SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB LEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK"

Transkriptio

1 SOAR SE Installatörshandbok SOAR EK GB Installer manual SOAR DE FI Installateurhandbuch SOAR Asentajan käsikirja SOAR IHB - 00

2

3 Svenska, Installatörshandbok - SOAR SE Allmänt Detta tillbehör används då F0/F0 installeras tillsammans med solvärme. Komponentplacering TÄNK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F0/F0. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är 0 eller högre. AA-S AA-X FC Innehåll st st st st st TÄNK PÅ! Vattnet från solfångaren kan nå höga temperaturer. Varmvattensidan ska förses med blandningsventil. Buntband Apparatlåda (innehållandes AA, FA och X). Värmeledningspasta Aluminiumtejp Isoleringstejp EK AA AA-X AA-F AA-X X Elkomponenter FC Automatsäkring X AA AA-X Anslutningsplint, spänningsmatning Tillbehörskort Anslutningsplint, givare och extern blockering st Temperaturgivare (BT, BT), svarta AA-X Anslutningsplint, kommunikation st st st st Temperaturgivare, högtemp (BT), transparent Soldockningsrör Rak koppling T-rörskoppling AA-X AA-S AA-F Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä DIP-switch Finsäkring Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -.

4 SE Anslutningar addpump och laddkoppel Placera laddpumpen (GP) på returledningen till solfångaren enligt principschema. Temperaturgivare Givare, solfångare (BT) placeras i solfångarens dykrör vid utloppet från solfångaren. Givare, solslinga (BT) och soltopp (BT), placeras i därför avsedda dykrör i UKVS 0, se bild nedan. Ventilkopplingar Anslutning av medföljande soldockningsrör, T-rörskoppling samt rak koppling. Vid nyinstallation, gå direkt till punkt.. Ställ värmepumpens strömbrytare i läge 0 och tag bort nedre frontluckan.. Stäng av avstängningsventilen för framledning i radiatorkretsen (QM).. Stäng av avstängningsventilen för returledning i radiatorkretsen (QM).. Släpp ut trycket i pannan genom att öppna säkerhetsventilen (F) försiktigt. (Ratten vrids moturs för att öppna.). Töm pannan genom (F), ställ avluftningsventilen (QM0) i öppet läge för lufttillförsel.. Plocka bort befintlig koppling (X) och montera dit medföljande soldockningsrör, samt därefter medföljande rak koppling.. Ersätt vinkelkoppling (se bild nedan) på vilken expansionskärlet är anslutet, med den medföljande T- rörskopplingen.. Anslut inkommande rör från ackumulatortanken till soldockningsröret (X), och returledningen till den lediga anslutningen i T-rörskopplingen. Temperaturgivarna monteras med värmeledningspasta och fixeras med buntband. EK OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. ämpliga flöden/solfångararea Rekommenderat flöde är 0 l/h per m solfångaryta.

5 SE Principschema Förklaring EB00 Värmepump EP0 SOAR AA Solkontroll BT Givare, solfångare BT Givare, solslinga BT Givare, sol topp GP0 Pumpstation F Säkerhetsventil, sol GP Cirkulationspump, sol QM - Avstängningsventil QM RM - RM Backventil GP GP QN0 RM Övrigt CM CM CP EP Pumpstation, laddning av värmepump Cirkulationspump, laddning av värmepump Reglerventil Backventil Expansionskärl Expansionskärl Ackumulatortank med varmvattenslinga Solpanel Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Principschema F0/F0 med SOAR -CM -EB00 -EP0-BT -EP -GP -RM -GP -QN0 -CP -EP0 -BT -EP0 -BT -EP0 -AA -GP0 -RM T -RM -GP -CM T P -F -QM -QM -QM

6 ON ON 0 0 N SE Elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av SOAR. A B GND AA-X Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok. Anslutning av matning Anslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X 0V 0Hz N Anslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint AA-X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till värmepumpens plint AA-X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. A B GND TÄNK PÅ! AA-X Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. -X -X 0 0 -X -X -X -X -X0 -X N -X -X0 -X -X Anslutning av givare Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Givare, solfångare (BT) Anslut givaren (solfångare) till AA-X:-. TÄNK PÅ! Skarvning av givarkabeln ska uppfylla IP.

7 ON 0 0 N SE Givare, solslinga (BT) Anslut givaren (solslinga) till AA-X:-. Givare, soltopp (BT) Anslut givaren (soltopp) till AA-X: -0. -X 0 -X Anslutning av cirkulationspump sol (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). Anslutning av cirkulationspump laddning (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X:. -AA -X -X0 -X N Apparatlåda Externt N GP -AA -X Apparatlåda Externt Anslutning av eventuell solpanelskylning -X0 N Anslut solpanelskylningen (om sådan finns) till AA-X: (N) och AA-X: (0 V). -X N -X GP -X DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON -X -X -X -X0 -X -X

8 SE Inställningar Programinställningar Programinställningen av SOAR kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F0/F0. TÄNK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din värmepump. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är 0 eller högre. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: solvärme Meny.. - solvärme Inställningar för solvärme. TÄNK PÅ! Vid långa transportsträckor mellan solfångare/tank så bör temperaturdifferensen för start/stopp av laddpumpen ökas för att undvika oönskad kylning av tanken. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP0-AA-K: Aktivering av cirkulationspump sol (GP). EP0-AA-K: Aktivering av eventuell solpanelskylning. EP0-AA-K: Ingen funktion. EP0-AA-K: Aktivering av cirkulationspump laddning (GP). Övriga inställningar Tillse att reglerventil (QN0) är inställd i maxläge.

9 English, Installer manual - SOAR GB General This accessory is used when F0/F0 is installed together with solar heating. Component positions Caution This accessory may require a program software update in your F0/F0. 0 or higher is the minimum software version for the pump. AA-S AA-X FC Contents x x x x x Caution The water from the solar panel can reach high temperatures. The hot water side must be supplied with a mixing valve. Cable ties Unit box (comprising AA, FA and X). Heating pipe paste Aluminium tape Insulation tape EK AA AA-X AA-F AA-X X Electrical components FC Miniature circuit-breaker X AA AA-X Terminal block, power supply Accessory card Terminal block, sensors and external blocking x Temperature sensor (BT, BT), black AA-X Terminal block, communication x Temperature sensor, high temp (BT), transparent AA-X Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay x Solar docking pipe AA-S DIP switch x Straight connection AA-F Fine-wire fuse x T-coupling Designations in component locations according to standard IEC - and -.

10 GB Connections Charge pump and charge coupling Place the charge pump (GP) on the return line to the solar panel according to the outline diagram. Temperature sensor Sensor, solar panel (BT) is placed in the solar panel's submerged tube by the outlet from the solar panel. Sensor, solar coil (BT) and solar peak (BT), is placed in the submerged tube in UKVS 0, see image below. Valve connections Connecting supplied solar docking pipe, T-coupling and straight connector. For new installation, go straight to point.. Set the heat pump switch to "0" and remove the lower front cover.. Close the shut off valves for the flow line in the radiator circuit (QM).. Close the shut off valves for the return line in the radiator circuit (QM).. Release the pressure in the boiler by opening the safety valve (F) carefully. (The knob is turned anticlockwise to open).. Drain the boiler through (F), set the vent valves (QM0) in the open position for air supply.. Remove the existing connector (X) and install the supplied solar docking pipe, and then the supplied straight connector.. Replace angled connector (see image below), on which the expansion tank is connected with the T- coupling supplied.. Connect the incoming pipe from the accumulator tank to the solar docking pipe (X), and the return pipe to the free connection in the T coupling. Install the temperature sensors with cable ties with heat conducting paste. EK NOTE Sensor and communication cables must not be placed near power cables. Suitable flows/solar panel area Recommended flow is 0 l/h per m solar panel area. 0

11 GB Outline diagram Explanation EB00 Heat pump EP0 SOAR AA Solar control BT Sensor, solar panel BT Sensor, solar coil BT Sensor, solar peak GP0 Pump station F Safety valve, solar GP Circulation pump, solar QM - Shut-off valve QM RM - RM Non-return valve GP GP QN0 RM Övrigt CM CM CP EP Pump station, charging the heat pump Circulation pump, charging the heat pump Control valve Non-return valve Expansion vessel Expansion vessel Accumulator tank with hot water coil Solar panel Designations in component locations according to standard IEC - and -. Outline diagram F0/F0 with SOAR -CM -EB00 -EP0-BT -EP -GP -RM -GP -QN0 -CP -EP0 -BT -EP0 -BT -EP0 -AA -GP0 -RM T -RM -GP -CM T P -F -QM -QM -QM

12 ON ON 0 0 N GB Electrical connection NOTE All electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The heat pump must not be powered when installing SOAR. A B GND AA-X The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook. Connecting the supply Connect the power supply to terminal block X as illustrated. -X 0V 0Hz N Connecting communication This accessory contains an accessories card (AA) that must be connected directly to the heat pump on the input card (terminal block AA-X). If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory card must be connected directly to the heat pump's terminal block AA-X. The following cards must be connected in series with the previous card. Use cable type iyy, EKKX or similar. A B GND Caution AA-X The relay outputs on the accessory card can have a max load of A (0 V) in total. -X Connecting sensors -X 0 0 -X Use cable type iyy, EKKX or similar. -X -X -X -X0 -X N -X -X0 -X -X Sensor, solar panel (BT) Connect the sensor (solar panel) to AA-X:-. Caution Sensor cable splicing must fulfil IP.

13 ON 0 0 N GB Sensor, solar coil (BT) Connect the sensor (solar coil) to AA-X:-. Sensor, solar peak (BT) Connect the sensor (solar peak) to AA-X: -0. -X 0 -X Connection of the circulation pump solar (GP) Connect the circulation pump (GP) to AA-X: (0 V), AA-X: (N) and X: (). Connection of the circulation pump charging (GP) Connect the circulation pump (GP) to AA-X: (0 V), AA-X: (N) and X:. -AA -X -X0 -X N Unit box External N GP -AA -X -X0 -X N Unit box -X External N GP Connecting solar panel cooling Connect solar panel cooling (if applicable) to AA-X: (N) and AA-X: (0 V). -X DIP switch The DIP switch on the accessory card must be set as follows. ON -X -X -X -X0 -X -X

14 GB Settings Program settings Program setting of SOAR can be performed via the start guide or directly in the menu system. Caution Also see the Installer manual for F0/F0. Caution This accessory may require a program software update in your heat pump. 0 or higher is the minimum software version for the pump. Start guide The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu.. Menu system If you do not make all settings via the start guide or need to change any of the settings, this can be done in the menu system. Menu. - system settings Activating/deactivating of accessories. Select: solar heating Menu.. - solar heating Settings for solar heating. Caution In event of long transport distances between the solar panel/tank, the temperature difference for start/stop of the charge pump is increased to avoid unwanted cooling of the tank. Menu. - forced control Forced control of the different components in the heat pump as well as in the different accessories that may be connected. EP0-AA-K: Activating the circulation pump solar (GP). EP0-AA-K: Activating solar panel cooling. EP0-AA-K: No function. EP0-AA-K: Activating the circulation pump charging (GP). Other settings Ensure that control valve (QN0) is set to max position.

15 Deutsch, Installateurhandbuch - SOAR DE Allgemeines Dieses Zubehör wird eingesetzt, wenn F0/F0 mit einem thermischen Solarsystem kombiniert wird. Position der Komponenten ACHTUNG! Dieses Zubehör kann eine Aktualisierung der Software in F0/F0 erforderlich machen. In der Wärmepumpe wird mindestens Programmversion 0 benötigt. AA-S AA-X FC ACHTUNG! Das Wasser vom Solarkollektor kann höhere Temperaturen aufweisen. Die Brauchwasserseite ist mit einem Thermomischventil als Verbrühschutz auszustatten. EK AA AA-X AA-F AA-X X Inhalt St. St. St. St. St. St. Kabelbinder Gerätegehäuse (enthält AA, FA und X). Wärmeleitpaste Aluminiumklebeband Isolierband Temperaturfühler (BT, BT), schwarze Elektrische Komponenten FC Sicherungsautomat X AA AA-X AA-X Anschlussklemme, Spannungsversorgung Zusatzplatine Anschlussklemme für Fühler und extern geschaltete Sperrung Anschlussklemme für Kommunikationsleitung St. St. St. St. Fühler, Hochtemp. (BT), durchsichtig Kollektoranschlussrohr Gerade Kupplung T-Rohrkupplung AA-X AA-S AA-F Anschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais DIP-Schalter Feinsicherung Bezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -.

16 DE Anschlüsse adepumpe und adeventil Bringen Sie die adepumpe (GP) gemäß Prinzipskizze an der Rücklaufleitung zum Solarkollektor an. Fühler Der Solarkollektorfühler (BT) wird im Tauchrohr des Solarkollektors am Solarkollektorauslass platziert. Fühler, Kollektorschleife(BT) und Solarkollektor (BT), werden daher im vorgesehenen Tauchrohr im UKVS 0 platziert, siehe folgende Abbildung. Ventilkupplungen Anschluss der mitgelieferten Kollektoranschlussrohre, T- Rohrkupplung und gerade Kupplung. Fahren Sie bei einer Neuinstallation direkt mit Punkt fort.. Bringen Sie den Schalter der Wärmepumpe in die Stellung 0 und nehmen Sie die untere Frontabdeckung ab.. Schließen Sie das Absperrventil für den Vorlauf im Heizkörperkreis (QM).. Schließen Sie das Absperrventil für den Rücklauf im Heizkörperkreis (QM).. assen Sie den Druck aus dem Speicher der Wärmepumpe ab, indem Sie vorsichtig das Sicherheitsventil (F) öffnen. (Drehen Sie es zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.). Entleeren Sie den Speicher der Wärmepumpe durch (F), stellen Sie das Entlüftungsventil (QM0) in die offene Stellung für uftzufuhr.. Entfernen die die vorhandene Kupplung (X) und montieren Sie das mitgelieferte Kollektoranschlussrohr sowie danach die mitgelieferte gerade Kupplung.. Ersetzen Sie die Winkelkupplung (siehe folgende Abbildung), an der das Ausdehnungsgefäß angeschlossen ist, durch die mitgelieferte T-Rohrkupplung.. Schließen Sie das Rohr vom Solarspeicher an das Solarkollektorrohr (X) an und die Rücklaufleitung an den freien Anschluss der T-Rohrkupplung. Die Fühler werden mit Wärmeleitpaste befestigt und per Kabelbinder fixiert. EK HINWEIS! Fühler- und Kommunikationskabel dürfen nicht in der Nähe von Starkstromleitungen verlegt werden. Geeignete Durchflusswerte/Solarkollektorfläche Der empfohlene Durchfluss beträgt 0 l/h pro m Solarkollektorfläche.

17 DE Prinzipskizze Erklärung EB00 Wärmepumpe EP0 SOAR AA Solarkollektorkontrolle BT Solarkollektorfühler BT Solarspeicherfühler BT Fühler, Solarkollektor GP0 Pumpstation F Sicherheitsventil, Solar GP Umwälzpumpe, Solar QM - Absperrventil QM RM - RM Rückschlagventil GP GP QN0 RM Övrigt CM CM CP EP Pumpstation, aden der Wärmepumpe Umwälzpumpe, aden der Wärmepumpe Regelventil Rückschlagventil Ausdehnungsgefäß Ausdehnungsgefäß Brauchwasserspeicher mit Rohrwärmeübertrager Solarkollektor Bezeichnung der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -. Prinzipskizze F0/F0 mit SOAR -CM -EB00 -EP0-BT -EP -GP -RM -GP -QN0 -CP -EP0 -BT -EP0 -BT -EP0 -AA -GP0 -RM T -RM -GP -CM T P -F -QM -QM -QM

18 ON ON 0 0 N DE Elektrischer Anschluss HINWEIS! Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden. Bei der Elektroinstallation und beim Verlegen der eitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Wärmepumpe darf bei der Installation von SOAR nicht mit Spannung versorgt werden. A B GND AA-X Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs. Anschluss der Spannungsversorgung Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Klemme X, siehe Abbildung. -X 0V 0Hz N Anschluss der Kommunikationsleitung Dieses Zubehör umfasst eine Zusatzplatine (AA), die direkt über die Eingangskarte (Klemme AA-X) mit der Wärmepumpe zu verbinden ist. Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende Anweisung zu befolgen. Die erste Zusatzplatine ist direkt mit der Wärmepumpenklemme AA-X zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. A B GND ACHTUNG! AA-X Die Relaisausgänge an der Zusatzplatine dürfen insgesamt mit maximal A (0 V) belastet werden. -X -X 0 0 -X Fühleranschluss -X -X -X -X0 -X N -X Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. -X0 -X -X Solarkollektorfühler (BT) Verbinden Sie den Fühler (Solarkollektor) mit AA- X:-. ACHTUNG! Die Fühlerkabelverbindung muss IP entsprechen.

19 ON 0 0 N DE Solarspeicherfühler (BT) Verbinden Sie den Fühler (Solarspeicher) mit AA- X:-. Fühler, Solarkollektor (BT) Verbinden Sie den Fühler (Solarkollektor) mit AA-X: -0. -X 0 -X Anschluss der Umwälzpumpe Solarkollektor (GP) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit AA-X: (0 V), AA-X: (N) und X: (). -AA -X -X0 -X N Gerätegehäuse -X Extern N GP Anschluss der Umwälzpumpe adung(gp) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit AA-X: (0 V), AA-X: (N) und X:. -AA -X -X0 -X N Gerätegehäuse Extern N GP Anschluss einer eventuellen Solarkollektorkühlung Verbinden Sie die Solarkollektorkühlung (falls vorhanden) mit AA-X: (N) und AA-X: (0 V). -X DIP-Schalter Der DIP-Schalter an der Zusatzplatine ist wie folgt einzustellen. ON -X -X -X -X0 -X -X

20 DE Einstellungen Programmeinstellungen Die Programmeinstellung von SOAR kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden. Weitere Einstellungen Darauf achten, dass das Regelventil (QN0) in Maximalposition steht. ACHTUNG! Siehe auch Handbuch für Installateure für F0/F0. ACHTUNG! Dieses Zubehör kann eine Aktualisierung der Software in Ihrer Wärmepumpe erforderlich machen. In der Wärmepumpe wird mindestens Programmversion 0 benötigt. Startassistent Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls über Menü. aufgerufen werden. Menüsystem Wenn Sie nicht alle Einstellungen über den Startassistent vornehmen oder eine Einstellung ändern wollen, können Sie das Menüsystem nutzen. Menü. - Systemeinst. Aktivierung/Deaktivierung von Zubehör. Wählen Sie: Solarwärme Menü.. - Solarwärme Einstellungen für Solarwärme. ACHTUNG! Bei langen Transportwegen zwischen Sonnenkollektor und Solarspeicher sollte die Temperaturdifferenz zwischen Start/Stopp der adepumpe erhöht werden, um eine unerwünschte Abkühlung des Speichers zu vermeiden. 0 Menü. - Zwangssteuerung Zwangssteuerung der verschiedenen Komponenten in der Wärmepumpe und der einzelnen Zubehöreinheiten, die eventuell angeschlossen sind. EP0-AA-K: Aktivierung der Umwälzpumpe Solarkollektor (GP). EP0-AA-K: Aktivierung einer eventuellen Solarkollektorkühlung. EP0-AA-K: Keine Funktion. EP0-AA-K: Aktivierung der Umwälzpumpe adung (GP).

21 Suomi, Asentajan käsikirja - SOAR FI Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F0/F0 asennetaan yhdessä aurinkokeräimen kanssa. Komponenttien sijainti MUISTA! Tämä lisävaruste vaatii F0/F0:n ohjelmiston päivityksen. ämpöpumpun ohjelmaversion täytyy olla vähintään 0. AA-S AA-X FC Sisältö kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl MUISTA! Aurinkokeräimestä tuleva neste voi olla hyvin kuumaa. ämmönkeruupiiri on varustettava paisuntasäiliöllä. Nippuside Kytkentärasia (sisältää AA, FA ja X). ämmönjohtotahna Alumiiniteippi Eristysteippi ämpötila-anturi (BT, BT), musta ämpötila-anturi, korkea lämpötila (BT), kirkas iitosputki Suora liitin T-liitin EK AA AA-X AA-F AA-X X Sähkökomponentit FC Automaattivaroke X AA AA-X AA-X AA-X AA-S AA-F iitinrima, jännitteensyöttö isävarustekortti iitinrima, anturi ja ulkoinen esto iitinrima, tiedonsiirto iitinrima, kiertovesipumppu, shuntti ja apurele DIP-kytkin Pienjännitevaroke Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan.

22 FI iitännät atauspumppu ja liitin Asenna latauspumppu (GP) aurinkokeräimen paluuputkeen periaatekaavion mukaan. ämpötilan anturi Anturi, aurinkokeräin (BT) asennetaan aurinkokeräimen anturiputkeen aurinkokeräimen lähtöliitännän vieressä. Anturi, aurinkokierukka (BT) ja aurinkokeräimen yläosa (BT), asennetaan anturiputkeen UKVS 0:ssa, katso kuva alla. Venttiililiitännät Mukana toimitetun liitosputken, T-liittimen ja suoran liittimen asennus. Jos kyseessä on uusasennus, mene suoraan kohtaan.. Aseta lämpöpumpun katkaisin 0 ja irrota alempi etuluukku.. Sulje patteripiirin menojohdon sulkuventtiili (QM).. Sulje patteripiirin paluujohdon sulkuventtiili (QM).. Päästä paine kattilasta avaamalla varovasti varoventtiiliä (F). (Kierrä pyörää vastapäivään.). Tyhjennä kattila tyhjennysventtiilin (F) kautta, avaa ilmausventtiili (QM0).. Irrota nykyinen liitin (X). Asenna mukana tuleva liitosputki ja sen perään suora liitin.. Korvaa kulmaliitin (katso kuva alla), johon paisuntasäiliö on liitetty, mukana toimitetulla T-liittimellä.. iitä varaajasäiliöstä tuleva putki liitosputkeen (X) ja paluujohto T-liittimen vapaaseen liitäntään. EK ämpötila-anturit asennetaan lämmönjohtotahnan kanssa ja kiinnitetään nippusiteillä. HUOM! Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. Sopiva virtaama/aurinkokeräimen ala Suositeltu virtaus on 0 l/h aurinkokeräin-m kohti.

23 FI Periaatekaavio Selvitys EB00 EP0 AA BT BT BT GP0 F GP QM - QM RM - RM ämpöpumppu SOAR Aurinkokeräimen ohjausyksikkö Anturi, aurinkokeräin Anturi, aurinkokierukka iitäntä, aurinkokeräimen yläosa Pumppuasema Varoventtiili, aurinko Kiertovesipumppu, aurinko Sulkuventtiili Takaiskuventtiili GP GP QN0 RM Muuta CM CM CP EP Pumppuasema, lämpöpumpun lataus Kiertovesipumppu, lämpöpumpun lataus Säätöventtiili Takaiskuventtiili Kalvopaisuntasäiliö Kalvopaisuntasäiliö Varaajasäiliö, jossa lämmityskierukka Aurinkopaneeli Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan. Periaatekaavio F0/F0 ja SOAR -CM -EB00 -EP0-BT -EP -GP -RM -GP -QN0 -CP -EP0 -BT -EP0 -BT -EP0 -AA -GP0 -RM T -RM -GP -CM T P -F -QM -QM -QM

24 ON ON 0 0 N FI Sähköasennukset HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. ämpöpumpun pitää olla jännitteetön SOAR :n asennuksen aikana. A B GND AA-X Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. Syöttöjännitteen kytkeminen Kytke jännitteensyöttö liittimeen X kuvan mukaisesti. -X 0V 0Hz N Tiedonsiirron kytkentä Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (AA), joka kytketään suoraan lämpöpumpun tulokorttiin (liitin AA- X). Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan lämpöpumpun liittimeen AA-X. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. A B GND MUISTA! AA-X isävarustekortin relelähtöjen suurin sallittu kokonaiskuormitus on A (0 V). -X -X 0 0 -X -X -X -X -X0 -X N -X -X0 -X -X Anturien kytkeminen Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. Anturi, aurinkokeräin (BT) Kytke anturi (aurinkokeräin) liittimeen AA-X:-. MUISTA! Anturikaapelin liitosten täytyy täyttää IP vaatimukset.

25 ON 0 0 N FI Anturi, aurinkokierukka (BT) Kytke anturi (aurinkokierukka) liittimeen AA-X:-. Anturi, aurinkokeräimen yläosa (BT) Kytke anturi (aurinkokeräimen yläosa) liittimeen AA-X: -0. -X 0 -X Aurinkokiertovesipumpun kytkentä (GP) Kytke kiertovesipumppu (GP) liittimiin AA-X: (0 V), AA-X: (N) ja X: (). -AA -X -X0 -X N Kojerasia -X Ulkoinen N GP atauskiertovesipumpun kytkentä (GP) Kytke kiertovesipumppu (GP) liittimeen AA-X: (0 V), AA-X: (N) ja X:. -AA -X -X0 -X N Kojerasia Ulkoinen N GP Mahdollisen aurinkokeräinjäähdytyksen kytkentä Kytke mahdollinen aurinkokeräinjäähdytys liittimeen AA- X: (N) ja AA-X: (0 V). -X DIP-kytkin isävarustekortin DIP-kytkimet pitää asettaa alla olevan mukaan. ON -X -X -X -X0 -X -X

26 FI Asetukset Ohjelman asetukset SOAR :n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaassa tai suoraan valikkojärjestelmässä. MUISTA! Katso myös F0/F0:n asentajan käsikirja. MUISTA! Tämä lisävaruste vaatii lämpöpumpun ohjelmiston päivityksen. ämpöpumpun ohjelmaversion täytyy olla vähintään 0. Aloitusopas Aloitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä lämpöpumpun asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta.. Valikkojärjestelmä Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko. - järjestelmäasetukset isävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valitse: aurinkolämpö Valikko.. - aurinkolämpö Aurinkolämmityksen asetukset. MUISTA! Jos aurinkokeräimen ja säiliön välinen etäisyys on suuri, latauspumpun käynnistyksen/pysäytyksen lämpötilaeroa pitää suurentaa säiliön jäähtymisen välttämiseksi. Valikko. - pakko-ohjaus ämpöpumpun komponenttien ja mahdollisten kytkettyjen lisävarusteiden pakko-ohjaus. EP0-AA-K: Aurinkokiertovesipumpun aktivointi (GP). EP0-AA-K: Mahdollisen aurinkokeräinjäähdytyksen aktivointi. EP0-AA-K: Ei toimintoa. EP0-AA-K: atauskiertovesipumpun aktivointi (GP). Muut asetukset Varmista, että säätöventtiili (QN0) on maksimiasennossa.

27 Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan/ Sähkökytkentäkaavio

28

29

30 0

31

32 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen Box SE- Markaryd Phone Telefax

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB EK EXC 40 SE GB DE FI Installatörshandbok EXC 40 Installer manual EXC 40 Installateurhandbuch EXC 40 Asentajan käsikirja EXC 40 IHB 1027-1 031439 Svenska, Installatörshandbok - EXC 40 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145 SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1546-2 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 4 4 7 3 Elscheman

Lisätiedot

SOLAR 40 IHB LEK

SOLAR 40 IHB LEK SE G DE FI Installatörshandbok SOR 0 för IE F/F/SMO0 Installer manual SOR 0 for IE F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR 0 für IE F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR 0 IE F/F/SMO0 SOR 0 EK IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI Installatörshandbok SOR för NIE F/F Installer manual SOR for NIE F/F Installateurhandbuch SOR für NIE F/F sentajan käsikirja SOR NIE F/F SOR IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI SOR Installatörshandbok SOR för IE F/F/F/SMO0 Installer manual SOR for IE F/F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR für IE F/F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR IE F/F/F/SMO0 IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Svenska, Installatörshandbok - PCS 44

Svenska, Installatörshandbok - PCS 44 EK EK SE G DE FI Installatörshandbok Passiv kyla för NIE F, F Installer manual Passive cooling for NIE F, F Installateurhandbuch Passive Kühlung für NIE F, F sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys NIE

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POO 0 EK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool EK FI sentajan käsikirja iitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 EK EK EK SE G DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för IE F, F, F, F, F, F0, F0, F0, VVM 0, VVM 0, VVM, VVM 00, SMO0 Installer manual Extra climate system for IE F, F, F, F, F, F0, F0,

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool

POOL 310. Installatörshandbok Dockningssats pool. Installer manual Docking kit pool. Installateurhandbuch Anschlusssatz Pool POOL 0 LEK SE Installatörshandbok Dockningssats pool G DE Installer manual Docking kit pool Installateurhandbuch nschlusssatz Pool LEK FI sentajan käsikirja Liitäntäsarja allas DK Installatørhåndbog Sammenkoblingssæt

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10

KVR 10. Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10. Installer manual Kondensvattenrör KVR 10. Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 KVR 10 SE GB DE FI Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installer manual Kondensvattenrör KVR 10 Installateurhandbuch Kondensvattenrör KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 IHB 1137-1

Lisätiedot

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE Asentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH - Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB

DEW 40. Dockningssats DEW 40. Docking kit DEW 40. Anschlusssatz DEW 40. Liitäntäsarja DEW 40 IHB DEW 0 SE G DE FI Dockningssats DEW 0 Docking kit DEW 0 nschlusssatz DEW 0 Liitäntäsarja DEW 0 IH - 09 Svenska, Installatörshandbok - DEW 0 SE Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations-

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module

MODBUS 40. Installatörshandbok Kommunikationsmodul F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module LEK SE GB DE FI Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345, F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500 Installer manual Communications module for

Lisätiedot

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE

PCS 44. Installatörshandbok Passiv kyla SE. Installer manual Passive cooling GB. Installateurhandbuch Passive Kühlung DE EK EK PCS Installatörshandbok Passiv kyla SE Installer manual Passive cooling G Installateurhandbuch Passive Kühlung DE sentajan käsikirja Passiivinen jäähdytys FI EK IH - Table of Contents Svenska llmänt

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows DOMICET MINI Suitable for mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. Optimized for tilting windows and the spring mechanism is suited also

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300

F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300 SIT SE/GB/DE/FI 1407-4 BYTE AV STYRKORT 031786 F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300 SE GB DE FI SERVICEINSTRUKTION STYRKORTSBYTE SERVICE INSTRUCTION REPLACEMENT OF CONTROL BOARD WARTUNGSINSTRUKTIONEN AUSTAUSCH

Lisätiedot

Asennusohje EKC 367. Periaate Principle Montageprinzip Principe. Mitat Dimensions Maße Dimensions

Asennusohje EKC 367. Periaate Principle Montageprinzip Principe. Mitat Dimensions Maße Dimensions Asennusohje EKC 367 Periaate Principle Montageprinzip Principe Mitat Dimensions Maße Dimensions Kaapelin pituus/kaapelin pinta-ala Cable length/ wire cross section Kabellänge/Leitungsquerschnitt Longeur

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www.fgfinland.fi 1/8 FG Finland Oy O O ERR DEF 1,6A 0,4A 0,4A O O O O 0 O O O O O 1 O O O O O 1 H O O O O 14 RS O H/ +1 TH OUT I SUORAOHJAUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM904 2011-08 ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.2 2/8 SLIW17.2 PEM904 2011-08 GENERAL INFORMATION (ENG) - Check

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

HK 15 FI GB R 15. Käyttö- ja asennusohje HK 15. User and installer manual HK 15 CHB

HK 15 FI GB R 15. Käyttö- ja asennusohje HK 15. User and installer manual HK 15 CHB R 15 Käyttö- ja asennusohje User and installer manual FI GB MJ CHB 1606-8 031456 Innehållsförteckning 1 Suomi - 4 Asentajan käsikirja 8 Tärkeää Käyttöohjekirja 4 6 1 English - Important information 13

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Exercise 3. (session: )

Exercise 3. (session: ) 1 EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 3 (session: 7.2.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 28.2. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

Installation instructions, accessories

Installation instructions, accessories Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Installation instructions, accessories S60/S80/V70 (00-)/V70XC (01-)/XC70/XC90 Section Group Weight (Kg/Pounds) Year Month 3 366 0.5/1.1 2006 07 Alkolås, monteringssats

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Optivent EMLS-aaa-1-cc-dd (Siemens GLB181.1 E/3)

Optivent EMLS-aaa-1-cc-dd (Siemens GLB181.1 E/3) Ändrad. Optivent ELS-aaa--cc-dd (Siemens LB. E/) LB.. E/ LB.. E/ AC /Hz A! SEL / EN EN a b c C U DC... DC... Funktion a b c min max min max LB.E/ LB.E/ RLA AST LB.E/ RLA AST LB.E/ RLA AST LB.E/ RLA AST

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Ovipuhelinlaitteella. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu

Ovipuhelinlaitteella. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu Ovipuhelinlaitteella Suomi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...9 Asennus...95 Laitteen kiinnitys Järjestelmäkaapeli Ovikellon ulosmeno Ulkoinen virransyöttö Kaiuttimen äänenvoimakkuus Asetukset...99 Laitteen

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio aske Kuvaus 1 MAGNA3 4-12 F Tuote No.: 9792427 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta MAGNA3 More than a pump With its unrivalled efficiency, all-encompassing range and built-in

Lisätiedot

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel Monteringsanvisning för vägg-/takarmaturer med inbyggd mikrovågssensor funktion TILL FRÅN. Gäller Ifö TYP 8263 och 8263/GX24. Viktigt att tänka på vid installation av armatur: Sensorns känslighet gör att

Lisätiedot