XLVI Asianajajapäivät Havaintoja hallituksen vastuukysymyksistä suoritettujen erityistarkastuksien valossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XLVI Asianajajapäivät 10.1.2014. Havaintoja hallituksen vastuukysymyksistä suoritettujen erityistarkastuksien valossa"

Transkriptio

1 XLVI Asianajajapäivät Havaintoja hallituksen vastuukysymyksistä suoritettujen erityistarkastuksien valossa RSM Auditsum Oy; KHT yhteisö KHT Seppo Suontausta

2 Erityistarkastuksen tarkoitus Selvittää velallisen insolvenssimenettelyä edeltävää toimintaa velkojien etujen turvaamiseksi ja tuottaa tietoa pesänhoitajan, selvittäjän ja velkojien päätöksentekoa varten. Tarkastuskertomuksen perusteella selvittäjän, pesänhoitajan ja velkojien tulisi pystyä arvioimaan takaisinsaantimahdollisuudet, velallisen rikosten ja kirjanpitorikosten olemassaolo sekä osakeyhtiöoikeudellisten vastuuperusteiden olemassaolo Lisäksi selvitetään mahdollisesti muita erikseen sovittuja asioita esimerkiksi rahoituksen käyttöä, valvontojen oikeellisuutta, vireillä oleviin riita asioihin liittyen tai velallisyhtiön saneerauskelpoisuutta

3 Osakeyhtiölain mukaiset kanneperusteet erityistarkastuksissa Kanteiden määrä lisääntynyt ja yhtiöoikeudellisten kysymysten merkitys kasvanut insolvenssimenettelyissä, kanteita ajetaan usein takaisinsaantikanteiden rinnalla Kanteiden nostoon liittyvät määräajat pitkiä Tuottamusolettama soveltuu useisiin tapahtumiin Säännösten laveus ja toisaalta kanteen lopputuloksen ennakoitavuus vaikeaa oikeuskäytännön rajallisuuden vuoksi Perusteellinen kanteen esivalmistelu ja kanteen harkittu kohdistaminen tärkeää

4 Tyypillisiä osakeyhtiöoikeudellisia asiakokonaisuuksia erityistarkastuksissa 1. Varojen hankinta: Yhtiön saamaan oman pääomanehtoiseen rahoitukseen liittyvät havainnot (esim. apportti, pääomalainat, osakemerkintöjen maksu, svop sijoitukset) 2. Varojen käyttö: a) Huolellisuusvelvollisuuden ja toiminnan tarkoituksen noudattaminen, toimivallan ylittäminen, tilinpäätösinformaation oikeellisuus, sisäinen valvonnan järjestämisen tai valvonnan laiminlyönti b) Muut erityiskysymykset; esimerkiksi omien osakkeiden hankinnan rahoitus (OYL 13:10) ja osakepääoman menettämisestä tehtävän rekisterimerkinnän laiminlyönti (OYL 20:23) 3. Varojenjako: a) Osakeyhtiölain sallimat moninaiset tavat jakaa varoja b) Varomaton luoton tai vakuuksien antaminen

5 Ketkä voivat joutua vastuuseen OYL:n mukaisissa kanneperusteissa? 1. Hallitus 2. Toimitusjohtaja 3. Hallintoneuvosto, yhtiökokouksen puheenjohtaja, osakkeenomistaja, selvitysmies ja varajäsenet 4. Osakeyhtiön tilintarkastajat Tilintarkastajan vastuu toteutuu ensisijaisesti TTL:n, OYL:n tai yhtiöjärjestyksen vastaisella tai muuten huolimattomalla tilintarkastuslausunnon antamisella tai muun lausunnon antamisella (OYL 22:4 ja TTL 51) Ei kuitenkaan tosiasialliset toimijat, neuvonantajat, hallituksen tarkkailijajäsenet, muu ylin johto

6 Riskin hallitsemiskeinoja hallitukselle epävarmassa tilanteessa Yhtiön taloudellisen tilanteen seuraamisen tärkeys korostuu; tulonodotusten dokumentointi Osakkeenomistajien, velkojien ja sopimuskumppaneiden yhdenvertainen kohtelu sekä riittävän avoin velkojien informointi Kritiikille alttiiden tilinpäätösratkaisujen välttäminen ja tehtyjen ratkaisujen dokumentointi Aktivoinnit, arvonkorotukset, laskennalliset verosaatavat, arvostuskysymykset ja tilinpäätöksen vastuutietojen oikeellisuus Tulkinnanvaraiseksi jäävät pääomalainat, konserniavustukset ja SVOP sijoitukset Säännösten, rahoitussopimusten ja velkakirjaehtojen hyvä tuntemus

7 Huomioitavia asioita: Konserniin kuuluva yhtiö on kuitenkin lähes poikkeuksetta itsenäinen oikeussubjekti omine oikeuksineen ja velvollisuuksineen: Konserni intressiä ei tunnisteta säännöksissä (KKO 2006:90, 2004:69 ja 115) Emolta tyttärelle annetut lainat/takaukset/konserniavustukset ym. helpommin perusteltavissa Panttauspäätösten ja panttaussitoumusten tarkkuus ja asianmukaisuus Tiedostamaton varojen lainaaminen tai velkaantuminen muille konserniyhtiöille Yrityskiinnitysvelkojien aseman huomioon ottaminen Sulautumisella/jakautumisella voidaan vaarantaa velkojen maksu

8 Yhtiön varojen vähentyminen OYL 20:23 Jos oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri ilmoitus. Pääomalaina luetaan laskelmassa omaksi pääomaksi. omaan pääomaan lasketaan pääomalainan lisäksi myös poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset yhtiön omaisuus saadaan arvostaa erityistä varovaisuutta noudattaen kirjanpitoarvoa korkeampaan arvoon, jolloin muun muassa laskennallinen verovelka ja myyntikulut otettava huomioon Kanneoikeus velkojalla ei konkurssipesällä (KKO 2012:65)

9 Oman pääoman menettäminen, HHO Nro 1798 vahingonkorvaus Kyse mm. siitä, milloin yhtiön opo ollut menetetty, onko hallitus havainnut tai olisiko hallituksen pitänyt havaita opon menettäminen ja onko hallitus toiminut tämän jälkeen huolellisesti. Hovioikeuden kuulemien asiantuntijoiden mukaan Viipymättä = 1 3 kuukautta aikaa Hallituksen tietoisuuden oman pääoman riittävyydestä on oltava jatkuvaa ja tämä velvollisuus korostuu tilanteen ollessa kriittinen. Hallitus on ollut tietoinen oman pääoman kriittisyydestä tilinpäätöksen 2007 allekirjoittamisesta alkaen. Lisätietoa tappiollisuudesta hallitus on saanut välitilinpäätöksestä Hallituksella on ollut viimeistään alkaen velvollisuus olla selvillä oman pääoman tilanteesta ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Hallituksen jäsenet eivät ole osoittaneet menetelleensä huolellisesti kuten OYL 22:1,3:ssa edellytetään vahingonkorvausvastuusta vapautuakseen ja ovat siten velvolliset korvaamaan sen jälkeen syntyneen vahingon, jonka heidän tuottamuksellisesta menettelystä osoitetaan aiheutuneen yhtiön velkojille.

10 Varojenjako OYL:n mukaan Aineelliset ja muodolliset edellytykset OYL 13:3 viimeksi vahvistettu tilinpäätös OYL 8:3 tilinpäätöksen laatiminen OYL 8:1.1 jako sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan OYL 13:1 ja 13:6.4 jakotavat (+ OYL 13:8 9) OYL 13:5 tasetesti OYL 13:2 maksukykyisyystesti OYL 13:6.1 ja 2 päätöksenteko OYL 14:2 5 milloin velkojiensuojamenettelyä noudatetaan OYL 13:4 velvollisuus varojen palauttamiseen (laiton varojenjako) OYL 13:10 omien osakkeiden hankinnan rahoituksen kielto

11 OYL 13:2: Maksukykyisyystesti Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Kriittinen ja ei kriittinen varojenjako tilanne Varojen jaon suuruudella on merkitystä maksukyvyn arvioinnissa Selviytyykö yhtiö erääntyvistä velvoitteistaan oikea aikaisesti ja määräisesti näköpiirissä olevan lähitulevaisuuden? Maksuvalmius, vakavaraisuus, kassavirta analyysit, rahoitusmahdollisuudet ja liiketoiminnan olosuhteiden tunteminen Jos em. asiat selvitetty ja dokumentoitu, on todennäköisesti toimittu huolellisesti Tapauskohtainen arviointi, ei oikeuskäytäntöä maksukyvyn sisällöstä osakeyhtiöoikeudellisessa merkityksessä

12 Lähipiirilainat OYL ei sisällä rajoituksia lähipiirilainoille ilmoitettava toimintakertomuksessa (OYL 8:6) lähipiirikäsite (IAS 24) liiketaloudellisen perusteen olemassaolo Lähipiiri: jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai pystyy käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. sama sääntely soveltuu lähtökohtaisesti myös lähipiirin hyväksi annettuihin vakuuksiin vain harvoin on yhtiön edun tai yhtiön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista lainata merkittäviä rahasummia omistajalle tai johdon jäsenelle

13 Lähipiirilainan arviointia 1. oman pääoman säilymisen (OYL 1:3) 2. toiminnan tarkoituksen (OYL 1:5), 3. osakkaiden yhdenvertaisuuden (OYL 1:7) ja 4. johdon huolellisuuden (OYL 1:8) näkökulmista. Lainaehtojen, koron ja riskin tulee olla toimialalle tavanomaisia Lähipiirilainan määrällä, vapaan oman pääoman määrällä ja antajayhtiön taloudellisella tilalla myös merkitystä Esimerkiksi yhtiön liiketoimintaa palvelevan investoinnin tai toimitilan rahoittaminen tai myynnin edistäminen pitkäaikaisin luototuksin Tuloa muuten tuottamattomien, vastaisia investointeja varten tarpeellisten likvidien varojen sijoittaminen

14 Takauksen ja vierasvelkavakuuden sitovuus esimerkki Konsernin rahoitus emoyhtiön C kautta Emon rahoitusta on käytetty tytäryhtiöiden osakkeiden hankintaan ja myös rahoitettu tyttäriä A ja B Tytäryhtiöiden A ja B emon puolesta antamat vierasvelkavakuudet ja takaukset Takausvastuun hyväksyttävä määrä asiantuntijalausunto Yhtiöoikeudellisesti A:n ja B:n emoyhtiön C hyväksi antamat omavelkaiset takaussitoumukset ovat lähtökohtaisesti antajiaan sitovia siihen määrään asti, jonka A ja B olivat insolvenssimenettelyn aloittamishetkellä velkaa päävelalliselle C:lle ja edellä todetun lisäksi takausvastuu voi kattaa A:n ja B:n jakokelpoisen vapaan oman pääoman rajoissa annetut takaukset. Periaate takausvastuun sitovuudesta soveltunee myös takauksiin ja panttauksiin liittyvien mahdollisten takaisinsaantiperusteiden arviointiin. Emon tyttärille antama velkamäärä (rahoitus) määritellään mm. konserniavustuksilla, SVOPsijoituksella sekä A:n tytäryhtiön kautta B:n tyttärelle tulleella rahoituksen määrällä korjattuna Vierasvelkapanttaukset ovat tulkinnallisia ja niihin liittyy mahdollisuus vahingon aiheutumisesta

15 Apporttimaksu OYL 9:12 Jos merkintähinta maksetaan kokonaan tai osittain muulla omaisuudella, tällä ns. apporttiomaisuudella tulee luovutushetkellä olla vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle Osakeantipäätöksessä tulee lisäksi olla selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät Seuraamuksena apporttisäännösten rikkomisesta on käännetty todistustaakka, ts. merkitsijällä on velvollisuus näyttää, että omaisuudella oli maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle ja mahdollinen puuttuva määrä on maksettava yhtiölle rahassa Viimekädessä yhtiön toimielimet voivat joutua vastuuseen vajeesta Esiapportti ja jälkiapportti OYL 9:12:3 Esim. KKO 2001:36

16 Esimerkki ns. peitellystä tai salatusta apportista Osakkeiden merkintähinta maksettiin tappiollisen B:n osakkeiden kauppahintasaatavaa vastaan. Kauppahinnan takaisinsijoittamisesta oli sovittu B:n osakkeiden kaupanteon yhteydessä. Kauppahinta ja maksuhetki samat. Takaisinmaksumenettelyn osuus noin 70 prosenttia B:n osakkeista maksetusta kauppahinnasta. Oikeudellisen asiantuntija arvion mukaan kyse oli peitellystä tai salatusta apporttimenettelystä, jonka estämiseksi OYL 9:12:3 on tarkoitettu. Osakkeiden merkintään olisi tullut soveltaa 9:12 apporttisäännöksiä.

17 Erityistarkastukset Erityistarkastuksessa olemme maamme johtavia tilintarkastustoimistoja. Asiantuntijamme ovat olleet mukana noin erityistarkastuksessa. Viime vuosien aikana olemme suorittaneet vuosittain lähes sata erityyppistä erityistarkastusta. Tarjoamme lisäksi muita monipuolisia taloushallinnon neuvonta ja kirjanpitopalveluita liittyen insolvenssitilanteisiin. RSM Auditsum Oy:n erityistarkastuspalveluihin kuuluvat: konkursseihin liittyvät tarkastukset yrityssaneerauksiin liittyvät tarkastukset (saneeraustarkastus) oikeudenkäynteihin, väärinkäytöksiin ja riitaasioihin liittyvät tarkastukset osakeyhtiölain ja asunto osakeyhtiölain mukaiset erityiset tarkastukset rahoitusprojektien ja hankkeiden tarkastukset ja jälkitarkastukset Kokenut asiantuntijatiimimme on ollut suorittamassa muun muassa seuraavissa yhtiöissä merkittäviä konkurssiin tai saneeraukseen liittyviä erityistarkastuksia: Listayhtiöt: Benefon Oyj, Elcoteq Oyj Suomen tytäryhtiöt, Evia Oyj, Reach UHoldings Oyj, Stromsdal Oyj ja Tiimari Oyj Arktos Group Ltd Oy, Avilon Oy, Delta konserni, Eiri konserni, Finndomo Oy, Finlux Oy, FNsteel Oy Ab, GSM Suomi Oyj, Halikko Works Oy, HES Sairaankuljetus Oy, Järvi Suomen Portti Osuuskunta, Kalevi Aholaita Oy, Kuitu Finland Oy, Lappland Goldminers Oy, Lomaliitto konserni, Maskun Kalustetalo Oy, Machinium konserni, Moventas konserni, Nordic Mines Oy Ab, Nuukari konserni, Night People Group konserni, Primula konserni, Rakennusliike Henry Kataja Oy, Reumasäätiö konserni, Sesca konserni, Suomi Soffa SSF Oy, Suomi Soffa Tehdas Oy, Vapor Finland Oy ja Winwind Oy.

18 KIITOS MIELENKIINNOSTA! Asiantuntijamme auttavat mielellään taloudelliseen neuvontaan liittyvissä tilanteissa! KHT Seppo Suontausta Puh: RSM Auditsum Oy:n henkilökuntaa marraskuussa 2013

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Raimo Immonen senior advisor, professori ASIANAJOTOIMISTO Kysymyksiä miten osakeyhtiö saa antaa velkaa tai vierasvelkavakuuden onko erilaista

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014 Sisältö TILA 1/2014... 2 TILA 2/2014... 12 TILA 3/2014... 23 TILA 4/2014... 34 TILA 5/2014... 46 TILA 6/2014... 50 TILA 7/2014... 52 TILA 8/2014... 57 2 TILA 1/2014

Lisätiedot

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Lakimies 6/2010 s. 979 998 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014 Asianajaja Ville Kotka Esityksen sisältö OYL:n huolellisuusperiaate ja vahingonkorvausvastuu Rikosoikeudellinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot