Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut"

Transkriptio

1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista, jotka kunta korvaa vammaisille työnantajille vammaispalvelulakiin perustuen. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä. Hankinnasta on ilmoitettu sivuilla sekä Kirkkonummen kunnan internetsivuilla osoitteessa 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS Tarjouspyynnön kohteen tausta Henkilökohtainen apu tuli vaikeavammaiselle subjektiiviseksi oikeudeksi Henkilökohtaista apua voidaan järjestää kolmella järjestämistavalla: 1. työnantajamalli, 2. palveluseteli tai 3. kunnan itse järjestämä avustajatoiminta tai ostopalvelu. Kun vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana, hän vastaa itse kaikista työnantajavelvoitteista (mm. työsopimus, palkanlaskenta, lakisääteiset työnantajamaksut ja vakuutukset, työterveyshuolto). Kunnalla on velvollisuus korvata vaikeavammaiselle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Näitä ovat avustajan palkkakulut ja työnantajan lakisääteiset maksut (sotu, vakuutukset, työterveyshuolto). Mikäli työnantaja ei suoriudu avustajan palkkahallinnosta itse, kunnan tulee vammaispalvelulain mukaan korvata työnantajalle tilitoimistopalvelut, joita hän tarvitsee työnantajan velvoitteista suoriutuakseen. Kunnan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen henkilökohtaisesta avusta. Päätös tehdään yleensä toistaiseksi. Vammaispalvelun työntekijä määrittää yhdessä asiakkaan kanssa palkanlaskentapalvelujen tarpeen samalla kun sovitaan henkilökohtaisen avun järjestämisestä työnantajamallilla sekä kunnan korvaaman henkilökohtaisen avun tuntimäärästä. Vain yksi asiakas ei ole käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväkseen. Tällä hetkellä avustaja-alan palkanmaksussa noudatetaan osin työsopimus-, työaika- ja vuosilomalakeja, mutta tarkoitus on siirtyä noudattamaan avustajien ammattijärjestön Heta:n neuvottelemaa sopimusta. Myös kahta erillistä palkkatasoa pyritään yhdistämään. Tarjouspyynnön kohde Hankinnan kohteena ovat vammaispalvelulakiin liittyvät vaikeavammaiselle, joka toimii henkilökohtaisen avustajansa työnantajana, korvattavat palkanlaskentapalvelut. Työnantajana toimiva vaikeavammainen henkilö voi kunnan myöntämän tuntimäärän puitteissa palkata useamman kuin

2 yhden avustajan, mikäli käytännön toimet sitä vaativat. Avustajien määrä yhdellä työnantajalla on yleensä yksi, mutta joillakin voi olla useampiakin. Tilaaja ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää palvelua. Tarjouspyynnön kohteen volyymi Tarjouspyynnön perusteena on työnantajamalliin mukaisesti tällä hetkellä 60 avustettavaa ja yhteensä 60 avustajaa. Kuukausittaisten työsuhteiden määrä on 65 (sama henkilö voi toimia useamman vammaisen avustajana ja toisaalta samalla vammaisella voi olla useampia avustajia). Avustajista ovat suurimmalta osin tuntipalkkaisia. Avustajien määrässä on odotettavissa kasvua. Palkansaajien määrä ei vaihtele kuukausittain kovin paljoa, sillä tilaaja hankkii ostopalveluna avustajien sairauslomien sijaiset. Hankinta ylittää arvoltaan kansallisen kynnysarvon. 2. Tarjouspyynnön kohteen sisältö Mikäli tehtävistä ei ilmene/selviä kaikkia prosessiin liittyviä vaiheita niin esittäkää niitä koskevat kysymykset 2.1. Palveluntuottajalta kuukausittain edellytettävät tehtävät - Tuntilistojen vastaanotto henkilökohtaisten avustajien työnantajilta suojatun sähköisen yhteyden kautta tai paperisena kirjepostina - Tietojen syöttäminen palkanlaskentaohjelmaan, tuntimäärien tarkistaminen ja virheistä ilmoittaminen - palkanlaskenta ja -maksu avustajille kerran kuukaudessa viimeistään kunkin kuun 15. päivänä. Lomapalkka ja lomaraha maksetaan kun loma pidetään. Kuukausittain työsuhteita eli palkkatapahtumia on n. 65 kpl. - Uusien avustajien tietojen ylöskirjaaminen työsopimuksen pohjalta - Työnantajan veroviitetietojen selvittäminen - Jäsenmaksujen tilitykset - Palkkalaskelmien ja työtuntimäärien toimittaminen laskun yhteydessä tilaajalle ennen palkanmaksupäivää - Työsuhdekohtaisten palkkalaskelmien toimittaminen avustajille sähköisessä muodossa tai paperisena kirjepostina viimeistään palkanmaksupäivänä - Kunta maksaa tilitoimistolle pääosan avustajille tilitettävästä summasta ennakkoon ja loppuosa tulee maksuun toteuman mukaan viikon sisällä palkkalaskelmien/laskun saamisesta. - Nettopalkan siirtäminen palkanlaskentaa hoitavan tilitoimiston tililtä työntekijän tilille sovittuun palkkapäivään mennessä. Palkka maksetaan avustettavan hyväksymän tuntilistan perusteella

3 Lakisääteisten tilitysten ja ilmoitusten hoito ja tarvittaessa niiden oikaiseminen verohallintoon ja työeläkeyhtiöille valtakirjalla työnantajan puolesta - Kausiveroilmoitusten tekeminen työnantajien puolesta. Palveluntuottajan tekemät virheet ja siitä aiheutuvat mahdolliset veronkorotukset ja viivästysseuraamukset tulevat palveluntuottajan maksettavaksi. - Palkkatietojen toimittaminen työeläkevakuutusyhtiöille kuukausittain tai erikseen vakuutusyhtiön kanssa sovittavalla aikataululla - Vuosilomien ja muiden poissaolojen kirjaus ja seuranta - Lopputilin maksaminen irtisanomisen/irtisanoutumisen yhteydessä normaalin palkanmaksun yhteydessä (muutamia vanhoja sopimuksia, joissa loppupalkan maksaminen sovittu irtisanomispäivänä) - Tunnettava Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n (Heta) ja Julkisten hyvinvointialojen liitto ry:n (JHL) välinen työehtosopimus sekä voimassa oleva työlainsäädäntö - Työnantajien ja avustajien neuvonta palkkahallintoon liittyvissä asioissa (esimerkiksi lomaoikeuden määrän selvittäminen) 2.2. Palveluntuottajalta vuosittain edellytettävät tehtävät - Vuosi-ilmoitusten tekeminen verottajalle työnantajien puolesta - Vuosi-ilmoitusten tekeminen tapaturmavakuutusyhtiöille työnantajien puolesta - Vuosiraportit kuntiin maksetuista palkoista ja sivukuluista työnantajakohtaisesti 2.3. Kertaluonteiset tai ajoittaiset tehtävät - Tiedon siirtäminen nykyisistä järjestelmistä yrityksen käyttämään järjestelmään - Palkkatodistukset tarvittaessa - Erillisraportointi tilaajan pyynnöstä tarvittaessa - Yhteistyöpalaverit tilaajan kanssa ongelmatilanteissa sisältyy hintaan Palkanlaskennan kautta ei makseta avustajien matkakuluja, vaan työnantajat hakevat niihin erilliskorvausta vammaispalvelutoimistosta. Avustajat hakevat itse Kelalta korvauksen sairausajalta. 3. SOPIMUSKAUSI Tavoitteena on, että sopimuksen mukainen palvelutuotanto alkaa joko kesä- tai elokuussa Sopimuskausi Hankintasopimukseen liittyy optio 2 vuodelle. Optiovuoden käyttöönotosta sovitaan sopimusosapuolten kesken erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

4 TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTAPERUSTEET Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu Vertailuun pääsevät vain ne tarjoajat, jotka ovat täyttäneet kelpoisuudelle ja tarjouspyynnön mukaisuudelle asetetut vaatimukset. Valintaperusteena on halvin hinta 5. TARJOAJAAN LIITTYVÄT KELPOISUUSVAATIMUKSET Tarjoajan taloudelliset, rahoitukselliset sekä muut edellytykset Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajien kelpoisuuden toteamiseksi pyydetään toimittamaan seuraavat todistukset: - Ytj -ote - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä todistus työnantajan lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta (=työeläke-, tapaturma-, vakuutus-, ryhmähenkivakuutus- sekä sosiaaliturvamaksut) - Tase- ja tuloslaskelma viimeksi vahvistetulta tilikaudelta tai luottotietolaitoksen tai Suomen Asiakastieto Oy:n raportti yrityksen riskiluokasta/taloudellisesta asemasta Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuina. Lisäksi tarjoajan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen sopimusten allekirjoittamista tarvittavat lisäselvitykset.

5 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat ehdottomat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan tulee täyttää seuraavat ehdottomat edellytykset: - palveluntuottajalla tulee olla vähintään kaksi palkanlaskijaa, jotta varmuus palkanmaksun toteuttamisesta ajallaan toteutuu. Toisella palkanlaskijalla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus palkanmaksusta - henkilöstöllä tulee olla kaupallinen tai muu soveltuva koulutus - palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa normaaleina työpäivinä ja -aikana antamaan myös puhelimella tarvittavaa neuvontaa - palvelua on saatava suomen kielellä - valittavalta palveluntuottajalta edellytetään varautumista jopa 20 %:n volyymin kasvuun hankintakaudella - palveluntuottajan tulee pystyä vastaamaan koko palvelukokonaisuuden tuottamisesta - yritys on perehtynyt/sitoutuu perehtymään avustaja-alan nykyiseen palkanmaksukäytäntöön ja hankkimaan tarvittavaa koulutusta käytettävän työehtosopimuksen soveltamiseksi - palveluntuottaja sitoutuu tarvittaviin palavereihin esim. ongelmatilanteissa Tarjousta koskevat ehdottomat vaatimukset - tarjouksen pitää olla laadittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti - tarjoajan tulee antaa tiedot ja hinnat hintalomakkeen mukaisina (liite 1) - tarjouksen pitää olla perillä ajoissa Tarjouksen hylkääminen Tarjoaja, joka ei täytä vaadittuja teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois. Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjous voidaan myös hylätä jos se ei sisällä vaadittuja tietoja ja liitteitä.

6 TARJOUKSESSA HUOMIOITAVAT HANKINTAAN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Palveluiden hinnoittelu ja hintojen korottaminen Tarjoushinnat tulee ilmoittaa hintalomakkeella, liite 1. Tarjouslomaketta ei saa muuttaa millään muotoa. Hinta on ilmoitettava kiinteänä, arvonlisäverottomana nettohintana (Alv 0 %), joka sisältää toiminnan kokonaiskustannukset, ja on voimassa koko kahden vuoden sopimuskauden ajan. Erillisiä laskutus- ja toimistokuluja tms. ei makseta. Tarjouslomakkeessa pyydetään ilmoittamaan neljä eri hintaa (alv 0 %): - Hinta ilmoitetaan / palkkatapahtuma. Hinnan tulee sisältää kaikki tilitoimistolta edellytettävät kuukausittaiset tehtävät sisältäen lomapalkan ja rahan maksamisen loman yhteydessä. - Tuntihinta ilmoitetaan muista lisätöistä kuten uuden työntekijän perustietojen syöttö ja ylimääräinen raportointi tilaajatahoille - palkkatodistuksen teko pyynnöstä á hintana - Lisäksi ilmoitetaan hinta työnantajan vuotuisten lakisääteisten tehtävien hoitamisesta (tarjouspyynnön kohta 2.4.2) /työnantaja. Hintojen painoarvoilla, jotka ilmenevä hintalomakkeesta, tavoitellaan tarjousten yhteismitallisuutta ja vertailukelpoisuutta. Optiovuosien osalta voidaan hyväksyä yleiseen ja palkkakehitykseen ja kustannuskehitykseen perustuva hinnanmuutos, jotka tulee esittää ennen neljä kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkamista. Hintojen korotusta ei hyväksytä yksipuolisella ilmoituksella. Maksuehto ja laskutus Maksuehto on 21 pv netto. Maksuaika lasketaan alkavaksi laskun saapumispäivämäärästä. Tilaaja on siirtynyt sähköiseen laskujen käsittelyyn, jonka vuoksi laskut tulee lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina. Yhteystiedot ovat: Y-tunnus Kirkkonummen kunnan OVT- tunnus: Pankin välittäjätunnus on OKOYFIHH

7 Verkkolaskuoperaattorin välittäjätunnus on (Logica) Paperilaskut toimitetaan postilokeroon: PL Helsinki Sekä verkko- että paperilaskuissa tulee lisäksi olla näkyvissä: Kirkkonummen kunta Perusturva Viite: Tyk 5653 Tilaajalla on oikeus saada palveluntuottajalta laskutuksen tarkistamista varten tarpeelliset tiedot. Viivästyskorko Korkolain mukainen Viivästyssakko JYSE 2009 Palvelut mukaan Toimitusaikavaade Tilitoimiston on pystyttävä hoitamaan kaikkien henkilökohtaisten avustajien palkanmaksu määräajassa kerran kuukaudessa. 7. TARJOUKSEN TEKEMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Tarjouksen sisältö ja muotovaatimukset Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjouksen tulee sisältää tässä tarjouspyynnössä mainitut asiat. Pyydettyjen selvitysten taikka tietojen antamatta jättäminen voi johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailun ulkopuolelle. Osatarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoiset tai ehdolliset tarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjotun palvelun on täytettävä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitellyt hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä.

8 Tarjouksessa ei näin ollen voi esittää tarjouksen sitovuuteen liittyviä ehtoja tai varaumia. Tarjouksessa ei voi esimerkiksi asettaa tarjouksen voimassaolon ehdoksi tarjouksen valintaa kaikille mahdollisesti tarjotuille osa-alueille tai tehdä sopimusehtojen soveltamiseen liittyviä varaumia. Ryhmittymänä tarjoaminen tai alihankintasuhteet Sopimus tehdään sen toimittajan kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen toimittaja on vastuussa kaikista palvelusopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin kun se käyttää alihankkijoita. Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Tällöin palvelusopimuksen tekeminen edellyttää ryhmittymään kuuluvien yritysten yhteisvastuullista sitoutumista sopimukseen ja sen palvelun tuottamista koskevien asiakaskohtaisten sopimusten velvoitteisiin ja vastuisiin. 8. TARJOUKSEEN JA HANKINTASOPIMUKSEEN LIITTYVÄT YLEISET ASIAT Noudatettavat sopimusehdot Tarjouksessa mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan muilta osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut). Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Luottamuksellisuus ja tarjousasiakirjan julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen syntymisen jälkeen hankintalain 75 :n mukaisesti. Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena pidettävä salaisena, tulee tällainen tieto merkitä luottamukselliseksi ja toimittaa erillisellä liitteellä tai liikesalaisuus merkinnällä. Muu aineisto käsitellään julkisena tietona. Hinta, alennusprosentti eivätkä vertailussa käytettävät tiedot voi olla liikesalaisuuksia. Erimielisyyksien käsittely Ellei sopimuksen muotoa ennen allekirjoitusta tai sopimusaikaista erimielisyyttä saada keskinäisillä neuvotteluilla ratkaistua, asiaa käsitellään tilaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Sopimuksen tekeminen Valitun toimittajan ja hankintayksikön välille tehdään sitova sopimus vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen tekemisen perusteet Pidätämme oikeuden perustellusta syystä olla valitsematta mitään tarjousta. Tiedustelut tulee esittää suomeksi.

9 TARJOUSKILPAILUN AIKATAULU Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa kiinteän sopimuskauden ajan saakka. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen viimeistään klo 12:00 mennessä. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa Kysymykset: henkilökohtaisten avustajien palkanmaksu. Kysymyksiin annetaan vastaukset, jotka julkaistaan osoitteessa tarjouspyyntöaineiston yhteydessä mennessä. Tällöin voidaan myös tarkentaa tarjouspyyntöä eli tarjoajan tule lukea mahdolliset vastaukset ennen tarjouksensa jättämistä. Tarjousten jättäminen Pyydämme tarjouksenne suljetussa kuoressa osoitteella: Kirkkonummen kunta, Perusturvan kirjaamo, PL 20, Kirkkonummi (käyntiosoite Ervastintie 2). Tarjous ja hintaliite on lisäksi toimitettava sähköpostitse osoitteeseen Kuoressa ja sähköpostissa on oltava merkintä Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut. Tarjousasiakirjojen on oltava perillä klo 12:00 mennessä. Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä. Kirkkonummen kunta Liisa Ståhle perusturvajohtaja Liite 1 Hintalomake

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot