SOLAR 42 IHB LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOLAR 42 IHB LEK"

Transkriptio

1 EK SE G DE FI SOR Installatörshandbok SOR för IE F/F/F/SMO0 Installer manual SOR for IE F/F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR für IE F/F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR IE F/F/F/SMO0 IH - 0

2

3 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE llmänt Med SOR kan F/F/F/SMO0 tillsammans med: VPS anslutas till solvärme för att få solvärme till varmvattenladdning. VPS (enbart F/F/SMO0) anslutas till solvärme för att få solvärme till varmvattenladdning. VP/beredare för varmvattenladdning via värmeväxlare. Värmepumpen styr då laddning från solfångaren. TÄK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F/F/F/SMO0. Komponentplacering -S -X EK F ägsta programversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är 0. -X -F -X X Innehåll st st TÄK PÅ! Vattnet från solfångaren kan nå höga temperaturer. Varmvattensidan ska förses med blandningsventil. untband pparatlåda (innehållandes, F och X). Elkomponenter F utomatsäkring, 0 X nslutningsplint, spänningsmatning Tillbehörskort -X nslutningsplint, givare och extern blockering -X nslutningsplint, kommunikation -X nslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä -S DIP-switch -F Finsäkring, TH0V st st st st st Värmeledningspasta luminiumtejp Isoleringstejp Temperaturgivare (T), svart Temperaturgivare, högtemp (T), transparent eteckningar i komponentplacering enligt standard IEC.

4 SE Röranslutning addpump Placera laddpumpen (GP) på returledningen till solfångaren enligt principschema. ämpliga flöden/solfångararea Rekommenderat flöde är 0 l/h per m solfångaryta. Temperaturgivare Givare, solfångare (T) placeras i solfångarens dykrör vid utloppet från solfångaren. Givare, solslinga (T) placeras i dykrör U (VPS). Temperaturgivarna monteras med värmeledningspasta och fixeras med buntband. OS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. OS! Se manual för VPS för mer information.

5 SE Principschema Förklaring Styrmodul T Temperaturgivare, utomhus - Värmepumpsystem E00 0 T Temperaturgivare, varmvatten T Temperaturgivare, extern framledning T Temperaturgivare, extern returledning E00 0 Värmepump EP Kylmodul EP Kylmodul F0 Säkerhetsventil, köldbärarsida F Säkerhetsventil, värmebärarsida GP addpump HQ, Smutsfilter HQ QM vtappningsventil QM vstängningsventil, framledning QM vstängningsventil, returledning QM vstängningsventil QM0 vstängningsventil, köldbärarsida QM vstängningsventil, värmebärarsida Q0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 ackventil E Extern tillsats CM Expansionskärl, slutet E Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM vstängningsventil, värmebärarsida R Trimventil EP0 Solvärmeanläggning/SOR EP Solpanel GP0 Pumpstation CM Expansionskärl, slutet F Säkerhetsventil, sol GP Cirkulationspump, sol QM vstängningsventil RM ackventil Tillbehörskort SOR T Givare, solfångare T Givare, solslinga QZ Varmvattenkomfort Tillbehörskort T0 Temperaturgivare, varmvatten fram FQ landningsventil, varmvatten GP Cirkulationspump, varmvattencirkulation RM ackventil R0 Trimventil Övrigt P Manometer, köldbärarsida CM Expansionskärl, värmebärarsida CM CM CP0 CP0 E0 EP F F GP0, GP RM QM QM QM QM QM X X ivåkärl Expansionskärl, köldbärarsida ckumulatortank med solslinga Utjämningskärl Varmvattenberedare ergvärme/jordkollektor Säkerhetsventil, värmebärare Säkerhetsventil, köldbärare Cirkulationspump, värmebärare extern ackventil Påfyllningsventil, köldbärare vluftningsventil, köldbärarsida vstängningsventil, köldbärare retur vstängningsventil, köldbärare fram vstängningsventil Påfyllnadsventilsats, köldbärare nslutning, påfyllning köldbärare eteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -.

6 SE Principschema F/F med VPS och SOR -QM -E00-T -CM -F -QM -F -X -E00 -QM -CM -QM -E00 -HQ -QM -CP0 -EP0-T -E00-T -EP0 -T -EP -EP F -EP0 - -GP0 -RM T -RM -CM T P -F -GP -QM -QM -QM Principschema SMO0 med luftvattenvärmepump, tillsats efter Q0, VPS och SOR

7 SE Principschema F med VPS och SOR -E -CM -E -F0 -QM -QM -R -GP0 -RM -E00-T -E00-T -CP0 -GP -E00-T -EP0- -QZ- -QZ -GP -CM -P P -QM -F -QM -E00 -E00 -CP0 -RM -R -R0 -T0 -RM -FQ -X -X -QM -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -EP -EP -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -E00-Q0 -E00 -T -EP0 -T -E0 -EP0-T -EP -EP -QM0 -RM0 -F0 -F -HQ -QM -GP0 -RM -CM T -RM T P -F -GP -QM -QM -QM

8 EK SE Elinkoppling OS! ll elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av SOR. Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok. X nslutning av kommunikation ergvärmepumpar Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort () som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint -X) i F/F eller på plint X i F. Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till ingångskortets plint (-X) i F/F eller på plint X i F. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. nvänd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. -X -X -X -X -X -X0 -X -X -X -X -X -X -X0 -X -X

9 SE uft/vattenvärmepumpar Styrmodul Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort () som kopplas mot (-X) på styrmodul. Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första externa tillbehörskortet ska anslutas direkt på plint -X i styrmodulen. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. nvänd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. -X -X -X -X nslutning av matning nslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X -X -X 0V 0Hz 0 0 -X -X -X0 -X -X Tillbehörskort -X -X0 -X EK SMO 0 TÄK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med (0 V) totalt. Tillbehörskort -X -X -X -X -X -X0 -X -X nslutning av givare nvänd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Givare, solfångare (T) nslut givaren (solfångare) till -X:-. TÄK PÅ! Skarvning av givarkabeln ska uppfylla IP. -X -X -X -X -X -X0 -X -X Givare, solslinga (T) nslut givaren (solslinga) till -X:-. 0

10 -X -X 0 0 -X -X0 -X -X SE nslutning av cirkulationspump (GP) nslut cirkulationspumpen (GP) till -X: (0 V), -X: () och X: (). -X pparatlåda X Externt nslutning av eventuell solpanelskylning nslut solpanelskylningen (om sådan finns) till - X: () och -X: (0 V). DIP-switch GP DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. Programinställningar Programinställningen av SOR kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. TÄK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F/F/SMO0. TÄK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F/F/F/SMO0. ägsta programversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är 0. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar ) ktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: solvärme ) Gäller IE F/F. Meny.. - tillbehör ) ktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: solvärme ) Gäller IE F/SMO0. Meny.. - solvärme Inställningar för solvärme. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP0--K: ktivering av cirkulationspump (GP). EP0--K: ktivering av eventuell solpanelskylning. EP0--K: Signal till växelventil (Q). EP0--K: Ingen funktion. 0

11 English, Installer manual - SOR G General With SOR, F/F/F/SMO0 together with: VPS can be connected to solar heating for hot water charging. VPS (only F/F/SMO0) is connected to solar heating for hot water charging. VP/heater for hot water charging via heat exchanger. The heat pump prioritises charging from the solar panel. Component positions -S -X F Caution This accessory may require a program software update in your F/F/F/SMO0. The minimum software version for the heat pump is. 0. EK -X -F -X X Contents x x x Caution The water from the solar panel can reach high temperatures. The hot water side must be supplied with a mixing valve. Cable ties Unit box (comprising, F and X). Heating pipe paste Electrical components F Miniature circuit-breaker. 0 X Terminal block, power supply ccessory card -X Terminal block, sensors and external blocking -X Terminal block, communication -X Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay -S DIP switch -F Fine wire fuse, TH0V x x x x luminium tape Insulation tape Temperature sensor (T), black Temperature sensor, high temp (T), transparent Designations in component locations according to standard IEC - and -.

12 G Pipe connections Charge pump Place the charge pump (GP) on the return line to the solar panel according to the outline diagram. Suitable flows/solar panel area Recommended flow is 0 l/h per m solar panel area. Temperature sensor Sensor, solar panel (T) is placed in the solar panel's submerged tube by the outlet from the solar panel. Sensor, solar coil (T) is positioned in submerged tube U (VPS). Install the temperature sensors with cable ties with heat conducting paste. OTE Sensor and communication cables must not be placed near power cables. OTE See manual for VPS for more information.

13 G Outline diagram Explanation Control module T Temperature sensor, outdoor - Heat pump system E00 0 T Temperature sensor, hot water T Temperature sensor, external flow line T Temperature sensor, external return line E00 0 Heat pump EP Cooling module EP Cooling module F0 Safety valve, collector side F Safety valve, heating medium side GP Charge pump HQ, Particle filter HQ QM Tapping valve QM Shutoff valve, supply line QM Shut-off valve, return line QM Shut-off valve QM0 Shut-off valve, brine side QM Shut-off valve, heating medium side Q0 Reversing valve, heating/hot water RM0 on-return valve E External additional heat CM Expansion vessel, closed E External electrical additional heat F0 Safety valve, heating medium side QM Shut-off valve, heating medium side R Trim valve EP0 Solar heating installation/sor EP Solar panel GP0 Pump station CM Expansion vessel, closed F Safety valve, solar GP Circulation pump, solar QM Shut-off valve RM on-return valve ccessory card SOR T Sensor, solar panel T Sensor, solar coil QZ Hot water comfort ccessory card T0 Temperature sensor, hot water flow FQ Mixer valve, hot water GP Circulation pump, domestic hot water circulation RM on-return valve R0 Trim valve Miscellaneous P Manometer, brine side CM CM CM CP0 CP0 E0 EP F F GP0, GP RM QM QM QM QM QM X X Expansion vessel, heating medium side evel vessel Expansion vessel, brine side ccumulator tank with solar coil uffer vessel Water heater Ground-source heating/ground collector Safety valve, heating medium Safety valve, brine Circulation pump, heating medium external on-return valve Filler valve, brine Venting valve, brine side Shut off valve, brine return Shut off valve, brine flow Shut-off valve Filling set, brine Connection, filling brine Designations in component locations according to standard IEC - and -.

14 G Outline diagram F/F with VPS and SOR -QM -E00-T -CM -F -QM -F -X -E00 -QM -CM -QM -E00 -HQ -QM -CP0 -EP0-T -E00-T -EP0 -T -EP -EP F -EP0 - -GP0 -RM T -RM -CM T P -F -GP -QM -QM -QM Outline diagram SMO0 with air water heat pump, additional heat after Q0, VPS and SOR

15 G Outline diagram F with VPS and SOR -E -CM -E -F0 -QM -QM -R -GP0 -RM -E00-T -E00-T -CP0 -GP -E00-T -EP0- -QZ- -QZ -GP -CM -P P -QM -F -QM -E00 -E00 -CP0 -RM -R -R0 -T0 -RM -FQ -X -X -QM -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -EP -EP -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -E00-Q0 -E00 -T -EP0 -T -E0 -EP0-T -EP -EP -QM0 -RM0 -F0 -F -HQ -QM -GP0 -RM -CM T -RM T P -F -GP -QM -QM -QM

16 EK G Electrical connection OTE ll electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The heat pump must not be powered when installing SOR. X The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook. Connecting communication Ground-source heat pumps This accessory contains an accessory card () that must be connected directly to the heat pump on the input card (terminal block-x) in F/F or on terminal block X in F. If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory card must be connected directly to the input card's terminal block (-X) in F/F or on terminal block X on F. The following cards must be connected in series with the previous card. Use cable type iyy, EKKX or similar. -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X0 -X -X0 -X -X -X

17 G ir/water heat pumps Control module This accessory contains an accessory board () that is connected to (-X) on control module. If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first external accessory card must be connected directly to terminal block -X in the control module. The following cards must be connected in series with the previous card. Use cable type iyy, EKKX or similar. -X -X -X -X Connecting the supply Connect the power supply to terminal block X as illustrated. -X -X -X 0V 0Hz 0 0 -X -X -X0 -X -X -X -X0 -X EK SMO 0 Caution The relay outputs on the accessory card can have a max load of (0 V) in total. -X -X -X -X -X -X0 -X -X Connecting sensors Use cable type iyy, EKKX or similar. Sensor, solar panel (T) Connect the sensor (solar panel) to -X:-. Caution Sensor cable splicing must fulfil IP. -X -X -X -X -X -X0 -X -X Sensor, solar coil (T) Connect the sensor (solar coil) to -X:-. 0

18 -X -X 0 0 -X -X0 -X -X G Connection of the circulation pump (GP) Connect the circulation pump (GP) to -X: (0 V), -X: () and X: (). -X Unit box X External GP Connecting solar panel cooling Connect solar panel cooling (if applicable) to -X: () and -X: (0 V). DIP switch The DIP switch on the accessory card must be set as follows. Program settings Program setting of SOR can be performed via the start guide or directly in the menu system. Caution lso see the Installer manual for F/F/F/SMO0. Caution This accessory may require a program software update in your F/F/F/SMO0. The minimum software version for the heat pump is. 0. Start guide The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu.. Menu system If you do not make all settings via the start guide or need to change any of the settings, this can be done in the menu system. Menu. - system settings ) ctivating/deactivating of accessories. Select: solar heating ) pplies to IE F/F. Menu.. - accessories ) ctivating/deactivating of accessories. Select: solar heating ) pplies to IE F/SMO0. Menu.. - solar heating Settings for solar heating. Menu. - forced control Forced control of the different components in the heat pump as well as in the different accessories that may be connected. EP0--K: ctivating the circulation pump (GP). EP0--K: ctivating solar panel cooling. EP0--K: Signal to three way valve (Q). EP0--K: o function.

19 Deutsch, Installateurhandbuch - SOR DE llgemeines Mit SOR kann F/F/F/SMO0 unter Verwendung von: VPS Speicher an eine Solarkollektoranlage angeschlossen werden, um eine rauchwasserbereitung mit Solarenergie durchzuführen. VPS Speicher (nur F/F/SMO0) an eine Solarkollektoranlage angeschlossen werden, um eine rauchwasserbereitung mit Solarenergie durchzuführen. VP/rauchwasserbereiter via Wärmetauscher an eine Solarkollektoranlage angeschlossen werden, um eine rauchwasserbereitung mit Solarenergie durchzuführen. Die Wärmepumpe steuert dann den solarseitigen adebetrieb. Position der Komponenten -S -X EK F CHTUG! -X -F -X X Inhalt St. St. Dieses Zubehör kann eine ktualisierung der Software in F/F/F/SMO0 erforderlich machen. Die Software in der Wärmepumpe muss mindestens ab Version 0 vorliegen. CHTUG! Das Wasser vom Solarkollektor kann höhere Temperaturen aufweisen. Die rauchwasserseite ist mit einem Thermomischventil als Verbrühschutz auszustatten. Kabelbinder Gerätegehäuse (enthält, F und X). Elektrische Komponenten F Sicherungsautomat, 0 X nschlussklemme, Spannungsversorgung Zubehörplatine -X nschlussklemme für Fühler und extern geschaltete lockierung -X nschlussklemme für Kommunikationsleitung -X nschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais -S DIP-Schalter -F Feinsicherung, TH0V ezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -. St. St. St. St. St. Wärmeleitpaste luminiumklebeband Isolierband Fühler (T), schwarz Fühler, Hochtemp. (T), durchsichtig

20 DE Rohranschluss/Durchflussmesser adepumpe ringen Sie die adepumpe (GP) gemäß Prinzipskizze an der Rücklaufleitung zum Solarkollektor an. Geeignete Durchflusswerte/Solarkollektorfläche Der empfohlene Durchfluss beträgt 0 l/h pro m Solarkollektorfläche. Fühler Der Solarkollektorfühler (T) wird im Tauchrohr des Solarkollektors am Solarkollektorauslass platziert. Der Solarspeicherfühler (T) ist im Tauchrohr U (VPS) zu platzieren. Die Fühler werden mit Wärmeleitpaste befestigt und per Kabelbinder fixiert. HIWEIS! Fühler- und Kommunikationskabel dürfen nicht in der ähe von Starkstromleitungen verlegt werden. HIWEIS! Weitere Informationen entnehmen Sie den Handbuch für VPS. 0

21 DE Prinzipskizze Erklärung Steuermodul T ußentemperaturfühler - Wärmepumpensystem E00 0 T Fühler, rauchwasser T Externer Vorlauffühler T Temperaturfühler, externer Rücklauf E00 0 Wärmepumpe EP Kältemodul EP Kältemodul F0 Sicherheitsventil, Wärmequellenseite F Sicherheitsventil, Heizungsseite GP adepumpe HQ, Schmutzfilter HQ QM Entleerungsventil QM bsperrventil, Vorlauf QM bsperrventil, Rücklauf QM bsperrventil QM0 bsperrventil, Wärmequellenseite QM bsperrventil, Heizungsseite Q0 Umschaltventil, Heizung/rauchwasser RM0 Rückschlagventil E Externe Zusatzheizung CM usdehnungsgefäß, geschlossen E Externe elektrische Zusatzheizung F0 Sicherheitsventil, Heizungsseite QM bsperrventil, Heizungsseite R Regulierventil EP0 Solarwärmeanlage/SOR EP Solarkollektor GP0 Pumpstation CM usdehnungsgefäß, geschlossen F Sicherheitsventil, Solar GP Umwälzpumpe, Solar QM bsperrventil RM Rückschlagventil Zubehörplatine SOR T Solarkollektorfühler T Solarspeicherfühler QZ rauchwasserkomfort Zubehörplatine T0 rauchwasservorlauffühler FQ Mischventil, rauchwasser GP Umwälzpumpe, rauchwasserzirkulation RM Rückschlagventil R0 Regulierventil Sonstiges P Manometer, Wärmequellenseite CM usdehnungsgefäß, Heizungsseite CM CM CP0 CP0 E0 EP F F GP0, GP RM QM QM QM QM QM X X iveaugefäß usdehnungsgefäß, Wärmequellenseite rauchwasserspeicher mit Solarspeicher usgleichsgefäß rauchwasserspeicher Felswärme/Erdkollektor Sicherheitsventil, Heizungsmedium Sicherheitsventil, Wärmequellenmedium Umwälzpumpe, Heizkreismedium extern Rückschlagventil Einfüllventil, Wärmequellenmedium Entlüftungsventil, Wärmequellenseite bsperrventil, Wärmequellenrücklauf bsperrventil, Wärmequellenmediumvorlauf bsperrventil Einfüllventilset, Wärmequellenmedium Füllanschluss, Wärmequellenmedium ezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -.

22 DE Prinzipskizze F/F mit VPS und SOR -QM -E00-T -CM -F -QM -F -X -E00 -QM -CM -QM -E00 -HQ -QM -CP0 -EP0-T -E00-T -EP0 -T -EP -EP F -EP0 - -GP0 -RM T -RM -CM T P -F -GP -QM -QM -QM Prinzipskizze SMO0 mit uft-/wasserwärmepumpe, Zusatzheizung nach Q0, VPS und SOR

23 DE Prinzipskizze F mit VPS und SOR -E -CM -E -F0 -QM -QM -R -GP0 -RM -E00-T -E00-T -CP0 -GP -E00-T -EP0- -QZ- -QZ -GP -CM -P P -QM -F -QM -E00 -E00 -CP0 -RM -R -R0 -T0 -RM -FQ -X -X -QM -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -EP -EP -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -E00-Q0 -E00 -T -EP0 -T -E0 -EP0-T -EP -EP -QM0 -RM0 -F0 -F -HQ -QM -GP0 -RM -CM T -RM T P -F -GP -QM -QM -QM

24 EK DE Elektrischer nschluss HIWEIS! lle elektrischen nschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden. ei der Elektroinstallation und beim Verlegen der eitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Wärmepumpe darf bei der Installation von SOR nicht mit Spannung versorgt werden. X Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs. nschluss der Kommunikationsleitung Solewärmepumpen Dieses Zubehör umfasst eine Zubehörkarte (), die mit der Wärmepumpe direkt über die Eingangskarte (nschlussklemme -X) in F/F oder mit nschlussklemme X in F zu verbinden ist. Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende nweisung zu befolgen. Die erste Zubehörkarte ist direkt mit der Wärmepumpenanschlussklemme (-X) in F/F oder mit nschlussklemme X in F zu verbinden. Die nächste Karte muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X0 -X -X0 -X -X -X

25 DE uft/wasser-wärmepumpen Steuermodul Dieses Zubehör umfasst eine Zubehörplatine (), die mit (-X) am Steuermodul verbunden wird. Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende nweisung zu befolgen. Die erste externe Zubehörplatine ist direkt mit nschlussklemme -X im Steuermodul zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. -X -X -X -X0 -X -X -X -X EK SMO 0 nschluss der Spannungsversorgung Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Klemme X, siehe bbildung. -X -X -X -X 0V 0Hz CHTUG! 0 0 Die Relaisausgänge an der Zubehörplatine dürfen insgesamt mit maximal (0 V) belastet werden. -X0 -X -X -X -X -X -X -X -X0 -X -X Fühleranschluss Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. Solarkollektorfühler (T) Verbinden Sie den Fühler (Solarkollektor) mit - X:-. -X -X -X -X -X -X0 -X -X CHTUG! Die Fühlerkabelverbindung muss IP entsprechen. Solarspeicherfühler (T) Verbinden Sie den Fühler (Solarspeicher) mit - X:-. 0

26 -X -X 0 0 -X -X0 -X -X DE nschluss der Umwälzpumpe (GP) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit -X: (0 V), -X: () und X: (). -X Gerätegehäuse X Extern nschluss einer eventuellen Solarkollektorkühlung Verbinden Sie die Solarkollektorkühlung (falls vorhanden) mit -X: () und -X: (0 V). DIP-Schalter GP Der DIP-Schalter an der Zubehörplatine ist wie folgt einzustellen. Programmeinstellungen Die Programmeinstellung von SOR kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden. CHTUG! Siehe auch Handbuch für Installateure für F/F/F/SMO0. CHTUG! Dieses Zubehör kann eine ktualisierung der Software in F/F/F/SMO0 erforderlich machen. Die Software in der Wärmepumpe muss mindestens ab Version 0 vorliegen. Startassistent Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls über Menü. aufgerufen werden. Menüsystem Wenn Sie nicht alle Einstellungen über den Startassistent vornehmen oder eine Einstellung ändern wollen, können Sie das Menüsystem nutzen. Menü. - Systemeinst. ) ktivierung/deaktivierung von Zubehör. Wählen Sie: Solarwärme ) Gilt für IE F/F. Menü.. - Zubehör ) ktivierung/deaktivierung von Zubehör. Wählen Sie: Solarwärme ) Gilt für IE F/SMO0. Menü.. - Solarwärme Einstellungen für Solarwärme. Menü. - Zwangssteuerung Zwangssteuerung der verschiedenen Komponenten in der Wärmepumpe und der einzelnen Zubehöreinheiten, die eventuell angeschlossen sind. EP0--K: ktivierung der Umwälzpumpe (GP). EP0--K: ktivierung einer eventuellen Solarkollektorkühlung. EP0--K: Signal an Umschaltventil (Q). EP0--K: Keine Funktion.

27 Suomi, sentajan käsikirja - SOR FI Yleistä SOR :lla F/F/F/SMO0 voidaan yhdessä: VPS:n kanssa liittää aurinkokeräimeen käyttöveden lämmittämiseksi aurinkoenergialla. VPS (vain F/F/SMO0) voidaan liittää aurinkokeräimeen käyttöveden lämmittämiseksi aurinkoenergialla. VP/lämminvesivaraaja, joka lämmitetään lämmönsiirtimen avulla. ämpöpumppu ohjaa latausta aurinkoanturin signaalin perusteella. MUIST! Komponenttien sijainti -S -X EK F Tämä lisävaruste vaatii F/F/F/SMO0:n ohjelmiston päivityksen. -X -F -X X Sisältö kpl ämpöpumpun ohjelmaversion täytyy olla vähintään 0. MUIST! urinkokeräimestä tuleva neste voi olla hyvin kuumaa. Käyttövesiputkisto on varustettava sekoitusventtiilillä. ippuside Sähkökomponentit F utomaattivaroke, 0 X iitinrima, jännitteensyöttö isävarustekortti -X iitinrima, anturi ja ulkoinen esto -X iitinrima, tiedonsiirto -X iitinrima, kiertovesipumppu, shuntti ja apurele -S DIP-kytkin -F Pienjännitevaroke, TH0V kpl kpl kpl kpl kpl kpl Kytkentärasia (sisältää, F ja X). ämmönjohtotahna lumiiniteippi Eristysteippi ämpötila-anturi (T), musta ämpötila-anturi, korkea lämpötila (T), kirkas Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan.

28 FI Putkiliitäntä atauspumppu senna latauspumppu (GP) aurinkokeräimen paluuputkeen periaatekaavion mukaan. Sopiva virtaama/aurinkokeräimen ala Suositeltu virtaus on 0 l/h aurinkokeräin-m kohti. ämpötila-anturi nturi, aurinkokeräin (T) asennetaan aurinkokeräimen anturiputkeen aurinkokeräimen lähtöliitännän vieressä. nturi, aurinkokierukka (T) asennetaan anturiputkeen U (VPS). ämpötila-anturit asennetaan lämmönjohtotahnan kanssa ja kiinnitetään nippusiteillä. HUOM! nturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. HUOM! isätietoa on VPS:n käyttöohjeessa.

29 FI Periaatekaavio Selvitys Ohjausyksikkö T ämpötila-anturi, ulko - ämpöpumppujärjestelmä E00 0 T ämpötila-anturi, käyttövesi T ämpötila-anturi, ulkoinen menojohto T ämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto E00 0 ämpöpumppu EP Jäähdytysmoduuli EP Jäähdytysmoduuli F0 Varoventtiili, lämmönkeruupuoli F Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä GP atauspumppu HQ, Mudanerotin HQ QM Tyhjennysventtiili QM Sulkuventtiili, menoputki QM Sulkuventtiili, paluuputki QM Sulkuventtiili QM0 Sulkuventtiili, lämmönkeruupuoli QM Sulkuventtiili, lämpöjohtopuoli Q0 Vaihtoventtiili, lämmitys/käyttövesi RM0 Takaiskuventtiili E Ulkoinen lisälämpö CM Suljettu paisuntasäiliö E Ulkoinen lisälämpö F0 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä QM Sulkuventtiili, lämpöjohtopuoli R Säätöventtiili EP0 urinkokeräinlaitteisto/sor EP urinkopaneeli GP0 Pumppuasema CM Suljettu paisuntasäiliö F Varoventtiili, aurinko GP Kiertovesipumppu, aurinko QM Sulkuventtiili RM Takaiskuventtiili isävarustekortti SOR T ämpötila-anturi, aurinkokeräin T ämpötila-anturi, aurinkokierukka QZ Käyttövesimukavuus isävarustekortti T0 ämpötila-anturi, käyttövesi meno FQ Sekoitusventtiili, käyttövesi GP Kiertopumppu, käyttövesikierto RM Takaiskuventtiili R0 Säätöventtiili Muuta P Painemittari, lämmönkeruupuoli CM Paisuntasäiliö, lämmönjakopuoli CM CM CP0 CP0 E0 EP F F GP0, GP RM QM QM QM QM QM X X Tasopaisunta-astia Paisuntasäiliö, lämmönkeruupuoli Varaajasäiliö ja aurinkokierukka Varaajasäiliö ämminvesivaraaja Kalliokeruuputket/maakeruuputket Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä Varoventtiili, lämmönkeruuneste Kiertovesipumppu, ulkoinen lämmitysjärjestelmä Takaiskuventtiili Täyttöventtiili, lämmönkeruuneste Ilmausventtiili, lämmönkeruujärjestelmä Sulkuventtiili, lämmönkeruuneste paluu Sulkuventtiili, lämmönkeruupiiri meno Sulkuventtiili Täyttöventtiilisarja, lämmönkeruuneste iitäntä, lämmönkeruunesteen täyttö Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan.

30 FI Periaatekaavio: F/F, VPS ja SOR -QM -E00-T -CM -F -QM -F -X -E00 -QM -CM -QM -E00 -HQ -QM -CP0 -EP0-T -E00-T -EP0 -T -EP -EP F -EP0 - -GP0 -RM T -RM -CM T P -F -GP -QM -QM -QM Periaatekaavio: SMO0, ilma/vesilämpöpumppu, lisälämmönlähde Q0 jälkeen, VPS ja SOR 0

31 FI Periaatekaavio: F, VPS ja SOR -E -CM -E -F0 -QM -QM -R -GP0 -RM -E00-T -E00-T -CP0 -GP -E00-T -EP0- -QZ- -QZ -GP -CM -P P -QM -F -QM -E00 -E00 -CP0 -RM -R -R0 -T0 -RM -FQ -X -X -QM -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -EP -EP -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -E00-Q0 -E00 -T -EP0 -T -E0 -EP0-T -EP -EP -QM0 -RM0 -F0 -F -HQ -QM -GP0 -RM -CM T -RM T P -F -GP -QM -QM -QM

32 EK FI Sähköasennukset HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. ämpöpumpun pitää olla jännitteetön SOR :n asennuksen aikana. Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. X Tiedonsiirron kytkentä Maalämpöpumput Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (), joka kytketään suoraan lämpöpumpun tulokorttiin (liitin -X) F/F:ssa tai liitin X F:ssa. Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. Ensimmäinen lisävarustekortti kytketään suoraan tulokortin liittimeen (-X) F/F:ssa tai liittimeen X F:ssa. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. -X -X -X -X -X -X0 -X -X -X -X -X -X -X0 -X -X

33 FI Ilma/vesilämpöpumput Ohjausyksikkö SMO 0 sisältää lisävarustekortin (), joka kytketään ohjausmoduulin liitäntään (-X). Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. Ensimmäinen lisävarustekortti kytketään suoraan liittimeen -X ohjausyksikössä. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. -X -X -X -X Syöttöjännitteen kytkeminen Kytke jännitteensyöttö liittimeen X kuvan mukaisesti. -X -X -X 0V 0Hz 0 0 -X -X -X0 -X -X -X -X0 -X EK SMO 0 MUIST! isävarustekortin relelähtöjen suurin sallittu kokonaiskuormitus on (0 V). -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X0 -X -X0 -X -X -X nturien kytkeminen Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. ämpötila-anturi, aurinkokeräin (T) Kytke anturi (aurinkokeräin) liittimeen -X:-. MUIST! nturikaapelin liitosten täytyy täyttää IP vaatimukset. ämpötila-anturi, aurinkokierukka (T) Kytke anturi (aurinkokierukka) liittimeen -X:-. 0

34 -X -X 0 0 -X -X0 -X -X FI Kiertovesipumpun kytkentä (GP) Kytke kiertovesipumppu (GP) liittimiin -X: (0 V), -X: () ja X: (). -X Kojerasia X Ulkoinen Mahdollisen aurinkokeräinjäähdytyksen kytkentä Kytke mahdollinen aurinkokeräinjäähdytys liittimeen -X: () ja -X: (0 V). DIP-kytkin GP isävarustekortin DIP-kytkimet pitää asettaa alla olevan mukaan. Ohjelman asetukset SOR :n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaassa tai suoraan valikkojärjestelmässä. MUIST! Katso myös F/F/F/SMO0:n asentajan käsikirja. MUIST! Tämä lisävaruste vaatii F/F/F/SMO0:n ohjelmiston päivityksen. ämpöpumpun ohjelmaversion täytyy olla vähintään 0. loitusopas loitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä lämpöpumpun asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta.. Valikkojärjestelmä Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko. - järjestelmäasetukset ) isävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valitse: aurinkolämpö ) Koskee IE F/F. Valikko.. - lisävarusteet ) isävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valitse: aurinkolämpö ) Koskee IE F/SMO0. Valikko.. - aurinkolämpö urinkolämmityksen asetukset. Valikko. - pakko-ohjaus ämpöpumpun komponenttien ja mahdollisten kytkettyjen lisävarusteiden pakko-ohjaus. EP0--K: Kiertovesipumpun aktivointi (GP). EP0--K: Mahdollisen aurinkokeräinjäähdytyksen aktivointi. EP0--K: Signaali vaihtoventtiilille (Q). EP0--K: Ei toimintoa.

35 Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan/ Sähkökytkentäkaavio

36 IE Sweden Hannabadsvägen ox SE- Markaryd 0

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI Installatörshandbok SOR för NIE F/F Installer manual SOR for NIE F/F Installateurhandbuch SOR für NIE F/F sentajan käsikirja SOR NIE F/F SOR IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE

Lisätiedot

SOLAR 40 IHB LEK

SOLAR 40 IHB LEK SE G DE FI Installatörshandbok SOR 0 för IE F/F/SMO0 Installer manual SOR 0 for IE F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR 0 für IE F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR 0 IE F/F/SMO0 SOR 0 EK IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Yhteiset kytkennät

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 EK EK EK SE G DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för IE F, F, F, F, F, F0, F0, F0, VVM 0, VVM 0, VVM, VVM 00, SMO0 Installer manual Extra climate system for IE F, F, F, F, F, F0, F0,

Lisätiedot

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK SOAR SE Installatörshandbok SOAR EK GB Installer manual SOAR DE FI Installateurhandbuch SOAR Asentajan käsikirja SOAR IHB - 00 Svenska, Installatörshandbok - SOAR SE Allmänt Detta tillbehör används då

Lisätiedot

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POO 0 EK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool EK FI sentajan käsikirja iitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

Svenska, Installatörshandbok - PCS 44

Svenska, Installatörshandbok - PCS 44 EK EK SE G DE FI Installatörshandbok Passiv kyla för NIE F, F Installer manual Passive cooling for NIE F, F Installateurhandbuch Passive Kühlung für NIE F, F sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys NIE

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 LEK LEK LEK SE GB DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installer manual Extra climate system for NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installateurhandbuch

Lisätiedot

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POOL 0 LEK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool LEK FI sentajan käsikirja Liitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH - Table of Contents Svenska llmänt

Lisätiedot

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB EK EXC 40 SE GB DE FI Installatörshandbok EXC 40 Installer manual EXC 40 Installateurhandbuch EXC 40 Asentajan käsikirja EXC 40 IHB 1027-1 031439 Svenska, Installatörshandbok - EXC 40 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

POOL 500. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 500. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POOL 00 SE G DE Installatörshandbok Dockningssats pool Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool LEK FI sentajan käsikirja Liitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE Asentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH - Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

SCA 40 IHB

SCA 40 IHB LEK APH SCA 0 SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPBS 00 samt sol Installer manual Docking kit for F70 with VPBS 00 and solar Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPBS 00:lla ja

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145 SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1546-2 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 4 4 7 3 Elscheman

Lisätiedot

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB DEW 0 SE G DE FI Dockningssats DEW 0 Docking kit DEW 0 nschlusssatz DEW 0 Liitäntäsarja DEW 0 IH - 09 Svenska, Installatörshandbok - DEW 0 SE Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations-

Lisätiedot

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 LEK SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F0 med VPB 00 Installer manual Docking kit for F0 with VPB 00 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F0:lle VPB 00:lla IHB 0-09 LEK Installatörshandbok

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

SCA 41 IHB 1445-1 331140

SCA 41 IHB 1445-1 331140 LEK SCA SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F70 with AHPS as well as external additional heat Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja LEK APH Installatörshandbok SE Installatörshandbok Dockningssats SCA 0 GB FI Installer manual Docking kit Asentajan käsikirja Liitäntäsarja IHB SE 55-989 Installatörshandbok - SCA 0 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140 LEK Installatörshandbok SE GB FI SCA Installatörshandbok Dockningssats för F750 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F750 with AHPS as well as external additional heat Asentajan

Lisätiedot

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPB 200 Installer manual Docking kit for F70 with VPB 200 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPB 200:lla IHB 123-1 231988 Installatörshandbok

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

DEH 310. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition

DEH 310. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition DEH 0 SE Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats EK G Installer manual Docking kit external addition DE FI DK Installateurhandbuch nschlusssatz externe Zusatzheizung sentajan käsikirja iitäntäsarja,

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1420-1 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 2 2 5 3 Elscheman

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT 230V- 50Hz 2.5uF 1m(A) P,(W) 0.20 0.30 0.40 45 65 90 HEJSAN PC;0017NIB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar MAV 0935-2 031261 SE MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT TILL NIBE SPLIT GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

DEH 500. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition

DEH 500. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition EK DEH 00 SE Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats G DE FI DK Installer manual Docking kit external addition Installateurhandbuch nschlusssatz externe Zusatzheizung sentajan käsikirja iitäntäsarja,

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

EMK 300. Energimätarkit EMK 300. Energy meter kit EMK 300. Energimesssatz EMK 300. Energimålersæt EMK 300. Energiamittarisarja EMK 300

EMK 300. Energimätarkit EMK 300. Energy meter kit EMK 300. Energimesssatz EMK 300. Energimålersæt EMK 300. Energiamittarisarja EMK 300 SE GB DE DK FI Energimätarkit EMK 300 Energy meter kit EMK 300 Energimesssatz EMK 300 Energimålersæt EMK 300 Energiamittarisarja EMK 300 EMK 300 IHB 1428-2 231817 Svenska, Installatörshandbok - EMK 300

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module LEK SE GB DE FI Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F45, F55, F45, F55, F1345, F30, F40, F50, SMO 40, VVM 3, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module for NIBE F45,

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www..fi 1/8 O2 O ERR DEF RS232 O H/ +12 TH I SUORAOHJAUS FUJITSU ulkoyksiköiden suoraohjaus soveltuu saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module LEK SE GB DE FI Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345, F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module for

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul. F470, F750, SMO40, VVM500 Installer manual Communications module

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul. F470, F750, SMO40, VVM500 Installer manual Communications module SE GB DE FI Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F45, F55, F45, F55, F1345, F30, F40, F50, SMO40, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F45, F55, F45, F55, F1345, F30, F40,

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www.fgfinland.fi 1/8 FG Finland Oy O O ERR DEF 1,6A 0,4A 0,4A O O O O 0 O O O O O 1 O O O O O 1 H O O O O 14 RS O H/ +1 TH OUT I SUORAOHJAUS

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Installatörshandbok ELK 42. Installatörshandbok Elkassett. SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater. Installateurhandbuch Elektroheizkassette

Installatörshandbok ELK 42. Installatörshandbok Elkassett. SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater. Installateurhandbuch Elektroheizkassette Installatörshandbok SE GB DE FI Installatörshandbok Elkassett för NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500, SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater for NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500,

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmät METSTA Rakennusten energiatehokkuusstandardit uudistuvat seminaari 26.4.2017 Lämmitysjärjestelmät Jarek Kurnitski HEAT GAINS BUILDING PROPERTIES CLIMATIC CONDITIONS INDOOR ENVIRONMENT REQUIREMENTS EN 16789-1

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 KVR 10 SE GB DE FI Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installer manual Kondensvattenrör KVR 10 Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 IHB 1137-1

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI LEK

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI LEK Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1436-2 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw)

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw) Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämmönlähteeseen, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN YLEISETOHJEETLÄMMINVESIVARAAJANASENNUKSEEN Moottorinjalämminvesivaraajanletkujenyleisetominaisuudet Käytälämmönjajäähdytysnesteenkestävääletkua. Käyttölämpötila 40 + 0 C LetkunsisämittaØmm Letkunsisäpinnanonoltavatasainen

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40

Asentajan käsikirja SMO 40 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1624-4 231752 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text]

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text] Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste [Type text] KRONOS 140 4WDM SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENT INHALT 1 Kokoonpano Slutmontering Main assembly Grundkonstruktion

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Ulkoyksiköt. Power Inverter PUHZ-SW75VHAR3-20 C Power Inverter PUHZ-SW YKAR3-20 C Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHAR3-28 C

Ulkoyksiköt. Power Inverter PUHZ-SW75VHAR3-20 C Power Inverter PUHZ-SW YKAR3-20 C Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHAR3-28 C EcoDan C-Generation Ulkoyksiköt Power Inverter PUHZ-SW75VHAR3-20 C Power Inverter PUHZ-SW100-120YKAR3-20 C Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHAR3-28 C 1600 595 EcoDan NG-B EcoDan C-Generation 680 EcoDan NG-B

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752

Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Asentajan käsikirja MCU 40 Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 LEK

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 LEK Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 27. Pääset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 Type [mm] [mm] IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200 1875 Ceiling

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot