DEH 310. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEH 310. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition"

Transkriptio

1 DEH 0 SE Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats LEK G Installer manual Docking kit external addition DE FI DK Installateurhandbuch nschlusssatz externe Zusatzheizung sentajan käsikirja Liitäntäsarja, ulkoinen lisälämpö Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt eksternt tilskud IH - 0

2

3 Svenska, Installatörshandbok - DEH 0 SE llmänt Komponentplacering Detta tillbehör används till inomhusmodul VVM 0 för att möjliggöra inkoppling och styrning av extern tillsats enligt nedan: Oljepanna Elpanna/elkassett Gaspanna -S F Värmen används för uppvärmning av byggnaden samt beredning av tappvarmvatten. Normalt sker extra effekttillskott via elpatronen i VVM 0 i de fall värmepumpens effekt inte är tillräcklig. Med ovanstående alternativ sker detta effekttillskott istället med hjälp av extern tillsats. Om effekt inte finns tillgänglig i den externa tillsatsen kopplas elpatronen i VVM 0 automatiskt in. -X LEK -X -F -X X OS! Då detta tillbehör är installerat och aktiverat begränsas temperaturen i inomhusmodulens kärl till ca C. Därför skall inte temperaturinställningar avseende varmvatten eller värme över C göras. Innehåll st Värmeledningspasta st st st Isoleringstejp pparatlåda luminiumtejp Elkomponenter F utomatsäkring, 0 X nslutningsplint, spänningsmatning Tillbehörskort -X nslutningsplint, givare och extern blockering -X nslutningsplint, kommunikation -X nslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä -S DIP-switch -F Finsäkring, TH0V eteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. st st st untband Temperaturgivare Täckbrickor

4 SE Röranslutningar llmänt ll rördragning ska ske med mm kopparrör. Snäva böjar ska undvikas. Röranslutningar. Demontera den främre topplåten samt den lilla plåten som döljer anslutningarna.. Om VVM 0 redan är installerad och vattenfylld så ska klimatsystemet och VVM 0 tömmas på vatten, se installatörshandboken för VVM 0 för ytterligare instruktioner.. Demontera pluggarna i anslutningarna för dockning (XL) och (XL).. Montera rör för framledning extern tillsats i anslutning dockning in högtemp (XL).. Montera rör för returledning extern tillsats i anslutning dockning ut högtemp (XL).. Montera täckbrickorna. TIPS! För att undvika onödiga värmeförluster bör rören isoleras.

5 SE Systemprincip Förklaring E Extern tillsats, elkassett pparatlåda T Temperaturgivare, panna E Elkassett GP Laddpump, extern värmekälla E VVM 0 XL nslutning, dockning in högtemperatur XL nslutning, dockning ut högtemperatur EM Extern tillsats, panna pparatlåda T Temperaturgivare, panna EM Olje-, gas-, pellets-, eller vedpanna GP Laddpump, extern värmekälla Övrigt CM Expansionskärl, värmebärare FL Säkerhetsventil, klimatsystem Dockning till gas-/el-/oljepanna När gradminuterna sjunker till gradminutsinställning för start av extern tillsats aktiveras pannan. Då panngivaren (T) är grader varmare än varmvattengivaren startar laddpumpen (GP). När varmvattengivaren (T) uppnår stopptemperatur för lyxläge eller framledningsgivaren (T) är C över beräknade framledningstemperatur stannar laddpumpen (GP) och värmetillförselen till VVM 0 upphör. Efter att laddpumpen (GP) har stannat varmhålls pannan enligt inställning i menysystemet för VVM 0. -E -FL -CM -XL -XL -EM - -GP -EM -T eteckningar enligt standard IEC -. Dockning extern tillsats Inkommande temperatur från extern tillsats till VVM 0 får inte överstiga C. OS! Detta är principschemor. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

6 SE Dockning till elkassett DEH 0 styr en elpanna i upp till steg binärt eller steg linjärt. När gradminuterna sjunker till gradminutsinställning för start av extern tillsats aktiveras första elsteget i elkassetten. Samtidigt startar laddpumpen (GP). Tillsats stegas in med steg per minut och värmer tills varmvattengivaren (T) uppnår stopptemperatur för lyxläge eller framledningsgivaren (T) är C över beräknade framledningstemperatur. Instegning av elsteg bromsas upp när varmvattengivaren (T) närmar sig sitt stoppvillkor. När sista elsteget har kopplats ur stannar laddpumpen (GP). -E -FL -CM -XL -XL -E - -GP -T -E

7 VVM N L N L SE Elinkopplingar OS! ll elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Inomhusmodulen ska vara spänningslös vid installation av DEH 0. nslutning av matning nslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X 0V 0Hz N L Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok. nslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort () som ska anslutas direkt till inomhusmodulen på ingångskortet (plint -X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till inomhusmodulens plint -X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. nvänd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig. -X -X -X ON -X -X -X0 -X -X -X -X ON -X -X -X0 -X -X

8 ON SE -X -X 0 0 -X -X nslutning av styrning panna nslut styrningen av gaspanna till -X: och X:. Externt -X0 -X -X N L Gaspanna nslutning av givare Panngivare (T) nvänd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig. TÄNK PÅ! Skarvning av givarkabeln ska uppfylla IP. nslutning av styrning elkassett nslut styrningen av elkassetten till -X:-. Externt -X nslut givaren till -X:-. Kontaktor -K Kontaktor -K Kontaktor -K 0 nslutning av cirkulationspump (GP) nslut cirkulationspumpen (GP) till -X: (N), -X: (0 V) och X:. -X Externt GP Extern blockering En kontakt (NO) kan anslutas till -X:- för att kunna blockera tillbehöret. När kontakten sluts blockeras tillbehöret. 0 X

9 SE DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ktivering av DEH 0 ktiveringen av DEH 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. ON Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter installationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte aktiverar DEH 0 via startguiden kan du göra detta i menysystemet. S Meny. - systeminställningar ktivering/avaktivering av tillbehör. Meny.. - extern tillsats Här gör du inställningar för extern tillsats TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för VVM 0.

10 G English, Installer manual - DEH 0 General Component positions This accessory is used for VVM 0 indoor module to enable connection and control of external additional heat as follows: Oil boiler Immersion heater/electric boiler Gas boiler -S F The heat is used to heat the building and the hot water. Normally additional output is provided by the immersion heater in VVM 0 in the event that the heat pump output is not sufficient. With the alternative above this additional output is provided using external additional heat. If the power is not available in the external additional heat, the immersion heater in VVM 0 is automatically engaged. -X LEK -X -F -X X NOTE When this accessory is installed and activated the temperature in the indoor module vessel is limited to about C. Therefore, temperature settings regarding hot water or heating must not exceed C. Contents x Heating pipe paste x x x Insulation tape Unit box luminium tape Electrical components F Miniature circuit-breaker. 0 X Terminal block, power supply ccessory card -X Terminal block, sensors and external blocking -X Terminal block, communication -X Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay -S DIP switch -F Fine wire fuse, TH0V Designations in component locations according to standard IEC - and -. x x x Cable ties Temperature sensor Cover discs 0

11 G Pipe connections General ll pipework must use mm copper pipes. Sharp bends must be avoided. Pipe connections. Remove the front top panel and the small panel concealing the terminals.. If VVM 0 has already been installed and filled with water, the climate system and VVM 0 must be drained of water, see Installer manual for VVM 0 for further instructions.. Remove the plugs in the connections for docking (XL) and (XL).. Install pipe for supply line external additional heat in connection docking in high temp (XL).. Install pipe for return line external additional heat in connection docking out high temp (XL).. Install the cover discs. TIP To prevent unnecessary heat losses insulate the pipes.

12 G System diagram Explanation E External addition, immersion heater Unit box T Temperature sensor, boiler E Immersion heater GP Charge pump, external heat source E VVM 0 XL Connection, docking in high temperature XL Connection, docking out high temperature EM External addition, boiler Unit box T Temperature sensor, boiler EM Oil, gas, pellet or wood boiler GP Charge pump, external heat source Miscellaneous CM Expansion vessel, heating medium FL Safety valve, climate system Designations according to standard IEC -. Docking external addition The incoming temperature from external additional heat to VVM 0 must not exceed C. NOTE! These are outline diagrams. ctual installation must be project planned according to applicable norms. Docking to gas/electric/oil boiler When the degree minutes drop to the degree minute setting for starting external additional heat, the boiler activates. When the boiler sensor (T) is degrees hotter than the hot water sensor, the charge pump (GP) starts. When the hot water sensor (T) reaches stop temperature for lux mode or the supply temperature sensor (T) is C above calculated flow temperature the charge pump (GP) stops and the heat supply to VVM 0 stops. fter the charge pump (GP) has stopped, the boiler is heated according to the settings in the menu system for VVM 0. -E -FL -CM -XL -XL -EM - -GP -EM -T

13 G Docking to electric heater DEH 0 controls an electric boiler for up to steps binary or steps linearly. When the degree minutes drop to the degree minute setting for starting external additional heat, the first power step in the electric heater is activated. The charge pump starts (GP) simultaneously. dditional heat is stepped in by step per minute and heats until the hot water sensor (T) reaches stop temperature for lux mode or the supply temperature sensor (T) is C above calculated flow temperature. Stepping in of power steps is slowed when the hot water sensor (T) reaches its stop condition. When the last power step has disengaged the charge pump (GP) stops. -E -FL -CM -XL -XL -E - -GP -T -E

14 VVM N L N L G Electrical connections NOTE ll electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The indoor module must not be powered when installing DEH 0. -X The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook. Connecting communication This accessory contains an accessory card () that must be connected directly to the indoor module on the input card (terminal block -X). -X -X ON -X -X -X0 -X -X If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory card must be connected directly to the indoor module's terminal block -X. The following cards must be connected in series with the previous card. Use cable type LiYY, EKKX or similar. -X -X ON -X -X -X0 -X -X Connecting the supply Connect the power supply to terminal block X as illustrated. -X 0V 0Hz N L

15 ON G -X -X 0 0 -X -X Connecting boiler control Connect gas boiler control to -X: and X:. External -X0 -X -X N L Gas boiler Connecting sensors oiler sensor (T) Use cable type LiYY, EKKX or similar. Caution Sensor cable splicing must fulfil IP. Connecting electric heater control Connecting electric heater control to -X:-. External -X Connect the sensor to -X:-. Kontaktor -K Kontaktor -K Kontaktor -K 0 Connection of the circulation pump (GP) Connect the circulation pump (GP) to -X: (N), -X: (0 V) and X:. -X External GP External blocking contact (NO) can be connected to -X:- to block the accessory. When the contact closes, the accessory is blocked. 0 X

16 G DIP switch The DIP switch on the accessory card must be set as follows. ctivating DEH 0 ctivating DEH 0 can be performed via the start guide or directly in the menu system. ON Start guide The start guide appears upon first start-up after installation, but is also found in menu.. Menu system If you do not activate DEH 0 via the start guide, this can be done in the menu system. S Menu. - system settings ctivating/deactivating of accessories. Menu.. - external addition djust settings for external additional heat here. Caution lso see the Installer manual for VVM 0.

17 Deutsch, Installateurhandbuch - DEH 0 DE llgemeines Position der Komponenten Dieses Zubehör wird für das Innenmodul VVM 0 zum nschluss und zur Steuerung der folgenden externen Zusatzheizung eingesetzt: Ölkessel Elektrokessel/Elektroheizpatrone Gaskessel -S F Die Wärme wird zur Gebäudebeheizung und rauchwasserbereitung verwendet. Im Normalfall erfolgt die Spitzenlastabdeckung über die Elektroheizpatrone in VVM 0, wenn die Wärmepumpenleistung nicht ausreicht. Mit der oben genannten lternative dies stattdessen über einen externen Wärmeerzeuger statt. Wenn keine Leistung von dem externen Wärmeerzeuger abgerufen werden kann, wird die Elektroheizpatrone in VVM 0 automatisch zugeschaltet. HINWEIS! Wenn dieses Zubehör installiert und aktiviert ist, muss beachtet werden, dass die maximal zulässige Temperatur des Wärmepumpenspeichers etwa C beträgt. Deshalb sollten die Temperatureinstellungen für rauchwasser oder Heizung einen Wert von C nicht überschreiten. Inhalt St. Wärmeleitpaste St. Isolierband -X LEK -X -F -X X Elektrische Komponenten F Sicherungsautomat, 0 X nschlussklemme, Spannungsversorgung Zubehörplatine -X nschlussklemme für Fühler und extern geschaltete lockierung -X nschlussklemme für Kommunikationsleitung -X nschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais -S DIP-Schalter -F Feinsicherung, TH0V ezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -. St. St. St. St. St. Gerätegehäuse luminiumklebeband Kabelbinder Fühler bdeckscheiben

18 DE Rohranschlüsse llgemeines Die gesamte Rohrverlegung muss mit -mm-kupferrohren erfolgen. Scharfe Knicke sind zu vermeiden. Rohranschlüsse. Demontieren Sie die vordere obere bdeckung sowie die kleine bdeckung, die die nschlüsse verdeckt.. Wenn VVM 0 bereits installiert und mit Wasser befüllt wurde, muss das Wasser aus dem Klimatisierungssystem und VVM 0 entleert werden. Weitere nweisungen entnehmen Sie dem Installateurhandbuch für VVM 0.. Entfernen Sie die Stopfen in den Dockungsanschlüssen (XL) und (XL).. Montieren Sie die Vorlaufleitung für die externe Zusatzheizung am Dockungsanschluss Hochtemperatureintritt (XL).. Montieren Sie die Rücklaufleitung für die externe Zusatzheizung am Dockungsanschluss Hochtemperaturaustritt (XL).. Montieren Sie die bdeckscheiben. TIP! Um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden, sollten die Rohre isoliert werden.

19 DE Systemprinzip Erklärung E T E GP E XL XL EM T EM GP CM FL Externe Zusatzheizung, Elektroheizpatrone Gerätegehäuse Fühler, Heizkessel Elektroheizkassette Ladepumpe, externe Wärmequelle VVM 0 nschluss, Dockungseingang Hochtemperatur nschluss, Dockungsausgang Hochtemperatur Externe Zusatzheizung, Heizkessel Gerätegehäuse Fühler, Heizkessel Öl-, Gas-, Pellets- oder Holzkessel Ladepumpe, externe Wärmequelle Sonstiges usdehnungsgefäß, Heizungsmedium Sicherheitsventil, Klimatisierungssystem ezeichnungen gemäß Standard IEC -. nschluss, Gas-/Elektro-/Ölheizkessel: Wenn der Gradminutenwert auf die Gradminuteneinstellung für den Start der externen Zusatzheizung sinkt, wird der Heizkessel aktiviert. Wenn der Heizkesselfühler (T) um C wärmer als der rauchwasserfühler ist, startet die Ladepumpe (GP). Wenn der rauchwasserfühler (T) die Stopptemperatur für den Luxusmodus erreicht oder der Vorlauffühler (T) um C über der berechneten Vorlauftemperatur liegt, hält die Ladepumpe (GP) an und die Wärmezufuhr zu VVM 0 wird beendet. Nach dem nhalten der Ladepumpe (GP) wird die Heizkesseltemperatur gemäß der Menüsystemeinstellung für VVM 0 aufrechterhalten. -E -FL -CM -XL -XL -EM - -GP -EM -T nschluss externe Zusatzheizung Die Eintrittstemperatur von der externen Zusatzheizung zu VVM 0 darf maximal C betragen. Hinweis: Dies sind Prinzipskizzen. Die tatsächliche nlage muss gemäß den geltenden Normen geplant und montiert werden.

20 DE nschluss an Elektroheizpatrone DEH 0 regelt eine Elektroheizkassette auf bis zu Stufen binär oder auf bis zu Stufen linear. Wenn der Gradminutenwert auf die Gradminuteneinstellung für den Start der externen Zusatzheizung sinkt, wird die erste Leistungsstufe der Elektroheizpatrone aktiviert. Gleichzeitig startet die Ladepumpe (GP). Die Zusatzheizung wird mit Stufen pro Minute zugeschaltet und hebt die Temperatur, bis der rauchwasserfühler (T) die Stopptemperatur für den Luxusmodus erreicht oder der Vorlauffühler (T) die berechnete Vorlauftemperatur um C überschreitet. Die Zuschaltung von Leistungsstufen wird gebremst, wenn sich der rauchwasserfühler (T) seiner Stoppbedingung nähert. Nachdem die letzte Leistungsstufe deaktiviert wurde, hält die Ladepumpe (GP) an. -E -FL -CM -XL -XL -E - -GP -T -E 0

21 VVM N L N L DE Elektrische nschlüsse HINWEIS! lle elektrischen nschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden. ei der Elektroinstallation und beim Verlegen der Leitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Das Innenmodul darf bei der Installation von DEH 0 nicht mit Spannung versorgt werden. -X Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs. nschluss der Kommunikationsleitung Dieses Zubehör umfasst eine Zubehörplatine (), die direkt über die Eingangsplatine (nschlussklemme -X) mit dem Innenmodul zu verbinden ist. -X -X ON -X -X -X0 -X -X Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende nweisung zu befolgen. Die erste Zubehörplatine ist direkt mit der nschlussklemme -X des Innenmoduls zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig. -X -X ON -X -X -X0 -X -X nschluss der Spannungsversorgung Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Klemme X, siehe bbildung. -X 0V 0Hz N L

22 ON DE -X -X 0 0 -X -X nschluss der Kesselsteuerung Verbinden Sie die Gaskesselsteuerung mit -X: und X:. Extern -X0 -X N -X L Gasheizkessel Fühleranschluss Heizkesselfühler (T) Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig. CHTUNG! Die Fühlerkabelverbindung muss IP entsprechen. Verbinden Sie den Fühler mit -X:-. nschluss der Elektroheizpatronensteuerung Verbinden Sie die Elektroheizpatronensteuerung mit -X:-. -X Extern Kontaktor -K Kontaktor -K Kontaktor -K 0 nschluss der Umwälzpumpe (GP) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit -X: (N), -X: (0 V) und X:. Extern geschaltete lockierung Ein Schließkontakt (NO) kann mit -X:- verbunden werden, um das Zubehör zu blockieren. eim Schließen des Kontakts wird das Zubehör blockiert. Extern GP 0 -X X

23 DE DIP-Schalter Der DIP-Schalter an der Zusatzplatine ist wie folgt einzustellen. ktivierung von DEH 0 Die ktivierung von DEH 0 kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden. S ON Startassistent Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Installation. Er kann ebenfalls über Menü. aufgerufen werden. Menüsystem Wenn Sie DEH 0 nicht per Startassistent aktivieren, können Sie dies im Menüsystem vornehmen. Menü. - Systemeinst. ktivierung/deaktivierung von Zubehör. Menü..-externe ZH Hier nehmen Sie Einstellungen für die externe Zusatzheizung vor. CHTUNG! Siehe auch Handbuch für Installateure für VVM 0.

24 FI Suomi, sentajan käsikirja - DEH 0 Yleistä Komponenttien sijainti Tätä lisävarustetta käytetään VVM 0-sisäyksikössä ulkoisten lisälämmönlähteiden liittämiseen ja ohjaamiseen seuraavasti: Öljykattila Sähkökattila/sähkökasetti Kaasukattila -S F Lämpöä käytetään rakennuksen ja käyttöveden lämmitykseen. Normaalisti lisätehontarve täytetään VVM 0:n sähkövastuksella silloin, kun lämpöpumpun teho ei riitä. Yllä mainitulla vaihtoehdolla lisätehontarve täytetään ulkoisilla lämmönlähteillä. Ellei ulkoisessa lämmönlähteessä ole käytettävissä lämmitystehoa, VVM 0:n sähkövastus kytkeytyy päälle automaattisesti. -X LEK -X -F -X X HUOM! Kun tämä lisävaruste on asennettu ja aktivoitu, sisäyksikön astian lämpötila rajoitetaan n. C asteeseen. Siksi käyttöveden tai lämmityksen lämpötila-asetuksia ei saa asettaa yli C. Sisältö Lämmönjohtotahna kpl kpl Eristysteippi Sähkökomponentit F utomaattivaroke, 0 X Liitinrima, jännitteensyöttö Lisävarustekortti -X Liitinrima, anturi ja ulkoinen esto -X Liitinrima, tiedonsiirto -X Liitinrima, kiertovesipumppu, shuntti ja apurele -S DIP-kytkin -F Pienjännitevaroke, TH0V Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan. kpl kpl kpl kpl kpl Kojerasia lumiiniteippi Nippuside Lämpötila-anturi Peitelevyt

25 FI Putkiliitännät Yleistä Kaikki putkiasennukset tulee tehdä mm kupariputkilla. Vältä jyrkkiä mutkia. Putkiliitännät. Irrota etumainen etupelti sekä pieni pelti liitäntöjen päältä.. Jos VVM 0 on jo asennettu ja täytetty vedellä, lämmitysjärjestelmä ja VVM 0 pitää tyhjentää vedestä, katso lisäohjeet VVM 0:n asennusohjeesta.. Irrota tulpat liitännöistä (XL) ja (XL).. senna ulkoisen lämmönlähteen menoputki korkea lämpötila sisään -liitäntään (XL).. senna ulkoisen lämmönlähteen paluuputki korkea lämpötila ulos -liitäntään (XL).. senna peitelevyt. VIHJE! Tarpeettomien lämpöhäviöiden välttämiseksi putket tulee eristää.

26 FI Järjestelmäperiaate Selvitys E T E GP E XL XL EM T EM GP CM FL Ulkoinen lisälämpö, sähkövastus Kojerasia Lämpötilan anturi, kattila Sähkövastus Latauspumppu, ulkoinen lämmönlähde VVM 0 Liitäntä, korkea lämpötila sisään Liitäntä, korkea lämpötila ulos Ulkoinen lisälämpö, kattila Kojerasia Lämpötilan anturi, kattila Öljy-, kaasu-, pelletti- tai puukattila Latauspumppu, ulkoinen lämmönlähde Muuta Paisuntasäiliö, lämmitysvesi Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä Merkinnät standardin IEC - mukaan. Liitinrima, ulkoinen lisälämpö Varmista, että lämpötila ulkoisesta lisälämmönlähteestä VVM 0-sisäyksikköön ei ylitä C. HUOM! Nämä ovat periaatekaavioita. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien standardien mukaisesti. Liitäntä kaasu-/sähkö-/öljykattilaan Kattilan ulkoinen lisälämmönlähde aktivoituu, kun asteminuutit ovat laskeneet asteminuuttiasetukseen. Kun kattila-anturin (T) arvo on astetta korkeampi kuin käyttövesianturin, latauspumppu (GP) käynnistyy. Kun käyttövesianturi (T) saavuttaa luksustilan pysäytyslämpötilan tai menolämpötilan anturin (T) arvo on C korkeampi kuin laskettu menolämpötila, latauspumppu (GP) pysähtyy ja lämmönsiirto VVM 0-sisäyksikköön loppuu. Kun latauspumppu (GP) on pysähtynyt, kattila pidetään lämpimänä VVM 0:n valikkoasetusten mukaisesti. -E -FL -CM -XL -XL -EM - -GP -EM -T

27 FI Liitäntä sähkövastukseen DEH 0 ohjaa yhtä sähkökattilaa jopa portaalla binäärisesti tai portaalla lineaarisesti. Sähkökattilan ensimmäinen sähköporras aktivoituu, kun asteminuutit ovat laskeneet ulkoisen lisälämmönlähteen käynnistyksen asteminuuttiasetukseen. Latauspumppu (GP) käynnistyy. Lisälämmönlähteen lämmitystehoa nostetaan porras minuutissa, kunnes käyttövesianturi (T) saavuttaa luksustilan pysäytyslämpötilan tai menolämpötilan anturin (T) arvo on C korkeampi kuijn laskettu menolämpötila. Sähkövastuksen tehonlisäystä jarrutetaan, kun käyttövesianturin (T) arvo lähestyy pysäytysehtoja. Latauspumppu (GP) pysähtyy, kun viimeinen sähköporras on kytketty pois päältä. -E -FL -CM -XL -XL -E - -GP -T -E

28 VVM N L N L FI Sähköliitännät HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Sisäyksikön pitää olla jännitteetön DEH 0:n asennuksen aikana. Syöttöjännitteen kytkeminen Kytke jännitteensyöttö liittimeen X kuvan mukaisesti. -X 0V 0Hz N L Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. Tiedonsiirron kytkentä Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (), joka kytketään suoraan sisäyksikön tulokorttiin (liitin - X). Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan sisäyksikön liittimeen -X. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava. -X -X -X ON -X -X -X0 -X -X -X -X ON -X -X -X0 -X -X

29 ON FI -X -X 0 0 -X -X Kattilan ohjauksen kytkentä Kytke kaasukattilan ohjaus liittimiin -X: ja X:. Ulkoinen -X0 -X -X N L Kaasukattila nturien kytkeminen Kattila-anturi (T) Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava. MUIST! nturikaapelin liitosten täytyy täyttää IP vaatimukset. Sähkövastuksen ohjauksen kytkentä Kytke sähkövastuksen ohjaus liittimiin -X:-. -X Ulkoinen Kytke anturi liittimeen -X:-. Kontaktor -K Kontaktor -K Kontaktor -K 0 Ulkoinen esto Yksi kosketin (NO) voidaan kytkeä liittimeen - X:- lisävarusteen estoa varten. Lisävaruste on estetty kun kosketin suljetaan. Kiertovesipumpun kytkentä (GP) Kytke kiertovesipumppu (GP) liittimeen -X: (N), -X: (0 V) ja X:. -X Ulkoinen GP 0 X

30 FI DIP-kytkin Lisävarustekortin DIP-kytkimet pitää asettaa alla olevan mukaan. DEH 0:n aktivointi DEH 0:n aktivointi voidaan tehdä aloitusoppaan kautta tai suoraan valikkojärjestelmässä. S ON loitusopas loitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta.. Valikkojärjestelmä Ellet aktivoi DEH 0:tä aloitusoppaan kautta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko. - järjestelmäasetukset Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valikko.. - ulkoinen lisälämpö Tässä teet ulkoista lisälämpöä koskevat asetukset MUIST! Katso myös VVM 0:n asentajan käsikirja. 0

31 Dansk, Installatørhåndbog - DEH 0 DK Generelt Komponentplacering Dette tilbehør benyttes til indendørsmodul VVM 0 for at muliggøre tilslutning og styring af eksternt tilskud i henhold til nedenstående: Oliefyr El-fyr/el-kassette Gaskedel -S F Varmen benyttes til opvarmning af bygningen samt opvarmning af brugsvandet. Normalt sker ekstra effekttilskud via el-patronen i VVM 0 i de tilfælde, hvor varmepumpens effekt ikke er tilstrækkelig. Med ovenstående alternativ sker effekttilskuddet i stedet ved hjælp af eksternt tilskud. Hvis effekten ikke er tilgængelig i det eksterne tilskud, kobles el-patronen i VVM 0 automatisk ind. -X LEK -X -F -X X EMÆRK Når dette tilbehør er installeret og aktiveret, begrænses temperaturen i indendørsmodulets beholder til ca. C. Derfor skal der ikke foretages temperaturindstillinger for varmtvand eller varme over C. Indhold Varmeledningspasta stk. stk. Isoleringsbånd Elektriske komponenter F utomatsikring, 0 X Klemme, spændingsforsyning Tilbehørskort -X Klemme, føler og ekstern blokering -X Klemme, kommunikation -X Klemme, cirkulationspumpe, shunt og hjælperelæ -S DIP-switch -F Finsikring, TH0V etegnelser i komponentplacering iht. standard IEC - og -. stk. stk. stk. stk. stk. Styreboks luminiumtape Kabelbindere Temperaturføler Dækskiver

32 DK Rørtilslutninger Generelt lle rør skal være mm kobberrør. Skarpe bøjninger skal undgås. Rørtilslutninger. fmonter den forreste topplade og den lille plade, der skjuler tilslutningerne.. Hvis VVM 0 allerede er installeret og fyldt med vand, skal varmeanlægget og VVM 0 tømmes for vand, se installatørhåndbogen til VVM 0 for yderligere instrukser.. fmonter propperne i tilslutningerne til sammenkobling (XL) og (XL).. Monter rør til fremløb eksternt tilskud i tilslutningen sammenkobling ind højtemp. (XL).. Monter rør til returløb eksternt tilskud i tilslutningen sammenkobling ud højtemp. (XL).. Monter dækskiverne. TIP! For at undgå unødige varmetab bør rørene isoleres.

33 DK Systemprincip Forklaring E Eksternt tilskud, el-kassette Styreboks T Temperaturføler, kedel E El-kassette GP Ladepumpe, ekstern varmekilde E VVM 0 XL Tilslutning, sammenkobling ind højtemperatur XL Tilslutning, sammenkobling ud højtemperatur EM Eksternt tilskud, fyr Styreboks T Temperaturføler, kedel EM Olie-, gas-, pille- eller træfyr GP Ladepumpe, ekstern varmekilde ndet CM Ekspansionsbeholder, varmebærer FL Sikkerhedsventil, klimaanlæg Tilslutning til gas-/el-/oliefyr Når gradminutterne falder til gradminutindstilling til start af eksternt tilskud, aktiveres kedlen. Når kedelføler (T) er grader varmere end varmtvandsføleren, starter ladepumpen (GP). Når varmtvandsføleren (T) opnår stoptemperatur for luksusindstilling, eller fremløbsføler (T) er C over den beregnede fremløbstemperatur, standser ladepumpen (GP), og varmetilførslen til VVM 0 ophører. Når ladepumpen (GP) er standset, holdes kedlen varm i henhold til indstillingen i menusystemet for VVM 0. -E -FL -CM -XL -XL -EM - -GP -EM -T etegnelser i henhold til standard IEC -. Tilslutning eksternt tilskud Indgående temperatur fra eksternt tilskud til VVM 0 må ikke overskride C. OS! Dette er principskemaer. Det aktuelle anlæg skal projekteres i henhold til gældende normer.

34 DK Tilslutning til el-kassette DEH 0 styrer en el-kedel i op til trin binært eller trin lineært. Når gradminutterne falder til gradminutindstilling til start af eksternt tilskud, aktiveres første el-trin i el-kassetten. Samtidig starter ladepumpen (GP). Tilskud trappes op med trin pr. minut og varmer, indtil varmtvandsføleren (T) kommer op på stoptemperatur for luksusindstilling eller fremløbsføleren (T) er C over den beregnede fremløbstemperatur. Optrapning af el-trin bremses, når varmtvandsføleren (T) nærmer sig stoptemperaturen. Når det sidste el-trin er koblet ud, standser ladepumpen (GP). -E -FL -CM -XL -XL -E - -GP -T -E

35 VVM N L N L DK El-tilslutninger EMÆRK lle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. Indendørsmodulet skal være spændingsløst ved installation af DEH 0. -X El-diagram findes i slutningen af denne installatørhåndbog. Tilslutning af kommunikation Dette tilbehør indeholder et tilbehørskort (), som skal tilsluttes direkte til indendørsmodulet på indgangskortet (klemme -X). -X -X ON -X -X -X0 -X -X Hvis der skal tilsluttes andet tilbehør, eller der allerede er installeret tilbehør, skal nedenstående instrukser følges. Det første tilbehørskort skal tilsluttes direkte til indendørsmodulets klemme -X. De efterfølgende kort tilsluttes i serie med foregående kort. enyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. -X -X ON -X -X -X0 -X -X Tilslutning af strømforsyning Tilslut strømforsyningen til klemme X som vist på billedet. -X 0V 0Hz N L

36 ON DK -X -X 0 0 -X -X Tilslutning af styring til fyr Tilslut styringen af gasfyr til -X: og X:. Eksternt -X0 -X -X N L Gasfyr Tilslutning af føler Fyrføler (T) enyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. HUSK! Samling af følerkabel skal opfylde IP Tilslutning af styring til el-kassette Tilslut styringen af el-kassetten til -X:-. Eksternt -X Tilslut føleren til -X:-. Kontaktor -K Kontaktor -K Kontaktor -K 0 Tilslutning af cirkulationspumpe (GP) Tilslut cirkulationspumpen (GP) til -X: (N), -X: (0 V) og X:. -X Eksternt GP Ekstern blokering Der kan tilsluttes en kontakt (NO) til -X:- for at kunne blokere tilbehøret. Når kontakten sluttes, blokeres tilbehøret. 0 X

37 DK DIP-switch DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående. ktivering af DEH 0 ktiveringen af DEH 0 kan foretages via startguiden eller direkte i menusystemet. ON Startguiden Startguiden vises ved første opstart efter installationen, men findes også i menu.. Menusystemet Hvis du ikke aktiverer DEH 0 via startguiden, kan du gøre dette i menusystemet. S Menu. - systemindstillinger ktivering/deaktivering af tilbehør. Menu.. - eksternt tilskud Her foretager du indstillinger for eksternt tilskud HUSK! Se også installatørhåndbogen for VVM 0.

38 Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan/ Sähkökytkentäkaavio/El-diagram

39

40 0

41

42

43

44 NIE Sweden Hannabadsvägen ox SE- Markaryd Phone Telefax