Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS Tarjouspyynnön kohteen tausta Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyynnön kohteen volyymi Tarjouspyynnön kohteen sisältö Palveluntuottajalta kuukausittain edellytettävät tehtävät Palveluntuottajalta vuosittain edellytettävät tehtävät Kertaluonteiset tai ajoittaiset tehtävät Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen SOPIMUSKAUSI TARJOUSTEN VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET TARJOAJAAN LIITTYVÄT KELPOISUUSVAATIMUKSET Tarjoajan taloudelliset, rahoitukselliset sekä muut edellytykset Tarjoajaa koskevat ehdottomat kelpoisuusvaatimukset Tarjoajaa koskevat ehdottomat vähimmäisvaatimukset Tarjousta koskevat ehdottomat edellytykset TARJOUKSESSA HUOMIOITAVAT HANKINTAAN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Palveluiden hinnoittelu ja hintojen antaminen tarjouksessa Maksuehto ja laskutus Viivästyskorko Viivästyssakko Toimitusaika TARJOUKSEN TEKEMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Tarjouksen sisältö ja muotovaatimukset Osatarjoukset Vaihtoehtoiset tai ehdolliset tarjoukset Ryhmittymänä tarjoaminen tai alihankintasuhteet TARJOUKSEEN JA HANKINTASOPIMUKSEEN LIITTYVÄT YLEISET ASIAT Noudatettavat sopimusehdot Luottamuksellisuus ja tarjousasiakirjan julkisuus Erimielisyyksien käsittely Tarjouksen hylkääminen Sopimuksen tekeminen Sopimuksen tekemisen perusteet YHTEYSHENKILÖT TARJOUSKILPAILUN AIKATAULU Tarjouksen voimassaolo Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Tarjousten jättäminen Tarjouskilpailun aikataulu ALLEKIRJOITUKSET... 10

3 1 pyytää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Imatran, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien sekä Pyhtään puolesta Teiltä tarjousta vammaispalvelulakiin liittyvistä henkilökohtaisen avustajan työnantajille korvattavista tilitoimistopalveluista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana kunnallisena yhteishankintayksikkönä ja vastaa Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiirin, Lappeenrannan, Lemin, Imatran, Parikkalan, Taipalsaaren, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Suomenniemen ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hankintojen kilpailuttamisesta sekä huolehtii sopimusten tekemisestä ja niiden ylläpidosta. Edellä mainitut tahot voivat tehdä hankintoja tämän tarjouspyynnön voittaneelta sopijaosapuolelta tehtävän hankintasopimuksen mukaisesti. Haminan kaupungille sekä Miehikkälän ja Vironlahden kunnille varataan optio ostaa palveluita tämän tarjouspyynnön pohjalta tehtävän sopimuksen mukaisesti. Tarjouspyynnössä Etelä-Karjalan hankintapalveluihin viitataan termillä Asiakas. Kilpailutukseen osallistuviin Etelä-Karjalan hankintapalveluiden asiakkaisiin viitataan termillä Tilaaja. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä käytetään lyhennettä Eksote. Hankintayksikkönä tässä kilpailutuksessa toimii. Kunnat ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ovat valtuuttaneet kilpailuttamaan tilitoimistopalvelut puolestaan sekä tekemään hankintapäätöksen ja puitesopimuksen 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS 2.1. Tarjouspyynnön kohteen tausta Henkilökohtainen apu tuli vaikeavammaiselle subjektiiviseksi oikeudeksi Henkilökohtaista apua voidaan järjestää kolmella järjestämistavalla: 1. työnantajamalli, 2. palveluseteli tai 3. kunnan oma, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tuotettu tai ostopalvelu. Kun vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana, hän vastaa itse kaikista työnantajavelvoitteista (mm. työsopimus, palkanlaskenta, lakisääteiset työnantajamaksut ja vakuutukset, työterveyshuolto). Kunnalla on vammaispalvelulain mukaan velvollisuus neuvoa ja ohjata vaikeavammaista henkilöä työnantajan velvoitteista suoriutumisessa sekä auttaa avustajan hankinnassa. Kaakkois-Suomessa on käynnistynyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Haminan, Imatran, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän,

4 2 Pyhtään ja Virolahden kuntien ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n kehittämiskumppanuutena Henkka eli henkilökohtaisen avun keskus, joka toteuttaa kuntien puolesta lakisääteistä henkilökohtaisen avun neuvontaa ja ohjausta, auttaa työnantajia avustajan hankinnassa sekä neuvoo vaikeavammaisia työnantajia ja heidän avustajiaan työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Kunnat ovat sitoutuneet henkilökohtaisen avun keskuksen pilotointivaiheeseen kahden vuoden määräajaksi Kunnalla on myös velvollisuus korvata vaikeavammaiselle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Näitä ovat avustajan palkkakulut ja työnantajan lakisääteiset maksut (sotu, vakuutukset, työterveyshuolto). Mikäli työnantaja ei suoriudu avustajan palkkahallinnosta itse, kunnan tulee vammaispalvelulain mukaan korvata työnantajalle tilitoimistopalvelut, joita hän tarvitsee työnantajan velvoitteista suoriutuakseen. Henkilökohtaisen avun keskuksen pilotointiin sitoutuneet kunnat haluavat keskittää nämä tilitoimistopalvelut, jotta henkilökohtaisen avun palveluita saavat asiakkaat ovat kunnissa tasa-arvoisessa asemassa ja henkilökohtaisen avun palkkahallintopalveluiden laatu paranee yhden tilitoimiston perehdyttyä avustaja-alan palkanlaskentaan ja työsuhteiden erityispiirteisiin. Kunnan vammaispalveluista vastaava työntekijä tekee päätöksen henkilökohtaisesta avusta. Päätös tehdään yleensä toistaiseksi. Vammaispalvelun työntekijä määrittää yhdessä asiakkaan kanssa tilitoimistopalvelujen tarpeen samalla kun sovitaan henkilökohtaisen avun järjestämisestä työnantajamallilla sekä kunnan korvaaman henkilökohtaisen avun tuntimäärästä. Avustaja-alan työehtosopimusta valmistellaan parhaillaan ja tämänhetkisen arvion mukaan se valmistunee vuoden 2010 lopulla. Tämänhetkisen tiedon mukaan työehtosopimuksessa ei tulla ottamaan kantaa avustajien palkkaukseen. Tällä hetkellä avustaja-alan palkanmaksussa noudatetaan työsopimus-, työaika- ja vuosilomalakeja. Lisäksi Kaakkois-Suomen kunnat valmistelevat alueellista toimintaohjetta, johon kirjataan henkilökohtaisten avustajien palkan määräytymisperusteet eri kunnissa työskentelevien avustajien palkkojen yhdenmukaistamiseksi. Toimintaohje valmistuu loppuvuonna Tarjouspyynnön kohde Hankinnan kohteena ovat vammaispalvelulakiin liittyvät vaikeavammaiselle avustajan työnantajalle korvattavat tilitoimistopalvelut. Työnantajana toimiva vaikeavammainen henkilö voi kunnan myöntämän tuntimäärän puitteissa palkata useamman kuin yhden avustajan, mikäli käytännön toimet sitä vaativat. Avustajien määrä yhdellä työnantajalla voi vaihdella yhdestä jopa viiteen. Palveluntuottajan tulee voida tarjota palvelua koko Kaakkois-Suomen alueelle. Yhteishankinnassa ovat mukana seuraavat kunnat: - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Hamina (optiolla) - Imatra - Kotka

5 3 - Kouvola - Miehikkälä (optiolla) - Pyhtää ja - Virolahti (optiolla). Tilaajakunnat eivät sitoudu ostamaan tiettyä määrää palvelua Tarjouspyynnön kohteen volyymi Tarjouspyynnön perusteena käytetään nykyistä palkkahallinnon tukipalvelun käyttäjien määrää. Yhteishankinnassa mukana olevissa kunnissa (mukaan luettuna optiolla olevien kuntien 23 työnantajaa) on järjestetty yhteensä 230 avustajan työnantajalle palkkahallinto joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna tilitoimistolta. Näillä työnantajilla on yhteensä 327 avustajaa. Avustajista 110 on kuukausipalkkaista ja 217 tuntipalkkaista. Palkkatapahtumien määrä kuukaudessa on 544. Palkansaajien määrä vaihtelee kuukausittain johtuen esim. avustajien sairauslomista. Tilitoimistopalvelun käyttäjien määrässä on odotettavissa kasvua tietoisuuden ja henkilökohtaisen avun päätösten lisääntyessä. Hankinta ylittää arvoltaan EU-kynnysarvon Tarjouspyynnön kohteen sisältö Hankittavan palkkahallinnon koko prosessi, eri osatoiminnot, aikataulut ja vastuutahot on kuvattu liitteessä Palveluntuottajalta kuukausittain edellytettävät tehtävät - tuntilistojen vastaanotto henkilökohtaisten avustajien työnantajilta suojatun sähköisen yhteyden kautta tai paperisena kirjepostina - tietojen syöttäminen palkanlaskentaohjelmaan, tuntimäärien tarkistaminen ja virheistä ilmoittaminen avustajan palkanlaskenta ja -maksu tuntipalkkaisille kaksi ja kuukausipalkkaisille kerran kuukaudessa erikseen sovittavina palkkapäivinä (palkkatapahtumien määrä 544/kk) - jäsenmaksujen tilitykset - palkkalaskelmien ja niihin liittyvien sivukuluja koskevien tietojen toimittaminen suojatun sähköisen yhteyden kautta 3-4 päivää ennen palkanmaksupäivää kahdeksaan kuntaan - palkkalaskelmien toimittaminen avustajille sähköisessä muodossa tai paperisena kirjepostina - nettopalkan siirtäminen työnantajan tililtä työntekijän tilille valtakirjalla työnantajan puolesta kaksi päivää ennen palkkapäivää - lakisääteisten tilitysten ja ilmoitusten hoito verohallintoon ja työeläkeyhtiöille valtakirjalla työnantajan puolesta - kausiveroilmoitusten tekeminen työnantajien puolesta - palkkatietojen toimittaminen työeläkevakuutusyhtiöille kuukausittain tai erikseen vakuutusyhtiön kanssa sovittavalla aikataululla - vuosilomien ja muiden poissaolojen kirjaus ja seuranta

6 4 - henkilökohtaisen avun keskuksen konsultointi palkkahallintoon liittyvissä kysymyksissä - työnantajien ja avustajien neuvonta palkkahallintoon liittyvissä asioissa tarvittaessa Palveluntuottajalta vuosittain edellytettävät tehtävät - vuosi-ilmoitusten tekeminen verottajalle työnantajien puolesta - vuosi-ilmoitusten tekeminen tapaturmavakuutusyhtiöille työnantajien puolesta - vuosiraportit kuntiin maksetuista palkoista ja sivukuluista työnantajakohtaisesti Kertaluonteiset tai ajoittaiset tehtävät - tiedon siirtäminen nykyisistä järjestelmistä yrityksen käyttämään järjestelmään - palkkatodistukset tarvittaessa - erillisraportointi tilaajien pyynnöstä tarvittaessa - yhteistyöpalaverit kuntien ja henkilökohtaisen avun keskuksen kanssa (2 krt/vuosi) Palkanlaskennan kautta ei makseta avustajien matkakuluja, vaan työnantajat hakevat niihin erilliskorvausta vammaispalvelutoimistosta. Avustajat hakevat itse Kelalta korvauksen sairausajalta Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Hankinta toteutetaan avoimena hankintamenettelynä. Hankinnasta on ilmoitettu HILMASSA sekä Etelä-Karjalan hankintapalveluiden internetsivuilla osoitteessa. 3. SOPIMUSKAUSI Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa ja päättyy Hankintasopimukseen liittyy optio vuodelle. Optiovuoden käyttöönotosta sovitaan sopimusosapuolten kesken erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 4. TARJOUSTEN VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Valituksi voi tulla yksi tarjoaja seuraavien arviointiperusteiden mukaan: 1. Hinta, 70 % 2. Laatu, 30 % (Henkilöstön kokemus avustaja-alan palkkahallinnosta, Henkilöstön saannin turvaaminen erityistilanteissa, Laatujärjestelmä sisältäen asiakaspalautejärjestelmän, menettelyohjeet reklamaatiotilanteissa ja henkilöstön ammattitaidon kehittäminen)

7 5 Hinta- ja laatuperusteiden vertaaminen on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3. Tarjoajan tulee ilmoittaa arviointia varten tarvittavat tiedot. Mikäli tarvittavia tietoja ei toimiteta, eikä laatua voida todentaa, tarjous voidaan hylätä. Laadulliset kriteerit arvioi tarjouksissa olevien tietojen perusteella alan ammattilaisista koostettu asiantuntijaryhmä. 5. TARJOAJAAN LIITTYVÄT KELPOISUUSVAATIMUKSET 5.1. Tarjoajan taloudelliset, rahoitukselliset sekä muut edellytykset Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta Tarjoajaa koskevat ehdottomat kelpoisuusvaatimukset Tarjoajien kelpoisuuden toteamiseksi pyydetään toimittamaan seuraavat todistukset: - Ennakkoperintärekisteriote - Kaupparekisteriote - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä todistus työnantajan lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta (=työeläke-, tapaturma-, vakuutus-, ryhmähenkivakuutus- sekä sosiaaliturvamaksut) - Tase- ja tuloslaskelma kahdelta viimeksi vahvistetulta tilikaudelta Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuina. Lisäksi tarjoajan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen sopimusten allekirjoittamista tarvittavat lisäselvitykset Tarjoajaa koskevat ehdottomat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan tulee täyttää seuraavat ehdottomat edellytykset: - palveluntuottajan tulee pystyä toteuttamaan palvelukuvauksessa mainitut tehtävät prosessikuvauksessa (liite 1) esitetyssä aikataulussa - palvelukielen tulee olla suomi - valittavalta palveluntuottajalta edellytetään varautumista volyymin kasvuun (arvio työnantajaa vuodessa) - palveluntuottajan tulee pystyä vastaamaan koko palvelukokonaisuuden tuottamisesta - palveluntuottajan tulee pystyä tarjoamaan palvelua koko Kaakkois-Suomen alueella - henkilöstöllä tulee olla kaupallinen tai muu soveltuva koulutus - yritys on perehtynyt/sitoutuu perehtymään avustaja-alan nykyiseen palkanmaksukäytäntöön ja hankkimaan koulutusta työehtosopimuksen voimaan tullessa - palveluntuottaja sitoutuu kehittämispalavereihin kaksi kertaa vuodessa tilaajan tiloissa

8 Tarjousta koskevat ehdottomat edellytykset - tarjouksen pitää olla laadittu tarjouspyynnön sisällön mukaan - tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön liite 2 - tarjouksen pitää olla perillä ajoissa 6. TARJOUKSESSA HUOMIOITAVAT HANKINTAAN LIITTYVÄT VAATIMUKSET 6.1. Palveluiden hinnoittelu ja hintojen antaminen tarjouksessa Hinta on ilmoitettava kiinteänä, arvonlisäverottomana nettohintana (Alv 0 %), joka sisältää toiminnan kokonaiskustannukset, ja on voimassa koko sopimuskauden. Erillisiä laskutus- ja toimistokuluja tms. ei makseta. Tarjoushinnat tulee ilmoittaa liitteeseen 2. Tarjouslomaketta ei saa muuttaa millään muotoa. Tarjouslomakkeessa pyydetään ilmoittamaan kolme hintaa: - Hinta ilmoitetaan /palkkatapahtuma (alv 0 %). Hinnan tulee sisältää kaikki tilitoimistolta edellytettävät kuukausittaiset tehtävät. - Tuntihinta ilmoitetaan muista lisätöistä kuten uuden työntekijän perustaminen, palkkatodistusten tekeminen, raportointi tilaajatahoille, yhteistyöpalaverit. - Lisäksi ilmoitetaan hinta työnantajan vuotuisten lakisääteisten tehtävien hoitamisesta /työnantaja (alv 0 %). Mahdollisesti käytettävien optiovuosien osalta voidaan neuvotella kustannuskehitystä vastaavista hinnanmuutoksista. Hintojen korotusta ei hyväksytä yksipuolisella ilmoituksella. Hintojen esittämiseen liittyvillä vaatimuksilla ja ehdoilla tavoitellaan tarjousten yhteismitallisuutta ja vertailukelpoisuutta Maksuehto ja laskutus Maksuehto on 21 pv netto. Myös pidemmät nettomaksuehdot hyväksytään, mutta ne käsitellään samanarvoisina. Maksuaika lasketaan alkavaksi laskun saapumispäivämäärästä. Laskutus tapahtuu kunnasta riippuen verkkolaskutuksena tai paperilaskutuksena. Laskut toimitetaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle, Haminan, Imatran, Kotkan ja Kouvolan kaupungeille sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnalle. Tilaajalla on oikeus saada palveluntuottajalta laskutuksen tarkistamista varten tarpeelliset tiedot.

9 Viivästyskorko Korkolain mukainen 6.4. Viivästyssakko JYSE 2009:n mukainen 6.5. Toimitusaika Tilitoimiston on pystyttävä hoitamaan henkilökohtaisten avustajien palkanmaksu tuntipalkkaisten avustajien osalta kerran 2 viikossa ja kuukausipalkkaisten avustajien osalta kerran 4 viikossa. Muut toimitusaikoihin liittyvät vaatimukset on kuvattu liitteessä TARJOUKSEN TEKEMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET 7.1. Tarjouksen sisältö ja muotovaatimukset Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjouksen tulee sisältää tässä tarjouspyynnössä mainitut asiat. Pyydettyjen selvitysten taikka tietojen antamatta jättäminen voi johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailun ulkopuolelle Osatarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä Vaihtoehtoiset tai ehdolliset tarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjotun palvelun on täytettävä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitellyt hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksessa ei näin ollen voi esittää tarjouksen sitovuuteen liittyviä ehtoja tai varaumia. Tarjouksessa ei voi esimerkiksi asettaa tarjouksen voimassaolon ehdoksi tarjouksen valintaa kaikille mahdollisesti tarjotuille osa-alueille tai tehdä sopimusehtojen soveltamiseen liittyviä varaumia Ryhmittymänä tarjoaminen tai alihankintasuhteet Sopimus tehdään sen toimittajan kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen toimittaja on vastuussa kaikista palvelusopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin kun se käyttää alihankkijoita. Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Tällöin palvelusopimuksen tekeminen edellyttää ryhmittymään kuuluvien yritysten yhteisvastuullista sitoutumista sopimukseen ja sen palvelun tuottamista koskevien asiakaskohtaisten sopimusten velvoitteisiin ja vastuisiin.

10 8 8. TARJOUKSEEN JA HANKINTASOPIMUKSEEN LIITTYVÄT YLEISET ASIAT 8.1. Noudatettavat sopimusehdot Tarjouksessa mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan muilta osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut). Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi Luottamuksellisuus ja tarjousasiakirjan julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen syntymisen jälkeen hankintalain 75 :n mukaisesti. Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena pidettävä salaisena, tulee tällainen tieto merkitä luottamukselliseksi ja toimittaa erillisellä liitteellä. Mikäli liikesalaisuuksia ei toimiteta erillisellä liitteellä, käsitellään tarjous julkisena tietona. Hinta, alennusprosentti eivätkä vertailussa käytettävät tiedot voi olla liikesalaisuuksia Erimielisyyksien käsittely Mahdollisten hankintaan liittyvien erimielisyyksien käsittelypaikka on Markkinaoikeus ja siltä osin kun ne eivät ole Markkinaoikeuden käsiteltäviä asioita Lappeenrannan käräjäoikeus, ellei sopimusta saada aikaan keskinäisillä neuvotteluilla Tarjouksen hylkääminen Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä mm. silloin kun siihen ei sisälly vaadittuja tietoja ja liitteitä. Tarjoaja, joka ei täytä vaadittuja teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu 8.5. Sopimuksen tekeminen Valitun toimittajan ja hankintayksikön välille tehdään sitova sopimus vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman Sopimuksen tekemisen perusteet Pidätämme oikeuden perustellusta syystä olla valitsematta mitään tarjousta.

11 9 9. YHTEYSHENKILÖT Palvelun sisältöön liittyvät asiat: Kehittämissuunnittelija/projektipäällikkö: Niina Turunen Puh: , S-posti: Kaupalliset asiat: Hankinta-asiantuntija: Veera Lavikkala, Puh: , S-posti: Tiedustelut tulee esittää suomeksi. 10. TARJOUSKILPAILUN AIKATAULU Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa neljä (4) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen viimeistään klo 14. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa Kysymykset liittyen henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestämiseen. Kysymyksiin tehdään vastaukset, jotka julkaistaan osoitteessa tarjouspyynnön yhteydessä Tarjoajan on pidettävä itse huoli, että käy lukemassa mahdolliset vastaukset ennen tarjouksensa jättämistä Tarjousten jättäminen Pyydämme tarjouksenne suljetussa kuoressa kahtena kappaleena osoitteella: Kesolantie JOUTSENO Kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä A19/Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen. Tarjous ja pyydetyt liitteet on lisäksi toimitettava sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa A19/Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen. Jos tarjous toimitetaan palautuspäivään mennessä vain sähköisesti, tulee asiasta ilmoittaa

12 10 puhelimitse kaupallisten asioiden yhteyshenkilölle ja toimittaa tarjousasiakirjat kirjallisesti viimeistään seuraavaksi päiväksi. Tarjousten ja mahdollisten liitteiden tulee olla perillä klo 13:00 mennessä. Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä Tarjouskilpailun aikataulu Tavoitteena on, että hankintapäätös tehdään marraskuussa 2010 ja päätöksen saatua lainvoiman 21 päivän päästä allekirjoitetaan hankintasopimus. 11. ALLEKIRJOITUKSET Veera Lavikkala hankinta-asiantuntija LIITTEET Liite 1. Hankittavan palvelun prosessikuvaus, toimijat, vastuunjako ja aikataulut Liite 2. Tarjouslomake Liite 3. Tarjousten arviointikriteerit

13 Liite 1 Hankittavan palvelun prosessikuvaus, toimijat, vastuunjako ja aikataulut 1

14 Liite 2 Tarjouslomake 1. Tarjouksen antajan nimi- ja yhteystiedot Yrityksen nimi Osoite Y-tunnus Yhtiömuoto Kotikunta Puhelin WWW-sivut Sähköposti hankintapäätöksen lähettämistä varten Vastuuhenkilö Vastuuhenkilön puh. ja sähköposti Avustajan palkkahallinnosta vastaava yhteyshenkilö 2. Tarjouksen liitteet Edellytetyt selvitykset: Ennakkoperintärekisteriote Kaupparekisteriote (ei 2 kk vanhempi) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä todistus työnantajan lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta (=työeläke-, tapaturmavakuutus-, ryhmähenkivakuutus- sekä sosiaaliturvamaksut). (ei 2 kk vanhempi) Tase- ja tuloslaskelma kahdelta viimeksi vahvistetulta tilikaudelta. 3. Ehdottomat edellytykset Palveluntuottajan ehdottomien edellytysten täyttyminen: palveluntuottaja pystyy toteuttamaan palvelukuvauksessa mainitut tehtävät liitteessä 1 esitetyssä aikataulussa yrityksen palvelukieli on suomi palveluntuottaja varautuu volyymin kasvuun palveluntuottaja pystyy vastaamaan tarjouspyynnössä esitetyn palvelukokonaisuuden tuottamisesta palveluntuottajan pystyy tarjoamaan palvelua koko Kaakkois-Suomen alueella henkilöstöllä on kaupallinen tai muu soveltuva koulutus yritys on perehtynyt/sitoutuu perehtymään avustaja-alan nykyiseen palkanmaksukäytäntöön ja hankkimaan koulutusta työehtosopimuksen voimaan tullessa palveluntuottaja sitoutuu kehittämispalavereihin kaksi kertaa vuodessa tilaajan tiloissa 4. Tarjouksen sisältö 4.1 Hintatiedot (arviointikriteeri 1, painoarvo 70 % = 70 pistettä) Palkkatapahtumakohtainen hinta / /palkkatapahtuma alv 0 Hinta työnantajan vuotuisten lakisääteisten tehtävien hoitamisesta / /työnantaja alv 0 Hinta erikseen sovittavista lisätöistä / /tunti alv 0 Hinnat ovat voimassa asti. 1

15 Liite 2 Tarjouslomake 4.2 Laatutiedot (arviointikriteeri 2, painoarvo 30 % = 30 pistettä) Henkilöstön kokemus (0-10 pistettä) Lisäansioksi katsotaan henkilöstön kokemus avustaja-alan palkanlaskennasta. Työntekijä Kokemus v ja kk Palveluntuottaja kuvaus kokemuksestaan: Palvelun keskeytyksettömyys (0-10 pistettä) Palveluntuottajan selvitys siitä, miten avustajien palkkahallinto hoidetaan tilanteissa, joissa vakituinen henkilöstö on estynyt hoitamasta tehtäviään (esim. vuosilomat, sairauslomat): Niiden alaan perehtyneiden työntekijöiden määrä, jotka voidaan ohjata sijaistamaan avustajien palkkahallintoa vakituisesti hoitavia henkilöitä tarvittaessa henkilöä Laadunhallinta (0-10 pistettä) Palveluntuottajalla on käytössään laatujärjestelmä, mikä? Laatujärjestelmään sisältyy asiakaspalautejärjestelmä, menettelyohjeet reklamaatioiden osalta sekä suunnitelma henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä Laatujärjestelmää ei ole, mutta em. asiat on muutoin ohjeistettu ja dokumentoitu Lyhyt kuvaus asiakaspalautejärjestelmästä, menettelytavoista reklamaatioiden suhteen ja suunnitelmasta henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä 4. Päiväys ja allekirjoitus Päivämäärä Allekirjoitus Nimenselvennys 2

16 Liite 3 Tarjousten arviointikriteerit HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKKAHALLINNON KILPAILUTUS TARJOUSTEN VERTAILUSSA KÄYTETTÄVÄT ARVIOINTIKRITEERIT JA PAINOARVOT Valintakriteeri 1. HINTA 70 %, joka sisältää palvelukuvauksen mukaisen laadun Palkkatapahtumakohtainen hinta, joka sisältää palvelukuvauksessa esitetyt kuukausittaiset tehtävät (tarjousvertailuun lasketaan 510 palkkatapahtumaa/kk) Työnantajan lakisääteiset vuotuiset tehtävät palvelukuvauksen mukaisesti hinta/työnantaja (tarjousvertailuun lasketaan 215 työnantajaa) Muut erikseen sovittavat tehtävät, tuntihinta (tarjousvertailuun lasketaan 10h/kk) Kokonaishinta ja pisteet (halvin kokonaishinta/tarjottu kokonaishinta x70) Hintapisteet yhteensä 70 /palkkatapahtuma /työnantaja /tunti 0-70 tarjous A tarjous B tarjous C 2. LAATU 30% Henkilöstön kokemus avustaja-alan palkkahallinnosta 0-10 (eniten kokemusta/tarjoajan kokemus x10) Henkilöstön saannin turvaaminen erityistilanteissa 0-10 (suurin sijaisresurssi/tarjoajan sijaisresurssi x10) Laatujärjestelmä, johon sisältyy asiakaspalautejärjestelmä - menettelyohjeet reklamaatioiden osalta - henkilöstön ammattitaidon kehittäminen Laatupisteet yhteensä 30 KOKONAISPISTEET

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot