Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen"

Transkriptio

1 Niinsanottualkuperäinenkasautuminen Ensimmäisetkapitalistitodottelevatpaikallakuinhaaskalinnut,kunnes syöksyvätaikaisemmanjärjestelmänhalkeamienläpipudonneiden työläistenkimppuun.tätätarkoitetaanalkuperäiselläkasautumisella GillesDeleuze, Surlecapitalismeetledesir PääomanIkirjan24.Ja25.Luku, Niinsanottualkuperäinenkasautuminen ja Uudenaikainensiirtomaateoria ovatherättäneetmarxistienjamarx tutkijoiden piirissäainalähinnävaivautunuttahämmennystä.netuntuvatikäänkuin tempautuvanirtipääomanesitystavandeduktiivisestalogiikastajamuodostavan joukonjonkinlaisiapääomanesihistorianempiirisiäillustraatioita.samallane aiheuttavatpäänvaivaakaikillehistorianfilosofistenmarx tulkintojen rakentajille,silläelleiaiemminniinviimeistäänniissäkäyselväksi,ettei poliittisentaloustieteenkritiikissäkapitalismimerkitsemarxilleminkäänlaista kommunismiaedeltäväähistoriallistakehitysvaihettataihistoriallisen teleologianviimeistäaikakautta.kapitalismieioleluonnollistataiikuistaeikäse myöskäänoleluonnollinen,vääjäämätöntuloshistoriallisestakehityksestä.marx eirakennahistorianfilosofistajatkumoafeodalismi kapitalismi kommunismi vaantutkiikapitalistisenyhteiskunnanantagonismeja,joidenkonkreettisissa muodoissakommunismi todellisenaliikkeenä kehittyy.grundrissessaja PääomassaMarxsanoutuuirtihistoriallistenkehitysvaiheidenhistoriasta. Niinpähänellekapitalisminesihistoriaonhistoriaa,jonkaperspektiivinäon nykyisyys(hiemankutenfoucault lla). LouisAlthusserinmukaanPääomassaonkinkaksitietyssämäärinerilaista virtausta,kentieshiemansamallatavallakuingillesdeleuzesanoospinozan Etiikasta:Etiikassakulkevatlomittainjarinnakkain,einiinkääntoisilleen vastakkaisinavaantoisiaantäydentävinä,aksioomien,propositioidenja todistustenmajoorinenvirtaussekähuomautusten,korollaarienmaanalainen, minoorinenvirtaus.pääomanminoorisiinlukuihinkuuluvatedellämainittujen lisäksitietenkin Työpäivää, Manufaktuuria ja Suurteollisuutta koskevat luvut.näissäluvuissamarxikäänkuinruiskuttaalisääkäsitteitäloogiseen esitykseensä,laajentaakseensitensenpiiriä,päästäkseenulospuhtaasti ekonomistisestakapitalisminanalyysistäjariistonsekäluokkataistelun määreistä.marxoneksplisiittisestisitämieltä,etteiesitystavanlogiikalle perustuvamuodollinenriistonanalyysiriitä,silläriistoeipalauduylimääräisen arvonsaamiseen,sitäeivoidaymmärtääottamattahuomioonsenkonkreettisia muotoja,keinojajaedellytyksiä.onpäästäväkapitalistisentuotantotavan loogistenideaalistenmuotojenkuvauksestaluokkataistelunkonkreettisten historiallistenehtojenanalyysiin. Althusserinmukaan24.lukuonkinpääoman todellinenydin,silläjuurisiinä Marxkykeneetäydellisimminhahmottamaankapitalisminsekalaisistaaineksista

2 kokoonpantunayhdistelmänä,työläisenjakapitalisminsatunnaisena kohtaamisena,puhtaanavoimiensuhteenajavaltamuodostelmanailman hegeliläisiähistorianfilosofisiapainolasteja. Niinsanottualkuperäinen kasautuminen onkinmarxilleabstraktintyöntaiyleiseninhimillisentyön synnyngenealogiaa,senhistoriallisensattumanvaraisensynnynanalyysiä. Alkuperäinenkasautuminen merkitseesamallakapitalisminanalyysin kehittymistäpoispuhtaastitaloudellistenmuotojenkuvauksenalueelta konkreettiseenhistorialliseenanalyysiin,jossakapitalismieiolepelkästään taloudellinenvaanmyösyhteiskunnallinenjapoliittinenjärjestelmä. Alkuperäisenkasautumien teoria eiolekaanainoastaanenglantilaisen poliittisentaloustieteenvaanmyöspoliittisenfilosofiantaipolitiikanteorian kritiikkiä,sekohdistuumyössellaisiayksilön,subjektinsekätoisaalta yksityisomaisuudenjasitäsuojelevanvaltionteoreetikkojakutenjohnlockeaja hänenomaisuudensyntyäkuvaaviaidylleitäänvastaan. SamallaviimeistääntässäkohdenMarxalkaairtautuasellaisistamodernin historiankäsityksenjäänteistä,kutenuskovääjäämättömäänedistykseen(ns. tuotantovoimienkehitykselleperustuvahistorianfilosofia)jostakyseisen edistysuskonkeksineetporvaritovatkertatoisensajälkeenhäntäsyyttäneet. Näissäluvuissaalkaahahmottua,ettäkapitalismieivälttämättäjohda vapaaseen palkkatyöhönvaansenkehityksenkannaltaovatainaolleet välttämättömiäerilaisetei vapaantyönmuodot,kutenorjatyö,naistenilmainen kotityöpatriarkaatissajne.kuntyöläisestätulee orjakauppias,jokamyy kapitalistilleitsensälisäksimyösperheensä,niinhäneimyyainoastaanheidän työpanostaanpalkkatyössäkapitalistinpalveluksessavaanvieläkeskeisimmin heidänei vapaantyönsäkodinpiirissä,työvoimanuusintamisessaelityöläisen tuottamisessa.toisaaltauudenaikaistasiirtomaateoriaakäsittelevässäluvussa Marxkuvaa,mitenkeskeinenmerkitysrajojenasettamisella,liikkumisenjasiten siismyösihmistenmuodollisenvapaudenestämiselläjasitomisella mieskohtaiseenriippuvuuteen,onpääomanarvonlisäykselle. Alkuperäistäkasautumistakoskevassaluvussaasetetaansiisyleisestikysymys siitä,mitenpääomayhteiskunnallisenasuhteenatuleemahdolliseksi.miten kapitalistituotantovälineidensekäuusintamisenedellytystenjaniiden ostamiseksitarvittavanrahanomistajaakohtaamarkkinoillavapaantyöläisen, työvoimaansatavaranamyyväntyöläisen.kutenmarxpääoman4.luvussaon kuvannut,pääomanarvonlisäysprosessiedellyttäävapaatatyöläistä. Voidakseenmuuttaarahansapääomaksirahanomistajanonsiislöydettävä tavaramarkkinoiltavapaatyöläinen,vapaakahdessamielessä:työläinenvapaana henkilönähallitseetyövoimaansatavaranaeikähänellätoisaaltaolemyytävänä mitäänmuutatavaraa,onvapaakuintaivaanlintu,vapaakaikistatyövoimansa realisoimiseenvälttämättömistäesineistä. SamallaorjakauppaajavaltionvelkaakoskevienkappaleidenmyötäMarxalkaa kuitenkin24.ja25.luvussairtautuatästäkäsityksestä.pääomaeiedellytä välttämättävapaatapalkkatyötävaanainoastaanpääomallealistettuatyötä,joka voiollavapaatataiei vapaata.koskakapitalismiontuotannonrahataloutta, jossaainoanapyrkimyksenäonpääomanarvonlisääminenorganisoimallatyötä jatuotantoa,tuottavaatyötäonkapitalismissayksinkertaisestityö,jokalisää pääomanarvoa.mitäänmuitamääreitä(juridisiataisisällöllisiä)silleeivoida

3 antaa.tietenkinmyös vapaa palkkatyöonviimekädessäalisteistapääomalleja kyseonainoastaanerityöläisenvapaudenasteista.kysymystyöläisen liikkumisenvapaudestaeienääasetusuhteessapääomansisäiseenkehitykseen, senitseliikuntoonvaaneläväntyönperustavanlaatuisestiantagonistiseen voimaanpääomasuhteensisällä.toisinsanoensiirtomaissanouseemarxin mukaanesiinse,ettävapausliikkuaonolemassavainsilloinkunsitäkäytetään eikämuodollisestivapaapalkkatyösynnyitsestäänpääomanlogiikasta kuten muutenmainiostiosoittaakapitalisminnykyinenkehitys,erilaisetorjatyön muodotkiinassataimuuallakolmannessamaailmassa,kehittyneiden kapitalististentuotantolaitostensisällä.vapausliikkuasyntyyainoastaan kapinanjapaonmyötä,silloinkunorjatjarengitnousevatvastarintaanja tekevätei vapaastatyöstäniinkallistajamahdotontaylläpitää,ettätyöläisten vapauttamisestatuleeainoakeinotaatatyövoimansaatavuus. Kapitalismissaarvoaeihistoriallisestisenenempääkuinnykyisinkääntuota ainoastaanpalkkatyövaanmyöserilaisetorjatyön,yrittäjyydenjavapaaehtoisen taiyhteisöllisentyönmuodot.alkuperäinenkasautuminenpääomasuhteen väkivaltaisenatuottamisenaonsitentyöläisentekemistäriippuvaiseksi pääomastaestämällähäntäkäyttämästätuotantovälineitäänjauusintamisensa edellytyksiävapaasti,ennenkaikkeaestämällähäntähylkäämästätyönantajaaja pakenemastariistonolosuhteita. Eikö niinsanottualkuperäinenkasautuminen kuitenkinolevainkapitalismin esihistoriaa?niinpääomassakuingrundrissessamarxerotteleeselkeästi toisistaanvarsinaisenpääomankasautumisprosessin,sen historian,ja alkuperäisenkasautumisensenesihistoriana.varsinaisessapääoman kasautumisprosessissatuotantoonsijoitettavapääomaonjoaiemmanpääoman kiertoprosessintulos.seonainajokapitalistisestituotettualisäarvoaja pääomasuhteenedellytyksetovatsyntyneetainajokapitalistisen tuotantoprosessintuloksena.marxkirjoittaa: Työntuotteenerottaminentyön välineestä,työnobjektiivistenedellytystenerottaminensubjektiivisestatekijästä työvoimasta olisiiskapitalistisentuotantoprosessintodellinenperustaja lähtökohta.muttasiitämikäolialussavainlähtökohta,tuleemyöhemmin pelkästäänprosessinjatkuvuuden,yksinkertaisenuusintamisentakiaalati uudistuvajaikuistuvakapitalistisentuotannonomatulos. Niinpä kapitalistinen tuotantoprosessisellaisenaanuusintaasiistyövoimanjatyöehtojeneroamisen toisistaan.sitenseuusintaajaikuistaatyöläisenriistämisehdot.sepakottaa työläisenmyymäänalatityövoimaansaelääkseenjatekeekapitalistillealati mahdolliseksisenostamisenrikastuakseen. 24.luvunalussaMarxtekeeeronvarsinaisenkasautumisprosessinja alkuperäisenkasautumisenvälillä.jottapäästäisiinulosnoidankehästä,jossa kapitalistinentuotantoainaedellyttääkapitalististatuotantoa,onoletettava alkuperäisenkasautumisenprosessi.tässäprosessissasyntyvätrahanomistaja, kapitalistisekätoisaaltavapaatyöläinen,joidenkohtaamistamarkkinoilla kapitalismimarxinmukaanedellyttää.marxillenämäkaksiprosessiaovat selkeästierillisiäjaalkuperäinenkasautuminenkuuluu pääomanesihistoriaan. Nähdäksemmetämäeroeiolelainkaanniinselkeä,kutenmyösMarxinomien tutkimustenkehitysosoittaa.

4 Kapitalistisentuotannonkehitysonpikemminkinjohtanuttilanteeseen,jossa alkuperäisenkasautumisen mekanismitsaavattuotannonorganisoinnissa jatkuvastiyhäkeskeisemmänroolinjaniidenjatkuvuusonpääomasuhteen jokapäiväisenolemassaolonvälttämätönedellytys.alkuperäisenkasautumisen jatkuvuuskertoosiitä,ettätyövoima,elävätyöonainapääomanarvonlisäyksen jakapitalismindynamiikanlähde.koskatyöläistenjatkuvavastarinta,pyrkimys vapautuatyöstäonkapitalisminkehityksenedellytys,kriisionkapitalismin normaalitila jakriisinpitäminenaisoissataipoissanäkyvistäedellyttää jatkuvaavallankäyttöä. Kapitalistinenyhteiskuntaeiolestaattinenvaandynaaminenyhteiskunta.Siksi alkuperäisenkasautumisenpääomasuhteen(kapitalistiluokanjatyöväenluokan) uusintamisenatäytyytapahtuauudelleenjokapäivä.marxillepääomaeioleolio taisubstanssivaanyhteiskunnallinensuhdejasiksisevoidaanmillointahansa avatataipurkaa.siksikapitalistieikoskaansaaistuarauhassa tuotantovälineidensäpäällä,sillämillointahansatyöläisetvoisivat pakkoluovuttaanehäneltäjaalkaakäyttääniitäitsenäisestielleikapitalistilla olisikeinojayksityisomaisuutensasuojelemiseen. Alkuperäinenkasautuminenonsiistuottajienirrottamistatuotantovälineistä, välittömientuottajienpakkoluovuttamisenprosessi,jokaedeltää pääomasuhteensyntyä,pääomanjatyöläisenvälistävaihtotapahtumaajasille pohjautuvaatuotantoonkuuluvaariistoa.kutenmariotrontikorostaa, luokkasuhdejaluokkavastakohtaisuusovatjoolemassaennen tuotantoprosessinalkua.työvoimatäytyyväkivaltaisestiirrottaaoman uusintamisensasekätuotannonedellytyksistä,jottatyöläinenjoutuumyymään työvoimansamarkkinoillajaastumaankapitalistiseentuotantoprosessiin. Tuotantoprosessissahänkohtaajotuotantovälineetitselleenvastakkaisena, vieraanaomaisuutena.kysymyspääomansynnystä,rahanpääomaksi muuttumisestaonviimekädessäalisteinentälle,sillärahavoimuuttua pääomaksivainmikälisilläonkykyostaaeläväätyötä,toimiatulevantyön vastikkeena. KysymyspääomasuhteensyntymisenehdoistamuistuttaaMichelFoucaultin asettamaakysymystäali vallankeinoista,jotkatekevätmahdolliseksi makrotasonsuuretyhteiskunnallisetmuodostelmatkutenvaltiontaipalkkatyön. Luokkasuhdetaiväkivaltainensuhde,jokatekeepääomasuhteenmahdolliseksi, onainakuitenkinsuhdepääomaannähdenautonomiseenvoimaan,elävään työhön.aivankutenfoucaultilla,seavaasuhteenulkoisiinvoimiinjavoimien kenttään,jollamarxisminjatkuvastierimuodoissaasettamakysymyspääoman ulkopuolestaasettuu. Alkuperäisenkasautumisentäytyysiistapahtuajatkuvastikapitalistisen tuotannon alla,senedellytystenjatkuvanaväkivaltaisenauusintamisena,koska pääomaeivoitullatoimeenilmanjotain,jokaonperustavanlaatuisesti ulkoista suhteessasiihenjasenarvonlisäyksenlogiikkaan.tämäulkoinen, antagonistinenvoimaontietenkinelävätyö/työvoimajasenpyrkimykset vapautuapääomankomennossatehtävästätyöstä.grundrissessamarxkuvaa juuritätäpääomasuhteenperustavanlaatuisestiristiriitaistaluonnetta:raha tuleepääomaksivainsisällyttämälläpääomaaneläväntyönei pääomana(nicht

5 Kapital),pääomaannähdenvastakkaisenavoimana,jokapyrkiijatkuvasti tuhoamaansenkomennon. Elävällätyölläonmyöskykyitsevalorisaatioon,omaehtoiseenarvojen tuotantoon,jokaeinoudatapääomanarvonlisäyksenhomogeenista, kvantitatiivistalogiikkaa.tätäomaehtoistatuotantovoimaakutsutaannykyisin nimellä yhteinen tai yhteisvauraus,jonkariistämisestätai aitaamisesta alkuperäisenkasautumisenaktuaaleissaprosesseissaonkyse.pääomasiisottaa haltuunyhteistäjonakinsellaisena,jotaeituotetapääomanarvonlisäyksen vuoksieikäpääomankomennossa,muttamitäilmanseeivoielää:historiallisesti tätäonollutennenkaikkeatyövoimanuusintaminen,siisnaistenilmainen kotityö,muttanykyisinnämäomaehtoisentuotannonmuodotovatnousseet välittömästikapitalistisenarvonlisäyksenvälineiksi. Eläväntyönvapautumisennäkökulmaasettaamyöskyseenalaiseksimarxismin hellimänkäsityksenproletarisaatiostaelivapaanpalkkatyöläisensynnystä kapitalisminkehityksenvälttämättömänätuloksena.näinkapitalismimerkitsisi ihmistenrepimistäirtiyhteisöllisiltäjuuriltaan,pakottamistaliikkumaan,jolloin liikkumisenkontrolliavoidaansuorastaanpitääkapitalisminsuitsimisen keinona,kutennykyvasemmistoajattelee.samallaluodaankäsitys palkkatyöläisestäainoanakapitalistisenyhteiskunnan todellisena antagonistisenasubjektina,mikäonainajohtanutääliömäisiinkäsityksiinja kammottaviinorganisaatiomuotoihinpyrittäessäluomaan työläistenja talonpoikienyhteisrintamaa tai suurtakansanrintamaa eräänlaiseksi savuverhoksityöläistentodellisentaisteluneteen.pääomasuhteenedellytyksenä eioletyöläisenvapaaliikkuvuusvaanpäinvastoinhänenvapaanliikkumisensa rajoittaminen.kapitalismieiedellytävapaatapalkkatyötä,jokaonvain pääomallealistetuntyönyksimuoto.seedellyttääainoastaantyöläisen alistamista,mikäeiolemahdollistailmanettärajoitetaanhänenkonkreettisia mahdollisuuksiaanlähteäkapitalistinpalveluksesta,rikkoatyösopimus yksipuolisestijavaihtaamaisemaalöytääkseenparemmattyönjaelämänehdot. Kapitalisminhistoriassatämäonainamerkinnytihmistenliikkumisenvapauden japoliittistenoikeuksienrajoittamista:orjuudestaerilaisiinpakkotyön muotoihin,apartheidiin,naistensyrjintäänjasiirtolaistenoikeuksienja vapauksienrajoittamiseen. Työläinenvoidaanpakottaamyymääntyövoimaansamarkkinoillakapitalistille onkysesittenorjamarkkinoistataivapaanpalkkatyönmarkkinoista ainoastaanestämällähänenliikkumisensa,hänenmahdollisuutensamuuttaa pakenemallaniitäehtoja,joidenpuitteissahänpyrkiielättämäänitsensä.myös Marxhahmottaatämänliikkeenrajoittamisenmerkityksenkapitalististen työmarkkinoidenluomisenkannaltapääoma21.,pääomasuhteenuusintamista koskevassaluvussa.työläisenalistetunasemanylläpitäminenonedellyttänyt esimerkiksityöläistenmaastamuutonkieltämistä,kutenenglannissaolivuoteen 1815saakka.Niinpäjuurirajojenasettamisella,liikkeenjapaonväkivaltaisella estämiselläonalkuperäisenkasautumisenprosesseissaollutkeskeinenmerkitys kokokapitalisminhistorianajan. KutenMarxkuvaaGrundrissen nykyaikaistamaanomistusta käsittelevässä luvussa,onliikkumistarajoitettava,jottatyöläiseteivätvoipaetakohtivapaata

6 maata,jollayhteisentuottaminenilmankapitalististahaltuunottoaolisi mahdollista.siksiyhteisenaitaaminenedellyttääliikkumisen,paon mahdollisuuksienrajoittamista:rajojenasettamistaniinvaltioidenvälillekuin globaalienmetropolienkeskustoihin. Alkuperäinenväkivalta Siinä,ettäihmisenonmyytävätyövoimaansatavaranamarkkinoillajatehtävä työtäkapitalistinpalveluksessaeisiismarxinmukaanolemitäänluonnollista vaansepitäätuottaa,saadaaikaanväkivaltaisinjaverisinkeinoin.tässämarxin asettamakysymysmuistuttaaeräällätavointalousantropologianvasta suomennetunklassikon,karlpolanyinsuurenmurroksenasettamaakysymystä markkinayhteiskunnansynnystä 1.Polanyinmukaan1800 luvunhistoriassa tapahtuiennenkuulumatonmullistus,jonkamyötämarkkinoistajaniiden logiikastatulikokoyhteiskunnantoimintaaohjaavaperiaate.tämäedellytti tuotannonedellytystenelityön,maanjarahantekemistätavaroiksi,siis markkinoillamyytäviksihyödykkeiksi.polanyikorostaaaivansamallatavoin kuinmarx,ettätyömarkkinoidenluominenedellyttilaajamittaistaväkivaltaaja valtionaktiivistapuuttumistayhteiskunnantoimintaan. Marxillaanalyysinkohteenaeivätkuitenkaanolevainmarkkinatvaan kapitalismi,jokaonmarkkinoitalaajempimuodostelma.siksimarxineitarvitse kuvatatyömarkkinoidensyntyäluonteeltaanpoikkeuksellisenasarjanavaltion ulkoisia interventioita,joitavaltiontoisensuuntaiset,taloudenpalauttamista yhteiskunnanhaltuunpalvelevatinterventiotsuojelisivat.tämänvuoksimarx antaapaljonparemmatlähtökohdatnykyisentilanteenanalyysiin,sillänykyisin talouskriisinmyötäsyntyvissäuusissaohjauksenmuodoissakapitalismin toiminnanjatkuminen,siispääomasuhteenuusintaminennäyttääedellyttävän juurisitäminkäpolanyinäkimarkkinoidenvastaisena,eli yhteiskuntapolitiikkaa,yhteisöllisyyttä,moraaliajataloudensääntelyä. Marxinanalyysionpaljonterävämpijuurisiksi,ettähäneiteeerillistäpolitiikan taivaltionteoriaavaanhahmottaavaltiontaiei taloudellisenvallanmerkitystä kapitalisminsynnyssäjasenkehityksessä,pääomasuhteenuusintamisessa joka päivä.marxinmukaanpääomasuhteensynnynedellytyksenäoli verinen lainsäädäntö :irtolaisuuslait,yhteismaidenaitaamisenoikeuttamatkruunun säädöksetjne.toisaaltamarxnauraaporvarillisillelegalisteillesiinä,ettähän yksityiskohtaisestiosoittaavaltionpakkoluovutustoimienolleensenoman lainsäädännönvastaisia.mitä!eiköoikeusvaltiosiisnoudatalakia?viimeistään tässävaiheessameilletulisiollaselvää,etteimarxoleliberaalioikeusvaltion radikalisoijavaanliberaaliaretoriikkaajaideologiaa(siis tuotantovoimienja 1 KarlPolanyi:Suurimurros,Vastapaino,2009.

7 tuotantosuhteidenristiriitaapeittelyn mielessä)vihaavavallankumouksellinen kommunisti. SamallaMarxkuitenkinoivaltaa,etteimodernikapitalistinenvaltiooleniinkään totaliteettitaihelvetinkonevaanerilaistenkeinojenkokonaisuus. LainataksemmeMichelFoucaultinhallinnanmuotojenanalyysiä,valtioei ainoastaankäytävaltaalakienmuodossa,siisns.suvereenisuudendispositiivien taikeinojärjestelmienavullavaansemyöspitääkurissajahuolehtii kansalaistensaturvallisuudesta,hyvinvoinnista. JuuritämänvuoksiMarxillasenenempääkuinFoucaultillaeioleteoriaa valtiosta,koskavaltioeiolemörköeikämerihirviö(leviathan)vaanväkivallan erimuotojenkoneisto.teoriaavaltiostaeiolesenenempääkuinmarxin pilkkaamillaenglantilaisilla,koskaenglantilaisetpoliittisetfilosofitja taloustieteilijätovathyvintienneetetteivaltioollutmuutakuinjoukko yksityisomaisuudentakaamisenjatyömarkkinoidentuottamisenkeinoja 2.Sen sijaanvaltiollaontietenkinomatehtävänsäkapitalisminkehityksessä.,sillä Marxinmukaanabstraktityötuleehistoriallisestitodeksikaikkein kehittyneimmissäyhteiskunnissakutenyhdysvalloissatehdaskurinjatyönjaon myötä.valtiollaontyöntekemisessäyleiseksiihmistyöksiomakeskeinen roolinsa,sillävaltionlainsäädäntömuodostaakäsityksennormaalityöstätai yhteiskunnallisestivälttämättömästäkeskimääräistyöstätietyntavaran tuottamiseksi,kutenmarxkuvaapääomanikirjan Työpäivää koskevassa luvussa. MarxeimyöskäänPääomassa,kutenolemmesanoneet,luominkäänlaista historianfilosofiaa.alkuperäistäkasautumistakoskevassaluvussatämätulee näkyviinkaikkeinselkeimmin.siinämarxeinimittäintarkastelepääomasuhteen edellytyksiä edeltäväntuotantotavan historianavaanhäntutkiiainoastaan pääomasuhteenelementtiensattumanvaraistasyntyhistoriaa,sitämiten kapitalistisenyhteiskunnanperustavat ilmestyväthistoriaan taitoisinsanoen, mitenns.reaaliabstraktiottulevatlihaksihistoriassa.pääomanjatyövoiman kohtaaminenonalthusserinsanoin aleatorinen,sattumanvarainen,sillä alkuperäisenkasautumisen aitaajat eivätolleetkapitalisteja,heeiväthäätäneet työläisiämailtaantietoisestipääomankasaamistavarten.pikemminkin kapitalistitosuvatpaikallehiemankutenkorppikotkattaishakaalittäysin sattumalta,kunjokumuuonomientarkoitusperiensävuoksiraadelluttyöläiset puolustuskyvyttömiksi.juurisenvuoksikapitalistiteivätkaikistaselfmade maninmyyteistähuolimattamilloinkaanpärjää omillaan,hetarvitsevataina sekalaistajoukkoamuodollisiajaepämuodollisia,valtiollisiajayksityisiä gangstereitajaryöväreitä,mafiosojajavartiointiliikkeitä,siiserilaisia heterogeenisiaalistamistekniikoita,joillapääomallealisteista,riippuvaistatyötä jatkuvastiluodaan.(eikäpääomansaamatuottomuutenyhäuseamminenääole niinkääntuotantooninvestoivanyrittäjänvoittoavaanpuhdastakorkoa,siis eräänlaistasuojelurahaa,jotapääomakeräätyöläisiltä.muttatähänpalaamme myöhemmin ) 2 M.Foucault:Turvallisuus,alue,väestö,suom.AnttiPaakkari,Tutkijaliitto,2010.

8 Kapitalismillaeiolemyöskäänoletoisensaylittäviä,kronologisiahistoriallisia kehitysvaiheita,kuteneivätfoucaultillasuvereenisuus,kurijaturvallisuusole niinkääntoisiaankronologisestiseuraaviaaikakausia.esimerkiksiniinkutsutut reaalinenjaformaalinentyönalistamineneivätoleperäkkäisiävaan rinnakkaisiatuotannonalistamisenmuotoja 3.Onolemassaerilaisiatyövoiman hallinnankeinojensikermiä,joissatietytkeinotsaavattiettynäaikana hegemonisenaseman.postkolonialistisettutkijat,erityisestiintialainen SubalternStudies ryhmäonkintutkinutnäitäpoikkeamiakapitalistisen modernisaationnormatiivisestakertomuksestajakorostanutesimerkiksi talonpoikientaisteluidenmerkitystäkapitalisminkehityksessäintiassa. Niinpäalkuperäinenkasautuminenelipääomanesihistoriaonesihistoriaatai unohdettuaainoastaanpääomannäkökulmasta,toisinsanoenpääomapyrkii tekemääntästäjatkuvastitapahtuvastahistorianluomisestaesihistoriaa. Pääomapyrkiipainamaanunohduksiin,kyyristämääntyönjaelämän organisoimisenkysymykset,jotkaalkavatunohdettuinavaikuttaaabsurdeiltaja saadavääristyneitäpiirteitä.siksinäitäkuvauksia,kuvauksiatyönmielivallasta jatoisaaltaalkuperäisenkasautumisenaktuaaleistaprosesseistajoissasyntyvät kerjäläiset,kulkuritjapikkurikolliset,voilöytäähelpommin populaarikulttuuristakuinhistoriankirjoituksestajatyöntutkimuksesta:pentti Haanpäänromaaneistajajutuista,taierilaisistaamerikkalaisen populaarikulttuurinjuonteista,jotkakuvaavatglobaalienmetropoliensyntyä kutenvarhainensoul musiikki,waltermosleyneasyrawlins sarjataielmore Leonardindekkarit(taiTarantinonerinomainenLeonard filmatisointijackie Brown).Kutenkapitalismipannaankokoonsekalaisistaaineksistailman yhdistävää suurtakertomusta,pannaansenkritiikkikokoonkaikestasiitä, mikäonkäsillä.työväenliikkeenkonkreettisissataisteluissaovatnämä sekalaisetaineksetkertatoisensajälkeennäytelleetkeskeistärooliatoisinkuin leninistiset luokkatietoisuuden teoreetikotovatkuvitelleet.elokuvilla, kioskiromaaneilla,sekalaisillapamfleteilla,viisuillajakertosäkeilläon taisteluidenorganisoinnissauseinollutpaljonkeskeisempimerkityskuin marxisminaapiskirjoilla.tämäntavankoostaakapitalisminkritiikkisekalaisesta roinastajasananparsistavoimmehyvinhavaitamyösmarxinomassa poliittisessakirjoitustyylissä,jokaviliseeviittauksiajalainauksiaaikansa populaarikulttuuriinjakansankieleen,klassiseenkirjallisuuteen,raamattuunja niinedelleen. Onkokapitalismillaulkopuolta? Kysymysalkuperäisenkasautumisenjatkuvuudestanostaaesiinkysymyksen pääoman elämänprosessista,senkyvystäitseuusintaaitseäänjasensuhteesta johonkinsilleulkoiseen,jotasetarvitseeelääkseen.klassinenanalyysisiitä, 3 CarloVercellone: Elementiperunaletturamarxianadell'ipotesidel capitalismocognitivo,inc.vercellone(acuradi):capitalismocognitivo, Manifestolibri,2007.

9 mitenpääomatarvitseeitsensä ulkopuolta uusintaakseenitsensä yhteiskunnallisenasuhteena,onrosaluxemburginkirjassadieakkumulation deskapitals 4.Luxemburginmukaansiirtomaidenvalloitusoliväistämätön seurauspääomanarvonlisäyksenlogiikasta,sillävoitonsuhdeluvun laskutendenssinkompensoiminenedellyttääuusienalueidenavaamista kapitalistisillemarkkinoillesekätavaroidenmyynninettätyövoiman saatavuudenosalta.yksikkökustannustenalentaminenedellyttääjatkuvasti kasvaviatuotannonskaalojajatämäjatkuvastilaajeneviamarkkinoita. Tiedämmetoki,minkälainenmerkitysIntianlaajojenmarkkinoiden avautumisellaolienglantilaisellepuuvillateollisuudellesenalkuvaiheissa. Myöhemmintuotannonulkoistamisesta,siishalvantyövoimansaatavuudesta tuleekuitenkinkeskeisempi ulkopuolen funktio.pääomanonsaatava käyttöönsäjatkuvastilisää pääomanelämänprosessin ulkopuolelta, esikapitalistisistasuhteistairrotettaviatyöläisiä,joidentyövoiman uusintamiskustannuksistaosajäämarkkinajärjestelmänulkopuolelleeikäsiksi tulekapitalistinmaksettavaksi. Luxemburgillaulkopuolellaonselkeästitilallinenluonnejatilallapuolestaan lähinnämaantieteellinentaifysikaalinenmerkitys.nykyisinkapitalismion kietonutsisäänsäkokomaapalloneikäulkopuoltatässäfysikaalis tilallisessa mielessäenääoleolemassa.minkälainensittennykyisinonse ulkopuoli,jota kapitalismiottaahaltuun?voidaankomielekkäästienääpuhuaulkopuolesta? Mikäsiisonesihistorianajankohtaisuus? MidnightNotes kollektiivin Uusiaaitaamisia käsittelevännumeron johdannossavuonna1990kollektiivikirjoittaa: Aitaamiseteivätkuitenkaanole yhdenkerrantapahtuvaprosessi,jokapäättyikapitalisminalussa.netoistuvat säännöllisestikasautumisenkuluessajaovatluokkataistelunrakenteellinen elementti.mikätahansahyppäysproletaarisessavoimassaedellyttää kapitalistiendynaamistavastausta:sekäuusienresurssienlaajentunutta haltuunottoaettäuuttatyövoimaajakapitalististensuhteidenlaajentumista,tai muutenkapitalismiauhkaatuho.sitenaitaaminenonprosessi,jokayhdistää proletaarejaläpipääomanhistorian,silläeroistammehuolimattaolemmetulleet kapitalismiinsamastaovesta:olemmemenettäneetmaammejasiihenliittyvät oikeudet,ontämämenetyssittensattunutfrontmillissä,englannissa,etelä Intiassa,Andeilla,Nigerinsuistossa,taiNewYorkCitynLowerEastSidella 5. Kollektiiviviittaaesimerkiksirakennesopeutusohjelmienjavelkakriisien tuloksenapakkoluovutettuihinmaihinafrikassajalatinalaisesaamerikassa. Uusiaesimerkkejävoidaanottaasiemenlajikkeidenpatentoimisestatai Indonesianmetsienavaamisestakapitalistillemetsäyhtiöille.Kollektiivi kuitenkinkorostaa,ettäkyseeioleainoastaanniinsanottuunkolmanteen maailmaantailuxemburgintapaansiirtomaihinsijoittuvastaväkivallastavaan nykyisinkapitalistisenkasautumisenlogiikanalaisuudessajokaista vapaakauppa alueellakinassayksityistettyäjanewyorkilaisellepankillemyytyä tehdastatäytyvastataaitaaminenusa:ssatailänsi Euroopassa. 4 RosaLuxemburg:DieAkkumulationdesKapitals 5 MidnightNotesCollective

10 NähdäksemmeMidnightNotesCollectivenanalyysieikuitenkaanmene tarpeeksipitkälletaioleenäätäysinajankohtainen,sillälukuisateritekijätovat johtaneetnk.ensimmäisenjakolmannenmaailmanväliseneron purkautumiseen.postkoloniaalinentutkimusonasettanutkyseenalaiseksi käsitteidenperustanaolevankeskus periferia mallinjasiihensisältyvän käsityksenhistoriallisenkehityksenyksiulotteisuudesta.alkuperäinen kasautumineneiolemenneisyydenjäänneeikäsitävoidamaantieteellisesti sijoittaavainns.kehittyviinmaihinjuurisiksi,ettäkapitalisminkehityseiole yksisuuntainen,kasautuvataieteneväprosessi,jossa kehittyneemmät vaiheet taihallinnanmuodotkorvaisivat alkukantaisempia. MidnightNotesCollectivenanalyysissäjako kehittyneeseen Imaailmaanja kehittymättömään IIImaailmaanhäilyykuitenkintaustalla,silläheidän analyysissäänalkuperäistäkasautumistatapahtuuensisijaisesti kehitysmaissa : IndonesiansademetsissäjaAfrikassa.Tämän,moniamarxisminns. kolmasmaailmalaisiamuotojavaivannutkäsitystoistaakuitenkinporvarillisen modernisaationnormatiivistakuvausta edistyksestä,jossariistonkiihtyminen voidaanoikeuttaakapitalisminsivistävällä,historiallistaedistystätuottavalla vaikutuksella. Postkolonialistinenhistoriankirjoitusonkorostanut,ettäsiirtomaissakäytetyt vallankeinotjaniissäkehittyneetkulttuurisetmuodotkutenrasismieivät merkinneet menneisyydenjäännettä tai poikkeusta kapitalismin kehityksessä.pikemminkinsiirtomaissaalunperinkäyttöönotetutvallankeinot jajuridisetmuodotovatsiirtyneetmetropoleihin,keskuksiin päinvastoinkuin modernisaatiokertomusolettaa.esimerkiksikeskitysleiritjakaikkien kansalaisoikeuksienriistäminentietyiltävähemmistöiltäfasismissamerkitsiitse asiassasiirtomaakäytäntöjensoveltamistamyöseurooppaan,kuten martiniquelainenrunoilijaaimécesairejovuonna1950oivalsi. HomiK.Bhabhakorostaakin,ettäpostkolonialistisenmodernisaatiokritiikin keskiössäonaika:senymmärtäminen,ettärasismitaikolonialistisethallinnan keinoteivätolleettaantumiaalkukantaisuuteentaijäänteitäesimoderniltaajalta, kutenuseinonväitettyvaaneräänlainenmodernisaatiotavainoava kaksoisolento,jokarikkoolineaarisenaikakäsityksen 6.Pikemminkinkuin jäänteitämenneisyydestäsiirtomaihintainykyisin kolmannestamaailmasta tuleviinsiirtolaisiinkohdistuvattoimetovateräänlainenpeili,jokanäyttäämitä metropoleissaeli kehityksenkeskuksessa ontapahtumassa. Globaalienmetropolienkehittyminenonkinymmärrettävävastauksena perinteisenimperialistisenmaailmanjärjestyksenperustanmurtaneiden yhteiskunnallistenliikkeiden,antikolonialisminjasiirtolaisuuden,asettamiin haasteisiin.näillätaisteluillaeikapitalisminkehityksessäoleollutlainkaan marginaalinenvaanpäinvastoinäärimmäisenkeskeinenosa.sotkiessaan perinteistentyövoimanhallinnanmuotojen,ennenkaikkeakansainvälisen työnjaontoimintaaneovattehneetvälttämättömäksikehittääuusiaeläväntyön 6 HomiK.Bhabha:LocationofCulture,Routledge,LondonandNewYork,1994, erityisesti Conclusion.Race,timeandtherevisionofmodernity

11 riippuvaiseksitekemisenmuotoja,siisalkuperäisenkasautumisenkeinoja globaaleissametropoleissa. Näidentaisteluidenseurauksenakapitalistisenvallanluonneonmuuttunutniin, etteituotannonerivyöhykkeitävoidaerotellamaantietellisesti.kapitalistisen tuotannonkannaltakeskeisiäovatglobaalitmetropolit,joitaonyhtähyvin KiinassajaBrasiliassakuinEuroopassajaYhdysvalloissaeikämetropolienvälillä oletaloudellisestiehdottomiaerojavaanmyösshanghaijasaopaoloovat luonteeltaanglobaalejafinanssi japalvelukeskuksiayhtähyvinkuinnewyork, LontoojaTokio.Toisaaltasiirtolaisuudenjaharmaantaloudenmyötäorjatyönja alipalkatunpaskaduuninvyöhykkeitäonsyntynytkaikkiallenk.ensimmäisen maailmanmetropoleihin.metropoliteivätsamallatavallakuintehtaatsijaitse minkäänvaltionmaantieteelliselläalueella(territoriossa)taiolesiitä riippuvaisiavaanneovatvälittömästiglobaalejajavirtuaalisiasiinämielessä, ettäneovatennenkaikkeaihmistenvälisenkanssakäymisentiloja 7. Millätavoinalkuperäistäkasautumista,siistuotantovälineidenirrottamista välittömistätuottajista,tapahtuuglobaaleissametropoleissa?mikä metropoleistatekeekapitalistisentuotannonkannaltakeskeisiä?mitäovat metropolintilassakäytetyttuotantovälineet? Immateriaalinenkiinteäpääomajaelävätyö Tieto japalvelupohjaisessataloudessatuotantoperustuuihmisten yhteiskunnalliseenelämäänjasosiaaliseenkanssakäymiseen.keskeisiä tuotantovälineitäovattällöinelämänjakanssakäymisen välineet jakyvytsekä aikajatila,jossaniitäkäytetään.toisinsanoenitsekaupunkitilajasiinäelämisen edellytyksetovattietokapitalismissakeskeisiätuotantovälineitä.siksi pääomasuhteenuusintamiseksionkaupunkitilasta,ilmaisustajamerkeistä, ihmistenvapaastapyrkimyksestäilmaistaitseäänyhdessätoistenkanssa, tehtäväarvoaanlisäävääpääomaa,"sosiaalistapääomaa"taisemiopääomaa. Marxinmukaankapitalistisenkasautumisenehtonaontuotantovälineiden erottaminenvälittömistätuottajista.pääomassamarxanalysoitätäprosessia teollisessakapitalismissakiinteänpääomanerottamisenaelävästätyöstä,siis prosessina,jossatuotantovälineetjaraaka aineetasetetaantyöläistävastaan häneennähdenitsenäisenävoimana,vieraanaomaisuutena. Eräänlaiseksiimmateriaalisentyöntutkimuksenklassikoksimuodostuneessa kirjassaanlebassindetravailimmaterieldanslametropoleparisienne(1996) AntonellaCorsani,MaurizioLazzaratojaAntonioNegrikuvaavat,miten immateriaalisentuotannonedellytyksenämetropoleissatoimii urbaani perintö,jotahekutsuvat immateriaaliseksikiinteäksipääomaksi.kaupungin perinteestä,kulttuureista,historiastajnetuleeperusta,jollaimmateriaalinen 7 ks.andreafumagalli: Lospaziocomeesternalitainviadiestinzione, spazio come esternalita in via.html

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ?

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Pekka Kaunismaa (toim.) YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista Pekka Kaunismaa (toim.)

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 tammikuu 5 Nicolas Walter Anarkismista Nicolas Walter Anarkismista 1969 Suomennos (2012) perustuu Freedom Pressin painokseen vuodelta 2002 Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat!

Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat! Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat! Välitilassa alakulttuurit, toimijuus ja kommunitas Helsingin seudun nuorten keskuudessa Pro-gradu tutkielma Vilma Nummela Helsingin Yliopisto 2011 Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

a.) b.) h. 08 dec 15 10:20 dec 15 09:10

a.) b.) h. 08 dec 15 10:20 dec 15 09:10 v. 09 2. 3 4 p.: Joitakin keskeisiä työntäviä tekijöitä (esim. Euroopan voimakas väestönkasvu, väestöpaine, katovuodet, toimeentulo ongelmat, poliittiset ja etniset vainot). Joitakin keskeisiä vetäviä

Lisätiedot

Perheiden aika ja ajankäyttö Tutkimuksia kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä, lapsista ja kiireestä

Perheiden aika ja ajankäyttö Tutkimuksia kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä, lapsista ja kiireestä Tutkimuksia Forskningsrapporter Research Reports 254 Perheiden aika ja ajankäyttö Tutkimuksia kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä, lapsista ja kiireestä Hannu Pääkkönen Tutkimuksia Forskningsrapporter

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 Kuva 1. Kiuruveden nälkään kuolleiden hautamuistomerkki. Kuva: Mauri Leinonen. Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

YEL- vakuutettujen rekisteri - Yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetut

YEL- vakuutettujen rekisteri - Yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetut 1 (4) Pvm Nro 19.3.2015 4 1 REKISTERINPITÄJÄ Nimi KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA Postiosoite PL 1 Postinumero ja -toimipaikka 00098 VARMA Puhelin 010 2240 Käyntiosoite Salmisaarenranta 11, Helsinki

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

TIETOTYÖ JA PREKAARI MIELENTILA

TIETOTYÖ JA PREKAARI MIELENTILA TIETOTYÖ JA PREKAARI MIELENTILA FRANCO BIFO BERARDI TIETOTYÖ JA PREKAARI MIELENTILA Suomentaneet Mikko Jakonen, Inkeri Koskinen, Jukka Peltokoski, Miika Saukkonen, Markus Termonen, Eetu Viren, Akseli

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita

Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Elise Ramstad Tuomo Alasoini (toim.) Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Helsinki 2007 Sisällys Alkusanat Johdanto Tuomo

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot PSYKOANALYYSISTÄ 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot 3 * Tiedostamaton 3 * Varhaislapsuuden kokemukset 3 * Psykoseksuaalinen

Lisätiedot

2 puiteohjelmassa (2007 2013) onkin kansainvälinen yhteistyö otettu integroidusti huomioon kaikissa ohjelmissa.

2 puiteohjelmassa (2007 2013) onkin kansainvälinen yhteistyö otettu integroidusti huomioon kaikissa ohjelmissa. EU-Aasia yhteistyö Aasian maiden taloudellinen ja poliittinen nousu lisää myös tarvetta kehittää Euroopan ja Aasian keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. EU:n komissio hyväksyi vuonna 2001 uuden Aasia-strategian

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RAJATURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA. Diplomityö. Majuri Mika Suomalainen. Yleisesikuntaupseerikurssi 56 Rajavartiolinja

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RAJATURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA. Diplomityö. Majuri Mika Suomalainen. Yleisesikuntaupseerikurssi 56 Rajavartiolinja MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RAJATURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA Diplomityö Majuri Mika Suomalainen Yleisesikuntaupseerikurssi 56 Rajavartiolinja Heinäkuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 1 1 TUTKIMUSMENETELMÄ JA RAJAUKSET

Lisätiedot

TULOKSELLISUUDEN HAASTE

TULOKSELLISUUDEN HAASTE TULOKSELLISUUDEN HAASTE Puolustushallinnon yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet päämies agentti teorian näkökulmasta Antti Karila PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot