Svenska, Installatörshandbok - PCS 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Svenska, Installatörshandbok - PCS 44"

Transkriptio

1 EK EK SE G DE FI Installatörshandbok Passiv kyla för NIE F, F Installer manual Passive cooling for NIE F, F Installateurhandbuch Passive Kühlung für NIE F, F sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys NIE F, F PCS EK IH - 0

2

3 Svenska, Installatörshandbok - PCS SE llmänt Komponentplacering Detta tillbehör används då NIE F/F installeras i en anläggning med frikyla. Innehåll st Pump st vstängningsventil -S F st ackventil -X st Shuntventil med ställdon st Temperaturgivare EK st Isoleringstejp st untband -X -F -X X st st st st Tekniska data PCS Utbytespackning Värmeledningspasta luminiumtejp Kit för tillbehörskort Dimension på shuntventilen Tryckfall vid,0 l/s kpa (bar) KV-värde på shuntventilen Dimension på backventilen Dimension på avstängningsventilen mm inlopp Dimension på avstängningsventilen mm utlopp DN (0,0) /'' G Ø Ø Elkomponenter F utomatsäkring, 0 X nslutningsplint, spänningsmatning Tillbehörskort -X nslutningsplint, givare och extern blockering -X nslutningsplint, kommunikation -X nslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä -S DIP-switch -F Finsäkring, TH0V eteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -.

4 SE Röranslutning llmänt För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. Köldbärarkretsen skall förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. ackventil, shuntventil och cirkulationspump Montera den bipackade backventilen mellan de två T-rörsanslutningarna till PCS närmast värmepumpen på köldbärare in (se principschema). Montera shuntventilen (QN) på framledningen till fläktkonvektorn (port ) så att port är öppen mot port (blå färgmarkering) när motorn är i viloläge. Vid signal öppnar port mot port (röd färgmarkering). Returledningen från fläktkonvektorn kopplas till shuntventilen (port ) samt köldbärare in närmast värmepumpen. Den extra cirkulationspumpen (GP) monteras efter shuntventilen (QN) på framledningen till fläktkonvektorn. Färgmarkering Temperaturgivare Framledningsgivaren för kylsystemet (T) monteras på röret efter cirkulationspumpen (GP) i flödesriktningen. Returledningsgivaren för kylsystemet (T) monteras på röret från kylsystemet. K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Pump- och tryckfallsdiagram Tillgängligt tryck Tillgängligt tryck kpa 0 0 EK CP CP PP PP 0 Speed I Speed II Speed III , 0, 0, 0, 0, 0, 0, Flöde l/h l/s Välj mellan sju inställningar på pumpen. Du kan välja mellan tre olika konstanta hastigheter (I, II eller III) alternativt två olika proportionella (PP) respektive konstanta tryckkurvor (CP) där är lägsta och högsta.

5 SE Principschema Förklaring E00 Värmepumpsystem T Temperaturgivare, utomhus T Temperaturgivare, varmvatten E00 Värmepump HQ Smutsfilter EQ Kylsystem pparatlåda med tillbehörskort () T Framledningsgivare, kyla T Returledningsgivare, kyla EP Fläktkonvektor GP Cirkulationspump, kyla QN Shuntventil, kyla RM ackventil Övrigt CM Expansionskärl, värmebärarsida CM Nivåkärl CP0 ckumulatortank EP ergvärme/jordkollektor F Säkerhetsventil, värmebärare F Säkerhetsventil, köldbärare QM Påfyllningsventil, köldbärare QM vstängningsventil, värmebärare fram QM vstängningsventil, värmebärare retur QM vstängningsventil, köldbärare fram QM vstängningsventil X Påfyllnadsventilsats, köldbärare eteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Principschema F med PCS -E00-T -QM -EQ - -EP -CM -QM -F -X -QM -T -QM -F -CP0 -T -GP -QN -RM -E00 -E00 -CM -HQ -QM -E00-T -EP

6 SE Principschema F med PCS -E00-T -QM -F -EQ - -EP -T -CM -QM -F -QM -X -CM -QM -E00-HQ -QM -T -GP -QN -RM -E00 -E00 -EP

7 N N SE Elinkoppling OS! ll elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av PCS. nslutning av matning nslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X 0V 0Hz N Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok. nslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort () som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint -X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till värmepumpens plint -X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. nvänd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. -X -X -X ON -X -X -X0 -X -X -X -X ON -X -X -X0 -X -X

8 ON 0 0 N SE -X -X 0 0 -X nslutning av givare nvänd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Framledningsgivare, kyla (T) nslut framledningsgivaren till -X:-. Returledningsgivare, kyla (T) nslut returledningsgivaren till -X:-0. Extern blockering En kontakt (NO) kan anslutas till -X:- för att kunna blockera kyldriften. När kontakten sluts blockeras kyldriften. -X0 -X N -X nslutning av cirkulationspump (GP) nslut cirkulationspumpen (GP) till -X: (0 V), -X: (N) och X: (). N nslutning av shuntmotor (QN) nslut shuntmotorn (QN) till -X: (0 V, öppna), -X: (N) och -X: (0 V, stäng). 0 DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med (0 V) totalt. ON -S -X ON -X -X -X0 -X -X Reläutgång för kyllägesindikering Möjlighet finns till extern indikering av kyllägesindikering genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max ) på ingångskortet (), plint X. nsluts kyllägesindikering till plint X måste det väljas i meny..

9 SE Programinställningar Programinställningen av PCS kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar ktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "passiv kyla -rör" Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EQ--K: ktivering av cirkulationspump (GP). EQ--K: Signal (stäng) till shunt (QN). EQ--K: Signal (öppna) till shunt (QN). EQ--K: Ingen funktion. TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F. Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur (kräver rumstemperaturgivare). Meny.. - kylinställningar Här kan du exempelvis göra följande inställningar: ägsta framledningstemperatur vid kyla. Önskad framledningstemperatur vid utomhustemperaturen +0 och +0 C. Tid mellan kyla och värmedrift eller tvärt om. Val om rumsgivare ska styra kylan. Hur mycket rumstemperaturen får sjunka respektive öka jämfört med önskad temperatur innan övergång till värme respektive kyldrift (kräver rumsgivare). Diverse shuntinställningar. Meny.. - autolägesinställning Om värmepumpens driftläge är satt till "auto" väljer den själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion respektive kyldrift ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används.

10 G English, Installer manual - PCS General Component positions This accessory is used when NIE F/F is installed in an installation with passive cooling. Contents x Pump x Shut-off valve -S F x Non-return valve -X x Shunt valve with actuator x Temperature sensor EK x Insulation tape x Cable ties -X -F -X X x x x x Replacement gasket Heating pipe paste luminium tape Kit for accessory card Technical specifications PCS Dimension of shunt valve Pressure drop at,0 l/s kpa (bar) KV value on shunt valve Dimension of non-return valve Dimension of the shut-off valve inlet mm Dimension of the shut-off valve mm outlet DN (0,0) /'' G Ø Ø Electrical components F Miniature circuit-breaker. 0 X Terminal block, power supply ccessory card -X Terminal block, sensors and external blocking -X Terminal block, communication -X Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay -S DIP switch -F Fine wire fuse, TH0V Designations in component locations according to standard IEC - and -. 0

11 G Pipe connections General Pipes and other cold surfaces must be insulated with diffusion-proof material to prevent condensation. Where the cooling demand is high, fan convectors with drip trays and drain connection are needed. The brine circuit must be supplied with a pressure expansion vessel. If there is already a level vessel installed this should be replaced. Check valve, mixing valve and circulation pump Install the supplied check valve between two T-pipe connections to PCS nearest the heat pump on brine in (see the outline diagram). Install the mixing valve (QN) on the flow line to the fan convector (port ) so that port is open towards port (blue coloured) when the motor is in idle mode. In the event of a signal, port opens towards port (red coloured). The return line from the fan convector is connected to the mixing valve (port ) as well as brine in closest to the heat pump. Install the extra circulation pump (GP) after the mixing valve (QN) on the flow line to the fan convector. Temperature sensor Install the flow temperature sensor for the cooling system (T) on the pipe after the circulation pump (GP) in the direction of flow. Install the return line sensor for the cooling system (T) on the pipe from the cooling system. K Install the temperature sensors with cable ties with the heat conducting paste and aluminium tape. Then insulate with supplied insulation tape. NOTE Sensor and communication cables must not be placed near power cables. Pump and pressure drop diagrams vailable pressure Tillgängligt tryck kpa 0 Colour marking CP CP PP PP EK 0 Speed I Speed II Speed III Flöde Flow l/h 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, l/s Choose between seven settings on the pump. You can choose between three different constant speeds (I, II or III) or two different curve types, one proportional pressure (PP) and one constant pressure (CP), where is lowest and highest.

12 G Outline diagram Explanation E00 Heat pump system T Temperature sensor, outdoor T Temperature sensor, hot water E00 Heat pump HQ Particle filter EQ Cooling system Unit box with accessory card () T Flow temperature sensor, cooling T Return line sensor, cooling EP Fan convectors GP Circulation pump, cooling QN Mixing valve, cooling RM Non-return valve Miscellaneous CM Expansion vessel, heating medium side CM evel vessel CP0 ccumulator tank EP Ground-source heating/ground collector F Safety valve, heating medium F Safety valve, brine QM Filler valve, brine QM Shut-off valve, heating medium flow QM Shut off valve, heating medium return QM Shut off valve, brine flow QM Shut-off valve X Filling set, brine Designations in component locations according to standard IEC - and -.

13 G Outline diagram F with PCS -E00-T -QM -EQ - -EP -CM -QM -F -X -QM -T -QM -F -CP0 -T -GP -QN -RM -E00 -E00 -CM -HQ -QM -E00-T -EP Outline diagram F with PCS -E00-T -QM -F -EQ - -EP -T -CM -QM -F -QM -X -CM -QM -E00-HQ -QM -T -GP -QN -RM -E00 -E00 -EP

14 N N G Electrical connection NOTE ll electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The heat pump must not be powered when installing PCS. -X The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook. Connecting communication This accessory contains an accessories card () that must be connected directly to the heat pump on the input card (terminal block -X). -X -X ON -X -X -X0 -X -X If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory card must be connected directly to the heat pump's terminal block -X. The following cards must be connected in series with the previous card. Use cable type iyy, EKKX or similar. -X -X ON -X -X -X0 -X -X Connecting the supply Connect the power supply to terminal block X as illustrated. -X 0V 0Hz N

15 ON 0 0 N G -X -X 0 0 -X Connecting sensors Use cable type iyy, EKKX or similar. Flow temperature sensor, cooling (T) Connect the flow temperature sensor to -X:-. Return line sensor, cooling (T) Connect the return line sensor to -X:-0. External blocking contact (NO) can be connected to -X:- to block cooling operation. When the contact closes, cooling operation is blocked. -X0 -X N -X Connection of the circulation pump (GP) Connect the circulation pump (GP) to -X: (0 V), -X: (N) and X: (). N Connection of the mixing valve motor (QN) Connect the mixing valve motor (QN) to -X: (0 V, open), -X: (N) and -X: (0 V, close). 0 DIP switch The DIP switch on the accessory card must be set as follows. Caution The relay outputs on the accessory card can have a max load of (0 V) in total. ON -S -X ON -X -X -X0 -X -X Relay output for cooling mode indication It is possible to have an external indication of the cooling mode through relay function via a potential free variable relay (max ) on the input circuit board (), terminal block X. If cooling mode indication is connected to terminal block X it must be selected in menu., see

16 G Program settings Program setting of PCS can be performed via the start guide or directly in the menu system. Start guide The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu.. Menu system If you do not make all settings via the start guide or need to change any of the settings, this can be done in the menu system. Menu. - forced control Forced control of the different components in the heat pump as well as in the different accessories that may be connected. EQ--K: ctivating the circulation pump (GP). EQ--K: Signal (close) to mixing valve (QN). EQ--K: Signal (open) to mixing valve (QN). EQ--K: No function. Caution lso see the Installer manual for F/F. Menu. - system settings ctivating/deactivating of accessories. Select: "passive cooling -pipe" Menu. - temperature Setting indoor temperature (room temperature sensor is required). Menu.. - cooling settings Here you can perform the following settings: owest flow line temperature when cooling. Desired flow temperature at an outdoor air temperature of +0 and +0 C. Time between cooling and heating or vice versa. Selection of room sensor can control cooling. How much the room temperature may decrease or increase compared to the desired temperature before switching to heating respectively cooling (requires room sensor). Misc. shunt settings. Menu.. - auto mode setting When heat pump operating mode is set to "auto it selects when start and stop of additional heat, heat production and cooling is permitted, dependent on the average outdoor temperature. Select the average outdoor temperatures in this menu. You can also set the time over which (filtering time) the average temperature is calculated. If you select 0, the present outdoor temperature is used.

17 Deutsch, Installateurhandbuch - PCS DE llgemeines Position der Komponenten Dieses Zubehör wird benötigt, wenn NIE F/F in einer nlage mit passiver Kühlung installiert wird. Inhalt St. Pumpe St. bsperrventil -S F St. Rückschlagventil -X St. Mischventil mit Stellvorrichtung St. Fühler EK St. Isolierband St. Kabelbinder -X -F -X X St. St. St. Dichtung Wärmeleitpaste luminiumklebeband Elektrische Komponenten F Sicherungsautomat, 0 X nschlussklemme, Spannungsversorgung Zubehörplatine St. Satz für Zusatzplatine -X nschlussklemme für Fühler und extern geschaltete lockierung Technische Daten -X nschlussklemme für Kommunikationsleitung PCS bmessung Mischventil Druckverlust bei,0 l/s kpa (ar) DN (0,0) -X -S -F nschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais DIP-Schalter Feinsicherung, TH0V KV-Wert des Mischventils Größe des Rückschlagventils Einlassgröße des bsperrventils mm /'' G Ø ezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -. uslassgröße des bsperrventils mm Ø

18 DE Rohranschluss/Durchflussmesser llgemeines Um eine Kondensatbildung zu vermeiden, müssen Rohrleitungen und andere kalte Oberflächen mit diffusionsdichtem Material isoliert werden. iegt ein hoher Kühlbedarf vor, sind Gebläsekonvektoren mit Tropfschale und Kondensatanschluss erforderlich. Der Kälteträgerkreis ist mit einem Druckausdehnungsgefäß auszustatten. Ein eventuell vorhandenes Niveaugefäß ist im Zuge der Installationsarbeiten zur ersetzen. Rückschlagventil, Mischventil und Umwälzpumpe Montieren Sie das beiliegende Rückschlagventil zwischen den beiden T-Rohranschlüssen für PCS an der Wärmepumpe am Wärmequelleneingang (siehe Prinzipskizze). Montieren Sie das Mischventil (QN) am Vorlauf zum Gebläsekonvektor (nschluss ), sodass nschluss zu nschluss (blaue Farbkennzeichnung) geöffnet ist, wenn sich der Motor im Ruhezustand befindet. ei einem Signal öffnet sich nschluss zu nschluss (rote Farbkennzeichnung). Der Rücklauf vom Gebläsekonvektor wird mit dem Mischventil (nschluss ) sowie dem Wärmequelleneingang an der Wärmepumpe verbunden. Die zusätzliche Umwälzpumpe (GP) wird nach dem Mischventil (QN) am Vorlauf zum Gebläsekonvektor angebracht. Fühler Der Vorlauffühler für das Kühlsystem (T) wird am Rohr nach der Umwälzpumpe (GP) in Strömungsrichtung montiert. Der Rücklauffühler für das Kühlsystem (T) wird am Rohr vom Kühlsystem montiert. K Die Fühler werden mit Kabelbinder, Wärmeleitpaste und luminiumband angebracht. nschließend sind sie mit dem beiliegenden Isolierband zu umwickeln. HINWEIS! Fühler- und Kommunikationskabel dürfen nicht in der Nähe von Starkstromleitungen verlegt werden. Pumpenkennliniendiagramm Verfügbarer Druck Tillgängligt tryck kpa CP CP PP PP Farbkennzeichnung 0 Speed I Speed II Speed III , 0, 0, 0, 0, 0, 0, Flöde Fluss l/h l/s EK Es stehen sieben Pumpeneinstellungen zur uswahl. Sie können zwischen drei verschiedenen konstanten Drehzahlen (I, II oder III) bzw. zwei unterschiedlichen proportionalen (PP) oder konstanten Druckkurven (CP) wählen, wobei die niedrigste und die höchste Einstellung ist.

19 DE Prinzipskizze Erklärung E00 Wärmepumpensystem T ußentemperaturfühler T Fühler, rauchwasser E00 Wärmepumpe HQ Schmutzfilter EQ Kühlsystem Gerätegehäuse mit Zubehörplatine () T Vorlauffühler, Kühlung T Rücklauffühler, Kühlung EP Kälteverbraucher GP Umwälzpumpe, Kühlung QN Mischventil, Kühlung RM Rückschlagventil Sonstiges CM usdehnungsgefäß, Heizungsseite CM Niveaugefäß CP0 Speichertank EP Felswärme/Erdkollektor F Sicherheitsventil, Heizungsmedium F Sicherheitsventil, Wärmequellenmedium QM Einfüllventil, Wärmequellenmedium QM bsperrventil, Heizungsvorlauf QM bsperrventil, Heizungsrücklauf QM bsperrventil, Wärmequellenmediumvorlauf QM bsperrventil X Einfüllventilset, Wärmequellenmedium ezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -.

20 DE Prinzipskizze F mit PCS -E00-T -QM -EQ - -EP -CM -QM -F -X -QM -T -QM -F -CP0 -T -GP -QN -RM -E00 -E00 -CM -HQ -QM -E00-T -EP Prinzipskizze F mit PCS -E00-T -QM -F -EQ - -EP -T -CM -QM -F -QM -X -CM -QM -E00-HQ -QM -T -GP -QN -RM -E00 -E00 -EP 0

21 N N DE Elektrischer nschluss HINWEIS! lle elektrischen nschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden. ei der Elektroinstallation und beim Verlegen der eitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Wärmepumpe darf bei der Installation von PCS nicht mit Spannung versorgt werden. -X Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs. nschluss der Kommunikationsleitung Dieses Zubehör umfasst eine Zusatzplatine (), die direkt über die Eingangskarte (Klemme -X) mit der Wärmepumpe zu verbinden ist. -X -X ON -X -X -X0 -X -X Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende nweisung zu befolgen. Die erste Zusatzplatine ist direkt mit der Wärmepumpenklemme -X zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. -X -X ON -X -X -X0 -X -X nschluss der Spannungsversorgung Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Klemme X, siehe bbildung. -X 0V 0Hz N

22 ON 0 0 N DE -X -X 0 0 -X Fühleranschluss Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. Vorlauffühler, Kühlung (T) Verbinden Sie den Vorlauffühler mit -X:-. Rücklauffühler, Kühlung (T) Verbinden Sie den Rücklauffühler mit -X:-0. Extern geschaltete Sperrung Ein Kontakt (NO) kann mit -X:- verbunden werden, um den Kühlbetrieb zu blockieren. eim Schließen des Kontakts wird der Kühlbetrieb blockiert. 0 CHTUNG! Die Relaisausgänge an der Zusatzplatine dürfen insgesamt mit maximal (0 V) belastet werden. -X0 -X N -X nschluss der Umwälzpumpe (GP) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit -X: (0 V), -X: (N) und X: (). N nschluss des Mischventilmotors (QN) Verbinden Sie den Mischventilmotor (QN) mit - X: (0 V, öffnen), -X: (N) und -X: (0 V, schließen). DIP-Schalter Der DIP-Schalter an der Zusatzplatine ist wie folgt einzustellen. ON -S -X ON -X -X -X0 -X -X Relaisausgang für Kühlmodusanzeige Per Relaisfunktion über ein potenzialfrei wechselndes Relais (max. ) an der Eingangskarte (), Klemme X besteht die Möglichkeit für eine externe Kühlmodusanzeige. Wenn die Kühlmodusanzeige mit Klemme X verbunden wird, muss dies in Menü. ausgewählt werden.

23 DE Programmeinstellungen Die Programmeinstellung von PCS kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden. Startassistent Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls über Menü. aufgerufen werden. Menüsystem Wenn Sie nicht alle Einstellungen über den Startassistent vornehmen oder eine Einstellung ändern wollen, können Sie das Menüsystem nutzen. Menü. - Zwangssteuerung Zwangssteuerung der verschiedenen Komponenten in der Wärmepumpe und der einzelnen Zubehöreinheiten, die möglicherweise angeschlossen sind. EQ--K: ktivierung der Umwälzpumpe (GP). EQ--K: Signal (geschlossen) an Mischventil (QN). EQ--K: Signal (offen) an Mischventil (QN). EQ--K: Keine Funktion. CHTUNG! Siehe auch Handbuch für Installateure für F/F. Menü. - Systemeinst. ktivierung/deaktivierung von Zubehör. Wählen Sie: "passive Vierrohrkühlung" Menü. - Temperatur Einstellung der Innenraumtemperatur (erfordert einen Raumfühler). Menü.. - Kühleinstellungen Hier können Sie z.. folgende Einstellungen vornehmen: Minimale Vorlauftemperatur bei Kühlung. Gewünschte Vorlauftemperatur bei einer ußenlufttemperatur von +0 und +0 C. Zeit zwischen Kühl- und Heizbetrieb oder umgekehrt. uswahl, ob der Raumfühler die Kühlung regeln soll. Zulässiger bfall bzw. nstieg der Raumtemperatur im Verhältnis zur gewünschten Temperatur, bevor ein Wechsel in den Heiz- bzw. Kühlbetrieb erfolgt (Raumfühler erforderlich). Verschiedene Mischventileinstellungen. Menü.. - utomoduseinst. Wenn als etriebsmodus für die Wärmepumpe "auto" eingestellt ist, bestimmt die Wärmepumpe ausgehend von der mittleren ußenlufttemperatur selbst, wann Start und Stopp der Zusatzheizung sowie rauchwasserbereitung bzw. Kühlbetrieb zulässig sind. In diesem Menü wählen Sie diese mittleren ußentemperaturen aus. Sie können ebenfalls den Zeitraum (Filterzeit) für die erechnung der mittleren Temperatur einstellen. ei uswahl von 0 wird die aktuelle ußentemperatur herangezogen.

24 FI Suomi, sentajan käsikirja - PCS Yleistä Komponenttien sijainti Tätä lisävarustetta käytetään, kun NIE F/F asennetaan vapaajäähdytystä hyödyntävään järjestelmään. Sisältö kpl Pumppu -S F kpl Sulkuventtiili -X kpl Takaiskuventtiili kpl Toimilaitteella varustettu shunttiventtiili kpl ämpötila-anturi EK kpl Eristysteippi kpl Nippuside -X -F -X X kpl kpl kpl kpl Varatiiviste ämmönjohtotahna lumiiniteippi Tekniset tiedot PCS isävarustekorttisarja Shunttiventtiilin mitat Painehäviö,0 l/s paineella kpa (bar) Shunttiventtiilin KV-arvo Takaiskuventtiilin mitat Syöttöputken sulkuventtiilin mitat mm Poistoputken sulkuventtiilin mitat mm DN (0,0) /'' G Ø Ø Sähkökomponentit F utomaattivaroke, 0 X iitinrima, jännitteensyöttö isävarustekortti -X iitinrima, anturi ja ulkoinen esto -X iitinrima, tiedonsiirto -X iitinrima, kiertovesipumppu, shuntti ja apurele -S DIP-kytkin -F Pienjännitevaroke, TH0V Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan.

25 FI Putkiliitäntä Yleistä Kondensoitumisen estämiseksi putket ja muut kylmät pinnat on eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Kun jäähdytystä tarvitaan paljon, puhallinkonvektorissa tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitäntä. ämmönkeruupiiri on varustettava paisuntasäiliöllä. Mahdollinen tasopaisuntasäiliö vaihdetaan. Takaiskuventtiili, shunttiventtiili ja kiertovesipumppu senna mukana toimitettu takaiskuventtiili PCS :n jäähdytyksen tuloputkien kahden T-putkiliitännän välille (katso periaatekaavio). senna shunttiventtiili (QN) puhallinkonvektorin menoputkeen (liitäntä ) niin, että liitäntä on auki liitännän (sininen) suuntaan, kun moottori on lepotilassa. Signaali avaa liitännän liitännän (punainen) suuntaan. Paluuputki puhallinkonvektorista liitetään shunttiventtiiliin (liitäntä ) ja lämmönkeruun paluuputkeen lähelle lämpöpumppua. senna lisäkiertopumppu (GP) shunttiventtiilin (QN) jälkeen puhallinkonvektorin menoputkeen. Värimerkintä ämpötila-anturi Jäähdytysjärjestelmän menolämpötilan anturi (T) asennetaan putkeen kiertovesipumpun (GP) jälkeen. Jäähdytysjärjestelmän paluulämpötilan anturi (T) asennetaan putkeen jäähdytysjärjestelmästä. K ämpötila-anturit asennetaan nippusiteillä lämmönjohtotahnan ja alumiiniteipin kanssa. Sen jälkeen ne eristetään mukana toimitetulla eristysteipillä. HUOM! nturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. Pumppu- ja painehäviökäyrä Käytettävissä oleva paine Tillgängligt tryck kpa 0 0 EK CP CP PP PP 0 Flöde Speed I Speed II Speed III Virtaus l/h 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, l/s Pumpussa on valittavana seitsemän asetusta. Valittavana on kolme erilaista vakionopeutta (I, II tai III), kaksi erilaista suhteellista painekäyrää (PP) ja kaksi vakiopainekäyrää (CP), joista on alin ja on ylin.

26 FI Periaatekaavio Selvitys E00 ämpöpumppujärjestelmä T ämpötila-anturi, ulko T ämpötila-anturi, käyttövesi E00 ämpöpumppu HQ Mudanerotin EQ Jäähdytysjärjestelmä Kytkentärasia lisävarustekortilla () T Menolämpötilan anturi, jäähdytys T Paluulämpötilan anturi, jäähdytys EP Puhallinkonvektori GP Kiertopumppu, jäähdytys QN Shunttiventtiili, jäähdytys RM Takaiskuventtiili Muuta CM Paisuntasäiliö, lämmönjakopuoli CM Tasopaisunta-astia CP0 Varaajasäiliö EP Kalliokeruuputket/maakeruuputket F Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä F Varoventtiili, lämmönkeruuneste QM Täyttöventtiili, lämmönkeruuneste QM Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno QM Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu QM Sulkuventtiili, lämmönkeruupiiri meno QM Sulkuventtiili X Täyttöventtiilisarja, lämmönkeruuneste Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan. Periaatekaavio F ja PCS -E00-T -QM -EQ - -EP -CM -QM -F -X -QM -T -QM -F -CP0 -T -GP -QN -RM -E00 -E00 -CM -HQ -QM -E00-T -EP

27 FI Periaatekaavio F ja PCS -E00-T -QM -F -EQ - -EP -T -CM -QM -F -QM -X -CM -QM -E00-HQ -QM -T -GP -QN -RM -E00 -E00 -EP

28 N N FI Sähköasennukset HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. ämpöpumpun pitää olla jännitteetön PCS :n asennuksen aikana. Syöttöjännitteen kytkeminen Kytke jännitteensyöttö liittimeen X kuvan mukaisesti. -X 0V 0Hz N Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. Tiedonsiirron kytkentä Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (), joka kytketään suoraan lämpöpumpun tulokorttiin (liitin -X). Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan lämpöpumpun liittimeen -X. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. -X -X -X ON -X -X -X0 -X -X -X -X ON -X -X -X0 -X -X

29 ON 0 0 N FI -X -X 0 0 -X nturien kytkeminen Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. Menolämpötilan anturi, jäähdytys (T) Kytke menolämpötilan anturi liittimeen -X:-. Paluulämpötilan anturi, jäähdytys (T) Kytke paluulämpötilan anturi liittimeen -X:-0. Ulkoinen esto Yksi kosketin (NO) voidaan kytkeä liittimeen - X:- jäähdytyskäytön estoa varten. Kun kosketin suljetaan, jäähdytyskäyttö estetään. -X0 -X N -X Kiertovesipumpun kytkentä (GP) Kytke kiertovesipumppu (GP) liittimiin -X: (0 V), -X: (N) ja X: (). N Shunttimoottorin kytkentä (QN) Kytke shunttimoottori (QN) liittimiin -X: (0 V, avaa), -X: (N) ja -X: (0 V, sulje). 0 DIP-kytkin isävarustekortin DIP-kytkimet pitää asettaa alla olevan mukaan. MUIST! isävarustekortin relelähtöjen suurin sallittu kokonaiskuormitus on (0 V). ON -S -X ON -X -X -X0 -X -X Relelähtö jäähdytystilan ilmaisuun Jäähdytystilan ulkoinen ilmaisu on mahdollinen potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. ) tulokortin () liittimessä X. Jos jäähdytystilan ilmaisu kytketään liittimeen X, se pitää valita valikossa..

30 FI Ohjelman asetukset PCS :n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaassa tai suoraan valikkojärjestelmässä. MUIST! Katso myös F/F:n asentajan käsikirja. loitusopas loitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä lämpöpumpun asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta.. Valikkojärjestelmä Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko. - järjestelmäasetukset isävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valitse: "passiivinen jäähdytys, -putki" Valikko. - lämpötila Sisälämpötilan asetus (vaatii huonelämpötilan). Valikko.. - jäähdytysasetukset Täällä voit tehdä seuraavat asetukset: lin menolämpötila jäähdytyskäytössä. Haluttu menolämpötila ulkolämpötilassa +0 ja +0 C. ika jäähdytyksen ja lämmityksen välillä. Valinta ohjaako huoneanturi jäähdytystä. Miten paljon huonelämpötila saa laskea tai nousta halutun lämpötilan alle tai ylle ennen kuin lämpöpumppu siirtyy lämmitys- tai jäähdytyskäyttöön (vaatii huoneanturin). Erilaiset shunttiasetukset. Valikko.. - autom.tilan asetukset Kun lämpöpumpun käyttötilaksi on asetettu "auto" lämpöpumppu valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisälämmön ja lämmön- tai jäähdytystuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa. Valikko. - pakko-ohjaus ämpöpumpun komponenttien ja mahdollisten kytkettyjen lisävarusteiden pakko-ohjaus. EQ--K: Kiertovesipumpun aktivointi (GP). EQ--K: Signaali (sulje) shuntille (QN). EQ--K: Signaali (avaa) shuntille (QN). EQ--K: Ei toimintoa. 0

31 Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan/ Sähkökytkentäkaavio

32

33

34

35

36 NIE Sweden Hannabadsvägen ox SE- Markaryd Phone Telefax

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Yhteiset kytkennät

Lisätiedot

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH - Table of Contents Svenska llmänt

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 EK EK EK SE G DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för IE F, F, F, F, F, F0, F0, F0, VVM 0, VVM 0, VVM, VVM 00, SMO0 Installer manual Extra climate system for IE F, F, F, F, F, F0, F0,

Lisätiedot

SOLAR 40 IHB LEK

SOLAR 40 IHB LEK SE G DE FI Installatörshandbok SOR 0 för IE F/F/SMO0 Installer manual SOR 0 for IE F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR 0 für IE F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR 0 IE F/F/SMO0 SOR 0 EK IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI Installatörshandbok SOR för NIE F/F Installer manual SOR for NIE F/F Installateurhandbuch SOR für NIE F/F sentajan käsikirja SOR NIE F/F SOR IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI SOR Installatörshandbok SOR för IE F/F/F/SMO0 Installer manual SOR for IE F/F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR für IE F/F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR IE F/F/F/SMO0 IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE Asentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH - Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 LEK LEK LEK SE GB DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installer manual Extra climate system for NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installateurhandbuch

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POO 0 EK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool EK FI sentajan käsikirja iitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB EK EXC 40 SE GB DE FI Installatörshandbok EXC 40 Installer manual EXC 40 Installateurhandbuch EXC 40 Asentajan käsikirja EXC 40 IHB 1027-1 031439 Svenska, Installatörshandbok - EXC 40 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POOL 0 LEK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool LEK FI sentajan käsikirja Liitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK SOAR SE Installatörshandbok SOAR EK GB Installer manual SOAR DE FI Installateurhandbuch SOAR Asentajan käsikirja SOAR IHB - 00 Svenska, Installatörshandbok - SOAR SE Allmänt Detta tillbehör används då

Lisätiedot

POOL 500. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 500. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POOL 00 SE G DE Installatörshandbok Dockningssats pool Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool LEK FI sentajan käsikirja Liitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB DEW 0 SE G DE FI Dockningssats DEW 0 Docking kit DEW 0 nschlusssatz DEW 0 Liitäntäsarja DEW 0 IH - 09 Svenska, Installatörshandbok - DEW 0 SE Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations-

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT 230V- 50Hz 2.5uF 1m(A) P,(W) 0.20 0.30 0.40 45 65 90 HEJSAN PC;0017NIB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar MAV 0935-2 031261 SE MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT TILL NIBE SPLIT GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145 SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1546-2 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 4 4 7 3 Elscheman

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 LEK SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F0 med VPB 00 Installer manual Docking kit for F0 with VPB 00 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F0:lle VPB 00:lla IHB 0-09 LEK Installatörshandbok

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPB 200 Installer manual Docking kit for F70 with VPB 200 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPB 200:lla IHB 123-1 231988 Installatörshandbok

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140 LEK Installatörshandbok SE GB FI SCA Installatörshandbok Dockningssats för F750 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F750 with AHPS as well as external additional heat Asentajan

Lisätiedot

SCA 41 IHB 1445-1 331140

SCA 41 IHB 1445-1 331140 LEK SCA SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F70 with AHPS as well as external additional heat Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Lisätiedot

SCA 40 IHB

SCA 40 IHB LEK APH SCA 0 SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPBS 00 samt sol Installer manual Docking kit for F70 with VPBS 00 and solar Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPBS 00:lla ja

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja LEK APH Installatörshandbok SE Installatörshandbok Dockningssats SCA 0 GB FI Installer manual Docking kit Asentajan käsikirja Liitäntäsarja IHB SE 55-989 Installatörshandbok - SCA 0 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1420-1 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 2 2 5 3 Elscheman

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

DEH 310. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition

DEH 310. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition DEH 0 SE Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats EK G Installer manual Docking kit external addition DE FI DK Installateurhandbuch nschlusssatz externe Zusatzheizung sentajan käsikirja iitäntäsarja,

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www..fi 1/8 O2 O ERR DEF RS232 O H/ +12 TH I SUORAOHJAUS FUJITSU ulkoyksiköiden suoraohjaus soveltuu saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

DEH 500. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition

DEH 500. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition EK DEH 00 SE Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats G DE FI DK Installer manual Docking kit external addition Installateurhandbuch nschlusssatz externe Zusatzheizung sentajan käsikirja iitäntäsarja,

Lisätiedot

EMK 300. Energimätarkit EMK 300. Energy meter kit EMK 300. Energimesssatz EMK 300. Energimålersæt EMK 300. Energiamittarisarja EMK 300

EMK 300. Energimätarkit EMK 300. Energy meter kit EMK 300. Energimesssatz EMK 300. Energimålersæt EMK 300. Energiamittarisarja EMK 300 SE GB DE DK FI Energimätarkit EMK 300 Energy meter kit EMK 300 Energimesssatz EMK 300 Energimålersæt EMK 300 Energiamittarisarja EMK 300 EMK 300 IHB 1428-2 231817 Svenska, Installatörshandbok - EMK 300

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmät METSTA Rakennusten energiatehokkuusstandardit uudistuvat seminaari 26.4.2017 Lämmitysjärjestelmät Jarek Kurnitski HEAT GAINS BUILDING PROPERTIES CLIMATIC CONDITIONS INDOOR ENVIRONMENT REQUIREMENTS EN 16789-1

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www.fgfinland.fi 1/8 FG Finland Oy O O ERR DEF 1,6A 0,4A 0,4A O O O O 0 O O O O O 1 O O O O O 1 H O O O O 14 RS O H/ +1 TH OUT I SUORAOHJAUS

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN YLEISETOHJEETLÄMMINVESIVARAAJANASENNUKSEEN Moottorinjalämminvesivaraajanletkujenyleisetominaisuudet Käytälämmönjajäähdytysnesteenkestävääletkua. Käyttölämpötila 40 + 0 C LetkunsisämittaØmm Letkunsisäpinnanonoltavatasainen

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 KVR 10 SE GB DE FI Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installer manual Kondensvattenrör KVR 10 Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 IHB 1137-1

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text]

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text] Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste [Type text] KRONOS 140 4WDM SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENT INHALT 1 Kokoonpano Slutmontering Main assembly Grundkonstruktion

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Air Comfort. VEKA ver C.» Spare parts/reservdelar/varaosat

Air Comfort. VEKA ver C.» Spare parts/reservdelar/varaosat Air Comfort Air Treatment VEKA ver C VEKA ver C Supply air unit/tilluftsaggregat/ Tuloilmalaite» Spare parts/reservdelar/varaosat 2 Supply air unit/tilluftsaggregat/tuloilmalaite Spare parts/reservdelar/varaosat

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Asennusohje EKC 367. Periaate Principle Montageprinzip Principe. Mitat Dimensions Maße Dimensions

Asennusohje EKC 367. Periaate Principle Montageprinzip Principe. Mitat Dimensions Maße Dimensions Asennusohje EKC 367 Periaate Principle Montageprinzip Principe Mitat Dimensions Maße Dimensions Kaapelin pituus/kaapelin pinta-ala Cable length/ wire cross section Kabellänge/Leitungsquerschnitt Longeur

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

MYVALLOX KNX BUS MODULE

MYVALLOX KNX BUS MODULE Document D3436 Valid from 1.1.017 Updated 10.4.017 MANUAL MYVALLOX KNX BUS MODULE Ohje Manual KNX-väylämuunnin KNX bus module Suomi... English... 7 SUOMI MYVALLOX KNX-VÄYLÄMUUNNIN 1 TURVALLISUUS Sähköiskun

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot