POOL 500. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POOL 500. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool"

Transkriptio

1 POOL 00 SE G DE Installatörshandbok Dockningssats pool Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool LEK FI sentajan käsikirja Liitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt pool IH -

2

3 Svenska, Installatörshandbok - POOL 00 SE llmänt POOL 00 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med VVM 00. Inomhusmodulen styr växelventilen (QN) samt cirkulationspumpen (GP). Innehåll st st st st st st st st st st st st Kopparrör Isoleringsrör untband Ställdon växelventil Växelventil Elkoppling, tillbehör Värmeledningspasta luminiumtejp Isoleringstejp Temperaturgivare Täckbricka Klämring

4 SE Komponentplacering -S F -X LEK -X -F -X X Elkomponenter F utomatsäkring, 0 X -X -X -X -S -F nslutningsplint, spänningsmatning Tillbehörskort nslutningsplint, givare och extern blockering nslutningsplint, kommunikation nslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä DIP-switch Finsäkring, TH0V eteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -.

5 VVM 00 SE Röranslutning llmänt När VVM 00 är dockad mot pool, måste värmekretsen förses med en yttre cirkulationspump. Orsaken till detta är att under poolladdning är det värmepumpens interna cirkulationspump (GP) som håller uppe flödet genom poolvärmeväxlaren. Den extra/yttre cirkulationspumpen (GP) håller flödet uppe i värmekretsen. Röranslutningar. Demontera frontluckan enligt anvisning i Installatörshandbok för VVM 00.. Om VVM 00 redan är installerad och vattenfylld så ska klimatsystemet i VVM 00 tömmas på vatten, se Installatörshandbok för VVM 00 för ytterligare instruktioner.. Demontera pluggen i anslutningen för pool (XL).. Isolera bipackat kopparrör med det bipackade isoleringsröret.. Montera kopparröret samt klämring i anslutningen för pool (XL).. Montera täckbrickan. Växelventil Montera växelventilen (QN) med port som inkommande framledning från värmepumpen, port mot poolen och port mot värmesystemet. Montera den så att port är öppen mot port när motorn är i viloläge. Vid signal öppnar port mot port. Temperaturgivare Temperaturgivaren för pool (T) placeras på returledningen från poolen. TIPS! För att undvika onödiga värmeförluster bör rören isoleras. K Temperaturgivaren monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter ska den isoleras med medföljande isolertejp. OS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. PH

6 SE Systemprincip Förklaring CL Poolsystem E VVM 00 Tillbehörskort, pool XL nslutning, dockning pool T Temperaturgivare, pool E0 F0/F00 EP Värmeväxlare, pool Övrigt GP Cirkulationspump, pool CM Expansionskärl HQ Smutsfilter FL Säkerhetsventil, klimatsystem QN Växelventil, pool eteckningar enligt standard IEC -. Dockning till pool Uppvärmning av poolen prioriteras enligt valda inställningar i inomhusmodulen. Om poolgivaren (T) inte är ansluten tillåts poolladdningen inte att starta. Principschema -CL - -EP -GP -T -HQ POOL -CL-QN -FL -CM XL -E -E0 OS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

7 VVM 00 PH N L N L SE Elinkoppling OS! ll elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Inomhusmodulen ska vara spänningslös vid installation av POOL 00. -X Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok. nslutning av matning nslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X 0V 0Hz N L nslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort () som ska anslutas direkt till inomhusmodulen på ingångskortet (plint -X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. -X -X -X -X ON -X ON -X -X -X -X0 -X -X0 -X -X -X Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till inomhusmodulens plint -X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. nvänd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.

8 ON SE -X -X -X 0 0 -X -X0 -X N L nslutning av cirkulationspump (GP) nslut cirkulationspumpen (GP) till -X: (0 V), -X: (N) och X: (). pparatlåda Externt GP nslutning av givare och extern blockering nvänd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig. Poolgivare (T) nslut poolgivaren till -X:-. Extern blockering (valfritt) En kontakt kan anslutas till -X:- för att kunna blockera pooluppvärmningen. När kontakten sluts blockeras pooluppvärmningen. -X X nslutning av växelventilsmotor (QN) nslut motorn (QN) till -X: (signal), -X: (N) och -X0: (0 V). -X0 0 DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med (0 V) totalt. ON -S

9 SE ktivering av POOL 00 Programinställningen av POOL 00 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar ktivering/avaktivering av tillbehör. Meny.. - pool ktivering av pooluppvärmning samt inställning av startoch stopptemperatur. Meny.. - värmebärarpumpshastighet Inställning av värmebärarpumpens hastighet. TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för VVM 00.

10 G English, Installer manual - POOL 00 General POOL 00 is an accessory that enables pool heating with VVM 00. The indoor module controls the three way valve (QN) and circulation pump (GP). Contents x Copper pipe x Insulation pipe x Cable ties x x x x x x x x x ctuator reversing valve Shuttle valve Electrical connection, accessory Heating pipe paste luminium tape Insulation tape Temperature sensor Cover disc Compression ring 0

11 G Component positions -S F -X LEK -X -F -X X Electrical components F Miniature circuit-breaker. 0 X -X -X -X -S -F Terminal block, power supply ccessory card Terminal block, sensors and external blocking Terminal block, communication Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay DIP switch Fine wire fuse, TH0V Designations in component locations according to standard IEC - and -.

12 VVM 00 G Pipe connections General When VVM 00 is docked to pool, the heating circuits must be supplied with an external circulation pump. This is because, during pool charging, the internal circulation pump (GP) of the heat pump maintains a flow through the pool heat exchanger. The extra/external circulation pump (GP) keeps the flow up in the heating circuit. Pipe connections. Remove the front cover according to the Installation manual for VVM 00.. If VVM 00 is already installed and filled with water, the climate system in VVM 00 must be drained of water, see Installers manual for VVM 00 for further instructions.. Remove the plug from the pool (XL) connection.. Insulate the supplied copper pipe with the supplied insulating pipe.. Install the copper pipe and the compression ring in the pool connection (XL).. Install the cover disc. Shuttle valve Install the reversing valve (QN) with port as incoming flow line from the heat pump, port towards the pool and port towards the heating system. Install it so that port is open towards port when the motor is in standby mode. In the event of a signal port opens towards port. Temperature sensor The pool temperature sensor (T) is located on the return line from the pool. TIP To prevent unnecessary heat losses insulate the pipes. K Install the temperature sensor with cable ties with the heat conducting paste and aluminium tape. Then insulate with supplied insulation tape. NOTE Sensor and communication cables must not be placed near power cables. PH

13 G System diagram Explanation CL Pool system E VVM 00 ccessory card, pool XL Connection, docking pool T Temperature sensor, pool E0 F0/F00 EP Heat exchanger, pool Miscellaneous GP Circulation pump, pool CM Expansion vessel HQ Particle filter FL Safety valve, climate system QN Three way valve, pool Designations according to standard IEC -. Docking to pool Heating of the pool is prioritised according to selected settings in the indoor module. If the pool sensor (T) is not connected, pool charging is not permitted to start. Outline diagram -CL - -EP -GP -T -HQ POOL -CL-QN -FL -CM XL -E -E0 Note! This is an outline diagram. ctual installations must be planned according to applicable standards.

14 VVM 00 PH N L N L G Electrical connection NOTE ll electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The indoor module must not be powered when installing POOL 00. -X The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook. Connecting the supply Connect the power supply to terminal block X as illustrated. -X 0V 0Hz N L Connecting communication This accessory contains an accessory card () that must be connected directly to the indoor module on the input card (terminal block -X). -X -X -X -X ON -X ON -X -X -X -X0 -X -X0 -X -X -X If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory card must be connected directly to the indoor module's terminal block -X. The following cards must be connected in series with the previous card. Use cable type LiYY, EKKX or similar.

15 ON G -X -X -X 0 0 -X -X0 -X N L Connection of the circulation pump (GP) Connect the circulation pump (GP) to -X: (0 V), -X: (N) and X: (). Unit box External GP Connection of sensors and external blocking Use cable type LiYY, EKKX or similar. Pool sensor (T) Connect the pool sensor to -X:-. External blocking (optional) contact (NO) can be connected to -X:- to block pool heating. When the contact closes, pool heating is blocked. -X X Connection of the reversing valve motor (QN) Connect the motor (QN) to -X: (signal), - X: (N) and -X0: (0 V). -X0 Caution 0 The relay outputs on the accessory card can have a max load of (0 V) in total. DIP switch The DIP switch on the accessory card must be set as follows. ON -S

16 G ctivating POOL 00 Program setting of POOL 00 can be performed via the start guide or directly in the menu system. Start guide The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu.. Menu system If you do not make all settings via the start guide or need to change any of the settings, this can be done in the menu system. Menu. - system settings ctivating/deactivating of accessories. Menu.. - pool ctivating pool heating and setting start and stop temperature. Menu.. - pump speed heating medium Setting heating medium pump's speed. Caution lso see the Installer manual for VVM 00.

17 Deutsch, Installateurhandbuch - POOL 00 DE llgemeines Das Zubehör POOL 00 steuert in Verbindung mit VVM 00 die eheizung eines Pools. Das Innenmodul steuert das Umschaltventil (QN) sowie die Umwälzpumpe (GP). Inhalt St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. Kupferrohre Isolierrohr Kabelbinder Stellantrieb Umschaltventil Wechselventil Elektrischer nschluss, Zubehör Wärmeleitpaste luminiumklebeband Isolierband Fühler bdeckscheibe Klemmring

18 DE Position der Komponenten -S F -X LEK -X -F -X X Elektrische Komponenten F Sicherungsautomat, 0 X -X -X -X -S -F nschlussklemme, Spannungsversorgung Zubehörplatine nschlussklemme für Fühler und extern geschaltete lockierung nschlussklemme für Kommunikationsleitung nschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais DIP-Schalter Feinsicherung, TH0V ezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -.

19 VVM 00 DE Rohranschluss/Durchflussmesser llgemeines Wenn VVM 00 mit dem Pool verbunden ist, muss der Heizkreis mit einer externen Umwälzpumpe versehen werden, da bei der Poolerwärmung die interne Umwälzpumpe der Wärmepumpe (GP) den Durchfluss im Poolwärmetauscher aufrechterhält. Die zusätzliche/externe Umwälzpumpe (GP) hält den Durchfluss im Heizkreis aufrecht. Rohranschlüsse. Demontieren Sie die Frontabdeckung gemäß der nleitung im Installateurhandbuch für VVM 00.. Wenn VVM 00 bereits installiert und mit Wasser befüllt wurde, muss das Wasser aus dem Klimatisierungssystem in VVM 00 entleert werden. Weitere nweisungen entnehmen Sie dem Installateurhandbuch für VVM 00.. Entfernen Sie den Stopfen am Poolanschluss (XL).. Isolieren Sie das beiliegende Kupferrohr mit dem beiliegenden Isolierrohr.. Montieren Sie Kupferrohr sowie Klemmring am Poolanschluss (XL).. Montieren Sie die bdeckscheibe. Wechselventil Montieren Sie das Umschaltventil (QN) mit nschluss als Vorlaufzufluss von der Wärmepumpe, nschluss zum Pool und nschluss zum Heizsystem. ringen Sie das Ventil so an, dass nschluss zu nschluss geöffnet ist, wenn sich der Motor im Ruhezustand befindet. ei einem Signal öffnet sich nschluss zu nschluss. Fühler Der Fühler für den Pool (T) wird am Rücklauf vom Pool befestigt. K TIP! Um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden, sollten die Rohre isoliert werden. Der Fühler wird mit Kabelbinder, Wärmeleitpaste und luminiumklebeband angebracht. nschließend ist er mit dem beiliegenden Isolierband zu umwickeln. HINWEIS! Fühler- und Kommunikationskabel dürfen nicht in der Nähe von Starkstromleitungen verlegt werden. PH

20 DE Systemprinzip Erklärung CL Poolsystem E VVM 00 Zusatzplatine, Pool XL nschluss, Dockung Pool T Fühler, Pool E0 F0/F00 EP Trennwärmetauscher, Pool Sonstiges GP Umwälzpumpe, Pool CM usdehnungsgefäß HQ Schmutzfilter FL Sicherheitsventil, Klimatisierungssystem QN Wechselventil, Pool ezeichnungen gemäß Standard IEC -. nschluss an Pool Der Poolerwärmung wird gemäß den gewählten Einstellungen im Innenmodul Vorrang eingeräumt. Wenn der Poolfühler (T) nicht angeschlossen ist, kann die Poolerwärmung nicht gestartet werden. Prinzipskizze -CL - -EP -GP -T -HQ POOL -CL-QN -FL -CM XL -E -E0 Hinweis: Dies ist eine Prinzipskizze. Die tatsächliche nlage muss gemäß den geltenden Normen geplant und montiert werden. 0

21 VVM 00 PH N L N L DE Elektrischer nschluss HINWEIS! lle elektrischen nschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden. ei der Elektroinstallation und beim Verlegen der Leitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Das Innenmodul darf bei der Installation von POOL 00 nicht mit Spannung versorgt werden. -X Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs. nschluss der Spannungsversorgung Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Klemme X, siehe bbildung. -X -X ON -X -X -X0 -X -X -X 0V 0Hz N L nschluss der Kommunikationsleitung Dieses Zubehör umfasst eine Zubehörplatine (), die direkt über die Eingangsplatine (nschlussklemme - X) mit dem Innenmodul zu verbinden ist. -X -X ON -X -X -X0 -X -X Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende nweisung zu befolgen. Die erste Zubehörplatine ist direkt mit der nschlussklemme -X des Innenmoduls zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig.

22 ON DE -X -X -X 0 0 -X -X0 -X N L nschluss der Umwälzpumpe (GP) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit -X: (0 V), -X: (N) und X: (). Gerätegehäuse Extern GP nschluss von Fühler und extern geschalteter Sperrung Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig. -X X Poolfühler (T) Verbinden Sie den Poolfühler mit -X:-. Extern geschaltete Sperrung (beliebig) Ein Kontakt kann mit -X:- verbunden werden, um die Poolerwärmung zu blockieren. eim Schließen des Kontakts wird die Poolerwärmung blockiert. nschluss des Umschaltventilmotors (QN) Verbinden Sie den Motor (QN) mit -X: (Signal), -X: (N) und -X0: (0 V). -X0 0 DIP-Schalter Der DIP-Schalter an der Zusatzplatine ist wie folgt einzustellen. CHTUNG! Die Relaisausgänge an der Zusatzplatine dürfen insgesamt mit maximal (0 V) belastet werden. ON -S

23 DE ktivierung von POOL 00 Die Programmeinstellung von POOL 00 kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden. Startassistent Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls über Menü. aufgerufen werden. Menüsystem Wenn Sie nicht alle Einstellungen über den Startassistent vornehmen oder eine Einstellung ändern wollen, können Sie das Menüsystem nutzen. Menü. - Systemeinst. ktivierung/deaktivierung von Zubehör. Menü.. - Pool ktivierung der Poolerwärmung sowie Einstellung der Start- und Stopptemperatur. Menü.. - Pumpengeschw. Wärmetr. Einstellung der Geschwindigkeit für die Heizkreispumpe. CHTUNG! Siehe auch Handbuch für Installateure für VVM 00.

24 FI Suomi, sentajan käsikirja - POOL 00 Yleistä POOL 00 on lisävaruste, joka mahdollistaa allasveden lämmityksen VVM 00:lla. Sisäyksikkö ohjaa vaihtoventtiiliä (QN) ja kiertovesipumppua (GP). Sisältö kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Kupariputki Eristeputki Nippuside Toimilaite, vaihtoventtiili Vaihtoventtiili Pistoke, lisävaruste Lämmönjohtotahna lumiiniteippi Eristysteippi Lämpötila-anturi Peitelevy Puserrusliitin

25 FI Komponenttien sijainti -S F -X LEK -X -F -X X Sähkökomponentit F utomaattivaroke, 0 X -X -X -X -S -F Liitinrima, jännitteensyöttö Lisävarustekortti Liitinrima, anturi ja ulkoinen esto Liitinrima, tiedonsiirto Liitinrima, kiertovesipumppu, shuntti ja apurele DIP-kytkin Pienjännitevaroke, TH0V Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan.

26 VVM 00 FI Putkiliitäntä Yleistä Kun VVM 00 on liitetty altaaseen, lämmityspiiriin on asennettava ulkoinen kiertovesipumppu. Syynä on se, että altaan lämmityksen aikana lämpöpumpun sisäinen kiertovesipumppu (GP) pitää yllä virtausta altaan lämmönsiirtimen läpi. Lisäkiertovesipumppu GP pitää yllä lämmityspiirin virtausta. Putkiliitännät. Irrota etuluukku VVM 00:n asennusohjeen mukaisesti.. Jos VVM 00 on jo asennettu ja täytetty vedellä, VVM 00:n lämmitysjärjestelmä pitää tyhjentää vedestä, katso lisäohjeet VVM 00:n asennusohjeesta.. Irrota tulppa allasliitännästä (XL).. Eristä kupariputki eristeputkella.. senna kupariputki ja puserrusrengas allasliitäntään (XL).. senna peitelevy. VIHJE! Tarpeettomien lämpöhäviöiden välttämiseksi putket tulee eristää. Vaihtoventtiili senna vaihtoventtiili (QN) periaatekaavion mukaisesti: liitäntä lämpöpumppuun, liitäntä altaaseen ja liitäntä lämmitysjärjestelmään. senna se niin, että liitäntä on auki liitännän suuntaan, kun moottori on lepoasennossa. Signaali avaa liitännän ja liitännän yhteyden. Lämpötila-anturi ltaan lämpötila-anturi (T) asennetaan altaan paluujohtoon. K Lämpötila-anturi asennetaan nippusiteillä lämmönjohtotahnan ja alumiiniteipin kanssa. Sen jälkeen se eristetään mukana toimitetulla eristysteipillä. HUOM! nturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. PH

27 FI Järjestelmäperiaate Selvitys CL llasjärjestelmä E VVM 00 Lisävarustekortti, allas XL Liitäntä, allas T Lämpötila-anturi, allas E0 F0/F00 EP Lämmönsiirrin, allas Muuta GP Kiertopumppu, allas CM Kalvopaisuntasäiliö HQ Mudanerotin FL Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä QN Vaihtoventtiili, allas Merkinnät standardin IEC - mukaan. Liitäntä altaaseen ltaan lämmitys priorisoidaan sisäyksikön asetusten mukaisesti. Ellei allasanturia (T) ole kytketty, altaan lämmitystä ei sallita. Periaatekaavio -CL - -EP -GP -T -HQ POOL -CL-QN -FL -CM XL -E -E0 HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti.

28 VVM 00 PH N L N L FI Sähköasennukset HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Sisäyksikön pitää olla jännitteetön POOL 00:n asennuksen aikana. -X Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. Syöttöjännitteen kytkeminen Kytke jännitteensyöttö liittimeen X kuvan mukaisesti. -X 0V 0Hz N L Tiedonsiirron kytkentä Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (), joka kytketään suoraan sisäyksikön tulokorttiin (liitin -X). Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. -X -X -X -X ON -X ON -X -X -X -X0 -X -X0 -X -X -X Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan sisäyksikön liittimeen -X. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava.

29 ON FI -X -X -X 0 0 -X -X0 -X N L Kiertovesipumpun kytkentä (GP) Kytke kiertovesipumppu (GP) liittimiin -X: (0 V), -X: (N) ja X: (). Kojerasia Ulkoinen GP nturien ja ulkoisen eston kytkeminen Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava. llasanturi (T) Kytke allasanturi liittimeen -X:-. Ulkoinen esto (valinnainen) Yksi kosketin voidaan kytkeä liittimeen -X:- altaan lämmityksen estoa varten. ltaan lämmitys on estetty kun kosketin suljetaan. -X X Vaihtoventtiilimoottorin kytkentä (QN) Kytke moottori (QN) liittimiin -X: (signaali), - X: (N) ja -X0: (0 V). -X0 0 DIP-kytkin Lisävarustekortin DIP-kytkimet pitää asettaa alla olevan mukaan. MUIST! Lisävarustekortin relelähtöjen suurin sallittu kokonaiskuormitus on (0 V). ON -S

30 FI POOL 00:n aktivointi POOL 00:n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaassa tai suoraan valikkojärjestelmässä. loitusopas loitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä lämpöpumpun asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta.. Valikkojärjestelmä Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko. - järjestelmäasetukset Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valikko.. - allas ltaan lämmityksen aktivointi ja käynnistys- ja pysäytyslämpötilojen asettaminen. Valikko.. - kiertovesipumpun nopeus Lämpöjohtopumpun nopeuden asettaminen. MUIST! Katso myös VVM 00:n asentajan käsikirja. 0

31 Dansk, Installatørhåndbog - POOL 00 DK Generelt POOL 00 er et tilbehør, der muliggør poolopvarmning med VVM 00. Indendørsmodulet styrer omskifterventilen (QN) samt cirkulationspumpen (GP). Indhold stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. Kobberrør Isoleringsrør Kabelbindere ktuator omskifterventil Omskifterventil El-tilslutning, tilbehør Varmeledningspasta luminiumtape Isoleringsbånd Temperaturføler Dækskive Klemring

32 DK Komponentplacering -S F -X LEK -X -F -X X Elektriske komponenter F utomatsikring, 0 X -X -X -X -S -F Klemme, spændingsforsyning Tilbehørskort Klemme, føler og ekstern blokering Klemme, kommunikation Klemme, cirkulationspumpe, shunt og hjælperelæ DIP-switch Finsikring, TH0V etegnelser i komponentplacering iht. standard IEC - og -.

33 VVM 00 DK Rørtilkobling Generelt Når VVM 00 er koblet mod pool, skal varmekredsen udstyres med en ekstern cirkulationspumpe. Årsagen til dette er, at det under poolopvarmning er varmepumpens interne cirkulationspumpe (GP), der holder flowet oppe via poolvarmeveksleren. Den ekstra/eksterne cirkulationspumpe (GP) holder flowet oppe i varmekredsen. Rørtilslutninger. fmonter frontlågen i henhold til vejledningerne i Installatørhåndbogen til VVM 00.. Hvis VVM 00 allerede er installeret og fyldt med vand, skal klimaanlægget i VVM 00 tømmes for vand, se Installatørhåndbog til VVM 00 for yderligere instrukser.. fmonter proppen i tilslutningen til pool (XL).. Isoler medfølgende kobberrør med det medfølgende isoleringsrør.. Monter kobberrøret samt klemring i tilslutningen til pool (XL).. Monter dækskiven. Omskifterventil Monter omskifterventilen (QN) med port som indkommende fremløb fra varmepumpen, port mod poolen og port mod varmesystemet. Monter den således, at port er åben mod port, når motoren er i hvileposition. Ved signal åbner port mod port. Temperaturføler Temperaturføleren for pool (T) placeres på returløbet fra poolen. TIP! For at undgå unødige varmetab bør rørene isoleres. K Temperaturføleren monteres med kabelbindere sammen med varmeledningspasta og aluminiumstape. Derefter skal den isoleres med den medfølgende isoleringstape. EMÆRK Føler- og kommunikationskabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. PH

34 DK Systemprincip Forklaring CL Poolsystem E VVM 00 Tilbehørskort, pool XL Tilslutning, sammenkobling pool T Temperaturføler, pool E0 F0/F00 EP Varmeveksler, pool ndet GP Cirkulationspumpe, pool CM Ekspansionsbeholder HQ Snavsfilter FL Sikkerhedsventil, klimaanlæg QN Omskifterventil, pool etegnelser i henhold til standard IEC -. Sammenkobling til pool Opvarmning af poolen prioriteres i henhold til valgte indstillinger i indendørsmodulet. Hvis poolføleren (T) ikke er tilsluttet, får poolladningen ikke lov til at starte. Principskitse -CL - -EP -GP -T -HQ POOL -CL-QN -FL -CM XL -E -E0 OS! Dette er ett principskema. Det aktuelle anlæg skal projekteres i henhold til gældende normer.

35 VVM 00 PH N L N L DK El-tilslutning EMÆRK lle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. Indendørsmodulet skal være spændingsløst ved installation af POOL 00. -X El-diagram findes i slutningen af denne installatørhåndbog. Tilslutning af strømforsyning Tilslut strømforsyningen til klemme X som vist på billedet. -X 0V 0Hz N L Tilslutning af kommunikation Dette tilbehør indeholder et tilbehørskort (), som skal tilsluttes direkte til indendørsmodulet på indgangskortet (klemme -X). -X -X -X -X ON -X ON -X -X -X -X0 -X -X0 -X -X -X Hvis der skal tilsluttes andet tilbehør, eller der allerede er installeret tilbehør, skal nedenstående instrukser følges. Det første tilbehørskort skal tilsluttes direkte til indendørsmodulets klemme -X. De efterfølgende kort tilsluttes i serie med foregående kort. enyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende.

36 ON DK -X -X -X 0 0 -X -X0 -X N L Tilslutning af cirkulationspumpe (GP) Tilslut cirkulationspumpen (GP) til -X: (0 V), -X: (N) og X: (). Styreboks Eksternt GP Tilslutning af føler og ekstern blokering enyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Poolføler (T) Tilslut poolføleren til -X:-. Ekstern blokering (valgfri) Der kan tilsluttes en kontakt til -X:- for at kunne blokere poolopvarmningen. Når kontakten sluttes, blokeres poolopvarmningen. -X X Tilslutning af omskifterventilmotor (QN) Tilslut motoren (QN) til -X: (signal), -X: (N) og -X0: (0 V). -X0 0 DIP-switch DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående. HUSK! Relæudgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med () (0 V) i alt. ON -S

37 DK ktivering af POOL 00 Programindstillingen af POOL 00 kan foretages via startguiden eller direkte i menusystemet. Startguiden Startguiden vises ved første opstart efter varmepumpeinstallationen, men findes også i menu.. Menusystemet Hvis du ikke foretager alle indstillinger via startguiden eller har behov for at ændre en indstilling, kan du gøre dette via menusystemet. Menu. - systemindstillinger ktivering/deaktivering af tilbehør. Menu.. - pool ktivering af poolopvarmning samt indstilling af startog stoptemperatur. Menu.. - varmebærerpumpehastighed Indstilling af varmebærerpumpens hastighed. HUSK! Se også installatørhåndbogen for VVM 00.

38 Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan/ Sähkökytkentäkaavio/El-diagram

39

40 NIE Sweden Hannabadsvägen ox SE- Markaryd Phone Telefax + 0

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POOL 0 LEK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool LEK FI sentajan käsikirja Liitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POO 0 EK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool EK FI sentajan käsikirja iitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

SOLAR 40 IHB LEK

SOLAR 40 IHB LEK SE G DE FI Installatörshandbok SOR 0 för IE F/F/SMO0 Installer manual SOR 0 for IE F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR 0 für IE F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR 0 IE F/F/SMO0 SOR 0 EK IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 EK EK EK SE G DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för IE F, F, F, F, F, F0, F0, F0, VVM 0, VVM 0, VVM, VVM 00, SMO0 Installer manual Extra climate system for IE F, F, F, F, F, F0, F0,

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Yhteiset kytkennät

Lisätiedot

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB EK EXC 40 SE GB DE FI Installatörshandbok EXC 40 Installer manual EXC 40 Installateurhandbuch EXC 40 Asentajan käsikirja EXC 40 IHB 1027-1 031439 Svenska, Installatörshandbok - EXC 40 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI SOR Installatörshandbok SOR för IE F/F/F/SMO0 Installer manual SOR for IE F/F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR für IE F/F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR IE F/F/F/SMO0 IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI Installatörshandbok SOR för NIE F/F Installer manual SOR for NIE F/F Installateurhandbuch SOR für NIE F/F sentajan käsikirja SOR NIE F/F SOR IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE

Lisätiedot

Svenska, Installatörshandbok - PCS 44

Svenska, Installatörshandbok - PCS 44 EK EK SE G DE FI Installatörshandbok Passiv kyla för NIE F, F Installer manual Passive cooling for NIE F, F Installateurhandbuch Passive Kühlung für NIE F, F sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys NIE

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 LEK LEK LEK SE GB DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installer manual Extra climate system for NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installateurhandbuch

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB DEW 0 SE G DE FI Dockningssats DEW 0 Docking kit DEW 0 nschlusssatz DEW 0 Liitäntäsarja DEW 0 IH - 09 Svenska, Installatörshandbok - DEW 0 SE Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations-

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

DEH 310. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition

DEH 310. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition DEH 0 SE Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats EK G Installer manual Docking kit external addition DE FI DK Installateurhandbuch nschlusssatz externe Zusatzheizung sentajan käsikirja iitäntäsarja,

Lisätiedot

DEH 500. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition

DEH 500. Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats. Installer manual Docking kit external addition EK DEH 00 SE Installatörshandbok Dockningssats extern tillsats G DE FI DK Installer manual Docking kit external addition Installateurhandbuch nschlusssatz externe Zusatzheizung sentajan käsikirja iitäntäsarja,

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 LEK SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F0 med VPB 00 Installer manual Docking kit for F0 with VPB 00 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F0:lle VPB 00:lla IHB 0-09 LEK Installatörshandbok

Lisätiedot

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK SOAR SE Installatörshandbok SOAR EK GB Installer manual SOAR DE FI Installateurhandbuch SOAR Asentajan käsikirja SOAR IHB - 00 Svenska, Installatörshandbok - SOAR SE Allmänt Detta tillbehör används då

Lisätiedot

EMK 300. Energimätarkit EMK 300. Energy meter kit EMK 300. Energimesssatz EMK 300. Energimålersæt EMK 300. Energiamittarisarja EMK 300

EMK 300. Energimätarkit EMK 300. Energy meter kit EMK 300. Energimesssatz EMK 300. Energimålersæt EMK 300. Energiamittarisarja EMK 300 SE GB DE DK FI Energimätarkit EMK 300 Energy meter kit EMK 300 Energimesssatz EMK 300 Energimålersæt EMK 300 Energiamittarisarja EMK 300 EMK 300 IHB 1428-2 231817 Svenska, Installatörshandbok - EMK 300

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT 230V- 50Hz 2.5uF 1m(A) P,(W) 0.20 0.30 0.40 45 65 90 HEJSAN PC;0017NIB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar MAV 0935-2 031261 SE MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT TILL NIBE SPLIT GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145 SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1546-2 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 4 4 7 3 Elscheman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH - Table of Contents Svenska llmänt

Lisätiedot

SCA 40 IHB

SCA 40 IHB LEK APH SCA 0 SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPBS 00 samt sol Installer manual Docking kit for F70 with VPBS 00 and solar Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPBS 00:lla ja

Lisätiedot

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPB 200 Installer manual Docking kit for F70 with VPB 200 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPB 200:lla IHB 123-1 231988 Installatörshandbok

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja LEK APH Installatörshandbok SE Installatörshandbok Dockningssats SCA 0 GB FI Installer manual Docking kit Asentajan käsikirja Liitäntäsarja IHB SE 55-989 Installatörshandbok - SCA 0 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE Asentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH - Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

SCA 41 IHB 1445-1 331140

SCA 41 IHB 1445-1 331140 LEK SCA SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F70 with AHPS as well as external additional heat Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140 LEK Installatörshandbok SE GB FI SCA Installatörshandbok Dockningssats för F750 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F750 with AHPS as well as external additional heat Asentajan

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1420-1 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 2 2 5 3 Elscheman

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 KVR 10 SE GB DE FI Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installer manual Kondensvattenrör KVR 10 Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 IHB 1137-1

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module LEK SE GB DE FI Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F45, F55, F45, F55, F1345, F30, F40, F50, SMO 40, VVM 3, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module for NIBE F45,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Installatörshandbok ELK 42. Installatörshandbok Elkassett. SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater. Installateurhandbuch Elektroheizkassette

Installatörshandbok ELK 42. Installatörshandbok Elkassett. SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater. Installateurhandbuch Elektroheizkassette Installatörshandbok SE GB DE FI Installatörshandbok Elkassett för NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500, SMO 20, SMO 40 Installer manual Immersion heater for NIBE F1145, F1155, F1255, F1345, VVM 500,

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Asennusohje EKC 367. Periaate Principle Montageprinzip Principe. Mitat Dimensions Maße Dimensions

Asennusohje EKC 367. Periaate Principle Montageprinzip Principe. Mitat Dimensions Maße Dimensions Asennusohje EKC 367 Periaate Principle Montageprinzip Principe Mitat Dimensions Maße Dimensions Kaapelin pituus/kaapelin pinta-ala Cable length/ wire cross section Kabellänge/Leitungsquerschnitt Longeur

Lisätiedot

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module LEK SE GB DE FI Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345, F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module for

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN YLEISETOHJEETLÄMMINVESIVARAAJANASENNUKSEEN Moottorinjalämminvesivaraajanletkujenyleisetominaisuudet Käytälämmönjajäähdytysnesteenkestävääletkua. Käyttölämpötila 40 + 0 C LetkunsisämittaØmm Letkunsisäpinnanonoltavatasainen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul. F470, F750, SMO40, VVM500 Installer manual Communications module

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul. F470, F750, SMO40, VVM500 Installer manual Communications module SE GB DE FI Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F45, F55, F45, F55, F1345, F30, F40, F50, SMO40, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F45, F55, F45, F55, F1345, F30, F40,

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www..fi 1/8 O2 O ERR DEF RS232 O H/ +12 TH I SUORAOHJAUS FUJITSU ulkoyksiköiden suoraohjaus soveltuu saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text]

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text] Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste [Type text] KRONOS 140 4WDM SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENT INHALT 1 Kokoonpano Slutmontering Main assembly Grundkonstruktion

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

SMS 40. Installatörshansbok Kommunikationsmodul. Installer manual Communications module. Installateurhandbuch Kommunikationsmodul

SMS 40. Installatörshansbok Kommunikationsmodul. Installer manual Communications module. Installateurhandbuch Kommunikationsmodul SMS 40 LEK SE Installatörshansbok Kommunikationsmodul GB Installer manual Communications module DE Installateurhandbuch Kommunikationsmodul FI Asentajan käsikirja Tiedonsiirtomoduuli IHB 1012-2 031502

Lisätiedot

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0)

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0) TW- LTE 4G/3G USB- sovitin (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 800/1800/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot