Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta."

Transkriptio

1 1 Sivistyspalvelut Hallinto- ja talous TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liikenneluvan voimassaolo Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään tarjouksessa tarkoitetun tilausliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa (taksilupa tai joukkoliikennelupa). Tilausliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin siitä, että liikennöinti hoidetaan sopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden. Yhteenliittymä Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta. Yhteenliittymän kaikista jäsenistä on ilmoitettava samat tiedot kuin tarjouskilpailuasiakirjoissa edellytetään ilmoitettavan yksittäisistä tarjoajista. Mitä jatkossa tarjouskilpailuasiakirjoissa sanotaan yksittäisestä tarjouksen tekijästä, koskee myös yhteenliittymän jäseniä. Alihankkijan käyttäminen Liikennöitsijä voi käyttää reitin liikennöinnissä alihankkijaa sen mukaisesti kuin tilausliikennesopimuksessa/ tarjouskilpailuasiakirjassa TILAUSLIIKENTEEN EHDOT on ilmoitettu. Mitä jatkossa tarjouskilpailuasiakirjoissa sanotaan yksittäisestä tarjouksen tekijästä, koskee myös alihankkijana toimivaa. SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och ekonomienheten Puh./Tfn Kirkkotallintie 1 B, PL 20 Kyrkstallsvägen 1 B, PB 20 Fax Kirkkonummi Kyrkslätt url:

2 2 Tiedot liikennöitsijästä Reitit Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä, jos kysymys on oikeushenkilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi. Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta lisäksi seuraavat tiedot: 1) Kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta; 2) Verottajan todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus; 3) Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Kohdissa 2 ja 3 tarkoitetutut todistukset voivat olla enintään kaksi kuukautta vanhoja tarjouksen päiväyksestä lukien. Jos tarjoajana on yhteenliittymä, tarjouksesta tulee ilmetä vastaavat tiedot jokaisesta yhteenliittymään osallistuvasta liikennöitsijästä. Tarjous tulee tehdä tarjouskilpailuasiakirjassa TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET, KUORMITUKSET JA OSOITTEET määritellyin reitein. Kukin reitti on tarjottava erikseen. Tarjousta ei hyväksytä niiltä osin kuin reittejä on yhdistelty. Reitille tehtyä tarjousta ei saa sitoa toiseen tarjouskilpailuasiakirjoissa tarkoitettuun reittiin, tai sitä koskevan tarjouksen hyväksymiseen. Tarjouksen tulee kohdistua tarjouskilpailuasiakirjoissa tarkoitetun reitin liikennöimiseen tarjouskilpailuasiakirjoissa tarkoitetun sopimuskauden (tarkoittaen myös koulukuljetusten hoitamisen kaikkina koulujen työpäivinä) ajan tapahtuvaan reitin liikennöintiin tarjouskilpailuasiakirjassa vaaditulla tavalla. Kalusto Tämän tarjouspyynnön ja sen perusteella tehtävän liikennöintiä koskevan sopimuksen piirissä tapahtuvaan liikennöintiin käytettävän kaluston tulee olla kaikilta osin vuosimallia 1997 tai tätä uudempaa. Muut kalustoa koskevat yleiset laatuvaatimukset on esitetty tarjouskilpailuasiakirjassa TILAUSLIIKENTEEN EHDOT. Kalustoa koskevat erityiset laatuvaatimukset on esitetty reittikohtaisesti tarjouskilpailuasiakirjassa TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET, KUORMITUKSET JA OSOITTEET Hinnan ilmoittaminen tarjouksissa Tarjouksen tekijän tulee tarjouksessaan ilmoittaa kunkin tarjoamansa reitin osalta se päivähinta, jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan reitin päivittäisen liikennöinnin koko sopimuskauden ajan. Päivähinta muodostuu oppilaan kuljettamisesta kotiosoitteesta kouluun ennen koulun alkamista ja koulusta kotisoitteeseen koulun päätyttyä.

3 3 Hinta tulee ilmoittaa kaikissa kohteista aina euroina. Hinnat ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Hinnat tulee ilmoittaa kiinteinä päivähintoina koko tarjouskilpailuasiakirjoissa tarkoitetulle sopimuskaudelle. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Tarjouksen tekijä voi kuitenkin esittää tarjouksessaan hinnoitteluperusteet liittyen lisäkilometreihin, liikennejärjestelyiden muutoksiin tai tarjouskilpailuasiakirjassa TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET, KUORMITUKSET JA OSOITTEET poikkeavien kuljetettavien henkilömäärien kuljettamiseen. Tarjoushinnat esitetään tarjouksissa kaikilta osin arvonlisäverottomina hintoina (Alv 0 %). Mikäli tarjouskilpailuasiakirjan TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET, KUORMITUKSET JA OSOITTEET mukaisella reitillä on merkitty oppilaan lisäksi kuljetettavaksi oppilaan avustaja, ja tällä on vaikutusta päivähintaan, tulee tarjouksessa ilmoitettavan päivähinnan sisältää myös avustajan kuljettaminen. Tarjouksessa tulee ilmoittaa sopimuskauden aikana mahdollisesti tapahtuvien reitin liikennöintijärjestelyjen muutoksia varten lisäkilometrien hinnat ja koulujen normaalista työpäivistä poikkeavien koulupäivien (koulupäivät lauantaisin) lauantaisin ajettavan ajokilometrien arvonlisäverottomat hinnat. Tarjousten avaus Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneista tarjouksista merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjouksen saapumisaika ja tarjoushinta sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta Tarjouksen tekijä suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoaja, taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu hankintalain 53 :ssä mainituista teoista Tarjouksen tekijä voidaan sulkea hankintalain 53 :n perusteella pois tarjouskilpailusta, mikä tarjouksen tekijä on - konkurssissa, - päätetty asettaa selvitystilaan, - tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta,

4 4 - ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, - laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen (esim. eläkevakuutusmaksujen) suorittamisen toimittaja on osoittautunut epäluotettavaksi antamalla vääriä tietoja hankintayksikölle tarjouksentekijän luotettavuuden arvioimiseksi, - osoittautunut epäluotettavaksi antamalla vääriä tietoja hankintayksikölle tarjouksentekijän luotettavuuden arvioimiseksi. Tarjouksen tekijä voidaan sulkea lisäksi pois tarjouskilpailusta, mikä tarjouksen tekijä (n) - ei täytä jäljempänä kohdassa Tarjouksen tekijän oikeudellinen muoto ja rekisteröityminen sanottuja oikeudellista muotoa ja rekisteröitymistä koskevia ehtoja, - ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia - tekninen suorituskyky arvioidaan niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet; Tarjousyhteenliittymään osallistuvien liikennöitsijöiden edellä mainitut edellytykset tutkitaan erikseen, ja ne voivat vaikuttaa tarjouksen hyväksyttävyyteen. Tarjouksen tekijän oikeudellinen muoto ja rekisteröityminen Tilaajavastuulaki Tarjouksen tekijän oikeudellisen muodon tulee olla avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhteisömuoto. Tarjouksen tekijän tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin, ammatti- ja elinkeinorekisteriin ja kaupparekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Palvelun tuottajaksi valitun tulee esittää tilaajavastuulain (1233/ 2006) mukainen hyväksyttävä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, kaupparekisteriote sekä muut mahdollisesti pyydettävät tilaajavastuulaissa tarkoitetut todistukset/ selvitykset viimeistään ennen palveluntuotantoa koskevan sopimuksen allekirjoittamista Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot. Tarjousten vertailussa ratkaisu tehdään reittikohtaisesti, ja valinta tehdään erikseen kullekin reitille kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen eduksi.

5 5 Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteena käytetään hinta- ja laatutekijää. Hintatekijän painoarvo tarjousten vertailussa on 80 %, laatutekijän 20 %. Tarjousten vertailussa hinta- ja laatutakuutekijän perusteella voi saada reittikohtaisesti enintään yhteensä 100 pistettä alla selostetuin periaattein. Hintatekijä (max 80 pistettä/ reitti) Vertailuhintana käytetään kohdassa Hinnan ilmoittaminen tarjouksissa tarkoitettua päivähintaa. Tarjousten vertailussa hintatekijän perusteella reitille edullisimman tarjouksen tehnyt saa 80 pistettä. Muiden pisteet lasketaan kaavalla 80 * edullisimman tarjouksen tehneen päivähinta tarjottu päivähinta Mikäli tarjouksen tekijä ilmoittaa reitin liikennöimiseen eri viikonpäiville eri hintoja, käytetään tarjousten hintoja vertailtaessa yhden viikon arkipäivien (ma-pe) ja päiville ilmoitettujen hintojen perusteella muodostuvaa yhden päivän keskipäivähintaa. Laatutakuu (max 20 pistettä/ reitti) Laatutakuutekijä muodostuu reitillä käytettävän kaluston varustelusta Kaluston varustelu/ 20 pistettä Arviointiperuste: Mikäli sopimuksen aikainen (liikennöinti koko lukuvuoden ajan) reitin liikennöinti tapahtuu alkolukolla varustetulla ajoneuvolla (koskien myös tarjouskilpailuasiakirjassa TILAUSLIIKENTEEN EHDOT kohdassa Alihankkijan käyttäminen tarkoitettua vakinaisen alihankkijan käyttämää kalustoa), annetaan tarjousten vertailussa 20 pistettä, muutoin 0 pistettä. Alkolukolla tarkoitetaan tässä laitetta, joka estää auton käynnistymisen, jos kuljettajan siihen puhaltamassa hengitysilmassa on vähintään 0,1 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Tarjouksen tekijää pyydetään ilmoittamaan hintaa ja laatutekijää koskevat tiedot tarjouskilpailuasiakirjalle TARJOUS/ LOMAKE TARJOUKSEN TEKEMISTÄ VARTEN ja liittämään asiakirja pyydetyin tiedoin täytettynä tarjoukseen. Sopimuksen syntyminen ja tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen Hankintapäätös toimitetaan kirjallisesti tarjouksen tehneille. Ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kesken syntyy sitova sopimus

6 6 hankinnan kohteesta sopimuksen allekirjoituksella. Kunnan viranomaisen tulee liikennöitsijälle annettavaan tarjouksen hyväksymistä koskevaan kirjalliseen ilmoitukseensa liittää tässä mainitut sopimuksen sitovuutta koskevat ehdot. Muut ehdot Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet siten, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, ostaja voi luopua kilpailukohteesta kesken tarjouskilpailun. Ostaja voi hylätä osan tarjouksista tai kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015 TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Koulukuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1.6.2015 TARJOUSKILPAILUEHDOT Tarjousasiakirja nro 2 TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1. LIIKENNELUVAN VOIMASSAOLO JA AUTOMÄÄRÄ...2 2. TIEDOT LIIKENNÖITSIJÄSTÄ...2 3. YHTEENLIITTYMÄ...2 4. ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN...3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2012 Kirkkonummen kunnan sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne jäljempänä tässä tarjouspyynnössä tarkoitetusta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 1 UUDENKAUPUNGIN Tarjouspyyntö 1(6) KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus 18.3.2014 Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 Pyydämme Teitä tarjoamaan koulujen oppilaskuljetuksia ja hammashuollon

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2008 Diaarinumero: TRE:1307/08.01.01/2008 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Paimion kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 50 21531 Paimio 1 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ Loppi_01_2015 KORJAUSILMOITUS: SOTE-kuljetuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi Suomi Yhteyspiste(et):, Hankinta- ja kilpailutuspalvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017 PäJikaKe^v kiamt^ TARJOUSPYYNTÖ KOULULAIS- JA ASIOINTIKULJETUKSET REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot