Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAVONLINNAN VESI Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 Yhteenveto 1 (6) E. Kallio, J. Arjas Sisällysluettelo 1 Yleistä Tutkimusalueet Suoritetut tutkimukset Tutkimustulokset Lähteelän pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Vedenoton tehostamismahdollisuudet Keplakon pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Vedenhankintamahdollisuudet Rohvostinrinteen pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Vedenhankintamahdollisuudet Seppäharjun pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Vedenhankintamahdollisuudet Kulennoisharjun pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Vedenhankintamahdollisuudet Kuikonniemen pohjavesialuee Pohjavesiolosuhteet Vedenhankintamahdollisuudet Povenkankaiden pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Vedenhankintamahdollisuudet Rantajärvenkenkaan pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Vedenhankintamahdollisuudet Hälvän pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Vedenhankintamahdollisuudet JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMET Liitteet Liite 1 Liite 2 Yleiskartta Yhteenvetotaulukko tutkimuskohteiden vedenottokapasiteeteista, lisävedenottoa rajoittavista tekijöistä ja ehdotetuista jatkotoimenpiteistä

3 Yhteenveto 2 (6) E. Kallio, J. Arjas

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 SAVONLINNAN VESI YHTEENVETO VARMA-VESI KOHTEIDEN POHJAVESITUTKIMUKSISTA 1 Yleistä 2 Tutkimusalueet 3 Suoritetut tutkimukset Savonlinnan veden toimeksiannosta on koonnut VARMA-VESI hankkeen puitteissa tehtyjen pohjavesitutkimusten tulokset ja laatinut niistä oheisen yhteenvedon. VARMA-VESI hanke on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama projekti, jossa ovat mukana Savonlinnan kaupunki, Enonkosken kunta sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Projektin tavoitteen on ollut selvittää Savonlinnan alueen vedenhankinnan tehostamismahdollisuuksia. Tutkimuskohteena on ollut yhdeksän pohjavesialuetta, joiden sijainti on esitetty liitteessä 1. Pohjavesitutkimusten lähtökohtana on ollut Itä-Savon alueen vedenhankinnan varmistamisen yleissuunnitelma (Kiuru & Rautiainen ). Ohessa on lueteltu aikajärjestyksessä hankkeen tutkimusraportit. Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Pohjavesitutkimukset Lähteelän pohjavesialueella FCG Finnish Consulting Group Oy. Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella FCG Finnish Consulting Group Oy. Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Seppäharjun pohjavesitutkimukset FCG Finnish Consulting Group Oy. Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Keplakon ja Rohvostinrinteen pohjavesitutkimukset Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Kaivonpaikkatutkimukset Rohvostinrinteen pohjavesialueella Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Koepumppaus Seppäharjun alueella Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Povenkankaiden pohjavesitutkimukset Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Koepumppaus Rohvostinrinteen alueella

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4 Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Kulennoisharjun pohjavesialue. Antoisuuspumppaus pisteessä 16/ FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Kulennoisharjun koepumppaus Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Savonlinna Putikko, Rantajärvenkankaan pohjavesitutkimus Ramboll Finland Oy. Savonlinnan vesi, VARMA-VESI. Kerimäki Hälvä. Pohjavesitutkimukset. xx Tutkimusmenetelminä kohteissa on käytetty maatutkaluotauksia ja luotaustulosten sedimentologista sekä rakenteellista tulkintaa, porakonekairauksia raskaalla kairauskalustolla, pohjaveden havaintoputkien asentamista, pohjavesinäytteiden ottoa ja analysointia, ominaisantoisuuspumppauksia, vedenjohtavuusmittauksia sekä pohjavesiesiintymien koepumppauksia. 4 Tutkimustulokset 4.1 Lähteelän pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Ohessa on käyty läpi pohjavesialueittain keskeiset tutkimustulokset ja alueiden vedenhankinnan tehostamismahdollisuudet Lähteelän pohjavesialue (kuva 1) on noin 3 km pituinen, luode-kaakko suuntainen harjumuodostuma, joka sijaitsee kaupungin koillispuolella, noin kolmen kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Pohjavesiesiintymän kokonaispinta-ala on noin 4,0 km 2, pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala noin 2,3 km 2 ja pohjavesiesiintymän arvioitu kokonaisantoisuus noin m 3 /d. Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee Savonlinnan kaupungin Lähteelän pohjavedenottamo. Lähteelän vedenottamo on otettu käyttöön Vedenottamon antoisuudeksi on tutkimuksissa todettu noin 750 m3/d. Vedenottamolta nykyisin otettava vesimäärä on noin 700 m 3 /d.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 Kuva 1. Lähteelän pohjavesialue Vedenoton tehostamismahdollisuudet Pohjavedenoton tehostamismahdollisuuksien lisäksi tutkimuksilla selvitettiin alueen soveltuvuutta tekopohjaveden muodostamiseen. Tutkimustulosten perusteella pohjaveden virtausyhteyttä luoteesta, pohjaveden päämuodostumisalueen suunnasta Lähteelän nykyiselle vedenottamolle rajoittavat pohjaveden virtausta patoavat moreeni- ja kalliokynnykset. Valuma-alueen katkaisevista kynnyksistä sekä esiintymää peittävistä paksuista, hienojakoisista tai heikosti lajittuneista maakerroksista johtuen imeytysalueiden sijoittaminen tälle alueelle ei ole perusteltua. Tutkimusten tulosten perusteella lajittuneet, hyvin vettä johtavat maakerrokset ulottuvat vedenottamoalueen länsipuolella aiemmin arvioitua laajemmalle alueelle ja tukevat osaltaan vuonna 1987 suoritetun tehostetun koepumppauksen perusteella tehtyjä johtopäätöksiä vedenoton vaikutusalueen rajauksesta. Vedenottamon länsipuolisella alueella todettiin tutkimuksissa hyvin vettä johtavia maakerroksia mutta lisävedenhankintamahdollisuuksia alueella rajoittavat pohjaveden heikko happitilanne ja korkea rautapitoisuus. Lähteelän pohjavesialueella ei todettu edellytyksiä tekopohjaveden muodostamiseen tai vedenoton merkittävään tehostamiseen.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Keplakon pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Kerimäen Keplakon kylässä sijaitseva Keplakon pohjavesialue on osa luode - kaakko suuntaista Punkaharju Kulennoinen Varparanta pitkittäisharjujaksoa. Keplakon pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 1,85 km 2, pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala noin 1,35 km 2 ja pohjavesiesiintymän arvioitu kokonaisantoisuus noin m 3 /d. Pohjavesialueen luoteisosassa sijaitsee Savonlinnan kaupungin Keplakon vedenottamo. Tutkimuskohteena oli pohjavesialueen keskiosassa sijaitseva Multamäen alue. Vuosina suoritettujen pohjavesitutkimusten perusteella on alueelta paikannettu vedenottokohde, josta koepumppauksen perusteella on saatavissa jatkuvasti käyttöön pohjavettä noin m 3 /d Vedenhankintamahdollisuudet Kuva 2. Kaatopaikka ja pohjaveden virtausta rajoittava kallio/moreenikynnys. Pohjavesialueen koillisreunalla, noin 250 m tutkitun vedenottokohteen koillispuolella sijaitsee Keplakon vanha kaatopaikka ja vanha autohajottamoalue. Tehtyjen tutkimusten tavoitteena oli selvittää pohjaveden virtausyhteydet kaatopaikka-alueen ja tutkitun vedenottopaikan välillä, sekä arvioida kaatopaikasta vedenotolle aiheutuvat riskit. Kaatopaikan vaikutusta mahdollisen vedenottopaikan veden laatuun on arvioitu moneen otteeseen. Tutkimustulosten perusteella pohjaveden virtausyhteyden kaatopaikka-alueen ja tutkitun vedenottopaikan välillä katkaisee välittömästi kaatopaikan etelä lounaispuolella sijaitseva kallio moreenikynnys (ks. kuva 2). Vedenottopaikan valuma-alueeseen rajautuva Keplakon vanha kaatopaikka ei tutkimustulosten perusteella ole esteenä tutkitun vedenottopaikan käyttöönotolle.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Rohvostinrinteen pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Keplakon pohjavesialueeseen länsi lounaispuolella rajautuvan Rohvostinrinteen pohjavesialueen muodostavat pitkä, kapea harjuselänne (Pitkäniemi Liippilampi - Hirsiniemi) ja siihen liittyvä deltamainen harjulaajentuma. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 1,85 km 2, pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala noin 0,94 km2 ja esiintymän arvioitu kokonaisantoisuus noin 600 m 3 /d. Pohjavesialueella on laajoja suppalampia (Haukilampi ja Liippilampi). Itäpuolella pohjavesialue rajautuu Ylä-Kieluu nimiseen vesistöön. Tutkimusalueen ylimmät maastokohdat kohoavat noin 20 m vesistöjen vedenpinnan yläpuolelle. Haukilammen länsipuolinen ranta-alue sekä Liippilampea ympäröivä osa pohjavesialueesta on rajattu luonnonsuojelualueiksi Vedenhankintamahdollisuudet Kuva 3. Rohvostinrinteen pohjavesialue Tutkimuksissa todettiin kaksi vedenottoon soveltuvaa kohdetta, joita erottaa toisistaan välissä sijaitseva kallio moreenikynnys. Tutkimusalueen koillisosassa, pääharjuselänteen reunalla sijaitsevassa tutkimuspisteessä 6/12 suoritettiin koepumppaus, jonka perusteella kohteeseen rakennettavasta kaivosta on mahdollista saada jatkuvasti käyttöön pohjavettä noin 250 m3/d. Vallitsevista olosuhteista (virtausyhteys pumppauspaikan ja pohjavesiesiintymään rajautuvien vesistöjen välillä) johtuen pumpattavan veden määrää on mahdollista lisätä ilman pohjavedenpinnan merkittävää alenemista. Vedenottomäärää lisättäessä on kuitenkin todennäköistä, että virtaus kääntyy järvestä kohti vedenottopaikkaa

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Seppäharjun pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet ja johtaa järviveden rantaimeytymiseen. Tutkimuksen aikaisessa vedenlaatuseurannassa todettiin pumpatun veden laadussa muutoksia, jotka ovat todennäköisesti seurausta järven rantavyöhykkeessä tavattavan vähähappisen veden leviämisestä pumppauspaikan suuntaan. Pitkään jatkuvan vedenoton aikana tämä saattaa johtaa myös pumpattavan veden rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoamiseen. Tutkimusalueen keskiosassa, tutkimuspisteissä 2/12 ja 3/12 todettiin sekä vedenjohtavuudeltaan, että pohjaveden laatuominaisuuksiltaan hyvin vedenottoon soveltuvia maakerroksia. Vedenjohtavuusmittausten ja vedenlaatumääritysten perusteella parhaiten vedenottoon soveltuvaksi arvioitiin tutkimuspiste 2/12. Tutkimuskohteessa ei suoritettu koepumppausta, mutta valuma-alueen pinta-alan perusteella kohteesta jatkuvasti käyttöön saatavaksi vesimääräksi arvioitiin noin 200 m 3 /d. Molemmat tutkitut vedenottokohteet sijaitsevat luonnonsuojelualueella, mikä saattaa vaikeuttaa alueiden käyttöönottoa vedenhankintatarkoituksiin. Seppäharju on molemmilta puoliltaan vesistöihin (Kuhajärvi ja Seppäjärvi) rajoittuva pitkittäisharjumuodostuma, joka kuuluu osana pitkään, Punkaharju-Varparanta-Salmijärvi harjujaksoon. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,13 km 2 ja pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala 1,17 km 2. Arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä alueella on noin 900 m 3 /d. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko alueella lisätä luontaisesti syntyvän pohjaveden ottoa määrittämällä pohjavesialueelta, sen länsiosaan vuonna 2008 rakennetun siiviläputkikaivon lisäksi uusia mahdollisia vedenottoon soveltuvia kohteita. Pohjavedenpinnan alapuolisten maakerrosten koostumuksen ja pohjavesipintojen korkeustasovaihteluiden perusteella arvioituna maakerrosten vedenjohtavuus pohjavesiesiintymässä on hyvä. Pohjavedenpinta on etenkin tutkimusalueen luoteisosassa lähellä pohjavesiesiintymään rajautuvien vesistöjen vedenpinnan tasoa.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vedenhankintamahdollisuudet Kuva 4. Seppäharjun pohjavesialue Kaikissa tutkimuspisteissä tavattiin vedenantoisuudeltaan vedenottoon soveltuvia maakerroksia. Vesinäytetulosten perusteella pohjaveden käyttömahdollisuuksia valtaosassa tutkimuspisteitä rajoittaa heikosta happitilanteesta johtuva pohjaveden korkea rauta- ja mangaanipitoisuus. Tutkimustulosten perusteella parhaiten vedenottoon soveltuvaksi arvioitiin tutkimuspiste 6/12. Koepumppauksen tulosten perusteella kohteeseen rakennettavasta kaivosta on mahdollista saada käyttöön pohjavettä ja rantaimeytyvää vettä koepumppauksen tuottoa, noin 400 m 3 /d, vastaava määrä. Vallitsevista olosuhteista (virtausyhteys pumppauspaikan ja pohjavesiesiintymään rajautuvien vesistöjen välillä) johtuen pumpattavan veden määrää on mahdollista lisätä ilman pohjavedenpinnan merkittävää alenemista. Vedenottomäärää lisättäessä rantaimeytyminen tehostuu ja rantaimeytyvän veden osuus kasvaa. Tutkimuksen aikaisessa vedenlaatuseurannassa todettiin pumpatun veden laadussa muutoksia, jotka ovat todennäköisesti seurausta järviveden rantaimeytymisestä. Seurantatulosten perusteella on mahdollista, että pitkään jatkuva vedenotto tulee johtamaan raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoamiseen. Mahdollista kaivon rakentamista kohteeseen rajoittavat vaikeat maastoolosuhteet.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kulennoisharjun pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Kulennoisharju kuuluu toiselta Salpausselältä alkavaan mittavaan harjujaksoon, jota voidaan seurata Punkaharjulta Kulennoisiin ja edelleen luoteeseen, Rantasalmen kautta aina Joroisille ja Jäppilään saakka. Kulennoisharjun harjumuodostumaan liittyy ydinharjuselänteen (Kulennoisharju - Hattuharju) lisäksi useita harjudeltoja ja -laajentumia. Pohjavesien muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat hyvät, pohjavesiä purkautuu luoteessa Kulennoisjärveen ja Ruokojärveen, ja kaakossa Pihlajaveden lahtiin. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 3500 m³/d. Tutkimusalueen keski- ja luoteisosissa on suoritettu laajamittaista maaainesten ottamista ja toiminnan seurauksena on etenkin alueen keskiosaan muodostunut laaja yhtenäinen kaivualue. Alueella on useita voimassaolevia maa-aineslupia ja nykyisten lupien mukainen kaivutoiminta jatkuu alueella vuoteen 2022 saakka Vedenhankintamahdollisuudet Kuva 5. Kulennoisharjun pohjavesialue Tutkimuksissa todettiin vedenjohtavuudeltaan hyvin vedenottoon soveltuvia maakerroksia useissa kohteissa, jotka sijoittuivat harjuytimen kohdalle, pohjavesialueen keski- ja kaakkoisosiin. Vesinäytetulosten perusteella pohjaveden käyttömahdollisuuksia rajoittavat kuitenkin pohjaveden laatuominaisuudet (heikko happitilanne ja korkea rautapitoisuus) sekä alueen keskiosissa, laajan maa-ainesten ottoalueen eteläpäässä, että pohjavesiesiintymän kaakkoisimmassa osassa.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuikonniemen pohjavesialuee Pohjavesiolosuhteet Parhaiten vedenottoon soveltuvaksi todettiin Tielammen pohjoispuolinen vanha maa-ainestenottoalue, jossa on suoritettu koepumppaus Etelä-Savon ympäristökeskuksen toimesta vuonna VARMA-VESI tutkimusten yhteydessä alueella suoritettiin Savonlinnan Veden toimesta koepumppaus kohteeseen (tutkimuspiste 16/04) rakennetusta koekaivosta. Viimeisimmän koepumppauksen ( ) aikaiset seurantamittaukset sekä seurantajakson aikainen, pitkäaikaista keskiarvoa pienempi sadanta huomioiden arvioidaan koepumppauspaikalta saatavan luontaista pohjavettä jatkuvasti käyttöön noin 600 m 3 /d. Laajamittainen maa-ainesten otto muodostaa riskin alueen vedenhankintamahdollisuuksille. Kuikonniemen pohjavesialue koostuu Punkaharjun harjuselänteestä ja sitä reunustavista harjulaajentumista, joista koillispuolinen laajentuma on nimeltään Kuikonniemi ja lounaispuolinen laajentuma Mustaniemi. Kerrospaksuudet ovat harjulaajentumien lakiosissa huomattavan suuret. Maaaines harjulaajentumissa on pääosin hiekkaa ja hiekkakerrostumista on hydraulinen yhteys Punkaharjun soravaltaiseen keskiselänteeseen. Mustaniemen rantavyöhykkeessä ja myös Kuikonniemessä on tutkimuksissa havaittu myös silttikerroksia. Saimaan pinta säätelee alueen pohjaveden korkeutta. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 400 m³/d. Pohjavesialue kokonaisuudessaan kuuluu Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen. Kuva 6. Kuikonniemen pohjavesialue

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vedenhankintamahdollisuudet Tutkimustulosten perusteella parhaiten vedenottoon soveltuvaksi todettiin pääharjuselänteen ja lounaispuolisen Mustaniemen harjulaajentuman välissä sijaitseva tutkimuspiste 2/13. Tutkimuspisteessä suoritettujen vedenjohtavuusmittausten ja vesinäytetutkimusten perusteella kohde soveltuu sekä vedenjohtavuudeltaan että pohjaveden laatuominaisuuksiltaan hyvin vedenottoon. Kohteessa ei suoritettu koepumppausta, mutta pohjavesiolosuhteiden ja valuma-alueen pinta-alan perusteella kohteesta jatkuvasti käyttöön saatavaksi vesimääräksi arvioitiin m 3 /d. Vallitsevista olosuhteista (lyhyt etäisyys ja esteetön virtausyhteys pumppauspaikan ja pohjavesiesiintymään rajautuvien vesistöjen välillä) johtuen pumpattavan veden määrää on mahdollista lisätä ilman pohjavedenpinnan merkittävää alenemista. Vedenottomäärää lisättäessä rantaimeytyminen tehostuu ja rantaimeytyvän veden osuus kasvaa. 4.7 Povenkankaiden pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Povenkankaiden pohjavesialue on II Salpausselältä erkanevaan harjujaksoon liittyvä harju/delta kompleksi, jossa on havaittavissa selkeitä harjuselänteitä sekä noin +105 m tasoon kerrostunut delta (Palanutkangas / Povenkankaat). Materiaali on muodostuman alueella pääosin hiekkavaltaista ja rannat ovat kauttaaltaan läpäiseviä. Muodostuvat pohjavedet purkautuvat ympäröiviin vesistöihin. Tutkimuksen kohteena ollut alue sijoittuu pohjavesiesiintymän kaakkoisosaan ja koostuu kaakkoissuunnassa Pihlajaveden Povenlahteen sekä Valkiajärveen ja luoteispuolella Pihlajaveden Kangaslahteen rajoittuvasta, Povenkankaiden ja Palanutkankaan deltamuodostumasta. Tutkimuskohteeksi määritelty alue rajautuu tutkimustulosten perusteella sekä koillis itäpuolilla että lounais eteläpuolilla kallioisiin maastokohoumiin. Kallioalueiden väliin jäävä, lajittuneiden harjukerrostumien peittämä luode kaakko suuntainen painanne rajoittuu molemmista päistään Pihlajaveden vesistöön (luoteessa Kangaslahteen ja kaakossa Povenlahteen). Pohjavedenpinta on mittaushavaintojen perusteella tutkimusalueen kaakkoisreunalla samalla tasolla kuin järven vedenpinta ja alueen luoteisreunalla noin 0,3 m järven vedenpinnan tasoa ylempänä. Kairaustulosten (tutkimuspiste 5/13) perusteella luoteispuolisella rantavyöhykkeellä tavataan pohjavesitason alapuolella karkeita, hyvin vettä johtavia maakerroksia, joten virtausyhteys pohjavesiesiintymän ja Kangaslahden välillä on hyvä. Kaakkoisreunalla, Povenlahden rantavyöhykkeellä virtausyhteyttä rajoittaa maakerrosten hienojakoisuus.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13 Kuva 7. Povenkankaiden pohjavesialue Vedenhankintamahdollisuudet Pohjaveden käyttöönottomahdollisuuksien selvittämisen lisäksi tutkimusten tavoitteena oli arvioida alueen soveltuvuutta tekopohjaveden muodostamiseen. Pohjaveden laatuominaisuudet sekä pohjavedenpinnan alapuolisten maakerrosten koostumus ja paksuus huomioiden parhaiten vedenottoon soveltuviksi todettiin tutkimuspisteet 3/13, 4/13 sekä aiemmin tutkittu piste C. Kallioisiin alueisiin rajautuva, tutkimuspisteitä ympäröivä valuma-alue on melko pienialainen (pinta-ala noin 0,3 km 2 ) ja alueella luontaisesti muodostuvan pohjaveden määrä melko vähäinen (noin 200 m 3 /d). Muodostumisalueen rajautuminen sekä luoteis- että kaakkoispäässä Pihlajaveden vesistöön, vedenottoon soveltuvien pisteiden ja rannan läheisyys sekä rantavyöhykkeen pohjavesitason alapuoliset hyvin vettä johtavat maakerrokset mahdollistavat käyttöön saatavan vesimäärän lisäämisen rantaimeytymistä hyväksikäyttäen. Valuma-alueen kaakkoisosassa tavattavien maakerrosten hienojakoisuudesta johtuen alue soveltuu huonosti imeytyskaivojen tai altaiden kautta suoritettavaan imeytykseen. Huomioiden tutkimuskohteesta käyttöönsaatavan vesimäärän rajallisuus sekä tutkimuskohteen huomattavan suuri etäisyys nykyiseen vesijohtoverkostoon ja kulutuskeskittymiin nähden ei vedenhankintamahdollisuuksien tarkentamiseksi suoritettavia jatkotutkimuksia kohteessa katsottu tässä vaiheessa tarpeellisiksi.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Rantajärvenkenkaan pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Rantajärvenkankaan pohjavesialue jakautuu useampaan valuma-alueeseen, joissa pohjaveden virtaussuunta on Salilammen ja Rantajärvenkankaan alueilla luoteeseen, Rantajärven koillispuolella pohjoiseen ja koilliseen kohti Saunalahtea ja Pitkäkankaan alueella kaakkoon, Saarijärveen (kuva 8). Salilammen valuma-alueen ja Rantajärvenkankaan valuma-alueen pinta-aloihin perustuvat antoisuudet ovat noin 500 m 3 /vrk ja Saunalahden valuma-alueen 250 m 3 /vrk. Pitkäjärvenkangas (500 m 3 /vrk) on oma valuma-alueensa Rantajärven ja Saarijärven välissä. Kuva 8. Rantajärvenkankaan pohjavesialue Vedenhankintamahdollisuudet Rantajärvenkankaan pohjavesialueella muodostuu pohjavettä yhteensä 1700 m 3 /vrk. Pohjaveden virtaus jakautuu useampaan valuma-alueeseen, joiden antoisuudet ovat arviolta seuraavat: Salilampi 500 m3/vrk Rantajärvenkangas 500 m3/vrk Saunalahdenranta 250 m3/vrk Pitkäkangas 400 m3/vrk Salijärven eteläpuolella sijaitsevasta pisteestä HP3 on mahdollista saada käyttöön luonnostaan Salijärveen purkautuvaa pohjavettä. Pisteen arvioitu

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15 antoisuus on 500 m 3 /vrk. Veden laatu on pohjaveden yläkerroksessa 5-9 m syvyydessä maan pinnasta hyvää ja vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset (SMT 461/2000) Syvemmissä kerroksissa vesi on hapetonta ja rauta- ja mangaanipitoista. Pisteen HP3 vedenoton ympäristövaikutukset ja veden laatu pitkäkestoisessa pumppauksessa tulee varmentaa koepumppauksella, jonka kesto on vähintään 1 kk tai kunnes veden laadun voidaan todeta vakiintuneen. Koepumppaus tehdään tasolta 5-9 m maan pinnasta. Vedenoton suunnittelussa tulee huomioida vaikutukset Salilammen veden laatuun ja veden vaihtuvuuteen. Ennen lopullisen koepumppauspaikan valitsemista on suositeltavaa selvittää 2 pisteessä antoisuuspumppauksella ja vesinäytteillä, onko valuma-alueella veden laadultaan parempaa kaivopistettä. Muilla Rantajärvenkankaan valuma-alueilla pohjavesi on todennäköisesti enimmäkseen hapetonta ja rauta- ja mangaanipitoisuudet ylittävät talousvedelle suositellun enimmäispitoisuuden suuressa osassa pohjavesimuodostumaa. Papinharju-Pöllinkankaalle muodostuu antoisuudeltaan m3/d valuma-alue, josta pohjavesi purkautuu luontaisesti Kaivannonluhtaan. Valuma-alueen vedenlaatu ja mahdollinen pumppauspaikka voidaan selvittää täydentävillä pohjavesitutkimuksilla. 4.9 Hälvän pohjavesialue Pohjavesiolosuhteet Muodostuman luoteisosa on deltamainen harjulaajentuma, joka rajoittuu soihin ja moreeniselänteisiin. Kaakkoharju on selväpiirteinen korkeaharjanteinen pitkittäisharju. Arvio koko pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määrästä on 1200 /m³d. Puruveden vedenkorkeuden vaihtelu säätelee pohjaveden tasoa. Alue on pääosin metsätalouskäytössä, mutta rannoille on kaavoitettu myös asutusta. Alueella ei vielä ole pohjavedenottamoita. Kuva 9. Hälvän pohjavesialue

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vedenhankintamahdollisuudet Suoritettujen tutkimusten perusteella paras kaivonpaikka on pisteen 12/06 lähituntumassa. Ko. pisteessä antoisuus oli suuri ja veden happipitoisuus hyvä. Toisaalta on huomattava että pohjavesikerros on varsin pieni, pohjaveden alentamisvaraa on vain 2,3 metriä. Lähipiirin havaintoputkissa vedenjohtavuudet ovat merkittävästi pienemmät. Arvioimme että paikalle rakennettavan kaivon kestävä pumppaustuotto on noin 200 m 3 /d. 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMET VARMA-VESI hankkeen tutkimuksissa todettiin toteutettavissa olevaa vedenoton lisäkapasiteettia kuudella pohjavesialueella (Keplakko, Rohvostinrinne, Kulennoisharju, Kuikonniemi, Rantajärvenkangas ja Hälvä) yhteensä noin 2100 m 3 /d. Rohvostinrinteen ja Kuikonniemen tutkimuskohteet, sijaitsevat luonnonsuojelualueilla, mikä saattaa rajoittaa kohteiden vedenhankintakäyttöä. Lisäksi kahdella pohjavesialueella (Seppäharju ja Povenkangas) todettiin vedenottokapasiteettia yhtensä noin 600 m 3 /d. Näiden alueiden käyttöönotto on hankalampaa vaikeiden maasto-olosuhteiden (Seppäharju ) tai syrjäisen sijainnin ( Povenkankaat) takia. Yhteenvetotaulukko tutkimuskohteiden vedenottokapasiteeteista, lisävedenottoa rajoittavista tekijöistä ja ehdotetuista jatkotoimenpiteistä on liitteenä 2. Esa Kallio Suunnittelupäällikkö, FM Jussi Arjas Geologi, FM

18 LIITE 1

19

20 LIITE 2

21 Liite 2. YHTEENVETO VARMA VESI KOHTEIDEN POHJAVESITUTKIMUKSISTA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Pohjavesialue Lähteelä Arvioitu kokonaisantoisuus m3/d Käytössä oleva kapasiteetti 750 m3/d Keplakko m3/d 500m3/d Rohvostinrinne 600 m3/d 0 Seppäharju 900 m3/d 0 Kulennoisharju m3/d 0 Kuikonniemi 400 m3/d 0 Povenkangas m3/d 0 Rantajärvenkangas m3/d 0 Hälvä m3/d 0 Yhteensä m3/d m3/d 2650 m3/d Tutkittu lisäkapasiteetti m3/d 250 m3/d ja 200 m3/d 400 m3/d 600 m3/d m3/d 200 m3/d (tekopv m3/d 500 m3/d 200 m3/d Lisävedenottoa rajoittavat tekijät Luonnonsuojelualue, rantaimeytyminen Rantaimeytyminen, maasto olosuhteet Maa ainesten otto Rantaimeytyminen Syrjäinen sijainti Syrjäinen sijainti Jatkotoimenpiteet Ei toimenpit. vo luvan hakeminen(500) vo luvan hakeminen(250) vo luvan hakeminen(400) vo luvan hakeminen(600) Ei välittömiä toimenpit.(kaivo+koepumppaus) Ei toimenpit. Ei välittömiä toimenpit.(kaivo+koepumppaus) Ei välittömiä toimenpit.(kaivo+koepumppaus)

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P23708 Tutkimusraportti 1 (6) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA Tilaaja Mikkelin vesilaitos Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä 10.11.2015 Viite 1510014760 SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA 1 Päivämäärä 10.11.2015 Laatija Tarkastaja Jarmo Koljonen

Lisätiedot

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.11.2012 152-P19621 Tutkimusraportti 1 (2)

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki. Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset P26984P001 VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015

Savonlinnan kaupunki. Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset P26984P001 VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Savonlinnan kaupunki Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015 P26984P001 1 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

Koepumppaus Seppäharjun alueella

Koepumppaus Seppäharjun alueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Koepumppaus Seppäharjun alueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.10.2013 152-P21631 Tutkimusraportti 1 (7) J.Arjas

Lisätiedot

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006 - Itä-Savon pohjavesitutkimukset 2006 Savonlinnan ja Kerimäen alueella Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Lisätiedot

Povenkankaiden pohjavesitutkimukset

Povenkankaiden pohjavesitutkimukset S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SAVONLINNAN VESI Povenkankaiden pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21435 Tutkimusraportti 1 (9) J.Arjas Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS ATA ATA TKIV LUONNOS Muutos Päiväys Hyväksynyt Tarkastanut

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/4299/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INKOON KUNTA, INKOON VESILAITOS JA UUDENMAAN ELY- KESKUS INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Maija Aittola Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FILAHD 21.9.2016 FILAHD Lauri Joronen Lauri Joronen VALMIS LUONNOS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus

Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus 1(5) YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIO Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus Aika: 26.10.2013 klo 11.00 15.00 Paikka: Suomen urheiluilmailuopisto, Räyskälä,

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARA- VESILÄHTEEN LÖYTÄMI- SEKSI 1993-2012 YHTEENVETO

POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARA- VESILÄHTEEN LÖYTÄMI- SEKSI 1993-2012 YHTEENVETO Tilaaja Forssan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARA- VESILÄHTEEN LÖYTÄMI- SEKSI 1993-2012 YHTEENVETO POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARAVESILÄHTEEN

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista Sörkän vedenottamolta koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 22/2006/3 muuttaminen, Nurmijärvi

Pohjaveden ottamista Sörkän vedenottamolta koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 22/2006/3 muuttaminen, Nurmijärvi Etelä-Suomi Päätös Nro 109/2011/4 Dnro ESAVI/99/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista Sörkän vedenottamolta koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 22/2006/3

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

RAPORTTI HYVINKÄÄN KAUPUNKI

RAPORTTI HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAPORTTI 101005665-001 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sveitsin vedenottamon hyödynnettävyystarkastelu 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 POHJAVESIOLOSUHTEET... 2 3 SVEITSIN VEDENOTTAMO... 2 4 VEDENOTTO JA POHJAVEDENPINNAT...

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.2 Heinävesi Heinäveden kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kolmessa kohteessa, joista Konttilanlehdon Hepoharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (8) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja pohjavesialueiden

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Selvityksessä on vertailtu kolmea päävaihtoehtoa:

Selvityksessä on vertailtu kolmea päävaihtoehtoa: Tekninen lautakunta 8 14.03.2011 Kunnanhallitus 105 19.04.2011 Yleissuunnitelma Itä-Savon alueen vedenhankinnan varmistamiseksi 390/080.083/2011 TEKLA 8 Itä-Savon alueen kuntien vedenhankinnan varmistamista

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Suositukset vedenhankinnan jatkotoimenpiteiksi Forssan seudulla

Suositukset vedenhankinnan jatkotoimenpiteiksi Forssan seudulla RAPORTTEJA 84 2014 Suositukset vedenhankinnan jatkotoimenpiteiksi Forssan seudulla JOHANNA SUOMALAINEN JUSSI LEINO PETRI SIIRO TIMO VIROLA Suositukset vedenhankinnan jatkotoimenpiteiksi Forssan seudulla

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET. Klikkaamalla tarkentuva kohde. 0 2 4 6 8 10 km

SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET. Klikkaamalla tarkentuva kohde. 0 2 4 6 8 10 km SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET Klikkaamalla tarkentuva kohde Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659 0 4 6 8 10 km 0674001 LÄHTEELÄ 1 1:0 000 1.9.011

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/536/2017 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Lausuntopyyntö Dnro EPOELY/1288/2017 2962017 Evijärven kunta Viskarinaukio 3 62500 Evijärvi Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Tässä kirjeessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 RUDUS OY, POHJAVEDENPINNAN ALAPUOLELLE ULOTTUVAA MAA-AINEKSEN OTTAMISTA KOSKEVA HAKEMUS DNRO ESAVI/8241/2014, SONDBY, LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 28.12.21 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD 11.5.2017 FIMIKM FILAHD 21.9.2016 FIMIKM FILAHD Lauri Joronen

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 17.5.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 11.5.2017 FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 21.9.2016 FIMIKM

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 2.7 Savonlinna Savonlinnan kaupungin alueelta valittiin kymmenen potentiaalista kohdetta, joista Tetrikankaan ja Ryöpänharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia

Lisätiedot

Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus

Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN Vastaanottaja Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä Lokakuu 2014 ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN ILMATAR ALAJÄRVI-LOUHUKANGAS

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset

Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/460/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Ylitornion kunta Alkkulanraitti 55 95600 Ylitornio Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

IMEYTYSKAIVOJEN KÄYTTÖ TEKOPOHJAVESIHANKKEISSA. Ympäristö- ja yhdyskunta-alan messut 6. lokakuuta 2010 Riku Hakoniemi

IMEYTYSKAIVOJEN KÄYTTÖ TEKOPOHJAVESIHANKKEISSA. Ympäristö- ja yhdyskunta-alan messut 6. lokakuuta 2010 Riku Hakoniemi IMEYTYSKAIVOJEN KÄYTTÖ TEKOPOHJAVESIHANKKEISSA Ympäristö- ja yhdyskunta-alan messut 6. lokakuuta 2010 Riku Hakoniemi IMEYTYSKAIVOJEN KÄYTTÖ TEKOPOHJAVESIHANKKEISSA MIKSI TEKOPOHJAVETTÄ MUODOSTETAAN TEKOPOHJAVEDEN

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/3146/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Inarin kunta Piiskuntie 2 99800 Ivalo Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

11 617 001 Täperänkangas

11 617 001 Täperänkangas LIITE 26 11 617 001 Täperänkangas Täperä P4 P12 w +78,87 P9 w +77,56 PSVEO P1 w +78,24 P10 w +78,30 P4.a w +79,72 Önkkyrinkangas 22/10 TÄPERÄNKANKAAN POHJAVESIALUEEN Vedenottamon suoja-alue (Pohjois-Suomen

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS

ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKIMUS Tarkastus Päivämäärä 8.3.2011 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Pekka Grims Ville Yli-Teevahainen Timo Ojanperä Työnumero

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

POHJAVEDEN ALENTAMISTARVE JA SEN VAIKUTUKSET BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA

POHJAVEDEN ALENTAMISTARVE JA SEN VAIKUTUKSET BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD 10.5.2017 FIMIKM FILAHD Lauri Joronen Lauri Joronen VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Valtakunnalliset Vesihuoltopäivät Jyväskylässä 10.-11.5.2017

Lisätiedot

Ristijärven pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus

Ristijärven pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Ristijärven pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Johtava hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus/ktk Hämeenlinna 29.9.2016 Öljy- ja biopolttoainealan ympäristö & turvallisuuspäivät Mitä ovat pohjavesialueet?

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS, UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS BRINKINMÄEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS, UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS BRINKINMÄEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA FCG Planeko Oy ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS, UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS BRINKINMÄEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA 0101-D1345 19.11.2008 I Brinkinmäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2013/2 Dnro ESAVI/171/04.09/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2013

PÄÄTÖS Nro 66/2013/2 Dnro ESAVI/171/04.09/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2013 Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2013/2 Dnro ESAVI/171/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2013 ASIA Pohjavedenottamon rakentaminen Linturahkan pohjavesialueelle kiinteistölle Vesiperä RN:o 5:74 ja veden

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/964/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kolarin kunta Isopalontie 2 95900 Kolari Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola. Heinolan kaupunki Ote pöytäkirjasta Ympä rist ö-j rakennuslautakunta 135 11.12.2013 ETELA-SUOMIEN ALUE,HALLINTOVIRASTO 'I T 1 Ö RA FINLAND -- 2 1. 12, 2013 savi l a i 3 isrrnå Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33 Hämeen ympäristökeskus Forssan kaupunki Humppilan kunta Jokioisten kunta Tammelan kunta Ypäjän kunta FORSSAN SEUDUN POHJAVESI- ALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 15.2.2006 18923 18923 18923 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot