Ulkoistaminen toimitilahallinnossa Case Lahden kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoistaminen toimitilahallinnossa Case Lahden kaupunki"

Transkriptio

1 Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö Ulkoistaminen toimitilahallinnossa Case Lahden kaupunki

2 Toimitilahallinnon kunnallisia kumppaneita Lahdessa Omistus-% ja liikevaihto 2009 Kunnalliset liikelaitokset Lahden Tilakeskus Lahden Siivouspalvelu Lahden Talouspalvelut 34,4 M 12,1 M 5,4 M 4,7 M 3,1 M 100% 34,3 M Kunnallisia tuottajayhtiöitä Lahden TALOT Turvallista asumista Vapaarahoitteiset asunnot 100% 7,6 M 66,25% 26,6 M Lahden Asunnot Oy Arava-asunnot Lahden Palveluasunnot Oy Palvelutalot ja erityisasuminen 100% 23,9 M 100% 162,4 M 100% 0,7 M

3 Tilaaja-tuottajamalli case Lahden tekninen virasto Tevi Pitkä marssi lyhyesti perinteinen toimintopohjainen tekninen virasto - suunnittelu-rakentaminen-ylläpito ilman kaupunkisuunnittelua 1991 Tevi 91 syntyi - kaupunkisuunnittelu mukaan - Organisaatio tuotepohjaiseksi (infra, talot, tontit) Tuotantotoimintaa eriytetään Tevissä - viraston liiketoimintayksiköt - infran suunnittelijat, rakentajat ja ylläpitäjät vielä tilaajayksikössä Tekninen tuotanto eriytetty Tevistä

4 Tilaaja-tuottajamalli case Lahden Tevi toimintansa aloittivat: Lahden Aluepalvelu LL: - infran rakentaminen ja ylläpito, ei suunnittelua, henkilöstö 190 Lahden Kiinteistöpalvelu LL: - talonrakennus, kiinteistönhoito ja siivous, henkilöstö 160 Lahden Konepalvelut Oy: - korjaamo ja varasto, henkilöstö 50 Teviin jäi noin 200 tilaajaa : - maankäyttö 100, hallintopalvelut 35, toimitilat 35, kunnallistekniikka alussa toimitilapalvelut eriytetään liikelaitosmalliseksi kunnalliseksi taseyksiköksi: Lahden Tilakeskus 2005 alussa käynnistää toimintansa: Lahden Seudun Kuntatekniikka -liikelaitos 2006 Lahden Kiinteistöpalvelu -liikelaitoksesta tulee osakeyhtiö: LK Kiinteistöpalvelut Oy 2009 alussa Lahden Seudun Kuntatekniikka LL yhtiöitetään (5 kunnan yhteisyritys): Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy

5 Tilaaja-tuottajamalli case Lahden Tevi Miksi malli otettiin käyttöön? Vaikutteina megatrendit kansantaloudessa ja alalla investoinnit/pääoman tuotto, hyöty rakentaminen/käyttö ja ylläpito suljettu/avoin talous määrärahatalous/markkinaehtoinen talous asiakas, kilpailu Esimerkit muualta TVH, rakennushallitus, VR, Ruotsin esimerkit Fokusointi viraston keskittyminen mission mukaiseen ydintehtävään (järjestää/tuottaa) Asiakkuus tuotantolähtöisestä palvelusta asiakaslähtöiseen palveluun (resurssit/asiakkaan tarve, odotukset) Kaupungin oman tuotannon vertailtavuus yksityiseen Palvelujen ulkoistaminen ja omien tuotantoyksiköiden hallittu supistaminen (ydintuotteet)

6 Tilaaja-tuottajamalli case Lahden Tevi Mitä hyötyä käyttöönotosta? - kukin osapuoli voi keskittyä omaan perustehtäväänsä - tuottaja keskittyy palvelutuotannon tehokkuuteen (tuotos/panos) - tilaaja vastaa palvelun vaikuttavuudesta (lopputulos/asiakkaan tarve, odotukset) - tuotannon vertailtavuus paranee - tuottajan kustannustietoisuus lisääntyy - tilaajan ostamisosaaminen kehittyy Alkutaipaleen karikkoja - osto-osaaminen puutteellista - palveluita ei tuotteistettu (ostettiin leivontaa eikä leipää) - paljon kirjallisia sopimuksia (yleissopimus, investointeja koskeva aiesopimus, puitesopimus, hankekohtaiset tilaukset ja urakkasopimukset, palvelusopimukset) - puutteellinen info asiakkaille ja kuntalaisille uudesta toimintatavasta - tuottajan rajoitetut toimintaedellytykset ja vapausasteet, mm. toimivalta talous- ja henkilöstöasioissa - kaupungin kilpailuttamisohjeet, konserniohjeet - siirtymäajan määrittely, in house asemasta vapaaseen kilpailuun - hyödykkeiden myynti avoimille markkinoille, subventioepäilyt, markkinahäirikkömaine

7 Strategiatyö toimitilahallinnossa Toimitilastrategia Kiinteistöstrategia Strategiatulkinnat toimialat, käyttäjät Omistajapoliittiset suuntaviivat Maapoliittiset suuntaviivat Elinkeinostrategia Kaupungin strategia

8 Lahden Tilakeskus Toiminta-ajatus Tilakeskus palvelee kaupunkiorganisaatiota järjestämällä sille sen tarpeiden mukaiset toimitilat ja sovitut kiinteistöpalvelut resurssinäkökulma (asiakaslähtöisyys) Tilakeskus huolehtii kaupungin omistamasta tilakannasta, sen arvosta, tuottavuudesta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. omaisuuden hoidon näkökulma Tilakeskuksen ominaispiirteitä Taseyksikkö, liikelaitosmainen toiminta Tilaaja-/kilpailuttaja-/ostajaorganisaatio Rakennuttaja-/ylläpitäjäorganisaatio Toimintamenot, mukaan lukien korjausvastuu, katetaan tulorahoituksella, pääosin kaupungin palveluyksiköiltä saatavilla vuokratuloilla Uusinvestoinnit rahoitetaan kaupungin sisäisellä lainalla ja kuoletetaan korkomenoineen tulorahoituksella Asiakkaita ovat kaupungin palveluiden tuottajat, toissijaisesti myös ulkopuoliset vuokralaiset Kuntalaiset ovat asiakkaita vain välillisesti

9 Lahden Tilakeskuksen ydinprosessit Eurot & työllistävä vaikutus Toimitilojen rakennuttaminen Suunnittelun ohjaus Toteutuksen ohjaus Vastaanotto ja takuuaika Kiinteistöhallinto Toimitilojen vuokraus Toimitilojen myynti Toimitilojen osto Tilajärjestelyt Kiinteistöjohtaminen Investointien ohjelmointi Kunnossapidon ohjelmointi Hankesuunnittelu (sis. tarve-, verkko- ja toimitilaselvitykset) Kiinteistökehitys Kiinteistötaloussuunnittelu Omaisuuden hoito Palvelutoiminta Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöpalveluiden hankinta Huoltokirjan laatiminen ja käyttö Energiakatselmus Energiakulutuksen seuranta Epäily terveyshaitasta työpaikalla Vikakorjaukset Prosessi Lahden Tilakeskus, Mauri Koistinen

10 Lahden Tilakeskus Ulkoistamisnäkökulma Toimitilamarkkinoiden tarjontaa hyödynnetään täydentävänä tilaresurssina, milloin se on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä Tilakeskus paikallisesti merkittävänä rakennus- ja ylläpitopalveluiden ostajana hyödyntää markkinoiden tarjonnan tehokkaalla ja mahdollisimman laajalla kilpailutuksella Osaamisresursseja myös ostetaan, ei vain palkata (huom. myös rajoitukset ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa) Kaikkea ei ole syytä eikä kannata ulkoistaa

11 Lahden Tilakeskus Yleisimmät toteutusmuodot talonrakennushankkeissa Pääosin jaettu urakka, sivu-urakat alistettu pääurakkaan - tuttu ja turvallinen - hankkeen kustannukset tiedossa rakentamisen alkaessa Kaupungin omistaman tuotanto-organisaation (LK Kiinteistöpalvelut Oy) kanssa vielä jäljellä hiukan puitesopimusvelvoitteita (n. 5 % vuotuisista investoinneista) Sr (kvr) mallia käytetty joissakin tapauksissa Projektinjohtomallit sopivat isoihin hankkeisiin Elinkaarimallia kokeiltu kerran Pienissä hankkeissa vuosittain kilpailutetut yksikkö- ja tuntiveloitushinnat

12 Prosessit Hankevalmistelun merkitys suuri, hankesuunnitelma: ainoa suunnitelma, joka hyväksytään muualla kuin tilakeskuksessa omistajaohjauksen väline väline asiakkaan sitouttamisessa oman valmistelun merkitys vahva Pääosin rakennutetaan itse, mukana kuitenkin myös rakennuttajakonsultteja konsultit tasaamassa resurssivaihteluita konsulteilta opitaan uusia menettelytapoja, myös rakennuttamisen ostamiseen oman henkilöstön vahvuutena asiakkaiden, päättäjien ja rakennusten tuntemus

13 Yhteistyö paikallisen teollisuuden ja yrittäjien kanssa KSE:n ja YSE:n mukaan Toistaiseksi ei ole löytynyt muuta luontevaa ja hankintalain mukaista yhteistyömuotoa

14 Julkisen (kunnallisen) rakennuttamisen tulevaisuus Toimitilaorganisaatioiden (ja rakennuttamisen) irtaantuminen kauemmaksi varsinaisesta palvelutoiminnasta ja viranomaistehtävistä Ylikunnalliset toimitilaorganisaatiot (ja rakennuttamisen koordinointi) Tilaamisen ja rakennuttamisen eriyttäminen Ympäristöasioiden, energiatehokkuuden ja elinkaarisuunnittelun korostuminen

15 Rakennuttamisen ulkoistaminen Pohdintoja Lahdesta

16 Tältä näyttää nyt - Lahti ei ole ulkoistamassa rakennuttamista, ei ainakaan kokonaan, eikä ainakaan vielä - Kokeilemme kuitenkin erilaisia malleja pysyäksemme ajan tasalla ja saadaksemme kokemuksia - Tulevaisuudessa ulkoistaminen on todennäköisesti välttämätöntä, kun kilpailu ammattitaitoisesta henkilöstöstä kiristyy

17 Ulkoistamisen muoto ja laajuus? Kuuluvatko rakennuttamistehtävät: -Konsultille? -Urakoitsijalle? -Laajemmasta kokonaisuudesta vastaavalle toimijalle? Ulkoistetaanko hankekohtaisesti vai koko investointipotti vai jotakin siltä väliltä? Kuinka pitkäksi ajaksi?

18 Tilaajaosaamista tarvitaan - Tiedettävä, mitä halutaan strategisen suunnittelun ja hankevalmistelun merkitys korostuu - Ymmärrettävä, miten erilaisia kokonaisuuksia, hankkeita, toteutusmuotoja ja toimijoita kilpailutetaan - Kyettävä joko valvomaan ulkoistettua toimijaa tai luotava toimiva kannuste/sanktiojärjestelmä

19 Parhaimmillaan - Konsultti sisäistää tilaajan tavoitteet, ja hoitaa tämän hankkeet tehokkaasti, ammattitaitoisesti, asiakasta ymmärtäen ja alansa viimeisintä tietämystä hyödyntäen - Urakoitsija kykenee yhdistämään suunnittelu- ja tuotantovaiheet niin, että suunnittelussa otetaan tuotannon vaatimukset optimaalisesti huomioon, hankkeeseen käytettävä aika lyhenee ja kustannuksia säästetään - PPP-toimija yhdistää hankkeeseen markkinaehtoista toimintaa, käyttöaste kohoaa, vuokrakulut pysyvät kurissa, rakentamisen ja ylläpidon laatu paranee ja vältytään investoinnilta

20 Pahimmillaan - Konsultti optimoi oman työmääränsä ja vastuu kattaa hädin tuskin takuuajan - Urakoitsija minimoi rakentamiskustannukset ja maksimoi ylläpitokustannukset - suunnittelija voi maksimoida molemmat - PPP-mallista muodostuu rahastusautomaatti (pay, pay, pay ) - Toteutus ja tilaajan alkuperäinen tavoite erkaantuvat toisistaan (esim. palveluntuottajan liika oma-aloitteisuus ja valvonnan pettäminen)

21 Kiinteistönhoidon kilpailutus Tilakeskus kilpailuttaa kohteidensa kiinteistönhoitopalveluita LK Kiinteistöpalvelut Oy:n perustamisen ( ) yhteydessä tehdyn puitesopimuksen ja valtuuston päätöksen mukaisesti. Puitesopimus on voimassa asti seuraavasti: 1. ensimmäiset kaksi (2) vuotta liiketoiminnan siirtämisestä kokonaisuudessaan 2. Kolmantena (3.) sopimusvuonna sopimuksen euromääräisestä volyymistä 20 % on irtisanottavissa tai uudelleen neuvoteltavissa 3. Neljäntenä sopimusvuonna sopimuksen alkuperäisestä euromääräisestä volyymistä 50 % on irtisanottavissa tai uudelleen neuvoteltavissa 4. Viidentenä sopimusvuonna sopimuksen alkuperäisestä euromääräisestä volyymistä 80 % on irtisanottavissa tai uudelleen neuvoteltavissa

22 Kiinteistönhoidon kilpailutusten toteutuminen Saldo 2010: kohteita 87 kpl kilpailutettu, 6 kilpailutusta Sisältö: kiinteistönhoito, ulkoalueet, vahtimestaripalvelut kouluissa alkaen 20 kohdetta, ISS Palvelut Oy Sopimus vuotta alkaen 24 kohdetta, RTK-Palvelu Oy Sopimus vuotta alkaen 7 kohdetta, ISS Palvelut Oy Sopimus vuotta alkaen 22 kohdetta, LK Kiinteistöpalvelut Oy Sopimus vuotta alkaen 13 kohdetta, 6 tarjousta, valintaprosessi kesken Sopimus vuotta Jalkarannan sairaala erikseen kilpailutettu Lassila &Tikanoja, alkaen Sopimus vuotta

23 Tilaajan havaintoja kiinteistönhoidossa Kiinteistönhoidon laatutaso noussut kilpailutuksen ansiosta Aito kilpailutilanne palveluntuottajilla tarve kehittää toimintaansa Palvelukuvaukset tarkempia kuin ennen tehdään oikeita asioita eikä vain niitä, joita on totuttu tekemään Kiinteistönhoitosopimus sisältää myös ulkoalueiden hoidon sekä kouluilla vahtimestaripalvelut vain yksi palveluntuottaja, ei sopimusrajapintoja, parantanut asiakaspalvelua Palveluntuottajan vaihtuminen paljastanut aiempia huollon laiminlyöntejä tai huolimattomuuksia Koulujen vahtimestarityössä on ollut pieniä käynnistymisvaikeuksia joissakin kohteissa Alihankinnoissa esiintynyt jonkin verran palveluntuottajan liiallistakin oma-aloitteisuutta (käytettäessä tuttuja hankintaväyliä), jolloin tilaajan edellyttämä kustannuskuri on vaarassa pettää Laadunvalvonta edellyttää systemaattista seuranta- ja palautejärjestelmää

24 Kaupungille vuokratilojen keskittymä vv SOTE / PALVELUT m 2 Q1-Q2/2011 TUKIPALVELUT m 2 Q4/2009 SOTE / HALLINTO m 2 Q1/2011

25 TILAJÄRJESTELYT DUO 2 & Kauppahotelli GRAND 2291 m 2291 m m 2 josta 524 m2 jo vuokrattu

26 Esimerkkejä toimitiloista luopumisista Oikokatu m2 epäkuranttia tilaa, Myynti kehitettäväksi asumiseen Launeenkatu 76, m2 rakennus vanha ja muuntojoustamaton alue kilpailutettu palveluasumiseen Kaavassa suojeltava myynti Rauhankatu 2 Rakennus m2 elinkaarensa päässä, käyttöaika maks. 5 vuotta Kehittäminen / Myynti kehitettäväksi LUOPUMISIA MARKKINOILTA VUOKRATUISTA TILOISTA KO. JÄRJESTELYSSÄ m2 vuokratilat kauppakeskuksessa, hintataso 512 m2 vuokratilat virastokorttelissa, tilat omistajan omaan käyttöön 950 m2 vuokratilat keskustassa, toiminnallisesti epäajanmukaista, sisäilmaongelmia/käyttökieltouhka 375 m2 vuokratilat keskustan reuna-alueella, heikkokuntoista, sisäilmaongelmia tiedossa

27 Perusteluita vuokraushankkeelle 1 Tilantarve välttämätön, sotella käytössä epäkurantteja hajallaan sijaitsevia tiloja, viiveetön tilanteen ratkaisu yhdellä kertaa 2 Pääomaa vapautuu muuhun käyttöön 3 Investointitarpeilta vältytään vuokrakauden aikana ja myös sen päättyessä 4 Käyttäjien toiminnalliset keskittämishyödyt 5 Poistuu uhka sisäilmaongelmista, käyttökielloista yms. 6 Työskentelyolosuhteiden parantava vaikutus työtehoon (osoitettu tutkimuksin) 7 Tilojen tavoitettavuus ja asiakaspalvelujen saatavuus paranee (asiakaspalveluhyödyt) 8 Autopaikoitus, sijoitettuna kiinteistöihin, ei rasita ydinkeskustan kadunvarsipysäköintiä

28 9 Työajan ja kustannusten säästö tilakysymysten järjestämisessä 10 Merkittävästä osasta markkinoilta vuokrattuja tiloja voidaan luopua 11 Pienten tilojen toistuvat muutot poistuvat säästöt muutto-/muutostyökustannuksissa 12 Rekrytointimahdollisuudet parantuvat 13 Työturvallisuuden kohentuminen (erityisesti sosiaalityöntekijät) 14 Nykyiset laatukriteerit täyttävät tilat vuokraamalla 15 Hotellihuonekoon hyödyntämismahdollisuus asiakaspalvelussa ja turvallisuudessa 16 Toimistomarkkinoiden kilpailukykyinen joustavuus ja hinnoittelu verrattuna oman tuotannon jäykkyyteen

29 Haahtela WorkPlacePlanning; tuotemallit ja prosessimallit TOIMINTOSUUNNITTELU -strategia - ydintoiminnot - tukitoiminnot - operaatiokuvaukset - ajallinen kuvaus - tilallinen kuvaus VERKKOSUUNNITTELU -asiakkaat -palvelutaso -palveluyksiköt RAKENNUKS(I)EN KÄYTTÖSUUNNITTELU TAVOITETILAT -pinta-alat -käyttöasteet -ominaisuudet NYKYTILAT -pinta-alat -ominaisuudet -toiminnalliset hyödyt -synergiat -elinkaarikustannukset TOIMENPITEET - sopeudutaan nykyisiin - korjataan KIINTEISTÖ- KANNAN ANALYYSI -käyttäjät -sijainnit -korjausvelka -käypä arvo -laajuudet - rakennetaan uutta - myydään, vuokrataan

30 LAHTI LAHDEN KAUPUNKI TILAKESKUS Lahden sosiaali- ja terveystoimialan toimitilaselvitys

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT HAVAINTOJA JA PÄÄTELMIÄ VARSINAIS-SUOMALAISTEN MAASEUDUN MATKAILUYRITYSTEN TOIMITUSKETJUN HALLINNASTA JA HANKINNOISTA SEKÄ YLEISTÄ HANKINTAVERKOSTOJEN MERKITYKSESTÄ

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa 1 2008 BUILDERNEWS Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa Helsingin kaupunki teki projektipankkipalvelusopimuksen Buildercomin kanssa Terveelliset tilat Tule tapaamaan edustajiamme

Lisätiedot

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 1.10.2007 Kunnanvaltuusto 8.10.2007 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT...3 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA...4 2.1 Tonttituotannon rahoitus...4

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 30.11.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS LOPPURAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4 2.1.1 Helsinki

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot