Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen"

Transkriptio

1 Niinsanottualkuperäinenkasautuminen Ensimmäisetkapitalistitodottelevatpaikallakuinhaaskalinnut,kunnes syöksyvätaikaisemmanjärjestelmänhalkeamienläpipudonneiden työläistenkimppuun.tätätarkoitetaanalkuperäiselläkasautumisella GillesDeleuze, Surlecapitalismeetledesir PääomanIkirjan24.Ja25.Luku, Niinsanottualkuperäinenkasautuminen ja Uudenaikainensiirtomaateoria ovatherättäneetmarxistienjamarx tutkijoiden piirissäainalähinnävaivautunuttahämmennystä.netuntuvatikäänkuin tempautuvanirtipääomanesitystavandeduktiivisestalogiikastajamuodostavan joukonjonkinlaisiapääomanesihistorianempiirisiäillustraatioita.samallane aiheuttavatpäänvaivaakaikillehistorianfilosofistenmarx tulkintojen rakentajille,silläelleiaiemminniinviimeistäänniissäkäyselväksi,ettei poliittisentaloustieteenkritiikissäkapitalismimerkitsemarxilleminkäänlaista kommunismiaedeltäväähistoriallistakehitysvaihettataihistoriallisen teleologianviimeistäaikakautta.kapitalismieioleluonnollistataiikuistaeikäse myöskäänoleluonnollinen,vääjäämätöntuloshistoriallisestakehityksestä.marx eirakennahistorianfilosofistajatkumoafeodalismi kapitalismi kommunismi vaantutkiikapitalistisenyhteiskunnanantagonismeja,joidenkonkreettisissa muodoissakommunismi todellisenaliikkeenä kehittyy.grundrissessaja PääomassaMarxsanoutuuirtihistoriallistenkehitysvaiheidenhistoriasta. Niinpähänellekapitalisminesihistoriaonhistoriaa,jonkaperspektiivinäon nykyisyys(hiemankutenfoucault lla). LouisAlthusserinmukaanPääomassaonkinkaksitietyssämäärinerilaista virtausta,kentieshiemansamallatavallakuingillesdeleuzesanoospinozan Etiikasta:Etiikassakulkevatlomittainjarinnakkain,einiinkääntoisilleen vastakkaisinavaantoisiaantäydentävinä,aksioomien,propositioidenja todistustenmajoorinenvirtaussekähuomautusten,korollaarienmaanalainen, minoorinenvirtaus.pääomanminoorisiinlukuihinkuuluvatedellämainittujen lisäksitietenkin Työpäivää, Manufaktuuria ja Suurteollisuutta koskevat luvut.näissäluvuissamarxikäänkuinruiskuttaalisääkäsitteitäloogiseen esitykseensä,laajentaakseensitensenpiiriä,päästäkseenulospuhtaasti ekonomistisestakapitalisminanalyysistäjariistonsekäluokkataistelun määreistä.marxoneksplisiittisestisitämieltä,etteiesitystavanlogiikalle perustuvamuodollinenriistonanalyysiriitä,silläriistoeipalauduylimääräisen arvonsaamiseen,sitäeivoidaymmärtääottamattahuomioonsenkonkreettisia muotoja,keinojajaedellytyksiä.onpäästäväkapitalistisentuotantotavan loogistenideaalistenmuotojenkuvauksestaluokkataistelunkonkreettisten historiallistenehtojenanalyysiin. Althusserinmukaan24.lukuonkinpääoman todellinenydin,silläjuurisiinä Marxkykeneetäydellisimminhahmottamaankapitalisminsekalaisistaaineksista

2 kokoonpantunayhdistelmänä,työläisenjakapitalisminsatunnaisena kohtaamisena,puhtaanavoimiensuhteenajavaltamuodostelmanailman hegeliläisiähistorianfilosofisiapainolasteja. Niinsanottualkuperäinen kasautuminen onkinmarxilleabstraktintyöntaiyleiseninhimillisentyön synnyngenealogiaa,senhistoriallisensattumanvaraisensynnynanalyysiä. Alkuperäinenkasautuminen merkitseesamallakapitalisminanalyysin kehittymistäpoispuhtaastitaloudellistenmuotojenkuvauksenalueelta konkreettiseenhistorialliseenanalyysiin,jossakapitalismieiolepelkästään taloudellinenvaanmyösyhteiskunnallinenjapoliittinenjärjestelmä. Alkuperäisenkasautumien teoria eiolekaanainoastaanenglantilaisen poliittisentaloustieteenvaanmyöspoliittisenfilosofiantaipolitiikanteorian kritiikkiä,sekohdistuumyössellaisiayksilön,subjektinsekätoisaalta yksityisomaisuudenjasitäsuojelevanvaltionteoreetikkojakutenjohnlockeaja hänenomaisuudensyntyäkuvaaviaidylleitäänvastaan. SamallaviimeistääntässäkohdenMarxalkaairtautuasellaisistamodernin historiankäsityksenjäänteistä,kutenuskovääjäämättömäänedistykseen(ns. tuotantovoimienkehitykselleperustuvahistorianfilosofia)jostakyseisen edistysuskonkeksineetporvaritovatkertatoisensajälkeenhäntäsyyttäneet. Näissäluvuissaalkaahahmottua,ettäkapitalismieivälttämättäjohda vapaaseen palkkatyöhönvaansenkehityksenkannaltaovatainaolleet välttämättömiäerilaisetei vapaantyönmuodot,kutenorjatyö,naistenilmainen kotityöpatriarkaatissajne.kuntyöläisestätulee orjakauppias,jokamyy kapitalistilleitsensälisäksimyösperheensä,niinhäneimyyainoastaanheidän työpanostaanpalkkatyössäkapitalistinpalveluksessavaanvieläkeskeisimmin heidänei vapaantyönsäkodinpiirissä,työvoimanuusintamisessaelityöläisen tuottamisessa.toisaaltauudenaikaistasiirtomaateoriaakäsittelevässäluvussa Marxkuvaa,mitenkeskeinenmerkitysrajojenasettamisella,liikkumisenjasiten siismyösihmistenmuodollisenvapaudenestämiselläjasitomisella mieskohtaiseenriippuvuuteen,onpääomanarvonlisäykselle. Alkuperäistäkasautumistakoskevassaluvussaasetetaansiisyleisestikysymys siitä,mitenpääomayhteiskunnallisenasuhteenatuleemahdolliseksi.miten kapitalistituotantovälineidensekäuusintamisenedellytystenjaniiden ostamiseksitarvittavanrahanomistajaakohtaamarkkinoillavapaantyöläisen, työvoimaansatavaranamyyväntyöläisen.kutenmarxpääoman4.luvussaon kuvannut,pääomanarvonlisäysprosessiedellyttäävapaatatyöläistä. Voidakseenmuuttaarahansapääomaksirahanomistajanonsiislöydettävä tavaramarkkinoiltavapaatyöläinen,vapaakahdessamielessä:työläinenvapaana henkilönähallitseetyövoimaansatavaranaeikähänellätoisaaltaolemyytävänä mitäänmuutatavaraa,onvapaakuintaivaanlintu,vapaakaikistatyövoimansa realisoimiseenvälttämättömistäesineistä. SamallaorjakauppaajavaltionvelkaakoskevienkappaleidenmyötäMarxalkaa kuitenkin24.ja25.luvussairtautuatästäkäsityksestä.pääomaeiedellytä välttämättävapaatapalkkatyötävaanainoastaanpääomallealistettuatyötä,joka voiollavapaatataiei vapaata.koskakapitalismiontuotannonrahataloutta, jossaainoanapyrkimyksenäonpääomanarvonlisääminenorganisoimallatyötä jatuotantoa,tuottavaatyötäonkapitalismissayksinkertaisestityö,jokalisää pääomanarvoa.mitäänmuitamääreitä(juridisiataisisällöllisiä)silleeivoida

3 antaa.tietenkinmyös vapaa palkkatyöonviimekädessäalisteistapääomalleja kyseonainoastaanerityöläisenvapaudenasteista.kysymystyöläisen liikkumisenvapaudestaeienääasetusuhteessapääomansisäiseenkehitykseen, senitseliikuntoonvaaneläväntyönperustavanlaatuisestiantagonistiseen voimaanpääomasuhteensisällä.toisinsanoensiirtomaissanouseemarxin mukaanesiinse,ettävapausliikkuaonolemassavainsilloinkunsitäkäytetään eikämuodollisestivapaapalkkatyösynnyitsestäänpääomanlogiikasta kuten muutenmainiostiosoittaakapitalisminnykyinenkehitys,erilaisetorjatyön muodotkiinassataimuuallakolmannessamaailmassa,kehittyneiden kapitalististentuotantolaitostensisällä.vapausliikkuasyntyyainoastaan kapinanjapaonmyötä,silloinkunorjatjarengitnousevatvastarintaanja tekevätei vapaastatyöstäniinkallistajamahdotontaylläpitää,ettätyöläisten vapauttamisestatuleeainoakeinotaatatyövoimansaatavuus. Kapitalismissaarvoaeihistoriallisestisenenempääkuinnykyisinkääntuota ainoastaanpalkkatyövaanmyöserilaisetorjatyön,yrittäjyydenjavapaaehtoisen taiyhteisöllisentyönmuodot.alkuperäinenkasautuminenpääomasuhteen väkivaltaisenatuottamisenaonsitentyöläisentekemistäriippuvaiseksi pääomastaestämällähäntäkäyttämästätuotantovälineitäänjauusintamisensa edellytyksiävapaasti,ennenkaikkeaestämällähäntähylkäämästätyönantajaaja pakenemastariistonolosuhteita. Eikö niinsanottualkuperäinenkasautuminen kuitenkinolevainkapitalismin esihistoriaa?niinpääomassakuingrundrissessamarxerotteleeselkeästi toisistaanvarsinaisenpääomankasautumisprosessin,sen historian,ja alkuperäisenkasautumisensenesihistoriana.varsinaisessapääoman kasautumisprosessissatuotantoonsijoitettavapääomaonjoaiemmanpääoman kiertoprosessintulos.seonainajokapitalistisestituotettualisäarvoaja pääomasuhteenedellytyksetovatsyntyneetainajokapitalistisen tuotantoprosessintuloksena.marxkirjoittaa: Työntuotteenerottaminentyön välineestä,työnobjektiivistenedellytystenerottaminensubjektiivisestatekijästä työvoimasta olisiiskapitalistisentuotantoprosessintodellinenperustaja lähtökohta.muttasiitämikäolialussavainlähtökohta,tuleemyöhemmin pelkästäänprosessinjatkuvuuden,yksinkertaisenuusintamisentakiaalati uudistuvajaikuistuvakapitalistisentuotannonomatulos. Niinpä kapitalistinen tuotantoprosessisellaisenaanuusintaasiistyövoimanjatyöehtojeneroamisen toisistaan.sitenseuusintaajaikuistaatyöläisenriistämisehdot.sepakottaa työläisenmyymäänalatityövoimaansaelääkseenjatekeekapitalistillealati mahdolliseksisenostamisenrikastuakseen. 24.luvunalussaMarxtekeeeronvarsinaisenkasautumisprosessinja alkuperäisenkasautumisenvälillä.jottapäästäisiinulosnoidankehästä,jossa kapitalistinentuotantoainaedellyttääkapitalististatuotantoa,onoletettava alkuperäisenkasautumisenprosessi.tässäprosessissasyntyvätrahanomistaja, kapitalistisekätoisaaltavapaatyöläinen,joidenkohtaamistamarkkinoilla kapitalismimarxinmukaanedellyttää.marxillenämäkaksiprosessiaovat selkeästierillisiäjaalkuperäinenkasautuminenkuuluu pääomanesihistoriaan. Nähdäksemmetämäeroeiolelainkaanniinselkeä,kutenmyösMarxinomien tutkimustenkehitysosoittaa.

4 Kapitalistisentuotannonkehitysonpikemminkinjohtanuttilanteeseen,jossa alkuperäisenkasautumisen mekanismitsaavattuotannonorganisoinnissa jatkuvastiyhäkeskeisemmänroolinjaniidenjatkuvuusonpääomasuhteen jokapäiväisenolemassaolonvälttämätönedellytys.alkuperäisenkasautumisen jatkuvuuskertoosiitä,ettätyövoima,elävätyöonainapääomanarvonlisäyksen jakapitalismindynamiikanlähde.koskatyöläistenjatkuvavastarinta,pyrkimys vapautuatyöstäonkapitalisminkehityksenedellytys,kriisionkapitalismin normaalitila jakriisinpitäminenaisoissataipoissanäkyvistäedellyttää jatkuvaavallankäyttöä. Kapitalistinenyhteiskuntaeiolestaattinenvaandynaaminenyhteiskunta.Siksi alkuperäisenkasautumisenpääomasuhteen(kapitalistiluokanjatyöväenluokan) uusintamisenatäytyytapahtuauudelleenjokapäivä.marxillepääomaeioleolio taisubstanssivaanyhteiskunnallinensuhdejasiksisevoidaanmillointahansa avatataipurkaa.siksikapitalistieikoskaansaaistuarauhassa tuotantovälineidensäpäällä,sillämillointahansatyöläisetvoisivat pakkoluovuttaanehäneltäjaalkaakäyttääniitäitsenäisestielleikapitalistilla olisikeinojayksityisomaisuutensasuojelemiseen. Alkuperäinenkasautuminenonsiistuottajienirrottamistatuotantovälineistä, välittömientuottajienpakkoluovuttamisenprosessi,jokaedeltää pääomasuhteensyntyä,pääomanjatyöläisenvälistävaihtotapahtumaajasille pohjautuvaatuotantoonkuuluvaariistoa.kutenmariotrontikorostaa, luokkasuhdejaluokkavastakohtaisuusovatjoolemassaennen tuotantoprosessinalkua.työvoimatäytyyväkivaltaisestiirrottaaoman uusintamisensasekätuotannonedellytyksistä,jottatyöläinenjoutuumyymään työvoimansamarkkinoillajaastumaankapitalistiseentuotantoprosessiin. Tuotantoprosessissahänkohtaajotuotantovälineetitselleenvastakkaisena, vieraanaomaisuutena.kysymyspääomansynnystä,rahanpääomaksi muuttumisestaonviimekädessäalisteinentälle,sillärahavoimuuttua pääomaksivainmikälisilläonkykyostaaeläväätyötä,toimiatulevantyön vastikkeena. KysymyspääomasuhteensyntymisenehdoistamuistuttaaMichelFoucaultin asettamaakysymystäali vallankeinoista,jotkatekevätmahdolliseksi makrotasonsuuretyhteiskunnallisetmuodostelmatkutenvaltiontaipalkkatyön. Luokkasuhdetaiväkivaltainensuhde,jokatekeepääomasuhteenmahdolliseksi, onainakuitenkinsuhdepääomaannähdenautonomiseenvoimaan,elävään työhön.aivankutenfoucaultilla,seavaasuhteenulkoisiinvoimiinjavoimien kenttään,jollamarxisminjatkuvastierimuodoissaasettamakysymyspääoman ulkopuolestaasettuu. Alkuperäisenkasautumisentäytyysiistapahtuajatkuvastikapitalistisen tuotannon alla,senedellytystenjatkuvanaväkivaltaisenauusintamisena,koska pääomaeivoitullatoimeenilmanjotain,jokaonperustavanlaatuisesti ulkoista suhteessasiihenjasenarvonlisäyksenlogiikkaan.tämäulkoinen, antagonistinenvoimaontietenkinelävätyö/työvoimajasenpyrkimykset vapautuapääomankomennossatehtävästätyöstä.grundrissessamarxkuvaa juuritätäpääomasuhteenperustavanlaatuisestiristiriitaistaluonnetta:raha tuleepääomaksivainsisällyttämälläpääomaaneläväntyönei pääomana(nicht

5 Kapital),pääomaannähdenvastakkaisenavoimana,jokapyrkiijatkuvasti tuhoamaansenkomennon. Elävällätyölläonmyöskykyitsevalorisaatioon,omaehtoiseenarvojen tuotantoon,jokaeinoudatapääomanarvonlisäyksenhomogeenista, kvantitatiivistalogiikkaa.tätäomaehtoistatuotantovoimaakutsutaannykyisin nimellä yhteinen tai yhteisvauraus,jonkariistämisestätai aitaamisesta alkuperäisenkasautumisenaktuaaleissaprosesseissaonkyse.pääomasiisottaa haltuunyhteistäjonakinsellaisena,jotaeituotetapääomanarvonlisäyksen vuoksieikäpääomankomennossa,muttamitäilmanseeivoielää:historiallisesti tätäonollutennenkaikkeatyövoimanuusintaminen,siisnaistenilmainen kotityö,muttanykyisinnämäomaehtoisentuotannonmuodotovatnousseet välittömästikapitalistisenarvonlisäyksenvälineiksi. Eläväntyönvapautumisennäkökulmaasettaamyöskyseenalaiseksimarxismin hellimänkäsityksenproletarisaatiostaelivapaanpalkkatyöläisensynnystä kapitalisminkehityksenvälttämättömänätuloksena.näinkapitalismimerkitsisi ihmistenrepimistäirtiyhteisöllisiltäjuuriltaan,pakottamistaliikkumaan,jolloin liikkumisenkontrolliavoidaansuorastaanpitääkapitalisminsuitsimisen keinona,kutennykyvasemmistoajattelee.samallaluodaankäsitys palkkatyöläisestäainoanakapitalistisenyhteiskunnan todellisena antagonistisenasubjektina,mikäonainajohtanutääliömäisiinkäsityksiinja kammottaviinorganisaatiomuotoihinpyrittäessäluomaan työläistenja talonpoikienyhteisrintamaa tai suurtakansanrintamaa eräänlaiseksi savuverhoksityöläistentodellisentaisteluneteen.pääomasuhteenedellytyksenä eioletyöläisenvapaaliikkuvuusvaanpäinvastoinhänenvapaanliikkumisensa rajoittaminen.kapitalismieiedellytävapaatapalkkatyötä,jokaonvain pääomallealistetuntyönyksimuoto.seedellyttääainoastaantyöläisen alistamista,mikäeiolemahdollistailmanettärajoitetaanhänenkonkreettisia mahdollisuuksiaanlähteäkapitalistinpalveluksesta,rikkoatyösopimus yksipuolisestijavaihtaamaisemaalöytääkseenparemmattyönjaelämänehdot. Kapitalisminhistoriassatämäonainamerkinnytihmistenliikkumisenvapauden japoliittistenoikeuksienrajoittamista:orjuudestaerilaisiinpakkotyön muotoihin,apartheidiin,naistensyrjintäänjasiirtolaistenoikeuksienja vapauksienrajoittamiseen. Työläinenvoidaanpakottaamyymääntyövoimaansamarkkinoillakapitalistille onkysesittenorjamarkkinoistataivapaanpalkkatyönmarkkinoista ainoastaanestämällähänenliikkumisensa,hänenmahdollisuutensamuuttaa pakenemallaniitäehtoja,joidenpuitteissahänpyrkiielättämäänitsensä.myös Marxhahmottaatämänliikkeenrajoittamisenmerkityksenkapitalististen työmarkkinoidenluomisenkannaltapääoma21.,pääomasuhteenuusintamista koskevassaluvussa.työläisenalistetunasemanylläpitäminenonedellyttänyt esimerkiksityöläistenmaastamuutonkieltämistä,kutenenglannissaolivuoteen 1815saakka.Niinpäjuurirajojenasettamisella,liikkeenjapaonväkivaltaisella estämiselläonalkuperäisenkasautumisenprosesseissaollutkeskeinenmerkitys kokokapitalisminhistorianajan. KutenMarxkuvaaGrundrissen nykyaikaistamaanomistusta käsittelevässä luvussa,onliikkumistarajoitettava,jottatyöläiseteivätvoipaetakohtivapaata

6 maata,jollayhteisentuottaminenilmankapitalististahaltuunottoaolisi mahdollista.siksiyhteisenaitaaminenedellyttääliikkumisen,paon mahdollisuuksienrajoittamista:rajojenasettamistaniinvaltioidenvälillekuin globaalienmetropolienkeskustoihin. Alkuperäinenväkivalta Siinä,ettäihmisenonmyytävätyövoimaansatavaranamarkkinoillajatehtävä työtäkapitalistinpalveluksessaeisiismarxinmukaanolemitäänluonnollista vaansepitäätuottaa,saadaaikaanväkivaltaisinjaverisinkeinoin.tässämarxin asettamakysymysmuistuttaaeräällätavointalousantropologianvasta suomennetunklassikon,karlpolanyinsuurenmurroksenasettamaakysymystä markkinayhteiskunnansynnystä 1.Polanyinmukaan1800 luvunhistoriassa tapahtuiennenkuulumatonmullistus,jonkamyötämarkkinoistajaniiden logiikastatulikokoyhteiskunnantoimintaaohjaavaperiaate.tämäedellytti tuotannonedellytystenelityön,maanjarahantekemistätavaroiksi,siis markkinoillamyytäviksihyödykkeiksi.polanyikorostaaaivansamallatavoin kuinmarx,ettätyömarkkinoidenluominenedellyttilaajamittaistaväkivaltaaja valtionaktiivistapuuttumistayhteiskunnantoimintaan. Marxillaanalyysinkohteenaeivätkuitenkaanolevainmarkkinatvaan kapitalismi,jokaonmarkkinoitalaajempimuodostelma.siksimarxineitarvitse kuvatatyömarkkinoidensyntyäluonteeltaanpoikkeuksellisenasarjanavaltion ulkoisia interventioita,joitavaltiontoisensuuntaiset,taloudenpalauttamista yhteiskunnanhaltuunpalvelevatinterventiotsuojelisivat.tämänvuoksimarx antaapaljonparemmatlähtökohdatnykyisentilanteenanalyysiin,sillänykyisin talouskriisinmyötäsyntyvissäuusissaohjauksenmuodoissakapitalismin toiminnanjatkuminen,siispääomasuhteenuusintaminennäyttääedellyttävän juurisitäminkäpolanyinäkimarkkinoidenvastaisena,eli yhteiskuntapolitiikkaa,yhteisöllisyyttä,moraaliajataloudensääntelyä. Marxinanalyysionpaljonterävämpijuurisiksi,ettähäneiteeerillistäpolitiikan taivaltionteoriaavaanhahmottaavaltiontaiei taloudellisenvallanmerkitystä kapitalisminsynnyssäjasenkehityksessä,pääomasuhteenuusintamisessa joka päivä.marxinmukaanpääomasuhteensynnynedellytyksenäoli verinen lainsäädäntö :irtolaisuuslait,yhteismaidenaitaamisenoikeuttamatkruunun säädöksetjne.toisaaltamarxnauraaporvarillisillelegalisteillesiinä,ettähän yksityiskohtaisestiosoittaavaltionpakkoluovutustoimienolleensenoman lainsäädännönvastaisia.mitä!eiköoikeusvaltiosiisnoudatalakia?viimeistään tässävaiheessameilletulisiollaselvää,etteimarxoleliberaalioikeusvaltion radikalisoijavaanliberaaliaretoriikkaajaideologiaa(siis tuotantovoimienja 1 KarlPolanyi:Suurimurros,Vastapaino,2009.

7 tuotantosuhteidenristiriitaapeittelyn mielessä)vihaavavallankumouksellinen kommunisti. SamallaMarxkuitenkinoivaltaa,etteimodernikapitalistinenvaltiooleniinkään totaliteettitaihelvetinkonevaanerilaistenkeinojenkokonaisuus. LainataksemmeMichelFoucaultinhallinnanmuotojenanalyysiä,valtioei ainoastaankäytävaltaalakienmuodossa,siisns.suvereenisuudendispositiivien taikeinojärjestelmienavullavaansemyöspitääkurissajahuolehtii kansalaistensaturvallisuudesta,hyvinvoinnista. JuuritämänvuoksiMarxillasenenempääkuinFoucaultillaeioleteoriaa valtiosta,koskavaltioeiolemörköeikämerihirviö(leviathan)vaanväkivallan erimuotojenkoneisto.teoriaavaltiostaeiolesenenempääkuinmarxin pilkkaamillaenglantilaisilla,koskaenglantilaisetpoliittisetfilosofitja taloustieteilijätovathyvintienneetetteivaltioollutmuutakuinjoukko yksityisomaisuudentakaamisenjatyömarkkinoidentuottamisenkeinoja 2.Sen sijaanvaltiollaontietenkinomatehtävänsäkapitalisminkehityksessä.,sillä Marxinmukaanabstraktityötuleehistoriallisestitodeksikaikkein kehittyneimmissäyhteiskunnissakutenyhdysvalloissatehdaskurinjatyönjaon myötä.valtiollaontyöntekemisessäyleiseksiihmistyöksiomakeskeinen roolinsa,sillävaltionlainsäädäntömuodostaakäsityksennormaalityöstätai yhteiskunnallisestivälttämättömästäkeskimääräistyöstätietyntavaran tuottamiseksi,kutenmarxkuvaapääomanikirjan Työpäivää koskevassa luvussa. MarxeimyöskäänPääomassa,kutenolemmesanoneet,luominkäänlaista historianfilosofiaa.alkuperäistäkasautumistakoskevassaluvussatämätulee näkyviinkaikkeinselkeimmin.siinämarxeinimittäintarkastelepääomasuhteen edellytyksiä edeltäväntuotantotavan historianavaanhäntutkiiainoastaan pääomasuhteenelementtiensattumanvaraistasyntyhistoriaa,sitämiten kapitalistisenyhteiskunnanperustavat ilmestyväthistoriaan taitoisinsanoen, mitenns.reaaliabstraktiottulevatlihaksihistoriassa.pääomanjatyövoiman kohtaaminenonalthusserinsanoin aleatorinen,sattumanvarainen,sillä alkuperäisenkasautumisen aitaajat eivätolleetkapitalisteja,heeiväthäätäneet työläisiämailtaantietoisestipääomankasaamistavarten.pikemminkin kapitalistitosuvatpaikallehiemankutenkorppikotkattaishakaalittäysin sattumalta,kunjokumuuonomientarkoitusperiensävuoksiraadelluttyöläiset puolustuskyvyttömiksi.juurisenvuoksikapitalistiteivätkaikistaselfmade maninmyyteistähuolimattamilloinkaanpärjää omillaan,hetarvitsevataina sekalaistajoukkoamuodollisiajaepämuodollisia,valtiollisiajayksityisiä gangstereitajaryöväreitä,mafiosojajavartiointiliikkeitä,siiserilaisia heterogeenisiaalistamistekniikoita,joillapääomallealisteista,riippuvaistatyötä jatkuvastiluodaan.(eikäpääomansaamatuottomuutenyhäuseamminenääole niinkääntuotantooninvestoivanyrittäjänvoittoavaanpuhdastakorkoa,siis eräänlaistasuojelurahaa,jotapääomakeräätyöläisiltä.muttatähänpalaamme myöhemmin ) 2 M.Foucault:Turvallisuus,alue,väestö,suom.AnttiPaakkari,Tutkijaliitto,2010.

8 Kapitalismillaeiolemyöskäänoletoisensaylittäviä,kronologisiahistoriallisia kehitysvaiheita,kuteneivätfoucaultillasuvereenisuus,kurijaturvallisuusole niinkääntoisiaankronologisestiseuraaviaaikakausia.esimerkiksiniinkutsutut reaalinenjaformaalinentyönalistamineneivätoleperäkkäisiävaan rinnakkaisiatuotannonalistamisenmuotoja 3.Onolemassaerilaisiatyövoiman hallinnankeinojensikermiä,joissatietytkeinotsaavattiettynäaikana hegemonisenaseman.postkolonialistisettutkijat,erityisestiintialainen SubalternStudies ryhmäonkintutkinutnäitäpoikkeamiakapitalistisen modernisaationnormatiivisestakertomuksestajakorostanutesimerkiksi talonpoikientaisteluidenmerkitystäkapitalisminkehityksessäintiassa. Niinpäalkuperäinenkasautuminenelipääomanesihistoriaonesihistoriaatai unohdettuaainoastaanpääomannäkökulmasta,toisinsanoenpääomapyrkii tekemääntästäjatkuvastitapahtuvastahistorianluomisestaesihistoriaa. Pääomapyrkiipainamaanunohduksiin,kyyristämääntyönjaelämän organisoimisenkysymykset,jotkaalkavatunohdettuinavaikuttaaabsurdeiltaja saadavääristyneitäpiirteitä.siksinäitäkuvauksia,kuvauksiatyönmielivallasta jatoisaaltaalkuperäisenkasautumisenaktuaaleistaprosesseistajoissasyntyvät kerjäläiset,kulkuritjapikkurikolliset,voilöytäähelpommin populaarikulttuuristakuinhistoriankirjoituksestajatyöntutkimuksesta:pentti Haanpäänromaaneistajajutuista,taierilaisistaamerikkalaisen populaarikulttuurinjuonteista,jotkakuvaavatglobaalienmetropoliensyntyä kutenvarhainensoul musiikki,waltermosleyneasyrawlins sarjataielmore Leonardindekkarit(taiTarantinonerinomainenLeonard filmatisointijackie Brown).Kutenkapitalismipannaankokoonsekalaisistaaineksistailman yhdistävää suurtakertomusta,pannaansenkritiikkikokoonkaikestasiitä, mikäonkäsillä.työväenliikkeenkonkreettisissataisteluissaovatnämä sekalaisetaineksetkertatoisensajälkeennäytelleetkeskeistärooliatoisinkuin leninistiset luokkatietoisuuden teoreetikotovatkuvitelleet.elokuvilla, kioskiromaaneilla,sekalaisillapamfleteilla,viisuillajakertosäkeilläon taisteluidenorganisoinnissauseinollutpaljonkeskeisempimerkityskuin marxisminaapiskirjoilla.tämäntavankoostaakapitalisminkritiikkisekalaisesta roinastajasananparsistavoimmehyvinhavaitamyösmarxinomassa poliittisessakirjoitustyylissä,jokaviliseeviittauksiajalainauksiaaikansa populaarikulttuuriinjakansankieleen,klassiseenkirjallisuuteen,raamattuunja niinedelleen. Onkokapitalismillaulkopuolta? Kysymysalkuperäisenkasautumisenjatkuvuudestanostaaesiinkysymyksen pääoman elämänprosessista,senkyvystäitseuusintaaitseäänjasensuhteesta johonkinsilleulkoiseen,jotasetarvitseeelääkseen.klassinenanalyysisiitä, 3 CarloVercellone: Elementiperunaletturamarxianadell'ipotesidel capitalismocognitivo,inc.vercellone(acuradi):capitalismocognitivo, Manifestolibri,2007.

9 mitenpääomatarvitseeitsensä ulkopuolta uusintaakseenitsensä yhteiskunnallisenasuhteena,onrosaluxemburginkirjassadieakkumulation deskapitals 4.Luxemburginmukaansiirtomaidenvalloitusoliväistämätön seurauspääomanarvonlisäyksenlogiikasta,sillävoitonsuhdeluvun laskutendenssinkompensoiminenedellyttääuusienalueidenavaamista kapitalistisillemarkkinoillesekätavaroidenmyynninettätyövoiman saatavuudenosalta.yksikkökustannustenalentaminenedellyttääjatkuvasti kasvaviatuotannonskaalojajatämäjatkuvastilaajeneviamarkkinoita. Tiedämmetoki,minkälainenmerkitysIntianlaajojenmarkkinoiden avautumisellaolienglantilaisellepuuvillateollisuudellesenalkuvaiheissa. Myöhemmintuotannonulkoistamisesta,siishalvantyövoimansaatavuudesta tuleekuitenkinkeskeisempi ulkopuolen funktio.pääomanonsaatava käyttöönsäjatkuvastilisää pääomanelämänprosessin ulkopuolelta, esikapitalistisistasuhteistairrotettaviatyöläisiä,joidentyövoiman uusintamiskustannuksistaosajäämarkkinajärjestelmänulkopuolelleeikäsiksi tulekapitalistinmaksettavaksi. Luxemburgillaulkopuolellaonselkeästitilallinenluonnejatilallapuolestaan lähinnämaantieteellinentaifysikaalinenmerkitys.nykyisinkapitalismion kietonutsisäänsäkokomaapalloneikäulkopuoltatässäfysikaalis tilallisessa mielessäenääoleolemassa.minkälainensittennykyisinonse ulkopuoli,jota kapitalismiottaahaltuun?voidaankomielekkäästienääpuhuaulkopuolesta? Mikäsiisonesihistorianajankohtaisuus? MidnightNotes kollektiivin Uusiaaitaamisia käsittelevännumeron johdannossavuonna1990kollektiivikirjoittaa: Aitaamiseteivätkuitenkaanole yhdenkerrantapahtuvaprosessi,jokapäättyikapitalisminalussa.netoistuvat säännöllisestikasautumisenkuluessajaovatluokkataistelunrakenteellinen elementti.mikätahansahyppäysproletaarisessavoimassaedellyttää kapitalistiendynaamistavastausta:sekäuusienresurssienlaajentunutta haltuunottoaettäuuttatyövoimaajakapitalististensuhteidenlaajentumista,tai muutenkapitalismiauhkaatuho.sitenaitaaminenonprosessi,jokayhdistää proletaarejaläpipääomanhistorian,silläeroistammehuolimattaolemmetulleet kapitalismiinsamastaovesta:olemmemenettäneetmaammejasiihenliittyvät oikeudet,ontämämenetyssittensattunutfrontmillissä,englannissa,etelä Intiassa,Andeilla,Nigerinsuistossa,taiNewYorkCitynLowerEastSidella 5. Kollektiiviviittaaesimerkiksirakennesopeutusohjelmienjavelkakriisien tuloksenapakkoluovutettuihinmaihinafrikassajalatinalaisesaamerikassa. Uusiaesimerkkejävoidaanottaasiemenlajikkeidenpatentoimisestatai Indonesianmetsienavaamisestakapitalistillemetsäyhtiöille.Kollektiivi kuitenkinkorostaa,ettäkyseeioleainoastaanniinsanottuunkolmanteen maailmaantailuxemburgintapaansiirtomaihinsijoittuvastaväkivallastavaan nykyisinkapitalistisenkasautumisenlogiikanalaisuudessajokaista vapaakauppa alueellakinassayksityistettyäjanewyorkilaisellepankillemyytyä tehdastatäytyvastataaitaaminenusa:ssatailänsi Euroopassa. 4 RosaLuxemburg:DieAkkumulationdesKapitals 5 MidnightNotesCollective

10 NähdäksemmeMidnightNotesCollectivenanalyysieikuitenkaanmene tarpeeksipitkälletaioleenäätäysinajankohtainen,sillälukuisateritekijätovat johtaneetnk.ensimmäisenjakolmannenmaailmanväliseneron purkautumiseen.postkoloniaalinentutkimusonasettanutkyseenalaiseksi käsitteidenperustanaolevankeskus periferia mallinjasiihensisältyvän käsityksenhistoriallisenkehityksenyksiulotteisuudesta.alkuperäinen kasautumineneiolemenneisyydenjäänneeikäsitävoidamaantieteellisesti sijoittaavainns.kehittyviinmaihinjuurisiksi,ettäkapitalisminkehityseiole yksisuuntainen,kasautuvataieteneväprosessi,jossa kehittyneemmät vaiheet taihallinnanmuodotkorvaisivat alkukantaisempia. MidnightNotesCollectivenanalyysissäjako kehittyneeseen Imaailmaanja kehittymättömään IIImaailmaanhäilyykuitenkintaustalla,silläheidän analyysissäänalkuperäistäkasautumistatapahtuuensisijaisesti kehitysmaissa : IndonesiansademetsissäjaAfrikassa.Tämän,moniamarxisminns. kolmasmaailmalaisiamuotojavaivannutkäsitystoistaakuitenkinporvarillisen modernisaationnormatiivistakuvausta edistyksestä,jossariistonkiihtyminen voidaanoikeuttaakapitalisminsivistävällä,historiallistaedistystätuottavalla vaikutuksella. Postkolonialistinenhistoriankirjoitusonkorostanut,ettäsiirtomaissakäytetyt vallankeinotjaniissäkehittyneetkulttuurisetmuodotkutenrasismieivät merkinneet menneisyydenjäännettä tai poikkeusta kapitalismin kehityksessä.pikemminkinsiirtomaissaalunperinkäyttöönotetutvallankeinot jajuridisetmuodotovatsiirtyneetmetropoleihin,keskuksiin päinvastoinkuin modernisaatiokertomusolettaa.esimerkiksikeskitysleiritjakaikkien kansalaisoikeuksienriistäminentietyiltävähemmistöiltäfasismissamerkitsiitse asiassasiirtomaakäytäntöjensoveltamistamyöseurooppaan,kuten martiniquelainenrunoilijaaimécesairejovuonna1950oivalsi. HomiK.Bhabhakorostaakin,ettäpostkolonialistisenmodernisaatiokritiikin keskiössäonaika:senymmärtäminen,ettärasismitaikolonialistisethallinnan keinoteivätolleettaantumiaalkukantaisuuteentaijäänteitäesimoderniltaajalta, kutenuseinonväitettyvaaneräänlainenmodernisaatiotavainoava kaksoisolento,jokarikkoolineaarisenaikakäsityksen 6.Pikemminkinkuin jäänteitämenneisyydestäsiirtomaihintainykyisin kolmannestamaailmasta tuleviinsiirtolaisiinkohdistuvattoimetovateräänlainenpeili,jokanäyttäämitä metropoleissaeli kehityksenkeskuksessa ontapahtumassa. Globaalienmetropolienkehittyminenonkinymmärrettävävastauksena perinteisenimperialistisenmaailmanjärjestyksenperustanmurtaneiden yhteiskunnallistenliikkeiden,antikolonialisminjasiirtolaisuuden,asettamiin haasteisiin.näillätaisteluillaeikapitalisminkehityksessäoleollutlainkaan marginaalinenvaanpäinvastoinäärimmäisenkeskeinenosa.sotkiessaan perinteistentyövoimanhallinnanmuotojen,ennenkaikkeakansainvälisen työnjaontoimintaaneovattehneetvälttämättömäksikehittääuusiaeläväntyön 6 HomiK.Bhabha:LocationofCulture,Routledge,LondonandNewYork,1994, erityisesti Conclusion.Race,timeandtherevisionofmodernity

11 riippuvaiseksitekemisenmuotoja,siisalkuperäisenkasautumisenkeinoja globaaleissametropoleissa. Näidentaisteluidenseurauksenakapitalistisenvallanluonneonmuuttunutniin, etteituotannonerivyöhykkeitävoidaerotellamaantietellisesti.kapitalistisen tuotannonkannaltakeskeisiäovatglobaalitmetropolit,joitaonyhtähyvin KiinassajaBrasiliassakuinEuroopassajaYhdysvalloissaeikämetropolienvälillä oletaloudellisestiehdottomiaerojavaanmyösshanghaijasaopaoloovat luonteeltaanglobaalejafinanssi japalvelukeskuksiayhtähyvinkuinnewyork, LontoojaTokio.Toisaaltasiirtolaisuudenjaharmaantaloudenmyötäorjatyönja alipalkatunpaskaduuninvyöhykkeitäonsyntynytkaikkiallenk.ensimmäisen maailmanmetropoleihin.metropoliteivätsamallatavallakuintehtaatsijaitse minkäänvaltionmaantieteelliselläalueella(territoriossa)taiolesiitä riippuvaisiavaanneovatvälittömästiglobaalejajavirtuaalisiasiinämielessä, ettäneovatennenkaikkeaihmistenvälisenkanssakäymisentiloja 7. Millätavoinalkuperäistäkasautumista,siistuotantovälineidenirrottamista välittömistätuottajista,tapahtuuglobaaleissametropoleissa?mikä metropoleistatekeekapitalistisentuotannonkannaltakeskeisiä?mitäovat metropolintilassakäytetyttuotantovälineet? Immateriaalinenkiinteäpääomajaelävätyö Tieto japalvelupohjaisessataloudessatuotantoperustuuihmisten yhteiskunnalliseenelämäänjasosiaaliseenkanssakäymiseen.keskeisiä tuotantovälineitäovattällöinelämänjakanssakäymisen välineet jakyvytsekä aikajatila,jossaniitäkäytetään.toisinsanoenitsekaupunkitilajasiinäelämisen edellytyksetovattietokapitalismissakeskeisiätuotantovälineitä.siksi pääomasuhteenuusintamiseksionkaupunkitilasta,ilmaisustajamerkeistä, ihmistenvapaastapyrkimyksestäilmaistaitseäänyhdessätoistenkanssa, tehtäväarvoaanlisäävääpääomaa,"sosiaalistapääomaa"taisemiopääomaa. Marxinmukaankapitalistisenkasautumisenehtonaontuotantovälineiden erottaminenvälittömistätuottajista.pääomassamarxanalysoitätäprosessia teollisessakapitalismissakiinteänpääomanerottamisenaelävästätyöstä,siis prosessina,jossatuotantovälineetjaraaka aineetasetetaantyöläistävastaan häneennähdenitsenäisenävoimana,vieraanaomaisuutena. Eräänlaiseksiimmateriaalisentyöntutkimuksenklassikoksimuodostuneessa kirjassaanlebassindetravailimmaterieldanslametropoleparisienne(1996) AntonellaCorsani,MaurizioLazzaratojaAntonioNegrikuvaavat,miten immateriaalisentuotannonedellytyksenämetropoleissatoimii urbaani perintö,jotahekutsuvat immateriaaliseksikiinteäksipääomaksi.kaupungin perinteestä,kulttuureista,historiastajnetuleeperusta,jollaimmateriaalinen 7 ks.andreafumagalli: Lospaziocomeesternalitainviadiestinzione, spazio come esternalita in via.html

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Luennon sisältö Kertaus: Moderni raha ja rahatalous Toimintamotiivit rahataloudessa miksi kerrytämme rahavarallisuutta?

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous GLOBALISAATIO KESKINÄISRIIPPUVUUS. Liisa Laakso. finanssimarkkinoiden vapautuminen

MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous GLOBALISAATIO KESKINÄISRIIPPUVUUS. Liisa Laakso. finanssimarkkinoiden vapautuminen MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous Liisa Laakso GLOBALISAATIO finanssimarkkinoiden vapautuminen o USA:n pankkikriisi o uusliberalismi (Washingtonin konsensus) uusliberalismi (Washingtonin konsensus)

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo 04.10.2005 WTO on Maailman kauppajärjestö WTO:n historia Jäsenyys ja toimintakulttuuri Leirit WTO:n sisällä Tärkeimmät neuvottelualueet Muita keskeisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Taloudellisten järjestelmien historiallinen kehitys

Taloudellisten järjestelmien historiallinen kehitys Työpoli(ikka 2 2014 Taloudellisten järjestelmien historiallinen kehitys Esikapitalistinen vaihe Merkantilismi Tavaroiden tuottaminen rahan avulla (T 1 -R-T 2 ) Teollinen kapitalismi: esifordismi ja fordismi

Lisätiedot

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013 Kasvuteorian perusteista Matti Estola 2013 Solowin kasvumallin puutteet Solwin mallista puuttuu mikrotason selitys kasvulle, sillä mikrotasolla yritykset tekevät tuotantopäätökset kannattavuusperiaatteella

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

Tuotantolinja alkaa keittiöstä, tiskialtaalta, ruumiistamme Silvia Federicin haastattelu

Tuotantolinja alkaa keittiöstä, tiskialtaalta, ruumiistamme Silvia Federicin haastattelu Tuotantolinja alkaa keittiöstä, tiskialtaalta, ruumiistamme Silvia Federicin haastattelu Author : admin Silvia Federicin haastattelu julkaistu alun perin La Hiedran numerossa 4/2012. 1 / 5 Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen ja kaksi debattia kapitalismin synnystä

Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen ja kaksi debattia kapitalismin synnystä Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen ja kaksi debattia kapitalismin synnystä Tero Toivanen Helsingin yliopisto Talouden ja politiikan tutkimuksen laitos Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen! Marxin

Lisätiedot

Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet

Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet Urbaani Regiimi Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet TkT, prof. Raine Mäntysalo TkT, VTM Sari Puustinen VTM Ilona Akkila YTK - Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Maankäyttötieteiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PROFESSORI MARKKU VIRTANEN HELSINGIN MARKKU KAUPPAKORKEAKOULU VIRTANEN elearning Community Ltd PIENYRITYSKESKUS elearning Community Ltd HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS

Lisätiedot

POROTALOUS SUUNNITELMA

POROTALOUS SUUNNITELMA LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUS SUUNNITELMA Inga-Briitta Magga 2 POROTALOUSSUUNNITELMA Kuvaa paliskunnan tapaa toimia Laaditaan useammaksi vuodeksi

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA UUSI KAUPUNKI ON NUORTEN ARKKITEHTITOIMISTOJEN MUODOSTAMA KOLLEKTIIVI + uudet jäsenet

Lisätiedot

Korkolasku ja diskonttaus, L6

Korkolasku ja diskonttaus, L6 Korkolasku ja diskonttaus, L6 1 Merkinnät Tarkastellaan tilannetta, jossa pääomalle maksetaan korkoa. Tulemme seuraavassa systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä K 0 = alkupääoma p = korkoprosentti

Lisätiedot

Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2.

Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2. Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2.2014 Tutkimusinfrastruktuuri? Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta

Lisätiedot

6 Väestöllinen transitio

6 Väestöllinen transitio 6 Väestöllinen transitio Väestöllinen transitio on suuri kertomus Thompson (1929) ja Landry (1932), Notestein (1945): Aivan viime vuosiin asti on ollut vaikeaa saavuttaa alhaista kuolleisuutta teknisistä

Lisätiedot

1. ja 2. kurssi (I-osa) Perusasiat kuntoon

1. ja 2. kurssi (I-osa) Perusasiat kuntoon 1. ja 2. kurssi (I-osa) Perusasiat kuntoon 3., 4. ja 5. kurssit (II-osa) Geometrian osuus Hippokrateen puolikuut syntyvät siten, että puoliympyrän sisään piirretään suorakulmainen kolmio ABC, jonka kateetit

Lisätiedot

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa 19.4.2012 Henri Tokola Henri Tokola Esityksen pitäjä 2009 Tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto koneenrakennustekniikka Tutkimusaihe: Online-optimointi ja tuotannonohjaus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 21 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 52 59 Muut 1 2 1 2 3 5 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa saasteisiin - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Itämeri on sairas meri - Pahasti rehevöitynyt meri - Haitallisten

Lisätiedot

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Hämeenlinna Hattula Janakkala MML, 2012 Toimintaympäristön muutokset ja pendelöinti Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus

Lisätiedot

Maatilojen välisen yhteistyön hyödyt. 27.1.2014 Suvi Rinta-Kiikka

Maatilojen välisen yhteistyön hyödyt. 27.1.2014 Suvi Rinta-Kiikka Maatilojen välisen yhteistyön hyödyt 27.1.2014 Suvi Rinta-Kiikka Tutkimuksesta Osa kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen yhteensovittaminen -hanketta Viljelijäkysely huhtikuussa 2014 Vastaajia 411 Yleiskuva

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Metsäpalvelumarkkinat ja ajan henki

Metsäpalvelumarkkinat ja ajan henki Metsäpalvelumarkkinat ja ajan henki Nuutti Kiljunen varttunut tutkija Metsäntutkimuslaitos Suonenjoen tutkimusasema Esityksen sisältö Aiheen rajaus: puuntuottamisen palveluiden markkinat, puukauppaa palvelumuotona

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 23.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

II Talous on vaihdantaa ja kilpailua

II Talous on vaihdantaa ja kilpailua II Talous on vaihdantaa ja kilpailua 4. Kotitaloudet kuluttavat ja säästävät 5. Yritykset valmistavat ja myyvät 6. Kotitaloudet ja yritykset kohtaavat markkinoilla 7. Hinnan ja kysynnän ja tarjonnan yhteys

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: ..1 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Ahlsell Oy Best Friend Group Oy Dermoshop Oy Hytar Oy Machinery Oy Makita Oy Motonet Oy Onninen Oy Orbis Oy Penope Oy Würth

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Lataa Sairaanhoitaja yrittäjänä. Lataa

Lataa Sairaanhoitaja yrittäjänä. Lataa Lataa Sairaanhoitaja yrittäjänä Lataa ISBN: 9789518944228 Sivumäärä: 191 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 29.38 Mb Uusittu täydennetty painos Sairaanhoitaja yrittäjänä -kirjastakirjassa käsitellään mm. sairaanhoitajayrittäjän

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat huhtikuussa 1,1 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan linja-autoliikenteen kustannukset

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Entistä Parempi korjausrakentamisilta. 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Entistä Parempi korjausrakentamisilta. 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Entistä Parempi korjausrakentamisilta 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Uusia tuulia määräyksissä Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle Rakennusvalvontojen yhdistyminen Lupapiste.fi

Lisätiedot

Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä

Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä Stanley Wasserman and Katherine Faust: Social Network Analysis, Methods and Applications Sosiaalisten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0227/76. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0227/76. Tarkistus 28.6.2017 A8-0227/76 76 Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 48 b artikla 3 kohta 1 alakohta Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 3

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 1 Henkilöstölle annettavat tiedot YT-laki 3 luku (10-14

Lisätiedot

Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä. anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi

Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä. anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi Mittaaminen osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -työtä Alustamaisessa kehittämisessä tarvittavien

Lisätiedot

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13)

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) 7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen tarvittavan teknologian teknologia on

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä GLOBALISAATIO ARK-C5005 TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU RYHMÄ 1 1.3.2017 GLOBALISAATIO "maapalloistuminen tai maailmanlaajuistuminen" ihmisten ja alueiden jatkuvaa maailmanlaajuista yhtenäistymistä kansainvälisen

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, Keski-Pohjanmaan 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, Keski-Pohjanmaan 13.2.217 2 13.2.217 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

KEHITYS JA DEVELOPMENTALISMI. Juhani Koponen 10.9. 2009

KEHITYS JA DEVELOPMENTALISMI. Juhani Koponen 10.9. 2009 KEHITYS JA DEVELOPMENTALISMI Juhani Koponen 10.9. 2009 Luennon teemoja Kehitysmaatutkimuksesta ja käsitteistä Kehityksen käsitehistoriaaa Kehityksen kolme ulottuvuutta: prosessi, ideaali ja interventio

Lisätiedot

(Koulun nimi) (lukuvuosi) (päivämäärä) Lisätietoja: Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppilaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

(Koulun nimi) (lukuvuosi) (päivämäärä) Lisätietoja: Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppilaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. VÄLITODISTUS 3. vuosiluokka Seuraava lukuvuosi alkaa klo LUKUVUOSITODISTUS 3. vuosiluokka Siirretään 4. vuosiluokalle. Seuraava lukuvuosi alkaa klo VÄLITODISTUS 4. vuosiluokka Seuraava lukuvuosi alkaa

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointi järjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointijärjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö Siu 1

Lisätiedot

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Huippuosaaminen ja yrittäjyys Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimus liittyy Talouselämää, koulutusta ja työpaikkoja koskevaan murrokseen (yksilön vastuu ja valinnat)

Lisätiedot

Korkolasku, L6. Koronkorko. Korko-kaavat. Aiheet. Yksinkertainen korkolasku. Koronkorko. Jatkuva korkolasku. Korko-kaavat

Korkolasku, L6. Koronkorko. Korko-kaavat. Aiheet. Yksinkertainen korkolasku. Koronkorko. Jatkuva korkolasku. Korko-kaavat Korkolasku, L6 1 Merkinnät Tarkastellaan tilannetta, jossa pääomalle maksetaan korkoa. Tulemme seuraavassa systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä K 0 = alkupääoma p = korkoprosentti i = p 100

Lisätiedot

diskonttaus ja summamerkintä, L6

diskonttaus ja summamerkintä, L6 diskonttaus ja summamerkintä, L6 1 Edellä aina laskettiin kasvanut pääoma alkupääoman ja koron perusteella. Seuraavaksi pohdimme käänteistä ongelmaa: Miten suuri tulee alkupääoman K 0 olla, jotta n jakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Miksi olette tällä kurssilla?

Miksi olette tällä kurssilla? Miksi olette tällä kurssilla? Tämän vuoden peruskurssit Ideat ja aatevirtaukset (I & II & III periodi) Politiikka ja diplomatia (II periodi) Kulttuuri ja yhteiskunta (II periodi) Talous ja talouspolitiikka

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2003 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa

Lisätiedot

Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013

Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013 Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013 1 Sayn laki modernissa uusklassisessa talousteoriassa Sayn laki: tarjonta luo oman kysyntänsä Moderni versio:

Lisätiedot

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille!

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Kokemus esiin 50+ -loppuseminaari Monitoimikeskus LUMO 22.4. 2015 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Ikääntyvän työntekijän työuran turvaamisen haasteet Osaamisen murros

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma Vastaavuuksia uusiin koulutusohjelmiin siirtyville (polhis & talsoshist) [luonnos] Uusi maisteriohjelma Kandiksi valmistuneen tai juuri maisteriopinnot aloittaneen kannattaa siirtyä Gradu 30 op Työharjoittelusta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 1 2 3 4 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

Tukipolku klinikka Toimiva asiakasprosessi?

Tukipolku klinikka Toimiva asiakasprosessi? Tukipolku klinikka Toimiva asiakasprosessi? 12.4.2010 Kaisa Haapakoski Tukipolku - projekti ESR-rahoitteinen Niilo Mäki Säätiön hallinnoima hanke vuosina 2009-2010 Toiminta keskittyy: nuorten aikuisten

Lisätiedot

Organisaatiokäyttäytyminen. 21C00250, 6 op, , periodi I

Organisaatiokäyttäytyminen. 21C00250, 6 op, , periodi I Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250, 6 op, 2016 2017, periodi I Tämän päivän oppimistavoitteet Ymmärtää, mitä motivaatio on ja mikä sen merkitys on työssä suoriutumiselle Oppia keskeisimmät motivaatioita

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Marxin tautien merkitys historian kulkuun

Marxin tautien merkitys historian kulkuun Marxin tautien merkitys historian kulkuun Author : admin 1 / 7 2 / 7 Tiesitkö, että on olemassa tieteenala, joka tutkii filosofien ja kommunistien sairauksien ja tautien merkitystä maailmanhistoriaan?

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Maksukyvyttömyysongelmien kontrollista & rikosoikeudesta. Kaarlo Hakamies Ma. vanhempi oikeussihteeri, KKO 26.11.2010

Maksukyvyttömyysongelmien kontrollista & rikosoikeudesta. Kaarlo Hakamies Ma. vanhempi oikeussihteeri, KKO 26.11.2010 Maksukyvyttömyysongelmien kontrollista & rikosoikeudesta Kaarlo Hakamies Ma. vanhempi oikeussihteeri, KKO 26.11.2010 Rikosoikeus viimesijainen keino Yhteiskunnallisiin ongelmiin tulisi ensisijaisesti löytää

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Tietoaineistot ja tutkimus Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Välittömiä kommentteja.. Arpo Aromaa Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2 Tietojen keruu ja käyttö Kannattaako tietoja ihmisten terveydestä

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto

Maitotilojen talous vuonna Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto Maitotilojen talous vuonna 2012 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2013 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä vuosina 2002-2012 Lehmämäärä, lehmiä/tila 50 45 40 35 30 25 20 Lehmämäärä, lehmiä/tila

Lisätiedot

MITEN VARAUTUA ETUKÄTEEN TOIMITUSJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTAAN?

MITEN VARAUTUA ETUKÄTEEN TOIMITUSJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTAAN? MITEN VARAUTUA ETUKÄTEEN TOIMITUSJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTAAN? Kirjoittajista Mika Ahlfors on yksi Virvon Partnereista. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus psykologisen tiedon soveltamisesta käytännönläheisesti

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Trooppiset sademetsät Rhett A. Butler

Trooppiset sademetsät Rhett A. Butler 1 world.mongabay.com/finnish Trooppisetsademetsät RhettA.Butler (001)MITÄSADEMETSÄTOVAT? Trooppisetsademetsissäonkorkeitapuita,lämminilmastojarunsaastisadetta.Joissakinsademetsissäsataajoka päiväylikaksisenttimetriävettä!

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta,

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, 30.9.2016 Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy.

Lisätiedot

DECOMB HANKKEEN OHJAUSRYHMÄKOKOUS 26.5.2005. Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän tilannekatsaus

DECOMB HANKKEEN OHJAUSRYHMÄKOKOUS 26.5.2005. Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän tilannekatsaus DECOMB HANKKEEN OHJAUSRYHMÄKOKOUS 26.5.2005 Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän tilannekatsaus Tutkija Esa Hakkola Yksityisoikeuden laitos Oikeustieteellinen tiedekunta HY Lähtökohtia työryhmän toiminnalle

Lisätiedot

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus 24.9.2015 24.9.2015 Julkinen 1 Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikka

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Akateeminen johtaminen. Helena Ahonen

Akateeminen johtaminen. Helena Ahonen Akateeminen johtaminen Helena Ahonen Akateemisen johtamisen työpaja 3 20.8. Ammattirooli ja persoona 27.8. Systeemiajattelu ja johtaminen 3.9. Johtaja rajan vartijana 10.9. Minä johtajana Ammattirooli

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI Maatilarahoitus Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen SUONENJOKI 2 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI Tukiehdot pähkinänkuoressa Maatila Maatila niin suuri, että pelkästään maataloudesta nettotulo 25 000 euroa, alennettu

Lisätiedot