Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008"

Transkriptio

1 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan Yleinen ulosmittauksen määrä on edelleen kolmasosa nettotulosta. Pienituloisten velallisten lievemmän ulosoton käyttö sen sijaan laajenee. Velalliselle on jatkossa jätettävä tulorajaan asti suojaosuuden lisäksi kolmasosa suojaosuuden ylittävästä nettopalkan osasta. Myös ulosottovelalliselle jätettävän suojaosuuden euromäärät ovat nousseet. Näiden ulosottopidätyksen laskentaperusteiden muutosten johdosta työnantajan on päivitettävä palkanlaskentaohjelmansa ajan tasalle. Työnantajat ovat käytännössä kokeneet hankalaksi ulosottopidätyksen määrän laskemisen. Tästä syystä oikeusministeriö on avannut työnantajien avuksi Internetissä maksukieltolaskurin, jolla ulosmitattava määrä voidaan laskea ( Työnantaja tai palkanlaskija voi myös kysyä neuvoa ulosottomieheltä maksukiellon noudattamisessa ja ulosottopidätyksen laskemisesta. Maksukielto Palkka ja muu toistuvaistulo voidaan ulosmitata antamalla työnantajalle maksukielto. Työnantaja on vastuussa siitä, että ulosottopidätys tulee perittyä maksukiellon määräysten mukaisesti. Jos työnantaja ei noudata maksukieltoa, perittävä määrä voidaan ulosmitata työnantajalta. Maksukiellossa määrätään ulosottoon menevän määrän laskeminen, velallisen suoja-osuus, muiden tulopohjaan vaikuttavien tulojen määrä, ylisuurten luontoisetujen huomioon ottaminen ja muut tarpeelliset tiedot. Työnantajan on maksettava ulosottopidätyksen määrä ulosottomiehelle palkanmaksun yhteydessä. Tilinumero on merkitty maksukieltoon. Työnantaja saa vähentää pankille suoritetun tilillepanomaksun ulosottopidätyksen määrästä. Työnantaja ilmoittaa tilisiirrolla maksukiellon viitenumeron, velallisen nimen ja henkilötunnuksen. Voimassa oleva maksukielto Maksukielto on voimassa määräajan tai toistaiseksi. Ulosottomies ilmoittaa toistaiseksi voimassa olevan maksukiellon päättymisestä työnantajalle kirjallisesti. Ulosottomies voi muuttaa maksukieltoa uudella maksukiellolla. Työnantaja noudattaa aina viimeksi annettua maksukieltoa. Työnantajan on pyynnöstä ilmoitettava ulosottomiehelle tiedoksiantoosoitteensa, johon maksukielto voidaan lähettää. Ulosottomies voi myöntää velalliselle helpotuksia palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksessa tämän yksilöllisten olosuhteiden perusteella. Jos velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden, velallisen maksaman elatusavun tai muun erityisen syyn vuoksi olennaisesti vähentynyt, palkasta ulosmitattavaa määrää voidaan pienentää. Palkasta ulosmitataan toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä. Tällaisessa tilanteessa työnantaja noudattaa ulosottomieheltä viimeksi saatua maksukieltoa, jossa tulee olla huojennusta koskeva määräys. Suojaosuutta ei enää koroteta huojennuksen määrällä.

2 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 2(8) Ulosoton perusteena oleva palkka Ulosottopidätys lasketaan tulopohjasta, johon kuuluvat kaikki työntekijälle maksettavat ennakkoperintälain mukaiset palkat ja luontoisedut. Ulosottolaissa palkalla tarkoitetaan kaikenlaista palkkaa, palkkiota, luontoisetua sekä muuta etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa. Palkkakäsite vastaa ennakkoperintälain 13 :n mukaista palkkakäsitettä, jota työnantaja voi noudattaa myös ulosottopidätyksen laskemisessa. Esimerkiksi perusteettomasta irtisanomisesta suoritettava korvaus on oikeuskäytännössä katsottu ulosottolaissa tarkoitetuksi palkaksi. Palkalla tarkoitetaan myös ennakkoperintälain 13 :n 1 momentin 2 kohdassa mainittuja henkilökohtaisia suorituksia. Lainkohdassa lueteltuja palkkioita ovat: kokouspalkkio henkilökohtainen luento- ja esitelmäpalkkio hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio toimitusjohtajan palkkio avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostama palkka sekä luottamustoimesta saatu korvaus. Ulosmittaamatta jätetään kohtuullinen korvaus matkakuluista, omien työvälineiden käyttämisestä ja muista työn suorittamisen edellyttämistä kustannuksista. Tämän vuoksi työnantaja voi maksaa työntekijälle verovapaat työmatkakustannusten korvaukset sellaisenaan. Työnantajan myöntämä etuus, jonka saaminen tai arvo perustuu pörssinoteeraukseen tai sattumanvaraiseen seikkaan, saadaan ulosmitata kokonaan. Luontoisedut Luontoisetujen arvo määräytyy paikkakunnalla yleisesti käyvän hinnan mukaan, jona työantaja voi pääsääntöisesti käyttää luontoisetujen ennakonpidätysarvoa. Suojaosuutta määriteltäessä luontoisedut rinnastuvat rahapalkkaan. Toisin sanoen suojaosuus voi muodostua myös luontoiseduista. Jos palkka ulosoton välttämiseksi nostetaan liiallisina tai perusteettomina luontoisetuina, ylisuuret luontoisedut voidaan sivuuttaa työnantajalle annetussa maksukiellossa. Jos rahapalkka ei riitä ulosottopidätyksen maksamiseksi, ulosottomies voi antaa maksukiellon ikään kuin perusteeton osa luontoiseduista maksettaisiin rahana. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että työnantajan on maksettava ulosottoon rahapalkan lisäksi myös maksukieltoon merkitty perusteeton luontoisedun määrä. Tässä tilanteessa ulosottopidätys ja suojaosuus lasketaan ulosottopidätyksen laskentaperusteesta tavalliseen tapaan. Esimerkki perusteettoman luontoisedun maksukiellosta Ulosottopidätyksen laskettu määrä 700 euroa Rahapalkan määrä 100 euroa Perusteeton luontoisetu rahana maksukiellon mukaisesti 500 euroa Työnantajan on maksettava ulosottomiehelle 600 euroa

3 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 3(8) Ulosottopidätyksen laskentaperuste eli nettopalkka Palkasta ja muusta toistuvaistulosta ulosmitattava määrä lasketaan palkan nettomäärästä. Palkasta vähennetään ennen ulosottopidätyksen laskemista ennakonpidätys, työntekijän eläkemaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Muita maksuja kuten ayjäsenmaksua, sairauskassamaksua ja lisäeläkevakuutusmaksuja ei saa vähentää. Jos työn suorittamisesta aiheutuneet kustannukset kuten moottorisahavähennys vähennetään bruttopalkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista, ne voidaan vähentää myös ulosottopidätystä laskettaessa. Maksukiellossa voi olla määräys ottaa huomioon myös toiselta maksajalta saatu tulo. Työnantaja on otettava muu tulo huomioon ulosottopidätyksen alaista palkkaa laskiessaan. Maksukieltoon on merkitty nettopalkkaan lisättävä määrä kohdassa yhteenlaskettu nettomäärä. Työnantaja laskee ulosottopidätyksen perusteena olevan nettopalkan seuraavasti: Rahapalkka + luontoisetujen ennakonpidätysarvo./. työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten osuus./. ennakonpidätys./. työntekijän eläkemaksu./. palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu = Ulosottopidätyksen perusteena oleva palkka + muun tulon nettomäärä maksukiellolta = Ulosottopidätyksen laskentaperuste Suojaosuus vuonna 2008 Velalliselle on palkan, eläkkeen ja muun toistuvaistulon ulosotossa jätettävä niin sanottu suojaosuus omaan ja perheensä elatukseen. Suojaosuus on minimimäärä, joka velalliselle on aina jätettävä. Palkan ulosmittauksessa velallisen suojaosuus on velallisen itsensä osalta 19,90 euroa ja velallisen elatuksen varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 7,15 euroa päivässä henkilöä kohden seuraavaan palkan maksupäivään asti. Suojaosuus ja tuloraja 2008 Suojaosuus / päivä Suojaosuus / kuukausi Tuloraja / päivä Tuloraja / kuukausi Velallinen 19,90 597,00 39, ,00 Perheenjäsentä kohti 7,15 214,50 14,30 429,00 Velallisen elatuksen varassa olevien henkilöiden lukumäärä mainitaan työnantajalle annetussa maksukiellossa. Velallisen elatuksen varassa oleva perheenjäsen on sellainen, jonka nettotulot ovat enintään velallisen suojaosuus eli 19,90 euroa päivässä.

4 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 4(8) Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus niiden päivien lukumäärällä, jolta pidätyksen kohteena oleva palkka tai muu tulo maksetaan. Suojaosuus lasketaan kuukaudessa 30 päivältä. Näin ollen yksinäisen velallisen suojaosuus on 597 euroa kuukaudessa vuonna Tuloraja on kaksi kertaa suojaosuuden määrä. Työnantajan on laskettava suojaosuuden ja tulorajan määrä eripituisia ja poikkeavia palkkakausia varten. Poikkeavia palkkakausia voi olla esimerkiksi työsuhteen alkaessa ja päättyessä sekä palkanmaksun keskeytyessä. Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkkakausi. Tällöin suojaosuus ja tuloraja lasketaan viimeisen palkkakauden pituuden perusteella. Lopputilissä maksettavat lomakorvaus ja lomaraha ovat ulosottopidätyksen alaista palkkaa. Esimerkki suojaosuuden ja tulorajan laskemisesta Työntekijän työsuhde alkaa Työntekijän normaali palkkakausi on kuukausi. Työntekijän elatuksen varassa on kaksi perheenjäsentä. Suojaosuus ja tuloraja palkkakaudelta ovat Suojaosuus = 13 x (19,9+ 7,15+7,15) = 13 x 34,20 = 444,60 euroa Tuloraja = 2 x 444,60 = 889,20 euroa. Ulosmitattava määrä Palkasta jätetään ulosmittaamatta aina velallisen suojaosuus. Jos nettopalkka on tätä suurempi, mutta enintään kaksi kertaa velallisen suojaosuuden määrä, suojaosuuden ylittävästä palkasta jätetään ulosmittaamatta kolmasosa (tulorajaulosmittaus). Jos velallisen nettopalkka on suurempi kuin kaksi kertaa velallisen suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, ulosmittaamatta jätetään kaksi kolmasosaa palkasta. Toisin sanoen koko nettopalkasta ulosmitataan yksi kolmasosa. Jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä, ulosmittaamatta jätetään kahta kolmasosaa pienempi määrä, kuitenkin vähintään puolet palkasta. Ulosmitattavasta määrästä säädetään valtioneuvoston asetuksella (680/2003). Tämä ns. asteikkoulosmittaus otetaan kuitenkin käyttöön vasta vuoden 2009 alusta. Ulosmitattava määrä Nimitys Nettopalkan määrä Ulosmitattava määrä Suojaosuus Enintään suojaosuus Ei ulosmitata mitään Tulorajaulosmittaus Enintään 2 x suojaosuus 2/3 x (palkka - suojaosuus) 1/3 - sääntö Suurempi kuin 2 x suojaosuus 1/3 x palkka Asteikkoulosmittaus Suurempi kuin 4 x suojaosuus Otetaan käyttöön v. 2009

5 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 5(8) Muut määräykset -kohta Ulosottomies voi merkitä maksukiellolle muita ulosottopidätyksen perimistä koskevia määräyksiä. Muun muassa seuraavanlaisia määräyksiä voi olla käytössä: Ulosottopidätys: siihen asti kunnes 700 euroa on kertynyt Jos maksukiellolle on merkitty, siihen asti kunnes 700 euroa on kertynyt, työnantaja perii ulosottopidätyksen kunnes 700 euroa on kertynyt. Kun enimmäismäärä on kertynyt, ulosottopidätystä ei enää peritä. Ulosottopidätys: 120 euroa enintään e/kk. Määräys rajoittaa ulosottopidätyksen perimistä. Jos esimerkkitapauksessa ulosottopidätyksen laskennallinen määrä on 300 euroa, pidätys toimitetaan enimmäispidätyksen 120 euroa suuruisena. Jos palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa, enimmäismäärä voidaan periä kokonaisuudessaan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Jos ensimmäisessä palkanmaksussa enimmäismäärä ei ylity, jälkimmäisessä palkanmaksussa ulosottopidätystä peritään enintään 120 euroon asti. Enimmäismäärää ei tule jakaa tasasuuruisiin osiin, jos palkka maksetaan kahdesti tai useammin kuukaudessa. Enimmäismääränä ei esimerkissä siis käytetä 60 euroa, jos palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Ulosottopidätys: 150 vähintään e/kk Määräystä käytettäneen lähinnä elatusavun perimiseksi, jolloin palkasta saadaan ulosmitata normaalia suurempi osuus. Tällöinkin velalliselle on aina jätettävä kolmasosa palkasta eikä suojaosuutta saa ulosmitata. Määräyksellä ei siten ole merkitystä, jos nettopalkka on enintään suojaosuuden määrä. Jos nettopalkka on suurempi kuin suojaosuus, suojaosuuden ylimenevä palkka voidaan periä kokonaan vähimmäismäärään asti. Jos nettopalkka on 697 euroa ja suojaosuus 597 euroa, ulosottopidätyksenä voidaan periä 100 euroa. Jos nettopalkka on 900 euroa ja suojaosuus 597 euroa, ulosottopidätys toimitetaan normaalina tulorajaulosmittauksena 202 euroa, koska se ylittää vähimmäismäärän 150 e/kk. Jos palkka maksetaan kahdesti tai useammin kuukaudessa, vähimmäispidätys voidaan suojaosuuden ylimenevästä palkasta periä kokonaan tai osittain ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Työnantajan ei pidä jakaa vähimmäispidätystä tasasuuruisiin osiin, jos palkka maksetaan kahdesti tai useammin kuukaudessa. Vähimmäispidätys ei siis ole 75 euroa, jos palkka maksetaan kahdesti kuukaudessa. Ulosottopidätys: 400 e/kk Määräyksestä huolimatta velalliselle on aina jätettävä kolmasosa palkasta eikä suojaosuutta saa ulosmitata. Lähtökohtaisesti ulosottomiehen tehtävänä on tarkistaa, että velallisen nettopalkka on riittävän suuri kyseisen määräyksen noudattamiseksi ja ettei se loukkaa velallisen suojaosuutta. Jos työntekijän nettopalkka on 897 euroa ja suojaosuus 597 euroa, ulosottopidätys on esimerkkitapauksessa 300 euroa. Sen sijaan, jos laskennallinen ulosottopidätys on 500 euroa, ulosotto tehdään 400 euron suuruisena.

6 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 6(8) Kertapidätys 300 euroa Kertapidätys on lähtökohtaisesti aina tilitettävä täysimääräisenä. Jos ulosottopidätyksen laskennallinen määrä on 600 euroa, kertapidätyksenä toimitetaan 300 euroa. Vaikka maksukiellolla on määräys kertapidätyksestä, ulosottoa ei kuitenkaan voida tehdä suurempana kuin laskennallinen ulosoton määrä olisi ollut. Jos tulorajaulosmittauksessa ulosottopidätyksen määräksi on laskettu 200 euroa, ulosottoon tilitettävä määrä on 200 euroa kertapidätysmääräyksestä huolimatta. Ulosottomiehelle on ilmoitettava kertapidätyksessä pidättämättä jäänyt määrä 100 ( ) euroa. Epäsäännöllisesti maksettava palkka Epäsäännöllisesti maksettavasta palkasta voidaan ulosmitata yksi kolmasosa palkkaerän nettomäärästä. Ulosottopidätyksen laskentaperuste eli nettopalkka on sama kuin määräajoin maksettavassa palkassa. Epäsäännöllisesti maksettavalla palkalla tarkoitetaan esimerkiksi epäsäännöllisesti maksettavaa provisiopalkkaa, luento- tai esitelmäpalkkiota tai yhtiömiehen yhtiöstään nostamaa palkkaa. Suojaosuus ja tulorajaulosmittaus koskevat määräajoin, säännöllisesti maksettavaa palkkaa. Määräajoin maksettavana palkkana voidaan pitää kaikkia niitä palkkaeriä, jotka maksetaan palkkakausittain tapahtuvan säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. Esimerkiksi lomaraha, tulospalkkiot ja palvelusvuosilisä ovat osa säännöllisesti maksettavaa palkkaa, vaikka ne maksettaisiin kerran vuodessa. Vähennysten etuoikeusjärjestys Ulosottopidätyksenä voidaan vähentää vain rahapalkan määrä. Jos työntekijän rahapalkka ei riitä kaikkien vähennysten tekemiseksi, vähennykset rahapalkasta tehdään seuraavassa järjestyksessä: Rahapalkka, josta vähennetään 1. ennakonpidätys 2. työntekijän eläkemaksu 3. palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 4. ulosottopidätys 5. työnantajan kuittaus palkasta 6. muut vähennykset palkasta = käteen maksettava palkka Työnantaja voi vähentää suojaosuuden rajoittamatta muut nettopalkasta ulosottopidätyksen jälkeen vähennettävät erät kuten ay-jäsenmaksut, sairauskassamaksut, lisäeläkemaksut ja työsuhdeasunnon vuokran. Vapaakuukaudet palkan ulosmittauksessa Velalliselle on annettava vuosittain kaksi vapaakuukautta, kun tulorajaulosmittaus on kestänyt yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti 12 kuukauden ajan. Jos velallinen ei muuta esitä, ulosottomies yleensä antaa vapaakuukausiksi heinäkuun ja joulukuun. maksukiellolla on tällöin seuraava määräys: Ulosottopidätystä ei toimiteta seuraavina kuukausina: 07/2008, 12/2008

7 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 7(8) Muilla perusteilla vapaakuukausia annetaan velallisen pyynnöstä enintään kolme vuosittain. Tällaisia muita perusteita ovat välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset sekä erityiset syyt kuten silmälasien tai pesukoneen hankinnat. Hakijan (velkoja) suostumuksella vapaakuukausia voidaan antaa enintään kuusi vuosittain hakemuksen raukeamatta. Annetuista vapaakuukausista eli ulosmittauksen keskeytyksestä voidaan ilmoittaa työnantajalle kirjallisesti tai sähköisesti varsinaista uutta maksukieltoa antamatta. Keskeytyksen jälkeen työnantaja noudattaa viimeksi voimassa ollutta maksukieltoa. Jos velallinen on ennen ulosmittausta ollut pitkään työttömänä, palkan ulosmittausta voidaan lykätä. Edellytyksenä kuitenkin on, että velkojan maksunsaanti ei olennaisesti vaarannu. Lykkäystä voidaan antaa enintään neljä kuukautta työsuhteen alkamisesta. Elatusapu Palkasta saadaan ulosmitata elatusavun perimiseksi normaalia suurempi osuus. Jos elatusapu erääntyy jatkuvasti (juokseva elatusapu), palkasta saadaan ulosmitata palkan maksukautta vastaava elatusapumäärä säännönmukaista suurempana. Esimerkiksi kuukausipalkasta voidaan ulosmitata enintään kuukauden elatusapua vastaava määrä. Jos juoksevan elatusavun lisäksi ulosotossa on perinnässä muita velkoja tai erääntynyttä elatusapurästiä, säännönmukainen ulosottopidätys voidaan ylittää enintään palkan maksukautta vastaavan elatusavun määrällä. Kuukausipalkasta voidaan näin ollen ulosmitata säännönmukainen määrä ja kuukauden elatusavun määrä. Velalliselle on kuitenkin aina jätettävä vähintään kolmasosa määräajoin maksettavasta nettopalkasta eikä suojaosuutta saa ulosmitata. Epäsäännöllisesti maksettavasta palkasta on jätettävä ulosmittaamatta vähintään kolmasosa. Elatusapuvelalliselle voidaan antaa vapaakuukausia vain painavasta syystä, jos ulosmittaus toimitetaan elatusavun perimiseksi. Myös palkan ulosmittauksen lykkäystä voidaan antaa painavasta syystä.

8 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 8(8) Esimerkki ulosottopidätyksen laskemisesta vuonna Lasketaan ulosottopidätyksen laskentaperuste. Työntekijän palkkatiedot kahden viikon palkkakaudelta ovat seuraavat: Rahapalkka 650 euroa + autoetu 450 euroa - ennakonpidätys 300 euroa - työntekijän eläkemaksu 45,1 euroa - palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 3,74 euroa Ulosottopidätyksen laskentaperuste 751,16 euroa 2. Lasketaan ulosottopidätyksen määrä. Suojaosuuden määräksi on maksukiellossa määrätty 41,35 euroa päivässä. Kahden viikon palkkakautta vastaava suojaosuus ja tuloraja ovat: Suojaosuus (41,35 x 14) 578,90 euroa Tuloraja (2 x 578,90) 1 157,80 euroa Ulosottopidätyksen laskentaperuste eli nettopalkka 751,16 euroa on suurempi kuin suojaosuus 578,90 euroa, mutta se ei kuitenkaan ylitä tulorajaa 1 157,80 euroa. Tällöin ulosottopidätys toimitetaan tulorajaulosmittauksena, jolloin ulosmitattava määrä on 2/3 suojaosuuden ylittävästä palkasta. Ulosottopidätys = 2/3 x (751,16 578,90) 114,84 euroa 3. Lasketaan työntekijälle maksettava nettopalkka vähennysten jälkeen seuraavasti: Rahapalkka 650 euroa - ennakonpidätys 300 euroa - työntekijän eläkemaksu 45,1 euroa - palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 3,74 euroa - ulosottopidätys 114,84 euroa Työntekijälle maksettava nettopalkka 186,32 euroa

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 469. Laki. ulosottolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 469. Laki. ulosottolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 469 473 SISÄLLYS N:o Sivu 469 Laki ulosottolain muuttamisesta... 1373 470 Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje. Ulosotto. Ulosoton laskenta 21.9.2012 1 (24)

Asiakirjatyyppi Ohje. Ulosotto. Ulosoton laskenta 21.9.2012 1 (24) Ulosotto Ulosoton laskenta 2012 21.9.2012 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 ULOSOTTO 3 1.1 _ Yleistä... 3 1.2 _ Ulosotettava määrä 1.1.2012 alkaen... 3 2 LASKENTAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT 8 2.1 _ Ohjaukset... 8 2.1.1

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Olipa kerran velka 13.10.2016 Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Aiheet Ulosotosta yleisesti Tilastoja Ulosottomenettelystä ja täytäntöönpanotoimista

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

Lausunto mietinnöstä 38/2017 ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen

Lausunto mietinnöstä 38/2017 ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen 13.7.2017 1 (6) Oikeusministeriölle Lausunto mietinnöstä 38/2017 ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 18/41/2016 Pohdin lausunnossa pääasiassa

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto

Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto Aro, Marko 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 20 päivänä marraskuuta 2003 1. "17 artikla

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 20 päivänä marraskuuta 2003 1. 17 artikla JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 20 päivänä marraskuuta 2003 1 1. Käsiteltävänä oleva asia koskee Suomen kansalaista, joka saa Suomesta työkyvyttömyyseläkettä mutta asuu Espanjassa ja maksaa

Lisätiedot

Palkan ulosmittauksen kehittäminen

Palkan ulosmittauksen kehittäminen 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 1.8.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA LAPSEN ELATUSAVUN PERINTÄOHJE Toimivalta Voimassa Kumoaa Voimaantulosäännös laissa lapsen elatuksesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

ULOSOTTO. Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta. Oulussa 25.2.2015

ULOSOTTO. Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta. Oulussa 25.2.2015 ULOSOTTO Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta Oulussa 25.2.2015 Reijo Junkkari johtava kihlakunnanvouti Oulun seudun ulosottovirasto SISÄLTÖ Ulosotto osana oikeussuojajärjestelmää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevat

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset Asumissosiaalisen työn teemapäivä 24.1.2017 Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset kihlakunnanulosottomies Petri Lilja kihlakunnanulosottomies Mila Riekki Häädön täytäntöönpano Esityksen tavoitteena

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Lapsikorotus 11.02.2016

Lapsikorotus 11.02.2016 Lapsikorotus 11.02.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Eläkkeet ja korvaukset... 2 1.3.2 Samassa taloudessa asuvat lapset...

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISEEN (25.1.2016)

OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISEEN (25.1.2016) Tapaturma-asiain korvauslautakunnan yleisohje 25.1.2016 19.4.2016 korjattu laskentataulukon esimerkkitapauksen työttömyyspäivät ja luontoisetujen summakohdan laskentakaava OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

PALKAN ULOSMITTAUKSEN VAIKUTUKSET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ

PALKAN ULOSMITTAUKSEN VAIKUTUKSET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ 1 Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2015 Joni Paatonen PALKAN ULOSMITTAUKSEN VAIKUTUKSET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. Koodistot - Tulolajit

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

MAKSUKIELTOJEN NOUDATTAMISEN SEURANTA

MAKSUKIELTOJEN NOUDATTAMISEN SEURANTA Elina Vartio MAKSUKIELTOJEN NOUDATTAMISEN SEURANTA Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirastossa Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Oikeushallinto TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Ulosoton pääpiirteet Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Aiheet Ulosotosta yleisesti Ulosoton organisaatio Ulosottomenettelystä Tilastoja Yleisesti Ikäryhmittäin Velkaantumisen syyt Mahdollisuudet vaikuttaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 195 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-275 Esityslistan asia TJA/26 TJA Terveyslautakunta päätti kohtuullistaa tämän päätöksen

Lisätiedot

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. 1.01 31.8.2017 Muutettu

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Julkishallinto ja juridiikka TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSEN MÄÄRÄN RAJOITTAMINEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Julkishallinto ja juridiikka TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSEN MÄÄRÄN RAJOITTAMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Julkishallinto ja juridiikka Tytti Koskinen TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSEN MÄÄRÄN RAJOITTAMINEN Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys Kesko Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 2.2.2011. Sisältö 1 Palkitsemisjärjestelmät... 3 1.1 Hallituksen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

HE 8/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 8/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 8/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulosottolakia velallisen aseman parantamiseksi niin,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

Laura Niemelä OHJEKIRJA KAIBEST OY:N PALKKAHALLINTO- JA LASKUTUSPROSESSIIN

Laura Niemelä OHJEKIRJA KAIBEST OY:N PALKKAHALLINTO- JA LASKUTUSPROSESSIIN Laura Niemelä OHJEKIRJA KAIBEST OY:N PALKKAHALLINTO- JA LASKUTUSPROSESSIIN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto ja juridiikka Syksy 2011 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Tulotiedot tulee toimittaa päivähoidon johtajalle hakemuksen palautuksen yhteydessä, kuitenkin

Lisätiedot

TÖIHIN KANNUSTAMINEN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKELU

TÖIHIN KANNUSTAMINEN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKELU TÖIHIN KANNUSTAMINEN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKELU TYÖNTEKO ON AINA KANNATTAVAA! Moni työtön voi pohtia sitä, kannattaako taloudellisesti lähteä töihin. Yleisesti voi sanoa, että aina kannattaa, sillä saadulla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1321 1325. Valtioneuvoston asetus. N:o 1321. ulosottotoimen hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1321 1325. Valtioneuvoston asetus. N:o 1321. ulosottotoimen hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1321 1325 SISÄLLYS N:o Sivu 1321 Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta... 5139 1322 Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2009 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista.

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2012 alkaen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Kokopäivähoidon maksu Perheen nuorimmasta lapsesta maksun enimmäismäärä

Lisätiedot

Ulosottooikeus ULOSMITTAUS JA MYYNTI. Tuula Linna Tatu Leppänen

Ulosottooikeus ULOSMITTAUS JA MYYNTI. Tuula Linna Tatu Leppänen Ulosottooikeus II ULOSMITTAUS JA MYYNTI Tuula Linna Tatu Leppänen TALENTUM PRO Helsinki 2015 2., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 23.5.2005/ 257 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 13.6.2005/ 93 Voimaantulo 22.7.2005 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 13.11.2008 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2009 1. Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA Lapin yliopisto Pro gradu tutkielma Kristiina Vola Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Opintotuen takausvastuuperintä

Opintotuen takausvastuuperintä Opintotuen takausvastuuperintä 03.03.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Opintolainan maksaminen pankille... 2 1.4 Osamaksusuunnitelma... 2 1.4.1 Osamaksusuunnitelman

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

PALKANLASKENTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN TILITOIMISTOSSA

PALKANLASKENTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN TILITOIMISTOSSA PALKANLASKENTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN TILITOIMISTOSSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2015 Niina Mikkola TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous Ulkoinen laskentatoimi

Lisätiedot

Pirjo Moilanen PALKANLASKENTA - TIIVISTETTY OHJE PALKANLASKIJALLE

Pirjo Moilanen PALKANLASKENTA - TIIVISTETTY OHJE PALKANLASKIJALLE Pirjo Moilanen PALKANLASKENTA - TIIVISTETTY OHJE PALKANLASKIJALLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

HE 150/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta

HE 150/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulosottokaaren muuttamista ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen

Lisätiedot

Katakombista elämään kansanliike ry 17.10.2005 HE 13/2005 vp

Katakombista elämään kansanliike ry 17.10.2005 HE 13/2005 vp Katakombista elämään kansanliike ry 17.10.2005 HE 13/2005 vp LAUSUNNON OSA II ^a' p h/l**fjl> 31 KATAKOMBISTA ELÄMÄÄN KANSANLIIKE RY:N LAUSUNTO EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE KÄSITELTÄESSÄ ULOSOTON VAPAAKUUKAUSIPY-

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 Julkaisu 216:1 JULKAISU 216:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 15

Sisällys. Lukijalle... 15 Lukijalle................................................... 15 1. Ajankohtaista 2013....................................... 17 1.1 Ennakkoperintä.......................................... 17 1.1.1 Verokortit.......................................

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt 1 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA 1.6.2017 Hyväksytty: Kvalt 22.05.2017 8 Muutos: Kvalt 18.12.2017 63 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOI- MEN

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2010:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 201 :1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot