Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus"

Transkriptio

1 1(5) YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIO Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus Aika: klo Paikka: Suomen urheiluilmailuopisto, Räyskälä, Loppi Tilaisuuden avaus ja koepumppaussuunnitelmat Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen avasi tilaisuuden sekä kertoi hankkeen taustoista ja Forssan seudun vedenhankinnan tilanteesta. Hydrogeologi Maija Jylhä-Ollila esitteli tutkimuspisteen HP80 koepumppaussuunnitelmia. Esitys piti sisällään yleistä asiaa myös pohjaveden muodostumisesta ja pohjavedenoton vaikutusten seurannasta. Esityksessä vastattiin myös seuraaviin ennen yleisötilaisuutta esitettyihin kysymyksiin: 1. Onko ympäristönäkökulmat huomioitu? Riittääkö pohjavesi alueella? o Koepumppauspaikka ja suunnitellut pumppausmäärät on tarkkaan harkittu ja selvitetty. Vettä ei pumpata enempää kuin valuma-alueelta voidaan olettaa muodostuvan. 2. Voidaanko luotettava tutkimustulos saavuttaa koejärjestelyillä, jossa pumpattavat vedet johdetaan Kaartjärveen? o Koepumpattavaa pohjavettä ei saa johtaa valuma-alueelle. Kaartjärvi on alueen alintaso eli se mihin alueen pohjavedet luontaisesti päätyvät. Näin ollen se on sopiva paikka koepumpattavien pohjavesien johtamiselle. o Koepumpattavasta vedestä ja järvistä tehtävillä isotooppitutkimuksilla voidaan todentaa tapahtuuko veden imeytymistä Kaartjärvestä koepumppauspaikkaan. Näin saadaan selville myös se, ettei pumpata enempää kuin alueelta luonnollisesti pohjavettä muodostuu. 3. Mihin aikaan vuodesta saadaan luotettavimpia koepumppaustuloksia? o Suomessa on toteutettu pohjaveden koepumppauksia kaikkina vuodenaikoina. Pohjavedenkorkeuden vaihtelussa pystytään erittelemään koepumppauksen aiheuttama muutos ja luonnollinen vaihtelu. 4. Tehdäänkö hankkeesta Natura-arviointi tai YVA (ympäristövaikutusten arviointi)? o Koepumppauksesta ei tehdä Natura-arviota. Sen sijaan koepumppauksen tulosten perusteella ratkaistaan onko tarve tehdä Natura-arvionti, mikäli pysyvän vedenottamon suunnittelua jatketaan.

2 2(5) o Natura-asiat ovat tärkeitä ja ne on huomioitu suunnitelmissa. Tärkeää on se miksi jokin alue on Naturassa. Räyskälä ja mm. Oulun-hanke eroavat siinä, että Räyskälässä ei ole mm. herkkää lähdekasvillisuutta. 5. Vaikuttaako pumppaus pohjaveden laatuun? o Koepumppaus vaikuttaa vedenlaatuun koepumppauspaikalla, mutta ei muualla. Koepumppauksesta ei jää pysyviä muutoksia pohjavedenlaatuun. 6. Jos vettä pumpataan nyt m 3 /vrk, voidaanko Räyskälään rakentaa vedenottamo, josta otetaan vettä m 3 /vrk? o Ei. Pysyvää vedenottolupaa voi hakea vain koepumpatulle määrälle. Keskusteluosuus Puheenjohtajana toimi Lopen kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja Peltomäki. Kysymyksiin vastasivat vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen ja hydrogeologi Maija Jylhä-Ollila. K: Miten asukas voi vaikuttaa prosessiin? Kysytäänkö lausuntoja yhdistyksiltä? V: Tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa (AVI) on käsittelyssä koepumppauksen tutkimuslupa sekä valmistelulupa. Kun lupa on myönnetty, siitä on asianosaisten (vaikutusalueen maanomistajat sekä kunta ja yhdistykset) mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Mikäli haetaan pysyvää vedenottolupaa, on asianosaisilla luvanhakuvaiheessa mahdollisuus antaa lausunto sekä myöhemmin valittaa lupapäätöksestä. K: Kuinka suuriin korvausvaateisiin vesihuoltoliikelaitos (FVHLL) varautuu? V: Vedenottoluvassa AVI määrää korvausasioista. Asianosaiset voivat esittää lausunnoissaan vaatimuksia korvauksista. Esim. mikäli kiinteistön kaivo kuivuu vedenoton seurauksena, FVHLL asentaa vesijohdon kustannuksellaan ao. kiinteistölle ja toimittaa maksutta vettä vastaavan määrän kuin ennen vedenottoa kiinteistöllä on käytetty. Vedenottoluvassa voidaan määrätä rahallisia korvauksia ympäristöhaitoista esim. kalastoon liittyen. Yleisimmin korvataan kaivoja. Sen sijaan pohjavettä ei kukaan omista ja näin ollen siitä ei voi saada korvauksia. Jos tutkimuksista tai koepumppauksesta tulee haittaa, FVHLL pyytää ilmoittamaan kaikista asioista myöhemmin ilmoitettavaan päivystysnumeroon.

3 3(5) K: Mitä tarkoittaa varavesi? V: Hanke on aikoinaan haettu EAKR-hankkeeksi, eikä nimeä voida vaihtaa. Oikeampi nimitys on lisävesi. Hygieniasyistä vettä tulee pumpata koko ajan. Pumpattava määrä selviää koepumppauksen ja rakennettavan putkilinjan perusteella. Alustavan arvion mukaan jatkuvasti pumpataan noin puolet vedenottotehosta. Asian ratkaisee vedenottolupa. K: Nyt ei saisi tehdä samoja virheitä kun on aikaisemmin tehty mm. ojitusasioissa. Kaikki järvet ja lammet ovat riippuvaisia toisistaan ja pohjavedestä. Miksi FVHLL tarvitsee vettä Räyskälästä asti? V: Riittävän suurta pohjavedenottamon paikkaa on etsitty 1990-luvulta saakka, ensin Forssan lähialueilta, sopivaa paikkaa löytämättä. Pintaveden puhdistus on sekä investointina että käyttökustannuksiltaan kallis. Tällä hetkellä FVHLL käyttää vettä noin m 3 /vrk. Tässä hankkeessa ovat mukana FVHLL sekä Tammelan ja Jokioisten kunnat. K: Paljonko pohjavedenpinnan arvioidaan alenevan koepumppauksen vuoksi ja kuinka laajalta alueelta? V: Koepumppauspisteessä pohjavedenpinta voi laskea 20 cm 2 m. Koepumppauksella on tarkoitus selvittää kuinka laajalta alueelta pohjavedenpinta alenee. K: Mikä on Lopen kunnan kanta koepumppaukseen? V: Lopen kunnalla ei ole virallista kantaa koepumppaukseen. Koepumppauskohdan naapurikiinteistön maanomistajana Lopen kunnalla ei ole muistutettavaa tutkimusluvasta. Ympäristöpäällikkö Juha Viinikan mukaan kunnan kannalta on hyvä, että tutkitaan tarkkaan onko pohjavettä saatavissa siten, että vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin eivät ole merkittäviä. Laki antaa puitteet sille miten vesihuolto on järjestettävä. K: Kaartjärven vedenpinta on laskenut 50 vuoden kuluessa eikä järven vedenpintaa saa laskea enää yhtään. V: Suomessa on useiden järvien laskuojiin rakennettu pohjapatoja nimenomaan virkistyskäytön parantamiseksi. Kaartjärven suojeluyhdistyksen mukaan Kaartjokeen on suunniteltu tuloksetta pohjapatoa jo 30 vuotta. Kimmo Paakkonen totesi, että FVHLL ei halua laskea Kaartjärven vedenkorkeutta ja pohjapato asia otetaan mukaan suunnitteluun, mikäli alueelle rakennetaan pysyvä vedenottamo. K: Miten mahdollinen Kaartjoen pohjapato vaikuttaa Kaartjoen alalaskulla? V: Tasaa tulvia ja virtaamaa. Asia tulee selvittää pohjapadon suunnittelun yhteydessä.

4 4(5) K: Kun koepumppauksia on tehty muualla, kuinka suunnitellut pumppausmäärät ovat toteutuneet pysyvillä vedenottamoilla? V: Ramboll on tutkinut pohjavedenottoa yli 30 vuotta. Lähinnä on ollut ongelmia yksittäisten kaivojen kuivumisessa ja niiden korvaamisasioissa. Joissain kohteissa pohjavedenlaatu on heikentynyt pitkäaikaisessa vedenotossa, vaikka koepumppauksissa on saatu hyviä tuloksia. Ympäristövaikutukset eivät ole yleensä voimakkaita, paitsi jos alueella on lähdekasvillisuutta (Räyskälässä ei ole). Pysyvän vedenoton vesiluvassa tulee tarkkailuvelvoite ympäristöseurannalle, jonka hyväksyy ELYkeskus. K: Jos kaivo kuivuu koepumppauksen vaikutuksesta, kauanko kestää vedentuonti kiinteistölle? V: Alueen kaivojen omistajille ilmoitetaan päivystysnumero, johon voi ilmoittaa ympärivuorokauden, muutoksista kaivossa. Vettä voidaan tuoda kiinteistölle mm. 1 m 3 ja 5 m 3 säiliössä. Kimmo Paakkonen totesi,e tä vettä tuodaan muutamissa tunneissa. Mikäli kaivo jää kuivaksi koepumppauksen jälkeen, siihen voidaan tuoda vettä säiliöautolla. K: Mitataanko yksityiskaivojen vedenkorkeus uudelleen ennen koepumppausta? V: Kyllä mitataan. K: Onko vaarana, että koepumppauksesta aiheutuisi laaja-alainen bakteerien tms. aiheuttama veden pilaantuminen? V: Tästä koepumppauksesta ei ole mahdollista aiheutua laajamittaista veden pilaantumista. K: Yleisesti tiedetään, että Pernunnummen alueella on laajalti maaperässä rautaa. Onko olemassa suolaantumisvaara ja kuinka maaperän rautapitoisuus otetaan huomioon? V: Pernunnummen alueella pohjavesi on monessa paikassa kerrostunut ja joissain kerroksissa on hapetonta, rautapitoista vettä. Jos pohjavesi virtaa, on se usein myös happipitoista, eikä rautaa tai mangaania tällöin esiinny pohjavedessä. Koepumppaus ei aiheuta laajaa veden laadun heikentymistä. Pysyvän vedenoton vaikutuksia seurataan tarkkailuohjelman mukaisesti. K: Kuinka syvältä tutkimuspisteestä HP 80 aiotaan pumpata? V: Noin 6 18 maanpinnasta.

5 5(5) K: Onko koepumppauksella merkitystä alueen luonnolle? V: Ei pysyvää merkitystä. Koepumppauksella nimenomaan selvitetään pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden muutokset. Jatkotoimenpiteet - Alueen maanomistajille ilmoitetaan päivystysnumero ja yhteystiedot ennen koepumppauksen aloittamista. - Kommentit ja mielipiteet huomioidaan koepumppauksen suunnittelussa ja toteutuksessa. - Räyskälässä järjestetään seuraava yleisötilaisuus koepumppaus tulosten valmistuttua. LIITTEET Osallistujalista Forssassa Henna Moisander Henna Moisander projektipäällikkö

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämisessä

Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämisessä Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 00102 EDUSKUNTA Puh. (09) 4321 / Faksi: (09) 432 2268 Sähköposti: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot