TARJOUSKILPAILUN EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSKILPAILUN EHDOT"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo Liikenneluvan automäärä Yhteenliittymä Alihankinnan käyttäminen Tiedot liikennöitsijästä Kilpailukohteet Aikatauluja ja reittejä koskevat muutosehdotukset Kaluston ja palvelun laatuvaatimukset Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta Tarjoushinta Tarjousten avaus Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet Tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen ja sopimuksen syntyminen Kilpailukohteiden muutokset ja kohteesta luopuminen Asiakirjojen täydentäminen ja tarkastukset Liikennöintisopimus LIIKENNELUVAN VOIMASSAOLO Liikennöitsijällä samoin kuin kaikilla jäljempänä kohdassa 1.3 mainittuun tarjousyhteenliittymään osallisilla liikennöitsijöillä/autoilijoilla tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa. Ostoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle aiheutuu, jos ostoliikennesopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei liikennöitsijän/autoilijan liikennelupaa uudisteta. 1.2 LIIKENNELUVAN AUTOMÄÄRÄ Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun määrän. Liikennöitsijän tulee kuitenkin tarjouksessa selkeästi ilmoittaa se automäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskilpailuun. Ostaja tulee tarjouksia käsitellessään viran puolesta rajoittamaan liikennöitsijälle mahdollisesti annettavien kohteiden määrän siten, että niiden liikennöinti voidaan toteuttaa ilmoitetuilla autoilla. Mikäli liikennöitsijä ei tee edellä mainitun kaltaista automäärän ilmoitusta, hän vastaa vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos syntynyt ostoliikennesopimus purkautuu siitä syystä, että liikennöitsijän automäärä ei riitä liikennöinnin hoitamiseen. Mikäli liikennöitsijä on hakenut lupaa automääränsä lisäämiseen, on hänen esitettävä uusi lupansa ostajalle ennen ostoliikennesopimuksen allekirjoitusta. 1.3 YHTEENLIITTYMÄ Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousyhteenliittymä). Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun yksittäisen liikennöitsijän voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen ajamiseen (Kilpailunrajoituslaki 5 ). Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikenteestä.

2 ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 2 ( 7 ) Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä ja kapasiteetti, jolla osallistuu tarjouskilpailuun. 1.4 ALIHANKINNAN KÄYTTÄMINEN Sopimuskauden aikaisesta alihankinnasta on määrätty erikseen Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa,jyse2009 PALVELUT kohdassa TIEDOT LIIKENNÖITSIJÄSTÄ Tarjouksessa tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä, jos kysymys on oikeushenkilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot. Myös yhteenliittymän tulee ilmoittaa yhteenliittymän yhteystiedot yhdyshenkilöstä, jonka kanssa mahdollisen tarjouksen hyväksymisen jälkeen ostaja voi sopia yhteenliittymän liikenteen järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista. Taksiluvilla ajavien liikennöitsijöiden/autoilijoiden tulee ilmoittaa asemapaikkansa, jotta siirtymien vaikutus kustannuksiin voidaan huomioida kustannusvertailua tehtäessä. Mikäli kyseessä on yhteenliittymä tai yritys, jolla on useampi taksilupa tulee ilmoittaa kaikkien tarjouskilpailuun osallistuvien autojen asemapaikka mikäli ne eroavat jo ilmoitetusta asemapaikasta. Asemapaikan ilmoittaminen koskee myös mahdollista alihankkijaa. Alla luetellut tiedot ja selvitykset tarjoajasta ja yhteenliittymän osakkaista tulee toimittaa kasvatus ja opetuspelveluiden toimistoon yhden (1) viikon kuluessa valintapäätöksen saannista. 1) Kopio voimassa olevasta tavarankuljetusluvasta, joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta. 2) Verottajan verovelkatodistus. 3) Vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä. 4) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin ( jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä) sekä arvonlisäverolain 1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. 5) Kaupparekisteriote NOPA liikenteen liikennöitsijöiltä lisäksi 6) Luettelo tärkeimmistä tähänastisista palveluliikennettä koskevista sopimuksista. 7) Selvitys johdon ja henkilöstön/kuljettajien koulutuksesta sekä ammatillisesta pätevyydestä. Lisäksi NOPA-liikenteen (kohde E) sekä Ateriakuljetus (kohde B) kalustosta tulee toimittaa terveystarkastajan lausunto ennen sopimuksen allekirjoittamista. 1.6 KILPAILUKOHTEET Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain siten kuin tarjouspyynnössä ja tarjouspyyntöön liittyvässä kohdeerittelyssä on määritelty. Tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta tai tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta sitovaan ratkaisuun. 1.7 AIKATAULUJA JA REITTEJÄ KOSKEVAT MUUTOSEHDOTUKSET Liikennöitsijä voi halutessaan esittää palvelutasoa parantavia tai liikenteenhoidon kustannuksia vähentäviä pienehköjä muutosehdotuksia tarjouspyynnössä esitettyihin aikatauluihin ja reitteihin. 1.8 KALUSTON JA PALVELUN LAATUVAATIMUKSET 1) A Koulukuljetukset (kohteet 1-4)

3 ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 3 ( 7 ) Auto tulee olla varustettu alkolukolla sekä autossa tulee olla kaikilla istumapaikoilla turvavyöt. Kuljetusautossa tulee olla autokohtainen gsm-puhelin Lisäksi kohteessa 3-4 tulee olla seuraava lisälaitteet: - standardin mukainen älykortin lukijalaite, joka kykenee lukemaan liikenteessä käytettäviä kortteja - kuitin antava rahastuslaite 2) B Ateriakuljetukset (kohde 5) Ruokapalvelukuljetuksissa kaluston tulee hyväksyttää terveystarkastajalla ennen sopimusten allekirjoittamista 3) D Palvelutalon päiväkeskuskuljetukset (kohde 7) Oriveden palvelukeskusliikenteessä kalustossa on oltava tavanomaisen taksikaluston lisäksi ainakin muutamana päivänä viikossa myös invataksivarustuksen omaavaa kalustoa. Kohteiden tiedoissa on tarkemmat tiedot vaaditusta kalustosta 4) E NOPA-Palveluliikenne (kohde 8-10) Liikenteessä käytettävien autojen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: - matalalattiabussi, joka on varustettu luiskalla ja jossa on istumapaikkoja tilat pyörätuolille ja niiden kiinnityspaikat - turvavyöt kaikissa eteenpäin ja taaksepäin suunnatuissa istuimissa - standardin mukainen älykortin lukijalaite, joka kykenee lukemaan liikenteessä käytettäviä kortteja - apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus - gsm-puhelin - tukitangot ja kahvat sijoitettuna niin, että asiakas saa autoon noustessaan ja siitä poistuessaan niistä tuen - palvelulinjakyltti, Eteen näkyvästi valolla varustettu kilpi : NOPA-BUSSI, auton sivuille näkyvästi: Noudan - Palvelen, Auton taakse näkyvästi: Noudan - Palvelen. Autossa tulee näkyä NOPA- bussin puhelinnumero - kuitin antava rahastuslaite - kaluston tulee hyväksyttää terveystarkastajalla ennen sopimusten allekirjoittamista Tarjouksessa tulee sen liitteenä olevaa kalustoluetteloa (LIITE 6) käyttäen esittää tiedot käytettävistä autoista. Palvelun tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää. Kuljettajan on tarvittaessa avustettava asiakas autoon ja autosta. Kuljettajalta edellytetään taitoa lasten ja nuorten ohjaamisen sekä vanhusten ja huonokuntoisten asiakkaiden palvelemiseen sekä heidän käyttämiensä apuvälineiden tuntemusta. Asiakkaista tulee tarvittaessa neuvoa matkustamiseen ja asiointiin liittyvissä asioissa.. 5) Kaikessa liikenteessä Liikennettä harjoittavissa autoissa ei voi olla kuljettajana henkilöä, joka on sairas- tai työkyvyttömyyseläkkeellä syystä, jonka voidaan katsoa haittaavan ammattimaista autonkuljettamista. Lisäksi palvelun laatuun ja sen valvontaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoista (JYSE2009 PALVELUT) 1.9 TARJOAJAN SULKEMINEN POIS TARJOUSKILPAILUSTA Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta kokonaan tai tietyn kohteen osalta, jos

4 ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 4 ( 7 ) 1) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet; 2) tarjoaja ei täytä henkilö- tai tavaraliikennelain säädännössä asetettuja vaatimuksia; 3) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen; 4) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja; tai 5) tarjoaja on antanut tarjouspyynnön tai kilpailulainsäädännön vastaisen tarjouksen. Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän yllämainitut edellytykset arvioidaan erikseen ja voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen TARJOUSHINTA Tarjouksessa tulee ilmoittaa kunkin kohteen osalta se hinta, jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan koko sopimuskauden liikennöinnin. Tämä tarjoushinta vastaa Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoista (JYSE2009 PALVELUT)tarkoitettua ostajan maksettavaksi tulevaa liikennöintikorvausta. Liikennöintikorvaus on sopimuksissa sidottu seuraavasti: - Takseilla koulukuljetusten ensimmäinen vuosi ajetaan annetun tarjouksen mukaisesti. Seuraavien vuosien ja mahdollisten optiovuosien hinnantarkistus sidotaan tilastokeskuksen taksi- ja sairaankuljetusliikenteen vuosikustannusindeksiin. Hinnantarkistus tehdään alkavalle kouluvuodelle kesäkuun tilastojulkistusten tietojen mukaisesti. - Joukkoliikenne- tai linjaliikenneluvilla ajavilla autoilijoilla Matkahuollon lipputaksan muutoksiin. Sopimushintaa tarkastellaan ja muutetaan Matkahuollon asiakastaksan muutosten mukaisesti. - Liikennöitsijään, jolla ei ole luvanvaraista reittiliikennettä linja-autokalustolle, mutta joka kuitenkin operoi linja-autokalustolla ostosopimusliikennettä, sovelletaan hinnantarkistuksissa linja-autoliikenteeseen vahvistettuja henkilötaksojen muutosprosentteja. - Tarjoushintojen tulee sisältää arvonlisävero (henkilökuljetukset 9 %). Arvonlisäveron osuus tulee erotella. Tarjoushintaa määriteltäessä tulee huomioida, että kaikessa liikenteessä peruskoulun kuljetusoikeuden saaneita oppilaita lukuun ottamatta muilta asiakkailta peritään maksu, joka vastaa kunnan määrittelemää hintatasoa tai jos hintatasoa ei ole määritelty niin yleisesti seudun linja-autoliikenteessä kulloinkin voimassa olevaa kertamaksua ja liikenneministeriön linja-autojen henkilöliikenteeseen kulloinkin vahvistamaa taksaa. NOPA palveluliikenteen osalta liikennöitsijällä tulee olla valmius vastaanottaa niitä lipputuotteita tai antaa vastaava alennus kertamaksuun, joita matkahuolto alueella myy. Älykortin vastaanottovaatimukset eritellään erikseen kalustovaatimuksissa. Nämä maksut jäävät liikennöitsijälle. Tarjous annetaan seuraavissa muodoissa: A) Koulukuljetukset (kohteet 1-2) Kohteiden hinnoittelu Hinta ( / km) 60 % + kalusto 40%. Peruskoulun oppilaiden määrä ei vaikuta hinnanmuodostukseen eivätkä oppilaat käytä maksullista lippua liikenteessä. Peruskoulun oppilaiden mukanaan kuljettamat urheiluvälineet kuljetetaan ilman eri korvausta. Muutokset hintaan sopimuskauden aikana määritellään kuten edellä on mainittu. Koulukuljetuksissa kilometrit lasketaan kunkin kohteen tarkemmassa erittelyssä olevien perusteiden mukaisesti. Koulukuljetukset (kohteet 3-4) Kohteiden hinnoittelu Hinta ( / H) 100%

5 ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 5 ( 7 ) B) Ateriakuljetukset (kohteet 5) Kohteen hinnoittelu Hinta ( /h)100% C) Tavaroiden kuljetus (kohteet 6) Kohteen hinnoittelu Hinta ( /h)100% D) Palvelutalon päiväkeskuskuljetukset (kohteet 7) Kohteen hinnoittelu Hinta ( /km) 100% Päiväkeskuskuljetuksissa noutoreitin alkupisteenä on ensimmäisen asiakkaan lähtöpaikka ja päätepisteenä palvelukeskus ja paluukuljetusten osalta alkupisteenä on päiväkeskus ja päätepisteenä viimeisen asiakkaan jättöpiste. E) NOPA -palveluliikenne (kohteet 9-10) Kohteiden hinnoittelu Hinta ( / h) 75% + laatutekijät 25% Reitin alku- ja päätepisteenä on aikataulunmukainen alku- ja päätöspiste. Asiakkaiden maksutulot vähennetään liikennöitsijälle maksettavasta korvauksesta. Liikennöitsijä on velvollinen pitämään kirjanpitoa annettujen ohjeiden mukaisesti eri asiakasryhmien matkustajista ja saaduista maksutuloista. Ajotuntien määrä päivätasolla lasketaan vain aikataulun mukaisen liikenteen ajamisesta. Lakisääteisten taukojen osuus tulee vähentää laskutettavasta tuntimäärästä. F) Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut (kohde 11) Kohteiden hinnoittelu Hinta ( / km) 100% 1.11 TARJOUSTEN AVAUS Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneet tarjoukset numeroidaan ja niistä merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjousten saapumisaika ja tarjoushinta sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Tarjousten tekijät eivät osallistu tarjousten avaukseen TARJOUSKILPAILUN RATKAISUPERIAATTEET Valinta suoritetaan niiden tarjoustentekijöiden kesken, joiden tarjous täyttää kaikki edellä asetetut ehdot toimintavarmuudesta, kelpoisuudesta ja muista seikoista sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on edellytetty. Hyväksytyksi tulee se tarjous, joka ostajalle on edullisin. Edullisuuden ratkaisee kilometrihinnan tai tuntihinnan lisäksi kohteeseen tarjoajan kaluston koko tai asemapaikka huomioiden arvioitu kertyvä ajomatka. Koulukuljetuksissa ja NOPA palveluliikenteen kuljetuksissa (kohteet 1-5), hyväksytyksi tulee kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit: A Koulukuljetuksissa (kohteen 1-2) Kokonaistaloudellisuus määritellään hinnan ja laadun perusteella. Hinta vaikuttaa 60 % ja kalusto 40 %. A. Tarjoushinta (maksimi 60 pistettä)

6 ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 6 ( 7 ) Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan tarjoushinnan X euroa/km. Tarjoushintaa X euroa käytetään vertailuhintana. Tarjousten arvioinnissa vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 60 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavasti. Tarjouksen hintapistemäärä = edullisimman tarjouksen vertailuhinta jaettuna asianomaisen tarjouksen vertailuhinnalla ja kerrottuna 60 pisteellä. Max 60 p. B. Kalusto( maksimi 40 pistettä ) Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan auton rekisteriotteeseen merkityn asiakaspaikkamäärän X henkilöä. Kaluston koko X henkilöä käytetään vertailukokona. Tarjousten arvioinnissa vertailukooltaan suurin auto saa 40 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavasti. Tarjouksen kokopistemäärä = Tarjotun auton koko jaettuna tarjouskilpailussa suurimman auton koolla ja kerrottuna 40 pisteellä. Max 40 p. E) NOPA palveluliikenne Kokonaistaloudellisuus määritellään hinnan ja laadun perusteella. Hinta vaikuttaa 75 %. Laatu 25 %, johon vaikuttaa kaluston rakenne ja palvelun laatu. A. Tarjoushinta (maksimi 75 pistettä) Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan kolme (3) erillistä tarjoushintaa, NOPA I, NOPA II sekä NOPA III. Näiden hintojen keskiarvolla lasketaan ( hinta 1+hinta2+hinta3 / kolmella (3))tarjoushinta, jonka mukaan tarjoajan vertailupisteet lasketaan. (Tarjoushintojen keskiarvo X euroa/tunti.) Tarjoushintojen keskiarvoa X euroa käytetään vertailuhintana. Tarjousten arvioinnissa vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 75 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavasti. Tarjouksen hintapistemäärä = edullisimman tarjouksen vertailuhinta jaettuna asianomaisen tarjouksen vertailuhinnalla ja kerrottuna 75 pisteellä. B. Laatutekijät ( maksimi 25 pistettä ) Kalusto enintään 10 pistettä. Huomioidaan kaluston rakenne: - Auton ikä max. 8 pistettä o 0-2 vuotta 8 p. o 3-4 vuotta 6 p. o 5 vuotta tai yli 4 p. Auton ikä lasketaan rekisteröintipäivästä Palvelun laatu enintään 17 pistettä: - Kuljettajan ammattitaito. Kokemus palveluliikenteen kuljettajana toimimisesta. max. 8 pistettä o Yli 5 vuotta 8 pistettä o 4-3 vuotta 4 pistettä o Alle 2 vuotta 2 pistettä Kuljettajan ammattitaito osoitetaan työtodistuksilla. - Varajärjestelmän sujuvuus, nopeus ja luotettavuus max. 9 pistettä: o Toiminta-aikavalmius alle 30 min 9 pistettä o Toiminta-aika valmius min 6pistettä o Toiminta-aikavalmius yli 1 tunti 3 pistettä Toiminta-aikavalmius lasketaan siitä kun vara-auton tarve alkaa, siihen kun vara-auto lähtee liikkeelle. Ostaja voi hylätä kaikki yksittäistä kohdetta koskevat tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitellyllä tavalla.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 7 ( 7 ) 1.13 TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMISESTA TIEDOTTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Sopimus tulee ostajaa sitovaksi siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva esitys on käsitelty ja tehty päätös on saanut lainvoiman tai kun asianomaiset viranomaiset ovat päättäneet panna päätöksen täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Liikennöitsijälle annettavaan tarjouksen hyväksymistä koskevaan ilmoitukseen liitetään tässä mainitut sopimuksen sitovuutta koskevat ehdot. Ostajan ja tarjouskilpailun voittaneiden liikennöitsijöiden kesken allekirjoitetaan ostoliikennesopimus. Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. Ilmoitus sisältää yhteenvedon tehdyistä tarjouksista kohteittain KILPAILUKOHTEIDEN MUUTOKSET JA KOHTEESTA LUOPUMINEN Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna. Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan samalla tavalla kuin alkuperäisestä tarjouksesta sekä erikseen kirjeellä kaikille tiedossa oleville tarjousasiakirjat saaneille. Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitellyllä tavalla, ostaja voi luopua kilpailukohteesta kesken tarjouskilpailun ASIAKIRJOJEN TÄYDENTÄMINEN JA TARKASTUKSET Ostaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja. Ostajalla on oikeus tarkastaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja huoltopalvelut. Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia LIIKENNÖINTISOPIMUS Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen ja tarjouskilpailun voittaneen / tarjouskilpailussa hyväksytyn tarjouksen tehneen liikennöitsijän kanssa solmitaan OSTOLIIKENNESOPIMUS.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset. Liite 2 TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot