HALLITUKSEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE"

Transkriptio

1

2

3

4

5 HALLITUKSEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö hankkisi Synosia Therapeutics Holding AG:n ( Synosia ) suorittamalla kauppahinnan Synosian osakkeista sekä eräistä Synosian liikkeelle laskemista sen osakkeiden merkintään oikeuttavista erityisistä oikeuksista Yhtiön uusilla osakkeilla, niin että transaktion toteutuksen jälkeen Synosiasta tulisi Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö ( Transaktio ). Transaktion toteutuessa yhtiö on myös sitoutunut antamaan Synosialle osakkeita luovutettavaksi edelleen Synosian työntekijöilleen, hallituksen jäsenille ja eräille ulkopuolisille asiantuntijoille liikkeelle laskemien optioiden haltijoille näiden käyttäessä optio-oikeuksiaan. Suunnitellun Transaktion täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi alla kohdissa 1 ja 2 kuvatuista osakeanneista. 1. Hallituksen ehdotus suunnatusta maksullisesta osakeannista Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää osakeannista seuraavin ehdoin: a) Yhtiö antaa merkittäväksi uutta osaketta. b) Uudet osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain 9 luvun 3 :n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Synosia Therapeutics Holding AG:n ( Synosia ) osakkeenomistajien sekä yhteensä Synosian liikkeelle laskeman Synosian osakkeiden merkintään oikeuttavan erityisen oikeuden ( Warrantit ) haltijoiden merkittäviksi, kuten on tarkemmin indikoitu merkintälistassa. Yhtiö on allekirjoittanut Synosian hankintaa koskevan sopimuksen ( Yhdistymissopimus ), jonka ehtojen mukaan kauppahinta osakkeista sekä Warranteista suoritetaan yhtiön liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla. Suuntaamalla uudet osakkeet Synosian osakkeenomistajille ja Warranttien haltijoille yritysjärjestely voidaan toteuttaa oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 :n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. c) Osakkeiden merkintähinta on 0,535 euroa osakkeelta. Merkintähinnan määrityksessä on huomioitu yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi kymmenenä (10) kaupankäyntipäivänä ennen Yhdistymissopimuksen allekirjoittamista, sisältäen myös allekirjoituspäivän. Kukin osakkeiden merkitsijä maksaa osakkeiden merkintähinnan rahan sijasta luovuttamalla apporttiomaisuutena kaikki hallussaan olevat Synosian osakkeet ja Warrantit. Kaikkien annettavien osakkeiden merkintähintana luovutetaan apporttiomaisuutena Synosian koko osakekanta sekä kaikki Synosian liikkeelle laskemat Warrantit. Apporttiomaisuudesta annettu osakeyhtiölain 9 luvun 12 :n 2 momentin mukainen selvitys on Liitteenä 1. d) Uudet osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä, ellei yhtiön hallitus pidennä maksuaikaa.

6 e) Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy viimeistään Yhtiön hallitus voi pidentää merkintäaikaa. Merkintä tehdään yhtiön toimittamaan merkintälistaan. f) Osakkeen merkintään oikeutetulla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa kohdassa (c) kuvattu apporttiomaisuus merkintähinnan maksuksi. g) Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön osakepääomaan. h) Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ovat oikeutettuja hyväksymään osakeantiehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. i) Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiön osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten laatima esite on hyväksytty. j) Hallitus päättää muista osakemerkintään liittyvistä seikoista. 2. Hallituksen ehdotus suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää osakeannista seuraavin ehdoin: a) Yhtiö antaa merkittäväksi uutta osaketta. b) Osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain 9 luvun 3 :n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Synosia Therapeutics Holding AG:n ( Synosia ) merkittäviksi. Yhtiö on allekirjoittanut Synosian hankintaa koskevan sopimuksen ( Yhdistymissopimus ), jonka ehtojen mukaan hankinnan toteutuessa yhtiö on sitoutunut antamaan Synosialle osakkeita luovutettavaksi edelleen Synosian työntekijöilleen, hallituksen jäsenilleen ja eräille ulkopuolisille asiantuntijoille liikkeelle laskemien optioiden haltijoille näiden käyttäessä optio-oikeuksiaan optioehtojen mukaista vastiketta vastaan. Osakkeiden suuntaaminen Synosialle mahdollistaa Transaktion sekä yhtiön tulevan tytäryhtiön työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja eräiden ulkopuolisten asiantuntijoiden palkitsemisja kannustinjärjestelmien toteuttamisen. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on näin ollen osakeyhtiölain 9 luvun 4 :n 1 momentissa tarkoitettu yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. c) Osakkeet tarjotaan merkittäviksi maksutta. d) Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy viimeistään Yhtiön hallitus voi pidentää merkintäaikaa. Merkintä tehdään yhtiön toimittamaan merkintälistaan. e) Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ovat oikeutettuja hyväksymään osakeantiehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät.

7 f) Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiön osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten laatima esite on hyväksytty. g) Hallitus päättää muista osakemerkintään liittyvistä seikoista. Turussa, Biotie Therapies Oyj Hallitus

8 Liite 1 SELVITYS APPORTTIOMAISUUDESTA Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on allekirjoittanut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö hankkisi Synosia Therapeutics Holding AG:n ( Synosia ) suorittamalla kauppahinnan Synosian osakkeista sekä eräistä Synosian liikkeelle laskemista sen osakkeiden merkintään oikeuttavista erityisistä oikeuksista (warranteista) Yhtiön uusilla osakkeilla, niin että transaktion toteutuksen jälkeen Synosiasta tulisi Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Osakeannissa tarjottavien Yhtiön osakkeiden merkintähinta maksetaan luovuttamalla apporttiomaisuutena kaikki Synosian osakkeet ja mainitut erityiset oikeudet. Osakeyhtiölain 9 luvun 12 :n 2 momentin mukaisena selvityksenä, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät, toteamme seuraavaa: Apporttiomaisuutena Biotie Therapies Oyj:lle siirtyy yhteensä Synosian osaketta, jotka edustavat tämän yhtiön koko osakekantaa, sekä yhteensä Synosian liikkeelle laskemaa erityistä oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään Synosian osakkeita (warranttia). Apporttiomaisuudella suoritetaan merkintähinnan maksu yhteensä Biotie Therapies Oyj:n uudesta osakkeesta, joiden merkintähinta on 0,535 euroa osakkeelta. Kauppahinta eli apporttiomaisuudella suoritettava yhteenlaskettu merkintähinta on kauppaneuvotteluissa osapuolten saavuttama neuvottelutulos. Apporttiomaisuuden arvon ja siten sovellettavan vaihtosuhteen määrittely perustuu eräiden sijoittajien (sisältäen myös uuden sijoittajan) Synosian C-sarjan osakkeista Sveitsin frangeissa maksamaan hintaan elokuussa 2010 toteutetussa rahoitusjärjestelyssä. Synosian eri lääkekehityshankkeisiin liittyvien kassavirtojen diskontatut ja riskien perusteella oikaistut nettonykyarvot on selvitetty arvonmäärityksen tueksi. Riskin perusteella oikaistujen nettonykyarvolaskelmien tekemisessä ovat avustaneet ulkopuoliset taloudelliset ja tekniset neuvonantajat. Laskelmissa on otettu huomioon muun muassa kehityshankkeiden nykyvaihe sekä niiden menestymistodennäköisyys, hankkeiden tulevat kehityskustannukset, markkinoilla olevat ja kehitteillä olevat kilpailevat tuotteet, kaupalliset olosuhteet, sekä nykyiset lisenssisopimukset ja muut kaupalliset sopimukset ja mahdollisuus uusien lisenssisopimusten ja muiden kaupallisten sopimusten tekemiseen. Vaihtuvien vastaavien arvostus perustui ulkopuolisten taloudellisten neuvonantajien avustuksella suoritettuun taloudelliseen due diligence -tarkastukseen. Samanaikaisesti myös Biotie Therapies Oyj:n lääkekehityshankkeet ja vaihtuvat vastaavat arvioitiin sisäisesti samanlaisilla menetelmillä Synosian hankkeiden arvioinnin oikeellisuuden varmistamiseksi. Apporttiomaisuuden arvostus on tehty perustuen apporttiomaisuuteen kokonaisuudessaan. Apporttiomaisuuden koostuessa sekä Synosian osakekannasta että Synosian liikkeelle laskemista erityisistä oikeuksista, jotka oikeuttavat merkitsemään Synosian osakkeita, on vaihtosuhde määritelty erikseen sekä Synosian osakkeille että erityisille oikeuksille. Kutakin apporttina luovuttamaansa

9 Synosian osaketta kohden merkitsijä saa merkitä noin 22,43 Biotie Therapies Oyj:n osaketta ja kutakin erityistä oikeutta kohden noin 17,95 Biotie Therapies Oyj:n osaketta, kummassakin tapauksessa pyöristettynä alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Mainittu Biotie Therapies Oyj:n osakkeiden allokaatio merkitsijöiden kesken perustuu osapuolten yhdistymissopimuksessa sopimaan allokaatioon. Nomura Code Securities Limited on avustanut Yhtiötä arvonmäärityksen tekemisessä ja antanut Yhtiölle niin sanotun fairness opinionin järjestelyn taloudellisista perusteista. Bridgehead International on avustanut Yhtiötä teknisenä asiantuntijana teknisen due diligence -tarkastuksen puitteissa tehdyissä tiettyjen tärkeiden kehityshankkeiden arvioinneissa. Synosiassa on Biotie Therapies Oyj:n toimesta suoritettu taloudellinen, tekninen ja oikeudellinen due diligence -tarkastus. Turussa, Biotie Therapies Oy Hallitus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 18.4.2013 SISÄLLYS: I. JOHDANTO... 3 II. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT... 3 1. Optio-oikeuksien määrä... 3 2. Optio-oikeudet... 3 3. Optio-oikeuksien

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen RAMIRENT OYJ PL 116, Äyritie 16 01511 Vantaa Puh. 020 750 200 Fax 020 750 2810 www.ramirent.com YHTIÖKOKOUSKUTSU Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa '" :N Aika: Paikka: Uisna: klo 10.00 Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa Kokouksessa olivat lasna tai edustettuina kokouksessa Iiitetysta aaniluettelosta (Liite 1) i1menevat osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot