Installatörshandbok ELK 42. Installatörshandbok Elkassett. SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater. Installateurhandbuch Elektroheizkassette

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Installatörshandbok ELK 42. Installatörshandbok Elkassett. SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater. Installateurhandbuch Elektroheizkassette"

Transkriptio

1 Installatörshandbok SE GB DE FI Installatörshandbok Elkassett för NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500, SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater for NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500, SMO 20, SMO 40 Installateurhandbuch Elektroheizkassette für NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500, SMO 20, SMO 40 Asentajan käsikirja Sähkövastus laitteille NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500, SMO 20, SMO 40 LEK IHB SE

2

3 Innehållsförteckning 1 Svenska, IHB - Allmänt Uppställning Komponentplacering Röranslutning Elinkoppling Aufstellung Position der Komponenten Rohranschluss/Durchflussmesser Elektrischer Anschluss Aktivierung von Technische Daten Aktivering av Tekniska uppgifter 1 English, IHB, General Assembly Component positions Pipe connections Electrical connection Suomi, IHB - Yleistä Asennus Komponenttien sijainti Putkiliitäntä Sähköasennukset :n aktivointi Tekniset tiedot Activating Technical data 1 Deutsch, IHB Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan/elektrisch schema 38 Allgemeines 20 Innehållsförteckning 1

4 LEK SE Svenska, IHB - Allmänt är en elkassett som kan användas för att komplettera uppvärmningskapaciteten i din NIBE klimatanläggning. När värmebehovet är större än klimatanläggningens kapacitet kopplas elkassetten automatiskt in. Elutrustningen är anpassad till klimatanläggningens funktion. Elkassetten är i princip en elpatron monterad i en vattenbehållare eller en elpanna utan varmvattenberedare. De rostfria elslingorna och elpannetuben är gjorda av syrafast stål (SIS 2333) vilket ger en mycket bra livslängd. Tack vare en liten vattenvolym och en välisolerad kassett ger väldigt små värmeförluster. Uppställning Elkassetten ska monteras stående (se bild nedan). För service erfodras ett fritt utrymme på 500 mm framför kassetten. Om detta inte är möjligt ska demonterbara kopplingar användas. Kompatibla produkter Beroende på vilken produkt ska användas mot ser inkopplingen ut på olika sätt. Dessa produkter kan kopplas in direkt till : F1345 SMO 20 SMO 40 Dessa produkter kräver tillbehöret AXC 40: F1145 F1155 F1255 VVM 500 kräver tillbehöret DEH 500. Innehåll 1 st Elkassett 2

5 SE Komponentplacering Komponentista EB1, EB20 FA1 FD1, FD4 QA1 Elpatron Automatsäkring Överhettningsskydd Anslutningsplint, inkommande Kopplingsplint Kontaktor 6,0 kw (-K1) FD1 FD4 RF1 FA1 QA1 QM60 BT30 QM61 XL1 EB1 QA2 QA3 QA41 Kontaktor 12,0 kw (-K2) Kontaktor 24,0 kw (-K3) Kontaktor, överhettningsskydd (-K4) QA2 QA3 QA41 EB20 XL2 QA42 Kontaktor, överhettningsskydd (-K5) QA42 UB1 BT30 RF1 XL1 Reservlägestermostat Avstörningskondensator Anslutning framledning, G 40 LEK UB2 PF1 XL2 Anslutning returledning, G 40 UB1, UB2 Kabelgenomföring QM60, QM61 Avluftning PF1 Dataskylt 3

6 SE Röranslutning Allmänt Rörinstallationen ska utföras enlig gällande normer. Cirkulationspump ska användas för att säkerställa flödet över elpatronen. Om värmesystemets ventiler kan stänga cirkulationen helt ska bypassventil installeras för att flödet genom elkassetten inte ska upphöra. Vid sluten anläggning ska godkänd säkerhetsventil installeras samt tryckexpansionskärl. TÄNK PÅ! Se även installatörshandboken för din värmepump/inomhusmodul. OBS! Avtappning Rörsystemet ska vara urspolat innan elkassetten ansluts så att föroreningar inte skadar ingående komponenter. Systemet töms lättast genom att montera en avtappningsventil på rörinstallationens lägsta punkt. Kvarvarande vatten i töms genom returledningsanslutning (XL2), se "Komponentplacering" på sida 3. Används returledningsanslutningen på normalt för avtappning av anläggningen monteras här lämpligen en avtappningsventil. Tryckfallsdiagram 9 kpa Flöde l/h 4

7 SE Systemprincip TIPS! Se för fullständiga dockningsprinciper. Förklaring EB1 CM4 FL2 QM40 - QM41 RN11 GP10 RM5 BT25 BT71 Elkassett Expansionskärl Säkerhetsventil Avstängningsventiler Reglerventil Cirkulationspump Backventil Framledningsgivare Returledningsgivare Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC och Systemprincip -FL2 -CM4 -EB1 -QM40 -QM41 -RN11 -RM5 -BT25 -BT71 -GP10 Värmepump/ Inomhusmodul OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning ska projekteras enligt gällande normer. 5

8 SE Elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Klimatanläggningen ska vara spänningslös vid installation av. ska installeras via allpolig arbetsbrytare med minst 3 mm brytaravstånd. innehåller överhettningsskydd samt kontaktorer för att externt kunna styra de tre effektstegen 6, 12 och 24 kw. För bästa funktion bör effekten binärstyras, det vill säga 6, 12, 18, 24, 30, 36 och 42 kw. Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok. F1345 Plint i ansluts till plintarna -X4 i värmepumpen enligt bild. X3 X4 Utan termostat, tre aktiva elsteg 42 kw elpatronsteg aktivt. Värmepump F1345 PE L1 X L2 L3 Med termostat, tre aktiva elsteg 42 kw elpatronsteg aktivt. 24 kw elpatronsteg i reservläge L N PE X3 X3 X4 X Värmepump F1345 PE L1 L2 L3 L N PE

9 SE SMO 20 och SMO 40 Plint i ansluts till plintarna och AA7- i styrmodulen enligt bild F1145, F1155, F1255 och VVM 500 För inkoppling av till ovanstående produkter krävs ett tillbehör. Se avsnittet "Allmänt" på sida 2 för att se vilket tillbehör som behövs för din klimatanläggning. Plint i ansluts till plint och 0 på tillbehörskortet enligt bild AA LEK Tillbehörskort L N PE PE L1 L2 L3 L N PE Utan termostat, tre aktiva elsteg 42 kw elpatronsteg aktivt. AA7- AA7: PE Styrmodul SMO PE L1 L2 L3 L N PE Med termostat, tre aktiva elsteg 42 kw elpatronsteg aktivt. 24 kw elpatronsteg i reservläge. AA7- AA7: PE Styrmodul SMO PE L1 L2 L3 L N PE

10 SE Aktivering av Menyinställningen av kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. TÄNK PÅ! Se även installatörshandboken för produkten som ska anslutas till. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny 5.7. Menysystemet F1345, SMO 20 och SMO 40 Meny gradminutinställning Här väljer du när tillsatsen ska starta. Meny tillsats Inställning av: Max antal tillåtna tillsatssteg. Om binär stegning ska användas. F1145, F1155, F1255 och VVM 500 Information om menyinställningar för ovanstående produkter finns i manualerna för AXC 40 och DEH 500. Se avsnittet "Allmänt" på sida 2 för att se vilket tillbehör som behövs för din produkt. 8

11 SE Tekniska uppgifter Mått Alla mått är i millimeter

12 SE Tekniska data IP 44 Elektriska data Märkspänning Effekt elpatron Avsäkring elpatron Kapslingsklass Värmebärarkrets Max tillåtet tryck i pannan Min flöde Max flöde Mått och vikt Bredd Djup Höjd Vikt Volym Övrigt Material elpatron Material tub RSK nr Art nr V kw A MPa/bar l/h l/h mm mm mm kg liter 3 x 400 V ~ 50 Hz IP 44 0,7/ ,5 SIS 2333 EN SIS 2333 EN

13 LEK English, IHB, GB General is an electric heater that can be used to supplement the heating capacity of your NIBE climate unit. When the heating demand is greater than the climate unit's capacity, the electric heater connects automatically. The electrical equipment is adapted to the climate unit's function. The electric heater is in principle an immersion heater mounted in a water container or an electric boiler without a water heater. The stainless steel electric coils and electric boiler tube are made of stainless steel (SIS 2333) which gives a very good service life. Thanks to a small water volume and a well-insulated electrical heater, has very small heat losses. Assembly The electric heater must be installed upright (see image below). Free space of 500 mm is required in front of the water heater for service. If this is not possible, detachable connections must be used. Compatible products Connection is different depending on which product is to be used with. These products can be connected directly to : F1345 SMO 20 SMO 40 These products require the accessory AXC 40: F1145 F1155 F1255 VVM 500 requires the accessory DEH 500. Contents 1 x Immersion heater 11

14 GB Component positions Component list EB1, EB20 FA1 FD1, FD4 QA1 Immersion heater Miniature circuit-breaker Overheat protection Terminal block, incoming Terminal block Contactor 6,0 kw (-K1) FD1 FD4 RF1 FA1 QA1 QM60 BT30 QM61 XL1 EB1 QA2 QA3 QA41 Contactor 12,0 kw (-K2) Contactor 24,0 kw (-K3) Contactor, overheat protection (-K4) QA2 QA3 QA41 EB20 XL2 QA42 Contactor, overheat protection (-K5) QA42 UB1 BT30 RF1 XL1 Emergency mode thermostat Suppression capacitor Connection supply line, G 40 LEK UB2 PF1 XL2 Connection return line, G 40 UB1, UB2 Cable gland QM60, QM61 Venting PF1 Rating plate 12

15 GB Pipe connections General The pipe installation must be carried out in accordance with applicable standards. A circulation pump must be used to ensure the flow over the immersion heater. If the heating system valves can close the circulation completely, the bypass valve must be installed so that the flow through the electric heater does not stop. In closed installations an approved safety valve and pressure expansion vessel must be used. Caution Also see the installer manual for your heat pump/indoor module. Draining NOTE The pipe work must be flushed before the electric heater is connected, so that any contaminants do not damage the component parts. The system is most easily drained by installing a drainage valve at the lowest point on the pipe installation. The remaining water in is drained through the return line connection (XL2), see "Component location" on page 12. If the return line connection on is normally used for draining the unit, a drain valve can be installed here. Pressure drop diagram 9 kpa Flow l/h 13

16 GB System diagram TIP See for complete docking principles. Explanation EB1 CM4 FL2 QM40 - QM41 RN11 GP10 RM5 BT25 BT71 Electric heater Expansion vessel Safety valve Shut off valves Control valve Circulation pump Non-return valve Flow line sensor Return line sensor Designations in component locations according to standard IEC and System diagram -FL2 -CM4 -EB1 -QM40 -QM41 -RN11 -RM5 -BT25 -BT71 -GP10 Värmepump/ Heat Indoor module Inomhusmodul NOTE This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards. 14

17 GB Electrical connection NOTE All electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The climate unit must not be powered when installing. must be installed via a circuit breaker with a minimum breaking gap of 3mm. contains overheat protection and contactors for external control of the three power stages 6, 12 and 24 kw. For best function the power should be binary controlled, that is to say 6, 12, 18, 24, 30, 36 and 42 kw. The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook. F1345 Terminal block in connects to the terminal blocks -X4 in the heat pump as illustrated. Without thermostat, three active power steps 42 kw electric heater step active. Heat F1345 pump PE L1 X L2 L3 L N PE With thermostat, three active power steps 42 kw immersion heater step active. 24 kw immersion heater step in emergency mode. X3 X X4 X X3 X4 Heat F1345 pump PE L1 L2 L3 L N PE

18 GB SMO 20 and SMO 40 Terminal block in connects to the terminal blocks and AA7- in the control module as illustrated F1145, F1155, F1255 and VVM 500 For connection of to the above products an accessory is required. See the General section on page 11 to see which accessory is required for your climate unit. Terminal block in connects to terminal block and 0 on the accessory board as illustrated. LEK AA Accessory Tillbehörskort card L N PE PE L1 L2 L3 L N PE Without thermostat, three active power steps 42 kw electric heater step active. AA7- AA7: PE Control SMO module PE L1 L2 L3 L N PE With thermostat, three active power steps 42 kw immersion heater step active. 24 kw immersion heater step in emergency mode. AA7- AA7: PE Control SMO module PE L1 L2 L3 L N PE

19 GB Activating The menu setting of can be performed via the start guide or directly in the menu system. Caution Start guide Also see the Installer manual for the product that will be connected to. The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu 5.7. Menu system F1345, SMO 20 and SMO 40 Menu degree minute setting Select when the addition is to start. Menu addition Setting: Max. number of permitted additional steps If binary stepping is to be used. F1145, F1155, F1255 and VVM 500 Information about menu settings for the products above is in the manuals for AXC 40 and DEH 500. See the General section on page11 to see which accessory is required for your product. 17

20 GB Technical data Dimensions All dimensions in mm

21 GB Technical specifications IP 44 Electrical data Rated voltage Output immersion heater Immersion heater fuse Enclosure class Heating medium circuit Max permitted pressure in the boiler Min flow Max flow Dimensions and weight Width Depth Height Weight Volume Miscellaneous Material immersion heater Material tube Part No. V kw A MPa/bar l/h l/h mm mm mm kg litre 3 x 400 V ~ 50 Hz IP44 0,7/ ,5 SIS 2333 EN SIS 2333 EN

22 LEK DE Deutsch, IHB - Allgemeines ist eine Elektroheizpatrone, die einen Beitrag zur Wärmekapazität Ihrer NIBE-Klimaanlage leisten kann. Wenn der Heizbedarf die Kapazität der Klimaanlage übersteigt, wird die Elektroheizpatrone automatisch eingeschaltet. Die elektrische Ausrüstung ist an die Funktion der Klimaanlage angepasst. Die Elektroheizpatrone ist im Prinzip eine Heizpatrone, die in einem Wasserbehälter montiert ist oder ein Elektroheizkessel ohne Brauchwasserspeicher. Die elektrischen Edelstahl-Rohrwärmetauscher und das Elektroheizkesselrohr sind aus säurebeständigem Stahl (SIS 2333) gefertigt, wodurch eine sehr hohe Lebensdauer erreicht wird. Ein geringes Wasservolumen und eine gut isolierte Elektroheizpatrone bewirken extrem niedrige Wärmeverluste bei. Kompatible Produkte Je nach Produkt, mit dem verwendet werden soll, erfolgt der Anschluss auf unterschiedliche Weise. Diese Produkte können direkt mit verbunden werden: F1345 SMO 20 SMO 40 Aufstellung Die Elektroheizpatrone ist stehend zu montieren (siehe Abbildung unten). Zu Servicezwecken wird vor der Elektroheizpatrone ein Freiraum von 500 mm benötigt. Ist dies nicht möglich, sind demontierbare Kupplungen einzusetzen. Diese Produkte erfordern das Zubehör AXC 40: F1145 F1155 F1255 VVM 500 erfordert das Zubehör DEH 500. Inhalt 1 St. Elektroheizkassette 20

23 DE Position der Komponenten Komponentenverzeichnis EB1, EB20 FA1 FD1, FD4 QA1 Heizpatrone Sicherungsautomat Überhitzungsschutz Anschlussklemme, Eingang Anschlussklemme Schütz 6,0 kw (-K1) FD1 FD4 RF1 FA1 QA1 QM60 BT30 QM61 XL1 EB1 QA2 QA3 QA41 Schütz 12,0 kw (-K2) Schütz 24,0 kw (-K3) Schütz, Überhitzungsschutz (-K4) QA2 QA3 QA41 EB20 XL2 QA42 Schütz, Überhitzungsschutz (-K5) QA42 UB1 BT30 RF1 XL1 Notbetriebsthermostat Entstörkondensator Anschluss Vorlauf, G 40 LEK UB2 PF1 XL2 Anschluss Rücklauf, G 40 UB1, UB2 Kabeldurchführung QM60, QM61 Entlüftung PF1 Datenschild 21

24 DE Rohranschluss/Durchflussmesser Allgemeines Die Rohrinstallation muss gemäß den geltenden Standards vorgenommen werden. Per Umwälzpumpe ist der Volumenstrom an der Elektroheizpatrone zu gewährleisten. Wenn die Ventile des Heizsystems die Zirkulation komplett schließen können, muss ein Bypassventil installiert werden, damit ein konstanter Volumenstrom an der Elektroheizpatrone sichergestellt werden kann. Bei einer geschlossenen Anlage muss ein zugelassenes Sicherheitsventil sowie ein Druckausdehnungsgefäß installiert werden. ACHTUNG! Siehe auch das Installateurhandbuch für Ihre Wärmepumpe bzw. Inneneinheit. HINWEIS! Entleerung Das Rohrsystem muss durchgespült worden sein, bevor die Elektroheizpatrone angeschlossen wird, damit die enthaltenen Komponenten nicht durch Verunreinigungen beschädigt werden. Das System lässt sich am einfachsten leeren, indem am tiefsten Punkt der Rohrinstallation ein Entleerungsventil angebracht wird. Verbleibendes Wasser in wird über den Rücklaufanschluss (XL2) entleert, siehe "Position der Komponenten" auf Seite 21. Wird der Rücklaufanschluss an normalerweise für eine Entleerung der Anlage genutzt, empfiehlt sich hier die Montage eines Entleerungsventils. Druckverlustdiagramm 9 kpa Fluss l/h 22

25 DE Systemprinzip TIP! Siehe für vollständige Dockungsprinzipien. Erklärung EB1 CM4 FL2 QM40 - QM41 RN11 GP10 RM5 BT25 BT71 Elektroheizpatrone Ausdehnungsgefäß Sicherheitsventil Absperrventile Regelventil Umwälzpumpe Rückschlagventil Vorlauffühler Rücklauffühler Bezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC und Systemprinzip -FL2 -CM4 -EB1 -QM40 -QM41 -RN11 -RM5 -BT25 -BT71 -GP10 Värmepump/ Wärmepumpe/ Inneneinheit Inomhusmodul HINWEIS! Dies ist eine Prinzipskizze. Die tatsächliche Anlage muss gemäß den geltenden Normen geplant und montiert werden. 23

26 DE Elektrischer Anschluss HINWEIS! Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden. Bei der Elektroinstallation und beim Verlegen der Leitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Das Klimatisierungssystem darf bei der Installation von nicht mit Spannung versorgt werden. muss über einen allpoligen Betriebsschalter mit mindestens 3 mm Schaltkontaktabstand installiert werden. umfasst einen Überhitzungsschutz sowie Schütze zur externen Regelung der drei Leistungsstufen 6, 12 und 24 kw. Für eine optimale Funktionsweise sollte eine binäre Leistungssteuerung erfolgen, also mit 6, 12, 18, 24, 30, 36 und 42 kw. Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs. F1345 Anschlussklemme in wird mit den Anschlussklemmen -X4 in der Wärmepumpe verbunden, siehe Abbildung. Ohne Thermostat, drei aktive elektrische Leistungsstufen Elektroheizpatronenstufe mit 42 kw aktiv Wärmepumpe F1345 PE L1 X L2 L3 L N PE Mit Thermostat, drei aktive elektrische Leistungsstufen Elektroheizpatronenstufe mit 42 kw aktiv. Elektroheizpatronenstufe mit 24 kw im Reservebetrieb. X3 X X4 X X3 X4 Wärmepumpe F1345 PE L1 L2 L3 L N PE

27 DE SMO 20 und SMO 40 Anschlussklemme in wird mit den Anschlussklemmen und AA7- im Steuermodul verbunden, siehe Abbildung. Mit Thermostat, drei aktive elektrische Leistungsstufen Elektroheizpatronenstufe mit 42 kw aktiv. Elektroheizpatronenstufe mit 24 kw im Reservebetrieb. AA7- AA7: PE LEK AA7- Steuermodul SMO L N PE PE L1 L2 L3 L N PE Ohne Thermostat, drei aktive elektrische Leistungsstufen Elektroheizpatronenstufe mit 42 kw aktiv AA7- AA7: F1145, F1155, F1255 und VVM 500 Für den Anschluss von an die o.g. Produkte ist ein Zubehör erforderlich. Siehe Abschnitt "Allgemeines" auf Seite 20 für erforderliches Zubehör für Ihre Klimaanlage. Anschlussklemme in wird mit Anschlussklemme und 0 an der Zubehörplatine verbunden, siehe Abbildung PE Steuermodul SMO Zubehörplatine Tillbehörskort PE L1 L2 L3 L N PE PE L1 L2 L3 L N PE

28 DE Aktivierung von Die Menüeinstellung von kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden. ACHTUNG! Siehe auch Installateurhandbuch für das Produkt, mit dem verbunden werden soll. Startassistent Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls über Menü 5.7 aufgerufen werden. Menüsystem F1345, SMO 20 und SMO 40 Menü Gradminuteneinstellung Hier legen Sie fest, wann die Zusatzheizung starten soll. Menü ZH Einstellung von: Maximale Anzahl zulässiger Zusatzheizungsstufen. Wenn eine binäre Schaltung verwendet werden soll. F1145, F1155, F1255 und VVM 500 Informationen zu den Menüeinstellungen für die oben aufgeführten Produkte sind in den Handbüchern für AXC 40 und DEH 500 enthalten. Siehe Abschnitt "Allgemeines" auf Seite 20 für erforderliches Zubehör für Ihr Produkt. 26

29 DE Technische Daten Maße Alle Maße sind in mm angegeben

30 DE Technische Daten IP 44 Elektrische Daten Nennspannung Heizpatronenleistung Absicherung Elektroheizpatrone Schutzklasse Heizkreis Max. zulässiger Druck im Kessel Min. Volumenstrom Max. Volumenstrom Abmessungen und Gewicht Breite Tiefe Höhe Gewicht Volumen Sonstiges Material Heizpatrone Material Rohr Art.nr. V kw A MPa/Bar) l/h l/h mm mm mm kg l 3 x 400 V ~ 50 Hz IP44 0,7/ ,5 SIS 2333 EN SIS 2333 EN

31 LEK Suomi, IHB - FI Yleistä on sähkövastus, jota voidaan käyttää NIBE-lämmitysjärjestelmän lämmitystehon täydennyksenä. Kun lämmöntarve on suurempi kuin lämmitysjärjestelmän kapasiteetti, sähkövastus kytketään automaattisesti. Sähkölaitteisto on sovitettu lämmitysjärjestelmän toimintaan. Sähkövastus on periaatteessa vesisäiliöön asennettu sähkövastus tai sähkökattila ilman lämminvesivaraajaa. Ruostumattomat vastukset ja putki on valmistettu haponkestävästä teräksestä (SIS 2333), jonka ansiosta laite on erittäin pitkäikäinen. :n pieni vesitilavuus ja hyvin eristetty sähkövastus takaavat pienet lämpöhäviöt. Asennus Sähkövastus asennetaan pystyasentoon (katso kuva alla). Jätä sähkövastuksen eteen 500 mm vapaata tilaa huoltoa varten. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee käyttää irrotettavia liittimiä. Yhteensopivat tuotteet Liitäntätapa riippuu siitä, mihin tuotteeseen liitetään. Nämä tuotteet voidaan kytkeä suoraan :een: F1345 SMO 20 SMO 40 Nämä tuotteet vaativat lisävarusteen AXC 40: F1145 F1155 F1255 VVM 500 vaatii lisävarusteen DEH 500. Sisältö 1 kpl Sähkövastus 29

32 FI Komponenttien sijainti Komponenttiluettelo EB1, EB20 FA1 FD1, FD4 QA1 Sähkövastus Automaattivaroke Ylikuumenemissuoja Liitinrima, virransyöttö Liitinrima Kontaktori 6,0 kw (-K1) FD1 FD4 RF1 FA1 QA1 QM60 BT30 QM61 XL1 EB1 QA2 QA3 QA41 Kontaktori 12,0 kw (-K2) Kontaktori 24,0 kw (-K3) Kontaktori, ylikuumenemissuoja (-K4) QA2 QA3 QA41 EB20 XL2 QA42 Kontaktori, ylikuumenemissuoja (-K5) QA42 UB1 BT30 RF1 XL1 Varatilatermostaatti Häiriönpoistokondensaattori Liitäntä, menojohto, G 40 LEK UB2 PF1 XL2 Liitäntä, paluujohto, G 40 UB1, UB2 Kaapeliläpivienti QM60, QM61 Ilmanpoisto PF1 Tyyppikilpi 30

33 FI Putkiliitäntä Yleistä Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Järjestelmään on asennettava kiertovesipumppu, joka varmistaa virtauksen sähkökattilan yli. Jos lämmitysjärjestelmän venttiilit voivat katkaista kierron kokonaan, järjestelmään on asennettava ohivirtausventtiili, jotta virtaus sähkökattilan yli ei katkea. Suljettu järjestelmä on varustettava hyväksytyllä varoventtiilillä ja paisuntasäiliöllä. MUISTA! Katso myös lämpöpumpun/sisäyksikön asennusohje. Tyhjennys HUOM! Putkisto on huuhdeltava ennen sähkökattilan asennusta epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Järjestelmä on helpoin tyhjentää asentamalla tyhjennysventtiili putkiston alimpaan pisteeseen. :n jäljelle jäänyt vesi tyhjennetään paluuliitännän (XL2) kautta, katso "Komponenttien sijainti" sivulla 30. Jos järjestelmä tyhjennetään tavallisesti :n paluuliitännän kautta, siihen kannattaa asentaa tyhjennysventtiili. Painehäviökäyrä 9 kpa Virtaus l/h 31

34 FI Järjestelmäperiaate VIHJE! Katso liitäntävaihtoehdot osoitteessa Selvitys EB1 CM4 FL2 QM40 - QM41 RN11 GP10 RM5 BT25 BT71 Sähkövastus Kalvopaisuntasäiliö Varoventtiili Sulkuventtiilit Säätöventtiili Kiertovesipumppu Takaiskuventtiili Menolämpötila-anturi Paluulämpötila-anturi Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. Järjestelmäperiaate -FL2 -CM4 -EB1 -QM40 -QM41 -RN11 -RM5 -BT25 -BT71 -GP10 Värmepump/ Lämpöpumppu/ sisäyksikkö Inomhusmodul HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien normien mukaisesti. 32

35 FI Sähköasennukset HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lämmitysjärjestelmän pitää olla jännitteetön :n asennuksen aikana. kytketään kaikkinapaiseen turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. :ssa on ylikuumenemissuoja sekä kontaktorit kolmen tehoportaan, 6, 12 ja 24 kw, ohjaamiseen. Parhaan toiminnan varmistamiseksi tehoa tulisi ohjata binäärisesti, ts. 6, 12, 18, 24, 30, 36 ja 42 kw. Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. F1345 Liitin :ssa kytketään lämpöpumpun liittimiin -X4 kuvan mukaisesti. Ilman termostaattia, kolme aktiivista sähköporrasta 42 kw sähkövastusporras aktiivinen. Lämpöpumppu F1345 PE L1 X L2 L3 L N PE Termostaatilla, kolme aktiivista sähköporrasta 42 kw sähkövastusporras aktiivinen. 24 kw sähkövastusporras varatilassa. X3 X4 X3 X X4 X Lämpöpumppu F1345 PE L1 L2 L3 L N PE

36 FI SMO 20 ja SMO 40 Liitin :ssa kytketään ohjausyksikön liittimiin ja AA7- kuvan mukaisesti F1145, F1155, F1255 ja VVM 500 :n kytkentään yllä mainittuihin tuotteisiin vaaditaan lisävaruste. Katso luvusta "Yleistä" sivulla 29 lämmitysjärjestelmään tarvittavat lisävarusteet. Liitin :ssa kytketään lisävarustekortin liittimiin ja 0 kuvan mukaisesti AA LEK Lisävarustekortti Tillbehörskort L N PE PE L1 L2 L3 L N PE Ilman termostaattia, kolme aktiivista sähköporrasta 42 kw sähkövastusporras aktiivinen. AA7- AA7: PE Ohjausyksikkö SMO PE L1 L2 L3 L N PE Termostaatilla, kolme aktiivista sähköporrasta 42 kw sähkövastusporras aktiivinen. 24 kw sähkövastusporras varatilassa. AA7- AA7: PE Ohjausyksikkö SMO PE L1 L2 L3 L N PE

37 FI :n aktivointi :n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaan kautta tai suoraan valikkojärjestelmässä. MUISTA! Katso myös :een liitettävän tuotteen asennusohje. Aloitusopas Aloitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä lämpöpumpun asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta 5.7. Valikkojärjestelmä F1345, SMO 20 ja SMO 40 Valikko asteminuuttiasetukset Tässä valitset milloin lisälämmönlähteen tulee käynnistyä. Valikko lisälämpö Asetus: Lisälämpöportaiden enimmäismäärä. Jos binääristä porrastusta halutaan käyttää. F1145, F1155, F1255 ja VVM 500 Yllä mainittujen tuotteiden valikkoasetukset on selostettu AXC 40:n ja DEH 500:n käyttöohjeissa. Katso luvusta "Yleistä" sivulla 29 tuotetta varten tarvittavat lisävarusteet. 35

38 FI Tekniset tiedot Mitat Kaikki mitat ovat millimetreinä

39 FI Tekniset tiedot IP 44 Sähkötiedot Nimellisjännite Teho, sähkövastus Varoke, sähkövastus Kotelointiluokka Lämminvesipiiri Kattilan suurin sallittu paine Minimivirtaus Suurin virtaama Mitat ja painot Leveys Syvyys Korkeus Paino Tilavuus Muut Materiaali, sähkövastus Materiaali, putki Tuotenumero V kw A MPa/bar l/h l/h mm mm mm kg litraa 3 x 400 V ~ 50 Hz IP44 0,7/ ,5 SIS 2333 EN SIS 2333 EN

40 38 Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan/elektrisch schema

41

42

43

44 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd