Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja Kantanen Pekka 18:00-20:05 varapuheenjohtaja Harttunen Heljä 18:00-20:05 jäsen Jokinen Päivi 18:00-20:05 jäsen Kekkonen Kauko 18:00-20:05 jäsen Mattila Kristiina 18:00-20:05 jäsen Vesikko Tuomo 18:00-20:05 jäsen Wessman Kristiina 18:00-20:05 jäsen Winter Seppo 18:00-20:05 jäsen Marttinen Annika 18:00-20:05 pöytäkirjanpitäjä Muu Matteinen Ari 18:00-20:05 esittelijä Hepo-oja Pirjo 18:00-18:45 sivistystoimenjohtaja, asiantuntija 50 Hildén Raili 18:00-20:05 kh:n puheenjohtaja Hyytiä Ilpo 18:00-18:50 kiinteistöpäällikkö, asiantuntija Kuuskoski Ritva-Maija 18:00-19:50 va.kaavoituspäällikkö, asiantuntija Poissa Jaakkola Ilkka kh:n edustaja Pesonen Tapio esittelijä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Wessman ja Seppo Winter. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Tapio Väli-Torala Pekka Kantanen Annika Marttinen varmennus puheenjohtaja 58 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Kristiina Wessman Seppo Winter pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Hallintopäällikkö Annika Marttinen

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 50 Myllyojan koulun väistötilojen hankinta Terveyskeskuksen laboratoriotilojen vuokraaminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 52 Valtuustoaloite/ Seminaarin ja Myllyojan koulujen homesaneeraus tarkistettava homekoirilla Valtuustoaloite "Homekoirat töihin" / Tero Pitkä ym Kuntalaisaloite/ Elämänkaaritalon käyttöönotto kouluksi Myllyojan koulun tilalle 55 Kaavan ajanmukaisuuden arviointi, 95/Akm Laatikkotehdas, 19. Rautsalo Ranta-asemakaava 55/RAK Jameksela Asemakaavan muutos 685/Akm ja tonttijaon muutos Tj 1170, Siltakodin laajennus 58 Asemakaava ja asemakaavan muutos 584/Ak, Akm Kuusakoski, Myllyoja Rasitteen perustaminen tilalle Länsisatama Pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet 39 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Tekla 49 Ehdotus: Päätös: Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää hyväk syä esityslistan tämän kokouksen asioiden kä sit te ly jär jes tyk seksi. Hyväksyttiin sillä muutoksella, että "Myllyojan koulun väistötilojen han kin ta 2014", "Terveyskeskuksen laboratoriotilojen vuokraaminen Päi jät-hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle", "Valtuus to aloi te/ Seminaarin ja Myllyojan koulujen homesaneeraus tarkis tet ta va homekoirilla", "Valtuustoaloite Homekoirat töihin" ja "Kunta lais aloi te/ Elämänkaaritalon käyttöönotto kouluksi Myllyojan koulun ti lal le" päätettiin käsitellä listalla ensimmäisinä asioina. Lisäksi merkit tiin, että va.kaavoituspäällikkö Ritva-Maija Kuuskoski antaa lau takun nal le ajankohtaiskatsauksen kaavoituksen osalta.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Myllyojan koulun väistötilojen hankinta / /2013, 3308/ /2014 Tekla 50 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , etu Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, et tä Myllyojan koulu sijoitetaan väistötiloihin ja ne pyritään saamaan toi min ta kun toon koulun alkuun mennessä syksyllä. Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että tilat on oltava koulun käy tössä viimeistään Kalustamiseen ja tavaroiden järjestämiseen jäi si siten noin 1½ viikkoa ennen koulutyön alkamista. Kaupungin omistamissa rakennuksissa ei ole Myllyojan koulun väistö ti loik si sopivia tiloja. Aikataulu on niin tiukka, että se käytännössä karsii pois kaikki sel laiset vaihtoehdot, joissa tilojen kuntoonpanoon jouduttaisiin tekemään suu reh ko ja muutostöitä. Vaihtoehdoiksi jää joko sellaisenaan tai pienil lä muutostöillä kuntoon saatavat tilat tai käytetty ti la ele ment ti koulu. Uuden tilaelementtikoulun toimitusaika on tilauksesta n kk, jo ten tämäkin vaihtoehto on pois laskuista. Koulun edustajat ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet tutustumassa Reu man tie 4:ssä oleviin opetustiloihin sekä kahden eri valmistajan val mii siin tilaelementtikouluihin, joissa vuokrasopimukset ovat päätty neet tai päättymässä tänä keväänä. Näiden käyntien perusteella on pyydetty vuokratarjoukset. Vuokrattavat tilat Kiinteistö Oy Heinolan Teollisuustalo tarjoaa vuokrattavaksi Reuman tie 4:stä n. 645 m² opetus- ja opetuksen oheistiloja. Näiden lisäk si vuokrattavissa on avointa hallitilaa useita satoja neliöitä. Luokka huo nei ta on 4 kpl sekä ryhmätyötila. Luokkatilat ovat suuria, kolme yli 90 m² ja yksi noin 78 m². Kiinteistössä on myös lii kun ta käyttöön soveltuva palloiluhalli. Vuokra on 5,00 /m²/kk (alv 0 %). Vuokra sisältää lämmityksen ja veden. Sähkö laskutetaan kulutuksen perus teel la. Opetustilojen osalta vuokra on 3.225,00 /kk (alv 0%). Muut mahdolliset tilat tulevat tämän lisäksi. Reumantie 4:n lähellä on hyvät hiihtoladut, uimahalli ja jäähalli. Liikun ta mah dol li suu det ovat siis erinomaiset. Haittapuolina ovat: - koko koulu ei mahdu tiloihin, joten osa oppilaista jatkaisi nykyisen kou lun väistötiloissa ja osa Reumantie 4:ssä. Koulukuljetuksia tulisi pal jon; aamuin illoin ja päivälläkin erikoisluokkiin Myllyojalle. - kiinteistöllä ei ole koulukäyttöön soveltuvaa piha-aluetta tai pe likent tää välituntiliikuntaan. Kiinteistön piha-alueella on myös hen ki-

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta lö- paketti- ja kuorma-autoliikennettä pitkin päivää. Pihalla on mm. Itel lan autokatos. Koulutuskeskus Salpauksen Opintie 2:ssa on vapautumassa tiloja, mut ta ne tilat ovat vaihtoehtona tarkasteltaessa Seminaarin koulun väis töä. Tilaelementtiratkaisut Tilaelementtitoimittajista Cramo Adapteolla on Jyväskylässä vapaa 752 m²:n koulu, johon voidaan liittää jakelukeittiöyksikkö. Pinta-ala on tällöin 795 m². Elementit ovat puuverhottuja ja harjakattoisia. Niis sä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön tal teen ot tolait tein. Minimivuokra-aika on 24 kk ja neliövuokra on 11,19 /m²/kk. Vuok ran lisäksi tulevat kuljetus- ja asennuskulut sekä purku- ja poiskul je tus ku lut sekä kuljetusvakuutus yhteensä n Tilaajan ku lu ja ovat vielä vesi-, viemäri-, sähköliittymien rakentaminen sekä poh jan tasaus ja perustusten teko, autonosturi, rakenteiden purku vuok ra-ajan jälkeen, jakelukeittiön koneiden siirto ja asennus koulun ny kyi ses tä keittiöstä sekä varustelu. Arvioidut tilaajan kulut ovat n Kahden vuoden kulut kokonaisuudessaan ovat n , kolmen vuoden ja viiden vuoden Läm mi tys-, siivous eikä muut ylläpitokulut sisälly em. lukuihin. Kaikki em. euromäärät ovat arvonlisäverottomia. Parmaco Oy:llä on kaksi rakennusta joista yhdistämällä saadaan riittä vät tilat Myllyojan koulun käyttöön. Toinen sähkölämmitteinen raken nus on 558 m² ja toinen sähkökattilalla ja vesikiertoisella pat te riläm mi tyk sel lä varustettu rakennus 361 m². Pienemmässä ra ken nukses sa on jakelukeittiövaraus. Rakennukset ovat puuverhottuja ja har ja kat toi sia. Myös näissä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto läm mön talteenottolaittein. Minimivuokra-aika on 24 kk ja ne liö vuokra on tällöin 18,27 /m²/kk. Parmaco Oy:n kuljetus- ja asennuskulut se kä purku- ja poiskuljetuskulut ovat yhteensä Arvioidut ti laa jan kulut ovat n Kahden vuoden arvioidut ko ko naisku lut ovat , kolmen vuoden ja viiden vuoden Kaikki em. euromäärät ovat arvonlisäverottomia. Molemmat tilaelementtiratkaisut mahtuvat samalle kentälle jo olemas sa olevien tilaelementtien viereen ja tilaa jää vielä reilun ko koisel le pelikentälle. Molemmilla valmistajilla on mahdollisuus jatkaa tar vit taes sa vuokrasopimusta useita vuosia. Yhteenveto Koulun toiminnan kannalta ehdottomasti paras ratkaisu on vuokrata li sää tilaelementtejä nykyiselle koulun tontille. Koulu pysyy silloin yhdes sä paikassa eikä kuljetuksista tule ongelmaa kaupungille eikä van hem mil le. Lapset voivat tulla kouluun jatkossakin tuttuun paikkaan. Toiminta nykyisissä väistötiloissa on ollut ongelmatonta, joten

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta ko ke mus niistä on ollut positiivinen. Negatiivisena asiana on ti la element ti rat kai su jen kulut, jotka ovat melko suuret. Edullisemman tarjouk sen on tehnyt Cramo Adapteo. Reumantie 4:n etuna ovat erinomaiset liikuntamahdollisuudet ja edul li nen vuokra ja negatiivisena asiana onneton piha ja koulun jaka mi nen kahteen paikkaan ja siitä aiheutuvat hankaluudet ja kul jetus kus tan nuk set. Sivistystoimi ja koulun henkilökunta ovat tilaelementtiratkaisun kannal la. Esityslistan liitteenä 6 tilaelementtitarjousten vertailu Ehdotus: Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää, että 1) Myllyojan koulun väistötiloiksi vuokrataan Cramo Adapteolta 795 m²:n tilaelementtikoulu 24 kk:n minimivuokra-ajalla ensimmäisen vuo den vuokran ollessa /kk (alv 0%) ja tarjouksen no mukaisin muin ehdoin, 2) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään euron lisämäärärahaa vuodelle 2014 talo-osaston käyt töme noi hin tilaelementtikoulun perustamis- ja vuokrakuluihin, 410 Peruskoulutus, menot Rakennukset ja isännöinti, tulot Rakennukset ja isännöinti, menot Rakennukset ja isännöinti Ta 2014 Muutos Ta+muutos Tulot Menot Nettomenot Peruskoulutus Ta 2014 Muutos Ta+muutos Tulot Menot Nettomenot ) kiinteistöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimus ja neu vot te le maan vuokrauksen yksityiskohdista, 4) tämä päätös tulee kaupunkia sitovaksi vasta sen tultua lain voimai sek si.

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Päätös: Merkittiin, että lautakunta kuuli asiantuntijana sivistystoimenjohtaja Pir jo Hepo-ojaa ja kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiää, jotka kuulemisen jäl keen poistuivat kokouksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote tarjouksen jättäneet yritykset Jatkokäsittely sivistyslautakunta kaupunginhallitus

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen laboratoriotilojen vuokraaminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 3345/ /2014 Tekla 51 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , etu Laboratoriopalvelujen hoito on siirtynyt Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymälle alkaen. Kuntayhtymä vuok raa terveyskeskuksesta nykyiset laboratoriotilat käyttöönsä. Yhty mä on jo aikaisemmin vuokrannut Reumantie 2:sta tiloja ter veyden suo je lua ja eläinlääkäriä varten. Laboratoriotilojen vuokraus on li säys tähän aikaisempaan sopimukseen. Vuokratut tilat ovat kooltaan 297,0 m² ja vuokra on 2037,42 /kk (alv 0 %). Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella 6 kk:n irtisanomisajalla. Kalustosta ja laitteistoista on sosiaali- ja terveystoimi sopinut erikseen. Esityslistan liitteenä 7 vuokrasopimuksen muutos. Ehdotus: Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää 1. vuokrata terveyskeskuksen laboratoriotilat Päijät-Hämeen so si aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 2037,42 euron kuu kau si vuokral la (alv 0 %) vuokrasopimuksessa mainituin ehdoin, 2. valtuuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, ja 3. että tämä sopimus tulee kaupunkia sitovaksi kun asiaa koskeva pää tös on tullut lainvoimaiseksi. Päätös: Merkittiin, että lautakunta kuuli asiantuntijana kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyy ti ää, joka ei osallistunut päätöksentekoon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote Päijät-Hämeen sotey Kopio kiinteistöpäällikkö sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Valtuustoaloite/ Seminaarin ja Myllyojan koulujen homesaneeraus tarkistettava homekoirilla 2607/ /2013 Tekla 52 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , etu Tero Pitkä ym. esittävät valtuustoaloitteessaan, että Seminaarin ja Myl ly ojan koulujen homesaneeraus on syytä tarkistaa vielä ho me koiril la ja tarvittaessa asiantuntijoilla, jotta mahdolliset yllätykset voidaan mah dol li sim man tehokkaasti minimoida. Heinolan kaupunki on käyttänyt koulutettuja homekoiria löytämään ra ken teel li sia kosteusvaurioita sekä Seminaarin että Myllyojan kouluil la. Koirien käytöstä on saatu pääosin myönteisiä kokemuksia. Koi ria ja koiranohjaajia on koulutettu muutaman vuoden ajan, mutta ta so on vielä kirjavaa. Hyvän kouluttajan ja koiran valinta perustuu muil ta käyttäjiltä saatuihin käyttökokemuksiin. Mitään laa tu stan darde ja toiminnalle ei ole. Sisäilmaongelmat johtuvat yleensä useammasta tekijästä kuin vain ho mees ta. Ilman laatua heikentäviä tekijöitä ovat homeiden lisäksi muut mikrobit, pöly, mineraalivillakuidut, ilman kuivuus läm mi tys kaudel la, tilassa käytettävät koneet ja laitteet, tilan käyttötarkoituksen vas tai nen käyttö, liian suuri henkilömäärä ilmanvaihdon mitoitukseen näh den ja käyttäjien vaatteissa muualta kulkeutuvat mikrobit. Raken nuk sen korjauksessa pitää olla selvillä kaikki ilmanlaatua huonon ta vat tekijät ja huomioida ne korjauksessa. Homekoiran käyttö homekorjauksen onnistumisen varmistamiseen on käyttökelpoinen ajatus ja kokeilemisen arvoinen. Myllyojan koulus ta on kaupunginvaltuuston purkupäätös ja koululle tultaneen raken ta maan uusi rakennus. Seminaarin koululla on käynnissä kel la riker rok sen korjaussuunnittelu ja kun se korjaus saadaan valmiiksi niin siellä voisi kokeilla koirien käyttöä korjauksen jälkeiseen tar kistuk seen. Esityslistan liitteenä 8 valtuustoaloite. Ehdotus: Päätös: Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä ole van vastauksenaan Tero Pitkän ym.valtuustoaloitteeseen. Merkittiin, että lautakunta kuuli asiantuntijana kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiää, joka ei osallistunut päätöksentekoon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Valtuustoaloite "Homekoirat töihin" / Tero Pitkä ym. 2242/ /2013 Khal Tero Pitkä ym. ovat jättäneet valtuuston kokouksessa otsik ko asiaa koskevan valtuustoaloitteen. Aloite esityslistan liitteenä 13. Ehdotus: Päätös: Va. kaupunginjohtaja (TR): Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen valmisteltavaksi sivistystoimelle ja tekniselle toimelle. Hyväksyttiin. Tiedoksianto: Kopio sivistystoimi tekninen toimi Sivla Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Tero Pitkän ym. valtuustoaloitteessa esitetään ho me koi ra tut ki muk sia Se mi naa rin koululle mahdollisten homevaurioiden pai kal lis ta mi sek si ja niiden laajuuden selvittämiseksi. Val tuus to aloit tees sa vaaditaan myös pikaisia toimia koulun sisäilmasta joh tu vien ongelmien kor jaami sek si. Valtuustoaloite liitteineen on esityslistan liitteenä 9. Homekoiratutkimus saattaa selventää kiinteistössä olevia vau rioi ta. Tar kem pi lopputulos saadaan vertailtaessa kahden eri koi ran te kemiä merkkauksia. Ehdotus: Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää esittää 1. kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edel lä ole van vastauksenaan Tero Pitkän ym. val tuus to aloit tee seen. 2. tekniselle toimelle, että Seminaarin koulun kiin teis tös sä tee te tään ho me koi ra tut ki mus kevään 2013 aikana mah dol lis ten ho me vau rioiden paikallistamiseksi. 3. tekniselle toimelle, että tutkimuksia Seminaarin kou lun si sä il maon gel mien aiheuttajien selvittämiseksi te hos te taan. 4. että opetus- ja koulutuspalvelut sekä tekninen toimi val mis tau tuvat sii hen, että tarvittaessa pahiten ongelmien takia kär si vät op pi laat

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta ja henkilökunta siirretään väistötiloihin lukuvuoden alusta. Päätös: Hyväksyttiin. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus Kopio tekninen toimi Tekla 53 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , etu Tero Pitkä ym. esittävät valtuustoaloitteessaan homekoiran käyt töä Se mi naa rin koululla vaurioiden löytämiseen ja vaativat pi kai sia toimia sisäilmasta johtuvien ongelmien korjaamiseksi. Koulun sisäilmaa ja sen ongelmien syitä on selvitetty lukuisin tut kimuk sin. Tutkimuksissa on selvinnyt joitakin mahdollisia syi tä on gelmiin, mutta ei sellaisia, jotka selittäisivät hen ki lö kun nan ja lasten oirei lu jen määrää. Havaitut mikrobi-, mi ne raa li vil la kui tu- ja VOC-pi toisuu det, joita on löytynyt, ovat niin alhaisella ta sol la että ne eivät täysin selitä oireiluja. Viimeisten tulosten perusteella on joitakin osia koulusta kui ten kin otet tu pois käytöstä. Homeet ja homekoirat Eri homelajeja on kymmeniä tuhansia. Homekoiralla tar koi te taan kos teus vau riois sa yleisimmin esiintyvien homeiden ja mui den mik robien etsimiseen koulutettua koiraa. Koiran hajuaisti on n. 60 kertaa ih mi sen hajuaistia herkempi ja siis erittäin te ho kas löytämään pii levät vauriot. Rakennusten koneellinen il man vaih to säädetään niin, että se on ulkoilmaan nähden ali pai nei nen, jotta rakenteisiin ei tii vis tyisi kosteutta. Jos rakenteissa on mik ro be ja, niin ne kulkeutuvat huone il maan ilmavuotojen mu ka na rakenteissa olevien halkeamien ja ra ko jen kautta. Mm. näitä il ma vuo to ja koira aistii ja ilmaisee, jos ilma vir ran mukana tulee myös mikrobeja. Ilman laatuun vaikuttavat myös hyvin monet muut tekijät kuin vain mik ro bit. Sitä huonontavat mm. liika lämpö, liika sisäilman kui vuus tai kosteus, pöly, tilassa käytettävät koneet ja laitteet se kä käyttäjistä joh tu vat tekijät. Tilassa saattaa olla il man vaih don mitoitukseen nähden liikaa ihmisiä, jolloin hii li diok si di pi toi suus nousee liian suureksi. Ti lan käyttötarkoitusta on saatettu muut taa, eikä ilmanvaihtoa ole kor jat tu vastaamaan uutta ti lan net ta. Käyttäjien vaatteissa saattaa kul keu tua kotona olevasta ho me vau rios ta mikrobeja, joista muut saa vat oireiluja. Si sä il ma on gel ma on usein monen tekijän yh teis vaiku tus. Liian usein se kuitenkin nimetään pelkästään rakennuksen ho me on gel mak si.

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Koulutettu homekoira on käynyt Seminaarin koululla Koira merkkasi tuolloin useita paikkoja. Osa oli jo ennalta tie det ty jä vaurio paik ko ja, mutta osa selvisi vasta koiran käynnillä. Mer ka tut paikat oli vat yleensä seinä- ja lattiarakenteen tai seinä ja kattorakenteen liit ty mä koh tien ilmavuotoja. Koiran osoittamat il ma vuo to koh dat on kor jat tu. Koiran ohjaajan mukaan koira merk ka si paikat selvästi mutta ei haukkunut eikä ulvonut, joka oli si tarkoittanut todella pahaa vau rio ta. Homekoiran käyttö ei ole ns. virallinen tutkimusmenetelmä, jo ten se voi olla vain apuna kartoitettaessa mahdollisia vau rio koh tia. Yksin koi ran käyttöön ei rakennuksen sisäilmaongelman tut ki mis ta voi perus taa. Esityslistan liitteenä 9 valtuustoaloite Ehdotus: Päätös: Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edel lä ole van vastauksenaan Tero Pitkän ym. val tuus to aloit tee seen. Merkittiin, että lautakunta kuuli asiantuntijana kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyy ti ää, joka ei osallistunut päätöksentekoon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kuntalaisaloite/ Elämänkaaritalon käyttöönotto kouluksi Myllyojan koulun tilalle 3276/ /2014 Tekla 54 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , etu Heikki Niinimäki on tehnyt kuntalaisaloitteen, että Myllyojan koulu siir ret täi siin Elämänkaaritaloon, jota laajennettaisiin lisäsiivellä. Elämänkaaritalon pinta-ala on 836 m² ja eikä siinä ole yhtään perus ope tus käyt töön kooltaan sopivia luokkatiloja. Tontin pinta-ala on m², joka on n. 1/4 tarvittavasta koosta. Tontin laa jen ta mismah dol li suu det ovat rajalliset. Elämänkaaritalon pohjois- ja län si puolel la on kaupungin omistamia maita, mutta aloitteessa viitattu as faltti- ja sepelipintainen alue ovat yksityisessä omistuksessa ja kaa voitet tu teollisuusalueeksi. Sen hankinta, jos omistaja edes suostuisi myy mään, ja kaavamuutos veisivät aikaa usean vuoden. Lisäksi tu lisi kadun siirto kustannuksineen. Myllyojan koululla on oppilaita 136 ja tarvittava luokkatilojen määrä eri kois luok ki neen on 13. Jos tehdyn päätöksen mukaisesti vielä Kurpan har jun päiväkoti ja Myllyojan ryhmäperhepäivähoito yhdistetään Myl ly ojan kouluun niin sieltä tulee vielä yli 40 lasta lisää Elä män kaari ta lon nykyisten 35 lisäksi.laajennus ei menisi lisäsiivellä vaan siitä tu li si noin kolminkertainen nykyiseen nähden. Jyrängön kouluun on linnuntietä vain n. 1,5 km. Tähtiniemen lapset ovat käyneet koulun siellä. Jos Myllyojan koulu rakennettaisiin Elämän kaa ri ta lon yhteyteen niin Jyränkö-Tähtiniemi -alueella olisi kaksi kou lua ja Sinilähde-Myllyoja -alueella ei yhtään, eikä edes päi vä kotia. Tällainen ratkaisu ei tue kaupungin etäpuolisten alueiden ke hitys tä. Elämänkaaritalo ei kooltaan, tontiltaan eikä sijainniltaan ole sopiva Myl ly ojan koulun paikaksi. Esityslistan liitteenä 10 kuntalaisaloite. Ehdotus: Päätös: Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää antaa edellä olevan vastauksena Heikki Niinimäen kun ta lais aloit teeseen. Merkittiin, että lautakunta kuuli asiantuntijana kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiää, joka ei osallistunut päätöksentekoon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote Heikki Niinimäki

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kaavan ajanmukaisuuden arviointi, 95/Akm Laatikkotehdas, 19. Rautsalo 3117/ /2014 Tekla 55 Valmistelija: va. kaavoituspäällikkö Ritva-Maija Kuuskoski, puh , Laatikkotehtaan asemakaava 95/A, asemakaavan ajan mu kaisuu den arviointi Kiinteistö Oy Maitiaslahti on hakenut rakennuslupia omis ta mal leen alueelle , osoite Laatikkotie, Rautsalo. Raken nus lu pa ha ke muk set ( ja ) käsittävät pien te ol lisuus/kä si työ ti la/va ras to- rakennuksen (140 kem2) ja uuden pien ko tita lon (140 kem2) rakentamisen. Koko korttelin pinta-ala on m2 ja alueen enimmäisrakennusoikeus on kem2. Alueelle on ra ken tu nut yksi pienteollisuuskiinteistö (lupanro , 140 kem2) ja rakennuslupa on olemassa yhdelle asuinrakennukselle (lupan ro , 81 kem2). Alueen asemakaava on vahvistettu Rakennusvalvonta on pyytänyt maankäyttöosastolta lausuntoa hank keen asemakaavan mukaisuudesta (MRA 68 ). Lainsäädäntö ja päätösvalta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 :n mukaan asemakaava on laa dit ta va ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaan kuin kunnan kehitys, eri tyi ses ti asuntotuotannon tarve taikka maankäytön ohjaustarve sitä edel lyt tää. Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointia täsmentää maan käyt tö- ja rakennuslain 60 :n 1 momentti, jonka mukaan kunnan on seurattava asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryh dyt tä vä toimenpiteisiin asemakaavojen uudistamiseksi. Näihin sään nök siin liittyvien päätösten tekeminen kuuluu kunnalle. Ase makaa van uudistamistarve perustuu ensisijaisesti siihen, ohjaako asema kaa va riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti yhdyskunnan ke hit tämis tä ja rakentamisen ohjausta. Tarkasteltaviin kysymyksiin kuuluu myös se, miten mahdollisesti muuttuneet olosuhteet ja tieto vai kut tavat kaavan mukaisen rakentamisen toteuttamismahdollisuuksiin voimas sa olevan kaavan mukaisesti. Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, ra ken nus lupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jol la on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merki tys tä ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajan mu kai suuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana (MRL 60 2

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta mom.). Erityinen arviointimenettely käynnistyy ra ken nus lu pa ha kemuk sen perusteella (MRA 68 ). Jos kunta katsoo asemakaavan olevan ajanmukainen, ei sitä kos kevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla (MRL 60 2 mom.). Rakennusluvan käsittely jatkuu arviointipäätöksen jälkeen nor maa lis ti, kun rakennusvalvontaviranomaiselle on lähetetty tieto ar vioin tia koskevasta päätöksestä. Kun kunta on arvioinnissaan todennut asemakaavan van hen tu neeksi, ei rakennuslupaa voida myöntää ennen asemakaavan muut tamis ta. Kunnan päätökseen, jolla on todettu, että kaava ei ole ajanmu kai nen, voi asianosainen hakea muutosta valittamalla hallintolain mu kai ses ti (MRL 190 ) hallinto-oikeuteen. Kunnan päätös asiassa an ne taan tiedoksi rakennusluvanhakijalle kuntalain mukaisesti. Kunnan päätöksestä, jolla asemakaava todetaan vanhentuneeksi, tulee vä lit tö mäs ti voimaan MRL 53 1 momentissa tarkoitettu ra ken nuskiel to asemakaavan muuttamista varten. Rakennuskiellon voi maantu los ta tulee kuuluttaa. Heinolan kaupungin teknisen toimen johtosäännön pää tös val ta tau lukon Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus sekä kaa voi tus mittaus ase tus kohdan 6 mukaan tekninen lautakunta päättää MRL 60 :n mukaisesta kaavan ajanmukaisuuden arvioinnista. Asemakaavan 95/A ajanmukaisuuden arviointi Asemakaava on laadittu silloisen laatikkotehtaan toimintaa varten. Teol li suus alu een pohjoisosaan on asemakaavassa mahdollistettu eril li sel le alueelle kolmen asuinrakennuksen rakentaminen paikalla ali tui ses ti välttämätöntä henkilökuntaa varten. Asuinrakennusten alue on erotettu muusta tehdasalueesta luonnontilassa säi ly tet tä vällä tontin osalla. Asemakaavamääräys "TTV-1 Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle rakennettaessa on nou da tet ta va seuraavia määräyksiä: Alueen osa tt Rakennusten keskinäisen etäisyyden tulee olla yhtä suuri kuin paloluokaltaan alem man luok kai sen rakennuksen korkeus tai kysymyksen ollessa sama pa lo luokkai sis ta, korkeamman rakennuksen korkeus, mutta erittäin perustelluista syistä voi maist raat ti alan asiantuntijoita kuultuaan, myöntää tästä vähäisiä lievennyksiä, kuiten kin palonvaarallisten rakennusten etäisyyden muista rakennuksista tulee olla vä hin tään 25 m, ja teollisuus- ja varastorakennusten hallinto- ja kont to ri ra ken nuksis ta vähintään 40 m. E-paloluokan rakennuksia saa yhteen rakentaa enintään 3 kpl ehdolla, että etäisyys muista rakennuksista on riittävä. D-paloluokan ra ken nuksia saa yhteen rakentaa enintään 3 kpl ehdolla, että etäisyys muista rakennuksista on riittävä ja että em. yhteen rakennettujen rakennusten ulkopinta on a-luokan tarvik keis ta. Kylmiä E- ja D-luokan rakennuksia saa yhteen rakentaa enintään 4 kpl

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta eh dol la, että niissä on puurunko ja sen ulkopuolella on a-luokan tarvike sekä ve sika tos sa ruodelaudoituksen sisäpuolella b-luokan tarvike. Rakennuksen tai sen osan korkeus saa olla enintään 30 m alueen likimääräisestä keskikorkeudesta. Mikä li savupiippu rakennetaan korkeammaksi kuin 30 m, on silloin noudatettava TVH:n antamia määräyksiä ja ohjeita. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa ol la enintään 3/10 (e=0,3) tt-alueen pinta-alasta. Palonvaarallisten tavarain va rastoi mi ses sa on noudatettava seuraavia määräyksiä: Palonvaarallista tavaraa saa va ras toi da enintään 10 m korkeina, enintään 1 ha:n suuruisena tarhana, joka on jaet ta va vähintään kahteen lohkoon, joiden keskinäisen etäisyyden tulee olla vä hintään 20 m ja saa tällaisen lohkon pituus olla enintään 100 m. Lohko on edelleen jaet ta va tarkoituksenmukaisiin pienempiin osiin, joiden keskinäisen etäisyyden tulee olla riittävä sekä etäisyyden muihin rakennuksiin tulee olla vähintään 40 m. Alueel le on varattava autopaikkoja vähintään yksi autopaikka viittä (5:ttä) työntekijää koh den. Alueen osa ta Alueelle saa rakentaa erillisiä asuinrakennuksia, jotka yhteensä saavat sisältää enin tään kolme (3) asuinhuoneistoa paikalla alituisesti välttämätöntä henkilökuntaa var ten. Kunkin asuinhuoneiston pinta-alan tulee olla vähintään 50 m². Ra ken nusten etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 20 m. Alueelle on varattava au topaik ko ja vähintään 1 autopaikka asuntoa kohden. Asuinhuoneistoa kohden on varat ta va vapaata aluetta vähintään 50 m² oleskelu- ja leikkitilaksi. Alueen osa tti Luonnontilassa säilytettävä tontinosa, jolle saa rakentaa ainoastaan välttämättömiä tei tä." Teollisuusalueen asemakaavamääräys sisältää erillisen teol li suustoi min taa palvelevan asumiseen varatun alueen lisäksi mm. van hentu neet palomääräykset. Alueella tapahtunut silloinen toiminta on loppu nut ja laatikkotehtaan rakennukset on purettu. Asuinrakennuksen rakennusluvan ( ) yhteydessä kau pungin ark ki teh ti on todennut, että asuinrakennuksen rakennuslupa liittyy pien teol li suus hal lin toimintaan ja että asuinrakennuksen käyt töön otto- tai lopputarkastus pidetään pienteollisuustilan valmistumisen jälkeen. Tarkoituksena on ollut liittää asuminen ja alueella oleva teol lisuus toi min ta yhteen voimassa olevan asemakaavan määräysten mu kai ses ti. Asuinrakennusta ei ole vielä rakennettu. Kiinteistönmuodostus Kortteli on lohkottu kahteen tonttiin, tontit 3 (merkitty re kiste riin ) ja 4 (merkitty rekisteriin ). Tontti 3 on raken ta ma ton eikä sillä ole rakennuslupaa. Tontista 4 on myyty kolme mää rä alaa: M502, M503 ja M504. Kaikilla kiinteistöillä on tällä hetkel lä eri omistaja (yksityishenkilö ja kaksi kiinteistöosakeyhtiötä). Maakäyttö- ja rakennuslain 79 (Erillisen tonttijaon laatiminen) on muut tu nut , minkä jälkeen on mahdollistunut tonttijaolla jakaa kaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus muodostettaville ton teil le. Näin on tehty tonttien 3 ja 4 osalta. Kiinteistönomistaja on läh te nyt myymään tontista 4 määräaloja tarkoituksena että niistä

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta muo dos te taan itsenäiset tontit, minkä jälkeen ne voidaan myydä erilli si nä palasina ilman yhteyttä toistensa toimintaan. Tämä ei ole voimas sa olevan asemakaavan mukaista toimintaa, jossa edellytetään, et tä asuinrakennukset palvelevat alueella olevan teollisuuden tar peita. Alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja alueen teollisuustoiminta Kortteli sijaitsee Maitiaislahden rannalla Rautsalon teol lisuus alu eel la. Alue ja sen ympäristö tulee säilymään teol li suus alu eena myös tulevaisuudessa strategisen yleiskaavaehdotuksen lin jauksen mukaisesti. Lähistöllä sijaitsee mm. Stora-Enso Oyj:n flu ting tehdas, tehtaan aiheuttamasta melusta on melukartoitus. Lisäksi alueen läheisyyteen Tampellantien varteen on tekeillä asemakaavan muu tos, jolla mahdollistetaan biopolttoainetta käyttävän voi ma lai toksen rakentaminen. Tulevalle toiminnalle on saatu ympäristölupa korkeim man hallinto-oikeuden hylättyä valituksen Kiinteistö Oy Maitiaislahden valitus koski tonttien 3 ja 4 (pohjoisosan ta-alue) käsittelemistä ympäristöluvassa häiriintyvänä asun to alu eena. Tulevasta voimalaitostoiminnasta on olemassa melukartoitus. Heinolan kaupungin pienteollisuusalueilla on käytössä kaa va määräys, jossa teollisuustontille voidaan sijoittaa myös asumista. Tällöin ky se on yleensä pienteollisuudesta tai häiriöitä tuottamattomasta toimin nas ta tai kaavamääräyksissä on huomioitu asumisen vaatimat elin olo suh teet (mm. terveellisyys, turvallisuus). Alueen ominaisuudet Kortteli 3 on noin 650 m pitkä ja alle 100 metriä leveä Maitiaislahden ran taan rajoittuva alue, jonka käyttöä rajoittaa vielä osaltaan itä puolel la alueeseen kuuluva jyrkkä kallionreuna. Alueella ei ole kun nal listek niik kaa eikä se kuulu Heinolan kaupungin vesihuoltolaitoksen toimin ta-alu ee seen. Yhteenveto Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että voimassa oleva asema kaa va 95/A, joka on vahvistettu , on sisällöltään vanhen tu nut ja asemakaavan muuttaminen tulee laittaa vireille, jotta maan omis ta ja voisi toteuttaa rakentamista toivomallaan tavalla. Asiasta on käyty neuvotteluja ja Esityslistan liitteenä 1 : - Ote ympäristöministeriön ja Kuntaliiton julkaisusta: Ajankohtaista kaavoituksesta - Rakennuslupahakemukset ( ja ) - Asemakaavakartta 95/A, pienennös - Ote ajantasa-asemakaavasta, pienennös - Pohjakarttaote

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kiinteistö Oy Maitiaislahti, Heinolan Puusepät, Matti Mäkelä, kirje Ehdotus: Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää 1. todeta asemakaavan 95/A vanhentuneeksi ja 2. kuuluttaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaisen ra ken nuskiel lon alueelle asemakaavaan muuttamista varten. Päätös: Merkittiin, että va.kaavoituspäällikkö Ritva-Maija Kuuskoski oli teknisessä lautakunnassa kuultavana tämän asian kohdalla, mutta ei osallistunut päätöksentekoon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote Kiinteistö Oy Maitiaislahti, Myllypurontie 7, Myl ly oja Kopio kaavoituspäällikkö, rakennustarkastaja

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Ranta-asemakaava 55/RAK Jameksela 1688/ /2012 Tekla Valmistelija: kaupunginarkkitehti Jukka S Lehtonen, puh , Ranta-asemakaavan vireilletulo, osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel ma sekä luonnos Maanomistajat Jaakko ja Maija Nikula jättivät hakemuksen ranta-ase ma kaa van laatimisesta Suunnittelualue käsittää Heinolan kaupungin Marjoniemen kylän (408) tilan 1:260 ja osan vesialuetta. Alue sijaitsee Heinolan kes kustas ta luoteeseen Ruotsalaisen Muikkulahden rannalla. Keskustaan mat kaa maanteitse on noin 15 km ja Heinolan kirkonkylään noin 10 km. Ruotsalaisen rantaosayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu mat kai lu pal ve lu jen alueeksi (RM). Heinolan kaupunginvaltuusto on hy väk sy nyt Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan Alueen toimintojen ja rakentamisen sijoitusta ja määrää on tutkittu vaih to eh toi sis sa maankäyttösuunnitelmissa A,B ja C. Alustavan kaava luon nok sen havainnekuvaksi on laadittu vaihtoehto D. Toimintojen ja rakentamisen sijoittelun suhteen alue on jaettu vesialueeseen, ran ta vyö hyk kee seen ja rinnealueeseen. Ranta-asemakaavaluonnoksessa rakennusoikeudeksi on D vaih toeh dos sa esitetty loma-asunnoille rantavyöhykkeellä 400 kem2 ja rintees sä 1600 kem2. Yhteiskäyttöisille rakennuksille on esitetty 300 kem2. Kaava vaikuttaa jonkin verran Pikkupellontien liikenteen määrän lisään ty mi seen heikentäen vähäisessä määrin tien lii ken ne tur val lisuut ta. Kaava-alueella on aiemmin sijannut pienimuotoisesti yhteisöllistä loma-asu mis ta. Uusi kaava jatkaa osaltaan tätä perinnettä. Maiseman ra ken ne on myös aikaisemmasta toiminnasta johtuen osittain muovau tu nut kaavan edellyttämään suuntaan mm. harvennetun puuston suh teen. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Maanomistaja huolehtii alueen ve si huol lon järjestämisestä.

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226 Tekninen lautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat 228 102 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot