEENVETO Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää tekijöitä, jotka lisäisivät vuorovaikutusta/yhteensopivuutta puolustusvoimien ja elinkeinoelämässä toimivien kuljettajien välillä. Näin puolustusvoimat nostaisi profiiliaan haluttuna kuljettajien kouluttajana ja saisi siten motivoituneempia varusmiehiä kuljetusjoukkoihin. Lisäksi he turvaisivat kuljettajiensa ammattitaidon säilymistä näiden siirtymisellä kuljetusalalle töihin varusmiespalveluksen jälkeen. Kuljetusyrittäjille tämä tarkoittaisi helpotusta kuljettajapulaan. Tämä taas vaikuttaisi edelleen kuljetusten

24 23 kokonaiskustannuksiin ja sitä kautta koko elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin. Elinkeinoelämän lisäksi kuljetuskustannukset vaikuttavat luonnollisesti suoraan myös kulutushyödykkeiden hintoihin ja sitä kautta kuluttajien hyvinvointiin. Käytännönläheisimpänä tutkimustavoitteena oli selvittää varusmieskuljettajien aikaisemman työkokemuksen vaikutusta heidän kokemaansa soveltuvuuteensa sotilaskuljettajana ja edelleen näiden tekijöiden vaikutusta heidän halukkuuteensa työskennellä kuljettajina varusmiespalveluksen jälkeen. Tutkimuksen toinen tavoite oli selvittää varusmieskuljettajien ja siviilityönantajien tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia tutkimalla varusmieskuljettajien mielikuvaa puolustusvoimista kuljettajakouluttajana ja yksityisistä kuljetusyrityksistä tulevaisuuden työnantajina sekä siviilityönantajien mielikuvaa puolustusvoimista kuljettajien kouluttajana ja varusmiehistä tulevina kuljettajina siviilityönantajien palveluksessa. Hyvin suunnitellut kyselylomakkeet mahdollistivat kahden toisiaan tukevan aineiston keräyksen ilman, että kyselylomakkeesta tuli kohtuuttoman pitkä. Toisaalta tämä aiheutti kuitenkin myös ongelmia, sillä varusmiehet ja kuljetusyrittäjät eivät välttämättä puhu samaa kieltä kaikista asioista. Selvityksen tulokset ovat hyödynnettävissä yritystoiminnassa sekä akateemisessa tutkimuksessa. Tuloksia myös kuvataan uusien toimintamallien löytämiseksi ja logistiikkaan liittyvän liiketoiminnan tehostamiseksi sekä logistiikan toimivuuden parantamiseksi. Tutkimus toteutettiin Internetissä Webropol ( tietokoneohjelmistoa hyödyntäen. Tutkimus oli kyselytutkimus ja kysely kohdennettiin Karjalan Prikaatin varusmiehille sekä SKAL:n jäseninä oleville kuljetusyrittäjille. Tutkimuksen ensisijainen kohderyhmä ovat varusmieskuljettajat. Kohderyhmäksi on harkinnanvaraisesti valittu Karjalan prikaati. Kyseinen prikaati on solminut kumppanuussopimukset kuljettajaopetuksen ja -koulutuksen liikenneopettaja- tai kouluttajapalvelun hankkimiseksi. Sopimukset on tehty Kouvolan Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa liikenneopettajapalveluhankinnasta koskien sotilaskuljettajia, Kouvolan

25 24 Ajokoulutuskeskus Oy:n kanssa koskien sotilaskuljettajakurssin jatko-opetusta eli 2- vaihetta sekä Kotkan ammatillisen koulutuskeskuksen kanssa koskien työkoneenkuljettajille hankittavaa työkoneenkuljettajakoulutusta. Kyseisten toimijoiden keskinäiselle kumppanuudelle asetettu keskeinen tavoite, kuljettajakurssin laadukas toteuttaminen, on ensihavaintojen perusteella toteutunut Karjalan Prikaatissa hyvin. Koulutuspalvelujen tuottajat ovat kehittäneet lisäksi yhteisiä toimintatapoja ja menetelmiä kumppanuuden hengessä siten, että kuljettajaopetus on ollut määrätietoista, ohjeistuksen mukaista ja kustannustehokasta. Tutkimuksen toinen kohderyhmä ovat siviilipuolella toimivat kuljetusyrittäjät. Koska suuri osa varusmieskuljettajista työllistyy sotilaskuljettajakoulutuksensa jälkeen siviilityönantajien palvelukseen, tutkimuksen yhteistyökumppaniksi valittiin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Yhdistys on luvanvaraista kuorma- ja pakettiautoliikennettä harjoittavien kuljetusyrittäjien ja -yritysten sekä logistisia palveluja tarjoavien yritysten elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö. Vastauksista keskeisimpinä asiana nousi esiin puolustusvoimien toiminta merkittävänä kuljettajakouluttajana Suomessa. Johtuen EU:n tulevasta ajokorttisäädöksestä, Puolustusvoimien merkitys tullenee kasvamaan entisestään. Tulevaisuudessa pääosalla varusmiespalvelukseen astuvista on tullessaan vain B luokan ajokortti. Varusmiespalveluksen aikana B luokan ajokortti päivitetään C tai CE luokan ajokortiksi ja samalla annetaan ammattipätevyyskoulutus. Tämä tulee vaikuttamaan koko kuljetusalaan suuresti, eli Puolustusvoimat tuottaa mittavan määrän ammattipätevöityneitä C tai CE luokan kuljettajia yhteiskuntaan. Kuljetusalan tulisi hyödyntää Puolustusvoimia markkinoinnissa, positiivisen mielikuvan luomisessa ja rekrytoinnissa. Käytännön toimintana voisi olla esimerkiksi rekrytointi päiviä tai varusmiehille suunnattuja tietoiskuja ja työpaikkailmoituksia varuskunnissa.

26 25 Lähteet Ahonen, M, Juntunen, J, Autere, V, & Saarinen, T. (2008) The Corporate Character Scale in the Finnish Military Context. Australian & New Zealand Marketing academy Conference ANZMAC, December 1st - 3rd, 2008, Sydney, Australia. WIP Ahonen, M, Juntunen, J, Autere, V, & Saarinen, T (2008a) Brand personality of the military driving school. Military recruits' perspective. Paper accepted for presentation at the Military Logistics Symposium, December 4th-5th, 2008, Stockholm, Sweden. WIP Autere, V, Juntunen, J, Ahonen M & Saarinen, T (2008) Military forces as a logistics instructor, a case of truck drivers. Paper accepted for presentation at the Military Logistics Symposium, December 4th-5th, 2008, Stockholm, Sweden.

27 26 LIITTEET Liite 1, Kysely varusmiehille

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33 Liite 2. Kysely kuljetusyrittäjille

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Inskomkapt Ilmo Suurnäkki ADR-seminaari 11.5. Esityksen sisältö Logistiikka operaatioiden mahdollistaja 1. Puolustusvoimien intressit kuljettajakoulutukseen 2. Nykytilanne

Lisätiedot

SKAL-PV yhteistoimintatilaisuus 24.5.2013

SKAL-PV yhteistoimintatilaisuus 24.5.2013 Pääesikunta Logistiikkaosasto SKAL-PV yhteistoimintatilaisuus 24.5. Inskomkapt Ilmo Suurnäkki Koulutus on kuljetusalan megatrendi Pääkirjoitus 1/2008 Puolustusvoimien vahva panos ja aktiivinen asenne kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Intistä ammattiin! www.ilmavoimat.fi

Intistä ammattiin! www.ilmavoimat.fi Ilmavoimien erikoisjoukkokoulutus Intistä ammattiin! Velvollisuudesta ammatti? Palveluspaikka voi olla tuleva työpaikkasi. Varusmiespalvelus on väylä aliupseerin ja upseerin ammattiin. Hakeutumalla erikoisjoukkoihin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Sote-ilmapuntari. Sote-maakuntauudistuksen vaikutukset yritysten nykyiseen ja tulevaan toimintaan. Soili Vento/ Entresote hanke

Sote-ilmapuntari. Sote-maakuntauudistuksen vaikutukset yritysten nykyiseen ja tulevaan toimintaan. Soili Vento/ Entresote hanke Sote-ilmapuntari Sote-maakuntauudistuksen vaikutukset yritysten nykyiseen ja tulevaan toimintaan Soili Vento/ Entresote hanke Vastaajastatistiikka - kaikki vastaajat Vastaajaryhmä Linkin avanneet Vastaamassa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia AIKUISKOULUTUS KANTAA JHL:n koulutuspoliittinen seminaari Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin verkkokyselynä 26.11. 7.12.2018 Vastaajiksi kutsuttiin satunnaisotannalla

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Liikenteen palveluista annetun lain kolmas vaihe. Kuuleminen perustuslakivaliokunnassa

Liikenteen palveluista annetun lain kolmas vaihe. Kuuleminen perustuslakivaliokunnassa Liikenteen palveluista annetun lain kolmas vaihe Kuuleminen perustuslakivaliokunnassa 27.11.2018 Liikenteenpalveluista annetun lain kokonaisuus Asiakas keskiössä Kaikki liikennemuodot Liikenne palveluna

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1 Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK 2018 3/14/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen18 29

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013:

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: Kuljetusten kysyntä laahaa, kuormaautokauppa vilkastunut - Kolmannes yrityksistä tunnistaa kuljettajapulan, alalla työllistytään tuttujen välityksellä Tiedotustilaisuus 4.9.2013

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 1.2.2019 AJANKOHTAISIA KEHITTÄMISTOIMIA EHOKS tietovaranto henkilökohtaistamisen tueksi Pedagogisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin Työ 2030 -kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018 Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin 14.8. 31.8.2018 TAUSTATIEDOT 2052 62 % 80 % 50 % 50 % :lla henkilöä vastasi kyselyyn kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO Hankintatoimen tila ja kompetenssit globaalissa vertailussa Tausta Hankintatoimessa ammattiostajien rooli on muuttunut Hankintatoimi on osa liiketoimintaosaamista

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Loimaan mielikuvatutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista-

Loimaan mielikuvatutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista- Loimaan mielikuvatutkimus 2018 -Yhteenveto tutkimustuloksista- 1 Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ymmärrystä Loimaan kaupungin vetovoimasta ja elinvoimasta asuin- ja työpaikkakuntana. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kartoitus Rauman kaupallisen keskustan kaupan ja palvelujen tilanteesta ja kehittymisestä Rauman Yrittäjät ry Aamukahvitilaisuus 12.6.

Kartoitus Rauman kaupallisen keskustan kaupan ja palvelujen tilanteesta ja kehittymisestä Rauman Yrittäjät ry Aamukahvitilaisuus 12.6. Kartoitus Rauman kaupallisen keskustan kaupan ja palvelujen tilanteesta ja kehittymisestä 2018 Rauman Yrittäjät ry Aamukahvitilaisuus 12.6.2018 Työn Tausta Samankaltainen tutkimus tehty kaksi kertaa aikaisemmin,

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 #tulevaisuudenpeloton Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 Opiskelijakyselyn tulokset Taustatiedot Kysely toteutettiin ajalla 20.3.-8.4.2018 Vastaajia 2055 Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄRJESTÖKYSELYN 2018 KESKEISIMPIÄ TULOKSIA

ETELÄ-SAVON JÄRJESTÖKYSELYN 2018 KESKEISIMPIÄ TULOKSIA ETELÄ-SAVON JÄRJESTÖKYSELYN 2018 KESKEISIMPIÄ TULOKSIA Etelä-Savon yhdistykset tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä monipuolisesti Järjestöt Etelä-Savo -hankkeen järjestökyselyssä kohderyhmänä

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN UUDISTUKSEN TOTEUTUMINEN PANSSARIPRIKAATISSA

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN UUDISTUKSEN TOTEUTUMINEN PANSSARIPRIKAATISSA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN UUDISTUKSEN TOTEUTUMINEN PANSSARIPRIKAATISSA EUK:n tutkielma Kapteeni Henrikki Haapamäki Esiupseerikurssi 62 Maasotalinja Huhtikuu 2010 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Puhtausala kiinnostavaksi hanke

Puhtausala kiinnostavaksi hanke Puhtausala kiinnostavaksi -hanke 1.3.2019 28.2.2021 Puhtausala kiinnostavaksi hanke mukana Taitaja2019 Joensuu ammattitaidon SM-kisoissa 21. 23.5.2019 Puhtausala kiinnostavaksi hankkeen perustietoja Hanke

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS MAASEUDULLA UUSIA TUULIA PALVELUTUOTANTOON?

YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS MAASEUDULLA UUSIA TUULIA PALVELUTUOTANTOON? YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS MAASEUDULLA UUSIA TUULIA PALVELUTUOTANTOON? Kysely Etelä-Pohjanmaan vapaa-ajan asukkaille Ruralia-instituutti 2018 1 OSA 5: JOHTOPÄÄTÖKSET Ruralia-instituutti 2018 2 JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Ammattipätevyyslainsäädäntö

Ammattipätevyyslainsäädäntö Kuljettajien ammattipätevyys Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyyslainsäädäntö Laki 273/2007 Asetus 640/2007 Myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja Okm kirje 2015 OKM/232/531/2015 Trafi jatkokoulutuksen

Lisätiedot

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY / KULJETTAJATUTKIMUS 2008 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa

Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa Peimarin koulutuskuntayhtymä Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti syksyllä 2017 Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta

Lisätiedot

Page 1 of 8 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:07 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

KULJETUSYRITTÄJIEN ASENTEET TYÖURIEN PIDENTÄMISEEN

KULJETUSYRITTÄJIEN ASENTEET TYÖURIEN PIDENTÄMISEEN SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 KULJETUSYRITTÄJIEN ASENTEET TYÖURIEN PIDENTÄMISEEN www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Lahtelaisten liikkuminen ja siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sekä erilaisten taustatekijöiden vaikutus näihin

Lahtelaisten liikkuminen ja siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sekä erilaisten taustatekijöiden vaikutus näihin Lahtelaisten liikkuminen ja siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sekä erilaisten taustatekijöiden vaikutus näihin CitiCAP hankkeessa kerättiin tietoa henkilöiden liikkumisesta Moprimin kehittämän kännykkäsovelluksen

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/ TUTKINTOTYYTYVÄISYYS TYÖURAN NÄKÖKULMASTA YLIOPISTO-OPINTOJEN KEHITTÄMÄT VALMIUDET SUHTEESSA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Tarja Tuononen, KM, tohtorikoulutettava, Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) Tuukka Kangas,

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot