Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 66"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Maija Lehtinen, puh. (09) Päivi Turunen, puh. (09) Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta päättää esittää liitteen mukaiset suunnitelmat Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen vuosien taloussuunnitelmaksi ja henkilöstösuunnitelmaksi sekä vuoden 2014 toiminta- ja talousarvioksi Espoon kaupunginvaltuustolle. Päätös Liite Selostus Johtokunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Tuloslaskelma 11 Rahoituslaskelma 12 Henkilöstösuunnitelma Valtuusto hyväksyi Espoo-tarinan sekä strategiaperustan, johon kuuluvat visio, arvot ja toimintaperiaatteet sekä päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet näkökulmittain. Espoon kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt kehysohjeen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi. Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos on kehyksen pohjalta laatinut taloussuunnitelman vuosille sekä toiminta- ja talousarvioesityksen vuodelle Valtuusto on hyväksynyt vuosien kehyksen tulos- ja rahoituslaskelmat sekä käyttötalouden toimialoittaiset kokonaismenot ja - tulot ohjeellisena ja siten täydennettynä, että valtuustolle valmistellaan talousarvion yhteydessä valtuustokauden mittainen alijäämätön talouden tasapainotusohjelma. Vuoden 2014 kehitysarvio perustuu vuoden 2012 tilinpäätökseen sekä tammi-heinäkuun toteutumatietojen perusteella tehtyyn vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen.

2 Sivu 2 / 2 Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 7 mukaan toiminta-alueellaan hyväksyy liikelaitoksen taloussuunnitelman. Vuosien taloussuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2014 toiminta- ja talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2014 talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja Valtuusto päättää vuoden 2014 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen liikelaitoksen vuoden 2014 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi an siten, että tavoitteet ja talousarvio ovat yhteensopivat keskenään. Liikelaitosten sitovat tavoitteet ja palvelukustannukset määritellään konserniesikunnan, liikelaitosten ja palveluja käyttävien yhteistyönä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten tulos voi vaihdella liikelaitoksittain mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on, että kaikki liikelaitokset tekevät vähintään nollatuloksen. Peruspääoman tuottoprosentti on 5 kaikilla liikelaitoksilla lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosta. 1. Tehtävät ja toiminta-ajatus Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos tuottaa kaupungin toimitilojen ja rakennusten korjaus-, kunnossapito- ja rakentamispalveluja, kiinteistöjen hoito- ja siivouspalveluja, aula- ja turvallisuuspalveluja sekä apuvälinekorjaus- ja huoltokuljetuspalveluja liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Liikelaitoksen tuotanto perustuu sopimuksiin ja tilauksiin, joissa liikelaitoksen asiakas määrittelee haluamansa tuotteen tai palvelun ja palvelutason ja jotka asiakas maksaa sopimuksen mukaisesti. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos tuottaa kiinteistönomistajalle suunnattuja omistajapalveluja ja kiinteistön käyttäjille suunnattuja käyttäjäpalveluja. Omistajapalvelut perustuvat tilaajan eli Tilakeskuksen kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin ja ne sisältyvät omistajan tulosyksiköiltä perimään toimitilavuokraan. Siivous-, aula ja turvallisuus-, apuväline- ja huoltokuljetuspalvelut ovat käyttäjäpalveluja, joista aiheutuvat kustannukset peritään suoraan tulosyksiköiltä palvelusopimuksiin perustuen. Muut käyttäjäpalvelut laskutetaan suoraan tilaavalta tulosyksiköltä voimassa olevan hinnaston mukaan. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen visiona on mahdollistaa toimialoille kuntalaisten palveleminen. Palvelut tuotetaan niin, että käyttäjät voivat keskittyä omaan tärkeään työhönsä. Espoo Kiinteistöpalvelut haluaa olla

3 Sivu 3 / 3 ammattitaitoinen, asiakaspalvelun taitaja, sopimuskumppaneiden kanssa yhteistyötä tekevä, sähköisiä välineitä tehokkaasti käyttävä, toimintaansa jatkuvasti kehittävä, toiminnassaan ennakoiva ja suunnitelmallinen sekä joustava tuottaja. 2. Toiminnan ja talouden nykytila ja kehittäminen Liikelaitoksen tuloksen tulee olla 1 % liikevaihdosta. Tulosyksikön toiminta ja investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella tai omalla pääomalla. Kaikki liikelaitoksen palvelut laskutetaan joko sopimuksiin tai tilauksiin perustuvina. Kaupungin ja palveluliiketoimen asettamat strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan toiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Tavoitteena on kehittää palveluja ja saada joustavuutta toimintaan, lisätä toiminnan tehokkuutta ja parantaa asiakaspalvelua ja laatua. Lisäksi panostetaan henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Liikelaitos muodostuu viidestä palveluyksiköstä, joita ovat aula- ja turvallisuuspalvelut, kiinteistönhoitopalvelut, siivouspalvelut, rakennustekniset kunnossapitotyöt, sähkötekniset kunnossapitotyöt ja LVIA -tekniset kunnossapitotyöt. Sähkötekniset kunnossapitopalvelut yksikössä on apuvälinekorjaus- ja huoltokuljetukset -palveluyksiköt. Liikelaitoksen yhteisistä asioista vastaa Tuotannon tuki - palveluyksikkö. Palveluyksiköt toimivat omina tulosyksikköinään, joten talousseuranta selkeytyy edellisistä vuosista. Talousseurannan, -raportoinnin ja toiminnan suunnittelun parantamiseksi tarvitaan tuottajalle soveltuva tuotannonohjausjärjestelmä. 3. Talous Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen liikevaihto on 55,8 milj. euroa. Liikevaihto muodostuu sisäisistä myyntituotoista, joista noin 34 % tulee siivouspalveluista, 38 % kunnossapitotöistä, 17 % kiinteistönhoitopalveluista, 7 % aula- ja turvallisuuspalveluista, 2 % apuvälinekorjaus- ja huoltokuljetuspalveluista ja 2 % käyttäjäpalveluista. Kunnossapidossa työt jakautuvat niin, että rakennustekniset kunnossapitotyöt ovat 65 %, sähkötekniset kunnossapitotyöt 20 % ja LVIA -tekniset kunnossapitotyöt 15 %. Kulut muodostuvat pääosin palvelujen ostosta ja henkilöstömenoista Tuotot Liikelaitoksen tuotot ovat 55,8 milj. euroa. Liikevaihdosta 99,5 prosenttia on sisäistä ja 0,5 prosenttia on ulkoista myyntiä. Muut tuotot euroa muodostuvat työllistämistuista Kulut

4 Sivu 4 / 4 Liikelaitoksen kuluista pääosan muodostavat henkilöstökulut, jotka ovat 23,9 milj. euroa ja palvelujen ostot 27,0 milj. euroa. Henkilöstökulut laskevat edellisestä vuodesta -0,2 % ja palvelujen ostot kasvavat 5,2 %. Palvelujen ostojen kasvu johtuu liikevaihdon kasvusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluerät ovat 2,2 milj. euroa ja ne kasvavat 12,3 % johtuen liikevaihdon kasvusta Tulos Liikelaitoksen tulos on 1 % liikevaihdosta eli euroa. 3.4 Investoinnit Liikelaitoksen aineettomiin investointeihin on varattu euroa ja kunnossapidon kalustoon euroa Sitovat tulostavoitteet Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2014 ovat seuraavat: 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 4. Henkilöstö Henkilöstöä 646, joista vakinaisia on 619 ja määräaikaisia 27. Naisia on henkilöstöstä 327 ja miehiä 292. Vakinaisten miesten keski-ikä on 48,93 v ja naisten 49,35 v. Vakinaisia 60 v täyttäneitä liikelaitoksen työntekijöistä on 99 eli 16 %. Liikelaitoksen suurimmat henkilöstöryhmät ovat laitoshuoltajat 300, kiinteistönhoitajat 95, vahtimestarit 72 ja kirvesmiehet 22. Tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta ja laatua ja lisätä henkilöstön motivaatiota oman työnsä kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Asiakaspalveluosaamiseen panostetaan ja järjestetään koulutusta. Työhyvinvointiin panostetaan yhteistyössä työterveyspalveluiden kanssa, jotta sairauspoissaolojen määrä saataisiin kääntymään laskuun. Myös tapaturmien määrän alentaminen on merkittävä tavoite jokaisessa palveluyksikössä. Työturvallisuuskoulutusta järjestetään työntekijöille ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä kehitetään. 5. Suunnitelmakauden tavoitteet ja vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Taloussuunnitelman lähtökohtana on olettamus, että toiminta jatkuu palveluyksiköissä vähintäänkin edellisten vuosien laajuisena. Liikelaitokseen vuoden 2013 aikana siirtyneet apuvälinekorjaus- ja huoltokuljetuspalvelut kehittävät toimintaansa yhteistyössä tilaajan kanssa.

5 Sivu 5 / 5 Tilakeskus -liikelaitoksen vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahojen määrä ja käyttäjäpalvelujen tilausmäärät vaikuttavat suoraan liikevaihtoomme. Toiminta mukautetaan myös palveluverkkouudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Yhteistyötä eri toimialojen kanssa jatketaan ja oman organisaation toimintaa kehitetään strategian vaatimusten saavuttamiseksi. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen eri palveluyksiköiden sisäistä yhteistyötä lisätään käyttäjien arjen helpottamiseksi ja toimia kohdistetaan liikelaitoksen palveluiden laadunvarmistukseen. Liikelaitos panostaa toiminnassaan hyvään palveluun ja asiakasyhteistyöhön lisäämällä henkilöstön asiakaspalveluosaamista. Ensimmäiset koulutukset ovat jo 2014 aikana. Tuottavuuden parantamisessa yhtenä merkittävänä työvälineenä on tuottajalle soveltuvan tuotannonohjausjärjestelmän hankinta. Tuottajalle soveltuvan tuotannonohjausjärjestelmä, joka sisältää palvelupyyntö-, työjonojenhallinta- ja laskutusmoduulit on välttämätön, jotta voimme vastata tilaaja-tuottajamallin asettamiin haasteisiin ja kehittää toimintaa niin, että pystytään työkohtaiseen laskutukseen. Talouden reaaliaikaista seurantaa ja laskutuksen ajantasaisuutta parannetaan kaikissa palveluyksiköissä. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen palvelutoiminnan perusta on osaava henkilökunta. Toimintavuoden aikana panostetaan henkilökunnan työhyvinvointiin sekä kouluttamiseen. Esimiestaitoja lisätään koulutuksella sekä tukemalla esimiehiä arjessa ja osallistumalla Espoolaisen johtamisen projektiin. Asiakaspalveluosaamista päivitetään. Toiminnan avainsanat ovat ennakointi, joustavuus ja avoimuus. 5.1 Kiinteistönhoitopalvelut Kiinteistönhoidon toimintaa tehostetaan ja kehittämistä jatketaan päivittämällä mitoitukset ja yhdistämällä alueita. Palvelujen tilaajana on Tilakeskus -liikelaitos. 5.2 Rakennustekniset, sähkötekniset ja LVIA -tekniset kunnossapitopalvelut Kunnossapidossa toiminta on jaettu rakennustekniset kunnossapitotyöt, sähkötekniset kunnossapitotyöt ja LVIA -tekniset kunnossapitotyöt palveluyksiköihin. Nämä yksiköt toimivat asiantuntijayksiköinä. Kunnossapidossa panostetaan erityisesti vuosikorjausten ja perusparannusten ostopalveluiden hankintaan ja valvontaan. Terveen kilpailun edistäminen on kaupungissa kaikkien yhteinen tavoite. Palveluja tilaa pääasiassa Tilakeskus- liikelaitos.

6 Sivu 6 / 6 Apuvälineidenkorjaus- ja huoltokuljetuspalveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Palvelutoiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan kehittäminen ovat toimintavuoden suurin tavoite. Laiterekisteröinnin valmistuminen on vuoden 2014 tavoite. Apuvälinekorjauspalvelujen tilaaja on Sosiaali- ja terveystoimen toimiala. Huoltokuljetuksien tilaajana on Espoo Catering -liikelaitos ja Sosiaali- ja terveystoimen toimiala. 5.3 Siivouspalvelut Siivouspalveluissa siivouksen mitoitusten päivittäminen on jatkuvaa toimintaa. Siivouspalvelujen myyntilaskutuksen kehittäminen on yksi kehitystoimenpide. Palveluja tilaajana ovat kaikki toimialat. 5.4 Aula- ja turvallisuuspalvelut Aula- ja turvallisuuspalvelujen palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Turvallisuuspalvelujen asiantuntijapalveluiden tilausten ennakoidaan lisääntyvän. Palveluja tilaajana ovat kaikki toimialat. Toimialan jatkuvan parantamisen -toimintamalli on käytössä. 6. Riskit Liikelaitoksen riskiarviointi on tehty ja riskien hallintatyö ja ennakoinnin parantaminen jatkuu vuosittain. Riskit liittyvät liikelaitoksen laskutukseen ja kustannusseurantaan, osaavan ammattihenkilöstön rekrytointiin ja työkyvyn alentumiseen sekä palvelujen tuottamiseen. Tiedoksi

7 Sivu 7 / 7

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 68 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015 1 Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Maija Lehtinen 27.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 6 2.1. Valtuuston asettamat sitovat

Lisätiedot

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL 6100 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 191 LIIKELAITOKSET 192 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015. Laatija Minna Ahola 27.2.2015

Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015. Laatija Minna Ahola 27.2.2015 Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Minna Ahola 27.2.2015 2 (18) Sisällys 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 5 2.1. Valtuuston asettamat sitovat

Lisätiedot

Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 1 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Anu Hilpi. 27.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 5 2.1. valtuuston asettamat

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015 Kuopion Vesi Liikelaitos 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 62 17.12.2014 62 Asianro 2309/02.02.00/2012

Lisätiedot

Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 1 (10) Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Petteri Mussalo 21.11.2014 Tarkennettu 24.02.2015 2 (10) Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Kokoustiedot Aika 18.05.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ

15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ 183 TILAKESKUS 184 185 15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Mika Savolainen Toimielin: Tilakeskuksen lautakunta Puheenjohtaja: Jari Sainio Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2015 1 Lappeenrannan kaupunki TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ sivu Esipuhe 3 Yleisperustelut

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT 159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kouvolan kaupunki Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo 1. Taloudellinen tilanne... 1 2. Vuoden 2016 talousarvion laadinta... 1 2.1. Talousarvion sitovuustaso...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56 Kokoustiedot Aika 26.08.2013 maanantai klo 15:30-18:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot