KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010"

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

2 SISÄLLYS 1 LYHENTEET TAUSTAA VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA VOIMAVARAT HENKILÖSTÖN KOULUTUS VALVONTAKOHDEREKISTERI JA LAATUJÄRJESTELMÄ VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTUSTIHEYS TARKASTUKSEEN KESKIMÄÄRÄISESTI KÄYTETTÄVÄ AIKA ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE HYVÄKSYTYT LABORATORIOT VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIESTINTÄ VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI RAPORTOINTI YLEINEN RAPORTOINTI ELINTARVIKEVALVONNAN RAPORTOINTI KEMIKAALILAIN VALVONNAN RAPORTOINTI TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN RAPORTOINTI TUOTETURVALLISUUSVALVONNAN RAPORTOINTI TUPAKKALAIN VALVONNAN RAPORTOINTI ELINTARVIKEVALVONTA VUONNA JOHDANTO VOIMAVARAT TARKASTUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY ELINTARVIKEVALVONNAN TOTEUTTAMINEN VUONNA Suunnitelmallinen valvonta Muu valvonta NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN Riskinarviointiin perustuen otettavat valvontanäytteet kohdetyypeittäin VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT KEMIKAALILAIN VALVONTA VUONNA JOHDANTO VOIMAVARAT TARKASTUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Tarkastuksen yleinen määrittely Tarkastuksen sisältö KEMIKAALILAIN VALVONNAN TOTEUTTAMINEN VUONNA Suunnitelmallinen valvonta Muu valvonta KUNNAN TOIMESTA TAPAHTUVA NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA VUONNA JOHDANTO VOIMAVARAT TARKASTUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Tarkastuksen tavoitteet Suunnitelmallisen valvonnan kohteet Tarkastusten tarkempi määrittely TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTTAMINEN VUONNA Suunnitelmallinen valvonta Muu valvonta KUNNAN TOIMESTA TAPAHTUVA NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN Talousvesi Uima-allasvesi Uimarantavesi

3 Muut näytteet TUOTETURVALLISUUSVALVONTA VUONNA JOHDANTO VOIMAVARAT TARKASTUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Tarkastuksen tavoitteet Ennalta sovittu tarkastus Jälkivalvontaan liittyvä tarkastus Ennalta ilmoittamaton tarkastus TUOTETURVALLISUUSVALVONNAN TOTEUTTAMINEN VUONNA Suunnitelmallinen valvonta Muu valvonta KUNNAN TOIMESTA TAPAHTUVA NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN TUPAKKALAIN VALVONTA VUONNA JOHDANTO MYYNNIN LUVANVARAISUUS VOIMAVARAT TARKASTUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Tarkastuksen tavoitteet Tarkastuksen sisällön yleinen määrittely Tupakan myyntipaikan tarkastus Myynnin omavalvonta Kevytsavukkeiden mainonta Pakkauskoon rajoittaminen Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta Tarkastuksella käytettävät menetelmät Nikotiinivalmisteiden valvonta TARKASTUKSEEN KESKIMÄÄRÄISESTI KÄYTETTÄVÄ AIKA TUPAKKALAIN VALVONNAN TOTEUTTAMINEN VUONNA Suunnitelmallinen valvonta Muu valvonta KUNNAN TOIMESTA TAPAHTUVA NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN MUUT VALVONTATEHTÄVÄT ELÄINSUOJELUVALVONTA YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMINTAYKSIKÖIDEN TARKASTUKSET LIITTEET Liite 1. Henkilövoimavarat vuonna 2010 Liite 2. Riskinarviointi ja tarvittava työpanos vuonna 2010 Liite 3. Terveysvalvonnan resurssien jakautuminen eri lakien mukaisiin tehtäviin Liite 4. Terveysvaaratilanteiden yhteyshenkilöt Liite 5. Tiedotusvälineiden yhteystiedot Liite 6. Elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma vuodelle 2010 Liite 7. Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi 3

4 1 LYHENTEET AVI CLP-asetus ELTU EVI Evira EVO EY HACCP htv htpv KETU-rekisteri Komissio KT-tiedote Aluehallintovirasto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling, Packaging) Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruu Elintarvikevirasto ( asti) Elintarviketurvallisuusvirasto Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma Euroopan yhteisö (Hazard Analysis and Critical Control Points) Elintarvikealan standardi turvalliseen elintarvikkeiden käsittelyyn Henkilötyövuosi = 220 henkilötyöpäivää Henkilötyöpäivä = 7,5 tuntia Kemikaalituoterekisteri Euroopan yhteisön komissio Käyttöturvallisuustiedote KuTuL Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) KUV MMM ovv REACH-asetus STM STTV SYKE TEM Kuluttajavirasto Maa- ja metsätalousministeriö Omavalvonnan valvonta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista jne. (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Suomen ympäristökeskus Työ- ja elinkeinoministeriö 4

5 THL TUKES VASU Valvira Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Turvatekniikan keskus Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, joka syntyi terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) yhdistyessä Valvontaohjel- Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista ma-asetus valvontaohjelmista (664/2006) Valvontasuun- Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvonnitelma-asetus tasuunnitelmasta (665/2006) vov Viranomaisvalvonta 5

6 2 TAUSTAA Kansanterveyslakiin (66/1972) on sisällytetty käsite ympäristöterveydenhuolto, jolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Lain 1 :ssä ympäristöterveydenhuoltoon kuuluviksi laeiksi säädetään kuuluvaksi seuraavat lait: Terveydensuojelulaki (763/1994) Elintarvikelaki (23/2006) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) Kemikaalilaki (744/1989) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) Eläinlääkintähuoltolaki (685/1990) Edellä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien lisäksi kunnan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden virkatehtäviä sisältyy myös seuraaviin lakeihin: Eläintautilaki (55/1980) Eläinsuojelulaki (247/1996) Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki (1100/1994) Lääkelaki (395/1987) Ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaiset ovat laatineet omat toimialakohtaiset valvontaohjelmat, jotka yhdessä muodostavat ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman. Valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää ympäristöterveydenhuollon valvonnan yleiset ja yhteiset periaatteet. Periaatteet ovat kaikkien keskusviranomaisten yhteisesti hyväksymiä. Yhteisen valvontaohjelman tavoitteena on helpottaa kuntia ottamaan huomioon kaikki ympäristöterveydenhuollon osa-alueet lainsäädännön edellyttämällä tavalla omissa valvontasuunnitelmissaan. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suhdetta muihin valvontaohjelmiin ja -suunnitelmiin on kuvattu kaaviossa 1. Eläinlääkärit laativat lainsäädännön edellyttämän eläintauti- ja hyvinvointivalvontaohjelman. 6

7 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA Evira + Kuluttajavirasto + Valvira Kaavio 1. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suhde toimialakohtaisiin valtakunnallisiin valvontaohjelmiin ja kunnan valvontasuunnitelmaan. Elintarvikevalvontaohjelma TOIMIALAKOHTAISET VALTAKUNNALLISET VALVONTAOHJELMAT Eläintauti- ja hyvinvointivalvontaohjelma Kemikaalilain valvontaohjelma Terveydensuojelun valvontaohjelma Tuoteturvallisuuden valvontaohjelma Tupakkalain valvontaohjelma Evira Evira Valvira Valvira KUV Valvira Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Mahdollisimman korkealaatuisen valvonnan toteutumiseksi keskushallinto edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, säännöllistä, terveysvaaroja ja -haittoja ehkäisevää, dokumentoitua, oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnan on oltava myös muulla tavoin hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista ja sille on varattava riittävät voimavarat. Kunnan valvontaviranomaisen on laadittava toiminnastaan suunnitelma ja seurattava sen toteutumista vuosittain. Suunnitelma voidaan laatia monivuotisena, mutta mahdollisten päivitysten vuoksi se on hyväksyttävä kunnassa vuosittain. Valvontasuunnitelman tulee perustua valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Voimavarojen turvaamiseksi valvontaviranomaisen on perittävä maksu hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisista valvontatoimista. Maksuista saadut tulot tulee käyttää ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon kehittämiseen kunnassa. Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa on esitettävä valvonnan painopistealueet ja otettava huomioon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontaohjelma että toimialakohtaiset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne huomioiden. Suunnitelmassa tulee olla varaus yllättäen ilmenevien valvonta-asioiden hoitamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi terveysvaaratilanteiden, epidemiaselvitysten tai ruokamyrkytysten aiheuttamat toimenpiteet. Lisäksi on varauduttava sellaisten valvontatehtävien hoitamiseen, joita ei voida ennalta suunnitella, kuten uusien huoneistojen hyväksyntä, asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset, asiakkaiden valitukset sekä niihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Keskushallinto suosittelee, että valvontasuunnitelmaan sisällytetään myös muita valvonnan kannalta oleellisia 7

8 asioita, kuten voimavarojen suunnittelu, asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana toimiminen, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, viestintä, tiedotus ja raportointitehtävät. Valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :ssä määritellään, että kunnan valvontasuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat asiat: 1) tarkastuksen sisällön määrittely 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma aluehallintovirastolle (AVI) kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä (valvontasuunnitelma-asetus 665/2006, 8 ). 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Valtioneuvosto antoi vuonna 2003 periaatepäätöksen koskien elintarvikevalvonnan kehittämistä. Periaatepäätöksen mukaan tavoitteena on muodostaa paikallistasolle aiempaa suurempia toimintayksiköitä, jotka mahdollistavat paremmin resurssien kokoamisen ja valvontahenkilöstön erikoistumisen. Tavoitteet on tarkoitettu sovellettavaksi koko ympäristöterveydenhuollossa. Periaatepäätöksessä painotetaan mm. kunnan valvonnan suunnitelmallisuutta kehottamalla kuntia laatimaan kirjallisia valvontasuunnitelmia. Tavoitteena on, että suunnitelmallinen ja ennaltaehkäisevä riskinarviointiin perustuva valvontatyö asteittain lisääntyy. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) tuli voimaan Lain mukaan yhteistoiminta-alueella ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaa yksi toimielin, jolla on oltava käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit. Vuoden 2010 alusta on muodostettu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat. Kokkolan kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma että Elintarviketurvallisuusviraston (Evira), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja Kuluttajaviraston laatimat toimialakohtaiset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne huomioiden. Tavoitteena on, että valvontatyö on hyvin suunniteltua, tehokasta, kattavaa, tasapuolista ja oikein kohdennettua. Suunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin, ja sen avulla edistetään valvonnan suunnitelmallisuutta ja laadukkuutta. 8

9 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää elintarvike-, kemikaalilain, terveydensuojelun, tuoteturvallisuusvalvonnan, tupakkalain ja eläinlääkintähuoltolain valvontasuunnitelmat. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma hyväksytetään vuonna 2010 Kokkolan kaupunginhallituksessa. Hyväksytty suunnitelma lähetetään tiedoksi Länsi-Suomen aluehallintovirastolle. 4 VOIMAVARAT Aikaisempien vuosien kokemuksen perusteella kuntien viranhaltijat ovat arvioineet, että suunnitelmalliseen valvontaan voidaan suunnata resursseja noin 30 % kokonaisresursseista. Resurssivajetta on erityisesti suunnitelmallisessa elintarvikevalvonnassa. Suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan resurssivaje on noin 1,4 henkilötyövuotta verrattaessa käytettävissä olevaa suunnitelmallisen valvonnan henkilöresurssia valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määriteltyyn valvonnan vähimmäissuositukseen. Suurin osa terveydensuojelun kokonaistyöpanoksesta menee akuuttiin valvontatyöhön, jota ei voi etukäteen suunnitella. Suunnitelmallisen valvonnan resurssivaje on sitä suurempi, mitä enemmän tulee akuutteja tehtäviä. Nykyisillä resursseilla terveydensuojelulain valvontaa joudutaan kohdentamaan voimakkaasti. Henkilövoimavarat on esitetty liitteessä 1. Riskinarviointi ja tarvittava työpanos on esitetty liitteessä 2. Terveysvalvonnan resurssien jakautuminen eri lakien mukaisiin tehtäviin on esitetty liitteessä 3. 5 HENKILÖSTÖN KOULUTUS Valvontahenkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi laaditaan suunnitelmakauden 2010 aikana koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon Eviran, Valviran, Kuluttajaviraston, AVI:n ja muiden toimijoiden tarjoamat koulutustilaisuudet (viranhaltijoiden erikoistuminen). Viranhaltijat osallistuvat aktiivisesti sekä koko ympäristöterveydenhuoltoa koskeviin koulutuksiin että erityisosaamisalueiden mukaisiin koulutuksiin. Koulutukseen osallistuvat viranhaltijat antavat palautetta saamastaan koulutuksesta terveysvalvonnan palavereissa. Talousarvioon varataan riittävästi määrärahaa (vähintään 4 koulutuspäivää/henkilö) koulutusta varten. 6 VALVONTAKOHDEREKISTERI JA LAATUJÄRJESTELMÄ Yhteistoiminta-alueen kaikissa toimipisteissä otetaan käyttöön Digia -tietojärjestelmän Lims-tarkastajaohjelma, jossa tulee olemaan kohderekisteri kaikista alueen valvontakoh- 9

10 teista, lukuun ottamatta eläinlääkintähuoltoa. Digia kehittää ohjelmaa vuosittain järjestämällä tarkastajille käyttäjäpäivät, joista saatujen palautteiden perusteella Digia laatii ohjelmalle kehityspaketin. Lims-tarkastajaohjelma on ollut käytössä vain Kokkolassa. Osassa alueen kunnista ei ole ollut käytössä mitään tietojärjestelmää valvontakohteiden tietojen ylläpitämiseen. Valvontakohdetietojen saattaminen järjestelmään sekä olemassa olevien tietojen päivittäminen tulevat viemään huomattavasti aikaa. Evirassa on valmisteilla keskitetty valvontakohdejärjestelmä (KUTI 1) ja valvontatietojärjestelmä (KUTI 2). Elintarvikelain mukaiset valvontakohteet tulee viedä kunnissa keskitettyyn tietojärjestelmään (KUTI 1) vuoden 2010 loppuun mennessä. KUTI 2 -järjestelmän käyttöönotto alkaa loppuvuodesta Tavoitteena on, että Evira voi koota vuoden 2011 valvontatiedot sähköisesti keskitetystä tietojärjestelmästä. Yhteistoiminta-alueella on yhteensä noin 4700 valvontakohdetta. Tuoteturvallisuusvalvonnan ja kemikaalilain mukaisten kohteiden määrästä ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa. Kohteiden tiedot päivitetään ja määrää tarkennetaan vuoden 2010 aikana. Yhteistoiminta-alueella otetaan käyttöön Kokkolan kaupungin ympäristöterveydenhuollon laatima laatujärjestelmä, joka päivitetään vuosina VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTUSTIHEYS Valvontakohteiden tarkastustiheys perustuu valvonnasta vastuussa olevan tarkastajan omaan kokemukseen perustuvaan kohdekohtaiseen riskinarviointiin sekä keskusviranomaisten valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuosille annettuihin ohjeisiin tarkastustiheyden ja tarkastukseen käytettävän ajan määrittämiseksi. Terveydensuojelun, tuoteturvallisuusvalvonnan ja kemikaalilain mukaisten kohteiden riskinarviointiin on ohjeet terveysvalvonnan laatujärjestelmässä. Elintarvikevalvontakohteissa käytetään Digian Lims-tarkastajaohjelman riskinarviointia. Limsin riskinarviointi sisältää seuraavat kymmenen kohtaa, joiden perusteella kukin elintarvikehuoneisto saa oman riskiluvun: 1. toiminta 2. elintarvikkeiden käsittely 3. valmistettavat, tarjoiltavat tai myytävät tuotteet 4. tuotannon levikki 5. omavalvonnan taso 6. henkilökunnan asiantuntemus 7. kohteen varustus ja tilat 8. kohteen siisteys ja puhtaus 9. aikaisemmat näytetulokset 10. viranomaisen arviointiin perustuva lisäriski Viranhaltijat ovat määritelleet kohdekohtaiseen riskinarviointiin (riskiluvut) perustuen eri valvontakohdetyypeille vuosittaisen tarkastuskäyntien määrän. Resurssivajeesta johtuen kaikkia valvontakohteita ei ole pystytty viime vuosina tarkastamaan, joten päivitettyjä tietoja ei ole tällä hetkellä kaikista kohteista. Valvontakohteiden riskinarviointia ja tietojen päivittämistä suoritetaan suunnitelmakaudella 2010 suoritettavien tarkastusten yhteydessä. 10

11 Muiden kuin elintarvikekohteiden riskinarvioinnissa merkittävinä tekijöinä on otettu huomioon: toiminnanharjoittajan asiantuntemus ja toimintatavat (omavalvonta tai käyttötarkkailu, aiemmat ongelmat, yleinen asennoituminen jne.) huoneiston tai tilan olosuhteet, rakenteet ja kalusto (varustelutaso, rakenteiden kunto jne.) altistavan tekijän vaarallisuus (taudinaiheuttaja, myrkyllisyys) altistuvien ihmisten määrä ja käyttäjäryhmät (lapset, nuoret, vammaiset, sairaat) altistuksen kesto ja / tai toistuvuus (vakituinen ja tilapäinen oleskelu). Liitteessä 2 olevissa taulukoissa on esitetty yhteistoiminta-alueella olevien valvontakohteiden lukumäärät, tarkastuksien lukumäärät ja tarkastuksiin tarvittava aika keskusviranomaisten kriteerien mukaan sekä paikallisen riskinarvioinnin mukaan. 8 TARKASTUKSEEN KESKIMÄÄRÄISESTI KÄYTETTÄVÄ AIKA Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä on otettu huomioon tarkastuksen suunnittelu ja valmistelutyöt, tarkastukseen ja matkaan kuluva aika sekä tarkastuskertomuksen laatiminen, kirjaukset ja muut jälkityöt. Tarkastukseen käytettävän ajan arvioinnissa on käytetty apuna valtakunnallisessa valvontaohjelmassa annettuja ohjeellisia aikoja, joita on tarvittaessa muutettu paikalliseen riskinarviointiin ja kokemukseen perustuen. Jatkossa tarkastukseen käytettävää aikaa nostetaan tai lasketaan suunnitelmakaudella 2010 kertyvän valvonta- ja työkokemuksen perusteella. Valvontakohdetyyppien tarkastukseen käytettävä aika on esitetty liitteessä 2. 9 ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN Yhteistoiminta-alueen kunnissa on laadittu terveydensuojelulain 8 :n mukainen ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelmat, joissa on otettu huomioon mm. ruokamyrkytysten, elintarvike- ja juomavesiepidemioiden selvittäminen sekä varautuminen kemikaalien aiheuttamien erityistilanteiden varalle. Koko yhteistoiminta-alueelle laaditaan yhteinen erityistilannesuunnitelma vuoden 2010 aikana, ja se hyväksytetään Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti yhteistoiminta-alueella on nimetty epidemiaselvitystyöryhmiä, joiden tehtävänä on ruokamyrkytysten sekä elintarvike- ja juomavesiepidemioiden selvittäminen. Epidemiaselvitystyöryhmistä kerrotaan enemmän kappaleessa Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on varautunut talousarviossaan ruokamyrkytysten, elintarvike- ja juomavesiepidemioiden sekä muiden vaaratilanteiden selvitystyöstä mahdollisesti aiheutuviin kustannuksiin. Terveysvaaratilanteiden yhteyshenkilötiedot on esitetty liitteessä 4. Keskeisten tiedotusvälineiden yhteystiedot on esitetty liitteessä 5. 11

12 10 TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Resurssien niukkuudesta johtuen valvontaa kohdennetaan paikalliseen riskinarviointiin ja valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuen tietyille painopistealueille ottaen huomioon kohteiden riskiluvut. Terveystarkastajat ovat suunnitelleet painopistealueille valvontasuunnitelmien mukaisesti toteutettavia maksullisia tarkastuksia ja näytteidenottoa. Lisäksi terveysvalvonnassa tehdään vuosittain vaihtuvia projekteja, jotka ovat toiminnanharjoittajille maksuttomia (viranomaisvalvontaa). Projekteista laaditaan yhteenvedot myös tiedotusvälineille. Näin tehdään valvontaa ja valvonnan tuloksena saatua tietoa tunnetuksi kuntalaisille, päättäjille ja toimijoille. Mikäli resurssit eivät riitä jonkin projektin toteutukseen, harkitaan projektin ajoituksen muuttamista tai projektista luopumista. Tarkastusmäärät eri kohteisiin vuonna 2010 on esitetty liitteessä HYVÄKSYTYT LABORATORIOT Viranomaisnäytteiden tutkimukset sekä tutkimukset, joiden tekemisestä on säädetty lainsäädännössä, tutkitaan elintarvikelain 37 :n mukaisissa laboratorioissa. Laboratorio, johon suunnitelman mukainen valvonta tukeutuu pääsääntöisesti, on Maintpartner Oy:n Laboratorio- ja ympäristöpalvelut Kokkolassa tai esim. Työterveyslaitoksen, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen, VTT:n ja STUK:n laboratoriot. 12 VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Terveysvalvonta perii toiminnanharjoittajalta kunnan hyväksymän taksan mukaisen maksun: 1. Valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista. 2. Valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta, kun määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen. 3. Lainsäädännössä maksullisiksi määriteltyjen hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä tai muusta toiminnasta, josta lainsäädännön perusteella on perittävä maksu. 13 VIESTINTÄ Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolle on laadittu yhteinen viestintäsuunnitelma, joka päivitetään vuoden 2010 aikana. Suunnitelmassa on otettu huomioon mm. asiakaspalvelu, tiedotus, kohderyhmien opastus ja kouluttaminen sekä viestintä terveysvaara- ja erityistilanteissa. 12

13 14 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Valvontasuunnitelman toteutumista seurataan valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :n mukaisesti vähintään seuraavien tekijöiden osalta: tarkastusten ja näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin tarkastusten kattavuus valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Toteutunutta valvontaa verrataan valvontasuunnitelmaan vuosittain. Arvioinnissa tarkastellaan, kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja siten suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet. Valvonnan kattavuus arvioidaan valvontakohdetyypeittäin. Tarvittaessa kerrotaan syyt tai perustelut mahdollisten toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta tai mahdolliset poikkeamat sekä mainitaan mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä (esim. päätökset, resurssitarpeet, toiminnan muuttuminen, painopisteiden tarkentaminen), jotta tavoitteisiin päästäisiin seuraavalla tarkastelujaksolla. Valvontasuunnitelman toteutumisen seuraamiseksi on laadittu kohdetyypeittäin raportointilomake, jossa raportoidaan mm. seuraavat asiat: - valvontakohteiden lukumäärä - suunnitellut tarkastukset valvontakohdetyypeittäin - toteutuneet tarkastukset valvontakohdetyypeittäin - valvonnassa annettujen toimenpidemääräysten lukumäärä - suunniteltujen viranomaisvalvonnan näytteiden määrä - toteutuneiden viranomaisvalvonnan näytteiden määrä - valvontamaksujen määrä - muiden maksujen määrä - suunnitelmalliseen valvontaan käytetty työaika - muuhun valvontaan käytetty työaika. Valvontasuunnitelman toteutuman raportoinnin ja arvioinnin mallilomake on esitetty liitteessä 7. Seurantaa hyödynnetään valvonnan kehittämisessä ja valvonnan jatkuvuuden varmistamisessa sekä valvontasuunnitelman päivittämisessä ja uuden suunnitelman laatimisessa. 15 RAPORTOINTI 15.1 YLEINEN RAPORTOINTI Keskushallinnossa on kehitteillä keskitetty ympäristöterveydenhuollon kohde- ja valvontatietojärjestelmä (KUTI), joka käynnistyy vuoden 2010 aikana. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa valvonta- ja tarkastustiedot raportoidaan ko. järjestelmän kautta. Kokkolan kaupunginhallituksen hyväksymä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2010 lähetetään tiedoksi Länsi-Suomen aluehallintovirastolle. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja hyväksytetään toimivaltaisella elimellä, 13

14 jonka jälkeen se toimitetaan tiedoksi AVI:lle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä (valvontasuunnitelma-asetus 665/2006, 8 ). Alueellisen valvonnan toteutumisesta raportoidaan vuosittain ympäristöterveydenhuollosta vastuussa olevalle lautakunnalle tai muulle toimivaltaiselle elimelle. Lautakunnan tai muun toimivaltaisen elimen hyväksymä selvitys valvontasuunnitelman toteutumisesta toimitetaan tiedoksi AVI:lle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Keskushallinnon valtakunnallisista sekä aluehallintoviraston alueellisista valvontaprojekteista raportoidaan kunkin valvontaprojektin yhteydessä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja ja valvontaa koskevia muita tietoja ilmoitetaan pyydettäessä keskushallinnolle ja AVI:lle ELINTARVIKEVALVONNAN RAPORTOINTI Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedot raportoidaan ELTU-raportointilomakkeilla Länsi-Suomen aluehallintovirastolle vuosittain tammikuun loppuun mennessä KEMIKAALILAIN VALVONNAN RAPORTOINTI REACH- ja CLP-asetuksissa edellytetään, että EU:n jäsenmaissa suoritetaan virallista valvontaa ja että valvonnan tuloksista raportoidaan EU-komissiolle joka viides vuosi. Kemikaalilain valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset sekä yhteenveto toteutetuista tarkastuksista toimitetaan aluehallintovirastolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä käyttäen joko raportointilomakkeita tai Valviran sähköistä raportointijärjestelmää TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN RAPORTOINTI Uimarantaluetteloon tehdyistä muutoksista ilmoitetaan Länsi-Suomen aluehallintovirastolle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Yleisten uimarantojen (ns. EU-uimarannat) näyteja laatutiedot raportoidaan Valviran tiedonkeruulomakkeilla AVI:lle vuosittain syyskuun loppuun mennessä. EU-vesilaitosten raportointi tehdään THL:n tiedonkeruulomakkeilla vuosittain AVI:lle maaliskuun loppuun mennessä TUOTETURVALLISUUSVALVONNAN RAPORTOINTI Tuoteturvallisuusvalvonnan raportointi sisältää sekä kohde- ja valvontatietojen keräämisen että valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin. Yhdistetyn raportin tiedot lähetetään Länsi-Suomen aluehallintovirastolle maaliskuun loppuun mennessä. 14

15 15.6 TUPAKKALAIN VALVONNAN RAPORTOINTI Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten toteutuminen raportoidaan aluehallintovirastolle maaliskuun loppuun mennessä. Tupakkalain valvonnan tehostamiseksi Valvira järjestää vuosittain valtakunnallisia valvontahankkeita. Jos kunta osallistuu hankkeeseen, raportoidaan se Valviralle internetissä täytettävillä lomakkeilla erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. 16 ELINTARVIKEVALVONTA VUONNA JOHDANTO Evira on laatinut valvontaviranomaisille ohjeellisena noudatettavan valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) vuosille Valvontaohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa ja valvonta-asetuksen (EY) 882/2004 mukaista alkutuotannosta alkavaa ja koko tuotantoketjun kattavaa monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU). Elintarvikelain 48 :n mukaan kunnan valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: - tarkastusten sisällön määrittely - valvontakohteiden tarkastustiheys - kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteen tutkiminen - valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi - hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu. Elintarvikelain 32 :n mukaan kunnan on pyrittävä siihen, että se hoitaa elintarvikevalvonnan yhteistoiminnassa toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa valvonnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta riittävän laajalla alueella (seudullinen valvontayksikkö) VOIMAVARAT Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella on elintarvikevalvontaan käytettävissä voimavaroja seuraavasti: Terveysvalvonnan johtaja 1 hlö 30 htpv Hygieenikkoeläinlääkäri 1 hlö 200 htpv Terveystarkastajat 7 hlöä 910 htpv Eläinlääkärit 12,5 hlöä 90 htpv Toimistonhoitaja 1 hlö 100 htpv Yhteensä 22,5 hlöä 1330 htpv (kokonaistyöpanos) Käytössä olevien henkilöresurssien puitteissa valvontaa ei voida toteuttaa Eviran ohjeiden mukaisesti, vaan valvontaa joudutaan voimakkaasti priorisoimaan ja kohdentamaan riskinarviointiin perustuen tietyille painopistealueille. Tietyissä kohteissa tarkastustiheys ja 15

16 tarkastukseen käytettävä aika on kokemuksen ja paikallisen riskinarvioinnin perusteella Eviran suositusta suurempi. Elintarvikevalvontaan resursseja voidaan suunnata noin 50 % terveysvalvonnan kokonaisresursseista. Elintarvikevalvontaan varatuista resursseista suunnitelmalliseen elintarvikevalvontaan voidaan suunnata noin 30 %. Verrattaessa käytettävissä olevaa suunnitelmallisen valvonnan henkilöresurssia valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määriteltyyn valvonnan vähimmäissuositukseen, suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan resurssivaje on keskimäärin 1,4 henkilötyövuotta. Henkilövoimavarat on esitetty liitteessä 1. Riskinarviointi ja tarvittava työpanos vuodelle 2010 on esitetty liitteessä 2, osassa TARKASTUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Valvontasuunnitelmaan sisällytettävät tarkastukset voidaan jakaa kahteen tyyppiin, perustarkastuksiin ja lisätarkastuksiin. Tarkastuksiin voidaan sisällyttää näytteenottoa ja mittauksia. Tarkastusten sisältö yksittäisten elintarvikehuoneistojen osalta riippuu arvioidusta riskistä, joka taas on riippuvainen harjoitetun toiminnan laajuudesta ja luonteesta sekä omavalvonnan toimivuudesta. Perustarkastus on pääsääntöisesti kerran vuodessa jokaiseen valvontakohteeseen tehtävä perusteellinen tarkastus, jonka ajankohta sovitaan valvontakohteen kanssa etukäteen. Perustarkastuksessa käydään läpi valvontakohteen asiakirjat, tilat, rakenteet ja pinnat, laitteet, välineet, toiminnot, tuotteet, omavalvonta ja mahdollisesti näissä tapahtuneet muutokset. Perustarkastukseen käytettävä aika on yleensä noin 2-3 kertaa pidempi kuin lisätarkastukseen käytettävä aika. Lisätarkastus on muu suunnitelmallinen tarkastus, joka tehdään valvontakohteeseen joko ennalta sovittuna ajankohtana tai ennalta ilmoittamatta. Lisätarkastusten määrä ja sisältö suunnitellaan sekä perustarkastuksen että muiden mahdollisten tarkastuskohteesta saatujen tarkastustiheyteen vaikuttavien tietojen perusteella. Lisätarkastuksissa keskitytään omavalvonnan toteutuksen, toiminnan hygienian ja tuotteiden määräystenmukaisuuden valvontaan. Elintarvikehuoneistoihin tehdään lisäksi tarkastuksia ennalta ilmoittamatta erityisesti silloin, kun on aihetta epäillä esim. elintarvikkeiden laatua tai elintarvikehuoneistossa tapahtuvan toiminnan hygieenisyyttä. Pääsääntöisesti tarkastus tehdään valvontakohteessa, mutta valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkastaa esimerkiksi asiakirjoja myös viranomaisen toimipisteessä. Tarkastus pyritään tekemään silloin, kun valvontakohteessa on toimintaa. Tarkastuksesta laaditaan laatu- ja toimintakäsikirjan mukainen tarkastuskertomus, joka toimitetaan toimijalle tai tämän edustajalle. Koska tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia toimenpiteitä, tarkastuskertomukseen merkitään selkeästi, minkä lain mukaisia ja mitä toimenpiteitä tehty tarkastus sisältää. Tarvittaessa suoritetaan uusintatarkastus epäkohtien korjaamisen toteamiseksi. 16

17 Tarkastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin: - onko toiminta hyväksymispäätöksen mukaista - omavalvontasuunnitelman toimivuus (HACCP-järjestelmän soveltaminen) - onko kaikilla pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä hygieniaosaamistodistus ja terveystodistus - elintarvikehuoneiston rakenteellinen kunto ja ilmanvaihdon toimivuus - kylmäsäilytystilat ja säilytyslämpötilat - yleinen siisteys, työskentelytapojen hygieenisyys ja työntekijöiden työvaatetus Omavalvonnan toimivuuden arvioimiseksi tarkastuskohteista otetaan näytteitä tarkastusta suorittavan viranhaltijan harkinnan mukaan. Jos tarkastuskohde ottaa riittävästi omavalvontanäytteitä, voidaan viranomaisten ottamien näytteiden määrää vähentää. Tarkastusten ensisijaisena tavoitteena on, että kohteessa todetut elintarvikehygieeniset riskit vähenevät tarkastusten yhteydessä annetun ohjauksen seurauksena ELINTARVIKEVALVONNAN TOTEUTTAMINEN VUONNA Suunnitelmallinen valvonta Yhteistoiminta-alueen valvontakohteiden kartoittaminen, valvontakohdetietojen päivittäminen ja riskinarviointi Valvontakohdetietojen päivittäminen tarkastajaohjelmaan Eviran valvontakohde- ja valvontatietojärjestelmien (KUTI 1 ja KUTI 2) mukaisesti. Yhteistoiminta-alueen kaikkien kuntien valvontakohteiden tietojen lisääminen tarkastajaohjelmaan. Elintarvikelain mukaisten valvontakohteiden selvitystyötä jatketaan: o Aiempina vuosina tehtyjä selvityksiä ja arvioita valvottavista kohteista päivitetään o Valvontakohteiden riskinarviointia ja tietojen päivittämistä suoritetaan tarkastusten yhteydessä Elintarvikelain 13 :n mukaisten elintarvikealan toimijoiden ilmoitusmenettelyä pyritään tehostamaan. Elintarvikelain 13 :n 2 mom. mukaisen ilmoituksen perusteella suoritetaan tarkastus tarpeen vaatiessa. Elintarvikelain 14 :n mukaisista huoneistoista, jotka eivät ole noudattaneet hyväksymishakemusvelvollisuutta, kehotetaan tekemään hyväksymishakemus. Elintarvikelain 14 :n mukaisen hakemuksen perusteella huoneistossa suoritetaan tarkastus ja tehdään hakemuksesta päätös. Elintarvikelain 14 :n mukaisen huoneiston omavalvontasuunnitelmasta tehdään hyväksymispäätös (huoneiston hyväksymispäätöksen yhteydessä), jonka yhteydessä määrätään elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi välttämättömät omavalvontaan kuuluvat tutkimukset. Paikallisen riskinarvioinnin ja Eviran antaman ohjeistuksen perusteella säännöllisen valvonnan piiriin tulleelle kohteelle määritellään tarkastustiheys ja tarkastukseen tarvittava aika. 17

18 Elintarvikevalvontaohjelmaan sisältyvä valvonta ja näytteenotto Vuonna 2010 osallistutaan Eviran ja AVI:n järjestämiin valvontaprojekteihin resurssien puitteissa. Laitosten tuotanto-olosuhteet Vuosittain tapahtuvien tarkastuksien yhteydessä varmistetaan, että kaikki laitoksen toiminnot on asianmukaisesti hyväksytty (TSE-riskiaineksen ja muiden sivutuotteiden käsittely, kaupalliset asiakirjat, naudanlihan merkintäjärjestelmä, jne.). Laitosvalvonta kuuluu hygieniaeläinlääkärille Tarkastusten suunnittelussa huomioidaan mm. seuraavat säädökset ja ohjeet: o Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 o MMMa eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 37/EEO/2006 (I 8) o Laitoksen valvontaohje, Eviran ohje Dnro 16003/1/ o HACCP - järjestelmä, periaatteet ja soveltaminen EVI:n ohje Dnro 1568/32/2005 o MMMa TSE-riskiaineksen erottaminen teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa 3/EEO/2002 (J 16) o TSE-toimenpiteet hygienialain mukaisissa laitoksissa EVI:n ohje Dnro 1414/32/04 o MMMa naudanlihan merkitsemisestä 1203/2001 o Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys EVI:n ohje Dnro 1937/32/03 o Euroopan neuvoston asetus (EY) 1028/2006 munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista o Euroopan komission asetus (EY) 557/2007 munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista annetun asetuksen 1028/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä o Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (EY) N:o 2073/2005 (I 12) Laskennallisesti laitosvalvontaan arvioidaan kuluvan hygieniaeläinlääkäriltä 57 htpv vuodessa. Jäätelöiden myyntipaikat Pehmytjäätelön ja pirtelön myyntipaikat tarkastetaan näytteenoton yhteydessä kesäja heinäkuussa 2010, jolloin varmistetaan olosuhteiden ja toimintatapojen vaatimusten mukaisuus. Ruoan valmistus- ja tarjoilupaikat Tarkastetaan ruoan valmistus- ja tarjoilupaikkojen tilojen kuntoa ja hygieenisyyttä sekä omavalvonnan kattavuutta ja toimivuutta. Suuret yleisötilaisuudet Suurissa yleisötilaisuuksissa tehdään olosuhdetarkastuksia. 18

19 Valvontakohteet, joiden tarkastustiheys on riskinarvioinnin mukaan suuri Vuosittain pyritään tarkastamaan ne kohteet, joissa tarkastustiheys on riskinarvioinnin mukaan suuri. Kukin tarkastaja laatii kohteistaan tarkastussuunnitelman riskinarvioinnin ja resurssit huomioon ottaen. Alkutuotantopaikkojen suunnitelmallinen valvonta Hygieniaeläinlääkäri suorittaa alkutuotantopaikkojen kartoituksen, valvontakohdetietojen päivityksen sekä kohteiden riskinarvioinnin. Maidontuotantotilojen hygieenisien tarkastusten tarkastustiheys on tähän asti ollut kerran kolmessa vuodessa. Evira suosittelee tarkastusten muuttamista riskinarviointiperusteisiksi. Lisäksi Eläinlääkäriliitto on esittänyt kantanaan, että kunnaneläinlääkärin ei tulisi tehdä omille asiakkailleen tätä tarkastusta. Yhteistoiminta-alueen eri kunnissa tarkastuskäytännöt ovat vaihdelleet, minkä vuoksi alueen noin 800 maitotilan osalta valvontakohteiden tietoja päivitetään ja riskinarviointeja tullaan tekemään. Tilojen valvonnan selvittämiseen ja kokonaisuuden suunnitteluun on varattava noin 10 htpv varsinaisten tarkastusten lisäksi. Tilatarkastuksia tulisi vuoden 2010 aikana tehdä noin 240, valtakunnallisten suositusten mukaisesti laskettuna aikaa niihin kuluisi noin 64 htpv. Lisäksi vuosittain tehtävä robottitilojen valvonta ja mahdolliset uusintakäynnit tulevat vaatimaan resursseja. Muun alkutuotannon valvontaan (esim. teurastuspaikat, riistan lihantarkastus, kalan maihintuontitarkastus) vaadittavat resurssit ovat noin 6 htpv Muu valvonta Elintarvike-epidemioiden ja asiakasvalitusten käsittely Elintarvike-epidemioiden ja asiakasvalitusten käsittely aloitetaan aina heti, kun epidemiaepäily tai valitus on saatu tiedoksi. Terveystarkastajat tekevät kohteeseen ja elintarvikkeisiin liittyvät selvitykset ja ottavat tarvittavat elintarvike- ja ympäristönäytteet viivytyksettä. Epidemiassa edellytetään vähintään kahta tapausta, joilla on todennäköisesti yhteinen altistus. Jos kyseessä on epidemia, terveysvalvonta tekee ruokamyrkytysepäilyilmoituksen Eviran ja THL:n yhteiseen tietojärjestelmään ( alkaen). Epidemiassa tai epäilytilanteessa noudatetaan epidemiaselvitystyöryhmän toimintaohjeistoa. Epidemiaselvitystyöryhmä Kokkolassa ja Kruunupyyssä on seuraava: - Terveysvalvonnan johtaja - Terveyspalvelujohtaja (johtava ylilääkäri) Reijo Autio - Hygieniahoitaja Anne Junka K-PKS - Tartuntatautiyhdyshenkilö Riitta Kujala - Terveystarkastajat Teija Pitkäkangas, Niina Häkkinen, Andréas Smeds Epidemiaselvitystyöryhmä JYTA-alueella (Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho) on seuraava: 19

20 - Terveysvalvonnan johtaja - Johtava lääkäri - Hygieniahoitaja - Työterveyshoitaja - Terveystarkastajat Kun epidemiaan liittyvä selvitystyö on saatu valmiiksi, lähetetään selvitysilmoitus Eviran ja THL:n yhteiseen tietojärjestelmään. Terveysvaaratilanteiden yhteyshenkilöt on esitetty liitteessä NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN Vuodelle 2010 laadittu näytteenottosuunnitelma sisältää riskinarviointiin perustuen otettavat valvontanäytteet kohdetyypeittäin. Kohdetyyppejä, näytteiden määriä, näytteenottotiheyksiä ja näytteistä tehtäviä tutkimuksia määriteltäessä on otettu huomioon valvontakohteiden toiminnan laatu ja laajuus sekä toimintaolosuhteet ja omavalvonnan toimivuus. Lisäksi suunnitelmaan on sisällytetty Keski-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen omat projektinäytteet. Mahdollisten asiakasvalitusten perusteella tehtäviin, ruokamyrkytysten selvittämiseksi tarvittaviin ja elintarvikkeista aiheutuvien terveysvaaratilanteiden vaatimiin tutkimuksiin varataan riittävät resurssit. Viranomaisnäytteitä otetaan pääasiassa elintarvikehuoneiston omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Näytteitä otetaan lainsäädännön määräämän näytteenoton ja tutkimusten varmistamiseksi sekä epäiltäessä tuotteiden turvallisuutta. Mikäli yritys on tutkinut tuotantoympäristöään ja tuotteitaan riittävästi omavalvontansa puitteissa, näytteenotto ja tutkimukset tehdään viranomaisvalvontana (vov). Lisäksi projektinäytteet sisällytetään viranomaisvalvontaan (vov). Muussa tapauksessa tutkimukset tehdään omavalvonnan valvontatutkimuksena (ovv), jolloin yritys myös maksaa tutkimuksista aiheutuvat kustannukset. Elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma vuodelle 2010 on esitetty liitteessä Riskinarviointiin perustuen otettavat valvontanäytteet kohdetyypeittäin Laitokset Näytteitä otetaan vuosittain laitteista, tuotantoympäristöstä ja valmiista tuotteista näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Näytteiden otossa huomioidaan mm. seuraavat säädökset ja ohjeet: o MMMa hygienialainmukaisten näytteiden ottamisesta 3/EEO/2000 (I 10) o MMMa nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa 24/EEO/2006 (J 15) o MMMa salmonellavalvonnasta teurastamossa ja leikkaamossa 20/EEO/2001 (J 40) 20

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille 2008-2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN KEMIKAALIVALVONTAVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAANN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE , päivitys vuo- delle 2017

KESKI-POHJANMAANN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE , päivitys vuo- delle 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAANN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019, päivitys

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KEMIKAALILAIN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN KEMIKAALILAIN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN KEMIKAALILAIN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Kemikaalilain valvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 5 1. Kemikaalilain valvonta..... 2 1.1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote -kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymp.jaosto 12.12.2012, 38 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ALUEELLINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

JOENSUUN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ALUEELLINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Tohmajärven kunta 24/33.330/200 Sosiaali- ja terveystoimi Kotilainen Paula 1.02.200 Perusturvalautakunta 26.2.200 21 esityslistan liite Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset 1 / 13 Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset LIITE 2 Loppuraportin liite 2 Maria Närhinen Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. YMPÄRISTÖTERVEYDEN PERUSTASO... 3 3. KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue ISAVI/400/05.14.08/2012 ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI Vastaanottaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kirjaamo

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 VALVONTAOHJELMIA 3:2014 Dnro 7958/06.10.07.00/2014 Päiväys 5.9.2014 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-33-9

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 21 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 21 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 21 Asianro 3656/11.02/2012 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9 Yhtymähallitus 22.12.2016 187 Sivu 1 / 9 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

LOHJAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA ALKAEN

LOHJAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA ALKAEN Ympäristöterveysjaosto 15.11.2016 LOHJAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2017 ALKAEN TAKSAN PERUSTEET 1 Säädösperusteet Tämän taksan mukaisesti peritään maksu seuraavien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

HE 104/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

HE 104/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia. Valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien laatimiseen

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014 18.01.2011 2(48) 1. JOHDANTO...4 2. LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 14.11.2014 Porin seudun yhteistoiminta-alue:

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: YLEINEN OSA...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys vuodelle 2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys vuodelle 2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Espoon seudun ympäristöterveys 11.12.2013 SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot