TÖIHIN KANNUSTAMINEN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÖIHIN KANNUSTAMINEN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKELU"

Transkriptio

1 TÖIHIN KANNUSTAMINEN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKELU

2 TYÖNTEKO ON AINA KANNATTAVAA! Moni työtön voi pohtia sitä, kannattaako taloudellisesti lähteä töihin. Yleisesti voi sanoa, että aina kannattaa, sillä saadulla työkokemuksella parantaa mahdollisuuksiaan saada jatkossa pitempiaikaista työtä. Töissä käyminen voi innostaa myös tulevaisuuden suunnittelua hakeutua jollekin alalle vaikkapa koulutuksen kautta. Jyväskylän kaupunki, Muurame ja Jämsä ovat mukana työllisyyden kuntakokeilussa Sosiaalipalvelut, Kela ja ulosottovirasto on koonnut alle työllistymiseen taloudellisesti kannustavaa tietoa.

3 1. YLEINEN ASUMISTUKI KELA Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulot otetaan huomioon tältä ajalta. Jos tuloissa tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia vuoden aikana, on niistä ilmoitettava Kelalle. Jos asumistuen määrä nousee tarkistuksessa, Kela maksaa korotusta vain hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden alusta. Jos taas määrä pienenee tarkistuksessa, tarkistus tehdään muutoksen ajankohdasta, koska siitä lähtien asumistukea on maksettu liikaa. Asumistuen määrään vaikuttavat lähes kaikki ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden säännölliset bruttotulot. Tuloista ei vähennetä veroja, eikä niistä tehdä muita vähennyksiä. Myös ruokakunnan omaisuudesta voi tulla arvioitavaksi kuukausituloa. Kelalle on ilmoitettava, jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 300 e/kk tai pienenevät vähintään 160 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Asumistuen tarkistusta tulojen nousu takia voidaan lykätä enintään kuudella kuukaudella, jos pitkäaikaisesti työtön työllistyy, ellei sitä ennen ole muuta syytä tarkistaa tukea, esimerkiksi vuositarkistuksen takia. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on saanut Kelalta vähintään vuoden ajan yhtäjaksoisesti peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Verkkosivuilla on lisätietoa asumistuesta ja siellä voi kirjautua myös asiointipalveluun.

4 2. ELATUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN Elatusmaksuveloista voi hakea vapautusta Kelalta takautuvasti vuoden elatusmaksuista. 3. TOIMEENTULOTUKI Töihin lähtijältä jätetään huomioimatta osa palkasta toimeentulotuen laskelmassa tulona. Tätä kutsutaan etuoikeutetuksi tuloksi. Etuoikeutettu tulo on 20 % ansiotulosta ja enintään 150 euroa kuukaudessa Toimeentulotuen laskelmassa huomioidaan vain käteen jäävä palkka, palkasta on vähennetty verot ja muut lakisääteiset kulut sekä suora ulosotto. Laskelmassa huomioidaan menona työmatkakulut julkisen liikenteen mukaan Työn alkaessa työntekijä voi saada muun muassa työvaateavustusta tai muita työllistämistä edistäviä avustuksia.

5 4. TYÖTTÖMYYSTURVA Avio- tai avopuolison tulot eivät vaikuta työmarkkinatuen tai kotoutumistuen määrään alkaen. Lomakorvausta ei jaksoteta, jos työsuhde päättyy tai sen jälkeen. Työsuhteen loppupalkassa maksetut lomakorvaukset eivät vaikuta työttömyysetuuden maksamisen aloitukseen. Työllistymisrahaa voidaan maksaa sellaisen työsuhteen perusteella, joka alkaa tai sen jälkeen, mutta viimeistään Työmarkkinatukea voidaan maksaa työllistymisrahana pitkään työttömänä olleelle henkilölle, joka ottaa vastaan vähintään 3 kuukautta kestävän työssäoloehtoon luettavan työn (työaika vähintään 18 h/viikko). Työllistymisraha maksetaan yhden kuukauden ajalta työsuhteen alkamisesta lukien. Työllistymisrahana maksettava työmarkkinatuki on aina täysimääräinen, eikä työllistymisrahakauden ajalta ansaittu palkka vaikuta työllistymisrahan määrään. Jos työllistymisrahaan oikeuttava työsuhde on osa-aikainen, jatketaan työmarkkinatuen maksua työllistymisrahakauden jälkeen soviteltuna. Työllistymisrahan määrä määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus työllistymisrahaan alkaa. Työllistymisrahaan maksetaan myös lapsikorotus. Jos henkilö aloittaa työllistymisrahaan oikeuttavan työn kesken työllistymistä edistävän palvelun, työllistymisrahaan voidaan maksaa myös korotusosaa ja kulukorvausta.

6 Työllistymisrahaa haetaan TE-toimistosta. Hakemus voidaan tehdä aikaisintaan kaksi viikkoa ennen työsuhteen alkamista. TE-toimisto tutkii työllistymisrahan myöntämisen edellytykset kertymätietojen ja työsopimuksen perusteella ja antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon. Lausunnon perusteella Kela tekee päätöksen ja maksaa työllistymisrahan kokonaisuudessaan päätöksenteon yhteydessä Muusta työttömyysturvasta poiketen työllistymisraha maksetaan etukäteen. Oikeus työllistymisrahaan on myös niillä, joille ei makseta työmarkkinatukea työttömyysturvalain 10 luvun 2 :n 3 momentissa tarkoitetusta syystä, joita ovat korvaukseton määräaika, työssäolovelvoite omavastuuaika, ammatilliseen koulutukseen liittyvät rajoitteet, odotusaika ja tarveharkinta. Työllistymisrahaa ei myönnetä, jos työsuhteen palkkauskustannuksiin maksetaan JTYPL 7 luvun 1 :ssä tarkoitettua palkkatukea tai jos henkilöllä on oikeus matka-avustukseen. Työllistymisrahaan ei ole oikeutta, jos henkilö kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta eroaa työstä tai omalla menettelyllään aiheuttaa työsuhteen päättymisen. TE-toimisto tutkii, onko työsuhde päättynyt henkilön omasta syystä. Tarvittaessa Kela perii työllistymisrahan kokonaisuudessaan takaisin. Työllistymisrahaa ei oteta yleisessä asumistuessa tulona huomioon.

7 Matka-avustusta maksetaan työmarkkinatukeen oikeutetulle henkilölle, joka vastaanottaa työssäkäyntialueensa ulkopuolella sijaitsevan, vähintään 2 kuukautta kestävän kokoaikatyön. Työmarkkinatukeen oikeutettuna pidetään myös henkilöä, jolle ei makseta työmarkkinatukea TTL 10 luvun 2 :ssä tarkoitetuista syistä. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työaika on vähintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän kokonaistyöajasta. Matkaavustuksena maksettava työmarkkinatuki maksetaan aina täysimääräisenä, lapsikorotuksineen. Matka-avustusta maksetaan enintään 4 kuukauden ajalta työsuhteen alkamisesta lukien. Matka-avustusta ei myönnetä sellaisen työsuhteen ajalle, jonka palkkauskustannuksiin työnantajalle on myönnetty palkkatukea. Matka-avustus voidaan kuitenkin myöntää palkkatuella palkattavalle, jos palkkatuki rahoitetaan joko osittain tai kokonaan työmarkkinatukimäärärahoista. TE-toimisto tutkii, täyttääkö työ työmarkkinatukena maksettavalle matkaavustukselle asetetut edellytykset. Peruspäivärahan lisäpäivät. V syntyneille, jotka täyttävät 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja v jälkeen syntyneille, jotka täyttävät 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi työssäoloaikaa on oltava vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Oikeus lisäpäiviin koskee palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia.ennen vuotta 1958 syntyneet peruspäivärahan lisäpäiviä saavat henkilöt voivat joissain tapauksissa saada vanhuuseläkettä jo 62-vuoden iässä. Eläkkeisiin ei tehdä varhennusvähennystä.

8 5. VELKOJEN PERINTÄ JA JÄRJESTELY SEKÄ VELKAANTUMISTA EHKÄISEVÄ TALOUSNEUVONTA Maksu- ja velkavaikeuksista selviytyminen edellyttää aina koko velkatilanteen ja maksukyvyn selvittämistä sekä rahankäytön suunnittelua. Velkakierteen katkaiseminen on ensisijaista. Keinoja kierteen katkaisemiseen on pienemmissä maksuvaikeuksissa se, että tulevat laskut hoidetaan niiden erääntyessä ja rästiin jääneistä tehdään maksusopimus. Suuremmissa ongelmissa etsitään sopiva järjestely, joskus se voi olla ulosottoperintä. Työllistymisen kautta mahdollisesti syntyvä maksukyky tuo järjestelykeinoihin valinnanvaraa. Velkojen perinnän ei tule antaa olla esteenä työllistymiselle. Asiakkaan velkaantumiskierre ei katkea silloin kun asiakas ei kykene maksamaan kaikkia velkojaan tai velkoihin menevät rahat eivät kohdennu tosiasiassa ollenkaan itse velan lyhentämiseen vaan perimistoimistojen ja luottoyhtiöiden korkeisiin kuluihin. Tällöin voi ohjeistaa asiakasta velkaantumisen katkaisemisessa niin, että velat voi antaa mennä ulosottoon. Tällöin velkaantuminen pysähtyy. Asiakas kannattaa ohjata hakemaan velkojen järjestelemiseksi apua talous- ja velkaneuvonnasta. He tietävät kulloiseenkin tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. Velkojen järjestelytapoja Sosiaalinen luotto. Sosiaalisella luotolla maksetaan kaikki velat velkojille ja asiakas maksaa sosiaalisen luoton lyhennykset kerran kuukaudessa. Luoton myöntää Jyväskylän kaupunki.lainan korko on 1 %, eikä siinä ole muita kuluja. Luoton enimmäismäärää euroa ja takaisinmaksu enintään 5 vuotta. Luoton myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö asuu Jyväskylässä ja hänellä on velan maksukykyä sekä säännölliset tulot.

9 Velkojen järjestely. Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan talousneuvontaa ja tarvittaessa avustetaan velkojen järjestelyssä. Neuvojien avulla voidaan hakea esimerkiksi Takuu-Säätiön takausta velkojen maksamiseen pankkilainalla tai velkajärjestelyä käräjäoikeudesta. Tehtäviin kuuluu myös yleinen neuvonta siitä miten velkoja hoidetaan. Talous- ja velkaneuvonnassa annettava talousneu-vonta auttaa asiakasta suunnittelemaan rahankäyt-töä niin, että rahat riittävät elämiseen ja velkojen maksuun ULOSOTTO Yleistä Ulosotto on laiminlyötyjen velvoitteiden täytäntöönpanoa. Tavallisimmin kysymys on rahasaatavien perinnästä. Ulosotto on lainkäyttöä ja puolueetonta viranomaistoimintaa. Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan että velallisen etua. Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei saada, tehdään palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä. Velallisena ulosotossa - tulon ulosmittaus Menettely: ulosmittauksen jälkeen ulosottovirasto lähettää maksukiellon työnantajalle, joka pidättää palkasta tietyn osan pidätetty määrä tilitetään ulosottoon

10 ulosotto kohdistaa tilitetyn määrän velallisen veloille jolloin velkasaldo vastaavasti pienenee velalliselle jää tulosta aina perustoimeentuloa turvaava osuus (suojaosuus) ja osa suojaosuuden ylittävästä nettopalkasta Suojaosuuden määrä 2013 Suojaosuus on 22,30 euroa päivää kohti. Lisäksi 8,01 euroa päivässä kutakin elatuksen varassa olevaa perheenjäsentä kohden. Yksin elävän velallisen suojaosuus on siten 669,00 euroa kuukaudessa. Jos velallisella on yksi huollettava, on suojaosuus 909,30 euroa kuukaudessa. Ulosmitattava määrä: Ulosottopidätyksen määrä lasketaan nettotulosta. Tulosta pidätetään säädetty määrä, ei vähempää mutta ei myöskään enempää. Jos palkka on pienempi kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään. Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuus, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa (tulorajaulosmittaus 2/3 x (palkka suojaosuus)). Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, ulosmitataan nettopalkasta yksi kolmasosa (1/3). Esimerkki ulosmittauksen määrästä: Jos elatuksesi varassa on yksi henkilö ja käteen jäävän palkan määrä on 1.000,00 e/kk lasketaan pidätys seuraavasti: ( ,30) x 2/3 = 60,47 euroa

11 Pidätetyllä ja ulosottoon tilitetyllä määrällä 60,47 euroa lyhennetään ulos-otossa perinnässä olevia velkoja. Lisätietoja internetsivuston ulosotto-osiossa on lisätietoa ulosotosta. Siellä on mm. linkki laskuriin (https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/maksukieltolaskuri), jolla voi itse laskea palkasta pidätettävän määrän suuruuden. Ota rohkeasti yhteyttä asioitasi hoitavaan kihlakunnanulosottomieheen. Hänen yhteystietonsa löydät helpoimmin ulosoton kotiosoitteesi lähettämistä maksukehotuksista tai ulosottoviraston internet-sivustolta

12 Työllisyyden kuntakokeilu Työllisyyden kuntakokeilu on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke, jonka tavoitteena on etsiä ratkaisuja pitkään työttömänä olevien henkilöiden työllistymiseen. Kuntakokeilun tavoitteena on luoda kunnille oma työllistymisen malli tehokkaan ja vaikuttavan yhteistoiminnan avulla. Jyväskylä Muurame Jämsä Töihin!-palvelu Töihin!-palvelu on Kuntakokeilun työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksena on tukea työllistymistä ja synnyttää uusia työpaikkoja valmentamalla asiakkaita työelämään ja yrittäjyyteen. Lisätiedot Työllisyyden kuntakokeilusta ja Töihin!-palvelusta https://www.facebook.com/tyollisyyden.kuntakokeilu

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY Velkojen selvittely - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY 1 Sisällys > Lukijalle 3 > Etene vaiheittain ja hae apua 3 > Selvitä velkatilanteesi 4 Näin pääset alkuun 4 Varmista, että kaikki

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2015 ALKAEN

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2015 ALKAEN Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2015 ALKAEN 1 Sisältö 1 OIKEUS TOIMENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen 2(39) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 3 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY... 3 3 OLESKELUKUNTA...

Lisätiedot

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Päivitetty 24.3.2015 KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Käsittely:.JIK ky Johtokunta 23.5.2014 Sisällysluettelo 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 3 2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Takausvastuutyöryhmä Puheenjohtaja Leena Koskinen Sihteerit Laura Lahti ja Jukka Laukkanen Julkaisun

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot