Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve"

Transkriptio

1 Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja

2 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

3 Pohjavesi- ja soravarat Tuusniemen kunnan alueella on viisi vedenhankinnan kannalta tärkeää, luokkaan I kuuluvaa ja viisi vedenhankintaan soveltuvaa, luokkaan II kuuluvaa pohjavesialuetta. Pohjavesialueet ovat osa kunnan halki kulkevia harjujaksoja. Telkkämäen, Nivanmaan ja Tuusjärven pohjavesialueet ovat yhteydessä toisiinsa ja ovat osa merkittävää Outokummulta Tuusniemen ja Riistaveden kautta Siilinjärvelle ja edelleen Maaningalle kulkevaa harjujaksoa. Edellä mainittujen pohjavesialueiden kohdalla harju on lähes länsi-itäsuuntainen. Käärmevaarun ja Tuusniemen pohjavesialueet sijaitsevat etelämpänä ja ovat osa samaa harjujaksoa, mutta niiden suuntaus on luode-kaakko. Erityisesti Tuusjärven I-luokan pohjavesialueen kohdalla kerrospaksuudet ovat suuria. Aines on hiekkavaltaista, mutta paikoitellen myös karkeampaa ainesta on ainakin Tuusjärven ja Käärmevaarun pohjavesialueilla. Palokankaan vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue kunnan pohjoisosassa on deltamuodostuma, jonka jatkeena on pohjoispuolella pitkittäisharju. Muodostuman aines on hiekkavaltaista, mutta eteläosissa on maaperäkartan mukaan myös soraa. (Saarelainen J. kartoitusvuosi 1986, 1:20 000) Kunnan alueella sijaitsevien tärkeiden pohjavesialueiden pohjaveden muodostumisalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 674 hehtaaria, kun mukaan lasketaan myös vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet, saadaan muodostumisalueiden yhteispinta-alaksi 1288 hehtaaria. Kaikkien pohjavesialueiden yhteenlaskettu antoisuus on m 3 /vrk, tärkeillä pohjavesialueilla vettä muodostuu 6254 m 3 /vrk. Kaikilla kunnan alueella sijaitsevilla viidellä I-luokan pohjavesialueella on yksi vedenottamo. Vahti-tietojärjestelmän mukaan vuonna 2007 viideltä vedenottamolta pumpattiin yhteensä m3, eli 1147 m 3 /vrk. Lisäksi pääasiassa Juankosken kunnan puolella sijaitsevalla Susihaudanrinteen pohjavesialueella on yksi Tuusniemen kunnan puolella sijaitseva vedenottamo, josta vuonna 2007 pumpattiin vettä m 3, eli 285 m 3 /vrk. Kun verrataan arviota muodostuvan pohjaveden määrästä vedenottomääriin, havaitaan että pohjavettä muodostuu tärkeillä pohjavesialueilla noin viisinkertaisesti verrattuna vedenottoon. Geologian tutkimuskeskuksen maa-ainesrekisterin mukaan Tuusniemen kunnan alueella on 67 pohjaveden pinnan yläpuolista sora- ja hiekkamuodostumaa. Muodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on 2100 hehtaaria. Näiden yhteenlaskettu massamäärä on 2100 km 3. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseen tähtäävän hankkeen (POSKI-projekti) yhteydessä on kartoitettu myös luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat harjualueet. Arvokkaita harjualueita on kunnan alueella 14, näistä Orivaaran harjualue on valtakunnallisesti arvokas, muut ovat paikallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita (Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportti 4/2007). Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita on kahdeksan (Husa et al. 2001). Kunnan alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia (Mäkinen et al. 2007). Tulokset ja tulosten tarkastelu Kartoituksessa oli mukana 25 pohjavesialueiden ulkopuolista ja 31 pohjavesialueilla sijaitsevaa kohdetta. Pohjavesialueilla olevien, tarkastelussa mukana olleiden kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on 52,4 hehtaaria ja pohjavesialueiden ulkopuolisten kohteiden yhteispinta-ala on 34,5 hehtaaria. Pohjavesialueista eniten kohteita on Käärmevaarun II-luokan pohjavesialueella, jossa kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on 14 hehtaaria, mikä on noin 18 % pohjaveden muodostumisalueen pinta-alasta. Suurin osa Käärmevaarun pohjavesialueen kohteista (n. 9 ha) on osittain jälkihoidettuja. Eniten edelleen toiminnassa olevia alueita, liki kahdeksan hehtaaria on Palokankankaan I-luokan pohjavesialueella. Kartoituksessa mukana olleita alueita jaettiin osiin sen mukaan, miten jälkihoitoa oli suoritettu. Saman tunnuksen omaava alue saattoi sisältää esimerkiksi sekä toiminnassa olevia osa-alueita että jo jälkihoidettuja osia. Osa-alueet näkyvät liitteenä olevissa kohdekartoissa punaisilla numeroilla. Jaottelusta johtuen kunnostustarpeen ja jälkihoidon tarpeen mukaan luokiteltujen alueiden kappalemäärä eroaa Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 3

4 Taulukko 1. Maa-ainestenottoalueiden jakautuminen jälkihoitoluokittain (pinta-ala-%) Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet Maa-ainestenotto käynnissä 46,0 % 61,7 % 52,2 % Jälkihoitamaton 18,7 % 18,6 % 18,6 % Muotoiltu 6,9 % 4,1 % Osittain jälkihoidettu 27,3 % 11,3 % 20,9 % Jälkihoidettu 1,1 % 8,4 % 4,0 % toisistaan. Liitteenä 1 olevassa taulukosta on luettavissa pohjavesialueittain alueiden jakautuminen eri jälkihoitoluokkiin sekä kappalemäärältään että pinta-aloittain. Taulukosta käy ilmi myös kunkin pohjavesialueen kokonaistilanne. Vastaava taulukko alueiden jakautumisesta kunnostustarpeen mukaan on liitteenä 2. Jälkihoidon tila Pinta-alojen mukaan laskettuna hieman yli puolet tarkastelussa mukana olleista kohteista oli toiminnassa olevia (taulukko 1). Kohteita, joilla oli voimassa oleva maa-ainestenottolupa, oli yli 70 % kaikista kohteista (taulukko 2). Tämä tarkoittaa sitä, että joitakin sellaisia alueita tai niiden osia, joilla on voimassa oleva maa-ainestenottolupa, on arvioitu sellaisiksi, että niillä ei ole aktiivista toimintaa. Pohjavesialueilla olevista kohteista 12:lla on voimassa oleva maa-ainestenottolupa, mutta yhteensä 20 kohdetta tai kohteen osaa on arvioitu toiminnassa oleviksi. Prosentuaalisesti pinta-aloista laskettuna maa-ainestenotto oli Kohde Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

5 käynnissä 46 %:lla kaikista pohjavesialueilla olleista kohteista. Pohjavesialueiden ulkopuolisista kohteista yhdeksällä oli voimassa oleva maa-ainestenottolupa. Toiminnassa olevien kohteiden osuus kaikista pohjavesialueiden ulkopuolisista kohteista oli noin 62 %. Täysin jälkihoitamattomia kohteita oli sekä pohjavesialueilla 16 ja pohjavesialueiden ulkopuolella 13, pinta-aloista laskettuna tämä tarkoittaa noin 19 %. Pohjavesialueilla oli kaksi muotoiltua kohdetta, näiden osuus kaikista pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista oli 7 %. Osittain jälkihoidettuja kohteita oli pohjavesialueilla kuusi ja pohjavesialueiden ulkopuolella kolme. Pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista osittain jälkihoidettujen kohteiden osuus oli 27 %, pohjavesialueiden ulkopuolisista kohteista osittain jälkihoidettuja oli 11 %. Täysin jälkihoidettuja kohteita oli pohjavesialueilla yksi ja pohjavesialueiden ulkopuolella kaksi. Alueiden jakautumista kunnostustarpeen mukaan on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Taulukossa 2 on mukana kaikki tarkastelussa mukana olleet kohteet. Taulukosta 3 on poistettu ne toiminnassa olevat alueet, joilla on voimassa oleva maa-ainestenottolupa, tällöin on selkeämmin hahmotettavissa kohteiden jakautuminen kunnostustarpeen mukaan luokkiin suuri, kohtalainen ja vähäinen. on määritetty suureksi vain yhdellä Tuusjärven pohjavesialueella sijaitsevalla kohteella. on kohtalainen viidellä ja vähäinen kymmenellä pohjavesialueiden kohteista. Pohjavesialueiden ulkopuolisista kohteista kunnostustarve on kohtalainen kahdella, ja vähäinen 13 kohteella. Pohjavesialueiden ulkopuolisista kohteista ne, joiden kunnostustarve on kohtalainen, ovat pinta-alaltaan suuria, sillä niiden osuus kohteista, joilla ei ole voimassa olevaa maa-ainestenottolupaa, on 40 %. Taulukko 2. Maa-ainestenottoalueiden jakautuminen kunnostustarveluokittain (pinta-ala-%) Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet Lupaehtojen mukainen (Maaaineslupa 73,6 % 71,9 % 73,0 % voimassa) vähäinen tai ei 18,6 % 16,8 % 17,9 % kunnostustarvetta kohtalainen 6,8 % 11,3 % 8,6 % suuri 0,8 % 0,5 % Taulukko 3. Ottamisalueiden jakautuminen kunnostustarveluokkiin alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa maa-ainestenottamislupaa. Taulukossa mukana olevien kohteiden toiminta on päättynyt, tai niissä käynnissä oleva otto on kotitarveottoa tai luvatonta ottoa. Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet vähäinen tai ei 70,5 % 59,8 % 66,4 % kunnostustarvetta kohtalainen 25,9 % 40,2 % 31,9% suuri 2,9 % 1,7 % Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 5

6 Liite 1 Tarkastelussa mukana olevien kohteiden jakaantuminen jälkihoidon tilan mukaan pohjavesialueittain. Taulukon alareunassa on pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet. Pohjavesialueen tunnus ja nimi Luokka Kokonaispintaala (ha) Muodostu-misalueen pinta-ala (ha) Arvio muodostuvasta pohja- Soranottoalueiden määrä pohjavesialueella jälkihoitoluokittain (ha) Osuus pohjaveden muodostumisalueesta (%) vedestä (m 3 /d) I II III IV V Yht. I II III IV V Yht I kpl Palokangas ha 2,9 7,8 10,6 1,5 4,1 5, I kpl ha 2,0 2,9 4,9 1,7 2,5 4, II kpl Käärmevaaru ha 8,7 0,8 4,5 14,0 11,3 1,0 5,8 18, I kpl Tuusjärvi ha 2,7 1,9 4,7 1,2 0,9 2, I kpl 1 1 Kiukoonniemi ha 0,4 0,4 0,9 0, II kpl Hottikangas ha 1,7 1,8 3,5 2,5 2,6 5, I kpl Ihalankangas ha 4,7 0,2 4,8 8,7 0,3 9, III kpl 1 1 Telkkämäki ha 0,9 0,9 0,5 0, II kpl Kiiskiniemenkangas ha 0,6 0,7 2,5 5,0 8,9 0,2 0,2 1,0 1,6 3, III kpl 1 1 Nivanmaa ha 0,2 0,2 0,1 0,1 Pohjavesialueilla kpl yhteensä ha 0,6 14,3 3,6 10,0 24,3 52,9 Pohjavesialueiden ulkopuoliset soranottoalueet kpl ha 2,9 3,9 6,4 21,3 34,5 Pohjavesialueilla olevat sekä pohjavesialueiden kpl ulkopuoliset soranottoalueet yhteenlaskettuna ha 3,6 18,2 3,6 16,4 45,6 87,4 6 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

7 Liite 2. Tarkastelussa mukana olevien kohteiden jakaantuminen kunnostustarpeen mukaan pohjavesialueittain. Taulukon alareunassa on pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet. Pohjavesialueen tunnus ja nimi Luokka Kokonaispinta-ala (ha) Muodostumisalueen pinta-ala (ha) Arvio muodostuvasta pohja- Soranottoalueiden lukumäärä ja pinta-ala kunnostustarveluokittain Soranottoalueiden pinta-ala kunnostustarveluokittain %-pohjaveden muodostumisalueesta vedestä (m 3 /d) Yht Yht I kpl 2 2 5,6 5,6 Palokangas ha 10,6 10, I kpl 1 1 4,2 4,2 ha 4,9 4, II kpl ,8 15,3 18,1 Käärmevaaru ha 2,2 11,9 14, I kpl Tuusjärvi ha 0,4 4,3 4,7 0,2 1,9 2, Kiukoonniemi I kpl 1 1 0,9 0,9 ha 0,4 0, II kpl ,6 0,9 2,6 5,1 Hottikangas ha 1,0 0,6 1,8 3, I kpl ,9 5,3 1,8 9,0 Ihalankangas ha 1,0 2,9 0,9 4, III kpl 1 1 Telkkämäki ha 0,9 0,9 0,5 0, II kpl ,5 1,2 1,3 3,0 Kiiskiniemenkangas ha 1,2 3,0 4,4 8, III kpl 1 1 0,1 0,1 Nivanmaa ha 0,2 0,2 Pohjavesialueilla yhteensä kpl ha 0,4 3,8 10,0 38,7 52,9 Pohjavesialueiden ulkopuoliset soranottoalueet kpl ha 3,9 5,8 24,8 34,5 Pohjavesialueilla olevat sekä pohjavesialueiden ulkopuoliset soranottoalueet kpl yhteenlaskettuna ha 0,4 7,7 15,8 63,5 87,4 Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 7

8 Liite 3. Kohdeluettelo Tunnus Pv-luokka X-koord. Y-koord. Voimassa oleva lupa nro Päättynyt lupa nro Soranottoalueen ala (ha) luokka Palokangas , ,676,1084,1385 7, ,1622,2418 3, , Käärmevaaru ,2417 2, , , , , , , Tuusjärvi ,1085 4, , , Kiukoonniemi , Hottikangas , , , ,690,1283 1, , , Ihalankangas , ,2421 2, ,1089 0, Telkkämäki , Kiiskiniemenkangas ,681,1312 2, , , , , , ,1371 1, , Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

9 Tunnus Pv-luokka X-koord. Y-koord. Voimassa oleva lupa nro Päättynyt lupa nro Soranottoalueen ala (ha) luokka Pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet ,696,2395 4, ,180,693 3, ,32,673,1363 4, , , ,1206 1, , , , ,1373 3, ,1646 1, , ,1447 2, , , , , , , , , , ,689,691 3, ,14 3 Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 9

10 SOKKA-projekti_TUUSNIEMI Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys TUUSNIEMI luokitus Km /MS Pohjakartta-aineisto, Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09 Muut aineistot, Ympäristöhallinto PV_TUNNUS NIMI Palokangas Käärmevaaru Tuusjärvi Kiukoonniemi Hottikangas Ihalankangas Telkkämäki Kiiskiniemenkangas Nivanmaa Merkintöjen selitys Maa-ainesluvat Pohjavesialueet Harjujensuojeluohjelma RKY- alueet Arvokkaat moreenimuodostumat Arvokkaat kallioalueet Natura-alueet

11 1:3 Yht. 876:6:0 6:17 6:16 6:15 6:14 6:13 6: Yht. 876:6:0 Tuusjärvi 2:43 2:44 2:16 8:9 Tuusjärvi 1:192 2:40 1:70 8:14 Yht. 876:6:0 8: Yht. 878:5 Yht. 878:2 2:28 2:34 2:31 2:30 2:29 2:32 2:33 2:22 Yht. 876:6:0 1:6477 2:15 1:67 1:66 1:65 1:68 1:16 1:69 2:34 Yht. 876:9:0 2:37 1:44 2:4 2:18 2: :64 1:1 1:109 1:22 1:70 1:110 1:8 1:133 1:23 1: , , Sk, Yk MY-1 Ei ole 5 1 Suurta kt-ottoa,jyrkkä seinämä , , Sk, Yk EO Ei ole , , Sk, Yk EO Ei ole 2 4 1:24 Kuopio Juankoski Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

12 4: Hottikangas 4:174 4:106 4:175 4:116 4:122 Hottikangas 4:117 3:7 3:17 3:38 3:37 3:18 5: : : : : : :115 4:54 4:177 Yht. 878:3 4:48 1:83 76:5:0 1:49 1:97 4:18 4:48 4: , , Sk, Yk Ei ole Ei ole , , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 3 Kivinen,metsittymässä , , Sk Ei ole Ei ole 5 4 Lupa voim.ei ottoa käynnissä , , Sk Ei ole Ei ole 4 2 Osittain metsittymässä , , Sk Ei ole Ei ole 4 2 Varastokasoja , , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 3 Kivikkoinen,osittain metsittymässä Yht. 878:2 4:99 4:100 4:99 4:122 4:86 4:29 4:28 4:59 4:130 4:129 4:75 4:131 4:126 4:125 4:24 4:128 4:76 4:8 4: 4:127 Outokumpu , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

13 22:11 6:56 22: : :8 4: Palokangas 20:24 22:3 22: : :30 Palokangas 20:30 20:31 20:23 3:29 20:15 25:1 25:5 25:6 20:38 7:7 20:17 25:2 20:30 3:15 18:20 18:11 25: : :31 20: : :17 25:1 :9 25:4 25: :54 22: :14 22: , ,67799 Sk, Yk M EO , , Sk, Yk Ei ole EO , , Sk, Yk M EO :54 25:2 Kuopio , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

14 6:145 7:104 18:48 18:46 18:47 2:5 18:66 4: :84 4 4:66 4:49 7:105 Yht. 7:104 7:80 7:81 6:69 6: :36 6:83 6: : :125 6:62 6:49 6:119 6: :83 Yht. 876:4:0 7:53 7:38 7:52 7:75 7:108 7:44 7:106 7: , , Sk, Yk EO Ei ole , , Sk, Yk EO Ei ole 2 4 Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

15 11:40 48:1 23:9 23:4 23:4 23:3 Yht. 876:2: , 1 Käärmevaaru 23:11 23:4 11:42 23:6 23:6 23:4 48:0 48:0 23:12 25: :0 650 Käärmevaaru Yht. 876:4:0 25:9 0:17 25:9 33: :12 34:2 25:27 10:8 22:9 11:41 25:27 25:11 11: :50 25:46 25:27 25:49 25:47 34:2 2:38 10:8 25:45 25: , , Sk, Yk EO Ei ole , , Sk, Yk EO Ei ole , , Sk, Yk M Ei ole 4 3 Romua, osittain metsittymässä , , Sk, Yk EO Ei ole , , Sk, Yk EO Ei ole Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

16 25:30 25:31 52:0 25:19 11:38 11:8 2:5 11:38 25: :22 2: : : :84 2:63 2: , 2 Käärmevaaru 4:71 2:44 2:26 2:89 2:65 2:86 2:88 2: : :46 11:61 11:62 11:3 2:8 2:81 11:3 2:79 2:87 0:544 2:88 2:60 2:84 4:70 14:173 1 :68 2:88 2:70 2:68 4:71 2:56 2:71 2:67 4:55 4:54 4:50 2:88 4:43 4:71 4:44 14:266 2:88 14:211 14:308 14:59 14:307 14:268 4:71 14:185 14:190 31:0 14:268 14:17 1:4 14:100 4:41 14:307 4:36 14:320 14:101 4:49 14:236 4:37 4:30 4:48 14: :147 4:32 14:56 14:158 4:29 14:22 14:56 14:130 14:34 4:42 14:148 4:23 14:42 6:148 14:41 4:34 4:46 4:8 14:33 14:43 6:148 14:80 4:31 14:53 14:298 4:33 14:55 14:54 14:307 14:154 14:298 1:2 14:137 14:138 14:79 14:307 14:307 14:297 14:184 14:139 14:283 14:315 14:291 14:307 14:315 14:161 14:77 14:77 14:145 14:160 14:144 14:114 14:287 14:143 4:66 14:306 0: :139 14:307 14:256 14: :1 14:257 7:28 7:25 14:281 14:307 7:30 14:310 7:26 7: , , Sk, Yk EO EO 2 3 Juuri päättynyt lupa,varastokasoja , ,11463 Sk, Yk VU Ei ole , , Sk, Yk EO Ei ole , , Sk, Yk EO EO Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

17 1:3 Yht. 876:6:0 6:17 6:16 6:15 6:14 6:13 6: , 1 Yht. 876:6:0 Tuusjärvi 2:43 2:44 2:16 8:9 Tuusjärvi 1:192 2:40 1:70 8:14 Yht. 876:6:0 8: Yht. 878:5 Yht. 878:2 2:28 2:34 2:31 2:30 2:29 2:32 2:33 2:22 Yht. 876:6:0 1:6477 2:15 1:67 1:66 1:65 1:68 1:16 1:69 2:34 Yht. 876:9:0 2:37 1:44 2:4 2:18 2: :64 1:1 1:109 1:22 1:70 1:110 1:8 1:133 1:23 1: , , Sk, Yk MY-1 Ei ole 5 1 Suurta kt-ottoa,jyrkkä seinämä , , Sk, Yk EO Ei ole , , Sk, Yk EO Ei ole 2 4 1:24 Kuopio Juankoski Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

18 Tuusjärvi Yht. 876:6:0 Tuusjärvi 2:34 8:17 8:8 8:16 8:14 1:16 : : Yht. 876:2:0 Yht. 876:6:0 1:21 1:1 10:0 10:0 10:0 Yht. 876:2:0 9:0 1:1 2:30 1:43 1:44 1:1 1:48 9:0 Yht. 876:6:0 1: , , Sk, Yk EO Ei ole , , Sk, Yk EO Ei ole 5 4 Kuopio , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

19 1:213 1:233 1:175 1:213 1:179 1:229 Kiukoonniemi 1:191 1:192 1:193 1: Kiukoonniemi 1:194 7:7 7:2 1:216 1:207 1:230 7:4 1:139 1:213 7:3 7:1 1:139 1:22 1:45 7: :238 1:141 1:133 1:221 1:136 1:135 1: , , Sk, Yk MU, pv-1 Ei ole 4 2 kivikkoinen,osittain metsittymässä Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

20 ht. 876:3:0 2:6 Ihalankangas 1:17 9:8 5: Ihalankangas 1:19 Yht. 876:7: : : :25 9:8 5:23 876:1 3:40 1:22 1:19 1: :9 1:20 1:9 9:8 36 1:20 1:21 Yht. 876:7:0 1:10 1:21 9: 1:8 1:22 1:23 0:566 10:7 1: :8 2:33 Yht. 876:7:0 2:23 10:15 10: , , Sk, Yk M EO 4 2 Osittain metsittymässä , , Sk, Yk EO EO 4 3 Lupa juuri päättynyt,ilm.uusi lupa myön , , Sk, Yk EO EO 4 4 Metsittymässä , , Sk, Yk EO EO , Sk, Yk M Ei ole 5 3 Pientä kt-ottoa 1:5 Yht. 876:7:0 Juankoski Kuopio , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

21 2:69 1: Telkkämäki 2:23 2:16 2:31 2:14 2: Telkkämäki 2:19 2:32 2: :47 4: : :568 2:43 3:17 2:42 2:30 Yht. 876:2: , Sk, Yk MU Ei ole 5 4 Pv-alueen rajalla , , Sk, Yk MU Ei ole 2 3 Metsittymässä , Sk, Yk MU Ei ole 4 3 Osittain metsittymässä , Sk, Yk MU Ei ole 1 3 Metsittynyt , Sk, Yk M Ei ole 5 4 Kuopio , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

22 , 2 18:11 Kiiskiniemenkangas : :28 Kiiskiniemenkangas 5:13 1:19 5:6 20:1 20:0 5: :6 5: : : : :5390 5:13 5:21 1 5: , Sk, Yk M Ei ole 4 3 Kuopan vieressä roskia , Sk, Yk M Ei ole 4 3 Luontaisesti metsittymässä , , Sk, Yk eo, pv Ei ole , , Sk, Yk eo, pv Ei ole , , Sk, Yk eo, pv Ei ole , , Sk, Yk eo, pv Ei ole , ,07634 Sk, Yk eo, pv Ei ole , , Sk, Yk eo, pv Ei ole , , Sk, Yk eo, pv Ei ole 5 4 5:7 Kuopio , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

23 11:11 11:12 11: , 3 Kiiskiniemenkangas 12: :15 12: :10 12:13 12:14 12: :16 6:3 2:298 12:9 12:11 Yht. 876:3 2:298 Yht. 878:1 2:297 12:5 1:22 2: :89 2: :98 2: , , Sk, Yk eo, pv Ei ole , , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 3 Luontaisesti metsittymässä , , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 2 Luiskaus,istutus , , Sk, Yk Ei ole Ei ole 3 2 Istutus 1:21 Kuopio , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

24 8:13 8:13 0:17 1:117 1:147 Nivanmaa 8: Nivanmaa 8:13 1:117 1:148 Kuopio 8:10 1:115 8:8 1:115 2:9 5:9 Yht. 878: :148 1:116 0:17 13:0 1:76 1:116 2:17 4:16 4:12 1:3 442 Leppäranta 4:12 3: , , Sk, Yk M Ei ole 5 3 Pientä kt-ottoa Kuopio , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

25 9 7:21 Pohjavesialueiden ulkopuoliset 7:61 maa-aineksenottoalueet 7:16 Yht. 878:1 7:22 7:81 9:45 2 7: : :69 7:84 1: : : :86 7:98 7:6 7:86 7:84 7:97 5:72 3:36 3: , Sk, Yk Ei ole Ei ole , Sk, Yk Ei ole Ei ole , Sk, Yk Ei ole Ei ole , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 2 Varastokasoja,vasta päättynyt lupa , Sk, Yk Ei ole Ei ole 1 2 Outokumpu , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

26 17:32 16:3 17:30 17:29 17:15 Pohjavesialueiden 17:35 ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 17:42 17:30 7:16 17:6 17:12 8:43 8:45 17:31 8:39 8:48 3 5:26 5:25 16:10 16:10 8:34 8: :52 8: :34 7:100 8:58 8:54 8:27 8:23 8:31 7:101 7:88 7:108 8:21 8:24 8:12 8:18 7:75 7:104 7:74 8:46 7:59 7:72 7: , Sk, Yk M EO 4 3 Luontaisesti metsittymässä , Sk, Yk M EO , Sk, Yk M EO 5 4 7:18 8:18 7:53 Outokumpu , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

27 1:105 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 1:132 16:52 16:20 3:35 3:36 16:37 16:26 Yht. 878: :51 15:60 1:95 1:123 1:96 1:88 16:37 16: :203 1:169 1:118 1:236 1:128 1: :132 1:121 1:232 1:232 1:170 1:129 1:231 1:108 16: : :213 1: :92 1:171 1:234 1:176 1: :233 1:175 1:213 1:232 1:109 1:110 1:179 1:178 1:216 1: , Sk, Yk M Ei ole 4 3 Metsittynyt vanha kt-kuoppa , Sk, Yk M Ei ole 4 4 Lupa voim.ei ottoa , Sk, Yk M Ei ole 2 4 Metsittynyt,kivikkoinen , Sk, Yk M Ei ole , Sk, Yk M Ei ole , Sk, Yk Ei ole Ei ole , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 2 Varastokasoja,lammikkoja , Sk, Yk Ei ole Ei ole 5 4 Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

28 5:29 5:30 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 6:8 6:17 4:15 6:4 Yht. 876:2:0 6:4 4:14 4: : :16 6:3 7:9 21:1 7:16 7: , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 3 Pieni kt-kuoppa Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

29 Pohjavesialueiden 8:10 ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 6:39 33:4 7:12 3: : :10 Yht. 876:2: , Sk, Yk Ei ole Ei ole , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 3 Metsittymässä , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 3 Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

30 6:7 4:17 12:21 12:36 4:16 Pohjavesialueiden ulkopuoliset 12:22 maa-aineksenottoalueet 12:12 4:17 12:21 12:23 Yht. 876:2:0 7:9 4:10 6:14 4:17 4:5 7:10 Yht. 876:2: :8 7:1 4:8 7:0 3:13 6:17 21 Yht , Sk, Yk Ei ole Ei ole 4 2 Osittain metsittymässä Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

31 22:7 22:5 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 7 5:7 6:13 Yht. 876:2:0 5: :20 1 5:20 Yht 3:15 5:25 Yht. 876:2:0 5:22 5:19 5:27 5:27 3:16 3:7 5:18 5: , Sk, Yk M Ei ole 2 3 Metsittymässä 5:28 Kaavi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

32 5:43 5:42 5:30 5:47 5:53 5:48 9:10 5:54 5:51 5:54 9:8 402 Hauranki Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 5:52 9:5 4:11 9: :27 4:5 4:27 4:29 4:8 4:18 4:37 4: , Sk, Yk EO Ei ole 5 4 4:20 Juankoski Kaavi pio niemi , E.N. Maastokäynnit tehty , K.P.

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve en kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Varpaisjärven kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Varpaisjärven kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Rautalammin kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Rautalammin kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Rautalammin kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Karttulan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Karttulan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve n kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Vesannon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Vesannon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Vesannon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Juankosken kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Juankosken kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Juankosken kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Leppävirran kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Leppävirran kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Leppävirran kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Tervon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Tervon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Tervon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Suonenjoen kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Suonenjoen kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Jokioinen A B A. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> 30.6.

Jokioinen A B A. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> 30.6. 5.5 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 0416951 0416954 A 0416954 B 0416953 A 0416952 0 2,5 5 Km Kuva 62. Jokioisten pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten ottamisluvat.

Lisätiedot

Humppila. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 0 2,5 5 Km

Humppila. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 0 2,5 5 Km 5.3 04151 04152 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 041 041 041 0 2,5 5 Km Kuva 42. n pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten ottamisluvat. 58 Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Tammela. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue C A. Voimassa (> ) Päättyneet (< )

Tammela. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue C A. Voimassa (> ) Päättyneet (< ) 5.8 0421054 0421056 0483405 Voimassa (> 30.6.2006) Päättyneet (< 1.7.2006) 0406151 0421055 Pohjavesialue 0483419 0483406 0408255 0483451 0483403 0483412 0416952 04834 0483414 0483413 0443351 C 0483415

Lisätiedot

Kalvola. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Kalvola. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.6 0421008 0421002 0421001 0421004 0408252 0421005 0421054 0421010 0421009 0421006 0421051 0421056 0421052 0 2,5 5 10 Km 0421055 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue Kuva 74. n

Lisätiedot

Hattula. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Hattula. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.2 0408253 0408207 04082 04082 0408254 0408252 04082 0421051 0408206 0408251 0408204 0421052 0408205 0469254 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 0408255 0469253 0469253 0 2,5

Lisätiedot

Renko. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Renko. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.7 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 69254 69255 692 692 69253 69205 69252 43351 B 69251 0 1,25 2,5 5 Km Kuva 92. Rengon pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten ottamisluvat.

Lisätiedot

Forssa. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Forssa. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.1 0406152 0406103 0406151 0406106 0416951 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 0416954 B 04061 0483451 0 2,5 5 10 Km Kuva 9. n pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten

Lisätiedot

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla SOKKA-hanke POSKI-hanke, Kiviaineshuolto Pirkanmaalla nyt ja tulevaisuudessa kuntaseminaari Anne Lindholm, Pirkanmaan

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 145.

Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 145. 5.12 Kauhava Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 145. Kuva 145. Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

Kurikka. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247.

Kurikka. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247. 5.19 Kurikka Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247. Kuva 247. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh. KUULUTUS VARELY/3646/216 1.2.217 Auran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Auran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 187.

Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 187. 5.14 Kokkola Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 187. Kuva 187. Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Ahvenjärven harju/vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67.

Ahvenjärven harju/vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67. Ahvenjärven harju/vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67. 12/-92 6706 Maapinta-ala: 1355 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/ rajoitetunoton alueella: 3,0/1,9/- ha Metsähallituksen hallinnoima alue: 70 ha

Lisätiedot

Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56.

Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56. 5.5 Himanka Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56. Kuva 56. Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet

Lisätiedot

Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101.

Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101. Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101. Maapinta-ala: 4453 ha yhteensä/ella/ rajoitetunoton alueella: 6,5/5,5/- ha Metsähallituksen hallinnoima alue: 117 ha Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet:

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/536/2017 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella KUULUTUS VARELY/544/2017 8.6.2017 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella Kustavin pohjavesialueen luokkamuutos Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Maakuntainsinööri Satu Appelqvist Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö 1 ympäl7stökeskus KU U L U T U S HAMELY/405/2017 Häme Luonnonvarayksikkö Tammelan pohjavesialueiden luokka ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon

Lisätiedot

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Mari Leminen 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY 469 pohjavesialuetta Luokka I: 377 kpl Luokka II: 92 kpl Luokittelu Riskitekijöiden arviot Hyvä tila/huono

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kunnost us-tarve Lisämääre Huomioitavaa Tarkastus pvm Digitoija Pinta-ala (ha)

Kunnost us-tarve Lisämääre Huomioitavaa Tarkastus pvm Digitoija Pinta-ala (ha) Soranottoalueen numero Jälkihoidon tila Kunnost us-tarve Lisämääre Huomioitavaa Tarkastus pvm Digitoija Pinta-ala (ha) Pohjavesialueen nimi Hirvikangas 1 4 1 lampi vedenottamon läheisyys 10.10.2007/28.6.2011

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Sidosryhmätilaisuus 12.8.2015 Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Maria Mäkinen pohjavesiasiantuntija maria.k.makinen@ely-keskus.fi Varsinais-Suomen ELY, ympäristö- ja luonnonvarat

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/3722/216 13.11.217 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa

Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa Sokka -projekti Pohjois-Savossa 2007-2009 Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja

Lisätiedot

Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23.

Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23. Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23. 2330 23282329 2327 2331 2332 Maapinta-ala: 4534 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/rajoitetunoton alueella: 91,5/36,4/11,4

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/4299/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.2 Heinävesi Heinäveden kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kolmessa kohteessa, joista Konttilanlehdon Hepoharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

Maakylän-Räyskälän harjujakso (kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45

Maakylän-Räyskälän harjujakso (kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45 Maakylän-Räyskälän harjujakso (kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45 10/-9604/-02 12/-90 05/-93 4526 11/-87 Maapinta-ala: 3651 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/ rajoitetunoton alueella: 17,6/14,3/1,8

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa

Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa RAPORTTEJA 127 2015 Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa SOKKA-hanke JANITA PELTONEN Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa SOKKA-hanke JANITA PELTONEN RAPORTTEJA 127 2015 MAA-AINESALUEIDEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340.

Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340. 5.31 Seinäjoki Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340. Kuva 340. Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

Uusittu ottamisopas kestävä käyttö

Uusittu ottamisopas kestävä käyttö Uusittu ottamisopas kestävä käyttö Maa-ainesten lupa- ja ottotilanne Uusi ottamisopas Sähköiset lomakkeet ja kiviainesten tilinpito Vanhempi tutkija Jari Rintala SYKE Ympäristönsuojelupäivät Lammilla 1.

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella KUULUTUS VARELY/1583/217 14.11.217 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla

Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varsinais-Suomi Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla Varsinais-Suomi, Rauman seutu ja Pohjois-Satakunta 2/2010 Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (jäljenpänä YVAmenettelyn)

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (jäljenpänä YVAmenettelyn) Etelä-Savo Päätös Päiväys 29.9.2014 DNro KAIELY/550/2014 Morenia Oy (Janne Karhu) Automaatiotie 1 90460 OULUSALO Soraliike Möttönen Ky Maarakennusliike Möttönen Kotiniementie 11 88300 PALTAMO Metsäyhtymä

Lisätiedot

Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus

Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/964/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kolarin kunta Isopalontie 2 95900 Kolari Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI SKVSY 08.05.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Kuusimäen pohjavesialue 0814001A... 3 1.1 Geologia ja hydrogeologia... 3 Pohjavesi... 3 Kallioperä...

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2383/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2383/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) 25 Asianro 2383/10.03.00.02/2016 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Maa-aineslupa / Lemminkäinen Infra Oy / Lohilahti, Tölpäkkö (279-443-5-3) Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Geologiset inventointiaineistot, pohjavesialueet ja kiviaineshuolto maankäytön suunnittelussa

Geologiset inventointiaineistot, pohjavesialueet ja kiviaineshuolto maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 19 2015 Geologiset inventointiaineistot, pohjavesialueet ja kiviaineshuolto maankäytön suunnittelussa Jari Rintala ja Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus SUOMEN

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO. TEEMAKARTAN Maa-ainesvarat ja pohjavesialueet SELOSTUS (kartta omana liitteenä)

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO. TEEMAKARTAN Maa-ainesvarat ja pohjavesialueet SELOSTUS (kartta omana liitteenä) SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO TEEMAKARTAN Maa-ainesvarat ja pohjavesialueet SELOSTUS (kartta omana liitteenä) Maakuntahallitus 29.1.2007 Esityslistan asia nro 1 Erillisliitteet TEEMAA

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Yhteenveto hankkeesta Maakuntahallitus 14.9.2015 Pohjavesien suojelun ja MAAKUNTAKAAVA kiviaineshuollon yhteensovittaminen

Lisätiedot

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Valtakunnalliset Vesihuoltopäivät Jyväskylässä 10.-11.5.2017

Lisätiedot

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Pieksämäen kaupunki/rakennusvalvonta Lausunto / Viite: Lausuntopyyntö 5.2.2015 27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Alue,

Lisätiedot

II RISKIKARTOITUS JUANKOSKI MUSTANHARJU II-LUOKAN POHJAVESIALUE

II RISKIKARTOITUS JUANKOSKI MUSTANHARJU II-LUOKAN POHJAVESIALUE II RISKIKARTOITUS JUANKOSKI 0817411 MUSTANHARJU II-LUOKAN POHJAVESIALUE SKVSY 20.3.2012 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY SISÄLLYSLUETTELO 1 0817411 MUSTANHARJUN POHJAVESIALUE... 2 1.1 GEOLOGIA JA

Lisätiedot

I. Suomenniemi. Pohjavesialueet. Tutkimustulokset

I. Suomenniemi. Pohjavesialueet. Tutkimustulokset 6.21 Suomenniemi 6.21.1 ohjavesialueet Suomenniemellä on 11 pohjavesialuetta, joista kolme on I-luokan, kolme II-luokan ja viisi III-luokan pohjavesialueita. ohjavesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015 Juankoski AVIn viranomaistarkastukset 22 2,38 52,40 tarkastuskäynti max 2h 18 79,34 1 428,12 pieneläinkäynti 66 173,71 11 464,86 Päiväaikainen pieneläinkäynti 448 48,94 21 925,12 suureläinkäynti 201 226,15

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä. Maastokäynnit harju- ja kallioalueille

Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä. Maastokäynnit harju- ja kallioalueille 1 Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä Maastokäynnit harju- ja kallioalueille 2 3 JOHDANTO Syksyn 2007 aikana tehtyjen maastokäyntien tarkoituksena on ollut paikan päällä käyden todeta erityisesti

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla 12.12.2014 POSKI-hankkeen tilannekatsaus ja valmistuneet raportit VALTSU: maarakentamiseen käytettävästä luonnonmateriaalista

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

Putkelanharju/Ilomantsi; aluetunnus 69.

Putkelanharju/Ilomantsi; aluetunnus 69. sivut 60-78 Putkelanharju/Ilomantsi; aluetunnus 69. Maapinta-ala: 1931 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/rajoitetun oton alueella: 22,7/16,6/12,3 ha Metsähallituksen hallinnoima alue: 1175 ha Suojelu-

Lisätiedot