Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen"

Transkriptio

1 Niinsanottualkuperäinenkasautuminen Ensimmäisetkapitalistitodottelevatpaikallakuinhaaskalinnut,kunnes syöksyvätaikaisemmanjärjestelmänhalkeamienläpipudonneiden työläistenkimppuun.tätätarkoitetaanalkuperäiselläkasautumisella GillesDeleuze, Surlecapitalismeetledesir PääomanIkirjan24.Ja25.Luku, Niinsanottualkuperäinenkasautuminen ja Uudenaikainensiirtomaateoria ovatherättäneetmarxistienjamarx tutkijoiden piirissäainalähinnävaivautunuttahämmennystä.netuntuvatikäänkuin tempautuvanirtipääomanesitystavandeduktiivisestalogiikastajamuodostavan joukonjonkinlaisiapääomanesihistorianempiirisiäillustraatioita.samallane aiheuttavatpäänvaivaakaikillehistorianfilosofistenmarx tulkintojen rakentajille,silläelleiaiemminniinviimeistäänniissäkäyselväksi,ettei poliittisentaloustieteenkritiikissäkapitalismimerkitsemarxilleminkäänlaista kommunismiaedeltäväähistoriallistakehitysvaihettataihistoriallisen teleologianviimeistäaikakautta.kapitalismieioleluonnollistataiikuistaeikäse myöskäänoleluonnollinen,vääjäämätöntuloshistoriallisestakehityksestä.marx eirakennahistorianfilosofistajatkumoafeodalismi kapitalismi kommunismi vaantutkiikapitalistisenyhteiskunnanantagonismeja,joidenkonkreettisissa muodoissakommunismi todellisenaliikkeenä kehittyy.grundrissessaja PääomassaMarxsanoutuuirtihistoriallistenkehitysvaiheidenhistoriasta. Niinpähänellekapitalisminesihistoriaonhistoriaa,jonkaperspektiivinäon nykyisyys(hiemankutenfoucault lla). LouisAlthusserinmukaanPääomassaonkinkaksitietyssämäärinerilaista virtausta,kentieshiemansamallatavallakuingillesdeleuzesanoospinozan Etiikasta:Etiikassakulkevatlomittainjarinnakkain,einiinkääntoisilleen vastakkaisinavaantoisiaantäydentävinä,aksioomien,propositioidenja todistustenmajoorinenvirtaussekähuomautusten,korollaarienmaanalainen, minoorinenvirtaus.pääomanminoorisiinlukuihinkuuluvatedellämainittujen lisäksitietenkin Työpäivää, Manufaktuuria ja Suurteollisuutta koskevat luvut.näissäluvuissamarxikäänkuinruiskuttaalisääkäsitteitäloogiseen esitykseensä,laajentaakseensitensenpiiriä,päästäkseenulospuhtaasti ekonomistisestakapitalisminanalyysistäjariistonsekäluokkataistelun määreistä.marxoneksplisiittisestisitämieltä,etteiesitystavanlogiikalle perustuvamuodollinenriistonanalyysiriitä,silläriistoeipalauduylimääräisen arvonsaamiseen,sitäeivoidaymmärtääottamattahuomioonsenkonkreettisia muotoja,keinojajaedellytyksiä.onpäästäväkapitalistisentuotantotavan loogistenideaalistenmuotojenkuvauksestaluokkataistelunkonkreettisten historiallistenehtojenanalyysiin. Althusserinmukaan24.lukuonkinpääoman todellinenydin,silläjuurisiinä Marxkykeneetäydellisimminhahmottamaankapitalisminsekalaisistaaineksista

2 kokoonpantunayhdistelmänä,työläisenjakapitalisminsatunnaisena kohtaamisena,puhtaanavoimiensuhteenajavaltamuodostelmanailman hegeliläisiähistorianfilosofisiapainolasteja. Niinsanottualkuperäinen kasautuminen onkinmarxilleabstraktintyöntaiyleiseninhimillisentyön synnyngenealogiaa,senhistoriallisensattumanvaraisensynnynanalyysiä. Alkuperäinenkasautuminen merkitseesamallakapitalisminanalyysin kehittymistäpoispuhtaastitaloudellistenmuotojenkuvauksenalueelta konkreettiseenhistorialliseenanalyysiin,jossakapitalismieiolepelkästään taloudellinenvaanmyösyhteiskunnallinenjapoliittinenjärjestelmä. Alkuperäisenkasautumien teoria eiolekaanainoastaanenglantilaisen poliittisentaloustieteenvaanmyöspoliittisenfilosofiantaipolitiikanteorian kritiikkiä,sekohdistuumyössellaisiayksilön,subjektinsekätoisaalta yksityisomaisuudenjasitäsuojelevanvaltionteoreetikkojakutenjohnlockeaja hänenomaisuudensyntyäkuvaaviaidylleitäänvastaan. SamallaviimeistääntässäkohdenMarxalkaairtautuasellaisistamodernin historiankäsityksenjäänteistä,kutenuskovääjäämättömäänedistykseen(ns. tuotantovoimienkehitykselleperustuvahistorianfilosofia)jostakyseisen edistysuskonkeksineetporvaritovatkertatoisensajälkeenhäntäsyyttäneet. Näissäluvuissaalkaahahmottua,ettäkapitalismieivälttämättäjohda vapaaseen palkkatyöhönvaansenkehityksenkannaltaovatainaolleet välttämättömiäerilaisetei vapaantyönmuodot,kutenorjatyö,naistenilmainen kotityöpatriarkaatissajne.kuntyöläisestätulee orjakauppias,jokamyy kapitalistilleitsensälisäksimyösperheensä,niinhäneimyyainoastaanheidän työpanostaanpalkkatyössäkapitalistinpalveluksessavaanvieläkeskeisimmin heidänei vapaantyönsäkodinpiirissä,työvoimanuusintamisessaelityöläisen tuottamisessa.toisaaltauudenaikaistasiirtomaateoriaakäsittelevässäluvussa Marxkuvaa,mitenkeskeinenmerkitysrajojenasettamisella,liikkumisenjasiten siismyösihmistenmuodollisenvapaudenestämiselläjasitomisella mieskohtaiseenriippuvuuteen,onpääomanarvonlisäykselle. Alkuperäistäkasautumistakoskevassaluvussaasetetaansiisyleisestikysymys siitä,mitenpääomayhteiskunnallisenasuhteenatuleemahdolliseksi.miten kapitalistituotantovälineidensekäuusintamisenedellytystenjaniiden ostamiseksitarvittavanrahanomistajaakohtaamarkkinoillavapaantyöläisen, työvoimaansatavaranamyyväntyöläisen.kutenmarxpääoman4.luvussaon kuvannut,pääomanarvonlisäysprosessiedellyttäävapaatatyöläistä. Voidakseenmuuttaarahansapääomaksirahanomistajanonsiislöydettävä tavaramarkkinoiltavapaatyöläinen,vapaakahdessamielessä:työläinenvapaana henkilönähallitseetyövoimaansatavaranaeikähänellätoisaaltaolemyytävänä mitäänmuutatavaraa,onvapaakuintaivaanlintu,vapaakaikistatyövoimansa realisoimiseenvälttämättömistäesineistä. SamallaorjakauppaajavaltionvelkaakoskevienkappaleidenmyötäMarxalkaa kuitenkin24.ja25.luvussairtautuatästäkäsityksestä.pääomaeiedellytä välttämättävapaatapalkkatyötävaanainoastaanpääomallealistettuatyötä,joka voiollavapaatataiei vapaata.koskakapitalismiontuotannonrahataloutta, jossaainoanapyrkimyksenäonpääomanarvonlisääminenorganisoimallatyötä jatuotantoa,tuottavaatyötäonkapitalismissayksinkertaisestityö,jokalisää pääomanarvoa.mitäänmuitamääreitä(juridisiataisisällöllisiä)silleeivoida

3 antaa.tietenkinmyös vapaa palkkatyöonviimekädessäalisteistapääomalleja kyseonainoastaanerityöläisenvapaudenasteista.kysymystyöläisen liikkumisenvapaudestaeienääasetusuhteessapääomansisäiseenkehitykseen, senitseliikuntoonvaaneläväntyönperustavanlaatuisestiantagonistiseen voimaanpääomasuhteensisällä.toisinsanoensiirtomaissanouseemarxin mukaanesiinse,ettävapausliikkuaonolemassavainsilloinkunsitäkäytetään eikämuodollisestivapaapalkkatyösynnyitsestäänpääomanlogiikasta kuten muutenmainiostiosoittaakapitalisminnykyinenkehitys,erilaisetorjatyön muodotkiinassataimuuallakolmannessamaailmassa,kehittyneiden kapitalististentuotantolaitostensisällä.vapausliikkuasyntyyainoastaan kapinanjapaonmyötä,silloinkunorjatjarengitnousevatvastarintaanja tekevätei vapaastatyöstäniinkallistajamahdotontaylläpitää,ettätyöläisten vapauttamisestatuleeainoakeinotaatatyövoimansaatavuus. Kapitalismissaarvoaeihistoriallisestisenenempääkuinnykyisinkääntuota ainoastaanpalkkatyövaanmyöserilaisetorjatyön,yrittäjyydenjavapaaehtoisen taiyhteisöllisentyönmuodot.alkuperäinenkasautuminenpääomasuhteen väkivaltaisenatuottamisenaonsitentyöläisentekemistäriippuvaiseksi pääomastaestämällähäntäkäyttämästätuotantovälineitäänjauusintamisensa edellytyksiävapaasti,ennenkaikkeaestämällähäntähylkäämästätyönantajaaja pakenemastariistonolosuhteita. Eikö niinsanottualkuperäinenkasautuminen kuitenkinolevainkapitalismin esihistoriaa?niinpääomassakuingrundrissessamarxerotteleeselkeästi toisistaanvarsinaisenpääomankasautumisprosessin,sen historian,ja alkuperäisenkasautumisensenesihistoriana.varsinaisessapääoman kasautumisprosessissatuotantoonsijoitettavapääomaonjoaiemmanpääoman kiertoprosessintulos.seonainajokapitalistisestituotettualisäarvoaja pääomasuhteenedellytyksetovatsyntyneetainajokapitalistisen tuotantoprosessintuloksena.marxkirjoittaa: Työntuotteenerottaminentyön välineestä,työnobjektiivistenedellytystenerottaminensubjektiivisestatekijästä työvoimasta olisiiskapitalistisentuotantoprosessintodellinenperustaja lähtökohta.muttasiitämikäolialussavainlähtökohta,tuleemyöhemmin pelkästäänprosessinjatkuvuuden,yksinkertaisenuusintamisentakiaalati uudistuvajaikuistuvakapitalistisentuotannonomatulos. Niinpä kapitalistinen tuotantoprosessisellaisenaanuusintaasiistyövoimanjatyöehtojeneroamisen toisistaan.sitenseuusintaajaikuistaatyöläisenriistämisehdot.sepakottaa työläisenmyymäänalatityövoimaansaelääkseenjatekeekapitalistillealati mahdolliseksisenostamisenrikastuakseen. 24.luvunalussaMarxtekeeeronvarsinaisenkasautumisprosessinja alkuperäisenkasautumisenvälillä.jottapäästäisiinulosnoidankehästä,jossa kapitalistinentuotantoainaedellyttääkapitalististatuotantoa,onoletettava alkuperäisenkasautumisenprosessi.tässäprosessissasyntyvätrahanomistaja, kapitalistisekätoisaaltavapaatyöläinen,joidenkohtaamistamarkkinoilla kapitalismimarxinmukaanedellyttää.marxillenämäkaksiprosessiaovat selkeästierillisiäjaalkuperäinenkasautuminenkuuluu pääomanesihistoriaan. Nähdäksemmetämäeroeiolelainkaanniinselkeä,kutenmyösMarxinomien tutkimustenkehitysosoittaa.

4 Kapitalistisentuotannonkehitysonpikemminkinjohtanuttilanteeseen,jossa alkuperäisenkasautumisen mekanismitsaavattuotannonorganisoinnissa jatkuvastiyhäkeskeisemmänroolinjaniidenjatkuvuusonpääomasuhteen jokapäiväisenolemassaolonvälttämätönedellytys.alkuperäisenkasautumisen jatkuvuuskertoosiitä,ettätyövoima,elävätyöonainapääomanarvonlisäyksen jakapitalismindynamiikanlähde.koskatyöläistenjatkuvavastarinta,pyrkimys vapautuatyöstäonkapitalisminkehityksenedellytys,kriisionkapitalismin normaalitila jakriisinpitäminenaisoissataipoissanäkyvistäedellyttää jatkuvaavallankäyttöä. Kapitalistinenyhteiskuntaeiolestaattinenvaandynaaminenyhteiskunta.Siksi alkuperäisenkasautumisenpääomasuhteen(kapitalistiluokanjatyöväenluokan) uusintamisenatäytyytapahtuauudelleenjokapäivä.marxillepääomaeioleolio taisubstanssivaanyhteiskunnallinensuhdejasiksisevoidaanmillointahansa avatataipurkaa.siksikapitalistieikoskaansaaistuarauhassa tuotantovälineidensäpäällä,sillämillointahansatyöläisetvoisivat pakkoluovuttaanehäneltäjaalkaakäyttääniitäitsenäisestielleikapitalistilla olisikeinojayksityisomaisuutensasuojelemiseen. Alkuperäinenkasautuminenonsiistuottajienirrottamistatuotantovälineistä, välittömientuottajienpakkoluovuttamisenprosessi,jokaedeltää pääomasuhteensyntyä,pääomanjatyöläisenvälistävaihtotapahtumaajasille pohjautuvaatuotantoonkuuluvaariistoa.kutenmariotrontikorostaa, luokkasuhdejaluokkavastakohtaisuusovatjoolemassaennen tuotantoprosessinalkua.työvoimatäytyyväkivaltaisestiirrottaaoman uusintamisensasekätuotannonedellytyksistä,jottatyöläinenjoutuumyymään työvoimansamarkkinoillajaastumaankapitalistiseentuotantoprosessiin. Tuotantoprosessissahänkohtaajotuotantovälineetitselleenvastakkaisena, vieraanaomaisuutena.kysymyspääomansynnystä,rahanpääomaksi muuttumisestaonviimekädessäalisteinentälle,sillärahavoimuuttua pääomaksivainmikälisilläonkykyostaaeläväätyötä,toimiatulevantyön vastikkeena. KysymyspääomasuhteensyntymisenehdoistamuistuttaaMichelFoucaultin asettamaakysymystäali vallankeinoista,jotkatekevätmahdolliseksi makrotasonsuuretyhteiskunnallisetmuodostelmatkutenvaltiontaipalkkatyön. Luokkasuhdetaiväkivaltainensuhde,jokatekeepääomasuhteenmahdolliseksi, onainakuitenkinsuhdepääomaannähdenautonomiseenvoimaan,elävään työhön.aivankutenfoucaultilla,seavaasuhteenulkoisiinvoimiinjavoimien kenttään,jollamarxisminjatkuvastierimuodoissaasettamakysymyspääoman ulkopuolestaasettuu. Alkuperäisenkasautumisentäytyysiistapahtuajatkuvastikapitalistisen tuotannon alla,senedellytystenjatkuvanaväkivaltaisenauusintamisena,koska pääomaeivoitullatoimeenilmanjotain,jokaonperustavanlaatuisesti ulkoista suhteessasiihenjasenarvonlisäyksenlogiikkaan.tämäulkoinen, antagonistinenvoimaontietenkinelävätyö/työvoimajasenpyrkimykset vapautuapääomankomennossatehtävästätyöstä.grundrissessamarxkuvaa juuritätäpääomasuhteenperustavanlaatuisestiristiriitaistaluonnetta:raha tuleepääomaksivainsisällyttämälläpääomaaneläväntyönei pääomana(nicht

5 Kapital),pääomaannähdenvastakkaisenavoimana,jokapyrkiijatkuvasti tuhoamaansenkomennon. Elävällätyölläonmyöskykyitsevalorisaatioon,omaehtoiseenarvojen tuotantoon,jokaeinoudatapääomanarvonlisäyksenhomogeenista, kvantitatiivistalogiikkaa.tätäomaehtoistatuotantovoimaakutsutaannykyisin nimellä yhteinen tai yhteisvauraus,jonkariistämisestätai aitaamisesta alkuperäisenkasautumisenaktuaaleissaprosesseissaonkyse.pääomasiisottaa haltuunyhteistäjonakinsellaisena,jotaeituotetapääomanarvonlisäyksen vuoksieikäpääomankomennossa,muttamitäilmanseeivoielää:historiallisesti tätäonollutennenkaikkeatyövoimanuusintaminen,siisnaistenilmainen kotityö,muttanykyisinnämäomaehtoisentuotannonmuodotovatnousseet välittömästikapitalistisenarvonlisäyksenvälineiksi. Eläväntyönvapautumisennäkökulmaasettaamyöskyseenalaiseksimarxismin hellimänkäsityksenproletarisaatiostaelivapaanpalkkatyöläisensynnystä kapitalisminkehityksenvälttämättömänätuloksena.näinkapitalismimerkitsisi ihmistenrepimistäirtiyhteisöllisiltäjuuriltaan,pakottamistaliikkumaan,jolloin liikkumisenkontrolliavoidaansuorastaanpitääkapitalisminsuitsimisen keinona,kutennykyvasemmistoajattelee.samallaluodaankäsitys palkkatyöläisestäainoanakapitalistisenyhteiskunnan todellisena antagonistisenasubjektina,mikäonainajohtanutääliömäisiinkäsityksiinja kammottaviinorganisaatiomuotoihinpyrittäessäluomaan työläistenja talonpoikienyhteisrintamaa tai suurtakansanrintamaa eräänlaiseksi savuverhoksityöläistentodellisentaisteluneteen.pääomasuhteenedellytyksenä eioletyöläisenvapaaliikkuvuusvaanpäinvastoinhänenvapaanliikkumisensa rajoittaminen.kapitalismieiedellytävapaatapalkkatyötä,jokaonvain pääomallealistetuntyönyksimuoto.seedellyttääainoastaantyöläisen alistamista,mikäeiolemahdollistailmanettärajoitetaanhänenkonkreettisia mahdollisuuksiaanlähteäkapitalistinpalveluksesta,rikkoatyösopimus yksipuolisestijavaihtaamaisemaalöytääkseenparemmattyönjaelämänehdot. Kapitalisminhistoriassatämäonainamerkinnytihmistenliikkumisenvapauden japoliittistenoikeuksienrajoittamista:orjuudestaerilaisiinpakkotyön muotoihin,apartheidiin,naistensyrjintäänjasiirtolaistenoikeuksienja vapauksienrajoittamiseen. Työläinenvoidaanpakottaamyymääntyövoimaansamarkkinoillakapitalistille onkysesittenorjamarkkinoistataivapaanpalkkatyönmarkkinoista ainoastaanestämällähänenliikkumisensa,hänenmahdollisuutensamuuttaa pakenemallaniitäehtoja,joidenpuitteissahänpyrkiielättämäänitsensä.myös Marxhahmottaatämänliikkeenrajoittamisenmerkityksenkapitalististen työmarkkinoidenluomisenkannaltapääoma21.,pääomasuhteenuusintamista koskevassaluvussa.työläisenalistetunasemanylläpitäminenonedellyttänyt esimerkiksityöläistenmaastamuutonkieltämistä,kutenenglannissaolivuoteen 1815saakka.Niinpäjuurirajojenasettamisella,liikkeenjapaonväkivaltaisella estämiselläonalkuperäisenkasautumisenprosesseissaollutkeskeinenmerkitys kokokapitalisminhistorianajan. KutenMarxkuvaaGrundrissen nykyaikaistamaanomistusta käsittelevässä luvussa,onliikkumistarajoitettava,jottatyöläiseteivätvoipaetakohtivapaata

6 maata,jollayhteisentuottaminenilmankapitalististahaltuunottoaolisi mahdollista.siksiyhteisenaitaaminenedellyttääliikkumisen,paon mahdollisuuksienrajoittamista:rajojenasettamistaniinvaltioidenvälillekuin globaalienmetropolienkeskustoihin. Alkuperäinenväkivalta Siinä,ettäihmisenonmyytävätyövoimaansatavaranamarkkinoillajatehtävä työtäkapitalistinpalveluksessaeisiismarxinmukaanolemitäänluonnollista vaansepitäätuottaa,saadaaikaanväkivaltaisinjaverisinkeinoin.tässämarxin asettamakysymysmuistuttaaeräällätavointalousantropologianvasta suomennetunklassikon,karlpolanyinsuurenmurroksenasettamaakysymystä markkinayhteiskunnansynnystä 1.Polanyinmukaan1800 luvunhistoriassa tapahtuiennenkuulumatonmullistus,jonkamyötämarkkinoistajaniiden logiikastatulikokoyhteiskunnantoimintaaohjaavaperiaate.tämäedellytti tuotannonedellytystenelityön,maanjarahantekemistätavaroiksi,siis markkinoillamyytäviksihyödykkeiksi.polanyikorostaaaivansamallatavoin kuinmarx,ettätyömarkkinoidenluominenedellyttilaajamittaistaväkivaltaaja valtionaktiivistapuuttumistayhteiskunnantoimintaan. Marxillaanalyysinkohteenaeivätkuitenkaanolevainmarkkinatvaan kapitalismi,jokaonmarkkinoitalaajempimuodostelma.siksimarxineitarvitse kuvatatyömarkkinoidensyntyäluonteeltaanpoikkeuksellisenasarjanavaltion ulkoisia interventioita,joitavaltiontoisensuuntaiset,taloudenpalauttamista yhteiskunnanhaltuunpalvelevatinterventiotsuojelisivat.tämänvuoksimarx antaapaljonparemmatlähtökohdatnykyisentilanteenanalyysiin,sillänykyisin talouskriisinmyötäsyntyvissäuusissaohjauksenmuodoissakapitalismin toiminnanjatkuminen,siispääomasuhteenuusintaminennäyttääedellyttävän juurisitäminkäpolanyinäkimarkkinoidenvastaisena,eli yhteiskuntapolitiikkaa,yhteisöllisyyttä,moraaliajataloudensääntelyä. Marxinanalyysionpaljonterävämpijuurisiksi,ettähäneiteeerillistäpolitiikan taivaltionteoriaavaanhahmottaavaltiontaiei taloudellisenvallanmerkitystä kapitalisminsynnyssäjasenkehityksessä,pääomasuhteenuusintamisessa joka päivä.marxinmukaanpääomasuhteensynnynedellytyksenäoli verinen lainsäädäntö :irtolaisuuslait,yhteismaidenaitaamisenoikeuttamatkruunun säädöksetjne.toisaaltamarxnauraaporvarillisillelegalisteillesiinä,ettähän yksityiskohtaisestiosoittaavaltionpakkoluovutustoimienolleensenoman lainsäädännönvastaisia.mitä!eiköoikeusvaltiosiisnoudatalakia?viimeistään tässävaiheessameilletulisiollaselvää,etteimarxoleliberaalioikeusvaltion radikalisoijavaanliberaaliaretoriikkaajaideologiaa(siis tuotantovoimienja 1 KarlPolanyi:Suurimurros,Vastapaino,2009.

7 tuotantosuhteidenristiriitaapeittelyn mielessä)vihaavavallankumouksellinen kommunisti. SamallaMarxkuitenkinoivaltaa,etteimodernikapitalistinenvaltiooleniinkään totaliteettitaihelvetinkonevaanerilaistenkeinojenkokonaisuus. LainataksemmeMichelFoucaultinhallinnanmuotojenanalyysiä,valtioei ainoastaankäytävaltaalakienmuodossa,siisns.suvereenisuudendispositiivien taikeinojärjestelmienavullavaansemyöspitääkurissajahuolehtii kansalaistensaturvallisuudesta,hyvinvoinnista. JuuritämänvuoksiMarxillasenenempääkuinFoucaultillaeioleteoriaa valtiosta,koskavaltioeiolemörköeikämerihirviö(leviathan)vaanväkivallan erimuotojenkoneisto.teoriaavaltiostaeiolesenenempääkuinmarxin pilkkaamillaenglantilaisilla,koskaenglantilaisetpoliittisetfilosofitja taloustieteilijätovathyvintienneetetteivaltioollutmuutakuinjoukko yksityisomaisuudentakaamisenjatyömarkkinoidentuottamisenkeinoja 2.Sen sijaanvaltiollaontietenkinomatehtävänsäkapitalisminkehityksessä.,sillä Marxinmukaanabstraktityötuleehistoriallisestitodeksikaikkein kehittyneimmissäyhteiskunnissakutenyhdysvalloissatehdaskurinjatyönjaon myötä.valtiollaontyöntekemisessäyleiseksiihmistyöksiomakeskeinen roolinsa,sillävaltionlainsäädäntömuodostaakäsityksennormaalityöstätai yhteiskunnallisestivälttämättömästäkeskimääräistyöstätietyntavaran tuottamiseksi,kutenmarxkuvaapääomanikirjan Työpäivää koskevassa luvussa. MarxeimyöskäänPääomassa,kutenolemmesanoneet,luominkäänlaista historianfilosofiaa.alkuperäistäkasautumistakoskevassaluvussatämätulee näkyviinkaikkeinselkeimmin.siinämarxeinimittäintarkastelepääomasuhteen edellytyksiä edeltäväntuotantotavan historianavaanhäntutkiiainoastaan pääomasuhteenelementtiensattumanvaraistasyntyhistoriaa,sitämiten kapitalistisenyhteiskunnanperustavat ilmestyväthistoriaan taitoisinsanoen, mitenns.reaaliabstraktiottulevatlihaksihistoriassa.pääomanjatyövoiman kohtaaminenonalthusserinsanoin aleatorinen,sattumanvarainen,sillä alkuperäisenkasautumisen aitaajat eivätolleetkapitalisteja,heeiväthäätäneet työläisiämailtaantietoisestipääomankasaamistavarten.pikemminkin kapitalistitosuvatpaikallehiemankutenkorppikotkattaishakaalittäysin sattumalta,kunjokumuuonomientarkoitusperiensävuoksiraadelluttyöläiset puolustuskyvyttömiksi.juurisenvuoksikapitalistiteivätkaikistaselfmade maninmyyteistähuolimattamilloinkaanpärjää omillaan,hetarvitsevataina sekalaistajoukkoamuodollisiajaepämuodollisia,valtiollisiajayksityisiä gangstereitajaryöväreitä,mafiosojajavartiointiliikkeitä,siiserilaisia heterogeenisiaalistamistekniikoita,joillapääomallealisteista,riippuvaistatyötä jatkuvastiluodaan.(eikäpääomansaamatuottomuutenyhäuseamminenääole niinkääntuotantooninvestoivanyrittäjänvoittoavaanpuhdastakorkoa,siis eräänlaistasuojelurahaa,jotapääomakeräätyöläisiltä.muttatähänpalaamme myöhemmin ) 2 M.Foucault:Turvallisuus,alue,väestö,suom.AnttiPaakkari,Tutkijaliitto,2010.

8 Kapitalismillaeiolemyöskäänoletoisensaylittäviä,kronologisiahistoriallisia kehitysvaiheita,kuteneivätfoucaultillasuvereenisuus,kurijaturvallisuusole niinkääntoisiaankronologisestiseuraaviaaikakausia.esimerkiksiniinkutsutut reaalinenjaformaalinentyönalistamineneivätoleperäkkäisiävaan rinnakkaisiatuotannonalistamisenmuotoja 3.Onolemassaerilaisiatyövoiman hallinnankeinojensikermiä,joissatietytkeinotsaavattiettynäaikana hegemonisenaseman.postkolonialistisettutkijat,erityisestiintialainen SubalternStudies ryhmäonkintutkinutnäitäpoikkeamiakapitalistisen modernisaationnormatiivisestakertomuksestajakorostanutesimerkiksi talonpoikientaisteluidenmerkitystäkapitalisminkehityksessäintiassa. Niinpäalkuperäinenkasautuminenelipääomanesihistoriaonesihistoriaatai unohdettuaainoastaanpääomannäkökulmasta,toisinsanoenpääomapyrkii tekemääntästäjatkuvastitapahtuvastahistorianluomisestaesihistoriaa. Pääomapyrkiipainamaanunohduksiin,kyyristämääntyönjaelämän organisoimisenkysymykset,jotkaalkavatunohdettuinavaikuttaaabsurdeiltaja saadavääristyneitäpiirteitä.siksinäitäkuvauksia,kuvauksiatyönmielivallasta jatoisaaltaalkuperäisenkasautumisenaktuaaleistaprosesseistajoissasyntyvät kerjäläiset,kulkuritjapikkurikolliset,voilöytäähelpommin populaarikulttuuristakuinhistoriankirjoituksestajatyöntutkimuksesta:pentti Haanpäänromaaneistajajutuista,taierilaisistaamerikkalaisen populaarikulttuurinjuonteista,jotkakuvaavatglobaalienmetropoliensyntyä kutenvarhainensoul musiikki,waltermosleyneasyrawlins sarjataielmore Leonardindekkarit(taiTarantinonerinomainenLeonard filmatisointijackie Brown).Kutenkapitalismipannaankokoonsekalaisistaaineksistailman yhdistävää suurtakertomusta,pannaansenkritiikkikokoonkaikestasiitä, mikäonkäsillä.työväenliikkeenkonkreettisissataisteluissaovatnämä sekalaisetaineksetkertatoisensajälkeennäytelleetkeskeistärooliatoisinkuin leninistiset luokkatietoisuuden teoreetikotovatkuvitelleet.elokuvilla, kioskiromaaneilla,sekalaisillapamfleteilla,viisuillajakertosäkeilläon taisteluidenorganisoinnissauseinollutpaljonkeskeisempimerkityskuin marxisminaapiskirjoilla.tämäntavankoostaakapitalisminkritiikkisekalaisesta roinastajasananparsistavoimmehyvinhavaitamyösmarxinomassa poliittisessakirjoitustyylissä,jokaviliseeviittauksiajalainauksiaaikansa populaarikulttuuriinjakansankieleen,klassiseenkirjallisuuteen,raamattuunja niinedelleen. Onkokapitalismillaulkopuolta? Kysymysalkuperäisenkasautumisenjatkuvuudestanostaaesiinkysymyksen pääoman elämänprosessista,senkyvystäitseuusintaaitseäänjasensuhteesta johonkinsilleulkoiseen,jotasetarvitseeelääkseen.klassinenanalyysisiitä, 3 CarloVercellone: Elementiperunaletturamarxianadell'ipotesidel capitalismocognitivo,inc.vercellone(acuradi):capitalismocognitivo, Manifestolibri,2007.

9 mitenpääomatarvitseeitsensä ulkopuolta uusintaakseenitsensä yhteiskunnallisenasuhteena,onrosaluxemburginkirjassadieakkumulation deskapitals 4.Luxemburginmukaansiirtomaidenvalloitusoliväistämätön seurauspääomanarvonlisäyksenlogiikasta,sillävoitonsuhdeluvun laskutendenssinkompensoiminenedellyttääuusienalueidenavaamista kapitalistisillemarkkinoillesekätavaroidenmyynninettätyövoiman saatavuudenosalta.yksikkökustannustenalentaminenedellyttääjatkuvasti kasvaviatuotannonskaalojajatämäjatkuvastilaajeneviamarkkinoita. Tiedämmetoki,minkälainenmerkitysIntianlaajojenmarkkinoiden avautumisellaolienglantilaisellepuuvillateollisuudellesenalkuvaiheissa. Myöhemmintuotannonulkoistamisesta,siishalvantyövoimansaatavuudesta tuleekuitenkinkeskeisempi ulkopuolen funktio.pääomanonsaatava käyttöönsäjatkuvastilisää pääomanelämänprosessin ulkopuolelta, esikapitalistisistasuhteistairrotettaviatyöläisiä,joidentyövoiman uusintamiskustannuksistaosajäämarkkinajärjestelmänulkopuolelleeikäsiksi tulekapitalistinmaksettavaksi. Luxemburgillaulkopuolellaonselkeästitilallinenluonnejatilallapuolestaan lähinnämaantieteellinentaifysikaalinenmerkitys.nykyisinkapitalismion kietonutsisäänsäkokomaapalloneikäulkopuoltatässäfysikaalis tilallisessa mielessäenääoleolemassa.minkälainensittennykyisinonse ulkopuoli,jota kapitalismiottaahaltuun?voidaankomielekkäästienääpuhuaulkopuolesta? Mikäsiisonesihistorianajankohtaisuus? MidnightNotes kollektiivin Uusiaaitaamisia käsittelevännumeron johdannossavuonna1990kollektiivikirjoittaa: Aitaamiseteivätkuitenkaanole yhdenkerrantapahtuvaprosessi,jokapäättyikapitalisminalussa.netoistuvat säännöllisestikasautumisenkuluessajaovatluokkataistelunrakenteellinen elementti.mikätahansahyppäysproletaarisessavoimassaedellyttää kapitalistiendynaamistavastausta:sekäuusienresurssienlaajentunutta haltuunottoaettäuuttatyövoimaajakapitalististensuhteidenlaajentumista,tai muutenkapitalismiauhkaatuho.sitenaitaaminenonprosessi,jokayhdistää proletaarejaläpipääomanhistorian,silläeroistammehuolimattaolemmetulleet kapitalismiinsamastaovesta:olemmemenettäneetmaammejasiihenliittyvät oikeudet,ontämämenetyssittensattunutfrontmillissä,englannissa,etelä Intiassa,Andeilla,Nigerinsuistossa,taiNewYorkCitynLowerEastSidella 5. Kollektiiviviittaaesimerkiksirakennesopeutusohjelmienjavelkakriisien tuloksenapakkoluovutettuihinmaihinafrikassajalatinalaisesaamerikassa. Uusiaesimerkkejävoidaanottaasiemenlajikkeidenpatentoimisestatai Indonesianmetsienavaamisestakapitalistillemetsäyhtiöille.Kollektiivi kuitenkinkorostaa,ettäkyseeioleainoastaanniinsanottuunkolmanteen maailmaantailuxemburgintapaansiirtomaihinsijoittuvastaväkivallastavaan nykyisinkapitalistisenkasautumisenlogiikanalaisuudessajokaista vapaakauppa alueellakinassayksityistettyäjanewyorkilaisellepankillemyytyä tehdastatäytyvastataaitaaminenusa:ssatailänsi Euroopassa. 4 RosaLuxemburg:DieAkkumulationdesKapitals 5 MidnightNotesCollective

10 NähdäksemmeMidnightNotesCollectivenanalyysieikuitenkaanmene tarpeeksipitkälletaioleenäätäysinajankohtainen,sillälukuisateritekijätovat johtaneetnk.ensimmäisenjakolmannenmaailmanväliseneron purkautumiseen.postkoloniaalinentutkimusonasettanutkyseenalaiseksi käsitteidenperustanaolevankeskus periferia mallinjasiihensisältyvän käsityksenhistoriallisenkehityksenyksiulotteisuudesta.alkuperäinen kasautumineneiolemenneisyydenjäänneeikäsitävoidamaantieteellisesti sijoittaavainns.kehittyviinmaihinjuurisiksi,ettäkapitalisminkehityseiole yksisuuntainen,kasautuvataieteneväprosessi,jossa kehittyneemmät vaiheet taihallinnanmuodotkorvaisivat alkukantaisempia. MidnightNotesCollectivenanalyysissäjako kehittyneeseen Imaailmaanja kehittymättömään IIImaailmaanhäilyykuitenkintaustalla,silläheidän analyysissäänalkuperäistäkasautumistatapahtuuensisijaisesti kehitysmaissa : IndonesiansademetsissäjaAfrikassa.Tämän,moniamarxisminns. kolmasmaailmalaisiamuotojavaivannutkäsitystoistaakuitenkinporvarillisen modernisaationnormatiivistakuvausta edistyksestä,jossariistonkiihtyminen voidaanoikeuttaakapitalisminsivistävällä,historiallistaedistystätuottavalla vaikutuksella. Postkolonialistinenhistoriankirjoitusonkorostanut,ettäsiirtomaissakäytetyt vallankeinotjaniissäkehittyneetkulttuurisetmuodotkutenrasismieivät merkinneet menneisyydenjäännettä tai poikkeusta kapitalismin kehityksessä.pikemminkinsiirtomaissaalunperinkäyttöönotetutvallankeinot jajuridisetmuodotovatsiirtyneetmetropoleihin,keskuksiin päinvastoinkuin modernisaatiokertomusolettaa.esimerkiksikeskitysleiritjakaikkien kansalaisoikeuksienriistäminentietyiltävähemmistöiltäfasismissamerkitsiitse asiassasiirtomaakäytäntöjensoveltamistamyöseurooppaan,kuten martiniquelainenrunoilijaaimécesairejovuonna1950oivalsi. HomiK.Bhabhakorostaakin,ettäpostkolonialistisenmodernisaatiokritiikin keskiössäonaika:senymmärtäminen,ettärasismitaikolonialistisethallinnan keinoteivätolleettaantumiaalkukantaisuuteentaijäänteitäesimoderniltaajalta, kutenuseinonväitettyvaaneräänlainenmodernisaatiotavainoava kaksoisolento,jokarikkoolineaarisenaikakäsityksen 6.Pikemminkinkuin jäänteitämenneisyydestäsiirtomaihintainykyisin kolmannestamaailmasta tuleviinsiirtolaisiinkohdistuvattoimetovateräänlainenpeili,jokanäyttäämitä metropoleissaeli kehityksenkeskuksessa ontapahtumassa. Globaalienmetropolienkehittyminenonkinymmärrettävävastauksena perinteisenimperialistisenmaailmanjärjestyksenperustanmurtaneiden yhteiskunnallistenliikkeiden,antikolonialisminjasiirtolaisuuden,asettamiin haasteisiin.näillätaisteluillaeikapitalisminkehityksessäoleollutlainkaan marginaalinenvaanpäinvastoinäärimmäisenkeskeinenosa.sotkiessaan perinteistentyövoimanhallinnanmuotojen,ennenkaikkeakansainvälisen työnjaontoimintaaneovattehneetvälttämättömäksikehittääuusiaeläväntyön 6 HomiK.Bhabha:LocationofCulture,Routledge,LondonandNewYork,1994, erityisesti Conclusion.Race,timeandtherevisionofmodernity

11 riippuvaiseksitekemisenmuotoja,siisalkuperäisenkasautumisenkeinoja globaaleissametropoleissa. Näidentaisteluidenseurauksenakapitalistisenvallanluonneonmuuttunutniin, etteituotannonerivyöhykkeitävoidaerotellamaantietellisesti.kapitalistisen tuotannonkannaltakeskeisiäovatglobaalitmetropolit,joitaonyhtähyvin KiinassajaBrasiliassakuinEuroopassajaYhdysvalloissaeikämetropolienvälillä oletaloudellisestiehdottomiaerojavaanmyösshanghaijasaopaoloovat luonteeltaanglobaalejafinanssi japalvelukeskuksiayhtähyvinkuinnewyork, LontoojaTokio.Toisaaltasiirtolaisuudenjaharmaantaloudenmyötäorjatyönja alipalkatunpaskaduuninvyöhykkeitäonsyntynytkaikkiallenk.ensimmäisen maailmanmetropoleihin.metropoliteivätsamallatavallakuintehtaatsijaitse minkäänvaltionmaantieteelliselläalueella(territoriossa)taiolesiitä riippuvaisiavaanneovatvälittömästiglobaalejajavirtuaalisiasiinämielessä, ettäneovatennenkaikkeaihmistenvälisenkanssakäymisentiloja 7. Millätavoinalkuperäistäkasautumista,siistuotantovälineidenirrottamista välittömistätuottajista,tapahtuuglobaaleissametropoleissa?mikä metropoleistatekeekapitalistisentuotannonkannaltakeskeisiä?mitäovat metropolintilassakäytetyttuotantovälineet? Immateriaalinenkiinteäpääomajaelävätyö Tieto japalvelupohjaisessataloudessatuotantoperustuuihmisten yhteiskunnalliseenelämäänjasosiaaliseenkanssakäymiseen.keskeisiä tuotantovälineitäovattällöinelämänjakanssakäymisen välineet jakyvytsekä aikajatila,jossaniitäkäytetään.toisinsanoenitsekaupunkitilajasiinäelämisen edellytyksetovattietokapitalismissakeskeisiätuotantovälineitä.siksi pääomasuhteenuusintamiseksionkaupunkitilasta,ilmaisustajamerkeistä, ihmistenvapaastapyrkimyksestäilmaistaitseäänyhdessätoistenkanssa, tehtäväarvoaanlisäävääpääomaa,"sosiaalistapääomaa"taisemiopääomaa. Marxinmukaankapitalistisenkasautumisenehtonaontuotantovälineiden erottaminenvälittömistätuottajista.pääomassamarxanalysoitätäprosessia teollisessakapitalismissakiinteänpääomanerottamisenaelävästätyöstä,siis prosessina,jossatuotantovälineetjaraaka aineetasetetaantyöläistävastaan häneennähdenitsenäisenävoimana,vieraanaomaisuutena. Eräänlaiseksiimmateriaalisentyöntutkimuksenklassikoksimuodostuneessa kirjassaanlebassindetravailimmaterieldanslametropoleparisienne(1996) AntonellaCorsani,MaurizioLazzaratojaAntonioNegrikuvaavat,miten immateriaalisentuotannonedellytyksenämetropoleissatoimii urbaani perintö,jotahekutsuvat immateriaaliseksikiinteäksipääomaksi.kaupungin perinteestä,kulttuureista,historiastajnetuleeperusta,jollaimmateriaalinen 7 ks.andreafumagalli: Lospaziocomeesternalitainviadiestinzione, spazio come esternalita in via.html

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Luennon sisältö Kertaus: Moderni raha ja rahatalous Toimintamotiivit rahataloudessa miksi kerrytämme rahavarallisuutta?

Lisätiedot

Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen ja kaksi debattia kapitalismin synnystä

Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen ja kaksi debattia kapitalismin synnystä Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen ja kaksi debattia kapitalismin synnystä Tero Toivanen Helsingin yliopisto Talouden ja politiikan tutkimuksen laitos Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen! Marxin

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

Maatilojen välisen yhteistyön hyödyt. 27.1.2014 Suvi Rinta-Kiikka

Maatilojen välisen yhteistyön hyödyt. 27.1.2014 Suvi Rinta-Kiikka Maatilojen välisen yhteistyön hyödyt 27.1.2014 Suvi Rinta-Kiikka Tutkimuksesta Osa kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen yhteensovittaminen -hanketta Viljelijäkysely huhtikuussa 2014 Vastaajia 411 Yleiskuva

Lisätiedot

Tuotantolinja alkaa keittiöstä, tiskialtaalta, ruumiistamme Silvia Federicin haastattelu

Tuotantolinja alkaa keittiöstä, tiskialtaalta, ruumiistamme Silvia Federicin haastattelu Tuotantolinja alkaa keittiöstä, tiskialtaalta, ruumiistamme Silvia Federicin haastattelu Author : admin Silvia Federicin haastattelu julkaistu alun perin La Hiedran numerossa 4/2012. 1 / 5 Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

KEHITYS JA DEVELOPMENTALISMI. Juhani Koponen 10.9. 2009

KEHITYS JA DEVELOPMENTALISMI. Juhani Koponen 10.9. 2009 KEHITYS JA DEVELOPMENTALISMI Juhani Koponen 10.9. 2009 Luennon teemoja Kehitysmaatutkimuksesta ja käsitteistä Kehityksen käsitehistoriaaa Kehityksen kolme ulottuvuutta: prosessi, ideaali ja interventio

Lisätiedot

Korkolasku ja diskonttaus, L6

Korkolasku ja diskonttaus, L6 Korkolasku ja diskonttaus, L6 1 Merkinnät Tarkastellaan tilannetta, jossa pääomalle maksetaan korkoa. Tulemme seuraavassa systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä K 0 = alkupääoma p = korkoprosentti

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA UUSI KAUPUNKI ON NUORTEN ARKKITEHTITOIMISTOJEN MUODOSTAMA KOLLEKTIIVI + uudet jäsenet

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3. Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.2011 Kansantalouden tilinpito Kansainvälinen talouden kuvaus-

Lisätiedot

Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2.

Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2. Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2.2014 Tutkimusinfrastruktuuri? Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta

Lisätiedot

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy ENNALTA SOPIMISEN PERIAATE (1/3) 1) Muutostöissä Pääsääntö: ennalta sopiminen (43.2 ) Tilaajan osoitettava selvästi muutokset urakoitsijalle

Lisätiedot

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa saasteisiin - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Itämeri on sairas meri - Pahasti rehevöitynyt meri - Haitallisten

Lisätiedot

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa 19.4.2012 Henri Tokola Henri Tokola Esityksen pitäjä 2009 Tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto koneenrakennustekniikka Tutkimusaihe: Online-optimointi ja tuotannonohjaus

Lisätiedot

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Hämeenlinna Hattula Janakkala MML, 2012 Toimintaympäristön muutokset ja pendelöinti Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)

Lisätiedot

II Talous on vaihdantaa ja kilpailua

II Talous on vaihdantaa ja kilpailua II Talous on vaihdantaa ja kilpailua 4. Kotitaloudet kuluttavat ja säästävät 5. Yritykset valmistavat ja myyvät 6. Kotitaloudet ja yritykset kohtaavat markkinoilla 7. Hinnan ja kysynnän ja tarjonnan yhteys

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 23.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

Metsäpalvelumarkkinat ja ajan henki

Metsäpalvelumarkkinat ja ajan henki Metsäpalvelumarkkinat ja ajan henki Nuutti Kiljunen varttunut tutkija Metsäntutkimuslaitos Suonenjoen tutkimusasema Esityksen sisältö Aiheen rajaus: puuntuottamisen palveluiden markkinat, puukauppaa palvelumuotona

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: ..1 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Ahlsell Oy Best Friend Group Oy Dermoshop Oy Hytar Oy Machinery Oy Makita Oy Motonet Oy Onninen Oy Orbis Oy Penope Oy Würth

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat huhtikuussa 1,1 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan linja-autoliikenteen kustannukset

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä

Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät - historiallisia ja teoreettisia perusteita sekä peruskäsitteitä Stanley Wasserman and Katherine Faust: Social Network Analysis, Methods and Applications Sosiaalisten

Lisätiedot

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13)

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) 7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen tarvittavan teknologian teknologia on

Lisätiedot

Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä. anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi

Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä. anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi Mittaaminen osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -työtä Alustamaisessa kehittämisessä tarvittavien

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 1,1 prosenttia huhtikuussa Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

diskonttaus ja summamerkintä, L6

diskonttaus ja summamerkintä, L6 diskonttaus ja summamerkintä, L6 1 Edellä aina laskettiin kasvanut pääoma alkupääoman ja koron perusteella. Seuraavaksi pohdimme käänteistä ongelmaa: Miten suuri tulee alkupääoman K 0 olla, jotta n jakson

Lisätiedot

Korkolasku, L6. Koronkorko. Korko-kaavat. Aiheet. Yksinkertainen korkolasku. Koronkorko. Jatkuva korkolasku. Korko-kaavat

Korkolasku, L6. Koronkorko. Korko-kaavat. Aiheet. Yksinkertainen korkolasku. Koronkorko. Jatkuva korkolasku. Korko-kaavat Korkolasku, L6 1 Merkinnät Tarkastellaan tilannetta, jossa pääomalle maksetaan korkoa. Tulemme seuraavassa systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä K 0 = alkupääoma p = korkoprosentti i = p 100

Lisätiedot

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Huippuosaaminen ja yrittäjyys Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimus liittyy Talouselämää, koulutusta ja työpaikkoja koskevaan murrokseen (yksilön vastuu ja valinnat)

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointi järjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointijärjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö Siu 1

Lisätiedot

Ajatus innovaatio-ohjelmaksi. Jalostus

Ajatus innovaatio-ohjelmaksi. Jalostus Ajatus innovaatio-ohjelmaksi Tavoite EMKR:n toimintaohjelman tavoitteena on mahdollistaa kalatalouden arvoketjun kestävä kasvu ja uudistuminen. Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PROFESSORI MARKKU VIRTANEN HELSINGIN MARKKU KAUPPAKORKEAKOULU VIRTANEN elearning Community Ltd PIENYRITYSKESKUS elearning Community Ltd HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS

Lisätiedot

Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013

Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013 Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013 1 Sayn laki modernissa uusklassisessa talousteoriassa Sayn laki: tarjonta luo oman kysyntänsä Moderni versio:

Lisätiedot

Trooppiset sademetsät Rhett A. Butler

Trooppiset sademetsät Rhett A. Butler 1 world.mongabay.com/finnish Trooppisetsademetsät RhettA.Butler (001)MITÄSADEMETSÄTOVAT? Trooppisetsademetsissäonkorkeitapuita,lämminilmastojarunsaastisadetta.Joissakinsademetsissäsataajoka päiväylikaksisenttimetriävettä!

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Huomioita kapitalististen työmarkkinoiden rakentumisesta ja Itä Euroopan romanien sijainnista. Gilles Deleuze ja Felix Guattari

Huomioita kapitalististen työmarkkinoiden rakentumisesta ja Itä Euroopan romanien sijainnista. Gilles Deleuze ja Felix Guattari Vasemmistolaisenrasisminkartografiat HuomioitakapitalististentyömarkkinoidenrakentumisestajaItä Euroopanromanien sijainnista Olennaisintayhteiskunnassaonse,mikäpakeneeyhteiskunnallista kenttäätailaittaayhteiskunnallisenkentänpakenemaan

Lisätiedot

Marxin tautien merkitys historian kulkuun

Marxin tautien merkitys historian kulkuun Marxin tautien merkitys historian kulkuun Author : admin 1 / 7 2 / 7 Tiesitkö, että on olemassa tieteenala, joka tutkii filosofien ja kommunistien sairauksien ja tautien merkitystä maailmanhistoriaan?

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

Apurahatutkija ja työttömyysturva -tietoisku

Apurahatutkija ja työttömyysturva -tietoisku Apurahatutkija ja työttömyysturva -tietoisku 17.3.2014 Marjaana Maisonlahti Kassanjohtaja 1 Mitä työskentelyyn tarkoitettu apuraha on työttömyysturvassa? Apuraha on toimeentulon lähde Apuraha on toimeentulon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta

Lisätiedot

MITEN VARAUTUA ETUKÄTEEN TOIMITUSJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTAAN?

MITEN VARAUTUA ETUKÄTEEN TOIMITUSJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTAAN? MITEN VARAUTUA ETUKÄTEEN TOIMITUSJOHTAJAN SEURAAJAN VALINTAAN? Kirjoittajista Mika Ahlfors on yksi Virvon Partnereista. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus psykologisen tiedon soveltamisesta käytännönläheisesti

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Hankkeen tarve Idea hankkeeseen lähti yrittäjäjärjestöiltä -hanke Huoli yksinyrittäjien ja mikroyritysten henkilöstön jaksamisesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta

Lisätiedot

NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 20.9.2004 ARPO AROMAA

NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 20.9.2004 ARPO AROMAA NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET TILANTEEN KUVAUS Vuosi 0 Tutkimus tavoitteineen Suostumus Näytteet Muut tiedot Vuosi 10-30 Tutkimus: uusi vai entinen käyttötarkoitus

Lisätiedot

DECOMB HANKKEEN OHJAUSRYHMÄKOKOUS 26.5.2005. Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän tilannekatsaus

DECOMB HANKKEEN OHJAUSRYHMÄKOKOUS 26.5.2005. Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän tilannekatsaus DECOMB HANKKEEN OHJAUSRYHMÄKOKOUS 26.5.2005 Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän tilannekatsaus Tutkija Esa Hakkola Yksityisoikeuden laitos Oikeustieteellinen tiedekunta HY Lähtökohtia työryhmän toiminnalle

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän

Lisätiedot

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Akateeminen johtaminen. Helena Ahonen

Akateeminen johtaminen. Helena Ahonen Akateeminen johtaminen Helena Ahonen Akateemisen johtamisen työpaja 3 20.8. Ammattirooli ja persoona 27.8. Systeemiajattelu ja johtaminen 3.9. Johtaja rajan vartijana 10.9. Minä johtajana Ammattirooli

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN LIIKE2 -tutkimusohjelman päätösseminaari 30.8.2010 KTT, aluepäällikkö Päivi Myllykangas Elinkeinoelämän keskusliitto EK KANNATTAVA KIMPPA

Lisätiedot

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Pk yritysten toimintaympäristö Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Työllistäminen helpommaksi ja yrittäjyyspolitiikka johdonmukaiseksi Osaamista pidetään suurimpana vahvuutena

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa?

Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa? Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa? Timo Lindholm 5.5.2015 Talouden tuotannontekijöiden kolmijako Väinö Linnan mukaan (1) suo (2) kuokka ja (3)

Lisätiedot

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen Argumenttipankki Tämän argumenttipankin tarkoituksena on helpottaa lähiruokaketjuun kuuluvia yrityksiä tunnistamaan, kehittämään ja parantamaan

Lisätiedot

Kehittyvä johtajuus. Jyvässeudun Verkonrakennuspalvelu

Kehittyvä johtajuus. Jyvässeudun Verkonrakennuspalvelu Kehittyvä johtajuus JyNet Oy Jyvässeudun Verkonrakennuspalvelu JyNet Oy www.jynet.fi Puh.020 77 90 990 Y-tunnus 2236083-2 Harkkotie 6 info@jynet.fi 40250 JYVÄSKYLÄ etunimi.sukunimi@jynet.fi Perustettu

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Toimintaympäristön muutokset Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Verotettavat tulot Muutto Sairastavuus

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden suunnittelu ja maisema. Satakunnan tuulet - tuulivoimaseminaari Maunu Häyrynen, Turun yliopisto 3.11.2010

Tuulivoima-alueiden suunnittelu ja maisema. Satakunnan tuulet - tuulivoimaseminaari Maunu Häyrynen, Turun yliopisto 3.11.2010 Tuulivoima-alueiden suunnittelu ja maisema Satakunnan tuulet - tuulivoimaseminaari Maunu Häyrynen, Turun yliopisto 3.11.2010 Tuulivoima ja maisema Energiantuotanto keskeinen maiseman muokkaaja lähitulevaisuudessa

Lisätiedot

Tasapaino-kuntoutusketju Turun malli 25.1.2013. Aoh Tiina Pitkänen Lääkinnällinen kuntoutus, Turun Sote

Tasapaino-kuntoutusketju Turun malli 25.1.2013. Aoh Tiina Pitkänen Lääkinnällinen kuntoutus, Turun Sote Tasapaino-kuntoutusketju Turun malli 25.1.2013 Aoh Tiina Pitkänen Lääkinnällinen kuntoutus, Turun Sote 1 Kaatumisen ehkäisystä Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus 18.11.2011 Kaatumisen

Lisätiedot

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla Kuvaus pk yritysten kerrannaisvaikutuksista Pirkanmaan kunnissa Vuoden 2007 verotietojen perusteella Kunnallisjohdon seminaari Tallinna 20.05.2009

Lisätiedot

Kunta-ala muutoksessa 5.6.2008 case Lappeenrannan Energia Oy

Kunta-ala muutoksessa 5.6.2008 case Lappeenrannan Energia Oy Kunta-ala muutoksessa 5.6.2008 case Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Tuottaa, hankkii ja siirtää asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä,

Lisätiedot

Pääoman ensimmäinen innovaatio suhteellisen lisäarvon tuottamiselle yhteistoiminta

Pääoman ensimmäinen innovaatio suhteellisen lisäarvon tuottamiselle yhteistoiminta Sisältö Johdanto...3 Pääoman ensimmäinen innovaatio suhteellisen lisäarvon tuottamiselle yhteistoiminta...4 Manufaktuuri yksinkertaisempaa työtä, monimutkaisempaa voittoa...5 Yhteiskunnallinen työnjako

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi 2. Liputusvelvollisen

Lisätiedot

Kapitalistisen patriarkaatin synty Silvia Federicin haastattelu

Kapitalistisen patriarkaatin synty Silvia Federicin haastattelu Kapitalistisen patriarkaatin synty Silvia Federicin haastattelu Author : henri 1 / 10 Haastattelimme joulukuussa Silvia Federiciä, joka on tunnettu marxilainen feministi, kirjailija ja aktivisti. 1970-luvulla

Lisätiedot

UUSI kankaanpää!- Työpajan sisältö. Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki

UUSI kankaanpää!- Työpajan sisältö. Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki Kankaanpään kaupunki Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila UUSI kankaanpää!- kaupunkisuunnittelutyöpaja TARJOUS

Lisätiedot

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru Venäjän federaation hallituksen asetus nro 927, päivätty 14. syyskuuta 2012. Todistusten myöntämisestä Venäjän federaation alueelle tuotavien tavaroiden käytöstä rajat ylittävän yhteistyön (yhdessä asiakirjan

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking Tavanomaista enemmän

Sampo Pankki Private Banking Tavanomaista enemmän P R I V A T E B A N K I N G Arvopaperin Arvoasuntopäivä 12.5.2009 Sampo Pankki Private Banking Tavanomaista enemmän Markus Hollmén Mistä osista koostuu Teidän yksityispankkipalvelunne? LAKIASIAINPALVELUT

Lisätiedot

Tuottaa vai olla tuottamatta?

Tuottaa vai olla tuottamatta? Tuottaa vai olla tuottamatta? Kevin Tucker Luokka, modernius ja identiteetti Luokka on sosiaalinen suhde. Pohjimmiltaan siinä on kyse taloudesta. Kyse on tuotannon välineiden ja hedelmien tuottajana, jakelijana

Lisätiedot

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja 1.2.2013 Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen KELPO(1) Talousarvio

Lisätiedot

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0 1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen

Lisätiedot

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT kasvaa ja kehittyy Kokkola 24.1.2013 Päivän agenda Asialista: Teemu Korpiaho: Vuosi 2012, tulos ja tapahtumat, näkymät vuodelle 2013 (15min) Jyrki Veijola: Laatu

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Seija Jalagin Historia, Oulun yliopisto 2015

Seija Jalagin Historia, Oulun yliopisto 2015 Seija Jalagin Historia, Oulun yliopisto 2015 1870-1914 laajenevat siirtomaaimperiumit 1914-18 I MS 1918- imperiumien purku > yli 100 uutta valtiota I aalto: 1918- II aalto: 1943-78 III aalto: 1991-1937/39-45

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 28.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

LOMAKKEET LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN LASKEMISEKSI. (tarkoitettu liitettäviksi elatusapusopimukseen)

LOMAKKEET LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN LASKEMISEKSI. (tarkoitettu liitettäviksi elatusapusopimukseen) 69 LOMAKKEET LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN LASKEMISEKSI (tarkoitettu liitettäviksi elatusapusopimukseen) 70 LAPSEN ELATUKSEN TARVE LIITE 1 LAPSEN NIMI: Yleiset kustannukset (2.2) Erityiset kustannukset (

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot