Oppilaskuljetukset lukuvuosille ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016"

Transkriptio

1 1 UUDENKAUPUNGIN Tarjouspyyntö 1(6) KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus Oppilaskuljetukset lukuvuosille ja Pyydämme Teitä tarjoamaan koulujen oppilaskuljetuksia ja hammashuollon kuljetuksia taksi- tai joukkoliikenneluvan nojalla koulupäivinä lukuvuosina ja Hankintamuoto Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty HILMA-kanavaan osoitteessa Sopimuskausi Lukuvuodet ja Uudenkaupungin kaupunki varaa mahdollisuuden siihen, että tarjouskilpailussa valittujen liikennöitsijöiden kanssa voidaan neuvotella jatkosopimuksen tekemisestä lukuvuodelle ilman uutta tarjouskilpailua. Lukuvuonna työ- ja loma-ajat ovat seuraavat: syyslukukausi (93 työpäivää) kevätlukukausi (95 työpäivää) syysloma joululoma talviloma (vko 8) Lukuvuoden työ- ja loma-ajoista päätetään myöhemmin. Hankinnan kohde Ohjeelliset kuljetusreitit ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevasta luettelosta. Reitit, kuljetettavien oppilaiden lukumäärät ja kuljetusaikataulut täsmentyvät lukuvuoden alussa koulujen työjärjestyksien valmistuttua. Koulukuljetusreitin määrää lopullisesti rehtori työjärjestyksen valmistuttua. Yleisopetuksen oppilaat kävelevät reitin varrelle, ketään ei haeta kotoa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL 20 Välskärintie 2 C (02) UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 2 Uudenkaupungin kaupunki pidättää itsellään oikeuden tehdä mahdollisia reittimuutoksia ja yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään oppilastilanteen ja lukujärjestysten niin edellyttäessä. Lopullisiin reitteihin vaikuttavat myös linja-autokuljetukset. Hammashoitola sopii omien kuljetustensa lopullisista reiteistä. Tarjouskilpailussa valittu liikennöitsijä voi lopullisia reittejä suunniteltaessa esittää palvelutasoa parantavia tai kuljetuskustannuksia vähentäviä muutosehdotuksia reitteihin. Koulujen kuljetuksia yhdistetään mahdollisuuksien mukaan. Olosuhteiden muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia kuljetuksissa tai johtaa kuljetusreitin päättymiseen sopimuskauden aikana. Liikennelupa Tarjoajalla tulee olla sopimuskauden alkaessa henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava, voimassa oleva joukkoliikennelupa tai taksilupa. Liikenneluvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä tarjoajaa ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Tarjoajan on kuitenkin sitouduttava tekemään uusi hakemus niin hyvissä ajoin, että liikennelupa voi jatkua keskeytyksettä koko sopimusajan. Tarjoaja vastaa vahingoista, joita tilaajalle mahdollisesti aiheutuu, jos sopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei tarjoaja hae liikennelupaa tai lupaa ei uudisteta palvelun tarjoajasta johtuvasta syystä. Hinnat Tarjoushinta ilmoitetaan tarjouslomakkeella euroa/reitin kilometri. Tarjoushinta annetaan arvonlisäverottomana hintana. Reitti muodostuu kohteen oppilaiden koulumatkojen lyhimmästä yhdistellystä matkareitistä. Reitti alkaa aamukuljetuksissa ensimmäisen oppilaan tullessa kyytiin ja päättyy koululle. Iltapäivän reitit alkavat koululta ja päättyvät viimeisen oppilaan jäädessä pois kyydistä. Siirtoajojen kustannukset sisältyvät kilometrihintaan. Tarjouksessa tulee mainita mitä kouluja ja hammashuollon reittejä se koskee. Tarjous tehdään tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle.

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 3 Hintojen kiinteys Tarjouksen hinnat ovat sitovina voimassa lukuvuoden Sen jälkeen hintoja korotetaan lukuvuosittain Tilastokeskuksen julkaiseman taksiliikenteen kustannuskehitysindeksin mukaisesti. Sanktiot Osatarjous Laskutus Kalusto Mikäli kuljetus on myöhässä yli 10 minuuttia sovitusta ajasta tai sopimuksen mukainen ajo jää kokonaan ajamatta, on oppilaan vanhemmilla oikeus tilata kuljetus palveluntuottajan laskuun. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa hoitamatta jäänyttä/viivästynyttä ajoa tai siitä syntynyttä kulua kaupungilta. Edellä mainitun korvauksen voi suoraan vähentää palveluntuottajan laskuttamasta liikennöintikorvauksesta. Yhden kohteen sisäisiin osakuljetuksiin voi antaa erillisen tarjouksen. Tilaajalla on kuitenkin oikeus jättää huomioon ottamatta kohteen sisäinen osatarjous, mikäli kohteen kokonaistarjous tulee kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Jokaista koulua ja hammashoitolaa laskutetaan erikseen reittikohtaisen hinnan (alv %) mukaisesti kultakin kuukaudelta jälkikäteen koulukohtaisesti/reiteittäin. Edellisen kuukauden laskutus tulee tapahtua seuraavan kalenterikuukauden aikana. Maksuaika on vähintään 14 pv. Tarjoajalla tulee olla käytössä tarjoamaansa kuljetukseen soveltuva teknisesti kunnossa oleva, siisti ja asiallinen kalusto, joka täyttää kulloinkin voimassa olevien säädösten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, minkälaisella kalustolla kuljetukset aiotaan hoitaa. Kuljetuksissa käytettävän kaluston tulee olla alkolukolla ja koulukuljetus-kyltillä varustettu. Edellytämme tarjoajan ajokaluston riittävän hänen tarjoamansa kohteen ajoihin tai mainintaa maksimiajojen/kuormituksen määrästä. Alihankinta Jos tarjoaja tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä, kalustovaatimus koskee myös alihankkijaa. Alihankkijalla tulee olla voimassa oleva joukkoliikennelupa tai taksilupa. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan. Yhteistarjous Tarjoajat voivat tehdä yhteistarjouksen yhteisestä suorituksesta, edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa kilpailunrajoituksista annetun lain (318/2004) 2. luvun kanssa. Yhteenliittymässä ei saa olla

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 4 enempää liikennöitsijöitä kuin työsuoritus edellyttää. Jokaisen yhteistarjoukseen osallisen tulee osallistua liikenteen toteuttamiseen merkittävällä osuudella. Kaikkien yhteenliittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikennöinnistä. Yhteenliittymän on nimettävä liittymälle yhteyshenkilö. Tarjoukseen tulee liittää seuraavat selvitykset: Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta Jos tarjoajana on yhteenliittymä, tarjouksesta tulee ilmetä vastaavat tiedot jokaisesta yhteenliittymään osallistuvasta liikennöitsijästä. kopio voimassa olevasta joukkoliikenne-/taksiluvasta verovelkatodistus todistus maksetuista sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista todistus voimassa olevasta riittävästä vastuuvakuutuksesta selvitys mahdollisen alihankkijan käyttämisestä perustelut mahdollisesti käytetylle yhteenliittymälle. Todistukset eivät saa olla toimitushetkellä kolmea (3) kuukautta vanhempia. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos 1. tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet. 2. tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. 3. tarjoajana on tarjousyhteenliittymä, joka ei täytä laissa asetettuja vaatimuksia 4. tarjoajan todetaan syyllistyneen liikenteen harjoittamisessa tai muutoin vakavaan menettelyrikkomukseen tai rikokseen 5. tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja 6. tarjous ei ole tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen. Lopullinen valinta tehdään tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten kesken. Hyväksytyksi tulee tarjous, joka on tilaajalle edullisin. Tarjousten vertailu tehdään tarjoajan tarjouksessaan antamien tietojen perusteella.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 5 Liitteenä olevat ostoliikenteen ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Valittujen palveluntuottajien osalta sovelletaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Ostaja voi tulkinnanvaraisissa tilanteissa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja. Muutoin puutteelliset tai tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan pois kilpailusta. Asiakirjojen julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat julkisia. Lisätiedot Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää ainoastaan sähköpostilla osoitteella klo mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee olla Lisätietopyyntö: Koulukuljetukset. Esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin ovat nähtävissä Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla (uusikaupunki.fi/tarjouspyynnöt). Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat sitovia. Tarjouksessa tulee olla maininta siitä, että tarjoaja on käynyt määräajan jälkeen lukemassa nämä vastaukset ja tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset tarkennukset Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilta ja että ne on huomioitu tarjousta laadittaessa.

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 6 Tarjouksen voimassaolo, jättöpäivä ja toimitusosoite Tarjousten tulee olla voimassa asti. Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa sivistyspalvelukeskukseen klo mennessä. Osoitteemme on: Uudenkaupungin kaupunki Sivistyspalvelukeskus Välskärintie 2 C UUSIKAUPUNKI Kuoreen tunnus "Oppilaskuljetukset". Talous- ja henkilöstöpäällikkö Sinikka Kallio Liitteet Tarjouslomake + hintaliite Reitit Sopimusluonnos Ostoliikenteen ehdot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA

UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 11.11.2009 UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA 1. HANKINNAN KOHDE Valkeakosken

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot