PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE"

Transkriptio

1 EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE Asentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH -

2

3 Svenska, Installatörshandbok - PCS SE Allmänt Detta tillbehör används då IE F/F/F/F installeras i en anläggning med frikyla. Denna funktion kräver tillbehöret PCS. Kylsystemet är anslutet till värmepumpens köldbärarkrets, varvid tillförsel av kyla från kollektor sker via cirkulationspumpen och shuntventilen. Vid kylbehov (aktiveras från utegivare och eventuell rumsgivare) aktiveras shuntventilen och cirkulationspumpen. Shunten reglerar så att kylgivaren når aktuellt börvärde motsvarande utetemperatur och inställt minvärde för kyltemperatur (för att undvika kondens). Monteras tillbehöret FM tillsammans med PCS kommer kyleffekten att minska. Komponentplacering AA-S AA-X EK FA Kompatibla produkter F F F F Innehåll st Pump st Avstängningsventil st ackventil st Shuntventil med ställdon st Temperaturgivare st Isoleringstejp st untband st Utbytespackning st Värmeledningspasta st Aluminiumtejp st Kit för tillbehörskort st Kabel AA AA-X AA-F AA-X X Elkomponenter FA Automatsäkring, 0A X Anslutningsplint, spänningsmatning AA Tillbehörskort AA-X Anslutningsplint, givare och extern blockering AA-X Anslutningsplint, kommunikation AA-X Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä AA-S DIP-switch AA-F Finsäkring, TAH0V eteckningar i komponentplacering enligt standard IEC. PCS

4 SE Röranslutning Allmänt För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. Köldbärarkretsen ska förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. ackventil, shuntventil och cirkulationspump Montera den bipackade backventilen mellan de två T-rörsanslutningarna till PCS närmast värmepumpen på köldbärare in (se principschema). Montera shuntventilen (Q) på framledningen till fläktkonvektorn (port ) så att port är öppen mot port när motorn är i viloläge. Vid signal öppnar port mot port (röd färgmarkering). Returledningen från fläktkonvektorn kopplas till shuntventilen (port ) samt köldbärare in närmast värmepumpen. Den extra cirkulationspumpen (GP) monteras efter shuntventilen (Q) på framledningen till fläktkonvektorn. Temperaturgivare Framledningsgivaren för kylsystemet (T) monteras på röret efter cirkulationspumpen (GP) i flödesriktningen. Returledningsgivaren för kylsystemet (T) monteras på röret från kylsystemet. K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter ska de isoleras med medföljande isolertejp. OS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Pump- och tryckfallsdiagram Tillgängligt tryck (kpa) 0 CC 0 EK CP PP CP CC CC CC PP PP CP 0 0 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, Flöde (l/s) Flöde (l/h) Du väljer mellan 0 olika inställningar på pumpen. Det finns tre olika proportionella tryck (PP), alternativt tre olika konstanta tryck (CP) respektive fyra konstanta kurvor (CC). PCS

5 SE Inställning av cirkulationspump Pumphastighet proportionellt tryck (PP) * Diodindikation EK *Pumpen är fabriksinställd med proportionellt tryck (PP) Cirkulationspumpen är utrustad med fem dioder som i normalläge visar hur stor effektförbrukningen är. De kan även indikera larm eller användas för att justera/visa pumphastigheten. I normalläge lyser diod grönt. De övriga dioderna lyser gult och indikerar pumpens effektförbrukning enligt nedanstående tabell. Diodindikation En grön diod (blinkande) En grön + en gul diod En grön + två gula dioder En grön + tre gula dioder En grön + fyra gula dioder Effektförbrukning (% av max effektförbrukning) Hastigheten på cirkulationspumpen (GP) ställs in med hjälp av strömställaren (GP-SF) så att man uppnår det för huset projekterade flödet. För att ändra hastighet, håll strömställaren intryckt tills dioderna börja blinka. läddra sedan mellan de olika hastigheterna genom att trycka på strömställaren. För att se vilken hastighet som är vald, tryck en gång på strömställaren. EK arm Pumphastighet konstant tryck (CP) Pumphastighet konstant kurva (CC) Diodindikation Diodindikation I de fall larm uppstår ändrar diod färg från grön till röd. är ett eller flera larm är aktiva indikeras det enligt nedanstående tabell. Är mer än ett larm aktivt visas larmet med högst prioritet. Diodindikation En röd + en gul diod (diod ) En röd + en gul diod (diod ) En röd + en gul diod (diod ) Anledning / Åtgärd Rotorn är blockerad. Avvakta eller frigör rotoraxeln. För låg matningsspänning. Kontrollera matningsspänningen. Elektriskt fel. Kontrollera matningspänningen eller byt ut cirkulationspumpen. GP-SF PCS

6 SE Principschema Förklaring E00 Värmepumpsystem T Temperaturgivare, utomhus T Temperaturgivare, varmvatten T Temperaturgivare, varmvatten, visande E00 Värmepump HQ Smutsfilter EQ Kylsystem AA Apparatlåda med tillbehörskort (AA) T Framledningsgivare, kyla T Returledningsgivare, kyla EP Fläktkonvektor GP Cirkulationspump, kyla Q Shuntventil, kyla RM ackventil Övrigt CM CM CP0 EP F F QM QM QM QM QM X Expansionskärl, värmebärarsida ivåkärl Ackumulatortank ergvärme/jordkollektor Säkerhetsventil, värmebärare Säkerhetsventil, köldbärare Påfyllningsventil, köldbärare Avstängningsventil, värmebärare fram Avstängningsventil, värmebärare retur Avstängningsventil, köldbärare fram Avstängningsventil Påfyllnadsventilsats, köldbärare eteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Principschema F/F med PCS -E00-T -QM -EQ -AA -EP -T -CM -QM -F -QM -X -QM -F -T -CP0 -T -GP A -Q A -RM -E00 -E00 -CM -HQ -QM -E00-T -EP PCS

7 SE Principschema F/ med PCS -E00-T -QM -F -EQ -AA -EP -T -CM -QM -F -QM -X -CM -QM -E00-HQ -QM -T -GP A -Q A -RM -E00 -E00 -EP PCS

8 O SE Elinkoppling OS! All elektrisk inkoppling ska ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av PCS. Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok. Anslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint AA-X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktioner följas. Det första tillbehörskoret ska anslutas direkt till värmepumpens plint AA-X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. E00 AA-X AA-X Anslutning av matning Anslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X -X -X Apparatlåda -X 0V 0Hz AA-S AA-X Externt 0 0 Anslutning av givare AA-X AA-X0 AA-X Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. -X0 -X -X AA-X AA-X A GD Tillbehörskort AA-X A GD A GD Tillbehörskort F/F AA-X -X F/F O -X -X -X0 -X -X Framledningsgivare, kyla (T) Anslut framledningsgivaren till AA-X:-. Returledningsgivare, kyla (T) Anslut returledningsgivaren till AA-X:-0. Extern blockering En kontakt (O) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera kyldriften. är kontakten sluts blockeras kyldriften. Extern blockering T T Externt Apparatlåda A GD A GD AA-X AA-X -X O -X -X -X0 -X -X 0 TÄK PÅ! AA-X Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. PCS

9 O 0 0 SE Anslutning av cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: () och X: (). Apparatlåda Externt AA-X GP X Anslutning av shuntmotor (Q) Anslut shuntmotorn (Q) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: () och AA-X: (0 V, stäng). Apparatlåda Externt Öppna Stäng Röd lå Svart Q AA-X DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. AA-S -X O -X -X -X -X0 -X Reläutgång för kyllägesindikering Möjlighet finns till extern indikering av kyllägesindikering genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max A) på ingångskortet (AA), plint X. Ansluts kyllägesindikering till plint X måste det väljas i meny.. PCS

10 SE Programinställningar Tekniska uppgifter Programinställningen av PCS kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Tekniska data Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet PCS Dimension på shuntventilen Tryckfall vid,0 l/s KV-värde på shuntventilen kpa (bar) D (0,0) Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Dimension på backventilen Dimension på avstängningsventilen inlopp mm /'' G Ø Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Dimension på avstängningsventilen utlopp mm Ø Välj: "passiv kyla -rör" Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur (kräver rumstemperaturgivare). Meny.. - kylinställningar Här kan du exempelvis göra följande inställningar: ägsta framledningstemperatur vid kyla. Önskad framledningstemperatur vid utomhustemperaturen +0 och +0 C. Tid mellan kyla och värmedrift eller tvärt om. Val om rumsgivare ska styra kylan. Hur mycket rumstemperaturen får sjunka respektive öka jämfört med önskad temperatur innan övergång till värme respektive kyldrift (kräver rumsgivare). Diverse shuntinställningar. Meny.. - autolägesinställning Om värmepumpens driftläge är satt till "auto" väljer den själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion respektive kyldrift ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EQ-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). EQ-AA-K: Signal (stäng) till shunt (Q). EQ-AA-K: Signal (öppna) till shunt (Q). EQ-AA-K: Ingen funktion. TÄK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F/F/F. 0 PCS

11 English, Installer manual - PCS G General This accessory is used when IE F/F/F/F is installed in an installation with passive cooling. This function requires the PCS accessory. The cooling system is connected to the heat pump collector circuit, through which cooling is supplied from the collector via the circulation pump and the shunt valve. When cooling is required (activated from the outdoor temperature sensor and any room sensor), the shunt valve and the circulation pump are activated. The shunt valve regulates so that the cooling sensor reaches the current set point value corresponding to the outdoor temperature and the set min. value for the cooling temperature (to prevent condensation). If the FM accessory is installed with PCS, the cooling output is reduced. Compatible products F F F F Contents x Pump x Shut-off valve x on-return valve x Shunt valve with actuator x Temperature sensor x Insulation tape x Cable ties x Replacement gasket x Heating pipe paste x Aluminium tape x Kit for accessory card x Cable Component positions AA-S AA-X EK AA FA AA-X AA-F AA-X X Electrical components FA Miniature circuit breaker, 0 A X Terminal block, power supply AA Accessory card AA-X Terminal block, sensors and external blocking AA-X Terminal block, communication AA-X Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay AA-S DIP switch AA-F Fine wire fuse, TAH0V Designations in component locations according to standard IEC. PCS

12 G Pipe connections General Pipes and other cold surfaces must be insulated with diffusion-proof material to prevent condensation. Where the cooling demand is high, fan convectors with drip trays and drain connection are needed. The brine circuit must be provided with a pressure expansion vessel. If there is a level vessel this should be replaced. Check valve, mixing valve and circulation pump Install the supplied check valve between two T-pipe connections to PCS nearest the heat pump on brine in (see the outline diagram). Install the shunt valve (Q) on the supply line to the fan coil (port ) so that port is open towards port when the motor is in idle mode. In the event of a signal, port opens towards port (coloured red). The return line from the fan coil is connected to the shunt valve (port ), as well as brine in closest to the heat pump. Install the extra circulation pump (GP) after the shunt valve (Q), on the supply line to the fan coil. Temperature sensor Install the supply temperature sensor for the cooling system (T) on the pipe after the circulation pump (GP) in the direction of flow. Install the return line sensor for the cooling system (T) on the pipe from the cooling system. K Install the temperature sensors using cable ties, together with the heat conducting paste and aluminium tape. Then insulate with the enclosed insulation tape. OTE Sensor and communication cables must not be placed near power cables. Pump and pressure drop diagrams Available Tillgängligt pressure tryck (kpa) 0 0 CC 0 CC EK CP PP CP CC CC PP PP CP 0 0 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, Flow Flöde (l/s) (l/s) Flow Flöde (l/h) Choose between 0 different settings on the pump. There are three different control curves for proportional pressure (PP), or three different constant pressure (CP and four constant curves (CC). PCS

13 G Setting the circulation pump Pump speed proportional pressure (PP) * ED indication EK *The pump is factory set with proportional pressure (PP) The circulation pump is equipped with five EDs. In normal mode the EDs show the power consumption. They can also indicate alarms or be used to adjust/display the pump speed. During normal operation, the ED lights green. The other EDs light yellow and indicate the pump's power consumption according to the following table. ED indication One green ED (flashing) One green + one yellow ED One green + two yellow EDs One green + three yellow EDs One green + four yellow EDs Power consumption (% of max power consumption) The speed of the circulation pump (GP) is set using the switch (GP-SF) so that the projected flow for the house is achieved. To change the speed hold the switch in until the EDs start to flash. Scroll between the different speeds by pressing the switch. Press the switch once to see what speed is selected. EK Alarm Pump speed constant pressure (CP) Pump speed constant curve (CC) ED indication ED indication In the event of an alarm the ED changes colour from green to red. When one or several alarms are active, this is indicated according to the following table. If more than one alarm is active, the one with the highest priority is displayed. ED indication One red + one yellow ED (ED ) One red + one yellow ED (ED ) One red + one yellow ED (ED ) Cause / Action The rotor is blocked. Wait or release the rotor shaft. Supply voltage too low. Check the supply voltage. Electrical fault. Check the supply voltage or replace the circulation pump. GP-SF PCS

14 G Outline diagram Explanation E00 Heat pump system T Temperature sensor, outdoor T Temperature sensor, hot water T Temperature sensor, hot water, display E00 Heat pump HQ Particle filter EQ Cooling system AA Unit box with accessory board (AA) T Flow temperature sensor, cooling T Return line sensor, cooling EP Fan convectors GP Circulation pump, cooling Q Mixing valve, cooling RM on-return valve Miscellaneous CM CM CP0 EP F F QM QM QM QM QM X Expansion vessel, heating medium side evel vessel Accumulator tank Ground-source heating/ground collector Safety valve, heating medium Safety valve, brine Filler valve, brine Shut-off valve, heating medium flow Shut off valve, heating medium return Shut off valve, brine flow Shut-off valve Filling set, brine Designations in component locations according to standard IEC - and -. Outline diagram F/F with PCS -E00-T -QM -EQ -AA -EP -T -CM -QM -F -QM -X -QM -F -T -CP0 -T -GP A -Q A -RM -E00 -E00 -CM -HQ -QM -E00-T -EP PCS

15 G Outline diagram F/ with PCS -E00-T -QM -F -EQ -AA -EP -T -CM -QM -F -QM -X -CM -QM -E00-HQ -QM -T -GP A -Q A -RM -E00 -E00 -EP PCS

16 O G Electrical connection OTE All electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The heat pump must not be powered when installing PCS. The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook. Connecting communication This accessory contains an accessory board (AA) that must be connected directly to the heat pump on the input board (terminal blockaa-x). If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory board must be connected directly to the heat pump's terminal block AA-X. The following boards must be connected to the previous board in series. Use cable type iyy, EKKX or similar. E00 AA-X AA-X Connecting the supply Connect the power supply to terminal block X as illustrated. -X -X -X -X 0V 0Hz AA-S AA-X Unit box Connecting sensors External AA-X 0 0 Use cable type iyy, EKKX or similar. AA-X0 AA-X Flow temperature sensor, cooling (T) -X0 -X -X AA-X Connect the flow temperature sensor to AA-X:-. AA-X A GD Accessory card AA-X A GD A GD F/F AA-X -X F/F O -X -X -X0 -X -X Return line sensor, cooling (T) Connect the return line sensor to AA-X:-0. External blocking A contact (O) can be connected to AA-X:- to block cooling operation. When the contact closes, cooling operation is blocked. External blocking T T External Unit box Accessory card 0 A GD A GD AA-X AA-X -X O -X -X -X0 -X -X Caution AA-X The relay outputs on the accessory board can have a max. load of A (0 V) in total. PCS

17 O 0 0 G Connection of the circulation pump (GP) Connect the circulation pump (GP) to AA-X: (0 V), AA-X: () and X: (). Unit box External AA-X GP X Connection of the shunt valve motor (Q) Connect the shunt motor (Q) to AA-X: (0 V, open), AA-X: () and AA-X: (0 V, close). Unit box External Open Close Red lue lack Q AA-X DIP switch The DIP switch on the accessory card must be set as follows. AA-S -X O -X -X -X -X0 -X Relay output for cooling mode indication It is possible to have an external indication of the cooling mode through relay function via a potentialfree variable relay (max A) on the input board (AA), terminal block X. If cooling mode indication is connected to terminal block X it must be selected in menu.. PCS

18 G Program settings Technical data Program setting of PCS can be performed via the start guide or directly in the menu system. Technical specifications Start guide The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu.. Menu system PCS Dimension of shunt valve Pressure drop at,0 l/s KV value on shunt valve kpa (bar) D (0,0) If you do not make all settings via the start guide or need to change any of the settings, this can be done in the menu system. Dimension of non-return valve Dimension of the shut-off valve inlet mm /'' G リ Menu. -system settings Activating/deactivating of accessories. Dimension of the shut-off valve outlet mm リ Select: "passive cooling -pipe" Menu. -temperature Setting of indoor temperature (room temperature sensor is required). Menu.. - cooling settings Here you can perform the following settings: owest flow line temperature when cooling. Desired flow temperature at an outdoor air temperature of +0 and +0 C. Time between cooling and heating or vice versa. Selection of room sensor can control cooling. How much the room temperature may decrease or increase compared to the desired temperature before switching to heating respectively cooling (requires room sensor). Misc. shunt settings. Menu.. -auto mode setting When heat pump operating mode is set to "auto it selects when start and stop of additional heat, heat production and cooling is permitted, dependent on the average outdoor temperature. Select the average outdoor temperatures in this menu. You can also set the time over (filtering time) which the average temperature is calculated. If you select 0, the present outdoor temperature is used. Menu. -forced control Forced control of the different components in the heat pump as well as in the different accessories that may be connected. EQ-AA-K: Activating the circulation pump (GP). EQ-AA-K: Signal (close) to shunt valve (Q). EQ-AA-K: Signal (open) to shunt valve (Q). EQ-AA-K: o function. Caution Also see the Installer manual for F/F/F/F. PCS

19 Deutsch, Installateurhandbuch - PCS DE Allgemeines Dieses Zubehör wird benötigt, wenn IE F/F/F/F in einer Anlage mit passiver Kühlung installiert wird. Diese Funktion erfordert das Zubehör PCS. Das Kühlsystem ist mit dem Wärmequellenkreis der Wärmepumpe verbunden, wobei die Kältezufuhr vom Kollektor über die Umwälzpumpe und das Mischventil erfolgt. ei einem Kühlbedarf (eine Aktivierung erfolgt mittels Außenfühler und evtl. vorhandenem Raumfühler) werden Mischventil und Umwälzpumpe aktiviert. Das Mischventil führt die Steuerung so aus, dass der Kältefühler den aktuellen Sollwert entsprechend der Außenlufttemperatur sowie den eingestellten Minimalwert für die Kühltemperatur erreicht (damit sich keine Kondensflüssigkeit bildet). Durch eine Montage des Zubehörs FM zusammen mit PCS wird die Kühlleistung herabgesetzt. Kompatible Produkte F F F F Inhalt St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. Pumpe Absperrventil Rückschlagventil Mischventil mit Stellvorrichtung Fühler Isolierband Kabelbinder Dichtung Wärmeleitpaste Aluminiumklebeband Satz für Zubehörplatine Kabel Position der Komponenten AA-S AA-X EK AA FA AA-X AA-F AA-X X Elektrische Komponenten FA Sicherungsautomat, 0A X Anschlussklemme, Spannungsversorgung AA Zubehörplatine AA-X Anschlussklemme für Fühler und extern geschaltete lockierung AA-X Anschlussklemme für Kommunikationsleitung AA-X Anschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais AA-S DIP-Schalter AA-F Feinsicherung, TAH0V ezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC. PCS

20 DE Rohranschluss/Durchflussmesser Allgemeines Um eine Kondensatbildung zu vermeiden, müssen Rohrleitungen und andere kalte Oberflächen mit diffusionsdichtem Material isoliert werden. iegt ein hoher Kühlbedarf vor, sind Gebläsekonvektoren mit Tropfschale und Kondensatanschluss erforderlich. Der Wärmequellenkreis ist mit einem Druckausdehnungsgefäß auszustatten. Ein eventuell vorhandenes iveaugefäß ist zu ersetzen. Rückschlagventil, Mischventil und Umwälzpumpe Montieren Sie das beiliegende Rückschlagventil zwischen den beiden T-Rohranschlüssen für PCS an der Wärmepumpe am Wärmequelleneingang (siehe Prinzipskizze). Montieren Sie das Mischventil (Q) am Vorlauf zum Gebläsekonvektor (Anschluss ), sodass Anschluss zu Anschluss (blaue Farbkennzeichnung) geöffnet ist, wenn sich der Motor im Ruhezustand befindet. ei einem Signal öffnet sich Anschluss zu Anschluss (rote Farbkennzeichnung). Der Rücklauf vom Gebläsekonvektor wird mit dem Mischventil (Anschluss ) sowie dem Wärmequelleneingang an der Wärmepumpe verbunden. Die zusätzliche Umwälzpumpe (GP) wird nach dem Mischventil (Q) am Vorlauf zum Gebläsekonvektor angebracht. EK Fühler Der Vorlauffühler für das Kühlsystem (T) wird am Rohr nach der Umwälzpumpe (GP) in Strömungsrichtung montiert. Der Rücklauffühler für das Kühlsystem (T) wird am Rohr vom Kühlsystem montiert. K Die Fühler werden mit Kabelbinder, Wärmeleitpaste und Aluminiumband angebracht. Anschließend sind sie mit dem beiliegenden Isolierband zu umwickeln. HIWEIS! Fühler- und Kommunikationskabel dürfen nicht in der ähe von Starkstromleitungen verlegt werden. Pumpenkennliniendiagramm Verfügbarer Tillgängligt Druck tryck (kpa) CP PP CP CC CC CC CC PP PP CP 0 0 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, Fluss Flöde (l/s) (l/s) Durchfluss Flöde (l/h) (l/h) Sie wählen zwischen 0 unterschiedlichen Pumpeneinstellungen aus. Es gibt drei verschiedene proportionale Druckwerte (PP) bzw. drei verschiedene konstante Druckwerte (CP) bzw. vier konstante Kurven (CC). 0 PCS

21 DE Einstellung der Umwälzpumpe Pumpendrehzahl proportionaler Druck (PP) * ED-Anzeige EK * Die Pumpe ist werkseitig auf einen proportionalen Druck (PP) eingestellt. Die Umwälzpumpe verfügt über EDs, die im ormalbetrieb die eistungsaufnahme anzeigen. Sie können ebenfalls einen Alarm signalisieren oder genutzt werden, um die Pumpendrehzahl einzustellen/anzuzeigen. Im ormalbetrieb leuchtet ED grün. Die übrigen EDs leuchten gelb und zeigen die eistungsaufnahme der Pumpe gemäß der folgenden Tabelle an. ED-Anzeige Eine grüne ED (blinkend) Eine grüne und eine gelbe ED Eine grüne und zwei gelbe EDs Eine grüne und drei gelbe EDs Eine grüne und vier gelbe EDs eistungsaufnahme (% der max. eistungsaufnahme) Die Drehzahl der Umwälzpumpe (GP) wird über den Schalter (GP-SF) an der Pumpe eingestellt, damit der für das Haus projektierte Volumenstrom erreicht wird. Um die Drehzahl zu ändern, halten Sie den Schalter gedrückt, bis die EDs zu blinken beginnen. Wechseln Sie anschließend zwischen den einzelnen Drehzahlen, indem Sie den Schalter betätigen. Um die gewählte Drehzahl anzuzeigen, drücken Sie den Schalter einmal. EK Pumpendrehzahl konstanter Druck (CP) Pumpendrehzahl konstante Kurve (CC) Alarm ED-Anzeige ED-Anzeige ei einem Alarm wechselt die Farbe der ED von grün zu rot. Sind ein oder mehrere Alarme aktiv, wird dies gemäß der folgenden Tabelle angezeigt. Ist mehr als ein Alarm aktiv, wird der Alarm mit der höchsten Priorität angezeigt. ED-Anzeige Eine rote und eine gelbe ED (ED ) Eine rote und eine gelbe ED (ED ) Eine rote und eine gelbe ED (ED ) Ursache/Maßnahme Der Rotor ist blockiert. Warten Sie oder lösen Sie die Rotorwelle. Zu niedrige Versorgungsspannung. Kontrollieren Sie die Versorgungsspannung. Elektrischer Fehler. Kontrollieren Sie die Versorgungsspannung oder ersetzen Sie die Umwälzpumpe. GP-SF PCS

22 DE Prinzipskizze Erklärung E00 Wärmepumpensystem T Außentemperaturfühler T Fühler, rauchwasser T Fühler, rauchwasser, Anzeige E00 Wärmepumpe HQ Schmutzfilter EQ Kühlsystem AA Gerätegehäuse mit Zubehörplatine (AA) T Vorlauffühler, Kühlung T Rücklauffühler, Kühlung EP Kälteverbraucher GP Umwälzpumpe, Kühlung Q Mischventil, Kühlung RM Rückschlagventil Sonstiges CM CM CP0 EP F F QM QM QM QM QM X Ausdehnungsgefäß, Heizungsseite iveaugefäß Speichertank Felswärme/Erdkollektor Sicherheitsventil, Heizungsmedium Sicherheitsventil, Wärmequellenmedium Einfüllventil, Wärmequellenmedium Absperrventil, Heizungsvorlauf Absperrventil, Heizungsrücklauf Absperrventil, Wärmequellenmediumvorlauf Absperrventil Einfüllventilset, Wärmequellenmedium ezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -. Prinzipskizze F/F mit PCS -E00-T -QM -EQ -AA -EP -T -CM -QM -F -QM -X -QM -F -T -CP0 -T -GP A -Q A -RM -E00 -E00 -CM -HQ -QM -E00-T -EP PCS

23 DE Prinzipskizze F/ mit PCS -E00-T -QM -F -EQ -AA -EP -T -CM -QM -F -QM -X -CM -QM -E00-HQ -QM -T -GP A -Q A -RM -E00 -E00 -EP PCS

24 O DE Elektrischer Anschluss HIWEIS! Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem befugten Elektriker ausgeführt werden. ei der elektrischen Installation und beim Verlegen der eitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Wärmepumpe darf bei der Installation von PCS nicht mit Spannung versorgt werden. Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs. Anschluss der Kommunikationsleitung Dieses Zubehör umfasst eine Zubehörplatine (AA), die direkt über die Eingangsplatine (Anschlussklemme AA-X) mit der Wärmepumpe zu verbinden ist. Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, sind die folgenden Anweisungen zu befolgen. Die erste Zubehörplatine ist direkt mit der Wärmepumpenanschlussklemme AA-X zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. E00 AA-X AA-X Anschluss der Spannungsversorgung Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Anschlussklemme X, siehe Abbildung. -X -X Gerätegehäuse -X -X 0V 0Hz AA-S AA-X Fühleranschluss Extern AA-X 0 0 AA-X0 AA-X -X0 -X -X AA-X Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. Vorlauffühler, Kühlung (T) Verbinden Sie den Vorlauffühler mit AA-X:-. AA-X A GD Zubehörplatine AA-X A GD A GD F/F AA-X -X F/F O -X -X -X0 -X -X Rücklauffühler, Kühlung (T) Verbinden Sie den Rücklauffühler mit AA-X:-0. Extern geschaltete lockierung Ein Kontakt (O) kann mit AA-X:- verbunden werden, um den Kühlbetrieb zu blockieren. eim Schließen des Kontakts wird der Kühlbetrieb blockiert. Extern geschaltete lockierung T T Extern Gerätegehäuse 0 Zubehörplatine AA-X A GD A GD AA-X -X O -X -X -X0 -X -X ACHTUG! AA-X Die Relaisausgänge an der Zubehörplatine dürfen insgesamt mit maximal A (0 V) belastet werden. PCS

25 O 0 0 DE Anschluss der Umwälzpumpe (GP) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit AA-X: (0 V), AA-X: () und X: (). Gerätegehäuse Extern AA-X GP X Anschluss des Mischventilmotors (Q) Verbinden Sie den Mischventilmotor (Q) mit AA- X: (0 V, öffnen), AA-X: () und AA-X: (0 V, schließen). Gerätegehäuse Extern Öffnen Schließen Rot lau Schwarz Q AA-X DIP-Schalter Der DIP-Schalter an der Zusatzplatine ist wie folgt einzustellen. AA-S -X O -X -X -X -X0 -X Relaisausgang für Kühlmodusanzeige Per Relaisfunktion über ein potenzialfrei wechselndes Relais (max. A) an der Eingangsplatine (AA), Anschlussklemme X besteht die Möglichkeit für eine externe Kühlmodusanzeige. Wenn die Kühlmodusanzeige mit der Anschlussklemme X verbunden wird, muss dies in Menü. ausgewählt werden. PCS

26 DE Programmeinstellungen Die Programmeinstellung von PCS kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden. Startassistent Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls über Menü. aufgerufen werden. Menüsystem Wenn Sie nicht alle Einstellungen über den Startassistent vornehmen oder eine Einstellung ändern wollen, können Sie das Menüsystem nutzen. Menü.-Systemeinst. Aktivierung/Deaktivierung von Zubehör. Wählen Sie: "passive Vierrohrkühlung" Menü.-Zwangssteuerung Zwangssteuerung der verschiedenen Komponenten in der Wärmepumpe und der einzelnen Zubehöreinheiten, die eventuell angeschlossen sind. EQ-AA-K: Aktivierung der Umwälzpumpe (GP). EQ-AA-K: Signal (schließen) an Mischventil (Q). EQ-AA-K: Signal (öffnen) an Mischventil (Q). EQ-AA-K: Keine Funktion. ACHTUG! Siehe auch Installateurhandbuch für F/F/F/F. Technische Daten Technische Daten PCS Menü.-Temperatur Abmessung Mischventil D Einstellung der Innentemperatur (erfordert einen Raumfühler). Druckverlust bei,0 l/s kpa (ar) (0,0) Menü..-Kühleinstellungen Hier können Sie z.. folgende Einstellungen vornehmen: Minimale Vorlauftemperatur bei Kühlung. Gewünschte Vorlauftemperatur bei einer Außenlufttemperatur von +0 und +0 C. Zeit zwischen Kühl- und Heizbetrieb oder umgekehrt. Auswahl, ob der Raumfühler die Kühlung regeln soll. Zulässiger Abfall bzw. Anstieg der Raumtemperatur im Verhältnis zur gewünschten Temperatur, bevor ein Wechsel in den Heiz- bzw. Kühlbetrieb erfolgt (Raumfühler erforderlich). Verschiedene Mischventileinstellungen. KV-Wert des Mischventils Größe des Rückschlagventils Einlassgröße des Absperrventils Auslassgröße des Absperrventils mm mm /'' G Ø Ø Menü..-Automoduseinst. Wenn als etriebsmodus für die Wärmepumpe "auto" eingestellt ist, bestimmt die Wärmepumpe ausgehend von der mittleren Außenlufttemperatur selbst, wann Start und Stopp der Zusatzheizung sowie rauchwasserbereitung bzw. Kühlbetrieb zulässig sind. In diesem Menü wählen Sie diese mittleren Außentemperaturen aus. Sie können ebenfalls den Zeitraum (Filterzeit) für die erechnung der mittleren Temperatur einstellen. ei Auswahl von 0 wird die aktuelle Außenlufttemperatur herangezogen. PCS

27 Suomi, Asentajan käsikirja - PCS FI Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun IE F/F/F/F asennetaan vapaajäähdytystä hyödyntävään järjestelmään. Tämä toiminto vaatii lisävarusteen PCS. Jäähdytysjärjestelmä on kytketty lämpöpumpun lämmönkeruupiiriin, joten jäähdytyksen syöttö keruuputkistosta tapahtuu kiertopumpun ja shunttiventtiilin kautta. Kun jäähdytystä tarvitaan (aktivoidaan ulkoanturista ja mahdollisesta huoneanturista), aktivoidaan shunttiventtiili ja kiertovesipumppu. Shunttiventtiili säätelee niin, että jäähdytysanturi saavuttaa ulkolämpötilaa vastaavan asetusarvon ja jäähdytyslämpötilan asetetun minimiarvon (kondensoitumisen välttämiseksi). Jos lisävaruste FM asennetaan yhtä aikaa PCS :n kanssa, jäähdytysteho pienenee. Yhteensopivat tuotteet F F F F Sisältö kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Pumppu Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Toimilaitteella varustettu shunttiventtiili ämpötila-anturi Eristysteippi ippuside Varatiiviste ämmönjohtotahna Alumiiniteippi isävarustekorttisarja Johdin Komponenttien sijainti AA-S AA-X EK AA FA AA-X AA-F AA-X X Sähkökomponentit FA Automaattivaroke, 0A X iitinrima, jännitteensyöttö AA isävarustekortti AA-X iitinrima, anturi ja ulkoinen esto AA-X iitinrima, tiedonsiirto AA-X iitinrima, kiertovesipumppu, shuntti ja apurele AA-S DIP-kytkin AA-F Pienjännitevaroke, TAH0V Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC mukaan. PCS

28 FI Putkiliitäntä Yleistä Kondensoitumisen estämiseksi putket ja muut kylmät pinnat on eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Kun jäähdytystä tarvitaan paljon, puhallinkonvektorissa tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitäntä. ämmönkeruupiiri on varustettava paisuntasäiliöllä. Mahdollinen tasopaisuntasäiliö vaihdetaan. Takaiskuventtiili, shunttiventtiili ja kiertovesipumppu Asenna mukana toimitettu takaiskuventtiili PCS :n jäähdytyksen tuloputkien kahden T-putkiliitännän välille (katso periaatekaavio). Asenna shunttiventtiili (Q) puhallinkonvektorin menojohtoon (portti ) niin, että portti on auki portin suuntaan, kun moottori on lepotilassa. Signaali avaa portin ja portin yhteyden (punainen merkintä). Paluujohto puhallinkonvektorista liitetään shunttiventtiiliin (portti ) sekä lämpöpumppua lähinnä olevaan keruupiirin liitäntään. Kiertovesipumppu (GP) asennetaan shunttiventtiilin (Q) jälkeen puhallinkonvektorin menojohtoon. ämpötila-anturi Jäähdytysjärjestelmän menolämpötilan anturi (T) asennetaan putkeen virtaussuunnassa kiertovesipumpun (GP) jälkeen. Jäähdytysjärjestelmän paluulämpötilan anturi (T) asennetaan putkeen jäähdytysjärjestelmästä. K ämpötila-anturit asennetaan nippusiteillä lämmönjohtotahnan ja alumiiniteipin kanssa. Sen jälkeen ne eristetään mukana toimitetulla eristysteipillä. HUOM! Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. Pumppu- ja painehäviökäyrä Käytettävissä Tillgängligt tryck oleva(kpa) paine (kpa) 0 CC 0 0 CC EK CP PP CP CC CC PP PP CP 0 0 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, Virtaus Flöde (l/s) Virtaus Flöde (l/h) Pumpulle on valittavana 0 erilaista asetusta. Valittavana on kolme proportionaalipainekäyrää (PP), kolme vakiopainekäyrää (CP) ja neljä vakiokäyrää (CC). PCS

29 FI Kiertovesipumpun asetus Pumpun nopeus proportionaalipaine (PP) * Merkkivaloilmaisu EK *Pumpun tehdasasetus on proportionaalipaine (PP) Kiertovesipumpussa on viisi merkkivaloa, jotka normaalitilassa osoittavat pumpun tehonkulutuksen. e voivat myös ilmaista hälytyksen tai niitä voidaan käyttää pumpun nopeu- den säätöön/näyttöön. ormaalitilassa merkkivalo palaa vihreänä. Muut merkkivalot palavat keltaisina ja osoittavat pumpun tehonkulutuksen alla olevan taulukon mukaan. Merkkivaloilmaisu Yksi vihreä merkkivalo (vilkkuva) Yksi vihreä ja yksi keltainen merkkivalo Yksi vihreä ja kaksi keltaista merkkivaloa Yksi vihreä ja kolme keltaista merkkivaloa Yksi vihreä ja neljä keltaista merkkivaloa Tehonkulutus (% maksimikulutuksesta) Kiertovesipumpun (GP) nopeus asetetaan katkaisimella (GP-SF) niin, että saavutetaan talon suunnitteluvirtaus. opeus muutetaan pitämällä katkaisin painettuna, kunnes merkkivalot alkavat vilkkua. Selaa sitten nopeuksia katkaisinta painelemalla. Tarkasta valittu nopeus painamalla kerran katkaisinta. EK Pumpun nopeus vakiopaine (CP) Pumpun nopeus vakiokäyrä (CC) Hälytys Merkkivaloilmaisu Merkkivaloilmaisu Hälytyksen yhteydessä merkkivalo väri muuttuu vihreästä punaiseksi. Kun yksi tai useampi hälytys on aktiivinen, se osoitetaan alla olevan taulukon mukaan. Jos useampi hälytys on aktiivinen, näytetään korkeimman prioriteetin hälytys. Merkkivaloilmaisu Yksi punainen + yksi keltainen merkkivalo (merkkivalo ) Yksi punainen + yksi keltainen merkkivalo (merkkivalo ) Yksi punainen + yksi keltainen merkkivalo (merkkivalo ) Syy / Toimenpide Roottori juuttunut. Odota tai vapauta roottorin akseli. iian pieni syöttöjännite. Tarkista syöttöjännite. Vika sähköjärjestelmässä. Tarkasta syöttöjännite tai vaihda kiertovesipumppu. GP-SF PCS

30 FI Periaatekaavio Selvitys E00 ämpöpumppujärjestelmä T ämpötila-anturi, ulko T ämpötila-anturi, käyttövesi T ämpötilan anturi, käyttövesi näyttävä E00 ämpöpumppu HQ Mudanerotin EQ Jäähdytysjärjestelmä AA Kytkentärasia lisävarustekortilla (AA) T Menolämpötilan anturi, jäähdytys T Paluulämpötilan anturi, jäähdytys EP Puhallinkonvektori GP Kiertopumppu, jäähdytys Q Shunttiventtiili, jäähdytys RM Takaiskuventtiili Muut CM CM CP0 EP F F QM QM QM QM QM X Paisuntasäiliö, lämmönjakopuoli Tasopaisunta-astia Varaajasäiliö Kalliokeruuputket/maakeruuputket Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä Varoventtiili, lämmönkeruuneste Täyttöventtiili, lämmönkeruuneste Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu Sulkuventtiili, lämmönkeruupiiri meno Sulkuventtiili Täyttöventtiilisarja, lämmönkeruuneste Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan. Periaatekaavio F/F ja PCS -E00-T -QM -EQ -AA -EP -T -CM -QM -F -QM -X -QM -F -T -CP0 -T -GP A -Q A -RM -E00 -E00 -CM -HQ -QM -E00-T -EP 0 PCS

31 FI Periaatekaavio F/ ja PCS -E00-T -QM -F -EQ -AA -EP -T -CM -QM -F -QM -X -CM -QM -E00-HQ -QM -T -GP A -Q A -RM -E00 -E00 -EP PCS

32 O FI Sähköasennukset HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. ämpöpumpun pitää olla jännitteetön PCS :n asennuksen aikana. Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. Tiedonsiirron kytkentä Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (AA), joka kytketään suoraan lämpöpumpun tulokorttiin (liitin AA-X). Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. Ensimmäinen lisävarustekortti kytketään suoraan lämpöpumpun liitinrimaan AA-X. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. E00 AA-X AA-X Syöttöjännitteen kytkeminen Kytke jännitteensyöttö liittimeen X kuvan mukaisesti. -X -X -X -X 0V 0Hz AA-S AA-X Kojerasia Ulkoinen 0 0 Anturien kytkeminen AA-X AA-X0 Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. AA-X -X0 -X -X AA-X AA-X A GD isävarustekortti AA-X A GD A GD isävarustekortti F/F AA-X -X F/F O -X -X -X0 -X -X Menolämpötilan anturi, jäähdytys (T) Kytke menolämpötilan anturi liittimeen AA-X:-. Paluulämpötilan anturi, jäähdytys (T) Kytke paluulämpötilan anturi liittimeen AA-X:-0. Ulkoinen esto Yksi kosketin (O) voidaan kytkeä liittimeen AA- X:- jäähdytyskäytön estoa varten. Kun kosketin suljetaan, jäähdytyskäyttö estetään. Ulkoinen esto T T Ulkoinen Kojerasia A GD A GD AA-X AA-X -X O -X -X -X0 -X -X 0 MUISTA! AA-X isävarustekortin relelähtöjen suurin sallittu kokonaiskuormitus on A (0 V). PCS

33 O 0 0 FI Kiertovesipumpun (GP) kytkentä Kytke kiertovesipumppu (GP) liittimiin AA-X: (0 V), AA-X: () ja X: (). Kojerasia Ulkoinen AA-X GP X Shunttimoottorin (Q) kytkentä Kytke shunttimoottori (Q) liittimiin AA-X: (0 V, auki), AA-X: () ja AA-X: (0 V, kiinni). Kojerasia Ulkoinen Avaa Sulje Punainen Sininen Musta Q AA-X DIP-kytkin isävarustekortin DIP-kytkimet pitää asettaa alla olevan mukaan. AA-S -X O -X -X -X -X0 -X Relelähtö jäähdytystilan ilmaisuun Mahdollisuus jäähdytystilan ulkoiseen näyttöön reletoiminnolla potentiaalivapaalla vaihtoreleellä (maks. A) tulokortissa (AA), liitin X. Jos jäähdytystilan ilmaisu kytketään liitinrimaan X, se pitää valita valikossa.. PCS

34 FI Ohjelman asetukset Tekniset tiedot PCS :n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaassa tai suoraan valikkojärjestelmässä. Tekniset tiedot Aloitusopas Aloitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta.. Valikkojärjestelmä PCS Shunttiventtiilin mitat Painehäviö,0 l/s paineella Shunttiventtiilin KV-arvo Takaiskuventtiilin mitat kpa (bar) D (0,0) /'' G Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko. - järjestelmäasetukset Syöttöputken sulkuventtiilin mitat Poistoputken sulkuventtiilin mitat mm mm Ø Ø isävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valitse: "passiivinen jäähdytys, -putki" Valikko. - lämpötila Sisälämpötilan asetus (vaatii huonelämpötilan). Valikko.. - jäähdytysasetukset Täällä voit tehdä seuraavat asetukset: Alin menolämpötila jäähdytyskäytössä. Haluttu menolämpötila ulkolämpötilassa +0 ja +0 C. Aika jäähdytyksen ja lämmityksen välillä. Valinta ohjaako huoneanturi jäähdytystä. Miten paljon huonelämpötila saa laskea tai nousta halutun lämpötilan alle tai ylle ennen kuin lämpöpumppu siirtyy lämmitys- tai jäähdytyskäyttöön (vaatii huoneanturin). Erilaiset shunttiasetukset. Valikko.. - autom.tilan asetukset Kun lämpöpumpun käyttötilaksi on asetettu "auto" lämpöpumppu valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisälämmön ja lämmön- tai jäähdytystuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Voit myös määrittää. kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa. Valikko. - pakko-ohjaus ämpöpumpun komponenttien ja mahdollisten kytkettyjen lisävarusteiden pakko-ohjaus. EQ-AA-K: Kiertovesipumpun aktivointi (GP). EQ-AA-K: Signaali (kiinni) shuntille (Q). EQ-AA-K: Signaali (auki) shuntille (Q). EQ-AA-K: Ei toimintoa. MUISTA! Katso myös F/F/F/F:n asentajan käsikirja. PCS

35 Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan/sähkökytkentäkaavio PCS

36

37

38

39

40 WS name: -Gemensamt WS version: a (working edition) Publish date: : IE A Sweden Hannabadsvägen ox SE- Markaryd

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Yhteiset kytkennät

Lisätiedot

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH - Table of Contents Svenska llmänt

Lisätiedot

Svenska, Installatörshandbok - PCS 44

Svenska, Installatörshandbok - PCS 44 EK EK SE G DE FI Installatörshandbok Passiv kyla för NIE F, F Installer manual Passive cooling for NIE F, F Installateurhandbuch Passive Kühlung für NIE F, F sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys NIE

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 LEK LEK LEK SE GB DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installer manual Extra climate system for NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installateurhandbuch

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB EK EXC 40 SE GB DE FI Installatörshandbok EXC 40 Installer manual EXC 40 Installateurhandbuch EXC 40 Asentajan käsikirja EXC 40 IHB 1027-1 031439 Svenska, Installatörshandbok - EXC 40 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 EK EK EK SE G DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för IE F, F, F, F, F, F0, F0, F0, VVM 0, VVM 0, VVM, VVM 00, SMO0 Installer manual Extra climate system for IE F, F, F, F, F, F0, F0,

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK SOAR SE Installatörshandbok SOAR EK GB Installer manual SOAR DE FI Installateurhandbuch SOAR Asentajan käsikirja SOAR IHB - 00 Svenska, Installatörshandbok - SOAR SE Allmänt Detta tillbehör används då

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

SOLAR 40 IHB LEK

SOLAR 40 IHB LEK SE G DE FI Installatörshandbok SOR 0 för IE F/F/SMO0 Installer manual SOR 0 for IE F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR 0 für IE F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR 0 IE F/F/SMO0 SOR 0 EK IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI SOR Installatörshandbok SOR för IE F/F/F/SMO0 Installer manual SOR for IE F/F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR für IE F/F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR IE F/F/F/SMO0 IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI Installatörshandbok SOR för NIE F/F Installer manual SOR for NIE F/F Installateurhandbuch SOR für NIE F/F sentajan käsikirja SOR NIE F/F SOR IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT 230V- 50Hz 2.5uF 1m(A) P,(W) 0.20 0.30 0.40 45 65 90 HEJSAN PC;0017NIB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar MAV 0935-2 031261 SE MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT TILL NIBE SPLIT GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lisätiedot

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POO 0 EK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool EK FI sentajan käsikirja iitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145 SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1546-2 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 4 4 7 3 Elscheman

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 LEK SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F0 med VPB 00 Installer manual Docking kit for F0 with VPB 00 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F0:lle VPB 00:lla IHB 0-09 LEK Installatörshandbok

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POOL 0 LEK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool LEK FI sentajan käsikirja Liitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPB 200 Installer manual Docking kit for F70 with VPB 200 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPB 200:lla IHB 123-1 231988 Installatörshandbok

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

SCA 41 IHB 1445-1 331140

SCA 41 IHB 1445-1 331140 LEK SCA SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F70 with AHPS as well as external additional heat Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

POOL 500. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 500. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POOL 00 SE G DE Installatörshandbok Dockningssats pool Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool LEK FI sentajan käsikirja Liitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140 LEK Installatörshandbok SE GB FI SCA Installatörshandbok Dockningssats för F750 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F750 with AHPS as well as external additional heat Asentajan

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

SCA 40 IHB

SCA 40 IHB LEK APH SCA 0 SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPBS 00 samt sol Installer manual Docking kit for F70 with VPBS 00 and solar Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPBS 00:lla ja

Lisätiedot

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB DEW 0 SE G DE FI Dockningssats DEW 0 Docking kit DEW 0 nschlusssatz DEW 0 Liitäntäsarja DEW 0 IH - 09 Svenska, Installatörshandbok - DEW 0 SE Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations-

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja LEK APH Installatörshandbok SE Installatörshandbok Dockningssats SCA 0 GB FI Installer manual Docking kit Asentajan käsikirja Liitäntäsarja IHB SE 55-989 Installatörshandbok - SCA 0 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

EMK 300. Energimätarkit EMK 300. Energy meter kit EMK 300. Energimesssatz EMK 300. Energimålersæt EMK 300. Energiamittarisarja EMK 300

EMK 300. Energimätarkit EMK 300. Energy meter kit EMK 300. Energimesssatz EMK 300. Energimålersæt EMK 300. Energiamittarisarja EMK 300 SE GB DE DK FI Energimätarkit EMK 300 Energy meter kit EMK 300 Energimesssatz EMK 300 Energimålersæt EMK 300 Energiamittarisarja EMK 300 EMK 300 IHB 1428-2 231817 Svenska, Installatörshandbok - EMK 300

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1420-1 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 2 2 5 3 Elscheman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www..fi 1/8 O2 O ERR DEF RS232 O H/ +12 TH I SUORAOHJAUS FUJITSU ulkoyksiköiden suoraohjaus soveltuu saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 KVR 10 SE GB DE FI Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installer manual Kondensvattenrör KVR 10 Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 IHB 1137-1

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www.fgfinland.fi 1/8 FG Finland Oy O O ERR DEF 1,6A 0,4A 0,4A O O O O 0 O O O O O 1 O O O O O 1 H O O O O 14 RS O H/ +1 TH OUT I SUORAOHJAUS

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

STEF STOF CE... 9!, 2-.,. Version Fläkt Woods Oy

STEF STOF CE... 9!, 2-.,. Version Fläkt Woods Oy STEF STOF STEF STOF... 3.... 4... 5... 6... 7... 8 CE... 9!, 2-.,. Version 22.02.2002 Fläkt Woods Oy 2 STEF STOF STEF STOF. BOGA MORA.,,,.. 2 We reserve the right to make changes.. 1 BOGA 1.,,. 1. 2. STEF

Lisätiedot

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Lisätarvikkeet IHB FI 1626-2 331787 Sisällys 1 Yleistä Sisällysluettelo (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Sisällysluettelo (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10:sta

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw)

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw) Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämmönlähteeseen, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Installatörshandbok ELK 42. Installatörshandbok Elkassett. SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater. Installateurhandbuch Elektroheizkassette

Installatörshandbok ELK 42. Installatörshandbok Elkassett. SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater. Installateurhandbuch Elektroheizkassette Installatörshandbok SE GB DE FI Installatörshandbok Elkassett för NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500, SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater for NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500,

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Air Comfort. VEKA ver C.» Spare parts/reservdelar/varaosat

Air Comfort. VEKA ver C.» Spare parts/reservdelar/varaosat Air Comfort Air Treatment VEKA ver C VEKA ver C Supply air unit/tilluftsaggregat/ Tuloilmalaite» Spare parts/reservdelar/varaosat 2 Supply air unit/tilluftsaggregat/tuloilmalaite Spare parts/reservdelar/varaosat

Lisätiedot