SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB LEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK"

Transkriptio

1 SOAR SE Installatörshandbok SOAR EK GB Installer manual SOAR DE FI Installateurhandbuch SOAR Asentajan käsikirja SOAR IHB - 00

2

3 Svenska, Installatörshandbok - SOAR SE Allmänt Detta tillbehör används då F0/F0 installeras tillsammans med solvärme. Komponentplacering TÄNK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F0/F0. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är 0 eller högre. AA-S AA-X FC Innehåll st st st st st TÄNK PÅ! Vattnet från solfångaren kan nå höga temperaturer. Varmvattensidan ska förses med blandningsventil. Buntband Apparatlåda (innehållandes AA, FA och X). Värmeledningspasta Aluminiumtejp Isoleringstejp EK AA AA-X AA-F AA-X X Elkomponenter FC Automatsäkring X AA AA-X Anslutningsplint, spänningsmatning Tillbehörskort Anslutningsplint, givare och extern blockering st Temperaturgivare (BT, BT), svarta AA-X Anslutningsplint, kommunikation st st st st Temperaturgivare, högtemp (BT), transparent Soldockningsrör Rak koppling T-rörskoppling AA-X AA-S AA-F Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä DIP-switch Finsäkring Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -.

4 SE Anslutningar addpump och laddkoppel Placera laddpumpen (GP) på returledningen till solfångaren enligt principschema. Temperaturgivare Givare, solfångare (BT) placeras i solfångarens dykrör vid utloppet från solfångaren. Givare, solslinga (BT) och soltopp (BT), placeras i därför avsedda dykrör i UKVS 0, se bild nedan. Ventilkopplingar Anslutning av medföljande soldockningsrör, T-rörskoppling samt rak koppling. Vid nyinstallation, gå direkt till punkt.. Ställ värmepumpens strömbrytare i läge 0 och tag bort nedre frontluckan.. Stäng av avstängningsventilen för framledning i radiatorkretsen (QM).. Stäng av avstängningsventilen för returledning i radiatorkretsen (QM).. Släpp ut trycket i pannan genom att öppna säkerhetsventilen (F) försiktigt. (Ratten vrids moturs för att öppna.). Töm pannan genom (F), ställ avluftningsventilen (QM0) i öppet läge för lufttillförsel.. Plocka bort befintlig koppling (X) och montera dit medföljande soldockningsrör, samt därefter medföljande rak koppling.. Ersätt vinkelkoppling (se bild nedan) på vilken expansionskärlet är anslutet, med den medföljande T- rörskopplingen.. Anslut inkommande rör från ackumulatortanken till soldockningsröret (X), och returledningen till den lediga anslutningen i T-rörskopplingen. Temperaturgivarna monteras med värmeledningspasta och fixeras med buntband. EK OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. ämpliga flöden/solfångararea Rekommenderat flöde är 0 l/h per m solfångaryta.

5 SE Principschema Förklaring EB00 Värmepump EP0 SOAR AA Solkontroll BT Givare, solfångare BT Givare, solslinga BT Givare, sol topp GP0 Pumpstation F Säkerhetsventil, sol GP Cirkulationspump, sol QM - Avstängningsventil QM RM - RM Backventil GP GP QN0 RM Övrigt CM CM CP EP Pumpstation, laddning av värmepump Cirkulationspump, laddning av värmepump Reglerventil Backventil Expansionskärl Expansionskärl Ackumulatortank med varmvattenslinga Solpanel Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Principschema F0/F0 med SOAR -CM -EB00 -EP0-BT -EP -GP -RM -GP -QN0 -CP -EP0 -BT -EP0 -BT -EP0 -AA -GP0 -RM T -RM -GP -CM T P -F -QM -QM -QM

6 ON ON 0 0 N SE Elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av SOAR. A B GND AA-X Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok. Anslutning av matning Anslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X 0V 0Hz N Anslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint AA-X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till värmepumpens plint AA-X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. A B GND TÄNK PÅ! AA-X Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. -X -X 0 0 -X -X -X -X -X0 -X N -X -X0 -X -X Anslutning av givare Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Givare, solfångare (BT) Anslut givaren (solfångare) till AA-X:-. TÄNK PÅ! Skarvning av givarkabeln ska uppfylla IP.

7 ON 0 0 N SE Givare, solslinga (BT) Anslut givaren (solslinga) till AA-X:-. Givare, soltopp (BT) Anslut givaren (soltopp) till AA-X: -0. -X 0 -X Anslutning av cirkulationspump sol (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). Anslutning av cirkulationspump laddning (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X:. -AA -X -X0 -X N Apparatlåda Externt N GP -AA -X Apparatlåda Externt Anslutning av eventuell solpanelskylning -X0 N Anslut solpanelskylningen (om sådan finns) till AA-X: (N) och AA-X: (0 V). -X N -X GP -X DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON -X -X -X -X0 -X -X

8 SE Inställningar Programinställningar Programinställningen av SOAR kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F0/F0. TÄNK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din värmepump. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är 0 eller högre. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: solvärme Meny.. - solvärme Inställningar för solvärme. TÄNK PÅ! Vid långa transportsträckor mellan solfångare/tank så bör temperaturdifferensen för start/stopp av laddpumpen ökas för att undvika oönskad kylning av tanken. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP0-AA-K: Aktivering av cirkulationspump sol (GP). EP0-AA-K: Aktivering av eventuell solpanelskylning. EP0-AA-K: Ingen funktion. EP0-AA-K: Aktivering av cirkulationspump laddning (GP). Övriga inställningar Tillse att reglerventil (QN0) är inställd i maxläge.

9 English, Installer manual - SOAR GB General This accessory is used when F0/F0 is installed together with solar heating. Component positions Caution This accessory may require a program software update in your F0/F0. 0 or higher is the minimum software version for the pump. AA-S AA-X FC Contents x x x x x Caution The water from the solar panel can reach high temperatures. The hot water side must be supplied with a mixing valve. Cable ties Unit box (comprising AA, FA and X). Heating pipe paste Aluminium tape Insulation tape EK AA AA-X AA-F AA-X X Electrical components FC Miniature circuit-breaker X AA AA-X Terminal block, power supply Accessory card Terminal block, sensors and external blocking x Temperature sensor (BT, BT), black AA-X Terminal block, communication x Temperature sensor, high temp (BT), transparent AA-X Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay x Solar docking pipe AA-S DIP switch x Straight connection AA-F Fine-wire fuse x T-coupling Designations in component locations according to standard IEC - and -.

10 GB Connections Charge pump and charge coupling Place the charge pump (GP) on the return line to the solar panel according to the outline diagram. Temperature sensor Sensor, solar panel (BT) is placed in the solar panel's submerged tube by the outlet from the solar panel. Sensor, solar coil (BT) and solar peak (BT), is placed in the submerged tube in UKVS 0, see image below. Valve connections Connecting supplied solar docking pipe, T-coupling and straight connector. For new installation, go straight to point.. Set the heat pump switch to "0" and remove the lower front cover.. Close the shut off valves for the flow line in the radiator circuit (QM).. Close the shut off valves for the return line in the radiator circuit (QM).. Release the pressure in the boiler by opening the safety valve (F) carefully. (The knob is turned anticlockwise to open).. Drain the boiler through (F), set the vent valves (QM0) in the open position for air supply.. Remove the existing connector (X) and install the supplied solar docking pipe, and then the supplied straight connector.. Replace angled connector (see image below), on which the expansion tank is connected with the T- coupling supplied.. Connect the incoming pipe from the accumulator tank to the solar docking pipe (X), and the return pipe to the free connection in the T coupling. Install the temperature sensors with cable ties with heat conducting paste. EK NOTE Sensor and communication cables must not be placed near power cables. Suitable flows/solar panel area Recommended flow is 0 l/h per m solar panel area. 0

11 GB Outline diagram Explanation EB00 Heat pump EP0 SOAR AA Solar control BT Sensor, solar panel BT Sensor, solar coil BT Sensor, solar peak GP0 Pump station F Safety valve, solar GP Circulation pump, solar QM - Shut-off valve QM RM - RM Non-return valve GP GP QN0 RM Övrigt CM CM CP EP Pump station, charging the heat pump Circulation pump, charging the heat pump Control valve Non-return valve Expansion vessel Expansion vessel Accumulator tank with hot water coil Solar panel Designations in component locations according to standard IEC - and -. Outline diagram F0/F0 with SOAR -CM -EB00 -EP0-BT -EP -GP -RM -GP -QN0 -CP -EP0 -BT -EP0 -BT -EP0 -AA -GP0 -RM T -RM -GP -CM T P -F -QM -QM -QM

12 ON ON 0 0 N GB Electrical connection NOTE All electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The heat pump must not be powered when installing SOAR. A B GND AA-X The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook. Connecting the supply Connect the power supply to terminal block X as illustrated. -X 0V 0Hz N Connecting communication This accessory contains an accessories card (AA) that must be connected directly to the heat pump on the input card (terminal block AA-X). If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory card must be connected directly to the heat pump's terminal block AA-X. The following cards must be connected in series with the previous card. Use cable type iyy, EKKX or similar. A B GND Caution AA-X The relay outputs on the accessory card can have a max load of A (0 V) in total. -X Connecting sensors -X 0 0 -X Use cable type iyy, EKKX or similar. -X -X -X -X0 -X N -X -X0 -X -X Sensor, solar panel (BT) Connect the sensor (solar panel) to AA-X:-. Caution Sensor cable splicing must fulfil IP.

13 ON 0 0 N GB Sensor, solar coil (BT) Connect the sensor (solar coil) to AA-X:-. Sensor, solar peak (BT) Connect the sensor (solar peak) to AA-X: -0. -X 0 -X Connection of the circulation pump solar (GP) Connect the circulation pump (GP) to AA-X: (0 V), AA-X: (N) and X: (). Connection of the circulation pump charging (GP) Connect the circulation pump (GP) to AA-X: (0 V), AA-X: (N) and X:. -AA -X -X0 -X N Unit box External N GP -AA -X -X0 -X N Unit box -X External N GP Connecting solar panel cooling Connect solar panel cooling (if applicable) to AA-X: (N) and AA-X: (0 V). -X DIP switch The DIP switch on the accessory card must be set as follows. ON -X -X -X -X0 -X -X

14 GB Settings Program settings Program setting of SOAR can be performed via the start guide or directly in the menu system. Caution Also see the Installer manual for F0/F0. Caution This accessory may require a program software update in your heat pump. 0 or higher is the minimum software version for the pump. Start guide The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu.. Menu system If you do not make all settings via the start guide or need to change any of the settings, this can be done in the menu system. Menu. - system settings Activating/deactivating of accessories. Select: solar heating Menu.. - solar heating Settings for solar heating. Caution In event of long transport distances between the solar panel/tank, the temperature difference for start/stop of the charge pump is increased to avoid unwanted cooling of the tank. Menu. - forced control Forced control of the different components in the heat pump as well as in the different accessories that may be connected. EP0-AA-K: Activating the circulation pump solar (GP). EP0-AA-K: Activating solar panel cooling. EP0-AA-K: No function. EP0-AA-K: Activating the circulation pump charging (GP). Other settings Ensure that control valve (QN0) is set to max position.

15 Deutsch, Installateurhandbuch - SOAR DE Allgemeines Dieses Zubehör wird eingesetzt, wenn F0/F0 mit einem thermischen Solarsystem kombiniert wird. Position der Komponenten ACHTUNG! Dieses Zubehör kann eine Aktualisierung der Software in F0/F0 erforderlich machen. In der Wärmepumpe wird mindestens Programmversion 0 benötigt. AA-S AA-X FC ACHTUNG! Das Wasser vom Solarkollektor kann höhere Temperaturen aufweisen. Die Brauchwasserseite ist mit einem Thermomischventil als Verbrühschutz auszustatten. EK AA AA-X AA-F AA-X X Inhalt St. St. St. St. St. St. Kabelbinder Gerätegehäuse (enthält AA, FA und X). Wärmeleitpaste Aluminiumklebeband Isolierband Temperaturfühler (BT, BT), schwarze Elektrische Komponenten FC Sicherungsautomat X AA AA-X AA-X Anschlussklemme, Spannungsversorgung Zusatzplatine Anschlussklemme für Fühler und extern geschaltete Sperrung Anschlussklemme für Kommunikationsleitung St. St. St. St. Fühler, Hochtemp. (BT), durchsichtig Kollektoranschlussrohr Gerade Kupplung T-Rohrkupplung AA-X AA-S AA-F Anschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais DIP-Schalter Feinsicherung Bezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -.

16 DE Anschlüsse adepumpe und adeventil Bringen Sie die adepumpe (GP) gemäß Prinzipskizze an der Rücklaufleitung zum Solarkollektor an. Fühler Der Solarkollektorfühler (BT) wird im Tauchrohr des Solarkollektors am Solarkollektorauslass platziert. Fühler, Kollektorschleife(BT) und Solarkollektor (BT), werden daher im vorgesehenen Tauchrohr im UKVS 0 platziert, siehe folgende Abbildung. Ventilkupplungen Anschluss der mitgelieferten Kollektoranschlussrohre, T- Rohrkupplung und gerade Kupplung. Fahren Sie bei einer Neuinstallation direkt mit Punkt fort.. Bringen Sie den Schalter der Wärmepumpe in die Stellung 0 und nehmen Sie die untere Frontabdeckung ab.. Schließen Sie das Absperrventil für den Vorlauf im Heizkörperkreis (QM).. Schließen Sie das Absperrventil für den Rücklauf im Heizkörperkreis (QM).. assen Sie den Druck aus dem Speicher der Wärmepumpe ab, indem Sie vorsichtig das Sicherheitsventil (F) öffnen. (Drehen Sie es zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.). Entleeren Sie den Speicher der Wärmepumpe durch (F), stellen Sie das Entlüftungsventil (QM0) in die offene Stellung für uftzufuhr.. Entfernen die die vorhandene Kupplung (X) und montieren Sie das mitgelieferte Kollektoranschlussrohr sowie danach die mitgelieferte gerade Kupplung.. Ersetzen Sie die Winkelkupplung (siehe folgende Abbildung), an der das Ausdehnungsgefäß angeschlossen ist, durch die mitgelieferte T-Rohrkupplung.. Schließen Sie das Rohr vom Solarspeicher an das Solarkollektorrohr (X) an und die Rücklaufleitung an den freien Anschluss der T-Rohrkupplung. Die Fühler werden mit Wärmeleitpaste befestigt und per Kabelbinder fixiert. EK HINWEIS! Fühler- und Kommunikationskabel dürfen nicht in der Nähe von Starkstromleitungen verlegt werden. Geeignete Durchflusswerte/Solarkollektorfläche Der empfohlene Durchfluss beträgt 0 l/h pro m Solarkollektorfläche.

17 DE Prinzipskizze Erklärung EB00 Wärmepumpe EP0 SOAR AA Solarkollektorkontrolle BT Solarkollektorfühler BT Solarspeicherfühler BT Fühler, Solarkollektor GP0 Pumpstation F Sicherheitsventil, Solar GP Umwälzpumpe, Solar QM - Absperrventil QM RM - RM Rückschlagventil GP GP QN0 RM Övrigt CM CM CP EP Pumpstation, aden der Wärmepumpe Umwälzpumpe, aden der Wärmepumpe Regelventil Rückschlagventil Ausdehnungsgefäß Ausdehnungsgefäß Brauchwasserspeicher mit Rohrwärmeübertrager Solarkollektor Bezeichnung der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -. Prinzipskizze F0/F0 mit SOAR -CM -EB00 -EP0-BT -EP -GP -RM -GP -QN0 -CP -EP0 -BT -EP0 -BT -EP0 -AA -GP0 -RM T -RM -GP -CM T P -F -QM -QM -QM

18 ON ON 0 0 N DE Elektrischer Anschluss HINWEIS! Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden. Bei der Elektroinstallation und beim Verlegen der eitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Wärmepumpe darf bei der Installation von SOAR nicht mit Spannung versorgt werden. A B GND AA-X Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs. Anschluss der Spannungsversorgung Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Klemme X, siehe Abbildung. -X 0V 0Hz N Anschluss der Kommunikationsleitung Dieses Zubehör umfasst eine Zusatzplatine (AA), die direkt über die Eingangskarte (Klemme AA-X) mit der Wärmepumpe zu verbinden ist. Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende Anweisung zu befolgen. Die erste Zusatzplatine ist direkt mit der Wärmepumpenklemme AA-X zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. A B GND ACHTUNG! AA-X Die Relaisausgänge an der Zusatzplatine dürfen insgesamt mit maximal A (0 V) belastet werden. -X -X 0 0 -X Fühleranschluss -X -X -X -X0 -X N -X Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. -X0 -X -X Solarkollektorfühler (BT) Verbinden Sie den Fühler (Solarkollektor) mit AA- X:-. ACHTUNG! Die Fühlerkabelverbindung muss IP entsprechen.

19 ON 0 0 N DE Solarspeicherfühler (BT) Verbinden Sie den Fühler (Solarspeicher) mit AA- X:-. Fühler, Solarkollektor (BT) Verbinden Sie den Fühler (Solarkollektor) mit AA-X: -0. -X 0 -X Anschluss der Umwälzpumpe Solarkollektor (GP) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit AA-X: (0 V), AA-X: (N) und X: (). -AA -X -X0 -X N Gerätegehäuse -X Extern N GP Anschluss der Umwälzpumpe adung(gp) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit AA-X: (0 V), AA-X: (N) und X:. -AA -X -X0 -X N Gerätegehäuse Extern N GP Anschluss einer eventuellen Solarkollektorkühlung Verbinden Sie die Solarkollektorkühlung (falls vorhanden) mit AA-X: (N) und AA-X: (0 V). -X DIP-Schalter Der DIP-Schalter an der Zusatzplatine ist wie folgt einzustellen. ON -X -X -X -X0 -X -X

20 DE Einstellungen Programmeinstellungen Die Programmeinstellung von SOAR kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden. Weitere Einstellungen Darauf achten, dass das Regelventil (QN0) in Maximalposition steht. ACHTUNG! Siehe auch Handbuch für Installateure für F0/F0. ACHTUNG! Dieses Zubehör kann eine Aktualisierung der Software in Ihrer Wärmepumpe erforderlich machen. In der Wärmepumpe wird mindestens Programmversion 0 benötigt. Startassistent Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls über Menü. aufgerufen werden. Menüsystem Wenn Sie nicht alle Einstellungen über den Startassistent vornehmen oder eine Einstellung ändern wollen, können Sie das Menüsystem nutzen. Menü. - Systemeinst. Aktivierung/Deaktivierung von Zubehör. Wählen Sie: Solarwärme Menü.. - Solarwärme Einstellungen für Solarwärme. ACHTUNG! Bei langen Transportwegen zwischen Sonnenkollektor und Solarspeicher sollte die Temperaturdifferenz zwischen Start/Stopp der adepumpe erhöht werden, um eine unerwünschte Abkühlung des Speichers zu vermeiden. 0 Menü. - Zwangssteuerung Zwangssteuerung der verschiedenen Komponenten in der Wärmepumpe und der einzelnen Zubehöreinheiten, die eventuell angeschlossen sind. EP0-AA-K: Aktivierung der Umwälzpumpe Solarkollektor (GP). EP0-AA-K: Aktivierung einer eventuellen Solarkollektorkühlung. EP0-AA-K: Keine Funktion. EP0-AA-K: Aktivierung der Umwälzpumpe adung (GP).

21 Suomi, Asentajan käsikirja - SOAR FI Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F0/F0 asennetaan yhdessä aurinkokeräimen kanssa. Komponenttien sijainti MUISTA! Tämä lisävaruste vaatii F0/F0:n ohjelmiston päivityksen. ämpöpumpun ohjelmaversion täytyy olla vähintään 0. AA-S AA-X FC Sisältö kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl MUISTA! Aurinkokeräimestä tuleva neste voi olla hyvin kuumaa. ämmönkeruupiiri on varustettava paisuntasäiliöllä. Nippuside Kytkentärasia (sisältää AA, FA ja X). ämmönjohtotahna Alumiiniteippi Eristysteippi ämpötila-anturi (BT, BT), musta ämpötila-anturi, korkea lämpötila (BT), kirkas iitosputki Suora liitin T-liitin EK AA AA-X AA-F AA-X X Sähkökomponentit FC Automaattivaroke X AA AA-X AA-X AA-X AA-S AA-F iitinrima, jännitteensyöttö isävarustekortti iitinrima, anturi ja ulkoinen esto iitinrima, tiedonsiirto iitinrima, kiertovesipumppu, shuntti ja apurele DIP-kytkin Pienjännitevaroke Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan.

22 FI iitännät atauspumppu ja liitin Asenna latauspumppu (GP) aurinkokeräimen paluuputkeen periaatekaavion mukaan. ämpötilan anturi Anturi, aurinkokeräin (BT) asennetaan aurinkokeräimen anturiputkeen aurinkokeräimen lähtöliitännän vieressä. Anturi, aurinkokierukka (BT) ja aurinkokeräimen yläosa (BT), asennetaan anturiputkeen UKVS 0:ssa, katso kuva alla. Venttiililiitännät Mukana toimitetun liitosputken, T-liittimen ja suoran liittimen asennus. Jos kyseessä on uusasennus, mene suoraan kohtaan.. Aseta lämpöpumpun katkaisin 0 ja irrota alempi etuluukku.. Sulje patteripiirin menojohdon sulkuventtiili (QM).. Sulje patteripiirin paluujohdon sulkuventtiili (QM).. Päästä paine kattilasta avaamalla varovasti varoventtiiliä (F). (Kierrä pyörää vastapäivään.). Tyhjennä kattila tyhjennysventtiilin (F) kautta, avaa ilmausventtiili (QM0).. Irrota nykyinen liitin (X). Asenna mukana tuleva liitosputki ja sen perään suora liitin.. Korvaa kulmaliitin (katso kuva alla), johon paisuntasäiliö on liitetty, mukana toimitetulla T-liittimellä.. iitä varaajasäiliöstä tuleva putki liitosputkeen (X) ja paluujohto T-liittimen vapaaseen liitäntään. EK ämpötila-anturit asennetaan lämmönjohtotahnan kanssa ja kiinnitetään nippusiteillä. HUOM! Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. Sopiva virtaama/aurinkokeräimen ala Suositeltu virtaus on 0 l/h aurinkokeräin-m kohti.

23 FI Periaatekaavio Selvitys EB00 EP0 AA BT BT BT GP0 F GP QM - QM RM - RM ämpöpumppu SOAR Aurinkokeräimen ohjausyksikkö Anturi, aurinkokeräin Anturi, aurinkokierukka iitäntä, aurinkokeräimen yläosa Pumppuasema Varoventtiili, aurinko Kiertovesipumppu, aurinko Sulkuventtiili Takaiskuventtiili GP GP QN0 RM Muuta CM CM CP EP Pumppuasema, lämpöpumpun lataus Kiertovesipumppu, lämpöpumpun lataus Säätöventtiili Takaiskuventtiili Kalvopaisuntasäiliö Kalvopaisuntasäiliö Varaajasäiliö, jossa lämmityskierukka Aurinkopaneeli Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC - ja - mukaan. Periaatekaavio F0/F0 ja SOAR -CM -EB00 -EP0-BT -EP -GP -RM -GP -QN0 -CP -EP0 -BT -EP0 -BT -EP0 -AA -GP0 -RM T -RM -GP -CM T P -F -QM -QM -QM

24 ON ON 0 0 N FI Sähköasennukset HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. ämpöpumpun pitää olla jännitteetön SOAR :n asennuksen aikana. A B GND AA-X Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. Syöttöjännitteen kytkeminen Kytke jännitteensyöttö liittimeen X kuvan mukaisesti. -X 0V 0Hz N Tiedonsiirron kytkentä Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (AA), joka kytketään suoraan lämpöpumpun tulokorttiin (liitin AA- X). Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan lämpöpumpun liittimeen AA-X. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. A B GND MUISTA! AA-X isävarustekortin relelähtöjen suurin sallittu kokonaiskuormitus on A (0 V). -X -X 0 0 -X -X -X -X -X0 -X N -X -X0 -X -X Anturien kytkeminen Käytä kaapelia iyy, EKKX tai vastaava. Anturi, aurinkokeräin (BT) Kytke anturi (aurinkokeräin) liittimeen AA-X:-. MUISTA! Anturikaapelin liitosten täytyy täyttää IP vaatimukset.

25 ON 0 0 N FI Anturi, aurinkokierukka (BT) Kytke anturi (aurinkokierukka) liittimeen AA-X:-. Anturi, aurinkokeräimen yläosa (BT) Kytke anturi (aurinkokeräimen yläosa) liittimeen AA-X: -0. -X 0 -X Aurinkokiertovesipumpun kytkentä (GP) Kytke kiertovesipumppu (GP) liittimiin AA-X: (0 V), AA-X: (N) ja X: (). -AA -X -X0 -X N Kojerasia -X Ulkoinen N GP atauskiertovesipumpun kytkentä (GP) Kytke kiertovesipumppu (GP) liittimeen AA-X: (0 V), AA-X: (N) ja X:. -AA -X -X0 -X N Kojerasia Ulkoinen N GP Mahdollisen aurinkokeräinjäähdytyksen kytkentä Kytke mahdollinen aurinkokeräinjäähdytys liittimeen AA- X: (N) ja AA-X: (0 V). -X DIP-kytkin isävarustekortin DIP-kytkimet pitää asettaa alla olevan mukaan. ON -X -X -X -X0 -X -X

26 FI Asetukset Ohjelman asetukset SOAR :n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaassa tai suoraan valikkojärjestelmässä. MUISTA! Katso myös F0/F0:n asentajan käsikirja. MUISTA! Tämä lisävaruste vaatii lämpöpumpun ohjelmiston päivityksen. ämpöpumpun ohjelmaversion täytyy olla vähintään 0. Aloitusopas Aloitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä lämpöpumpun asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta.. Valikkojärjestelmä Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko. - järjestelmäasetukset isävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valitse: aurinkolämpö Valikko.. - aurinkolämpö Aurinkolämmityksen asetukset. MUISTA! Jos aurinkokeräimen ja säiliön välinen etäisyys on suuri, latauspumpun käynnistyksen/pysäytyksen lämpötilaeroa pitää suurentaa säiliön jäähtymisen välttämiseksi. Valikko. - pakko-ohjaus ämpöpumpun komponenttien ja mahdollisten kytkettyjen lisävarusteiden pakko-ohjaus. EP0-AA-K: Aurinkokiertovesipumpun aktivointi (GP). EP0-AA-K: Mahdollisen aurinkokeräinjäähdytyksen aktivointi. EP0-AA-K: Ei toimintoa. EP0-AA-K: atauskiertovesipumpun aktivointi (GP). Muut asetukset Varmista, että säätöventtiili (QN0) on maksimiasennossa.

27 Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan/ Sähkökytkentäkaavio

28

29

30 0

31

32 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen Box SE- Markaryd Phone Telefax