FJVM FIGHTER 310P/410P/360P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P"

Transkriptio

1 MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination med fjärrvärme. Värmepumpen ventilerar byggnaden samt återvinner värme ur ventilationsluften. Värmen används för uppvärmning av byggnaden samt beredning av tappvarmvatten. I de fall värmepumpens effekt är otillräcklig tillförs värme via. Värmetillskottet styrs av den i värmepumpen inbyggda reglercentralen som startar och stannar cirkulationspumpen i efter behov. är komplett med växlare, cirkulationspump och reglerutrustning samt är förberedd för montering av flödesmätare och givare för energimätning. Växlareffekten är ca 10 kw vid en primärtemperatur av 100/49 och en sekundärtemperatur av 47/60. Max tillåtet differenstryck i primärkrets är 700 kpa. Den självverkande termostatiska ventilen i primärkretsen begränsar fjärrvärmereturens temperatur till inställt värde ( 50 C). Tryckexpansionskärlet, som är monterat i värmepumpen vid leverans, kan flyttas över till. öranslutningen mellan FIGHTE 310 och göres med Cu-rör Ø 22 mm. Allmänt Den självverkande termostatiska ventilen i primärkretsen ställes in för stängningstemperatur 50 C, vilket innebär läge 2 på ventilen. På primärsidan är ett smutsfilter monterat, detta rengöres vid behov. Inställning Max Injusterings- Cirkulationseffektbehov ventil pump 0 6 kw 4 varv från stängt läge Läge kw 6 varv från stängt läge Läge 3 Avluft Frånluft C Principschema Fj v in Smutsfilter Värmeväxlare PLEX Injusteringsventil Energimätare Fj v ut VM Självverkande termostatisk ventil Möjlighet till placering av expansionskärl från F310 CP FIGHTE 310P/410P/360P FIGHTE 310

2 2 öranslutning Montering av rörsats För att förbereda värmepumpen för fjärrvärmemodul FJVM110 behöver man en dockningssats (ingår i ). I denna ingår en rörsats bestående av ett rör med tillhörande rak klämringskoppling (dockningsrör) och en T-rörskoppling. Vid nyinstallation, gå direkt till punkt Töm pannan genom avtappningsventilen (51) (1/2" anslutning). Under tömningen skall säkerhetsventilen (52) vara öppen. 6. Dockningsröret (72) gängas in i den pluggade anslutningen (59) i pannans botten. 7. Ersätt vinkelkoppling (60) på vilken expansionskärlet är anslutet, med T-rörskopplingen (61). örsats Ställ strömbrytaren (8) i läge 0 och tag bort nedre frontluckan Stäng av avstängningsventilen för framledning i radiatorkretsen (44). 3. Stäng av avstängningsventilen för returledning i radiatorkrets (50). 4. Släpp ut trycket i pannan genom att öppna säkerhetsventilen (52) försiktigt. (atten vrides moturs för att öppna.) Anslut inkommande rör från FJVM till anslutning (92) och returledningen till anslutning (93).

3 Elanslutning 3 Elinstallation FIGHTE 310P/410P Vid fjärrvärmedrift skall inte elpatronen vara ansluten. Lossa därför elpatronkablarna vid elpatronen samt isolera och bunta ihop dem. Elpatronstyrningen i värmepumpen skall nu istället styra cirkulationspumpen i. Detta innebär att elpatronlampan i värmepumpens sifferfönster tänds när tillsatseffektbehov föreligger. Anslut därför kopplingsdosa (45) i till anslutning 1 (nolla), 3 (fas) och 6 (jord) på plint (11) i värmepumpen efter att ha avlägsnat bygeln mellan anslutning 1 och 2. Cirkulationspumpen i kommer att starta när tillsatseffektbehov föreligger i värmepumpen. Anslutning 3 är en styrd fas som endast är spänningssatt när ett tillsatseffektbehov föreligger. Elinstallation FIGHTE 360P Elinstallation i FIGHTE 360P sker på samma sätt som i FIGHTE 310P/410P. Dock med följande skillnader: Nollbygel på plint 11, mellan position 5 och 6 skall sitta kvar. Annars fås TB-larm. Kablarna från reläkortet (29) (relä 8,9 och 10) skall kopplas ihop och gemensamt kopplas till reservlägestermostaten (3). Annars startar pumpen i FJVM 110 endast då kontaktor 10 är dragen N N 3 29 Nolla Fas Jord Anslutning, fjärrvärmemodul. Måttskiss 70 * 110 Ställbar B 820 A * C Inom punktmarkerat område kan rördragning ej ske. A, B och C: Se avsnitt Anslutning i Komponentlista *Erforderligt utrymme för demontering av frontlucka.

4 4 Komponentplacering Komponentlista 17 Luftning, avtappning 18 Cirkulationspump 33 Luftskruv 45 Kopplingsdosa, cirkulationspump 62 Plattvärmeväxlare 64 Smutsfilter Anslutning A B C 68 Plats för temperaturgivare, primär in, 15 inv 74 Fjärrvärme in, 20 utv Kopplingsdosa, värmemätare 77 Fjärrvärme ut, 20 utv Dockning till FIGHTE 310P/410P/360P Klämringskoppling Dockning från FIGHTE 310P/410P/360P Klämringskoppling Injusteringsventil 85 Möjlighet att placera expansionskärl från FIGHTE 310P/410P/360P 86 Plats för temperaturgivare, primär ut, 15 inv 94 Vattenmätarkonsol 98 Självverkande termostatventil NIBE AB Box 14 Järnvägsgatan MAKAYD Tel: Fax:

5 on kaukolämpömoduuli, joka voidaan liittää NIBE FIGHTE 310P/410P/360P-lämpöpumppuihin kaukolämpöä käytettäessä. Lämpöpumppu kerää talteen poistoilman lämpöenergian. Lämpöä käytetään rakennuksen lämmittämiseen sekä lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Jos lämpöpumpun teho ei riitä, lämmitystehoa lisätään -moduulilla. Lämmitystehon lisäystä ohjataan lämpöpumppuun yhdennetyllä säätökeskuksella, joka käynnistää ja pysäyttää :n kiertovesipumpun tarpeen mukaan. moduuliin sisältyy lämmönvaihtaja, kiertovesipumppu ja säätölaitteisto. Siinä on lisäksi valmius virtausmittarin ja energiankulutusmittarin asennusta varten. Lämmönvaihtajan lämmitysteho on noin 10 kw, kun ensiölämpötila on 100/49 ja toisiolämpötila 47/60. Suurin sallittu paine-ero ensiöpiirissä on 700 kpa. Ensiöpiirin automaattinen termostaattiventtiili rajoittaa kaukolämmön paluuveden lämpötilan asetettuun arvoon ( 50 C). Periaatekaavio Asennusohje 5 FINSK Yleistä Paisuntasäiliö, joka on toimitettaessa asennettu lämpöpumppuun, voidaan siirtää - moduuliin. FIGHTE 310 lämpöpumpun ja moduulin väliset putkitukset tehdään Ø 22 mm kupariputkesta. Ensiöpiirin automaattinen termostaattiventtiili säädetään lämpötilaan 50 C eli asentoon 2. Ensiöpuolelle on asennettu suodatin, joka puhdistetaan tarvittaessa. Säätö Maks. Säätö- Kiertovesitehontarve venttiili pumppu 0 6 kw 4 kierrosta suljetusta asennosta Asento kw 6 kierrosta suljetusta asennosta Asento 3 Ulos Poistoilma C Kaukolämpö tulo Suodatin Lämmönvaihdin PLEX Kaukolämpö Energian- meno kuluts- mittari VM Automaattinen termostaattiventtiili Mahdollisuus sijoittaa paisuntasäiliö F310-lämpöpumpusta CP Säätöventtiili FIGHTE 310 FIGHTE 310P/410P/360P

6 6 Putkiasennukset Putkien asennus Lämpöpumpun valmisteluun FJVM110- kaukolämpömoduulia varten tarvitaan liitossarja (sisältyy -moduuliin). Sarja koostuu putkesta, siihen kuuluvasta suorasta puserrusliittimestä (liitosputki) sekä T-putkiliittimestä. Uusasennuksissa siirry suoraan kohtaan Tyhjennä kattila tyhjennysventtiilin (51) kautta (1/2"-liitäntä). Tyhjennyksen aikana varoventtiilin (52) pitää olla auki. 6. Liitosputki (72) kierretään kattilan pohjassa olevaan kierreliitäntään (59). 7. Korvaa kulmaliitin (60), johon paisuntasäiliö on liitetty, T-putkiliittimellä (61). Putkisto Aseta katkaisin (8) asentoon 0 ja irrota alempi etuluukku Sulje lämpöpatteripiirin menoputken sulkuventtiili (44). 3. Sulje lämpöpatteripiirin paluuputken sulkuventtiili (50). 4. Päästä kattilassa oleva paine avaamalla varovasti varoventtiili (52). (Avaa kiertämällä käsipyörää vastapäivään) Liitä tuloputki FJVM-moduulista liitäntään (92) ja paluuputki liitäntään (93).

7 Sähköasennus 7 Kaukolämpökäytössä sähkövastus ei saa olla kytkettynä. Irrota siksi sähkövastuksen johtimet vastuksesta, eristä johtimet ja niputa ne Sähkövastuksen ohjaus lämpöpumpussa ohjaa nyt moduulin kiertovesipumppua. Tämä merkitsee, että sähkövastuksen merkkivalo lämpöpumpun näytössä syttyy, kun energianlisäykselle on tarvetta. Kytke siksi moduulin kytkentärasia (45) lämpöpumpun kytkentäriman (11) liitäntöihin 1 (nolla), 3 (vaihe) ja 6 (maatto), kun olet poistanut siltauksen liitäntöjen 1 ja 2 väliltä. -moduulin kiertovesipumppu käynnistyy, kun lämpöpumppu tarvitsee energianlisäystä. Liitäntä 3 on ohjattu vaihe, johon on kytketty jännite vain silloin, kun energianlisäystä tarvitaan. Sähköasennus FIGHTE 310P/410P Sähköasennus FIGHTE 360P FIGHTE 360P lämpöpumpun sähköasennus tehdään samalla tavoin kuin FIGHTE 310P/410P - pumppujen. Sähköasennuksessa on kuitenkin huomattava seuraavat erot: Siltaus kytkentäriman 11 paikkojen 5 ja 6 välillä jätetään paikalleen. Muuten saadaan TB-hälytys. Johtimet relekortilta (29) (releet 8, 9 ja 10) kytketään yhteen ja kytketään varapaikkatermostaattiin (3). Muuten moduulin pumppu käynnistyy vain, kun kosketin 10 on vedettynä N N Nolla Fas Vaihe Jord Maatto Liitäntä, kaukolämpömoduuli. Mittakaavio 70 * 110 A B Säädettävä Ställbar * C Putkia ei saa vetää varjostetulle alueelle. A, B ja C: Katso kohta Liitännät kohdassa Komponenttiluettelo *Etuluukun irrotuksen edellyttämä tila.

8 8 Komponenttien sijainti Komponenttiluettelo 17 Ilmanpoisto, tyhjennys 18 Kiertovesipumppu 33 Ilmaruuvi 45 Kytkentärasia, kiertovesipumppu 62 Levylämmönvaihdin 64 Suodatin Liitäntä A B C 68 Paikka lämpötilan anturille, ensiöpiirin tulo, 15 sisäp. 74 Kaukolämpö, tulo 20 ulk Kytkentärasia, lämpömittari 77 Kaukolämpö, meno 20 ulk Liitosputki FIGHTE 310P/410P/360P-lämpöpumppuun Puserrusliitin Liitosputki FIGHTE 310P/410P/360P-lämpöpumpusta Puserrusliitin Säätöventtiili 85 Mahdollisuus sijoittaa paisuntasäiliö FIGHTE 310P/410P/360P-lämpöpumpusta 86 Paikka lämpötilan anturille, ensiöpiirin meno, 15 sisäp. 94 Vesimittarin kannatin 98 Automaattinen termostaattiventtiili Haato Varaajat Pohjantähdentie 17, Vantaa NIBE AB:n sivuliike Puh: Faksi:

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS SE/FI 0508-4 611940 EVH-16: 35/55/100 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE 1 Mått och komponentplacering 41 5 3 6 min 200 45 2 42 22 25 43 455

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

COMPACT-E: 200, 300 MOS 0611-3 COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK

COMPACT-E: 200, 300 MOS 0611-3 COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK MOS 0- COMPACT-E: 00, 00 00 COMPACT-E: 00, 00 SE FI MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA OITO-OJE MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING COMPACT-E: 00; 00 EMALJERAD ELVARMVATTENBEREDARE Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Meister- Fahrradwerke

Meister- Fahrradwerke runkoja Meister- Fahrradwerke B lelefeld Saksa O O Tyskland ERIKOIS-TEHDAS valmistaa Polkupyöriä, polkupyörä- sekä osia SPECIAL-FABRIK för tillverkning av Velocipeder velocipedramar och tillbehör av

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK MOS FI 14- -HK: 10/00/300 031804 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 3 30* 83 Mitat ja komponenttien sijainti/komponenttiluettelo 30 3 Mitat ja komponenttien sijainti 3 Ställbar 0-0 0 3 40 H 00 70 41

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

LK Anti-Legionella Jakotukki

LK Anti-Legionella Jakotukki LK Anti-Legionella Jakotukki Rakenne/Käyttöalue LK Anti-Legionella Jakotukki on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä ja sen lyijypitoisuus on alle 2 prosenttia säännösten CW 602N EN 12165 mukaisesti.

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

MOS SE 1545-2 ER57-R 300 Finland 331674 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT R 300. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact

MOS SE 1545-2 ER57-R 300 Finland 331674 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT R 300. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact MOS SE 1- ER7-R 300 Finland 3317 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(14) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500)... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Laitteen rakenne...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nobilis CAV P4 vet Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten kanoille

PAKKAUSSELOSTE. Nobilis CAV P4 vet Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten kanoille PAKKAUSSELOSTE Nobilis CAV P4 vet Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten kanoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja KAASUKESKUS Sa-20 Käsikirja Sa-Va/Sairaalavaruste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 info@sa-vasairaalavaruste.fi www.sa-vasairaalavaruste.fi KOMPONENTTILUETTELO 5 11 8

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot